• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9 tedI I. DÖNEM III. YAZ

2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ÇAN ANADOLU İMAM-HATİP MESLEK LİSESİ

TÜRK EDEBİYATI DERSİ 9/A/B SINIFLARI

I. DÖNEM III. YAZILI SORULARI

                  

SINIFI                   :

 

—SORULAR—

 

1. Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla ilişkilidir?

A)Pandomim        B)Bale    C)Heykel    D)Mimari          E) Tiyatro

 

2. Aşağıdakilerden hangisi edebi metin olabilir?

A) Yemek tarifi metni

B) Anne sevgisini konu alan bir metin

C) Toricelli’nin basınç deneyini anlatan bir metin

D) Trafik kazasını anlatan bir haber metni

E) Karadeniz’in nüfus yapısını anlatan metin

 

“Dinmiş denizlerin şarkısı, rüzgar uyumakta           

 Körfez düşünür, Kanlıca mahzundur uzakta…”

3. Yukarıdaki beyit için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kişileştirme (Teşhis) sanatı yapılmıştır.

B) Zengin kafiye vardır.

C) Özel isim kullanılmıştır.

D) 14’lü hece ölçüsü vardır.

E) Uyak düzeni –a –a şeklindedir.

 

Mısralarda aynı ünsüzlerin tekrarlanmasından oluşan ahenge…… denir.

4. Yukarıdaki boşluğa gelecek sözcük nedir?

A) Aliterasyon   B) İç Kafiye  C) Kafiye  D) Asonans   E) Redif

 

5. Bir devlet adamını veya peygamberi öven divan edebiyatı nazım şekline ne ad verilir?

A) Kaside     B) Gazel     C) İlahi        D) Koşma     E) Sone        

 

6.Aşağıdakilerden hangisi bir sanat değeri taşımaz?

A)Bir ağaç heykeli                              B)Bal peteğinin altıgen şekli

C)Ölüm üzerine yazılan şiir                D)Matematik konulu şarkı

E)Deniz kıyısının resmi

 

7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Edebiyat diğer bilim dallarından etkilenir.
B) Şiir, gerçekleri doğrudan anlatır.
C) Abartma, söz sanatlarından biridir.
D) Şiirin ana duygusuna tema adı verilir.
E) Şiirde ahenk ölçü ve kafiyeyle sağlanır.

 

   “Uçan kuşlar düşün, geçen kervanları an

   Mademki kara bahtın adını koydu çoban”

8. Yukarıdaki beytin kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Zengin kafiye  B)Yarım kafiye   C)Tam kafiye
D)Cinaslı kafiye   E)Redif

 

9. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşbih (benzetme) sanatı yoktur?

A) Ay gibi yüzündü rüyama doğan
B) Şu cennet vatanın kıymetini bilemedim
C) Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı

D) Ağaçlar çiçek açınca gel yanıma
E) Köşelerde keklik gibi bakıp duran saksılar

“Güzelliğin on par'etmez
Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulamam
Gönlümdeki köşk olmasa”

 

10.Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nazım birimi dörtlüktür
B) Redif ve kafiye vardır.
C) Hece ölüsüyle yazılmıştır.
D) Şiirin teması aşktır.
E) Bir gazelden alınmıştır.

 

11. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Koşma dörtlüklerle yazılan divan şiiri nazım biçimidir.
B) Gazel aruz ölçüsüyle ve beyitlerle yazılır.
C) Kaside övgü şiirleridir.
D) Türkü değişik ezgilerle söylenir.
E) Gazel aşk, tabiat ve güzellik konularında yazılmıştır.

 

“Sanat eseri ne ahlaksızlığı öğretir ne de ahlaklı olmayı öğütler. Ahlak karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik kullanılacak bilgi verdiği de söylenmez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür; yeni bir gerçeği ortaya çıkarır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat bir yandan da sezgisel bilgi vererek insanın gerçeğin ötesini düşünmesini sağlar.” 

 

12. Yukarıdaki paragraftan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) Sanat eseri ahlaklı olmayı öğütlemez.
B) Sanat eseri kişilere gündelik bilgi vermez.
C) Sanat eseri gerçekliği değiştirir.
D) Gerçeğin ötesini sanat sayesinde görürüz.
E) Sanat, gerçek karşısında kayıtsızdır. 

 

 

13. Dil için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İnsanlar arsındaki iletişimi sağlar.
B) Kültürler arası yakınlaşmayı sağlar.
C) Canlı bir varlık gibi sürekli gelişir.
D) Dilin edebiyatla ilgisi yoktur.
E) Yazılı ve sözlü olmak üzere iki şekilde ifade edilir.

 

14. Aşağıdakilerden hangisi edebi metnin bir özelliği değildir?

A) Edebi metnin dili bilimsel metinlerin dilinden farklıdır.
B) Duygulandırmak, sezdirmek, düşündürmek amacıyla yazılır.
C) Gerçekliği olduğu gibi değil, değiştirerek aktarır.
D) Amacı sadece bilgi vermektir.
E) Her tür konuyu ele alabilir.

 

15. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımızda bir nazım türü değildir?

A)Koşma    B)Gazel    C)Türkü    D)Şarkı    E)Tema

 

 

16. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İnsanlar duygularını, hayallerini sadece dille ifade etmez.
B) Kafiyesiz ve ölçüsüz şiir olmaz.
C) Bir olayın anlatıldığı ölçüsüz şiirlere “manzume” denir.
D) Şairler eserlerinde yaşadıkları dönemi yansıtırlar.
E) Şiirdeki ölçü ve uyak ahengi meydana getirir.

 

17. Şiirin bütün birimlerinde kendisini hissettiren ana duyguya ve şiirin yazılma amacı olan kavrama ne ad verilir?

A) Konu               B) Düşünce                C) Tema
D) Yapı                E) Ahenk

 

“Cem’in tamama irüp devri câm kalmışdur 

O câmdan da bu meclisde nâm kalmışdur

 

Rüsûm-ı lütf u kerem halk içinde mensidür

Fakat alıp virilür bir selâm kalmışdur” 

 

18. Yukarıdaki şiir hangi geleneğe aittir?

A) Divan şiiri geleneğine                   B) Halk şiiri geleneğine

C) Serbest şiir geleneğine                  D) Modern şiir geleneğine

E) Hiçbiri

 

“Çocukluğum, çocukluğum

Uzakta kalan bahçeler

O sabahlar, o geceler

Gelmez günler çocukluğum.

 

Çocukluğum, çocukluğum

Gözümde tüten memleket

Artık bana sonsuz hasret

Sonsuz keder çocukluğum.”

 

19. Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Divan şiiri geleneğine aittir.

B) Hece ölçüsü kullanılmıştır.

C) Redif vardır.

D) Şair özlem içindedir.

E) Nazım birimi dörtlüktür.

 

“Deli gonul gezer gezer gelirsin
Arı gibi her çicekten alırsın
Nerde güzel görsen orda kalırsın
Ben senin derdini çekemem gönül”

 

20. Yukarıdaki şiir konusuna göre hangi şiir türüne girer?

A) Epik                  B) Satirik               C) Lirik

D) Didaktik           E) Pastoral

 

21. Ünlü “Kaldırımlar” ve “Sakarya Türküsü” şiirlerinin sahibi Cumhuriyet Dönemi şairimiz kimdir?

A) Mehmet Akif Ersoy       B) Orhan Veli Kanık

C) Necip Fazıl Kısakürek    D) Yahya Kemal Beyatlı

E) Cahit Sıtkı Tarancı

 

“Üsküp’te doğan şairin gerçek adı Ahmet Agâh’tır. Genel olarak Osmanlı medeniyet ve kültürüne bağlı kaldığı görülür. Onda tarih, vatan, millet ve İstanbul sevgisi, hep bu açıdan işlenir. Ondaki İstanbul, Boğaziçi ve Türk musikisi hayranlığına, tabiat güzelliklerinin yanı sıra, tarih değerleri de girer. Duygu, düşünce ve hayali ustalıkla kaynaştıran şair, şiirlerinin konularını aşk, tabiat, deniz, ölüm ve sonsuzluktan da alır. Dize çalışmasındaki titizliği “az ve güç yazıyor” izlenimi uyandırmıştır. ‘Kendi Gök Kubbemiz’ en önemli şiir kitabıdır.

22. Yukarıda tanıtılan ünlü şairimiz kimdir?

A) Asaf Halet Çelebi          B) Yahya Kemal Beyatlı

C) Cahit Sıtkı Tarancı          D) Abdülhak Hamid Tarhan

E) Karacaoğlan

 

“Artık dağlar sırtlarından kürklerini attılar. Fakat henüz sabahları serince olduğundan omuzlarına sislerden birer atkı alıyorlar. Şimdi rüzgar, ağaçlar arasında ılık ılık esiyor. Hele böcekler… Görülecek şey!”

23. Parçada kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) böcekler    B) sisler      C) rüzgar  D) dağlar    E) ağaçlar

 

 

24. Gazel ve koşmanın karşılaştırılması ile ilgili aşağıdaki yargıların hangisi yanlıştır? 

A) Gazel, Divan Edebiyatına; koşma, Halk Edebiyatına özgü bir nazım biçimidir.

B) Gazelde nazım birimi beyit, koşmada dörtlüktür.

C) Gazel aruz ölçüsüyle yazılırken; koşma, hece ölçüsü ile yazılır.

D) Gazel 10-20 beyitten, koşma 7-12 dörtlükten oluşur.

E) Gazel ile koşmanın konuları benzerdir; sevgilinin güzelliği, aşk ve doğa güzellikleri işlenir.

 

“Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?”

 

25. Milli şairimiz M. Akif Ersoy yukarıdaki dizelerde “çatma çehreni” diye kime seslenmektedir?

A) Türk milletine                 B) Ordumuza

C) Düşmanlara                     D) Devleti yönetenlere

E) Bayrağımıza

 

 CEVAP FORMU

NOT: Her soru 4 puan değerindedir. Süre 30 dk.dır.

Erdal ÖZKAN

T. Dili ve Ed. Öğr.

 

CEVAP ANAHTARI

 1. E
 2. B
 3. D
 4. A
 5. A
 6. B
 7. B
 8. C
 9. D
 10. E
 11. A
 12. E
 13. D
 14. D
 15. E
 16. B
 17. C
 18. A
 19. A
 20. C
 21. C
 22. B
 23. D
 24. D
 25. E

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam228
Toplam Ziyaret3727431
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim