• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

1 KASIM 2009 MÜDÜRLÜK SINAV SORU CEVAP

1 Kasım 2009 Müdürülük Sınavı Soru ve Cevapları


1. Özel Hayatın Gizliliği- Kamu Yararının Gerektirdiği Hâllerde, Kişisel Bilgi Veya Belgeler, Kurum Ve Kuruluşlar Tarafından, İlgili Kişiye En Az Yedi Gün Önceden Haber Verilerek Yazılı Rızası Alınmak Koşuluyla Açıklanabilir.

2. Bilgi Edinme İstemi (…) (1) Reddedilen Başvuru Sahibi, Yargı Yoluna Başvurmadan Önce Kararın Tebliğinden İtibaren Onbeş Gün İçinde Kurula İtiraz Edebilir. Kurul, Bu Konudaki Kararını Otuz İş Günü İçinde Verir. Kurum Ve Kuruluşlar, Kurulun İstediği Her Türlü Bilgi Veya Belgeyi Onbeş İş Günü İçinde Vermekle Yükümlüdürler.

3. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu - Kurul Üyelerinin Görev Süreleri Dört Yıldır.

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

4. Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması altmış gün içinde sonuçlandırılır. İlgili kamu kurum veya kuruluşları Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonunca gönderilen dilekçeleri otuz gün içinde cevaplandırır. İnceleme ve karara bağlamanın esas ve usulleri Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde gösterilir

5. Türkiye'de ikamet eden yabancılar karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerinin Türkçe yazılması kaydıyla bu haktan yararlanabilirler. Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının mütalaası alınmak suretiyle;

İL İDARESİ KANUNU

6. Valiler, İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunurlar. Vali tayininde 3656 sayılı kanun hükümleri cari değildir.

7. Yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi Bayındırlık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının mütalaası alınmak suretiyle;

8. İl idare kurulu, valinin başkanlığı altında hukuk işleri müdürü, defterdar, milli egitim, bayındırlık, sağlık ve sosyal yardım, tarım ve veterner müdürlerinden teşekkül eder.

9. Valiler Memurin Kanunundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama ve beş günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları vererek uygular

İLK VE ORTA TEDRİSAT MUALLİMLERİNİN TERFİ VE TECZİYELERİ HAKKINDA KANUN

10. Maaş kesilmesi cezası şu hallerde verilir. Arkadaşlarına ve iş için gelenlere fena muamele etmek;

11. Mazeret sebebile derse girmeyen muallimin mazeretini en çok üç gün zarfında ihbar ve bir hafta içinde de ispat etmesi lazımdır.

İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU

12. Mecburi öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremiyen çocukların ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devamlarına izin verilir.

13. Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları mahallî mülkî amir tarafından verilir.

14. Madde 9- Özel kesimce hazırlanan eserler ücret karşılığında incelenir.

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

15. Dış denetim Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.

16. (I)Sayılı Cetvel-Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

17. Geçici bütçe ödenekleri, bir önceki yıl bütçe başlangıç ödeneklerinin belirli bir oranı esas alınarak belirlenir. Geçici bütçe uygulaması altı ayı geçemez.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADAY MEMURLARIN YETİŞTİRİLMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

18. Temel eğitimin süresi toplam 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere on günden az, iki aydan çok olamaz.

19. Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar üç yıl geçmedikçe tekrar Devlet memurluğuna alınmazlar.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BAYRAK TÖRENLERİ YÖNERGESİ

20. 10 Kasım Törene katılanlar saat 9.05'te siren, komut veya boru sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunur. Varsa boru ile “ Ti “ işareti verilir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

21. Başkonsolosluklarda- Eğitim Ataşe Yardımcısı - Eğitim Müşaviri

22. Hukuk Müşaviri-1.Hukuk Müşaviri- Müsteşar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

23. Beslenme yapılan teneffüsün süresi 20 dakikadır

24. İller arası nakillerde en çok beş günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.

