• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

YAYIN-İLETİŞİM VE KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ

 

 

 

 

 

www.edebiyatogretmeni.net

 

SOSYAL KULÜPLER YÖNETMELİĞİ

 

OKULUN ADI                      : KOZAKLI LİSESİ

 

SOSYAL KULÜBÜN ADI   : YAYIN-İLETİŞİM VE KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

AMAÇ:

SOSYAL ETKİNLİKLERİN AMACI
Madde 5
— Sosyal etkinliklerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak yetişmelerine, yeteneklerini geliştirerek gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.
Bu amaçla öğrencilere;
a) İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme,
b) Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
c) Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
d) Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
e) Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme,
f) Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
g) Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
h) Bireysel farklılıklara saygılı olabilme; farklı görüş, düşünce, inanç, anlayış ve kültürel değerleri hoşgörü ile karşılayabilme,
ı) Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
j) Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
k) Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilme
gibi tutum, davranış ve becerilerin kazandırılmasına çalışılır.
İLKELER
Madde 6
— Öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarında katılımcılık, planlılık, süreklilik, üretkenlik, gönüllülük ve iş birliği temel ilkedir.
Bu ilkeler doğrultusunda;
a) İlköğretim ve orta öğretimde öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarının, öğrencilerin gelişim seviyesine göre belirlenmesine,
b) Çevresine duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerine, ilgi ve istidatlarını geliştirmelerine,
c) Demokratik yurttaşlık bilincini geliştirebilecek eğitim uygulamalarının, hayatın tüm alanlarına yayılarak yapılacak çalışmaların okul içi ve okul dışı etkinlikleri içermesine,
d) Öğrencilerin toplumsal hayata, sorunların çözümüne, yerel düzeyde katılımına ve yöneltici projeler hazırlamaya özendirilmesine,
e) Her bireyin topluma katkı sağlayabileceği göz önüne alınarak tüm etkinliklerde geniş katılımın sağlanmasına,
f) Öğrencilerin yönlendirilmelerine ve kariyer gelişimlerinin desteklenmesine,
g) Sosyal etkinlik çalışmalarının planlanması ve yürütülmesinde öğrencilerin ilgi, istek, yetenek ve ihtiyaçları ile çevrenin imkân ve şartlarının göz önünde tutulmasına,
h) Etkinliklerde verimi sağlamak için okul ve halk eğitim merkezlerinde oluşturulan öğrenci kulüpleri arasında ortak çalışmalar yapılmasına ve bunların imkânlarından yararlanılmasına,
ı) Çalışmaların daha çok ders dışı zamanları kapsayacak ve değerlendirecek şekilde planlanıp uygulanabilmesine,
j) Ders programlarının göz önünde bulundurularak desteklenmesine,
k) Yurt içinde veya yurt dışında bulunan okullardaki öğrenciler ile ortak çalışmalar yapmalarına,
l) Engelli öğrencilerin öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmalarına ilgi ve istekleri doğrultusunda etkin olarak katılabilmeleri için gerekli ortam ve şartların sağlanmasına,
m) Sosyal etkinlik çalışmalarının danışman öğretmenlerin gözetiminde kulüp üyesi öğrencilerle planlanıp yürütülmesine,
n) Çalışmalarda resmî, özel sivil toplum kurum ve kuruluşlarıyla öğrenci ve veli iş birliğinin sağlanmasına,
o) Sosyal etkinliklerle öğrencilerin estetik, etik ve duygusal yönden gelişmelerinin sağlanmasına
özen gösterilir.
ESASLAR
Madde 7
— Sosyal etkinlik çalışmaları aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır;
a) Danışman öğretmenler, ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulunda belirlenir. Gerektiğinde bir öğrenci kulübüne veya toplum hizmeti çalışmasına birden fazla öğretmen görevlendirilebileceği gibi bir öğretmene birden fazla öğrenci kulübü veya toplum hizmeti çalışmasında da görev verilebilir. Ders yılı içinde kurulması istenen öğrenci kulüplerine de danışman öğretmenler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda okul müdürünce görevlendirilir.
b) Sosyal etkinlikler, okul yönetimi ve velilerin iş birliği ile okul içi ve okul dışı imkânlardan yararlanılarak öğrenci kulüpleri ve toplum hizmeti kapsamında yürütülür.
c) Proje önerileri, çevrede bulunan sivil toplum kuruluşları ile kişi veya diğer kurum ve kuruluşlara götürülerek katkıları istenebilir.
d) Danışman öğretmen okul dışından sağlanacak desteklerle ilgili olarak sosyal etkinlikler kurulunu bilgilendirir ve okul müdürünün olurunu alır.
e) Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yanında gönüllü veliler de sosyal etkinlikler çalışmalarına katılarak öğrencilere yardım ve rehberlikte bulunurlar.
f) Sosyal etkinlikler kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili giderler, okul–aile birliklerince veya projeye destek veren kurum/kuruluşlarca sağlanır.
g) Öğrencilerin sosyal etkinlikler kapsamında yapacakları çalışmaları sonuçlandırıp sonuçlandırmadığı, karnelerde düzenlenecek Sosyal Etkinlik bölümüne TAMAMLANDI, TAMAMLANMADI şeklinde yazılarak gösterilir.
h) Sosyal etkinlikler; öğrenci, sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni tarafından Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu (EK–7) ve Sosyal Etkinlikler Danışman Öğretmen Değerlendirme Formu (EK–8) na göre değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonucu öğrenci dosyasındaki ilgili bölüme işlenir.
ı) Çalışmalar için Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı (EK–3) veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formundan (EK–4) hangisinin düzenleneceğine bu çalışmalarda görev alan öğrencilerle danışman öğretmenler birlikte karar verir. Çalışmaların projelendirilmesi hâlinde Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunun yanı sıra, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi (EK–6) hazırlanır ve çalışmaların sonunda Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporu (EK–5) düzenlenir. Tüm çalışmalar, sosyal etkinlikler kurulu ve okul müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konulur.
SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU
Madde 8
— Sosyal etkinlikler kurulu, müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında danışman öğretmenlerin aralarından seçecekleri bir danışman öğretmen, kulüp temsilcilerinin aralarından seçecekleri üç öğrenci ile okul–aile birliğini temsilen iki veliden oluşur.
Kurul, kulüp ve toplum hizmeti kapsamındaki etkinliklerin verimli bir şekilde yürütülmesi için danışman öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler ve diğer öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmaları koordine eder. Okul dışı etkinliklerde ilgili birimlerle iş birliği yaparak bu çalışmaların yürütülmesi için gerekli tedbirleri alır.
GÖNÜLLÜ VELİLERİN BELİRLENMESİ
Madde 9
— Öğretim yılı başındaki okul–aile birliği toplantısında, gönüllü velilerin görev ve sorumluluklarının tanıtımından sonra, öğrencilerin sosyal etkinlik çalışmalarına yardımcı olacak gönüllü velilerin seçimi yapılır. Aynı toplantıda Gönüllü Veli Başvuru Formları (EK–10) dağıtılır ve bu formların doldurularak daha sonra kurulacak olan sosyal etkinlikler kuruluna teslim edilmesi istenir.
Naklen gelen öğrencilerin velilerinin de Kurulca uygun görüldüğü takdirde sosyal etkinlik çalışmalarına katılması sağlanır.
Veli olmadığı hâlde bu çalışmalara gönüllü olarak katılmak isteyenlerin de Gönüllü Veli Formunu doldurarak okula başvurusu istenir. Uygun görülmesi hâlinde gönüllü veli olarak çalışmaları sağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPLUM HİZMETİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

TOPLUM HİZMETİ
Madde 12
— Öğrencilerin; ailesine, çevreye ve topluma duyarlı, gönüllü çalışma bilincine sahip, sorun çözen ve çözüm üreten, resmî, özel, sivil toplum kurum ve kuruluşları ile iş birliği içinde çalışma becerilerini geliştirmiş birer fert olarak yetişmeleri için toplum hizmeti çalışmalarına yer verilir.
Toplum hizmeti çalışmaları, öğrencilerin yaş ve bilgi seviyelerine uygun öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında, ayrı olarak veya bireysel olarak ya da grupla hazırlanacak çalışma planlarına ve projelere göre yaptırılır.
Toplum hizmeti;
a)
Velilerin okulla iş birliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
b) Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yaptırılması yönünde çalışmalar yapmak,
c) Kendi okulunun veya imkânları yetersiz diğer okulların kitap, araç–gereç ve ihtiyaçlarını gidermek için kampanyalar düzenlemek,
d) Alt ve diğer sınıflardaki öğrencilerin ders, ödev ve proje çalışmalarına yardımcı olmak,
e) Toplumda Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak,
f) Çevreyi korumak, güzelleştirmek, parklar oluşturmak, tarihî ve kültürel değerlerimizi korumak ve yaşatmak için çalışmalarda bulunmak,
g) Toplum kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
h) Trafik kurallarına uyulması için öğrencileri ve halkı bilinçlendirme çalışmaları yapmak,
ı) Okul bahçesini, çevreyi, boş arazi ve alanları ağaçlandırmak, erozyonla mücadele etmek, yok olmaya yüz tutmuş bitki türlerini korumak ve yetiştirmek için çalışmalar yapmak,
j) İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olmak,
k) Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara günlük işlerinde yardımcı olmak,
l) Huzur evlerinde ve çocuk yuvalarındaki insanların hayatlarını kolaylaştırıcı, onların toplumla kaynaşmalarını sağlayıcı çalışmalar yapmak,
m) Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olmak,
n) Sosyal hizmet amaçlı sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlamak
gibi etkinlikleri kapsar.

