• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI TEST SINAVI

 1)'Tanzimat romanı' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A)Teknikçe kusursuz olduğu

B)Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı

C)Romantizmden etkilendiği

D)Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı

E)İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu

2)Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit’in tiyatro  anlayışını belirler.

A) Oyunları sahne tekniğine uygundur.

B) Sanat için toplum anlayışına bağlıdır.

C) Oyunlarını oynamak için yazmıştır.

D) Eserleri realist bir anlayıştadır.

E) Piyeslerinde tarihsel konuları,hayale dayalı olaylarla anlatır.

 

3)1860’tan günümüze değin edebiyatımızın   geçirdiği dönemler zaman sırasına göre aşağıdaki dizelerden hangisine uygundur?

A)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Fecr-i Âti / Cumhuriyet

B)Servet-i Fûnun / Tanzimat / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

C)Fecr-i Âti / Tanzimat / Servet-i Fûnun /  Cumhuriyet /  Milli Edebiyat

D)Tanzimat / Fecr-i Âti / Servet-i Fûnun / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

E)Tanzimat / Servet-i Fûnun / Fecr-i Âti / Milli Edebiyat / Cumhuriyet

S4) Halk için roman geleneğinin başlatıcısıdır, bu düşün­ceyle, romanlarında sade bir dil kullanmış ve olayların akışını keserek araya öğüt verici bölümler yerleştirmiştir. Bu yönüyle de eleştirilmiştir. Tanzimat döneminin en verimli sanatçısıdır.Yukarıda sözü edilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Mithat Efendi    B) İbrahim Şinasi    C) Namık Kemal   D) Recaizade Mahmut Ekrem E) Muallim Naci

5) Aşağıdakilerden  hangisi Servet-i Fünun Edebiyatının başlıca temsilcisi değildir.

A) Cenap Şehabettin            B) Ahmet Vefik Paşa

C) Mehmet Rauf    D)Hüseyin Suat Yalçın   E)H. Ziya Uşaklıgil

 

6)Ne efsunkâr imişsin ah ey didar-ı hürriyet

Esir-i aşkın olduk gerçi kurtulduk esaretten

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, yukarıdaki beytin ikinci dizesindeki sanata benzer bir sanat vardır?

A) Karlar altında bir ilkbaharım ben

B) Kar değil gökyüzünden yağan beyaz ölümdü

C) Şu bakır zirvelerin ardından Bir süvari geliyor kan rengi

D) Ruhu her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter

E) Ben garip çizgilerle uğraşırken baş başa

     Rastlamıştım duvarda bir şair arkadaşa

7) “Bizde roman Halit Ziya ile başlar. Namık Kemal’in romanı, sadece denemede kaldı, Onunla hemen aynı yıllarda işe başlayan Mithat Efendi’nin halka okuma zevkini aşılamaktaki hizmeti inkar edilemez. Fakat sanat yapıtının ilk koşulu olan biçimden daima yoksundu. Birçok sorunlara dokunmasına, hayatımızdaki aykırılıkları görmesine, hatta şöyle böyle sürükleyici olaylar bulma yeteneğine karşın yazdıklarına hiçbir hayat sıcaklığı geçiremedi. Bulduğu bazı yerli tipler, romancılık sanatına, ancak başkalarının elinde yeniden yoğrulduktan sonra mal oldu.”

Parçada Ahmet Mithat’ın romancılığına ilişkin özelliklerden hangisine değinilmemiştir?

A) Okuyucunun genel bilgisini genişletmeyi amaçlaması

B) Geniş hak kitlelerine okumayı sevdirmesi

C) Romanlarının teknik yönden kusurlu olması

D) Kimi romanlarında “Realizm’in izlerinin bu1unması

E) Kimi romanlarında yerli hayat sahnelerine rastlanması

8)“Emile Zola’nın, Auguste Comte’nun pozitif felsefesinden esinlenen tezli natüralist romanları bile artık eskimeye yüz tutmuştu. Bunlar çok sert, çok çetindi. Hele Fransız edebiyatını yeni tanıyan gençlerimiz için oldukça ağırdı. Gençler, yine bir kuşak önceki akımı izlediler.”

Burada sözü edilen bir kuşak önceki akım hangisidir ve onu izleyenler kimledir?

A) Romantizm; Ahmet Mithat, Namık Kemal

B) Klasisizm; Şinasi, Abdülhak Hamit

C)Realizm; Sami Paşazade Sezai, NabizadeNazım, Recaizade M. Ekrem

D) Sembolizm; Cenap Şehabettin, Ahmet Haşim

E) Parnasizm; Tevfik Fikret, Yahya Kemal

Batılılaşma Osmanlı toplumunda öteden beri süregelen        kültür ikiliğini daha da keskinleştirmiş değil midir?

9)Yukarıda vurgulanmak istenen ikilik, edebiyat alanında düşünülse bu, aşağıdakilerden hangisinde bütün yönleriyle görülebilir?

A) Tekke edebiyatı - Halk edebiyatı

B) Tasavvufi Divan edebiyatı - Tasavvufi Halk edebiyatı

C) Aydın zümre edebiyatı - Halk edebiyatı

D) Batı etkisinde Türk edebiyatı - İslami Türk  edebiyatı

E) Divan edebiyatı - Tekke edebiyatı 

10) Tanzimat devrinin en verimli şairi sayılır. Türk şiirine geniş ufuklar açtı, günlük yaşam, aşk, ölüm, metafizik üzerine epik, lirik ve felsefi şiirler yazdı. İlk pastoral şiir örneği "Sahra" yı  yazdı. Şiirlerinde aruzu kullanmakta birlikte hece ölçüsüyle de şiirler yazdı.

Yukarıda sözü edilen şairimiz, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) İbrahim Şinasi     B) Abdulhak Hamit Tarhan

C) Recaizade Mahmut Ekrem   D) Cenap Şehabettin

                E) Namık Kemal

11) (...), Servet-i Fünun edebiyatının hazırlayıcısıdır. Şiir, roman, oyun ve eleştiri türünde eserler verdi. Sanat sanat içindir, anlayışına bağlıdır. Sanatçımız asıl ününü Tanzimat ve batı düşünce ve görüşlerini

yaymasıyla yaptı. (...) ise sanatçının yeni edebiyat anlayışına karşı eski edebiyatı savundu, onun için

eleştiriler yazdı.

Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) Muallim Naci-Recaizade Mahmut Ekrem

B) Recaizade Mahmut Ekrem-ıbrahim Şinasi

C) Recaizade Mahmut Ekrem-Muallim Naci

D) ıbrahim Şinasi-Abdülhak Hamit Tarhan

E) Recaizade Mahmut Ekrem-Nabizade Nazım

12)Afife Anjelik'te kocasının yokluğu sırasında uşağının saldırısına direnmiş bir genç kadının hikayesi anlatıl­maktadır. Zavallı Çocuk'ta, evlenmede ana - babanın değil, evlenecek olanların söz sahibi olması gerektiği üzerinde durulur. Eyvah adlı dram ise batılılaşmanın aile çevresindeki etkileri ve daha çok evlenmedeki eski adetlerin eleştirisi ile ilgilidir. Finten'de ise Shakespeare'in  Makbetinin etkileri çok açıktır.

Parçada aşağıdakilerin hangisinin eserlerinden söz edilmemiştir?

A) Abdülhak Hamit Tarhan

B) Şinasi

C) Recaizade Mahmut Ekrem

D) Namık Kemal

E) Ahmet Mithat Efendi

 

13) Tanzimat dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)İlk tarihi romanımız Cezmi’dir.

B)İlk edebi romanımız İntibah’tır.

C. İlk resmi gazetemiz Ceride-i Havadis’tir.

D)İlk defa noktalama işaretlerini Şinasi kullanmıştır.

E)Şiir ve İnşa makalesini Ziya Paşa kaleme almıştır.