25. Zorunlu öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen öğrenciler, ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devam edebilirler

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SOSYAL ETKİNLİKLER YÖNETMELİĞİ

26. 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarında 10 saatten az olmamak üzere ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunca belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar

27. Müdürün Görevleri Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL-AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ

28. Resmî okullarda kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin birliklerce işletilmesi hâlinde, işletilen yerin gayri safi hâsılatının %1 i birlikçe, işletmecilere kiraya verilmesi hâlinde ise elde edilecek gayri safi gelirin %3 ü, üçer aylık dönemler hâlinde, takip eden ayın yirmisine kadar Hazineye arz bedeli olarak işletmeci tarafından defterdarlık/mal müdürlüğüne ödenir. Arz bedelinin ödenmesinin takibinden okul müdürü ve birlik yönetim kurulu başkanı sorumludur.

29. Genel kurul, birliğin üyelerinden meydana gelir. Genel kurul, birlik yönetim kurulunun davetiyle her yıl en geç ekim ayının sonuna kadar, yeni açılan okullarda ise okul müdürünün daveti üzerine okulun açıldığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde okulda toplanır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖDÜL VE DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

30. Bir ders yılının her iki döneminde de Takdir belgesi alan öğrencilere, okulun yıllık iftihar listesinde yer verilir.

31. Kınama cezasını gerektiren davranışlar; Yasal olmayan basın yayın evraklarının dağıtımı
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

32. Bir üst sınıfa geçen öğrenciler, ders kesiminden itibaren Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın alanını değiştirebilir Sınıf tekrarına kalan öğrenciler, Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavlarının bitimini izleyen 10 iş günü içinde not şartı aranmaksızın aynı sınıfı tekrar etmek şartıyla alanını değiştirebilir. Bu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen hâller dışında alan değişikliği öğrenim süresince bir defa yapılır.

33. Not Çizelgesi Her ders için ayrı ayrı düzenlenen dönemlere ait not çizelgeleri dönemin bitimine en geç 3 gün kala okul müdürlüğüne verilir. Bu çizelgelere o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelere verilen puanlar ile dönem puanı ve notu rakamla yazılır.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

34. Diplomalar, mezuniyet tarihini izleyen 20 gün içinde düzenlenerek soğuk damga için millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

35. Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları - Eğitim ve öğretimle ilgili her türlü mevzuat değişikliklerini takip eder ve ilgililere duyurulmasını sağlar.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİ İZİN YÖNERGESİ

36. Erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle üç gün, izin verilir.

37. Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri(a) bendinde belirtilen hallerden başka, memurlara mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak on gün izin verilebilir. Zorunluluk halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir.

38. o yerde resmî tedavi kurumu bulunmaması ve hastanın, tıbbî veya ulaşım imkansızlığı nedeniyle resmî yataklı tedavi kurumu bulunan yere gönderilememesi halinde tek hekimler en çok yirmi gün daha ikinci bir rapor verebilirler.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN AYLIKLA ÖDÜLLENDİRİLMESİ

HAKKINDA YÖNERGE

39. İlçe Değerlendirme Komisyonu; ilçe millî eğitim müdürünün başkanlığında ve ilçe millî eğitim müdürünün uygun göreceği bir şube müdürü, valilikçe görevlendirilecek bir ilköğretim müfettişi, okul türlerine göre okul müdürlerinin kendi aralarından seçecekleri birer temsilci, ilçeden seçilen yılın öğretmeni ile diğer eğitim kurumları yöneticilerinin kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşur.

40. Bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yıl başındaki serbest kadro mevcudunun eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil kadrolar için binde yirmi’yi geçemez.
41. Psikometrisi: Üniversitelerin ilgili bölümlerinden birinde psikolojik ölçme araçları konusunda lisans eğitimi almış rehberlik ve araştırma merkezlerinde tarama, inceleme, tespit, teşhis ve benzeri amaçlarla kullanılacak psikolojik ölçme araçlarını uygulamayı bilen ve gerekli olanları geliştiren personeli,

42. Merkez müdürü aşağıdaki görevleri yapar Eleman sayısının yetersiz olduğu durumlarda hizmetlerin yürütülmesinde branşı ile ilgili merkez etkinliklerine katılır.

43. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu Değişik türden eğitim-Öğretîm kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde çalışan en az üç psikolojik danışmandan, oluşur.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

44. Müsteşar Yardımcısı- Müsteşar (izin)

45. Hizmet İçi Eğitim Enstitüleri - Öğretmen – 3. sicil amiri - Müsteşar Yardımcısı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

46. Aylık karşılığı ders görevi - Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat,

47. Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

48. Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün - Türk milli kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek,

49. Özel İhtisas Komisyonları - Bu komisyonlarda; diğer kamu kuruluşlarının memurları, kurumlarının muvafakatı ile en çok üç ay süreyle kadroları ve her türlü hakları kurumlarında kalmak üzere görevlendirilebilir.

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

50. Soruşturma izni yetkisi - Büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları; büyükşehir , il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanı,

51. Kaymakamlar ile ilgili hazırlık soruşturması ise il Cumhuriyet başsavcısı veya başsavcıvekili tarafından yapılır.

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU

52. XIII - Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği:(1)

OKUL SERVİS ARAÇLARI

HİZMET YÖNETMELİĞİ

53. Gerçek ve tüzel kişiler, birlikte taşıma hizmeti yapabilirler. Ancak, adlarına tescilli taşıtların koltuk sayısı, taşınacak toplam öğrenci sayısının beşte birinden az olamaz.

ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

54. Eğitim Planı - Her tür ve derecedeki resmî veya özel okul/kurumlara devam eden öğrencilerin eğitim planı her yıl BEP geliştirme birimi tarafından yenilenir.(5) Eğitim ve/veya destek eğitim hizmeti verilen özel özel eğitim okul ve kurumlarındaki bireylerin eğitim planı her yıl ( ) özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından yenilenir. ?

55. Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarıyla ilgili özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar incelenerek en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır.

ULUSAL VE RESMÎ BAYRAMLARDA YAPILACAK TÖRENLER YÖNETMELİĞİ

56. Cumhuriyet Bayramı törenleri; Başkentte Dış İşleri, Başkent dışında İç İşleri Bakanlığının,

DEVLET MEMURLARI KANUNU

57. I - Genel İdare Hizmetleri Sınıfı:Iı - Teknik Hizmetler Sınıfı:Iıı - Sağlık Hizmetleri Ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı:Iv - Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı:V - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı:Vı - Din Hizmetleri Sınıfı:Vıı - Emniyet Hizmetleri Sınıfı:(3)Vııı - Yardımcı Hizmetler Sınıfı:Ix - Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı:X - Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı:

58. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,

59. Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

60. Bakanlık merkez, taşra, yurt dışı teşkilatları ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının hiyerarşik kademeleri; hizmetin özelliklerinden kaynaklanan farklılıklar dikkate alınmak kaydıyla aşağıdaki şekilde düzenlenir. a) Bakanlık merkez teşkilatında: 1. Müsteşarlık, 2. Müsteşarlığa bağlı Genel Müdürlük, Kurul Başkanlığı veya Daire Başkanlığı, 3. Genel Müdürlük veya Kurul Başkanlığına bağlı Daire Başkanlığı, 4. Şube Müdürlüğü, 5. İhtiyaca göre kurulacak şeflik.

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

61. Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

62. Paragraf başlarına yazı alanının 1.25 cm içerisinden başlanır.

63. Yazıyı imzalayanın adı küçük, soyadı büyük harflerle yazılır. Unvanlar ad ve soyadın altına küçük harflerle yazılır. Akademik unvanlar ismin ön tarafına küçük harflerle ve kısaltılarak yazılır.

64. İlk satıra "T.C." kısaltması, ikinci satıra kurum ve kuruluşun adı büyük harflerle, üçüncü satıra ise ana kuruluşun ve birimin adı küçük harflerle ortalanarak yazılır. Başlıkta yer alan bilgiler üç satırı geçemez.

TÜRKÇE

65. (,)((...)(.)

66. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir: 2'şer değil ikişer, 9'ar değil dokuzar, 100’er değil yüzer. (http://www.tdk.gov.tr/)

67. anlatım bozukluğu – yüklem eksikliği

68. Modernleşmeyi doğru anlamak

69. hayatın anlamını açıklamaya çalışmaları

70. Hayatla kendisi arasında sınır (hayatın renkleriyle ilgili)

71. Doğayı sevelim ormanı koruyalım (zaman kavramı yoktur )

72. Romanların geniş insan (sebep-sonuç ilişkisi)

73. Kendi sorumluluğumuzun yerine (çatıdaki kar sorusu)

74. Elbet gönül ferahlar

PROTOKOL KURALLARI

75. Kadınla tokalaşmak için önce erkek el uzatmamalıdır.Kadın elini uzattığında erkek ona mukabele etmelidir.

76. Resmi araçlarda protokol makamı aracın sağ arka köşesidir.

77. Teftiş Kurulu Başkanı sonra Strateji Geliştirme Başkanı

ETİK ve Eğitim

78. yanlızca eylemin sonuçlarına değl aynı zamanda eylemin türü ve ahlaki ilke ve kuralların izlenip izlenmediğine de odaklanan etik kuram?kazauistik etik

79. X Kuramı’nın varsayımları şunlardır:a. İnsan işi sevmez ve işten kaçmaya meyillidir. Yönetim, insanın bu meylini önleyici tedbirleri almalı, disipline önem vermeli ve onları çeşitli cezalarla korkutmalıdır.b. İnsan yönetilmeyi tercih eder, sorumluluktan kaçar, hırslı değildir, güvenliğe olan tutkusu fazladır.c. İnsan bencildir, kendi arzu ve amaçlarını, örgüt amalarına tercih eder. Bu nedenle, sıkı ve yakından denetlenmelidir.

80. Kör Alan, sizin kendinizle ilgili farkında olmadığınız, bilmediğiniz, fakat karşınızdaki insanların bildiği, farkında olduğu tutum, nitelik ve davranışlarınızdır.

81. Lider -Değişimle ilgilenir, Güdüler Yönetici -Yapıyı korumakla ilgilenir, Denetler… yönetici ne için lider nasıl ne zaman

82. Yönetim sürecinin öğeleri (karar verme, planlama, örgütleme, iletişim, etki, koordinasyon, değerlendirme)

83. Deontoloji, bir mesleği uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalıdır. İnsanın belirli ödevleri olduğunu varsayan ahlak öğretilerini temel alır ve bu öğretilerden kaynaklanan görev ve kuralların çeşitli mesleklerdeki somut izdüşümlerini inceler.

84. Çapraz iletişim ile farklı birimlerde çalışan kişilerle, farklı birimlerdeki uzman ve yöneticiler arasındaki iletişim biçimi ifade edilmektedir. Çapraz iletişim ne kadar yoğun olarak kurulursa sorun çözümleme ve süreç geliştirme o düzeyde yüksek olur. örgütte katılımı artıcı daha geniş koordinasyon sağlayıcı bir etkisi vardır. Çapraz iletişim çalışanların sorumluluk alanlarını arttırır. Örgütteki ast- üst ilişkisinin işlevsel yönde gelişmesini sağlar

85. Ahlak, kelimenin en dar anlamıyla, neyin doğru veya yanlış sayıldığı (sayılması gerektiği) ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dinî, seküler ve felsefi topluluklar tarafından, insanların (subjektif olarak) çeşitli davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemi kavramı ve/veya inancı için kullanılır. (Etik evrensel, ahlak ise toplumsal değerlerdir.)

86. okullarda örgüt iletişim yönetsel araç –örgütsel araç

87. verimlilik ve ürünü geliştirme

88. mesleki etik

89. örgütsel değişimi sağlamak

90. kavramsal beceri

91. ortam ve koşullara göre (rasyonel karar verme)

92. içsel güdülenme görevde göreceli özgürlük

93. astların ürünü nasıl üreteceği

94. değişme ayrılıkların olumsuz etkisini artırır

95. ilk aşama=tanı koyma

96. eğitimci olmayan bir kişinin

97. BEŞERİ İLİŞKİLER

98. profesyonellik – saygı

99. vizyondan sonra ne gelir? misyon

100. hawtorn araştırmaları 1950 örgütsel davranış
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam223
Toplam Ziyaret3727426
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim