• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

MÜDÜR YARDIMCILIĞI 30 EKİM 2009 SINAV SORU VE CEVAPLARI

MÜDÜR YARDIMCILIĞI 30 EKİM 2009 SINAV SORU VE CEVAPLARI

31 Ekim 2009 MEB Müdür Yardımcılığı Sınavı Sorular-Cevaplar 

 ANAYASA

1. Genel Esaslar Kanun önünde eşitlik Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü - Temel Haklar ve Ödevler

2. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

3. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler - Çalışma ve sözleşme hürriyeti

4. Dernek kurma hürriyeti – Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten çıkma hürriyetine sahiptir. Bu madde hükümleri vakıflarla ilgili olarak da uygulanır.

5. Siyasî Haklar ve Ödevler - Vergi ödevi

6. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin geriye bırakılması ve ara seçimleri bir ilin veya seçim çevresinin, Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır

7. Cumhurbaşkanı görevleri – Yüksek Seçim kurulu üyelerini seçmek

8. Millî Güvenlik Kurulu - MADDE 118

9. Madde 7 - Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi nin organları şunlardır: a) Kriz Koordinasyon Kurulu,b) Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu,c) Sekretarya.sekreterlik - Millî Güvenlik Kurulu

10. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

11. Kurum Ve Kuruluşlar, Ayrı Veya Özel Bir Çalışma, Araştırma, İnceleme Ya Da Analiz Neticesinde Oluşturulabilecek Türden Bir Bilgi Veya Belge İçin Yapılacak Başvurulara Olumsuz Cevap Verebilirler.

12. Rapor Hazırlayarak, Bu Raporları Her Yıl Şubat Ayının Sonuna Kadar Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna Gönderirler

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

13. Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler, b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar, İncelenemezler.

14. Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgah adresinin bulunması gerekir.

İL İDARESİ KANUNU

15. Valilerin teftiş ve denetleme yetkileri -Memurin Kanunundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve beş günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları vererek uygular

16. Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanının tasdikıyla tayin olunur.

17. İlçe idare kurulları kararları aleyhine il idare kurullarına, il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine Danıştayda ilgililer tarafından Danıştay Kanununa göre itiraz olunabilir.

İLK VE ORTA TEDRİSAT MUALLİMLERİNİN TERFİ VE TECZİYELERİ HAKKINDA KANUN

18. Kıdem indirilmesi cezası şu hallerde verilir. Amirine karşı harekette bulunmak.

19. Maaş, fiilin derecesine göre bir günlükten on beş günlüğe kadar kesilir.Daha ziyade kesilmez.

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

20. Mecburi ilköğretim çağı, Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar, 14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.

21. Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz.

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

22. Gerçekleştirme görevlileri, harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler.

23. kamu mali bakan başbakan ve tbmm ye karşı sorumludur.

24. merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının bütün gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek – Sayıştay yada başkanlık divan komisyonu

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

25. Hazırlayıcı eğitim süresi toplam 110 saatlik programdan aşağı olmamak üzere bir aydan az, üç aydan çok olamaz

26. Aday olarak atanmış olan memurların adaylık süresi bir yıldan az, iki yıldan çok olamaz.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYRAK TÖRENLERİ YÖNERGESİ

27. Ulusal Bayram: Cumhuriyet Bayramını,

28. Bayrak, İstiklal Marşı eşliğinde görevli öğrenci tarafından hızlı bir şekilde direğe çekilir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

29. Öğretim materyallerini Geliştirme, Öğretmen- İlgili Daire Başkanı

30. Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürü – Müsteşar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

31. Öğretim yılının başlaması, (Değişik ibare: 20.08.2007/26619 RG) dönem tatili ve ders kesimi tarihleri Bakanlıkça belirlenir.

32. İlköğretim okullarının birinci sınıfına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

33. Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul-aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.

34. Sınıf/şube rehber öğretmenleri, ders öğretmenleri veya danışman öğretmenlerce, herhangi bir ders veya sosyal etkinlik kapsamında yapılacak etkinliklerle ilgili Gezi Planları (EK-13), en az 7 gün önce okul müdürlüğüne verilir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

35. Denetim kurulu, altışar aylık periyotlar halinde yılda en az iki defa yönetim kurulunun faaliyetlerini inceler ve sonuçlarını bir rapor hâlinde yönetim kuruluna verir

36. Okulların kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerinden sağlanan kira gelirlerinden arz bedeli düşüldükten sonra kalan net işletme gelirlerinin % 80 i birliğin, % 10 u ilçe millî eğitim müdürlüğünün, % 10 u il millî eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesaplarına aktarılır. Büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerindeki birliklerde ise gelirin % 20 si il millî eğitim müdürlüğünün ilgili banka hesabına yatırılır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