 

14)Moliere, Racine ve La Fontaine’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlarolmaları

 B) Klasik akımın temsilcileri olmaları

 C) Aynı türden eserler vermeleri

 D) Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları

 E) Kendi alanlarındaki ilk eserleri vermiş olmaları

 

15)Ortaya çıkış zamanlarına göre, sanat ve edebiyat akımlarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romarıtizm / Realizm / Klasisizm /  Sürrealizm /   Natüralizm

B) Klasisizm / Romantizm / Sürrealizm / Natüralizm / Realizm

C) Klasisizm / Natüralizm / Romantizm / Realizm / Sürrealizm

D) Realizm / Klasisizm / Natüralizrn / Romantizm / Sürrealizrn

E) Klasisizm / Romantizrn / Realizm / Natüralizm / Sürrealizm

 

 16) Bir garip ölmüş diyeler

       Üç günden sonra duyalar

       Soğuk su ile yuyalar

       Şöyle garip bencileyin

 

                      II

       Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge

       Ne açar kimse kapım bad-ı sabadan gayrı

Bu iki parça arasındaki ortak yön,                          aşağıdakilerden hangisidir?

A)                             Kullanılan vezin

B)                             Nazım birimi

C)                             Halk edebiyatı ürünü oluşları

D)                             İşlenilen tema

E)                             Anlatım biçimi

17)Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Tanzimat’ın birinci dönem sanatçıları “Sanat, halk içindir” görüşünü savunurken ikinci dönem sanatçıları “Sanat, sanat içindir.” Görüşünü savunmuşlardır.

B)Tanzimat sanatçıları dilde sadeleşmeyi arzu etmişler, ancak gerçek manada sadeleşmeyi sağlayamamışladır.

C)Divan Edebiyatı sanatçıları gibi aruz ölçüsünü kullanmaya devam etmişlerdir.

D)Divan Edebiyatı nazım şekillerini bırakıp Fransız edebiyatından yeni nazım şekilleri alıp kullanmışlardır.

E)Tanzimat sanatçıları, Türk Şiirine hürriyet, adalet, devlet, eşitlik, kanun gibi kavramları getirmişlerdir.

 

 

18)“Romanın yapısına ilişkin teknik kurgu öğelerinden biri de, kompozisyondur. Kompozisyon, romanda geliştirilen durum ve eylemlerin düzenlenmesi, aralarında sağlıklı bir dengenin kurulması anlamına geliyor.Bu da ancak Nesrin teknik anlamda daha geliştiği bir dönemde olabilir.”

Bu açıklamaya göre, aşağıdaki sanatçılarımızdan hangisi ötekilerden daha başarılı örnekler vermiştir?

A) Namık Kemal

B) İbrahim Şinasi

C) Sami paşazade Sezai

D) Ahmet Mithat

E) Şemsettin Sami

 

19) Servet-i Fünun Dönemi romanın özelliklerinden biri değildir.                                                   

A) Servet-i Fünuncular, Tanzimat romanın bütün  kusurlarını kaldırmışlar.

B) Kişilerin iç dünyasına yönelme olmuştur

C) Romanda karakter ve konu seçimine dikkat   edilmemiştir.

D) Çevre tasvirlerinde ayrıntılara girilmiştir.

E) İşlediği çevre itibarıyla İstanbul dışına çıkılmamıştır.

 

20)“İyi ile kötünün, akla karanın çatışması az çok her romanda vardır. Fakat XIX. yüzyıl Batı romancılığının yarattığı gelenek, bu çatışmada yazarın apaçık taraf tutmamasını, insanları kahraman değil, kahramanları insan etmesini, kimi insanı ak, kimi insanı kara değil her insani alaca göstermesini ister. Oysa yazar, ayırıyor insanları: Ak bir yana, kara bir yana; cılız bir yana, gürbüz bir yana…”

Paragrafta sözü edilen “ak-kara” çatışmasının, en belirgin olduğu edebiyat akımı hangisidir?

A) Klasisizm

B) Realizm

C) Romantizm

D) Natüralizm

E) Parnasizm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 BAŞARILAR DİLERİM…

                                        Şehmus CENGİZ

                              Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam145
Toplam Ziyaret3735321
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Takvim