• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

11 TED 1 DÖN 3 YAZ

HTML clipboard

\

 


 

 

 

1)Servet-i Fünun Dergisi 1901 yılında, ………. tarafından yazılan ……….. adlı makaleden dolayı kapatılınca, topluluk dağılmıştır.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Namık Kemal-Lisan-ı Osmani

B) Ziya Paşa-Şiir ve İnşa

C) Hüseyin Cahit-Edebiyat ve Hukuk

D) Halit Ziya- Sanata Dair

E) Tevfik Fikret –Rubab-ı Şikeste

 

 

 

 

2)Ziya Paşa’ya bir kırgınlığı vardı;biraz da bu kırgınlığın etkisiyle olacak Harabat’ın çıkışını iyi karşılamadı.Bu yüzden önce Tahrib-i Harabatı  sonra da Takip adlı eserleri yazan kişi kimdir?

A)Abdülhak Hamit

B)Şinasi

C)Namık Kemal

D)Ahmet Mithat Efendi

E)Ahmet Vefik Paşa                  86 ÖYS

 

 

 

 

3)Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatındaki ilklere örnek gösterilemez?

A)İntibah

B)Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat   

C)Şair Evlenmesi

D)Takvim-i Vakayi

E)Duhter-i Hindu

 

 

 

 

 

 

4)Aşağıdaki Tanzimat edebiyatı ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)         Sanatçıların çoğu Fransız edebiyatını ve bu edebi­yatın sanatçılarını örnek almıştır.

B)         Bu dönemdeki kimi yapıtlarda klasik, kimi yapıtlarda ro­mantik özellikler görülür.

C)        Şiirde, Divan edebiyatında olduğu gibi aruz ölçüsü kullanılmıştır.

D)        Halk için yazma düşüncesi sanata egemen olmaya o dönemde başlamıştır.

E)   Günlük hayatla ilgili her türlü olay, duygu ve düşünceşiire konu olmaktan çıkarılmıştır.

5) Tanzimat edebiyatı 1860 yılında Tercüman-ı Ahval gazete­sinin çıkmasıyla başlar. (II) Tanzimat sanatçıları Divan edebi­yatı geleneklerinin bir bölümünü bırakarak Batı kültürüne yö­nelmişlerdir. (III) Batı ölçütlerinde başarılı ilk roman ve öyküler bu dönemde yazılmıştır. (IV) Nabizade Nazım, "Karabibik" ad­lı yapıtında köy gerçeğine yaklaşmıştır. (V) Bu dönemde klasi-sizm, romantizm akımlarından eserler çevrilmiştir. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A)  l.       B) II.         C) III.       D) IV.         E) V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Edebiyatımızda sembolizmin öncüsü sayılan şair ve yazardır. Ağır bir dille yazdığı şiirlerinde aşk ve tabiat konularını işlemiştir. "Elhan-ı Şita" adlı şiiri ünlüdür. "Hacc Yolunda, Suriye Mektupları, Avrupa Mektupları" gezi yazılarıdır.

Bu parçada tanıtılmaya çalışılan yazarımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cenap Şahabettin

B) Ahmet Haşim

C) Yahya Kemal Beyatlı

D) Süleyman Nazif

E) Tevfik Fikret

 

7) Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun Dönemi sanatçısı değildir?

A)R. Mahmut Ekrem

B)Halit Ziya

C)Tevfik Fikret

D)Cenap Şahabettin

E)Hüseyin Suat

 

8)Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında yazılan ilk yerli romandır?

A) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

B) Müsameretname

C) Telemak

D) İntibah

E) Karabibik

 

 

9)“Güzel olan her şey şiirin konusu olabilir” ve “şiir ahlaka hizmet etmek zorunda değildir.” düşüncesinde olan sanatçı daha çok aşk ve doğa konularını işler. Eski edebiyat taraftarlarıyla olan tartışmalarıyla ünlüdür. “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdır. Servet-i Fünun hareketine önderlik etmiştir.”

Yukarıda tanıtılan Tanzimat sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi

B) Namık Kemal

C) Ziya Paşa

D) Recaizade Mahmut Ekrem

E) Ahmet Mithat

 

10)Şinasi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?

A) 1860’ta Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarmıştır.

B) Tanzimat edebiyatının öncüsü olarak kabul edilir.

C) Noktalama işaretlerini ilk kullanan yazarımızdır.

D) Moliere’den tiyatro tercümeleri yapmıştır.

E) Dilin süs ve özentiden kurtulup sadeleşmesi için çalışmıştır

 

11)Aşağıdaki yazarlardan hangisi roman türünde eser vermemiştir?

A) Şemsettin Sami

B) Samipaşazade Sezai

C) Namık Kemal

D) Ahmet Mithat

E) Abdülhak Hamit

 

 

 

12) Tanzimat Edebiyatı’nın kurucusu olarak kabul edilir. Şiir, tercüme, fabl, tiyatro, makale gibi türlerin ilk örneklerini vermiştir. Edebiyatımızda daha çok gazetecilik yönüyle tanınır.”

Bu parçada sözü edilen sanatçı kimdir?

A) Namık Kemal

B) Ziya Paşa

C) Abdülhak Hamit Tarhan

D) İbrahim Şinasi

E) Nabizade Nazım

 

 

13) Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat Dönemi eseri değildir?

A) Aşk-ı Memnu             C) Zehra

B) Araba Sevdası            D) Cezmi

E) Taaşşuk-ı Talat ü Fitnat

 

14) Abdülhak Hamit’in tiyatrolarının sahneye konulmayışında aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?

A) Ağır bir dil kullanılması

B) Konularının hayali olması

C) Olayların değişik ülkelerde geçmesi

D)Oyunların sahne tekniğine uygun olmaması

E)Oyunlarının gereğinden fazla uzun olması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15)     I-1860’ta Agâh Efendi ve Şinasi’nin çıkardığı Tanzimat Edebiyatının başlangıcı sayılan ilk özel gazete

II-1831’de Saray’ın çıkardığı ilk Türkçe resmi gazete

Yukarıda özellikleri belirtilen gazeteler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Ceride-i Havadis, Tercüman-ı Ahval.

B) Takvim-i Vekayi, Tasvir-i Efkar

C)  Tercüman-ı Ahval, Hürriyet

D) Hürriyet, Takvim-i Vekayi

E) Tercüman-ı Ahval, Takvim-i Vekayi

 

16) Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünuncuların şiir özelliklerinden biri değildir?

A) “Göze göre uyak” anlayışını benimseme

B) Aruz ölçüsünü, Türkçenin yapısına uydurma.

C) “Sone, terza-rima ve serbest müstezat” gibi nazım biçimlerini benimseme.

D) Parnasizmin etkisinde kalma.

E) Politik ve toplumsal konulardan uzaklaşma.

 

 

17) Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat sanatçıları ile Servet-i Fünun sanatçılarının ortak özelliğidir?

A) Şiir dilini, konuşma diline yaklaştırmaya çalışma

B)Dilde sadeleşme çabası içinde olma

C) Batılı edebiyat akımlarından etkilenme

D) Toplumsal konulara ağırlık verme

E) Şiirde bütün güzelliğini bırakıp, parça güzelliğine önem verme

 

 

 

 

 

18)Aşağıdakilerden hangisinde Servet-i Fünuncular tarafından yazılmış eserler bir arada verilmiştir?

A)Araba Sevdası,Mai ve Siyah,Eylül

B)Sergüzeşt,Hayal İçinde,Siyah İnciler

C)Genç Kız Kalbi,Hayal İçinde,İntibah

D)Takdir-i Elhan,Nadide,Elhan

E)Şermin,Aşk-ı Memnu,Eylül

 

 

 

19)              

Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

A)Tiryaki Sözler-Cenap Şahabettin

B)Kırk Yıl-Halit Ziya Uşaklıgil

C)Şermin-Tevfik Fikret

D) Sergüzeşt-Nabizade Nazım

E) Şair Evlenmesi-Şinasi

 

 

20) Roman, edebiyatımıza Tanzimat edebiyatıyla yeni bir tür olarak girmiştir. Tanzimat’tan önce -----ve Halk edebiyatında hikâyelerin hikâye tekniğiyle bir ilgisi yoktur. Özellikle Divan edebiyatında düzyazı ile ya da manzum olarak yazılan hikâyeler belli konuların dışına çıkmaz. Halk hikâyelerinin birçoğu da ----- karakteri gösterir.

Parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?                                                                                                                                      

A)Divan-masal

B) Divan-mizah

C) Tekke-destan

D)İslamiyet öncesi-şiir

E)Tekke-mesnevi

 

 

 

 HALİL AKPINAR

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ

www.halilakpinar.com

 

 

 

1-

A

B

C

D

E

2-

A

B

C

D

E

3-

A

B

C

D

E

4-

A

B

C

D

E

5-

A

B

C

D

E

6-

A

B

C

D

E

7-

A

B

C

D

E

8-

A

B

C

D

E

9-

A

B

C

D

E

10-

A

B

C

D

E

11-

A

B

C

D

E

12-

A

B

C

D

E

13-

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

15-

A

B

C

D

E

16-

A

B

C

D

E

17-

A

B

C

D

E

18-

A

B

C

D

E

19-

A

B

C

D

E

20-

A

B

C

D

E

 

 

                                                                                                                                                     


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam118
Toplam Ziyaret3705027
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Takvim