37. Teşekkür ve takdir belgesi ile ödüllendirme - 0kul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70.00 den aşağı olmayan ve davranış puanı yüz olan öğrencilerden;

38. Okuldan tasdikname ile uzaklaştırma cezasını gerektiren davranışlar; Okulun bina, eklenti ve donanımları ile okula ait taşınır veya taşınmaz mallarına zarar vermek,

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

39. Alana kaynaklık eden derslerden başarısız dersi bulunup bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2.50 olanlar o alana,

40. Bir üst sınıfa geçen öğrenciler, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilir Sınıf tekrarına kalan öğrenciler, Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın aynı sınıfı tekrar etmek şartıyla alanını değiştirebilir. Bu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen hâller dışında alan değişikliği öğrenim süresince bir defa yapılır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

41. Yeni kayıt olan öğrencilerin kayıtları, ders yılının başlamasını takip eden 20 gün içinde kütük defterine veya elektronik ortama işlenir. Bu süre içerisinde nakil veya ayrılma talebinde bulunan öğrencilerin öncelikle kütük defterine veya elektronik ortama kayıtları yapılarak tasdiknameleri verilir.

42. c) Bayan öğretmenlere, doğumuna üç ay kala ve doğumdan sonra bir yıl nöbet görevi verilmez. ç) Nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 15 dakika sonra biter. İkili öğretimin yapıldığı kurumlarda öğretmenler, kendi devrelerinde nöbet tutarlar.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ

43. Memura, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, anne, baba, eş, çocuk veya kardeşinin ölümü halinde beş gün,

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN AYLIKLA ÖDÜLLENDİRİLMESİ

HAKKINDA YÖNERGE

44. Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı personelinin aylıkla ödüllendirilme teklifleri; 1-50 öğretmenli okul ve kurumlarda 2, 51-100 öğretmenli okul ve kurumlarda 4,

45. Merkez Değerlendirme Komisyonları, İl Değerlendirme Komisyonları tarafından aylıkla ödüllendirilmesi teklif edilen personelin Bakanlık merkez teşkilâtında bağlı bulunduğu birim amirinin başkanlığında, başkanın uygun göreceği en az şube müdürü veya eğitim uzmanı seviyesinde beş personelden oluşur.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

46. Psikometrisi: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden birinde psikolojik ölçme araçları konusunda lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, teşhis ve benzeri amaçlarla kullanılacak psikolojik ölçme araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları geliştiren personeli,

47. Merkez Müdürü - Merkezin yıllık çalışma programı ve raporu ile rehberlik ve psikolojik danışma servislerinin yıllık rapor ve programlarının değerlendirilmesine ilişkin raporu, her yıl eylül ayının sonuna kadar bulunduğu il veya ilçenin rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri bölü müne gönderir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

48. İlçede- müdür baş yardımcısı -3 . sicil amiri kaymakam

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

49. Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 6 saati zorunlu olmak üzere haftada 15 saate,

50. Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, özel eğitim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 30 saate,

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

51. Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü - Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın ve çocuklarının öncelikle kültürel kimliklerini koruyucu ve yaşadıkları toplumla uyum içinde olmalarını sağlayıcı ve eğitim düzeylerini yükseltici önlemleri almak; bulundukları ülkenin eğitim imkanından verimli bir şekilde yararlanmaları bakımından gerekli çalışmaları yapmak; yurda dönüşlerinde Türk Eğitim Sistemine uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli eğitim ve öğretim hizmetlerini yürütmek,

52. Danışma ve Denetim Birimleri a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, c) Hukuk Müşavirliği, d) Bakanlık Müşavirleri, e) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği.

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

53. İtiraza, 3 üncü maddenin (e), (f), g (Cumhurbaşkanınca verilen izin hariç) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay İkinci Dairesi, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesi bakar.

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU

54. Bu Kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.

55. Okul öncesi eğitimi: Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak;

OKUL SERVİS ARAÇLARI

HİZMET YÖNETMELİĞİ

56. Şoförler, son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak,

57. Taşınan öğrencinin; 1) Okulun veya ikametgâhının değişmesi, 2) Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi, 3) Okumaktan vazgeçmesi veya okuma hakkını kaybetmesi, hallerinden herhangi birine bağlı olarak servisle taşınmaktan vazgeçmesi durumunda; varsa geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle,

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

58. Otistik birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve etkinliklerdeki sınırlılığı erken çocukluk döneminde ortaya çıkan ve bu özellikleri nedeniyle özel eğitim ile destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyi,

59. Okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, okula/kuruma kayıt tarihinden itibaren en az 70 iş günlük izleme süreci sonucunda öğrenciyle ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararının uygun bulunmaması hâlinde yeniden değerlendirilmesi isteğiyle özel eğitim hizmetleri kuruluna itiraz edebilir.

60. Zihinsel yetersizliği olan birey: Zihinsel işlevler bakımından ortalamanın iki standart sapma altında farklılık gösteren, buna bağlı olarak kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerinde eksiklikleri ya da sınırlılıkları olan, bu özellikleri 18 yaşından önceki gelişim döneminde ortaya çıkan ve özel eğitim ile destek eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyi,

ULUSAL VE RESMÎ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ

61. Cumhuriyet Bayramı,Atatürk Anıtlarına çelenk koyma törenleri, Ankara Valiliğince düzenlenir. Tören programının hazırlanması, törende uygulanacak genel esasların tespiti, tören yerlerindeki protokol düzenlemeleri ve katılacakların belirlenmesi Dış İşleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürlüğünce yapılır.

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

62. Yazı alanı: Yazı kağıdının üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılarak düzenlenen alanı,

63. "İlgi:" yan başlığı, gönderilen makam bölümünün iki aralık altına ve yazı alanının soluna küçük harflerle yazılır.

64. ikiden fazla yetkili tarafından imzalanması durumunda üst makam sahibinin adı, soyadı, unvanı ve imzası solda olmak üzere yetkililer makam sırasına göre soldan sağa doğru sıralanır

65. Yazı onaya sunulurken imza bölümünden sonra uygun satır aralığı bırakılarak yazı alanının ortasına büyük harflerle "OLUR" yazılır. "OLUR"un altında onay tarihi yer alır. Onay tarihinden sonra imza için uygun boşluk bırakılarak onaylayanın adı, soyadı ve altına unvanı yazılır

66. Yazının gereğini yerine getirme durumunda olanlar, "Gereği" kısmına, yazının içeriğinden bilgilendirilmesi istenenler ise "Bilgi" kısmına protokol sırasıyla yazılır. "Gereği" kısmı dağıtım başlığının altına, "Bilgi" kısmı ise "Gereği" kısmı ile aynı satıra yazılır.

DEVLET MEMURLARI KANUNU

67. Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler. 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

68. Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir. 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

69. Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslara göre izin verilir.A) On yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara altı aya kadar,B) On yıldan fazla hizmeti olanlara oniki aya kadar,C) Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara onsekiz aya kadar,İzin verilir.Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır.

70. Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır: Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,

71. Savunma hakkı:Madde 130 – Devlet memuru hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez.Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun 7 günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmıyan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

TÜRKÇE

72. Hangisinde yazım yanlışı vardır "Antep fıstığı "

73. türkçede olumsuz cümle :hiçbirşey lisan kadar... değildir

74. kanıtlanabilirlik - yol

75. Anlatım bozukluğu sorusu-İstanbul fatihi

76. espiri espri yazım yanlışı

77. görünce kelimesinin benzeri yağmur yağdığını görünce şıkkı

78. noktalama işaretinin kullanımınile ilgili de vardı, .-;-,-, şeklinde

79. Paragraf:3 ile başlayan

80. şart anlamı se sa vardı

81. parağraftan çıkarılmayacak- edebiyatçıların dilde daha iyi olmaları gerektiği

İNKİLAP TARİHİ

82. "kara baht" anlamına gelen cemiyet...Mavri Mira

83. Menemen olayından sonra ,çok partili hayata son verilmiştir

84. duyunu umumiye 2. abdulhamit olacak

85. milli egemenlik cumhuriyetçilik olacak

86. başkomutan olarak ilk savaş sakarya savaşı olacak

87. saldırı ihtimali olan sarı ikaz

88. tevhid-i tedrisat okuma-yazma kolaylaştı-eğitim birimleri birleşti.

89. istanbulun işgali-tbmm açılmasına zemin hazırlayan

90. Atarürkün kardeşlerinin adı- Naciye, Fatma, Makbule

GENEL KÜLTÜR

91. -usain bolt

92. osmancık tarık buğra

93. habitat bitkinin ve canlıların doğal yaşama alanı yani d şıkkı

94. kaşgarlı divanı lugatü türk

95. müslümanlığı kabul edenler karluklar.

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam215
Toplam Ziyaret3727418
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim