• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

10. TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 3. YAZILI

 

2. DÖNEM 10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ   3. YAZILI  SORULARIDIR.

 

I.    Beylerde kalmamış asla mürüvvet

      Fakir fukaraya bakmıyor devlet.

II.   Bu genç yaşta kara topraklar aldı

       Gözlerim ağlıyor gönlüm karardı.

III.  Güneş kıskanır olmuş gözündeki ışığı

       Tebessüm eyle n’olur mutlu eyle aşığı.

IV.  Bin düşünüp bir söz söyle

       İnsanlığın sırrı böyle

V.  Yiğitler savaşta ön safta durur

      Namerdi kalbinin üstünden vurur.

1.   Numaralanmış dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. dizeler bir taşlamadan alınmıştır.

B) II. dizeler bir ağıttan alınmıştır.

C) III. dizeler bir güzellemeden alınmıştır.

D) IV. dizeler didaktik bir şiirden alınmıştır.

E) V. dizeler bir gazelden alınmıştır.

 

 

2.  Aşağıdakilerden hangisi “gazel” türünün özelliklerinden biri değildir?

A) En az 33, en çok 99 beyitten oluşur.

B) Genellikle beyitler arasında konu birliği yoktur.

C) İlk beytine matla, son beytine makta beyit denir.

D) Şairin mahlasını kullandığı beyte taç beyit denir.

E) Divan edebiyatı nazım şeklidir.

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Divan edebiyatı nazım biçimlerinden değildir?

A)Musammat          B)Mesnevi          C)Nutuk         D)Rübai          E)Gazel

 

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi halk şiirinin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

A)Sevilen devlet büyüklerinin ardından ağıtlar yakılmıştır.    

B)Bazı konuları işlerken dini motifler kullanılmıştır.

C)Toplumsal sorunlar da şiire konu olmuştur.     D)Kişisel sevinçlere ve acılara yer verilmiştir.     E)İnsanın dış dünyasına yönelik somut konular işlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Aşağıdakilerden hangisinde İslamiyet öncesi Türk edebiyatıyla ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A)Dil arı bir Türkçe’dir.    

B)Kullanılan ölçü hecedir.    

C)Şiirler dörtlükler halinde söylenir.     D)Ağırlıklı olarak yazılı eserler verilir.    

E)En önemli ürünler: sagu, sav, koşuk, destandır.

 

Divan edebiyatının en güçlü şairlerindendir.Gazel, kaside, mesnevi türlerinde başarılı oldu. Acının insanı olgunlaştıracağını söyler. Aşkın verdiği acılardan memnundur, karşılık beklemez. “Su Kasisesi” divan edebiyatının en güzel şiirlerinden sayılır. Leyla ve Mecnun adlı güzel bir mesnevisi vardır.”

6.  Yukarıda bazı özellikleri verilen bu ünlü şair aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şeyh Galip          B)Baki          C)Fuzuli         D)Ali Şîr Nevai         E)Nabi

 

7.   Aşağıdakilerden hangisinde Divan edebiyatının özellikleri ile ilgili bir bilgi yanlışı vardır?

A)Nazım birimi beyittir.    

B)Bireysel ve soyut konular ele alınmıştır.     C)Daha çok hece ölçüsü ve cinaslı uyak kullanmışlardır.

D)Başlıca nazım biçimleri gazel,kaside,mesnevi vb.dir.    

E)Sanatlı söyleyişe önem verilmiştir.

 

 

“Aradılar bir tenhada buldular

             Yaslandılar şıvgınlarım kırdılar

             Yaz bahar ayında bir od verdiler

             Yandım gittim ala karlı dağ iken”        

8.   Aşağıdakilerden hangisi bu dörtlüğün Halk şiirine ait olduğunun kesin kanıtlarından

        biri değildir?

A)Hece ölçüsüyle söylenmiş olması

B)Nazım biriminin dörtlük olması         

C)Duru ve anlaşılır bir dil olması

D)Zamanın kötülüğünden yakınması         

E)Dize sonlarında yarım uyak bulunması

 

Bir düğün havası eserdi mahallemizde

            Kayısı ağaçları gelin olunca.”

9.  Bu beyitin ikinci dizesindeki söz sanatı, aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A)Gün ağladı gün boyu, sen gidince.                     B)Pamuk tıkamış Erciyes kulağına.                                                               C) Mevsimler yas tutup güller ağlasın.                 D)Kurtulamadım kafeste kuş olmaktan.    

E)Okşuyordur saçlarını şimdi güney yelleri.

 


10. Aşağıdakilerden hangisinde Dini Tasavvufi halk edebiyatı nazım türleri bir arada verilmiştir?

A)    İlahi-nutuk-deme-mani

B)    Nefes-devriye-mani-şathiye

C     İlahi-nefes-deme-nutuk

D)    Mersiye-ilahi-nefes-deme

E)       Nutuk-semai-nefes-deme

 

I. Orhun Irmağının eski yatağına dikildiklerinden Orhun Kitabeleri diye anılırlar.

II. Tonyukuk, Bilge Kağan ve Kül Tigin adına dikilmişlerdir.

III. Türklerin İslamı kabul ediş serüvenini anlatırlar.

IV. Türk edebiyatının ilk yazılı örnekleridir.

V. Uygur Alfabesiyle yazılmışlardır.

 

11.   Yukarıdakilerden hangileri Göktürk Yazıtları’nın özelliklerini doğru olarak anlatmaktadır?

    A) I,-II, IV         B) I,-II,-III           C) I,-II,- V

             D)  II,-III,-IV      E) II,- III,- V

 

“Türk aydınları,Türkçe’de yetersiz buldukları din,bilim,sanat kavramlarının karşılıkları olan söz ve terimler için Arapça ve Farsça’ya başvuruyorlardı. Bunun sonucu olarak Türkler arasında bilim dili Arapça’nın,edebiyat dili de Farsça’nın etkisi altında gelişti. Böylece ortak bir düşünce ve zevkin ürünü olan ............................................. doğdu.”

12) Parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Divan Edebiyatı     B)Tekke-Tasavvuf Edebiyatı         

C)Aşık Edebiyatı         D)Tanzimat Edebiyatı

E)Milli Edebiyat

 

 

.“Miskin adem oğulları

 Ekinlere benzer gider

 Kimi biter kimi yiter

Yere tohum saçmış gibi.”              (adem:insan)

13) Yukarıdaki şiirde altı çizili sözcüklerle anlatılmak istenene en uygun olan sözcükler aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A)Doğmak – ölmek       B)Ölmek – yaşamak        C)Doğmak – çalışmak          D)Ölmek – büyümek          E)Yaşamak – yaratmak

 

14)Gazel ve mesnevi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Gazelde aşk ve güzellik konusu; mesnevide ise öğretici, dinî, ahlâki konular işlenir.

B)  Gazellerin kafiye örgüsü aa / ba / ca... şeklindedir, mesnevide her beyit kendi arasında kafiyelidir.

C)    Gazel aruzun uzun kalıplarıyla, mesnevi ise kısa kalıplarıyla yazılır.

D)  Gazelde beyitler arasında konu birliği olmayabilir; mesnevide vardır.

E) Gazelde beyit sayısı sınırlı değildir, mesnevide ise beyit sayısı sınırlıdır.

 

 

(I)Dede Korkut Hikayeleri,sanatçısı belli olmayan,halkın ortak malı olan bir eserdir. (II)Nazım ve nesir karışımı on iki hikayeden oluşur. (III)Hikayelerde daha çok Oğuzların, düşmanları ve olağanüstü güçlerle savaşları anlatılmaktadır. (IV)Her hikaye bağımsız olmakla beraber, çoğunda ortak kahramanlar bulunur ve her hikayenin sonunda Dede Korkut bulunur .(V)Hikayelerde adı geçen Dede Korkut, kahramanlığıyla ün kazanmış Oğuz beylerinden biridir.

15)   Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde verilen bilgi yanlıştır?

A) I          B) II         C) III          D) IV          E) V

 

            Ay doğar ayazlanır,

            Gün doğar beyazlanır,

            Benim sevgili yarim,

            Uyanmaya nazlanır.

16) Yukarıdaki dörtlüğün nazım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şarkı        B) Türkü         C) Mani  

D) Tuyuğ           E) Rubai

 

17)  Aşağıdaki nazım şekillerinden hangisi beyitlerle yazılır?

A) Tuyuğ    B) Rubai           C) Şarkı

          D) Murabba       E) Kaside

18)  Dört yanı seyircilerle çevrilmiş bir meydanda, herhangi bir yazılı metne bağlı kalmadan oynanan oyuna ne ad verilir?

A) Karagöz     B) Orta oyunu     C) Meddah

            D) Tiyatro        E) Kabare

 

19) Özellikle 17. yüzyılda yaygınlaşmıştır. Kısaca “hayal oyunu” diye adlandırılmıştır. Bir çeşit gölge oyunudur. Sözü edilen tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karagöz     B) Orta oyunu     C) Meddah

D) Köy seyirlik oyunu        E) Pandomima

 

20)  Aşağıdakilerden hangisi halk hikayelerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) Olağanüstülüklere rastlanması.

B) Aşk ve kahramanlık konularının işlenmesi.

C) Manzum ve mensur ifadelerin bir arada olması.

D) Anlatılırken türkülere yer verilmesi.

E) Ortaya çıktıkları dönemde yazıya geçirilmeleri.

 

21) Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde halk edebiyatı ürünleri bir arada verilmiştir?

A) Türkü- semai- rubai- methiye

B) Şarkı- türkü- mani- semai

C) Türkü- mani- methiye- koşma

D) Türkü- mani- methiye- koşma

E) Gazel- şarkı- methiye- koşma  

 

22) Divan edebiyatında kullanılan mersiye ile konusu yönünden benzerlik gösteren halk edebiyatı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşlama      B) Güzelleme      C) Koçaklama

D) Ağıt            E) İlahi

 

23) Aşağıdaki eser- yazar eşlemelerinden hangisi yanlıştır?

A) Divan ü Lügati’t Türk- Kaşgarlı Mahmut

B) Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib

C) Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi

D) Atabetü’l Hakayık- Edip Ahmet Yükneki

E) Muhakemetü’l Lügateyn- Yunus Emre

 

24)  Toplumların kusurlarını, eksikliklerini, iğneleyici ve alaylı bir dille eleştiren Halk edebiyatı şiirine ne ad verilir?

A) Taşlama       B) Güzelleme    C) Koçaklama

D) Sagu           E) Hicviye

 

25)  Her beyiti kendi arasında uyaklı olan divan şiiri hangisidir?

A) Gazel          B) Kaside        C) Mesnevi

D) Şarkı           E) Tuyuğ

 

                                   Başarılar dilerim

                                   BİLAL AKAN

 

www.edebiyatogretmeni.net


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam145
Toplam Ziyaret3735321
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Takvim