• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

DÜZYAZI TÜRLERİ TEST

DÜZYAZI  TÜRLERİ

1)

Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir.

Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneme      B) Fıkra           C) Makale       D) Eleştiri         E) Röportaj

Cevap B

 

2)

I. Günlük olaylarla ilgili yazılardır.

II. Yazar inandığı düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.

III. Gündelik bir dil kullanılır.

IV. Geniş yorumlara ve bilimsel açıklamalara girişilmez.

 

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale       B) Anı       C) Biyografi            D) Mülakat (Görüşme) E) Fıkra

Cevap E

 

3)

“Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.”

 

I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır. III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir. IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir. V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir.

Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır?

A) V                B) IV               C) III               D) II                E) I

Cevap B 

4)

Toplum yaşamında birtakım olaylarla birbirine bağlanmış olan çeşitli insanların başlarından geçen maceraları bütün ayrıntılarıyla  anlatan edebi eserdir. Olmuş ya da olabilir olayları yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatır. Olaylar ana bir olay etrafında gelişir ve olay örgüsü geniştir. Kahramanları çoktur.  

Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye        B) Masal          C) Roman        D) Fabl                        E) Biyografi

Cevap C

 

5)

I. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

II. Derin karakter tahlilleri yoktur.   

III. Romana göre daha kısa bir türdür.

IV. Hikayede kişi kadrosu geniştir.

V. Öykünün öğeleri arasında olay, zaman ve mekan yer alır.

 

Yukarıda hikaye (öykü) hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) I                 B) II                C) III               D) IV               E) V

Cevap D

 

6)

Bir yazarın seçtiği herhangi bir konu üzerindeki görüş ve düşüncelerini dile getirdiği yazılardır. Yazar kesin bir sonuca varmak zorunda değildir. Bilgi verme amacını taşımaz. İnsanı düşünmeye, yorum yapmaya sevk eder. Yazar samimi bir üslup kullanır.

 

Yukarıda bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fıkra           B) Deneme      C) Tenkit (eleştiri)        D) Makale       E) Otobiyografi

Cevap B

 

7)

I. Makale

II. Fıkra

III. Deneme

IV. Günce (Günlük)

V. Eleştiri

 

Yukarıdakilerden hangisi fikir (düşünce) yazısı değildir?

 

A) I                 B) II                C) III               D) IV               E) V

Cevap D

 

8)

I.  Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.

II. Kişi kadrosu geniştir.

III. Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.

IV. Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.

V. Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.

 

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikaye        B) Deneme      C) Roman        D) Masal         E) Fabl

Cevap C

 

9)

I. Biyografi

II. Anı

III. Günlük

IV. Masal

V. Otobiyografi

Yukarıdaki edebi türlerden hangisi gerçek yaşamdan kaynaklanan yazı türlerine girmez?

A) V                B) IV               C) III               D) II                E) I

Cevap B

 

10)

I. Olağanüstü olayları kendine özgü bir dille anlatan bir türdür.

II. Yer ve zaman belli değildir.

III. Kahramanlar olağanüstü kişiler veya varlıklardır.

IV. Genellikle bir tekerleme ile başlar.

 

Yukarıda özellikleri verilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hikaye        B) Fabl        C) Roman        D) Masal         E) Günlük

Cevap D

 

11)

Bu yazılarda amaç okuyucunun bilgisini değil, yaşantısını zenginleştirmektir. Bu tür eserlerde de öğretici öğeler az da olsa vardır; ancak bunları sanatsal bir tat almak amacıyla okumak gerekir. Bu tür yazılarda düş gücü ve imgeleme önemli yer tutar.  Bu tür yazılar “yaratıcı yazılar”dır.  

 

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yazılar grubuna girmez?

 

A) Tiyatro        B) Masal          C) Makale       D) Hikaye        E) Roman

Cevap C

 

12)

I. Okurları bilgilendirmeyi ve ona bazı gerçekleri öğretmeyi amaçlar.

II. Uzman kişilerce yazılır.

III. Yazının merkezi doğrudan doğruya yazarın kendisidir.

IV. Kesin sonuçlara varmaz.

V. Güncel konularda veya güncellikle ilgisi olmayan bilimsel konularda yazılabilir.

 

Yukarıdaki verilen özelliklerden hangisi veya hangileri “makalenin” özelliklerinden değildir?

A) Yalnız III                B) I-II-IV                    C) IV-V

            D) III-IV                     E) I-II-V

 

Cevap D

 

13)

I. Bugün, diğerlerinden daha farklı bir gün benim için.

II. Pencerem bir tuvalin çerçevesi gibi, ve bana bu tablo şimdi sonbaharı anlatıyor.

III. Bana böyle davranmış olması aramıza bir soğukluk girdiğinin göstergesi gibi.

IV. Birazdan uyuyacağım ve yarınımın bugünkü gibi olmasını diliyorum.

V. Aradan yıllar geçmiş olmasına karşın o üç sözcük aynı ses tonuyla çınlıyor kulaklarımda.

 

Yukarıda verilen tümcelerden hangisi bir “günlük”ten alınmış olamaz?  

A) I                 B) II                C) III               D) IV               E) V

 

Cevap E

 

14)

Divan edebiyatı dendiği zaman akla öncelikle süslü, kafiyeli ve vezinli şiirler gelir. Bu dönemin düz yazısı (nesir) da süslüdür. Dilinin günlük yaşamdan kopuk oluşu okuyucusunun az olmasına neden olmuştur. Bu edebiyat ürünlerinin sözcük dağarcığı sınırlıdır. Belirli hayal kalıplarının dışına genellikle çıkılamamıştır. Bu şiirlerin çoğu belirli mazmunlar etrafında döner, değişik bir konudan hemen hemen hiç söz edilmez. Bu nedenledir ki bu edebiyatı günümüzde de yaşatma çabası boşunadır. Bu şairin şiirlerinde görülen öğeleri bir amaç olarak değerlendirmiyorum.

 

Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

A) Fıkra           B) Deneme      C) Eleştiri         D) Biyografi     E) Anı

Cevap C

 

15)

Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur.

 Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

A) Anı      B) Deneme      C) Röportaj     D) Gezi     E) Öykü

 

Cevap B

 

16)

Yedi yaşımda bile yoktum. Arabaya binmekten, evden uzaklaşıp değişik yerler görmekten inanılmaz ölçüde hoşnut olurdum. Bir gün motora bindirdi babam beni, eski model bir motora. Yine uzaklaştık evden, değişik değişik yerler gezdik. Ama bir yer vardı, bir köprü, bir tren köprüsü. Bu köprünün altından geçerken sımsıkı sarıldım babama, bu anı hiç unutmayacağım dedim içimden, öyle de oldu, ne zaman bir köprünün altından geçsem bu anı hatırlarım.

Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir?

A) Günlük                    B) Deneme      C)Anı              D) Gezi            E) Makale

Cevap C

 

17)

Deneme; yazarın herhangi bir konu üzerine, kesin sonuçlara varmadan kişisel görüş ve düşüncelerini anlattığı yazılardır. İnsanı ve toplumu ilgilendiren her şey denemenin konusu olabilir.

 

I. Kesinlik ve bilimsellik önemli öğelerdir.

II. Gazeteciliğin önemli bir dalıdır.

III. Yazar, doğruluğuna inandığı fikirleri, görüşleri okuyucuya kabul ettirme çabasındadır.

IV. Tarih, coğrafya, toplumbilim, hukuk ve folklor için yardımcı kaynak niteliğindedir.

V. Belgelere, kanıtlara dayanan bir yazı türü değildir.

Yukarıdakilerden hangisi denemenin özelliklerinden biridir?

A) I                 B) II                C) III               D) IV               E)V

Cevap E

 

18)

I.  *Kişilerin hayatını anlatan yazılardır.

    * İnsanlığa katkıları ve yaşayışlarıyla ilgi çeken kişilerin yaşam öykülerini kaynaklara,  

       belgelere dayanarak sergilerler.

 

II. * Gazeteciliğin önemli bir dalıdır, soru-cevap yoluyla hazırlanır.

     * Bir sorunu, olayı, gerçeği araştırma ve inceleme yoluyla anlatan yazılardır.

 

Yukarıda verilen bilgiler sırasıyla hangi iki edebi türün özelliğini yansıtırlar?

 

A) Anı-Deneme                       B) Biyografi-röportaj               C) Gezi-eleştiri

                        D) Makale-otobiyografi                       E) Röportaj-deneme

Cevap B

 

19)

………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını!

Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir?

A) Deneme      B) Makale       C) Gezi                        D) Anı             E) Röportaj

Cevap C

 

20)

I. Olmuş ya da olabilecek olaylar anlatılır.

II. Yaratıcı yazılardır.

III. Olay, zaman ve mekan; öğelerinden bazılarıdır.

IV. Kişiler, geniş bir zaman çerçevesinde ve karakterlerinin hemen tüm özellikleri üzerinde durularak işlenir.

V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.

 

Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve öykünün ortak özellikleri arasında yer almaz?

A) Yalnız IV    B) II ve IV      C) Yalnız V      D) II-IV-V      E) IV ve V

Cevap E        

SÖZ SANATLARI

1. “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!”

dizesinde hangi edebi sanatlar vardır?

A)   Teşhishüsn-i talil

B)   Telmih kinaye

C)   Mecaz-ı mürsel teşhis

D)   Hüsn-i talil – tecahül-i arif

E)   Tevriyecinas

 

2.  Benzetmenin iki temel unsurundan (benzetilen ve benzeyen) sadece biri söylenerek yapılan teşbihe “istiare denir.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde istiare sanatı vardır?

A)  Can kafeste durmaz, uçar gider bir gün elbet.

B)  Ölüler, hepimiz için yalvarın Allah’a!

C)  Eski geceler, sevdiklerimle dolu odalar...

D)  Arıyorum aklımda bir ninni bestesini...

E)   Nerde kaldı sevgilim, seni ilk öptüğüm gün?

 

3.  Gül-i ruhsarına karşu gözümden kanlı akar su

     Habibim fasl-ı güldür bu akarsular bulanmaz mı?

Bu beyitteki sanat için aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?

A)   Şair, çok iyi bildiği bir şeyi bilmezlikten   

       gelmiştir.

B)   Sebebi bilinen bir olay, bir durum, gerçek sebebi  

       dışında daha güzel bir sebebe bağlanmıştır.

C)   Bir kelime, aynı yerde birden fazla manada  

       kullanılmıştır.

D)   Herkes tarafından bilinen geçmişteki bir olay ,   

       bir veya birkaç kelime ile hatırlatılmıştır.

E)   Ses bakımından (okunuş ve yazılışları) aynı veya  

       birbirine çok yakın fakat manaları ayrı  

       kelimeler bir arada kullanılmıştır.

 

4.    Yar sana,

 Çağlar sular yarsana,

 Çünkü Ferhat’ım dersin,

 Bulunmaz mı yar sana?

 

Bu dörtlükte hangi söz sanatları vardır?

 

A)   Hüsn-i talil – tecahül-i arif

B)   Mecaz-ı mürsel – kinaye

C)   Telmih – teşhis

D)   Cinas – telmih

E)   istifham – teşbih

 

5.             Güğüm bir gün testiye,
                “Yola çıkalım” dedi.
                Testi “Korkarım” dedi.
                Evde kalmak istedi.

Bu dörtlükteki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tevriye

B)  Cinas

C)  İntak

D)  Tariz

E)  Kinaye

 

6.  Aşağıdaki dizelerden hangisinde bir “istiare” sanatı vardır?

 

A)   Ağaçlar sonbaharda elbiselerini soyunur.

B)   Nefes almak, içten içe, derin derin…

C)   Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler.

D)   Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun!

E)   Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler.

 

7.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzetmenin dört unsuru da vardır?

 

A)  O altın sarısı saçlarını yeniden okşasam,  

      okşasam…

B)  Şimdi o güzelim günleri nasıl özlüyorum bir  

      bilsen!

C)  Mehmetçik, cesaret ve kahramanlıkta aslan  

      gibidir.

D)  O zeytin gözlere doyamadım, diyerek

      sızlanıyordu.

E)  Oğul, gelecek günler, geçmişten güzel  

      olmayacak.

 

8           Her nere gidersen eyle talanı,
              Öyle yap ki ağlatasın güleni,
              Bir saatte söyle yüz bin yalanı,
              El, bir doğru söz söylerse inanma.

 

Bu dörtlükteki en belirgin edebi sanat, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  Telmih

B)  Tariz

C)  Hüsn-i talil

D)  Teşbih

E)  Tevriye

  

9.             Kara gözler, kara gözler
                Kararmış kara gözler,
                Gemim deryada kaldı,
                Yelkenim kara gözler.

 

Bu dörtlükteki en belirgin edebi sanat, aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  Tecahül-i arif

B)   Kinaye

C)  Mübalağa

D)  Teşbih

E)  Cinas 

 

10.   Dest-busi arzusuyla ölürsem dostlar
        Kuze eylen toprağım sunun anınla yare su

 

Bu beyit için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A)   Belirli ses ve heceler tekrarlanmıştır.

B)   Benzetmenin dört öğesinden yalnız biri  

       kullanılmıştır.

C)   Nedeni herkesçe bilinen bir olayın nedeni     

       bilinmezlikten gelinmiştir.

D)  Cansız bir varlığa insani özellikler

       kazandırılmıştır.

E)   Anlamca bir birinin karşıtı olan sözcükler bir

      arada kullanılmıştır.

 

11.     Haliçte bir vapuru vurdular dört kişi

          Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu.

Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

A)  Yaşlı bir nine oluncaya kadar çok yaşa

      Barış masalları anlat, ölüm değil torunlarına

 

B)   Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel,

       Kelimelerinse kifayetsiz olduğunu

 

C)  İçmiş gibi geceyi bir yudumda,

      Göğün mağrur bakışlı bulutları.

 

D)  İşim gücüm budur benim,

      Gökyüzünü boyarım her sabah,

E)  Bir mide düşünürüm midemde,

      Bir ayak düşünürüm ayağımda

 

12.    “Alem sele gitti gözlerimin yaşından”

 

dizesindeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)  Benzetme

B)  Telmih

C)  Hüsn-i talil

D)  Mübalağa

E)  Tezat

 

13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde kinayeli bir söyleyiş yoktur?

 

A)  Mum dibine ışık vermez.

B)  Hamama giren terler.

C)  Taşıma su ile değirmen dönmez.

D)  Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

E)  Bugünün işini yarına bırakma.

 

14.      “O çay ağır akar,yorgun mu bilmem,

           Mehtabı hasta mı,solgun mu bilmem”

 

Bu dizelerdeki söz sanatının özdeşi aşağıdaki dizelerden hangisinde vardır?

 

A)  Kar suyundan süzen çeşme göl olmaz

      Gül dikende biter diken gül olmaz

B)  Cahil okur amma alim olamaz

      Kâmillik ilmini herkes bilemez

C)  Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda  

      Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında

D)  Ferhat Şirin için kestiği taşlar

      Benim senin için döktüğüm yaşlar

E)  Güzelliğin on par'etmez

      Şu bendeki aşk olmasa

 

15.  Nihat’ın golüyle tüm stat ayağa kalktı

cümlesindeki altı çizili sözcükteki sanatlı söyleyiş aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A)  Yazar, daha çok hece ölçüsünü kullanmıştır.

B)  Siz niçin okula gidiyorsunuz, amacınız ne?

C)  Bildiklerini arkadaşınla paylaşman güzel bir şey.

D)  Gelecek çağ, sevgi çağı olacaktır.

E)   O evine çok bağlı bir insandır.

 

16.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetmenin dört unsurundan sadece “benzeyen” ve “benzetilen” kullanılmıştır?

 

A)  Oysa bütün arkadaşlarım o geziye gitmişti.

B)  Çok heyecanlandığından elleri titriyordu.

C)  Bu adam, tilki gibi kurnaz biridir, dikkat et.

D)  Çocuklarına, karısına yıllarca cehennem hayatı  

      yaşattı.

E)   Hayatta kalma savaşı veren bir genci anlatıyor,

      yazar.

 

17.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde “tecahül-i arif” sanatı vardır?

 

A)  Dost dost diye nicesine sarıldım,

      Benim sâdık yârim kara topraktır.

B)  Ben gidersem sazım sen kal dünyada ,

      Gizli sırlarımı aşikar etme.

C)  Kazak Abdal der rivâyet eyledim,

      Üç yüz altmış er ziyâret eyledim.

D)  İçimde kar donar, buzlar tutuşur,

      Yağan ateş midir, kar mıdır  bilmem.

E)  Ormanda büyüyen adam azgını,

      Çarşıda pazarda insan beğenmez!

 

18.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde “hüsn-i talil” sanatına başvurulmuştur?

A) Uykudan uyanmış şahin bakışlım.

B)  Işkun aldı benden beni, bana seni gerek seni!

C)  Karşımızda canım İstanbul canım deniz…

 

D)  Kimse alamaz elimizden bu ümidi!

E)  Yoksun diye bahçemde çiçekler açmıyor bak.

 

19.   “Bir ah çeksem dağı taşı eritir,

         Gözüm yaşı değirmeni yürütür”

Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Tevriye

B)  Tezat

C)  Kinaye

D)  Mübalağa

E)  Teşhis

 

20.  Her gün bu kadar güzel mi bu deniz?

       Böyle mi görünür gökyüzü her zaman?

Bu dizelerdeki en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İstifham

B)  Tenasüp

C)  Mübalağa

D)  Cinas

E)   Tariz

 

CEVAP ANAHTARI

1. C     2. A      3. B   4. D    5. C     6.A    7. C    8. B

9. E    10. A   11. C   12. D     13. E    14.C    15.  E

16.D     17. D     18. E     19. D     20.  A

 

 

 

 

 

 

 

UYAK TÜRLERİ

1)

Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim

Harc edüp  eldeki varım cümleden geçer idim

Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim

Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi

 

Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

A) Yarım uyak, aaab, -idim

B) Zengin uyak, abaa, -idim

C) Tam uyak, aaab, -ar idim

D) Tam uyak, aaba, -idim

E) Yarım uyak, aaab, -ar idim

 

Cevap E

 

2)

    Yücesine çıktım baktım engine

    Ovasının köpüklenmiş selleri

 

Yukarıdaki dizelerle

 

I. yiğit olan

II. kendisine güldürür

III. hep elleri

IV. düşmez ise dengine

 

bu parçalar kullanılarak  çarpraz uyak düzeni oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olur?

 

A) III. – IV.     B) I. – II.        C) II. – III        D) I. – IV         E) II. – IV

     II. – I          IV. - III             I. – IV              II. – III            I. – III

Cevap D  

 

3)

Bana nispet çıkmış yolun üstüne

Samur kürk giyinmiş alın üstün

Taramış saçların belin üstüne

Bir elma yanaklı sim gerdanlıdır

 

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

B) Ulama yapılmıştır.

C) Redif kullanılmıştır.

D) Düz uyak örgüsü kullanılmıştır.

E) Zengin uyak kullanılmıştır.

 

Cevap E

 

4)

Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamıştır?

 

A) Düştüm ateşlere durmaz yanarım

      İçip aşkın dolusundan kanarım

B) Ne yaman bahçeli güllü goncalı

     Sinemi vurdu bir kirpiği kancalı

C) Gördü gözüm kabul ettim ölümü

     Geldi geçti hiç sormadı halimi

D) Ne güzel yetmiş de dostumun bağı

     El vurup gülleri dermenin çağı

E) Altı kardeş idik bindirdik ata

     Kızılırmak’ varınca oldu bir hata

Cevap  E

 

5)

Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir uyak kullanılmıştır?

 

A) Kurtlarla düşmüşüm dağa

     Kurt sesim ulaşmaz çağa

B) Çınlasın çağrılarla çın çın da çın

     Çağ yıkarmış kaçın bulutlar kaçın

C) Ağam oğlan beyim oğlan

     Canım olsun sana kurban

D) Bize mesken oldu kahveler hanlar

      Yarin meclisinde oturan canlar

E) Aşk ile kendime biçtim kefenim

     Dolayıp boynuma taktım resenim

 

Cevap B

 

6)

Aşağıdakilerden hangisinde uyak kullanılmamıştır?

A) Elindeki kınası soldu mu ola

     Evde kaynatası duydu mu ola

B) Sabah olsun tan yerleri ışısın

     Çiğ düşünde gül goncalar üşüsün

C) Yeşil ördek gibi daldım göllere

     Sen düşürdün beni dilden dillere

D) Ak gerdanda benler zer- nişanlıdır

      Zülfünün telleri pek reyhanlıdır.

E) Çek deveci develerin yokuşa

     Deli oldum o sendeki bakışa

 

Cevap A

 

7)

Yaktı beni aşk oduna o, yanmaz

Seher oldu, feryadımdan uyanmaz

 

Yukarıdaki beyitte görülen uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisinde vardır?

 

A) Bir üstada olsam çırak

Bir olurdu yakın ile ırak

B) Kemiğimi kavursalar

Harman gibi savursalar

C) Torunuyuz bir dedenin

Tohumuyuz bir bedenin

D)Hak yoluna gidenlerin

Ey pir vasfın erenlerin

E) Asa olsam ellerine

Kurban olsam dillerine

 
Cevap A

 

8)

Her şey yerli yerinde,havuz başında servi

Bir dolap gıcırdıyor uzaklarda durmadan

 

Yukarıdaki dizelerle

 

I. sarmaşıklar ve böcek sesleri

II.eşya aksetmiş gibi tılsımlı

III. sarmış evi

IV. bir uykudan

 

bu parçalar kullanılarak sarma uyak oluşturulmak istense son iki dizenin sıralanışı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

 

A) III. – IV.      B) I. – II.     C) II. – III    D) I. – IV      E) II. – IV

     II. – I               IV. - III       I. – IV          II. – III       I. – III

Cevap E

 

9)

Biliyorum gölgede senin uyuduğunu

Bir deniz mağarası kadar kuytu ve serin

Hazların aleminde yumulmuş kirpiklerin

Yüzünde bir tebessüm bu ağır öğle sonu

 

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A) Redif kullanılmıştır.

B) Ulama yapılmıştır.

C) Sarma uyak vardır.

D) II. ve III. dizelerde zengin uyak vardır.

E) I. ve IV. dizelerde tam uyak vardır.

Cevap E

 

10)

 

I. Yaramaz geldi kim bilir nereden

II. Baktım avare bir küçük kelebek

III. Belli yorgundu; bir veremli çiçek

IV. Mavi bir gölge uçtu pencereden

 

Yukarıda numaralanmış dizeler aşağıdakilerden hangisine göre sıralanırsa çarpraz uyak oluşur?

 

A) IV. – I. – II. – III.      B) IV. – II. – I. – III.         C) II. – III. – I. – IV

       D)II. – III. – IV. – I.                    E) I. – IV. – III. – II.

Cevap B

 

11)

Aşağıdakilerden hangisinde cinaslı uyaklı vardır?

 

A) Düşün ki haşr olan kan, kemik, etin

     Yaptığı bu tümsek, amansız çetin

B) Ey kimsesizler el veriniz kimsesizlere

     Onlardır ancak el verecek kimse  sizlere

C) Günlerdir ne gördüm ne de bir kimseye sordum

     Ya Rab! Hele kalp ağrılarım dindi diyordum

D) Kardır üstümüze yağan geceden

     Yağmurlu, karlı bir düşünceden

E) Bir taze bahar alemi seyretti felekte

     Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebek’te

Cevap B

12)

Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için

Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin

Yukarıdaki beyitin uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yarım uyak             B) Zengin uyak             C) Tam uyak

            D) Tunç uyak               E) Cinaslı uyak            

 

Cevap B

 

13)

Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza

Henüz dinlemedin benden türküler

Benim aşkım uymaz öyle her saza

En güzel türküyü bir kurşun söyler

 

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A) Zengin uyak kullanılmıştır.

B) Tam uyak kullanılmıştır.

C) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.

D) Redif vardır.

E) III. dizede dört ayrı yerde ulama yapılmıştır.

 

Cevap D

 

14)

Kapandım yatağa son çare diye

Yepyeni bir dünya etti hediye

 

Yukarıdaki beyitin uyak çeşidiyle aşağıdakilerden hangisi aynıdır?

A) Bu nasıl bir dünya hikayesi zor

     Bütün bu kâinat muşamba dekor

B) Nesin sen? Hakikat olsan da çekil

     Otursun yerine bende her şekil

C) Yetiş körlük, yetiş, gözde takma cam

     Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam

D) Benliğim kazan ve aklım kepçe

     Her fikir içimde bir kelepçe

E)  Mekanı bir satıh, zamanı vehim

      Bütün insanlık yalana teslim

 

Cevap C

 

15)

Gözyaşım Fırat gibi coştu, çağladı durdu.

Yüreğim koptu sanki… Canım yanıyor canım

Kara haberin beni habersiz yere vurdu

Ah güzel Erzincan’ım! Vah dertli Erzincan’ım!

 

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. ve III. dizelerde redif vardır.

B) Tunç uyak kullanılmıştır.

C) II. ve IV. dizelerde “-nım” lar rediftir.

D) Ulama yapılmıştır.

E) Uyak düzeni çarpraz uyaktır.

Cevap C

 

16)

Kendi milli gururumu sezerim

Başım gökte, alnım ak gezerim

 

Yukarıdaki dizelerin uyak çeşidi ve redifleri aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Zengin uyak, -im      B) Tam uyak, -im         C) Zengin uyak, -erim

            D) Tam uyak, -erim      E) Tunç uyak, -im

Cevap D

 

17)

Bütün şehir nihayetsiz bir sûr içinde

Şimdi çiftler uyuyorlar bu nûr içinde

 

Yukarıdaki dizelerin uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Zengin uyak                        B) Tam uyak                C) Yarım uyak

            D) Cinaslı uyak             E) Tunç uyak

 

Cevap A

 

18)

Hilâl ürpermişti gûya derinde

Semâ uzaklaşmış gibi yerden

Bu gece şu kavga sâhillerinde

Vahşi bir güzellikti hükmeyleyen

 

Yukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

A) II. ve IV. dizede redif kullanılmıştır.

B) Sarma uyak şeklinde kafiyelenmiştir.

C) I. ve III. dizelerde zengin uyak kullanılmıştır.

D) I. ve III. dizelerde redif yoktur.

E) Karacaoğlan’a aittir.

Cevap C

 

19)

Birdenbire düştük gibi bir gizli sevince

Gezdik, yürüdük yan yana rüzgarlar esince

 

Yukarıdaki dizelerde bulunan uyak çeşidi aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

 

A) Kamilin nişanı o güzel huyu

     Ona ölçü olmaz bedeni boyu     

B) Derdin bedeni ağ gibi sarsa

     O müşkül halini gelip de sorsa

C) Aşıklarda hayat gam ile tasa

     Böyledir kaderi, değişmez yasa

D) Baharda dağlara çıkmak iyidir

     Çıkıp da dağlara bakmak iyidir         

E) Azgın deredeki selden uzak dur

     Aslı zatı bozuk kuldan uzak dur

Cevap C

 

20)

I. Doğru konuşurum hiç yalan demem

    Gül-zarda rakibe aman tanımam

II. Alır seni ummana götürür

    Bir sözüne bin söz ekler yetinir

 

Yukarıda numaralanmış dizeler için hangisini söylemek doğru olur?

 

A) I. ve II. dizelerde redif yoktur.

B) I numaralı dizelerde tam uyak vardır.

C) II numaralı dizelerde zengin uyak vardır, redif yoktur.

D) II numaralı dizelerde redif yoktur, uyak vardır.

E) I. ve II. dizelerde uyak yoktur, redif vardır.

Cevap E

 

 

http://www.halilakpinar.net/?pnum=4&st=
http://www.halilakpinar.net/?pnum=1&st=Anasayfa
http://www.halilakpinar.net/?pnum=2&st=Hakkimizda
http://www.halilakpinar.net/?pnum=3&st=Iletisim
http://www.halilakpinar.net/?pnum=6&st=100 TEMEL ESER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=461&st=100 TEMEL ESER KİTAP OKUMA YARIŞMASI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=7&st=100 TEMEL ESER LİSE
http://www.halilakpinar.net/?pnum=587&st=100 TEMEL ESER ÖRNEK SORULAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=623&st=10 DİA 1.D 2YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=293&st=10.DİL VE ANLATIM DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=9&st=10 DİL VE ANLATIM SORUMLULUK
http://www.halilakpinar.net/?pnum=8&st=10 DİL VE ANLATIM SORUMLULUK
http://www.halilakpinar.net/?pnum=754&st=10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI TÜM CEVAPLAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=279&st=10.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı YARDIMCI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=697&st=10. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM ORTAK SINAV SORULARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=588&st=10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK SINAVI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=386&st=10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=755&st=10.sınıf türk edebiyatı kitap cevapları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=708&st=10.SINIF TÜRK EDEBİYATI SORU KONU ANALİZİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=473&st=10.SINIF TÜRK EDEBİYATI SORUMLULUK ORTALAMA YÜKSELTME SINAVI SORU VE CEVAPLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=10&st=10 TED 1.DÖN 3 YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=236&st=10 TED 2.D 1. YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=705&st=10 TED 2 D 1.YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=235&st=10 TED 2.DÖNEM 3.YAZILI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=251&st=10 TED 2.Dönem 3.yazılı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=502&st=10. TED I.DÖNEM I.YAZILI SINAVI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=500&st=10. TED SINIF I.DÖNEM I.YAZILI SINAVI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=150&st=10 TED SOS TM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=776&st=10 TÜRK EDEB 2.DÖNEM 1.YAZILI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=501&st=10.TÜRK EDEBİYATI 1.DÖN 1. YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=517&st=10. TÜRK EDEBİYATI 1. DÖN 3. YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=516&st=10. TÜRK EDEBİYATI 1. DÖN 3. YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=775&st=10 TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 3 YAZILI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=696&st=10.TÜRK EDEBİYATI 2. D ORTAK SINAV
http://www.halilakpinar.net/?pnum=237&st=10. TÜRK EDEBİYATI 2.DÖNEM 3. YAZILI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=11&st=11 DİA 1.DÖN 2YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=624&st=11 DİA 1DÖNEM 2YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=704&st=11 DİL ANLATIM 2.D 1.YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=695&st=11. DİL VE ANLATIM TESTİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=769&st=11 DİL VE ANLTIM 1.DÖNEM 3.SINAV SORULARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=225&st= 11.SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=572&st=11.SINIF 2.DÖNEM TÜRK EDEBİYATI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=756&st=11.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ CEVAPLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=752&st=11.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=521&st= 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 3. YAZILI ORTAK SINAVI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=524&st=11.SINIF TED 1.D 3.SINAV
http://www.halilakpinar.net/?pnum=523&st=11.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖN 3. SI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=553&st=11.sınıf Türk Edebiyatı Ders Notları-YENİLEŞME DÖNEMİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=522&st=11.SINIF TÜRK EDEBİYATI TEST SINAVI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=622&st=11 TED 1D 2YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=12&st=11 TED 1 DÖN 3 YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=13&st=11 TED 2D 2S
http://www.halilakpinar.net/?pnum=146&st=11 TED FEN MESLEK YILLIK PLANI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=304&st=11 Türk Edebiyatı 1.dönem 1 yazılı soruları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=519&st=11 TÜRK EDEBİYATI 1. DÖNEM 3.YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=520&st=11 TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 3.YAZI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=511&st=11 TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM ORTAK SINAV SORULARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=778&st=11 TÜRK EDEBİYATI I. DÖNEM I. YAZI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=789&st=11 TÜRK EDEBİYATI I. DÖNEM I. YAZI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=72&st=11 TÜRK EDEBİYATI SORUMLULUK
http://www.halilakpinar.net/?pnum=783&st=12 COĞRAFYA 2 D 3 Y
http://www.halilakpinar.net/?pnum=782&st=12 COĞRAFYA 2 D 3 Y
http://www.halilakpinar.net/?pnum=14&st=12 DİA 1D 3S
http://www.halilakpinar.net/?pnum=15&st=12 DİA 2D 1S
http://www.halilakpinar.net/?pnum=149&st=12 DİA FEN MESLEK
http://www.halilakpinar.net/?pnum=625&st=12 DİL ANLATIM 1D 3 YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=16&st=12 DİL VE ANLATIM 2D 3YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=244&st=12 DİL VE ANLATIM 2.DÖN 2YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=199&st=12 MART İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=184&st=12.SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI (Tamamı)
http://www.halilakpinar.net/?pnum=716&st=12.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=554&st=12.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=148&st=12 SOS TED YILLIK PLAN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=794&st=12 TE 1 D 1 Y
http://www.halilakpinar.net/?pnum=791&st=12 TED 1.D 1 YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=795&st=12 TED 1.D 1.YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=626&st=12 TED 1D1 YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=792&st=12 TED 1.DÖNEM 1.YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=793&st=12 TED 1.DÖNEM 1.YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=773&st=12 TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=653&st=12 TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM ORTAK SINAV SORU VE CEVAPLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=772&st=12. Türk Edebiyatı Test Soruları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=536&st=17 ŞUBAT 2012 CUMA GÜNÜ DENİZLİ'DE OKULLAR TATİL Mİ KAR YAĞIŞI NEDENİYLE OKULLAR TATİL Mİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=265&st=17. yılında Madımak... 37 ölü için 37 soru
http://www.halilakpinar.net/?pnum=200&st=18 MART 2010 ÇANAKKALE ŞEHİTLER GÜNÜ PROGRAMI METNİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=209&st=18 MARTTA KULLANILACAK METİN VE ŞİİRLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=19&st=19 MAYIS KONUŞMA METNİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=18&st=19 MAYIS TÖREN SUNUMU
http://www.halilakpinar.net/?pnum=748&st=1.DÖNEM ORTAK YAZILILAR ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=495&st=1 EKİM 2011 MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV SORU VE CEVAPLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=172&st=1 KASIM 2009 MÜDÜRLÜK SINAV SORU CEVAP
http://www.halilakpinar.net/?pnum=713&st=20.07.2013 TARİHLİ DİREKSİYON SINAVI KOMİSYON İMZA TUTANAĞI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=20&st=2007 ÖSS
http://www.halilakpinar.net/?pnum=21&st=2008 ÖSS TERCİHLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=508&st=2008 TÜRKÇE EDEBİYAT SORULARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=144&st=2009-2010 DÖKÜMANLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=145&st=2009-2010 MEB İŞ TAKVİMİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=134&st=2009-2010 SENE BAŞI EDEBİYAT GRUBU ZÜMRESİ 2
http://www.halilakpinar.net/?pnum=22&st=2009 ÖSS
http://www.halilakpinar.net/?pnum=269&st=2010-2011 EĞİTİM DÖKÜMANLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=277&st=2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS DIŞI EGZERSİZ PLANLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=268&st=2010-2011 MEB İŞ TAKVİMİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=579&st=2010-2011 ÖĞRETİM DÖNEMİNİN 1.YARIYILI DEĞERLENDİRİLDİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=378&st=2010-2011 ÖĞRETİM DÖNEMİNİN 1.YARIYILI DEĞERLENDİRİLDİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=338&st=2010-KPDS SONBAHAR DÖNEMİ SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAPLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=490&st=2011-2012 DÖKÜMANLAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=491&st=2011-2012 TÜRK EDEBİYATI VE DİL ANLATIM YILLIK PLANLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=503&st=2011 Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Kitabımız
http://www.halilakpinar.net/?pnum=486&st= 2011 yılı zorunlu yer değiştirmeye tabi yöneticilerin listesi ektedir
http://www.halilakpinar.net/?pnum=674&st=2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI II.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=575&st=2012 anadolu fen sosyal bilimler öğretmen seçme sınavı sonuçları denizli sıralaması
http://www.halilakpinar.net/?pnum=574&st=2012 anadolu fen sosyal bilimler öğretmen seçme sınavı sonuçları denizli sıralaması
http://www.halilakpinar.net/?pnum=576&st=2012 anadolu fen sosyal bilimler öğretmen seçme sınavı sonuçları denizli sıralaması
http://www.halilakpinar.net/?pnum=546&st=2012 ANADOLU VE FEN LİSELERİNE ÖĞRETMEN SEÇME SINAVI SORU VE CEVAPLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=545&st=2012 ANADOLU VE FEN LİSELERİNE ÖĞRETMEN SEÇME SINAVI SORU VE CEVAPLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=589&st=2012 PMYO Soruları ve Cevapları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=525&st=2012 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=529&st=2012 YILI SINAVA DAYALI MÜDÜR YARDIMCISI İHTİYAÇ LİSTESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=719&st=2013-2014 12.Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=717&st=2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM İŞ TAKVİMİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=777&st=2013 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DUYURUSU
http://www.halilakpinar.net/?pnum=681&st=2013 yaprak dökümü
http://www.halilakpinar.net/?pnum=214&st=21 Mart 2010 da yapılan ÜDS İlkbahar Dönemi Soruları ve Cevapları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=213&st=21 Mart 2010 ÜDS İlkbahar Dönemi Soruları ve Cevapları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=526&st=23.01.2012 tarihli basın açıklaması
http://www.halilakpinar.net/?pnum=222&st=23 nisan milli egemnlik konulu kompozisyon örnekleri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=324&st=24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOSYALARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=180&st=24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ŞİİRLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=730&st=24.YİRMİ BEŞİNCİ LEM’A YİRMİ DÖRDÜNCÜ DEVA
http://www.halilakpinar.net/?pnum=332&st=27 ARALIK MEHMET AKİF ERSOYU ANMA
http://www.halilakpinar.net/?pnum=542&st=27 ŞUBAT 2012 TAM BİR YIL OLDU
http://www.halilakpinar.net/?pnum=722&st=28-29 eylül 2013 denizli il milli eğitim müdürlüğü mtsk uygulama sınavında görevli öğretmenler listesi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=170&st=29 EKİM KUTLAMALARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=135&st=2.DÖNEM EDEBİYAT ZÜMRESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=496&st=2 EKİM 2011 MÜDÜRLÜK SINAV SORULARI A-B
http://www.halilakpinar.net/?pnum=478&st=32 FARZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=23&st=33 Hadisi Şerif
http://www.halilakpinar.net/?pnum=419&st=3. ÜNİTE: ANLATIM TÜRLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=556&st=4688 SAYILI KANUNA GÖRE FAALİYET GÖSTEREN KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=479&st=54 FARZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=147&st=9 DİA YILLIK PLAN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=464&st=9. DİL VE ANLATIM 1.D 2.YAZILI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=788&st=9 DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 1 YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=787&st=9 DİL VE ANLATIM 1.DÖNEM 1 YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=694&st= 9. DİL VE ANLATIM 2D 2.SINAVI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=329&st=9 DİL VE ANLATIM 3.ÜNİTE
http://www.halilakpinar.net/?pnum=330&st=9 DİL VE ANLATIM 3.ÜNİTE SES BİLGİSİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=693&st= 9 DİL VE ANLATIM II.DÖNEM I.YAZILI SINAVI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=247&st=9. DİL VE ANLATIMİ I2 DÖNEM I2 YAZILI YOKLAMA SINAVI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=25&st=9 DİL VE ANLATIM SORUMLULUK
http://www.halilakpinar.net/?pnum=692&st=9.DİL VE ANLTIM 2. D 1 YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=751&st= 9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Etkinlik ve hazırlık Cevapları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=629&st=9.SINIF TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM 2.YAZILI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=597&st=9.SINIF TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMA NOTLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=385&st=9.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ SORUMLULUK SINAVI SORULARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=753&st=9.SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI TÜM CEVAPLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=612&st= 9.S TÜRK EDEBİYATI 1.D 2.YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=613&st=9 TED 1 D 1 Y
http://www.halilakpinar.net/?pnum=620&st=9 TED 1D 1Y
http://www.halilakpinar.net/?pnum=26&st=9 TED 1D 3S
http://www.halilakpinar.net/?pnum=621&st=9 TED 1D 3YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=611&st=9 TED 1.DÖNEM 1 SINAV
http://www.halilakpinar.net/?pnum=610&st=9. TED 1. DÖNEM 1. YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=767&st=9 TED 1.DÖNEM 1 YAZILI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=643&st=9 TED1.DÖNEM2.YAZILI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=618&st=9 ted 1.dönem 2 yazılı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=689&st=9 TED 1.DÖNEM 3 YAZILI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=617&st=9 ted 1.dönem 3 yazılı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=644&st=9 TED 1DÖNM 2YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=27&st=9 TED 2D 2S
http://www.halilakpinar.net/?pnum=608&st=9 tedI I. DÖNEM III. YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=586&st=9. TÜRK EDEBİYATI 2D 1.YAZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=619&st=9 TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMA SORULARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=28&st=9 TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=609&st= 9 TÜRK EDEBİYATI I. D I. YAZI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=175&st=AÇIK OTURUM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=712&st=AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ III. DÖNEM SINAVINDA GÖREV YAPAN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=488&st=AÇ UYUYAN ve AÇLIĞA UYANANLARIN ÜLKESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=664&st=ADAM OLMAK İSTEYEN GENCE
http://www.halilakpinar.net/?pnum=434&st=Adın Batsın İbrahim Sadri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=507&st=AFET ÖMER KARAOĞLU
http://www.halilakpinar.net/?pnum=448&st=Ağgül Seni Cemekanda Görmüşler
http://www.halilakpinar.net/?pnum=275&st=Ahmet Turan Alkan'dan iğneli bir yazı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=440&st=AK PARTİ 2011 GENEL SEÇİM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=449&st=Aksaray Develisi 1
http://www.halilakpinar.net/?pnum=680&st=alamancının karısı filmi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=353&st=Aldatan Bizden Değildir
http://www.halilakpinar.net/?pnum=354&st=Allah’ın Övdüğü Aile
http://www.halilakpinar.net/?pnum=510&st=Alper Gencer-Büyük Kurban şiiri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=31&st=ALTIN SİLSİLE
http://www.halilakpinar.net/?pnum=417&st=ALTIN SÖZLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=607&st=Anadolu ve Fen Liselerine Öğretmen atama kılavuzu
http://www.halilakpinar.net/?pnum=534&st=Anadolu ve Fen Lisesi Öğretmenlik Sınavı Başvuru İşlemleri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=450&st=Anakara'da Yedik Taze Meyvayı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=770&st=ANLATIM BOZUKLUĞU TEST
http://www.halilakpinar.net/?pnum=182&st=ANLATIM ÇEŞİTLERİ-DİL VE ANLATIM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=32&st=ANTOLOJİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=96&st=ARA GÖNÜL
http://www.halilakpinar.net/?pnum=594&st=ARAKAN KAN AĞLIYOR!
http://www.halilakpinar.net/?pnum=595&st=ARAKAN KAN AĞLIYOR!
http://www.halilakpinar.net/?pnum=283&st=ARDINA BAKMADAN BEN VARIM DİYEBİLMEK
http://www.halilakpinar.net/?pnum=349&st=ARİF NİHAT ASYA'nın dilinden: "Noel Baba"
http://www.halilakpinar.net/?pnum=348&st=ARİF NİHAT ASYA'nın dilinden: "Noel Baba"
http://www.halilakpinar.net/?pnum=451&st=Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını (Telli Senem İle Yazıcı Oğlu Osman Ağa)
http://www.halilakpinar.net/?pnum=97&st=AŞK HÂLİNDEN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=313&st=AŞKIN ALDI BENDEN BENİ(Yunus Emre)Şiir Tahlili
http://www.halilakpinar.net/?pnum=668&st=Atama Bekleyen Öğretmen Adaylarından Ziyaret
http://www.halilakpinar.net/?pnum=485&st=ATAMA SORUNU VE İL MİLLİ EĞİTİME SORULAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=347&st=Attilâ İlhan´ın Vefatının Basındaki Akisleri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=207&st=Attila İlhan Şiiri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=129&st=Ayetlere Göre İnsan Tipleri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=335&st=Azerbaycan Türkçesi Sözlük
http://www.halilakpinar.net/?pnum=370&st=AZERBAYCAN TÜRKÇESİ / Türkçe Kiçik Lüğet
http://www.halilakpinar.net/?pnum=336&st=Azerice Türkçe Sözlük Азербайджанско-турецкий словарь
http://www.halilakpinar.net/?pnum=33&st=BABA UYAN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=89&st=Bağdat kesilince neresi kanar?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=374&st=Bağlaşıklık ve Bağdaşıklık
http://www.halilakpinar.net/?pnum=699&st=Bakan Avcı'dan Okullarda Mescit Açıklaması
http://www.halilakpinar.net/?pnum=735&st=BAKARA SÛRESİ 275-276
http://www.halilakpinar.net/?pnum=192&st=BALYOZ KİME İNECEK?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=39&st=BASRALI ÖMER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=37&st=BAŞARISIZLIK MI HADİ CANIM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=766&st=BAŞARIYI İZLEME VE DEĞERLENDİRME PROJESİ UYGULAMA RAPORU
http://www.halilakpinar.net/?pnum=322&st=Baş deyip yıkasam" isimli şiirinin tahlili
http://www.halilakpinar.net/?pnum=345&st=Başıboş Şiir Analizi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=426&st=Başmüfettiş Halil ARIK 'dan Makaleler
http://www.halilakpinar.net/?pnum=40&st=BAŞUCU KİTAPLARIMIZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=165&st=Batılılaşma kadın sağlığını bozuyor!
http://www.halilakpinar.net/?pnum=463&st=Bayılmanın belirtileri Bayılma nedenleri Bayılmalarda İlk Yardım
http://www.halilakpinar.net/?pnum=303&st=BAYRAM ŞİİRLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=302&st=BAYRAM ŞİİRLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=489&st=Bayram ve Somali
http://www.halilakpinar.net/?pnum=41&st=BEBEK İSİMLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=356&st=Bebeklerin Besin Kaynağı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=17&st=BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=42&st=BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=333&st=Belirli Gün ve Haftalar, Kutlama ve Anma Programları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=432&st=Ben aşkı bir üveyikten satın aldım-ibrahim sadri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=452&st=Ben De Gittim Bir Geyiğin Avına
http://www.halilakpinar.net/?pnum=634&st=Beni bu şehirden al götür anne-Hasan Sağındık
http://www.halilakpinar.net/?pnum=264&st=BERAAT GECESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=203&st=BEŞİKTEN MEZARA KADAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=197&st=Beyaz Gemi'de Geçmiş ve Gelecek
http://www.halilakpinar.net/?pnum=239&st=BEYHUDE ÖMRÜM-MUSTAFA KUTLU
http://www.halilakpinar.net/?pnum=453&st=Beyler Bahçesi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=436&st=Bilgisayar Oyunlarının Yararları VE ZARARLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=395&st=Bilim adamı Erbakan... Siyasetçi Erbakan... İnsan Erbakan
http://www.halilakpinar.net/?pnum=466&st=BİLİNMEYEN OSMANLI-AHMET AKGÜNDÜZ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=727&st=bir borç hikayesi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=98&st=BİR CAN İLE
http://www.halilakpinar.net/?pnum=99&st=BİR GÜL CÂZİBESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=582&st=bir hadis
http://www.halilakpinar.net/?pnum=256&st=Biricik Ağabeyimiz Bahattin Yıldız, Şehadete Uçtu...
http://www.halilakpinar.net/?pnum=141&st=Bir Mümini Sevindirmek
http://www.halilakpinar.net/?pnum=408&st=Bir öncü Rabbine yürüdü-Yusuf Kaplan
http://www.halilakpinar.net/?pnum=631&st=Bir 'sürgün şairi': Mehmet Akif-Akif Emre
http://www.halilakpinar.net/?pnum=421&st=BİYOGRAFİLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=675&st=BİZİMCİTY'YE TEPKİ E-POSTASI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=95&st=BOYKOTA KATILIN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=381&st=BUHARKENT ÇOK PROGRAMLI LİSESİ SINIF LİSTELERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=741&st=CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ TEST
http://www.halilakpinar.net/?pnum=605&st=CEBECİ İSTASYONU VE SEN- HALİL AKPINAR YORUMU
http://www.halilakpinar.net/?pnum=427&st=Cemaleddin Efgani (1838-1897)
http://www.halilakpinar.net/?pnum=724&st=Chp de istifaların ardı arkası kesilmiyor
http://www.halilakpinar.net/?pnum=168&st=Cumhuriyet Bayramı Dökümanları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=167&st=Cumhuriyet Bayramı şiirleri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=577&st=CUMHURİYETİN ÖNDERİ Hakk'a Tapan Milletimizin Atası Olabilir mi?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=169&st=Cumhuriyet Konulu kompozisyon örnekleri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=630&st="Cümlenin maksudu bir" değil-Hayrettin Karaman
http://www.halilakpinar.net/?pnum=379&st=ÇALIKUŞU-RESŞAT NURİ GÜNTEKİN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=317&st=Çelebi ÖZTÜRK - Hünkar DAĞLI'nın " İşte böyle " isimli şiirinin tahlili
http://www.halilakpinar.net/?pnum=315&st=Çelebi ÖZTÜRK - İsmail KARA'nın "Çıkmaz sokaktayım" isimli şiirinin tahlili
http://www.halilakpinar.net/?pnum=663&st=ÇENENİZİ YORMAYIN-MAHMUT TOPTAŞ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=339&st=ÇİLE-NECİP FAZIL
http://www.halilakpinar.net/?pnum=44&st=ÇOCUKLARA ÖZEL SÖZLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=45&st=ÇOCUK NE YAŞIYORSA ONU ÖĞRENİR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=416&st=ÇOK PARTİLİ SİYASET ÇARKI VE ERBAKAN`IN FARKI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=457&st=ÇÖKERTME
http://www.halilakpinar.net/?pnum=458&st=ÇÖKERTME
http://www.halilakpinar.net/?pnum=368&st=Damlalar
http://www.halilakpinar.net/?pnum=282&st=Damlalar
http://www.halilakpinar.net/?pnum=670&st=DANIŞTAY 2. DAİRESİ, OKUL MÜDÜRLERİNİN ROTASYONUNA DAİR 7 İLKESEL KARARYAYINLADI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=177&st=DEDE KORKUT HİKÂYELERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=249&st=Dengede Kalalım Derken…
http://www.halilakpinar.net/?pnum=687&st=DENİZLİDE FDIRTINADA OKUL DUVARI ÇÖKTÜ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=667&st=DENİZLİ EĞİTİM-BİR-SEN 2012-2013 DÖNEM SONU DEĞERLENDİRMESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=484&st=DENİZLİ EĞİTİMBİRSEN PROMOSYON MÜCADELESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=636&st=Denizli İli Merkezi sınavlarda görev alacak öğretmen listesi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=714&st=DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 21.07.2013 TARİHLİ DİREKSİYON SINAVI KOMİSYON İMZA TUTANAĞI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=481&st=DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AĞUSTOS 2011 İL İÇİ İSTEEĞE BAĞLI ATAMA SONUÇLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=530&st=DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR YARDIMCILIĞI GENEL AÇIKLAMALAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=568&st=DENİZLİ İL MİLLİ EĞİTİM SINAV TAKVİMİ 2012
http://www.halilakpinar.net/?pnum=596&st=DENİZLİ İL VE İLÇELERDE HANGİ OKUL İLKOKUL HANGİ OKUL ORTAOKUL OLDU?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=460&st=DENİZLİ MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ 100 TEMEL ESER YARIŞMASI SORU CEVAPLARI VE SINAV SONUÇLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=504&st=DENİZLİ MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ 2011-2012 ÖĞRETİM YILI SINIF LİSTELERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=763&st=DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI FONETİK SANATLAR(TİYATRO ÇALIŞMASI) YILLIK ÇALIŞMA PLANI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=760&st=DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMALARI FONETİK SANATLAR(TİYATRO ÇALIŞMASI) YILLIK ÇALIŞMA PLANI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=759&st=DERS DIŞI EĞİTİM ÇALIŞMASI ÖĞRENCİ LİSTESİ (TİYATRO)
http://www.halilakpinar.net/?pnum=51&st=DERS KESİM RAPORLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=53&st=DERS KESİM RAPORLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=254&st=DERS KESİM RAPORU
http://www.halilakpinar.net/?pnum=29&st=DERS NOTLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=159&st=DERYADAN İNCİLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=341&st= DESTAN-NECİP FAZIL
http://www.halilakpinar.net/?pnum=55&st=DEYİMLER VE ANLAMLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=683&st=DİKSİYON VE HİTABET DERSİ TEST SORULARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=691&st=DİKSİYON VE HİTABET DERS NOTLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=690&st=DİKSİYON VE HİTABET DERS NOTLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=243&st=Dilipaktan çarpıcı yazılar
http://www.halilakpinar.net/?pnum=246&st=DİL VE ANLATIM DERSİ 9.SINIFLAR 2.DÖNEM 2.YAZILI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=24&st=DİNİMİZ İSLAM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=186&st=DİNÎ-TASAVVUFÎ HALK ŞİİRİ (TEKKE ŞİİRİ)
http://www.halilakpinar.net/?pnum=56&st=DİN NEDİR?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=206&st= DOÇ.DR NURETTİN ÖZTÜR-PSİKANALİZ VE EDEBİYT MAKALESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=435&st=DÖVÜŞ SPORLARI TAMAMEN YASAKLANMALIDIR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=320&st=Dr. İrfan YILMAZ'ın "Tabibim"isimli şiirinin tahlili
http://www.halilakpinar.net/?pnum=130&st=Duanın vakti geldiyse
http://www.halilakpinar.net/?pnum=47&st=DÜNYA EDEBİYATI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=280&st=DÜNYA KADAR BİLGİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=414&st=Dünyanın Değişimi Ve Erbakan Devrimi`nden
http://www.halilakpinar.net/?pnum=58&st=DÜNYANIN ENLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=288&st=Düzenli Spor Yapmanın Kas ve Kemik Gelişimine Etkileri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=289&st=Düzenli Spor Yapmanın Kas ve Kemik Gelişimine Etkileri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=736&st=Düzenli spor yapmanın kas ve kemik gelişimine faydaları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=771&st=DÜZYAZI TÜRLERİ TEST
http://www.halilakpinar.net/?pnum=124&st=Edebi Sanatlar
http://www.halilakpinar.net/?pnum=61&st=EDEBİYAT
http://www.halilakpinar.net/?pnum=154&st=EDEBİYAT DERGİLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=60&st=Edebiyat Dergileri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=468&st=Edebiyat Dergileri Rehberi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=123&st=Edebiyatımızda ilkler
http://www.halilakpinar.net/?pnum=127&st=EDEBİYAT SÖZLÜĞÜ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=155&st=EDEBİYAT TERİMLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=62&st=EDEBİYAT TERİMLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=63&st=Efendimiz Hz Muhammed mübarek isimleri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=548&st=EGİTEK VE ÖSYM sınav soruları ARŞİVİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=761&st=EGZERSİZ DİLEKÇESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=67&st=EGZERSİZLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=762&st=EGZERSİZ ÖĞRENCİ DİLEKÇESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=276&st=EGZERSİZ PLANLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=68&st=Egzersiz yoklama çizelgesi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=665&st=EGZOZ GAZI EMİSYONU KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=65&st=EĞİTİMBİRSEN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=64&st=EĞİTİM-BİR-SEN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=327&st= Eğitimbirsen Denizli Şubesi 3.Olağan Kongresi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=628&st=EĞİTİM-BİR-SEN DENİZLİ ŞUBESİ ŞUBATÇILARA DESTEK VERDİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=531&st=EĞİTİM-BİR-SENDEN KAMUSEN VE KESKE CEVAPLAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=125&st=EĞİTİM-BİRSEN ÜYELERİNİ SİGORTA KAPSAMINA ALDIRDI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=600&st=EĞİTİM HABERLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=533&st=EĞİTİM KURUMLARI MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=66&st=EĞLENCE
http://www.halilakpinar.net/?pnum=744&st=EKOLOJİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=662&st=En Sönük Protestolar Türkiye'de
http://www.halilakpinar.net/?pnum=656&st=E-POSTALARDAN SEÇMELER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=541&st=ERBAKAN HOCAMIZLA İLGİLİ HATIRALAR 2
http://www.halilakpinar.net/?pnum=540&st=ERBAKAN HOCAMIZLA İLGİLİ YAZILAR 1
http://www.halilakpinar.net/?pnum=406&st=Erbakan Hocamız ve darbecinin pili-Serdar Arseven
http://www.halilakpinar.net/?pnum=413&st=Erbakan Hoca’nın anılarla anlattıkları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=409&st=Erbakan'ı, büyük öncüyü uğurlarken.. İbrahim Karagül
http://www.halilakpinar.net/?pnum=593&st=“Erbakan’ı gömdük, şimdi üzerine beton dökeceğiz”
http://www.halilakpinar.net/?pnum=392&st=Erbakan’ın ardından-Nuray Mert
http://www.halilakpinar.net/?pnum=410&st=Erbakan’ı önlemek isteyenler bugün Fatih Camii’ne baksın!
http://www.halilakpinar.net/?pnum=401&st=Erbakan'ı uğurlarken bir muhasebe-Hüseyin Gülerce
http://www.halilakpinar.net/?pnum=606&st=Erbakan ne demişti, medya nasıl vermişti?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=573&st=EŞREF ZİYA-AYASOFYA EZGİSİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=201&st=ETİKET BULUTU
http://www.halilakpinar.net/?pnum=585&st=Eyleme Katılmak Sendikal Haktır Ceza Verilemez!
http://www.halilakpinar.net/?pnum=245&st=EY ÖLÜM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=549&st=EY SİYONİST İSRAİL BUNUN HESABINI VERECEKSİN! KAHROLSUN İSRAİL!
http://www.halilakpinar.net/?pnum=122&st=EZGİ İLAHİ MARŞ SÖZLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=480&st=FARKLI ZAVİYEDEN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=646&st=Fedai POLAT
http://www.halilakpinar.net/?pnum=647&st=Fedai POLAT
http://www.halilakpinar.net/?pnum=156&st=FELLUCE
http://www.halilakpinar.net/?pnum=558&st=FERDİ VE ŞÜREKASI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=257&st=FINDIK BÖREĞİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=158&st=FİLİSTİN İÇİN ŞİİRLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=590&st=FİŞLEMELERE KARŞI CUMHURBAŞKANINI GÖREVE DAVET EDİYORUZ.
http://www.halilakpinar.net/?pnum=387&st=F KLAVYE Mİ Q KLAVYE Mİ?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=765&st=FONETİK SANATLAR(TİYATRO ÇALIŞMASI) YILLIK ÇALIŞMA PLANI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=757&st=FOR THE FİRST TİME İN TURKEY
http://www.halilakpinar.net/?pnum=173&st=FORUM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=208&st=GARİPÇİLER-ORHAN VELİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=562&st=GASSAN HÜKÜMDARLARININ İSLÂMA DÂVET EDİLMESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=737&st=Gazete örneği vermekten hakkımızda açılan soruşturma
http://www.halilakpinar.net/?pnum=425&st=GEL GÖR BENİ AŞK NEYLEDİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=138&st=Genç Bakış, Nerde Yanlış Yaptı?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=380&st=GERÇEĞE SELAM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=703&st=Gerçekleri söyleyelim
http://www.halilakpinar.net/?pnum=152&st=GERİCİ KİM? Tokat gibi cevap!
http://www.halilakpinar.net/?pnum=100&st=GÖNÜL TİTREŞİMLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=101&st=GÖR BENİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=331&st=GRUP GENÇ-SÖZÜ VAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=104&st=GÜL ARADIM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=102&st=GÜLDÜ BÖYLE
http://www.halilakpinar.net/?pnum=103&st=GÜL EYLEDİM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=105&st=GÜL İLE GÖNLÜM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=106&st=GÜL İLE SÖYLEŞİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=107&st=GÜL KAPISINDA
http://www.halilakpinar.net/?pnum=506&st=GÜL YAĞIYOR-MUSTAFA BÜYÜKARSLAN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=328&st=GÜNLÜK PLANLAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=497&st=HAARP KIYAMET TEKNOLOJİSİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=136&st=HABERLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=561&st=HABEŞ NECÂŞİSİ'NİN İSLÂMA DÂVET EDİLMESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=657&st=Hadisler Deryası
http://www.halilakpinar.net/?pnum=369&st=Hakan Albayrak: Hür Adam'a selam
http://www.halilakpinar.net/?pnum=160&st=HAKKINI ARA!
http://www.halilakpinar.net/?pnum=227&st=HALİT ZİYA UŞAKLIGİL'İN HİKAYELERİNDE ZAMAN ÖĞESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=226&st=HALİT ZİYA UŞAKLIGİL ÖYKÜCÜLÜĞÜ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=660&st=Halk Namazı ve Cemaati Niçin Terk Etti?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=671&st=Hangi kan grubundan olanlar kimlere kan verebilir?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=164&st=Haramla tedavi caiz mi?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=316&st=Hasan ÖZTÜRK - Şeyhin Cüppesi ve Şeftali Ağacı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=301&st=HASTALAR RİSALESİ-YİRMİBEŞİNCİ LEM’A
http://www.halilakpinar.net/?pnum=732&st=HAY-DER'İN AGD'Lİ GENÇLERLE SOHBETİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=726&st=HAYIRLI OLSUN BAŞÖRTÜSÜ ÖZGÜRLEŞTİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=163&st=HELAL GIDA HAREKETİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=567&st=HERAKLİUS'UN İSLÂMA DÂVET EDİLMESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=700&st=Heredot'un yazdığı Mısır firavununun dilin kökeni deneyinde doğunca çobana verilecerek kapatılan
http://www.halilakpinar.net/?pnum=509&st=HERKESİN HOCASI ERBAKAN-EKREM KIZILTAŞ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=454&st=HERŞEY SENDE GİZLİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=581&st=HİÇ BİR KOMUTAN ASKERLERİNİ AŞAĞILAYARAK BAŞARIYA ULAŞAMAMIŞTIR.
http://www.halilakpinar.net/?pnum=555&st=HP Compaq Mini 110 Recovery – Format Atma
http://www.halilakpinar.net/?pnum=745&st=HÜCRE VE HÜCRE BÖLÜNMESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=742&st=HÜCRE YAPISI VE ORGANELLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=376&st=HÜR ADAM BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=456&st=Hüseynik'ten Çıktım Şeher Yoluna
http://www.halilakpinar.net/?pnum=455&st=Hüseynik'ten Çıktım Şeher Yoluna
http://www.halilakpinar.net/?pnum=220&st=Hz.Muhammed'in çok evlenmesinin sebepleri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=219&st=HZ MUHAMMED'İN HAYATI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=77&st=Hz Muhammedin Merhameti
http://www.halilakpinar.net/?pnum=420&st=Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman
http://www.halilakpinar.net/?pnum=204&st=ITRİ-YAHYA KEMAL
http://www.halilakpinar.net/?pnum=418&st=IV. ÜNİTE : KELİME (SÖZCÜK) BİLGİSİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=784&st=İçimden Şu Zalim Şüpheyi Kaldır-İsmet Özel
http://www.halilakpinar.net/?pnum=352&st=İKİ GÜN BİR DEĞİL
http://www.halilakpinar.net/?pnum=669&st=İlçe ve İşyeri Temsilcileri Toplantısı Yapıldı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=431&st=İLİMİZ İL GENELİNDE 06/04/2011 TARİHİNDE YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNİN 18.MADDESİ GEREĞİNCE MÜDÜR YARDIMCILIĞI AÇIK LİSTESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=570&st=İLKSAN’da Marifetlerini(!) Anlatamayanlar Hakarete Sarılıyor
http://www.halilakpinar.net/?pnum=518&st=il milli eğitim müdürleri kararnamesi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=603&st=İmam Hatip kayıtları 1 milyon sınırında
http://www.halilakpinar.net/?pnum=475&st=İmam nikahını ilan etmek şart mıdır? Dini nikah olmadan yalnızca resmi nikah yeterli olur mu?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=232&st=İngilizce Gramer Özeti
http://www.halilakpinar.net/?pnum=231&st=İngilizce Gramer Özeti
http://www.halilakpinar.net/?pnum=758&st=ingilizce performans proje ödevleri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=411&st=İnna lillah ve inna ileyhi raciun
http://www.halilakpinar.net/?pnum=357&st=İnsanları Öldürenler!
http://www.halilakpinar.net/?pnum=285&st=İNTEL ÖĞRETMEN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=296&st=İNTEL ÖĞRETMEN KURSU BROŞÜR ÖRNEĞİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=287&st=İNTEL ÖĞRETMEN MODÜL CEVAPLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=43&st=İNTERNETTEN PARA KAZAN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=224&st='İntihar' değil 'İstişhad'
http://www.halilakpinar.net/?pnum=108&st=İRFÂNA DÜŞTÜM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=284&st=İslam'da Faiz
http://www.halilakpinar.net/?pnum=298&st=İslamda mehîr
http://www.halilakpinar.net/?pnum=396&st=İslâm dünyası, siyaset bilgesini uğurladı-Yunus Vehbi Yavuz
http://www.halilakpinar.net/?pnum=785&st=İsmet Özel - Yıkılma Sakın
http://www.halilakpinar.net/?pnum=423&st=İsrail'in Kirli ve Kanlı Tarihi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=476&st=İsra Suresi 78. ayette sabah namazının şahitli olduğu belirtilmektedir. Tüm amellerimiz yazıcı melekler tarafından kaydedildiğine göre, diğer vakit namazları da şahitli değil midir?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=470&st=İsteğe bağlı 27 haziran 2011 tarihli yönetici atamaları denizli milli eğitim müdürlüğü
http://www.halilakpinar.net/?pnum=514&st=İstihare nasıl yapılır
http://www.halilakpinar.net/?pnum=334&st=İSTİKLÂL MARŞININ KABULUNÜ ANMA PROGRAMI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=126&st=İSTİKLAL MARŞI VE AÇIKLAMASI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=366&st=İŞÂRÂT'ÜL-İ'CAZ BAKARA SURESİ 21. VE 22.ÂYET TEFSİRİ MUKADDEMESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=361&st=İtaat Eden Nesil
http://www.halilakpinar.net/?pnum=119&st=İTİKAF
http://www.halilakpinar.net/?pnum=728&st=KABUL OLUNAN DUALAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=365&st=Kadın Kalbi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=128&st=KADİR GECESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=340&st=Kafdağı'nı Yüklenen Toz Kanatlı Kelebek: Necip Fazıl
http://www.halilakpinar.net/?pnum=639&st=KAMUDA SERBEST KIYAFET EYLEMİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=273&st=KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU
http://www.halilakpinar.net/?pnum=445&st=Karakaş Gözlerin Elmas
http://www.halilakpinar.net/?pnum=447&st=Karakaş Gözlerin Elmas
http://www.halilakpinar.net/?pnum=551&st=KARİYER BASAMAKLARI YÜKSELME SINAVI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=673&st=Karma Eğitime Son Verilsin
http://www.halilakpinar.net/?pnum=550&st=KAYBEDENLER-DURSUN ALİ ERZİNCANLI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=405&st=“Kaymak Cennet’te yenir!..-Serdar Arseven
http://www.halilakpinar.net/?pnum=698&st=kazak atları fon müziği
http://www.halilakpinar.net/?pnum=355&st=Keder ve Hüzün Nasıl Giderilir?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=583&st=Kendimiz Olduğumuz Günlere Dönme
http://www.halilakpinar.net/?pnum=438&st=KESİK ÇAYIR BİÇİLİR Mİ TÜRKÜ HİKAYESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=543&st=Kesintili Zorunlu Eğitime İlişkin Önerilerimizi Meclis’e Sunduk
http://www.halilakpinar.net/?pnum=389&st=KIRLARA VEDA-Adnan Özer
http://www.halilakpinar.net/?pnum=649&st=Kıyafet Özgürlüğü İçin 10 Milyon İmza Kampanyası
http://www.halilakpinar.net/?pnum=69&st=KİME EMANET
http://www.halilakpinar.net/?pnum=678&st=KİM KİMDİR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=601&st=Kimler Harç Ödeyecek ?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=565&st=KİSRÂNIN İSLÂMA DÂVET EDİLMESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=271&st=KİTAP OKUMA ÇİZELGESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=70&st=Kompozisyonda Dikkat Edilecek Kurallar
http://www.halilakpinar.net/?pnum=176&st=KONU: BATI EDEBİYATI DÖNEMLER-AKIMLAR-SANATÇILAR-ESERLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=191&st=KÖŞE YAZILARIM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=189&st=KPDS Nedir?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=230&st=KPDS PARAGRAF SORULARINDA DKKAT EDİLECEKLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=190&st=KPDS SINAVINDA ÇOK ÇIKAN KELİMELER LİSTESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=229&st=KPDS TAKTİKLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=228&st=KPDS TAKTİKLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=109&st=KUL EYLEDİN SEN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=281&st=KUR’AN’I ANLAMA VE YAŞAMADA ÖNCÜ OLMAK
http://www.halilakpinar.net/?pnum=299&st=KURBAN İBADETİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=377&st=KURTLAR VADİSİ FİLİSTİN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=637&st=Kurtlar Vadisi'nin 10 yılı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=443&st=KUTLU DOĞUM HAFTASI İLE İLGİLİ KOMPOZİSYONLAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=442&st=KUTLU DOĞUM HAFTASI İLE İLGİLİ KOMPOZİSYON ÖRNEKLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=444&st=KUTLU DOĞUM HAFTASI SUNUM METNİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=71&st=Kültür edebiyat kulübü
http://www.halilakpinar.net/?pnum=305&st=KÜLTÜR-SANAT
http://www.halilakpinar.net/?pnum=428&st=KÜTÜPHANELER HAFTASI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=661&st=Lanet olsun yazıklar olsun-Mehmet Şevket EYGİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=552&st=Lise 10. Sınıf Edebiyat Dersi Tüm Kitabın Cevaplari
http://www.halilakpinar.net/?pnum=743&st=LİSE 1 BİYOLOJİ (HÜCRE)
http://www.halilakpinar.net/?pnum=715&st=LYS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2013
http://www.halilakpinar.net/?pnum=73&st=MANİLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=74&st=MANİLER 2
http://www.halilakpinar.net/?pnum=252&st=MAVİ MARMARADAN MAVİ SEMAYA
http://www.halilakpinar.net/?pnum=253&st=Mavi Marmara Gemisinde Yaşananlar-Röportaj
http://www.halilakpinar.net/?pnum=710&st=Mazeret Dilekçe Örneği
http://www.halilakpinar.net/?pnum=234&st=MEDENİYETLER ÇATIŞMASI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=76&st=MEHMET AKİF ERSOY
http://www.halilakpinar.net/?pnum=382&st=MEHMET AKİF ERSOY LİSESİ SINIF LİSTELERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=351&st=MEHMET AKİF İNAN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=682&st=MEHMET AKİF İNAN ŞİİRLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=321&st=Mehmet Nuri PARMAKSIZ'ın "Kelebek Ömrü" isimli şiirinin tahlili
http://www.halilakpinar.net/?pnum=223&st=Mehmet Şevket EYGİ-Hutbeler Değişmeli
http://www.halilakpinar.net/?pnum=638&st=MEKKE'NİN FETHİ ANADOLU GENÇLİK DERNEĞİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=362&st=Melekler Sofranızın Duacısı Olsun!
http://www.halilakpinar.net/?pnum=325&st=MENZİL SİTELERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=326&st=MENZİL SİTELERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=407&st=Merhum Erbakan Hoca’dan Sayın Başbakan’a vasiyet-Serdar Arseven
http://www.halilakpinar.net/?pnum=393&st=Merhum Erbakan Hocamızı Rahmetle Anıyoruz-Abdullah Büyük
http://www.halilakpinar.net/?pnum=400&st=Merhum Necmeddin Bey-Mehmet Şevket Eygi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=718&st=MERKEZ İLKOKULU ANASINIFI İHTİYAÇ LİSTESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=676&st=MERVE KAVAKÇI YAZILARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=278&st=METİN TAHLİLLERİ 2-PROF DR.İSMAİL ÇETİŞLİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=297&st=MEVLANA MESNEVİDEN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=79&st=MEVLİD GECESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=706&st=MISIR DARBESİNİ PROTESTO
http://www.halilakpinar.net/?pnum=80&st=MİLLİ EDEBİYAT
http://www.halilakpinar.net/?pnum=515&st=MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=721&st=MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=720&st=MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ 7 Eylül 2013 CUMARTESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=402&st=Milli Görüş devam edecek-Abdulkadir Ozkan
http://www.halilakpinar.net/?pnum=633&st=Milli Şairimiz M. Akif ve ODTÜ'lü protestocu gençlik
http://www.halilakpinar.net/?pnum=262&st=MİRAC GECESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=781&st=Mitoz ve Eşeysiz Üreme-Biyoloji
http://www.halilakpinar.net/?pnum=344&st=Mona Roza şiir Tahlili
http://www.halilakpinar.net/?pnum=658&st=Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, bugünkü çay faslında “açlık grevi” ile alâkalı düşünceleri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=179&st=Muhteşem Fırsat: Zilhicce'nin On Günü; Leyali-i Aşere
http://www.halilakpinar.net/?pnum=499&st=Muhteşem Fırsat: Zilhicce'nin On Günü; Leyali-i Aşere
http://www.halilakpinar.net/?pnum=734&st=Mustafa Armağanla Ropörtaj: SİYASÎ BİR DEHA II. ABDULHAMİD HAN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=78&st=MÜBAREK GECELER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=527&st=Müdür Başyardımcısı Atamaları Yapıldı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=487&st=MÜDÜR-MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI VE MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK KURS PROGRAMI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=492&st=MÜDÜR-MÜDÜR YARDIMCILARI ROTASYON SONUÇLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=137&st=Müdür-Müdür Yardımcılığı Sınav Konuları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=171&st=MÜDÜR YARDIMCILIĞI 30 EKİM 2009 SINAV SORU VE CEVAPLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=459&st=MÜDÜR YARDIMCILIĞI ATAMALARI DENİZLİ MEM 29 NİSAN 2011
http://www.halilakpinar.net/?pnum=139&st=MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVI ÇALIŞMA NOTLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=174&st=MÜNAZARA
http://www.halilakpinar.net/?pnum=429&st=MÜNAZARA ÖRNEĞİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=779&st=MÜSİDER'den "İkinci 40 Yıl" albümü
http://www.halilakpinar.net/?pnum=153&st=MÜSLÜMAN ÇOCUĞUNA BAZI DİNİ SUALLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=88&st=Müslümanlar İçin Zafer Yolu
http://www.halilakpinar.net/?pnum=538&st=MÜSLÜMAN LİDER MİLLİ GÖRÜŞ LİDERİ PROF DR.NECMETTİN ERBAKAN HOCAMIZI ANMA HAFTASI SLAYT 2012
http://www.halilakpinar.net/?pnum=274&st=Müslüman tarafsız olamaz
http://www.halilakpinar.net/?pnum=323&st=Müzakereli okuma ne demek?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=242&st=MÜZEKARTA İLGİLİ ŞİKAYET
http://www.halilakpinar.net/?pnum=210&st=Namaz Vakitleri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=701&st=NECİP FAZILIN GENÇLİĞE HİTABESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=372&st=Necip Fazıl’ın Püf Noktası Adlı Eseri Üzerine Yunus AYATA
http://www.halilakpinar.net/?pnum=371&st=NECİP FAZIL KISAKÜREK BİBLİYOGRAFYASI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=342&st=NECİP FAZIL KISAKÜREK ' İN SAKARYA TÜRKÜSÜ ŞİİRİNİ TAHLİL
http://www.halilakpinar.net/?pnum=404&st=Necmeddin Erbakan'ın affedilmez suçu-Mustafa İslamoğlu
http://www.halilakpinar.net/?pnum=391&st=Necmettin Erbakan Efsanesi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=300&st=Nene Hatun filmi eleştirisi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=110&st=NEYLEYİM…
http://www.halilakpinar.net/?pnum=81&st=NİNNİLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=350&st=NOEL BABA NEYİMİZ OLUR? HAKAN ALBAYRAK -MİLLİ GAZETE
http://www.halilakpinar.net/?pnum=790&st=NOKTALAMA İŞARETLERİ SEÇMELİ TÜRKÇE
http://www.halilakpinar.net/?pnum=557&st=NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMASI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=702&st=Norm Fazlası Yönetici Atamaları Yapıldı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=635&st=NORM KADRO FAZLASI MÜDÜR ATAMALARI (26/12/201
http://www.halilakpinar.net/?pnum=709&st=NÖBETÇİ CAMİ Mahmut Toptaş
http://www.halilakpinar.net/?pnum=82&st=NÖBETÇİ ÖĞRENCİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=733&st= Nur deryasından günün sözü
http://www.halilakpinar.net/?pnum=729&st=Nur deryasından günün sözü
http://www.halilakpinar.net/?pnum=294&st= NÜFUS KANUNU
http://www.halilakpinar.net/?pnum=83&st=NÜKTELER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=394&st=O, bir “Tam Bağımsız Türkiye” sevdalısıydı-Hasan Karakaya
http://www.halilakpinar.net/?pnum=632&st=ODTÜ kampüsündeki ecinniler
http://www.halilakpinar.net/?pnum=162&st=Okul Dergileri Hakkındaki Yönetmelik
http://www.halilakpinar.net/?pnum=238&st=OKU-YORUM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=111&st=OLUP GELMİŞİM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=472&st=ONU ANAYIM İLAHİSİ MUSTASFA DURSUN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=627&st=ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ TÜRK EDEBİYATI 11. SINIF 3 B SINAV SORULARIDIR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=258&st=Ortak Akıl
http://www.halilakpinar.net/?pnum=363&st=Oruçluların Gireceği Cennet Kapısı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=359&st=Oruç Tutmaya Gücü Yetmeyenler
http://www.halilakpinar.net/?pnum=218&st=OSMANLICA TÜRKÇE SÖZLÜK
http://www.halilakpinar.net/?pnum=157&st=Osmanlıcılık,Türkçülük,İslamcılık
http://www.halilakpinar.net/?pnum=375&st=O VAR-ÜSTAD NECİP FAZIL
http://www.halilakpinar.net/?pnum=398&st=O yazı: Bugüne armağan-Ahmet Taşgetiren
http://www.halilakpinar.net/?pnum=493&st=ÖĞ-DER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=672&st=ÖĞRETMENEVİ, ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU UYGULAMA YÖNERGESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=547&st=ÖĞRETMENİN GÜNDEMİNDEKİ TOP 5(2.HAFTA)
http://www.halilakpinar.net/?pnum=580&st=Öğretmenlere Promosyon Faciası Yaşatılıyor
http://www.halilakpinar.net/?pnum=181&st=Öğretmenlik mesleği ile ilgili bilgiler
http://www.halilakpinar.net/?pnum=537&st=ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ KONULARI ÖZETLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=602&st=Öğretmen maaş zammında yeni dönem
http://www.halilakpinar.net/?pnum=482&st=Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=343&st=ÖLÜMÜNÜN 15. YILINDA NECİP FAZIL KISAKÜREK
http://www.halilakpinar.net/?pnum=346&st=Ölümünün 15. Yılında Necip Fazıl Kısakürek
http://www.halilakpinar.net/?pnum=260&st=Önce Hizmet Sâdık Dânâ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=645&st=ÖSYM 2013 SINAV TAKVİMİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=469&st=ÖSYM SINAV SONUCUNA İTİRAZ DİLEKÇESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=592&st=ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK !
http://www.halilakpinar.net/?pnum=183&st=Öz şiir anlayışı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=666&st=ÖZÜR DURUMU SINIRLI TUTULMAMALI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=373&st=PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK SEÇİM SONUÇLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=591&st=PAÜ, PAÜ OLALI BÖYLE ZULÜM GÖRMEDİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=786&st=Performans ve Proje Çalışması Değerlendirme Ölçeği
http://www.halilakpinar.net/?pnum=731&st=Peygamber Efendimiz’den (sas) Habeş Necaşisi Ashama’ya
http://www.halilakpinar.net/?pnum=142&st=PEYGAMBERİMİZ HZ MUHAMMED
http://www.halilakpinar.net/?pnum=569&st=Peygamberimizi hangi kitaptan okuyalım?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=571&st=PEYGAMBERİMİZİN HAYATINI ANLATAN KİTAPLAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=564&st=Peygamberimiz (Sav)'in Tebliğ Mektupları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=796&st=POLONYANIN EN BÜYÜK ŞAİRİ Adam Mickiewicz İN KİTABI HEDİYE EDİLDİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=383&st=powerpoint’e müzik eklemek ile müzik gömmek
http://www.halilakpinar.net/?pnum=54&st=PRATİK DEYİMLER SÖZLÜĞÜ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=412&st=PROF DR NECMEDDİN ERBAKAN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=655&st=Prof Dr Necmettin ERBAKAN Hocamızın Kutlu Doğum Konuşması
http://www.halilakpinar.net/?pnum=415&st=PROF. DR. NECMETTİN ERBAKANIN ÖZGEÇMİŞİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=318&st=Prof.Dr.Nurullah ÇETİN - Mehmet Ali KALKAN’ın “KUTSAL ÖĞÜT” isimli şiirinin tahlili
http://www.halilakpinar.net/?pnum=286&st=PROJE TABANLI ÖĞRENME
http://www.halilakpinar.net/?pnum=532&st=PROMOSYON SORUNLARI İTİNAYLA ÇÖZÜLÜR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=358&st=Rabbimizden Kalplerimize Şifâ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=166&st=RedBull yavaş yavaş öldürüyor mu?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=263&st=REGAİB GECESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=38&st=REHBERLİK
http://www.halilakpinar.net/?pnum=241&st=Resat Nuri Gultekin Yaprak Dökümü’nün Özeti:
http://www.halilakpinar.net/?pnum=535&st=Resmi Kurumlar Sınavı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=85&st=RIFAT ARAZ ŞİİRLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=659&st=risale-i nurdan
http://www.halilakpinar.net/?pnum=178&st=ROMAN NEDİR?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=48&st=ROMAN ÖZETLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=441&st=SAADET PARTİSİ 2011 GENEL SEÇİMİ MİLLETVAKİLİ ADAYLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=120&st=SAĞLIK
http://www.halilakpinar.net/?pnum=90&st=SANA HAYRANDIR EFENDİM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=314&st=Sanat-Faruk Nafiz Çamlıbel Şiir Tahlili
http://www.halilakpinar.net/?pnum=397&st="Savunan Adam"a rahmet-Ahmet Taşgetiren
http://www.halilakpinar.net/?pnum=650&st=SEÇMELİ DİKSİYON DERSİ DERS NOTLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=651&st=SEÇMELİ DİKSİYON DERSİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=797&st=SEÇMELİ TÜRKÇE 1.D 1 SINAV
http://www.halilakpinar.net/?pnum=648&st=SENDİKA KARARINA UYARAK YAPILAN EYLEME CEZA VERİLEMEZ!
http://www.halilakpinar.net/?pnum=133&st=SENE BAŞI EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ ZÜMRESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=437&st=SEPETÇİOĞLU TÜRKÜSÜNÜN HİKAYESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=604&st=Serdar ARSEVEN "Dersaaane"leri kapatsak ne kapatmasak ne?!
http://www.halilakpinar.net/?pnum=319&st=Sergül VURAL'ın "Süveyda" isimli şiirinin tahlili
http://www.halilakpinar.net/?pnum=250&st=SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATINDA ŞİİR ve TAHLİL ÖRNEKLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=34&st=SEVDALI ŞİİRLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=685&st= SEYYİD ÇAVUŞ’UN YOLUNDA ÖZGÜRLÜK İÇİN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=686&st=SEYYİD ÇAVUŞUN YOLUNDA ÖZGÜRLÜK İÇİN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=723&st=SINAVA DAYALI İDARECİ ATAMALARI 25 EYLÜL 2013
http://www.halilakpinar.net/?pnum=641&st=SINAVA DAYALI İDARECİ ATAMALARI DENİZLİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=528&st=Sınava Dayalı Müdür Yardımcılığı Atamaları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=642&st=Sınava Dayalı Müdür Yardımcılığı Ataması 08.06.2012
http://www.halilakpinar.net/?pnum=747&st=SINAV KAĞITLARI TESLİM TUTANAĞI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=94&st=SINAVLAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=615&st=SINAV SONUÇLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=614&st=SINAV SORU VE CEVAPLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=513&st=Sıraya Dayalı Müdür Atamaları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=309&st=Siir Dili ve Ozellikleri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=388&st=SİMİT DİYETİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=112&st=SİSTEKİ ÇÖZÜLÜŞLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=433&st=SİYAH GÖZLERİNE BENİ DE GÖTÜR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=684&st=SOL SENDİKALARIN ÖZGÜRLÜKLE İMTİHANI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=512&st=Sosyal bilim öğrencileri için bir yazarın hastane günlüğü-FATMA KARABIYIK BARBAROSOĞLU
http://www.halilakpinar.net/?pnum=750&st=SPORCU LİSANS BİLGİLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=749&st=SPORCU LİSANS BİLGİLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=477&st=Sual: Nikah nasıl kıyılır?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=424&st=SuYun HaYatıMızDaki YeRi ve öNeMi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=337&st=Şairlerin Şiirlerindeki Kadınlar Kim?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=143&st=Şeceresi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=688&st=şefkatliler şefkatlisi
http://www.halilakpinar.net/?pnum=403&st=Şehit Erbakan!-Necmettin Erbakan
http://www.halilakpinar.net/?pnum=306&st=ŞEHİTLER KERVANI-9 ALBÜMÜ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=221&st=Şevket Bulut Hikâyeleri Üzerine
http://www.halilakpinar.net/?pnum=91&st=ŞEYH EDEBALİ'NİN NASİHATI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=46&st=Şiir dinletisi davetiye örneği
http://www.halilakpinar.net/?pnum=310&st=ŞİİR İNCELEMESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=430&st=ŞİİRLERDEN SEÇMEER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=151&st=ŞİİR OKUMALARIM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=390&st=Şiirsiz Yaşamak-Can Dündar
http://www.halilakpinar.net/?pnum=311&st=ŞİİR TAHLİLİ: Yahya KEMAL’in “KOCA MUSTAPAŞA” şiirinin tahlili
http://www.halilakpinar.net/?pnum=312&st=ŞİİR TAHLİLİ: Yahya KEMAL’in “KOCA MUSTAPAŞA” şiirinin tahlili
http://www.halilakpinar.net/?pnum=307&st=ŞİİR TAHLİLLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=308&st=Şiir tahlilleri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=211&st=ŞİİR ÜZERİNE AFORİZMALAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=259&st=ŞİŞMANLIK HASTALIĞI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=738&st=ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAV KONULARI VE NOTLAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=640&st=ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ GERİ ÇEKİLDİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=202&st=ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=494&st=ŞUURLU ÖĞRETMENLER DERNEĞİ DENİZLİ ŞUBESİ BASIN AÇIKLAMASI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=584&st=ŞUURSUZ-MUŞUZ (!)
http://www.halilakpinar.net/?pnum=677&st= TABLET DAĞITILACAK OKUL LİSTELERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=471&st=TANIK-ORHAN AFACAN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=198&st=TANPINAR'DA BURSA / ÜNAL BÜYÜK
http://www.halilakpinar.net/?pnum=240&st=TANZİMAT EDEBİYATI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=498&st=TANZİMAT EDEBİYATI İLE İLGİLİ 101 TEST SORUSU
http://www.halilakpinar.net/?pnum=725&st=TARİHİ GÜN BAŞÖRTÜSÜ ARTIK KAMUDA ÖZGÜRLEŞTİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=599&st=TAVSİYE ETTİĞİMİZ YURTLAR VE EVLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=598&st=TAVSİYE ETTİĞİMİZ YURTLAR VE EVLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=439&st=telgrafın tellerine kuşlar mı konar
http://www.halilakpinar.net/?pnum=360&st=Terâvîh Namazı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=290&st=TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=559&st=Toplu Sözleşme Kanun Tasarısı Meclis’te Kabul Edildi, Kanun Neler Getiriyor?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=113&st=TÖVBEKÂR OLDUM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=261&st=Tut O’nun (sallallahu aleyhi ve sellem) Elinden
http://www.halilakpinar.net/?pnum=367&st=Tüketici şikayetleri
http://www.halilakpinar.net/?pnum=764&st=TÜRKÇEM SES BAYRAĞIM TİYATRO OYUNU
http://www.halilakpinar.net/?pnum=539&st=TÜRKÇE SORULARINDA NE SORULURSA NEYE BAKILIR?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=233&st=Türkçe'ye Çevrilmiş İngilizce Gramer Notları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=50&st=TÜRK EDEBİYATI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=707&st=TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10.SINIF II.DÖNEM ORTAK SINAV SORULARI (
http://www.halilakpinar.net/?pnum=616&st=TÜRK EDEBİYATI DERSİ 10.SINIF ORTAK SINAV SORULARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=774&st=TÜRK EDEBİYATI DERSİ I.DÖNEM I.YAZILI SINAVI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=780&st=TÜRK EDEBİYATI PERFORMANS VE PROJE ÖDEV KONULARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=84&st=Türk Edebiyatı ve Dil Anlatım Sorumluluk Sınavı
http://www.halilakpinar.net/?pnum=266&st=TÜRK EDEBİYATI YENİ MÜREDAT DEĞERLENDİRMESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=422&st=Türkiye’deki Depremler ve Korunma Yolları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=161&st=TÜRK TELEKOMDAN CEVAP
http://www.halilakpinar.net/?pnum=446&st=TÜRKÜ HİKAYELERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=739&st=UBEYD DEDE VE ŞİİRLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=566&st=UMMAN HÜKÜMDARI VE KARDEŞLERİNİN İSLÂMA DÂVET EDİLİŞİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=114&st=UMUT EKSENİNDE
http://www.halilakpinar.net/?pnum=364&st=Unutarak Yemek-İçmek
http://www.halilakpinar.net/?pnum=121&st=Uyku Bozuklukları
http://www.halilakpinar.net/?pnum=194&st=ÜDS Hakkında Herşey
http://www.halilakpinar.net/?pnum=193&st=ÜDS Hakkında Herşey
http://www.halilakpinar.net/?pnum=188&st=ÜDS Nedir?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=196&st=ÜDS SORUNLAR ÇÖZÜMLER
http://www.halilakpinar.net/?pnum=195&st=ÜDS SÖZLÜĞÜ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=295&st=ÜNİTE PLANI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=746&st=ÜREME VE GELİŞME LİSE III (M.E.B. DERS KİTABI)
http://www.halilakpinar.net/?pnum=462&st=ÜSKÜDAR LİSESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=75&st=ÜSTADLAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=131&st=ÜSTAD NECİP FAZILDAN
http://www.halilakpinar.net/?pnum=544&st=Vakıf ve Derneklerin Vergi Karısındaki Durumu
http://www.halilakpinar.net/?pnum=654&st=VATAN NEDİR? Kurtlar Vadisi Pusu'dan anlamlı bir sahne
http://www.halilakpinar.net/?pnum=711&st=VEREM NEDİR Kİ?
http://www.halilakpinar.net/?pnum=505&st=VİDEOLARIM
http://www.halilakpinar.net/?pnum=115&st=VUSLAT DEDİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=248&st=YABANCI-ALBERT CAMUS
http://www.halilakpinar.net/?pnum=560&st=YABANCI BİLİM SANAT VE DEVLET ADAMLARININ HZ MUHAMMED(S.A.V) HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=292&st=Yahya Kemal Şiirlerinden
http://www.halilakpinar.net/?pnum=116&st=YAKARIŞ EŞİĞİNDE
http://www.halilakpinar.net/?pnum=117&st=YÂ RAB
http://www.halilakpinar.net/?pnum=291&st=YAYIN-İLETİŞİM VE KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=87&st=YAZI ARŞİVİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=467&st= YAZILI KAĞITLARI TESLİM TUTANAĞI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=215&st=YAZILI VE SÖZLÜ NOTLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=563&st=YEMÂME EMÎRİNİN İSLÂMA DÂVET EDİLMESİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=652&st=YENİ SİSTEM YABANCI DİL SINAVI YDS 2013
http://www.halilakpinar.net/?pnum=205&st=YENİ TÜRK EDEBİYATINDA KAYNAK OLARAK POETİKA-ALİM GÜR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=217&st=YENİ TÜRK EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS MÜLAKAT SORULARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=578&st=“YILKI ATI” SORULARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=272&st=YILLIK PLANLAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=52&st=YIL SONU İŞLEMLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=679&st=Yiyecekler, Süt Bankası, Başörtüsüne Meshetmek
http://www.halilakpinar.net/?pnum=740&st=YÖNETİCİLERİN İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇ LİSTESİ 24.10.2013
http://www.halilakpinar.net/?pnum=140&st=YÖNETİCİ SINAVLARI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=185&st=YUNUS EMRE HAYATI VE ESERLERİ
http://www.halilakpinar.net/?pnum=187&st=YÜKSEK LİSANS MÜLAKATI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=118&st=ZAMANDAN YAKARIŞLAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=86&st=ZAMANDAN YAKARIŞLAR
http://www.halilakpinar.net/?pnum=768&st=ZAMBAK 10.SINIF EDEBİYAT 123-126.SAYFA CEVAPLARI(ŞARKI)
http://www.halilakpinar.net/?pnum=483&st=ZİRAAT-DENİZLİ MEB PROMOSYON CEVABI
http://www.halilakpinar.net/?pnum=132&st=ZÜMRELER
http://www.halilakpinar.net/?newUrun=1&Id=29202&CatId=bs22345&Fstate=
http://www.halilakpinar.net/?newUrun=1&Id=29203&CatId=bs22345&Fstate=
http://www.halilakpinar.net/?newUrun=1&Id=29204&CatId=bs22345&Fstate=
http://www.halilakpinar.net/?newUrun=1&Id=29205&CatId=bs22345&Fstate=
http://www.halilakpinar.net/?newUrun=1&Id=29206&CatId=bs22345&Fstate=
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=32995
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=46308
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=101933
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=66829
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=14701
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=77600
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=41759
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=199984
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=46598
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=61952
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=44074
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=14704
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=53193
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=36190
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=101325
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=36188
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=51841
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=128122
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=98672
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=90603
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=88680
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=70954
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=31127
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=14695
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=144097
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=44677
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=53938
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=95048
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=85420
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=39702
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=51090
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=153597
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=44576
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=201553
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=75754
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=99729
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=20949
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=197349
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=44667
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=51994
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=29702
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=108319
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=98415
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=42413
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=47918
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=38081
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=48658
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=55731
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=107070
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=44022
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=15036
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=109317
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=48665
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=184883
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=40961
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=44955
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=29658
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=14716
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=34069
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=44664
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=34559
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=99727
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=63122
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=14715
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=15200
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=120792
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=189051
http://www.halilakpinar.net/?Syf=18&Hbr=49482
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=9668
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=21382
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=14099
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=2970
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=13522
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=4931
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=10476
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=10383
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=21409
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=9242
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=21381
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=21387
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=21407
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=21405
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=6666
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=9243
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=25612
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=4930
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=20544
http://www.halilakpinar.net/?Syf=25&video=21403


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam125
Toplam Ziyaret3705034
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Takvim