TOPLUM HİZMETİ ÇALIŞMA ESASLARI
Madde 13
— Toplum hizmeti çalışmalarında aşağıda belirtilen hususlar esas alınır.
a) Öğrenciler, bireysel olarak veya grup hâlinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunu hazırlayıp danışman öğretmenlerine onaylattıktan sonra başlarlar. Projelerini tamamladıklarında Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunu danışman öğretmene verirler.
b) Öğrenci kulübü çalışmaları kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmaları da kulüp çalışmaları kapsamında hazırlanacak Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı veya Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formunda belirtilir, gerekli onaylar alındıktan sonra uygulamaya konur.
c) Öğrenciler, ilköğretim kurumlarının 1 inci, 2 nci ve 3 üncü sınıflarında yılda 15 saat, 4–8 inci sınıflarında 20 saat; orta öğretim kurumlarının tüm sınıflarında 25 saat olmak üzere toplum hizmeti çalışmalarına katılırlar.

d) Öğrencinin seçtiği toplum hizmeti çalışmaları sonucunda velisinin izni alınır (EK–11).
e) Öğrenci kulübü kapsamında yapılacak toplum hizmeti çalışmalarında halk eğitim merkezleriyle diğer kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği yapılarak bunların imkânlarından yararlanılır.
                                                              

 

 

 

 

 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
                                         SOSYAL ETKİNLİKLER İLE İLGİLİ GÖREVLER
OKUL MÜDÜRÜN GÖREVLERİ
Madde 14
— Müdür, sosyal etkinliklerin mevzuata uygun ve verimli olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda görevlendireceği müdür yardımcılarına veya öğretmenlere yazılı olarak yetki ve sorumluluk verebilir.
Müdür;
a)
Velilere gerekli duyuruları yapar ve onları çalışmalara katılmaya teşvik eder.
b) Okulun eğitim–öğretime açılışının 3 üncü haftasında öğrenci kulüp ve toplum hizmeti çalışmalarını başlatır.
c) Danışman öğretmen ve gönüllü velilere rehberlik yapar, gerektiğinde yazışmaları koordine eder.
d) Öğrenci kulübü çalışma planları ile proje önerilerini onaylar.
DANIŞMAN ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ
Madde 15
— Danışman öğretmen;
a) Kulübün öğrenci sayısını liste hâlinde sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
b) Çalışmalarda öğrencileri, yaratıcı ve özgün fikirler üretmeye teşvik eder.
c) Çalışmaların genel gözetim ve rehberliğini sağlar.
d) Çalışmaların seyrini takip ederek sonucu, sosyal etkinlikler kuruluna bildirir.
e) Kulüp çalışmaları ile ilgili yazışmaları koordine eder.
f) Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı, Sosyal Etkinlikler Proje Uygulama Takvimi, Sosyal Etkinlikler Öğrenci Değerlendirme Formu, Sosyal Etkinlikler Proje Öneri Formu ve Sosyal Etkinlikler Proje Sonuç Raporunun hazırlanmasına rehberlik eder.
g) Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilerin duygu ve düşüncelerini etkilemeksizin yazım kuralları ve benzeri konularda yardımcı olur.
h) Kulüpteki öğrenciler ile toplanır, onları yönlendirir ve yapılan çalışmaları değerlendirir.
ı) Okul müdürüne karşı sorumludur.
SINIF ÖĞRETMENLERİ İLE SINIF/ŞUBE REHBER ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVLERİ
Madde 16
— Sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin görevleri şunlardır;
a) Öğretmenler, kurulca belirlenen kulüplerin amaçları ve çalışmaları hakkında öğrencileri bilgilendirir.
b) Öğrencilerin ilgi ve isteklerine göre belirlenen kulüplere göre üye olmalarını sağlar.
c) Kulüplere öğrenci seçiminde danışman öğretmenle iş birliği yapar.
d) Sınıflarda oluşturulan öğrenci listelerinin bir örneğini danışman öğretmene bir örneğini de okul yönetimine verir.
e) Okulda ve çevrede yapabilecekleri toplum hizmetlerini öğrencilere tanıtır.
f) Öğrencileri ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda toplum hizmeti çalışmalarına yönlendirir. Bu çalışmalarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık yapar.
g) Kulüp çalışmaları ve toplum hizmetleri ile ilgili projenin hazırlanmasında ve uygulanmasında öğrencilere rehberlik yapar.
h) Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunur.
ı) Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izler, görülebilecek eksikliklerin giderilmesi için gerekli tedbirleri alır.
j) Çalışmaların sonucunda projeyi değerlendirerek öğrenci değerlendirme formu ile sonucunu gizlilikle okul yönetimine bildirir.
GÖNÜLLÜ VELİNİN GÖREVLERİ
Madde 17
— Gönüllü veli;
a) Proje önerilerinin hazırlanmasında ve proje uygulanması sırasında sınıf öğretmenleri ile sınıf/şube rehber öğretmenlerine yardımcı olur.
b) Etkinliklerin, bireysel veya gruplar hâlinde yapılmasına katkı sağlar.
c) Okul dışı çalışmalarında öğrencilere yardımcı olur.
d) Gerektiğinde çalışmalara maddî destek sağlar.
Ayrıca, Gönüllü Veliler Hangi İşleri Yapabilirde belirtilen işleri de yapabilirler (EK–9).

 

 

ÖĞRENCİ KULÜBÜ TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ
Madde 18
— Temsilci;
a) Öğrencilerle birlikte yıllık çalışma planlarının hazırlanmasını sağlar ve onaylanması için danışman öğretmene verir.
b) Yapılacak faaliyetlerle ilgili görev paylaşımını ve görev dağılımını danışman öğretmene bildirir.
c) Yapılan çalışmalar hakkında danışman öğretmeni bilgilendirir.
d) Kulüp üyelerinin belirli zamanlarda toplanmasını sağlar.
e) Kulüp çalışmalarıyla ilgili yazışmaları yapar ve dosyalanmasını sağlar.
f) Kulüp üyelerince yapılacak proje çalışmalarında koordineyi sağlar.
ÖĞRENCİLERİN GÖREVLERİ
Madde 19
— Öğrenciler;
a) En az bir öğrenci kulübüne üye olur ve en az bir toplum hizmeti yapar.
b) Toplantı ve çalışmalara düzenli olarak katılırlar.
c) Toplum hizmeti çalışmalarını düzenli olarak kaydeder, çalışmalarında kendilerine rehberlik ve danışmanlık yapan öğretmene her hafta imzalatır.
d) Proje çalışmalarında yapacakları değişiklikleri, sınıf öğretmeni ile sınıf/şube rehber öğretmenine bildirir.
e) Kendisi ile ilgili doldurması gereken formları zamanında danışman öğretmene verir.
f) Okul dışında yaptıkları etkinliklerde okulunu en iyi biçimde temsil etmeye çalışır.

SOSYAL KÜLÜP BAŞKANININ GÖREVLERİ

1. Kulübün çalışmalarından, yıllık çalışma programının uygulanmasından birinci derece sorumludur.

2. Sosyal kulüp başkanının görevleri şunlardır:

a. Kulüple ilgili bütün dilekleri alır, üyeleri kol toplantısına çağırır.

b. Diğer eğitici Kulüplerle işbirliği yapar.

c. Rehber öğretmenin gözetim, denetim ve yönlendirmelerini kol üyelerine iletir.

d. Genel kurulda Kulüple ilgili eleştirileri cevaplandırır.

e. Kulüple ilgili harcamaları saymanla tespit ederek Kulüpler yönetim kuruluna bildirir.

f. Kulüple ilgili yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

SOSYAL KULÜP BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

Sosyal kulüp başkan yardımcısının görevleri şunlardır:

a. Sosyal kulüp başkanının bulunmadığı hallerde başkanın görevlerini yerine getirir.

b. Kulübün demirbaş eşyalarının kaydını tutar ve sorumlu olur.

c. Başkanın Kulüple ilgili vereceği görevleri yerine getirir.

SEKRETERİN GÖREVLERİ

Sekreterin görevleri şunlardır:

a. Kararları karar defterine yazarak üyelere imzalatır.

b. Kulüplerle ilgili yazışmaları yapar, takip eder.

c. Kulüple ilgili belgeleri dosyalar, düzenler.

SAYMANIN GÖREVLERİ

 Saymanın görevleri şunlardır:

a. Kulübün para işlerini yürütür.

b. Kulübün giderleri ile ilgili belgelerin suretlerini çıkarıp asıllarını Sosyal Kulüp Yön. Kuruluna verir.

c. Sosyal Kulübün yıllık gelir-giderleriyle ilgili yıllık tahmini bütçeyi başkanla birlikte hazırlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYIN-İLETİŞİM VE KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜNÜN KURULUŞU

 

1. Sosyal Kulübün yönetmelik hükümlerine göre sınıf ve şubelerden seçilen ( 17 ) öğrenciden oluşmuştur.

2. Sosyal Kulübün Danışman öğretmeni: Kadir GÜMÜŞ

3. Genel kurulca kulüp yönetimi için yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında iş bölümü yaparak;

Başkanlığa                                           Rabia ÜVEZ

Başkan yardımcılığına                       Rabia AYDIN

Sekreterliğe                                        Keziban YILMAZ ( 813 )

Saymanlığa                                         Keziban YILMAZ ( 631 )

Üyeliklere de                                      Bedriye ÖZKAN ve Tuğba AKDEMİR asil üye olarak, Melek TARHAN ve Gamze METİN ise yedek üye olatal seçilmişlerdir.                          

4. Kulüp denetim kuruluna Gamze KARABACAK ve Gamze DEMİRCİ asil olarak, Lebibe Selen ARAL ve Fatih ALÇAY ise yedek olarak   seçilmişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kadir GÜMÜŞ

Kulüp Danışman Öğretmen

                                                          

 

 

 

 

                                                                       UYGUNDUR.

                                                                       Hazreti SEZER

   Okul Müdürü V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAYIN-İLETİŞİM VE KÜTÜPHANECİLİK SOSYAL KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI:

 

Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:

a. Sosyal Kulüp, gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.

b. Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.

c. Bulunulan yöredeki çocuk sorunları ile ilgili bilgiler toplayıp bunların panolarda sergilenmesini sağlar.

d. Sosyal Kulübün amacına uygun resim, sergi, film, slaytlar hazırlayıp gösterir.

e. Sosyal kulüp saatlerinde eğitici konuşmalar hazırlar.

f. Çocuklara haklarını öğretici yazılar ve resimler hazırlar ve bunu kulüp panosunda sergiler, sınıflarda açıklayıcı konuşmalar yapar.

KÜTÜPHANECİLİK SOSYAL KULÜBÜNÜN TUTACAĞI DEFTER VE DOSYALAR:

Sosyal Kulüp şu defter ve dosyaları tutar:

 1. Toplantı karar defteri.
 2. Gelir-gider defteri.
 3. Harcamalar dosyası.
 4. Evrak dosyası ve zimmet defteri.
 5. Demirbaş defteri.

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜNÜN SORUMLU OLDUĞU KİŞİ VE KURULLAR:

Sosyal Kulüp yönetim kurulu:

 1. Okul müdürüne,
 2. Görevli müdür yardımcısına,
 3. Sosyal kulüp danışman öğretmenine,
 4. Rehber öğretmenler kuruluna,
 5. Kulüp başkanlar kuruluna,
 6. Kulüp genel kuruluna, karşı sorumludur.

