• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI

ADI:

SOYADI:                    NO:                                                                                                                                   11 FEN B

 ACIPAYAM   ANADOLU   LİSESİ   / DENİZLİ                             TÜRK EDEBİYAT

CEVAPLARINIZI HEM SORUNUN ÜZERİNE İŞARETLEYİN HEM DE ARKADAKİ TABLONUN İÇİNE İŞARETLEYİNİZ TABLONUN İÇİNDEKİ CEVAPLAR ESASTIR.

 

1. I.   Bu dönemde yazılan eserlerin dili, daha öncekilere göre sadedir.

II. Bu dönemde sanat yapmak değil topluma faydalı olmak amaçlanmıştır.

III. Bu dönemde, Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro gibi yeni türler edebiyatımıza girmiştir.

IV. Bu dönem şiirlerinde, şekilden çok temada deği­şiklikler yapılmıştır.

V. Bu dönemde sadece bireysel temalar üzerinde durulmuştur.

Yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi Tanzimat dönemi için yanlıştır?

A) I.       B) II.       C) III.        D) IV.        E) V.

 

2. Başlangıçta klasik Türk şiirinin etkisindeydi. Şinasi ile tanıştıktan sonra özellikle içerik bakımından yeni şiirler kaleme aldı. Şiirlerinde vatan, hak, adalet, hürriyet gibi sosyal temaları işledi. "Hürriyet Kasidesi" en ünlü manzumesidir.

Bu paragrafta söz edilen kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal     B) Ziya Paşa      C) Abdülhak Hâmit Tarhan  

D) Ahmet Vefik Paşa      E) Ahmet Mithat Efendi

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Ziya Paşa, şiirlerinin çoğunda, hayattan, toplum­daki düzensizlikten ve adaletsizlikten şikâyet eder.

B) Namık Kemal, tema bakımdan Klasik Türk Edebiyatı'ndan, şekil bakımından Batı edebiyatından et­kilenmiştir.

C) Şinasi, Batı edebiyatı etkisindeki Türk edebiyatının öncü kalemlerindendir.

D) Ahmet Mithat Efendi, eski-yeni kavgalarına katıl­mayan bağımsız bir şahsiyettir.

E) Tanzimat'ın I. dönem yazarlarında "Sanat, toplum içindir." görüşü hâkimdir.

 

4. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Namık Kemal - Vatan yahut Silistre

B) Şinasi - Şair Evlenmesi

C) Şemsettin Sami - Kamus-ı Türkî

D) Ahmet Mithat - Letâif-i Rivâyet

E) Ziya Paşa – İntibah

 

5.    Yenileşme dönemi edebiyatımızda Batı kaynaklı türler görülür. Tercümeler de bu türlerden sayılabilir.

Aşağıdakilerden hangisinde edebiyatımızdaki ilk çeviri eser ve çevireni doğru olarak verilmiştir?

A) Sefiller - Namık Kemal

B) Robenson Kruzo - Şinasi

C) Telemak - Yusuf Kâmil Paşa

D) Atala - Âgâh Efendi

E) Pol ve Virjini - Ahmet Mithat Efendi

 

6.    Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı, iki nesil olarak ele alınır.

Aşağıdakilerden hangisinde Tanzimat'ın birinci döneminde eser yazanlar doğru olarak verilmiştir?

A) Şinasi - Recaizâde Mahmut Ekrem - Namık Kemal

B) Ziya Paşa - Abdülhak Hâmit - Şemsettin Sami

C) Namık Kemal - Tevfik Fikret - Muallim Naci

D) Şinasi - Ziya Paşa - Namık Kemal

E) Abdülhak Hâmit - Samipaşazâde Sezai - Muallim Naci

 

7.    Aşağıdakilerden hangisi ilk çıkan özel Türk gaze­tesidir?

A) Tercüman-ı Hakikât B) Tasvir-i Efkâr

C) Tercüman-ı Ahvâl D) Cerîde-i Havadis

E) Takvim-i Vekâyi

 

8. Romanda, klasik edebiyata özgü kişi ve yer tasvirleri göze çarpmakta; yazar, kimi zaman olay akışını kese­rek okuyucu ile söyleşmekte, hatta eserin sonunda vermek istediği "ibret dersi"ni açıkça belirtmektedir. Eserde, Batı edebiyatından gelme romantik özellikler ağır basmaktadır. Ana kahramanı Ali Bey'dir. Bu paragrafta sözü edilen yazar ve eseri aşağıda-kilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Şinasi - Şair Evlenmesi

B) Namık Kemal - İntibah

C) Ziya Paşa - Harabât

D) Ahmet Mithat - Letâif-i Rivâyet

E) Recaizâde Mahmut Ekrem - Araba Sevdası

 

9.Tanzimat Edebiyatı (I)şair ve yazarları İngiliz edebiyatının  (II)

etkisi altındadır. Özellikle Lamartine ve Victor (III)

Hugo gibi yazarlardan etkilenip romantik (IV)

eserler ortaya koymuşlardır. Namık Kemal (V) bu akımdan

etkilenen yazarımızdır.

Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) I.               B) II.           C) III.            D) IV.           E) V.

 

10.   I.   Rus yazarlarından etkilenerek eserler ortaya koy­muştur.

II. La Fontaine'den fabllar tercüme etmiştir.

III. Noktalama işaretlerini ilk kullanan kişidir.

IV. "Şair Evlenmesi" adlı piyesiyle edebiyatımızda tiyatro türünün ilk örneğini sergilemiştir.

V. Basın alanında da faaliyette bulunup, gazeteler çıkarmıştır.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi Şinasi'ye ait değildir?

A) I.      B) II.      C) III.     D) IV.     E) V.

 

11. Divan Edebiyatı ile Tanzimat Edebiyatı karşılaştır­masına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yan­lıştır?

A) Divan Edebiyatı'ndaki eserlerin dili Tanzimat döneminkilerden daha ağırdır.

B) Divan şiirinde anlam beyitte başlayıp biterken; Tanzimat şiirinde anlam şiirin tamamına yayılmış­tır.

C) Divan Edebiyatı'nda aruz ölçüsü kullanılırken; Tanzimat Edebiyatında aruzun yanında hece ölçü­sü de kullanılmıştır.

D) Divan Edebiyatı yüksek zümreye hitap ederken; Tanzimat Edebiyatı halka yönelmiştir.

E) Tanzimat şairleri, Divan Edebiyatı nazım şekillerini kökünden değiştirmişlerdir.

 

12.   Aşağıda verilen eserlerden hangisi Namık Ke­mal'in değildir?

A) Tahrib-i Harabât                   B) İntibah               C) Cezmi

D) Celâlettin Harzemşah           E) Harabât

 

13. Bu dönem yazar ve şairleri edebiyatı, siyasi ve sosyal düşünceleri yaymak ve halkı eğitmek için bir araç ola­rak görmüşlerdir. Bu sebeple edebi sanat yapmayı değil; topluma faydalı olmayı amaçlamışlardır. Yine bu dönemde edebiyatımıza Batı edebiyatından gelme roman, tiyatro, edebi eleştiri gibi yeni türler girmiştir. Yukarıda kısaca tanıtılan edebi dönem, aşağıdaki­lerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Tanzimat Dönemi

B) Servet-i Fünûn (Edebiyat-ı Cedîde)

C) Fecr-i Âti

D) Milli Edebiyat

E) Cumhuriyet Dönemi

 

14. Aşağıdakilerden hangisi Ziya Paşa ile Namık Ke­mal'in ortak bir yönü değildir?

A) Tanzimat Edebiyatı'nın ilk neslinden olmaları

B) Sanat toplum içindir anlayışını benimsemeleri

C) Tüm eserlerinde yeni şiiri övmeleri ve batılı tarzda eserler yazmaları

D) Şekil bakımdan klasik şiirin, tema bakımından batı şiirinin etkisinde olmaları

E) Devirlerine göre sade ve anlaşılır bir dille eserler vermeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Şinasi, "Şair Evlenmesi" adlı tiyatro eserini, Halk Edebiyatı'nda bulunan orta oyunu türünden etkilenerek yazmıştır. Bu eserde alafranga yaşamın etkilerini an­latmıştır

Bu parçadaki bilgi yanlışı aşağıdakilerden hangi­sinde belirtilmiştir?

A) "Şair Evlenmesi" adlı eser Şinasi'nin değil, Namık Kemal'indir.

B) "Şair Evlenmesi" tiyatro eseri değil, bir romandır.

C) Halk Edebiyatı'nda "orta oyunu" diye bir tür yoktur.

D) Yazar, eski edebiyattan değil, batı edebiyatından etkilenerek tiyatro yazmıştır.

E) Eserin konusu alafranga yaşam değil, görücü usulüyle evlenmenin sakıncalarıdır.

 

 

16. Tanzimat şairlerinin çoğu, anlayış olarak klasik şiire karşı çıkmalarına rağmen, nazım şekilleri bakımından klasik Türk şiirinden kopamamışlar, şiirlerini genellikle Klasik Edebiyat'ın nazım şekilleriyle yazmışlardır.

Bu parçada belirtilen durumun nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Padişah Abdülmecit'in baskıcı politikası

B) Bu dönem yazarlarının Batı'daki nazım şekillerini anlayamamaları

C) Halkı yanlış yönlendirmek istememeleri

D) Klasik kültürle yetişmiş olmaları

E) Tema bakımdan değişikliği yeterli görmeleri

 

17. Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat devri Türk edebiyatının birinci dönemine ait değil­dir?

A) Harabat

B) İntibah

C) Şiir ve İnşa

D) Makber

E) Durub-ı Emsal-i Osmaniye

 

18. I. En önemli eseri Kamus-ı Türki adlı sözlük­tür.

II. Orhun Abideleri'ni ve Kutadgu Bilig'i Türkiye Türkçesine çeviren ilk kişi olmuştur.

III. İlk Türk romanını yazan kişidir.

Yukarıda özellikleri verilen sanatçı aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Şemsettin Sami

B) Ziya Paşa

C) Muallim Naci

D) Samipaşazade Sezai

E) Ahmet Mithat Efendi

 

19. Tanzimat ‘ın 1. dönemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Edebiyatımızda o güne dek görülmeyen, hür­riyet, eşitlik, adalet gibi kavramlar işlenmiştir.

B) Şiirde biçim olarak Divan edebiyatına ait na­zım biçimleri kullanılırken, içerik değiştirilmiştir.

C) Roman, makale gibi Batı'daki düzyazı türle­rinden ilk örnekler verilmiştir.

D) Divan edebiyatındaki göz için kafiye anlayışı terk edilmiş, kulak için kafiye anlayışı kabul edilmiştir.

E) Tiyatro halka ulaşmada bir araç olarak görül­müş, Batılı tarzda tiyatro eserleri yazılmıştır.

 

20. Aşağıdakilerin hangisinde ilk psikolojik romanımızın adı ve yazarı bir arada verilmiştir?

 

A)  Eylül – Mehmet Rauf

B)  Vurun KahpeyeHalide Edip Adıvar

C)  Hüküm Gecesi  - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D)  Küçük Ağa - Tarık Buğra

E)   Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar

 

21. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun sanatçılarının Türk şiirine getirdiği yenilikler arasında yer almaz?

A)   Divan edebiyatındaki beyit hakimiyetini yıkmışlar, anlamı şiirin bütününe yaymışlardır.

B)   Divan edebiyatına ait olan müstezatı, serbest müstezat haline getirmişlerdir.

C)  Edebiyatımıza ilk kez sone nazım şeklini sokmuşlardır.

D)  Aruz vezinlerini ilk kez müzikalite bakımından  değerlendirmişlerdir.

E)   Türk şiirinde ilk kez onlar vatan, hürriyet, hak, adalet kavramını işlemişlerdir.

 

22.  Aşağıda verilen sanatçı – dönem eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A)  Ahmet Mithat Efendi – Tanzimat

B)  Halit Ziya Uşaklıgil – Servet – i Fünun

C)  Mehmet Rauf – Tanzimat

D)  Tevfik Fikret – Servet-i Fünun

E)  Ahmet Haşim – Fecr-i Ati

 

 

 

23.  Edebiyatımızdaki ilk kusursuz romanları o yazmıştır.

Türk edebiyatındaki realizmin en büyük temsilcisidir. Romanlarında konularını aydın çevreden seçerken hikayelerinde sıradan insanların hayatını konu edinir. Roman ve hikaye tekniği çok sağlamdır.Diğer Servet-i Fünun sanatçıları gibi onun da dili oldukça ağırdır.

Bu paragrafta sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tevfik Fikret           B)  Namık Kemal

C)  Ömer Seyfettin        D)  Hüseyin Cahit Yalçın

E)   Halit Ziya Uşaklıgil

 

24.Aşağıdakilerden hangisi "klasisizm"in özelliklerinden değildir?

A) İnsanların dış görünüşünü iç dünyalarından daha çok islemiştir.

B ) Konudan çok konunun islenişine önem vermiştir.

C ) Anlatım açık ve sade bir dille yapılır.

D ) Yapıtlarda akıl ve sağduyu egemendir.

E ) Seçkin, olgun ve yetişmiş insanı model alır.

 

25. Fransız edebiyatı tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen "Hernani Savaşı" diye anılan bir tiyatro olayı vardır . Bu, 1830'da Hernani

adlı dramın oynanması sonucunda_____________ ününü iyice genişletmiş

______________ de  ______________ 'e karşı büyük üstünlük sağlamıştır.

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A ) V. Hugo - Romantizm - Klasisizm

B) Lamartine - Klasisizm - Romantizm

C ) Balzac - Realizm - Romantizm

D ) Stendhal - Realizm - Romantizm

E ) J.J. Rousseou - Romantizm – Klasisizm

 

 

CEVAPLARINIZI HEM SORUNUN ÜZERİNE İŞARETLEYİN HEM DE AŞAĞIDAKİ TABLONUN İÇİNE İŞARETLEYİNİZ.TABLONUN İÇİNDEKİ CEVAPLAR ESASTIR.HER SORU 4 PUAN DEĞERİNDEDİR.

 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

 

 

 

      ALİ BAĞÇELİ / TDE ÖĞRT.

 

 

 

 

 

 

1

C

TANZİMAT DÖNEMİ

 

 

 

2

A

NAMIK KEMAL

 

 

 

3

D

AHMET MİTHAT

 

 

 

4

E

İNTİBAH KİMİN ESERİ

 

 

 

5

C

YUSUF KAMİL PAŞA -TELEMAK

 

 

 

6

D

TANZ. 1. DÖNEM ŞAİRLERİ

 

 

 

7

C

İLK ÖZEL GAZETE

 

 

 

8

B

İNTİBAH’IN İÇERİĞİ

 

 

 

9

B

LAMARTİNE ,V.HÜGO İNGİLİZ DEĞİL

 

 

 

10

A

ŞİNASİ

 

 

 

11

E

DİVAN-TANZ.KARŞILAŞTIRMASI

 

 

 

12

E

N.KEMAL’İN ESERLERİ

 

 

 

13

A

TANZ. DÖNEMİNİ TANIMA

 

 

 

14

C

Z. PAŞA-N.KEMAL BENZERLİĞİ

 

 

 

15

E

ŞAİR EVLENMESİ’NİN KONUSU

 

 

 

16

D

TANZİMAT 1.DÖNEM ŞAİRLERİ.KLASİK ANLAYIŞ

 

 

 

17

D

MAKBER

 

 

 

18

A

ŞEMSETTİN SAMİ-KAMUS-I TÜRKİ

 

 

 

19

D

TANZ. 1. DÖNEMİ

 

 

 

20

A

İLK PSİKOLOJİK ROMAN

 

 

 

21

E

S. FÜNUN ( KONULAR FERDİ )

 

 

 

22

C

M.RAUF ( S. FÜNUNCU )

 

 

 

23

E

H. ZİYA

 

 

 

24

A

KLASİSİZM

 

 

 

25

A

ROMANTİZM

 

 

 

26

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

   CEVAP ANAHTARI


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam135
Toplam Ziyaret3705044
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Takvim