 

 

KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜNÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI DİĞER EĞİTİCİ KULÜPLER VE KURUMLAR:

 

Kütüphanecilik Kulübü şu sosyal kulüp ve kurumlarla işbirliği yapar. (Okulda Kurulu Olanlardan)


1)      KÜLTÜR-EDEBİYAT VE TİYATRO KULÜBÜ

2)      KIZILAY-YEŞİLAY KULÜBÜ

3)      HAVACILIK KULÜBÜ

4)      DEMOKRASİ-İNSAN HAKALRI VE YURTTAŞLIK KULÜBÜ

5)      SİVİL SAVUNMA KULÜBÜ

6)      GEZİ-TANITMA-TURİZM VE HALKOYUNLARI KULÜBÜ

7)      SPOR KULÜBÜ

8)      SATRANÇ KULÜBÜ

9)      BİLİNÇLİ TÜKETİCİ, SOSYAL YARDIMLAŞMA VEDAYANIŞMA KULÜBÜ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜRÜRLÜK:

            Bu tüzük okul müdürünün onayı ile yürürlüğe girer.

 

 

Yönetim Kurulu

 

 

Rabia ÜVEZ                                                                            Rabia AYDIN

 

   Başkan                                                                                 Başkan Yardımcısı                 

 

 

 

 

Keziban YILMAZ (813)                                                                 Keziban YILMAZ (831)

 

    Sekreter                                                                                         Sayman

 

 

 

 

 

      İncelendi                                                                                                        Uygundur

 ......../......./2009                                                                                             ......../......../2009                                                                                               

         

                                                                                 

    Kadir GÜMÜŞ                                                                                          Hazreti SEZER

Danışman Öğretmen                                                                                       Okul Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOZAKLI LİSESİ  MÜDÜRLÜĞÜ’NE

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

            Okul genelinde mevcut sosyal kulüplerden Yayın-İletişim ve Kütüphanecilik Kulübü’nün,   14/10/2009  tarihinde kütüphanede, saat 13.30 ile 14.30 arasında aşağıda belirttiğimiz gündem maddelerini görüşmek üzere toplantı yapmak istiyorum.

            Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kadir GÜMÜŞ

 Danışman Öğretmen              

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ:

1. Öğrencilerle tanışma.

2. Kulüp yönetim ve denetleme kurulunun seçimi.

3. Diğer kulüplerle işbirliğinin yapılması.

4. Kulübün amaçları ve görevleri.

5. Öğrencilerin kulüp çalışmalarında görevlendirilmesi.

6. Yapılan ve yapılacak çalışmalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖRÜŞME TUTANAĞI:

 

 

 

            Kütüphanecilik Kulübünün toplantısı 14/10/2009     tarihinde saat 12.00’de  kütüphanede  İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

            Öğrencilere hoş geldiniz dilekleri belirtilerek öğretmenler ve öğrenciler kendilerini tanıttılar. Gündem maddeleri okundu.

            Rabia ÜVEZ, kütüphanecilik Kulübünün diğer kulüplerdeki ve özelliklede kulübümüzde görevli arkadaşlarımızla işbirliği yapılması gerektiğini belirtti.

            Rabia AYDIN, kulübün öneminin ve anlamının okuldaki tüm öğrencilere anlatılması gerektiğini belirtti.

            Keziban YILMAZ( 813 ), diğer arkadaşlarla işbirliği yapılarak kulüple ilgili şiir, yazı ve resimlerin uygun olanlarını bu öğretim yılında sınıf ve okul panolarına asılmasını önerdi.

           

            Bedriye ÖZKAN, panolara asılan yazı, şiir ve resimlerin toplanıp bir dosya oluşturulmasını danışman öğretmene belirtti

            Tuğba AKDEMİR, kütüphanecilik Kulübünün öneminin anlatılmasının gerekliliğini belirtti.

            Gamze DEMİRCİ, kulüpte görevli tüm öğrencilerin mutlaka görevlerini yerine getirmelerini ve kulüp başkanlığına seçilen öğrenciyle kulüple ilgili olarak ilişkide bulunmalarının önemini belirtti.

           

Sevgi AKYÜREK, sosyal kulüple ilgili tüm faaliyetlerde tüm görevlerin öğrencilere verilmesini ve öğretmenlerin sadece gözlemci, yönlendirici, denetimci olarak katılmalarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

    Kadir GÜMÜŞ                                                                                                    

  Danışman Öğretmen                                                                                                                                   

                                                                                                                                

 

 

 

                                                                       UYGUNDUR.

                                                                    Hazreti SEZER

          Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

K   A   R   A   R           T   U   T   A   N   A   Ğ   I

 

 

            Görüşme tutanağındaki görüşmeler aynen kabul edildi.

Bu doğrultuda;

1.   Kulübümüzde görevli öğrenciler tarafından Kütüphanecilik Kulübünün anlam ve önemi kendi sınıflarında tüm öğrencilere anlatılacak.

2.   Yine iş birliği yapılarak şiir, resim ve güzel yazıların uygun olanlarının inceleme komisyonu tarafından incelenip, pano düzenleme komisyonuna verilip panolara bu öğretim yılı içinde asılarak kalmaları sağlanacak.

3. Kütüphanecilik sözleşmesinin örnekleri okul panolarında sergilenecek.

4. Çocuklarla ilgili hastalıklar konusunda bilgilendirici çalışmalar yapılacak.

5. Kütüphanecilik Kulübünün yönetim kurulunun seçimi yapıldı.

6. Kütüphanecilik Kulübünün Başkanlığına, Rabia ÜVEZ, 

7. Kütüphanecilik Kulübünün Başkan Yardımcılığına Rabia AYDIN,

8. Kütüphanecilik Kulübünün Saymanlığına Keziban YILMAZ ( 631 ),

9. Kütüphanecilik Kulübünün Sekreterliğine Keziban YILMAZ ( 813 ),

10. Kütüphanecilik Kulübünün Asil üyeliğine Bedriye ÖZKAN, Tuğba AKDEMİR,

İsimli öğrenciler seçilmişlerdir.

13. Yıllık çalışma programı hazırlandı.

 

Toplantı  14/10/2009   tarihinde kütüphanede Saat: 13:30’da başlamış ve saat 14:15’te sona ermiştir.

 

 

 

 

       Kadir GÜMÜŞ                                                                                              

     Danışman Öğretmen                                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                      UYGUNDUR.

                                                                     Hazreti SEZER

          Okul Müdür V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 -2010 ÖĞRETİM YILI YAYIN İLETİŞİM VE KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ YILLIK ÇALIŞMA PLANI

  AYLAR

 HAFTA

                        ETKİNLİKLER 

 

     EKİM

      1

Genel kurul toplantısı ve yönetim kurulunun oluşturularak görevlerin açıklanması

      2

Yıllık çalışma planının oluşturulması

      3

Kütüphanenin tanıtılması ve kitapların gözden geçirilmesi

      4

Kütüphanenin açık bulunacağı zamanların tespitinin yapılması

 

    KASIM

      1

Okul kitaplığının eğitim-öğretimdeki yerinin ve öneminin anlatılması

      2

10-16 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası çalışmalarının yapılması

      3

Öğrencilerin yararlı kitaplar okumaları ve süreli yayınlar takip etmeleri için tavsiye derecesinde kararlar alınması

      4

Kütüphane içerisinde, “Tavsiye Edilen Kitaplar” köşesi oluşturulması

 

 

  ARALIK

      1

Bilginin tarihçesi, önemi ve bilgi toplumu olmanın önemi konularının kavratılması

      2

Bilgi kayıt ortamlarında bilginin nasıl korunduğunu kavratma çalışmaları yapılması

      3

Bilgi Kaynakları ve Türleri konulu çalışmalar yapılması

      4

Bilgi merkezlerinin tarihçesi, bilgi merkezlerinin amaç ve işlevleri konulu çalışmalar yapılması

      5

Bilgi merkezleri konusunda çalışmalar yapılması

 

   OCAK

      1

Halk ve okul kütüphanelerinin tanıtılması

      2

Birinci dönemde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

      3

Kulübün birinci dönem sonu raporunun hazırlanması

 

  ŞUBAT

      1

Genel kurul toplantısı ve alınan kararların gözden geçirilmesi

      2

Üniversite kütüphanelerinin tanıtılması

      3

Özel kütüphanelerin tanıtılması

 

 

  MART

      1

İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY’u Anma Günü nedeniyle program, okul panosu ve kütüphane çalışmaları hazırlanması

      2

Arşivler hakkında bilgi verilmesi, araştırmalar yapılması

      3

Yaşam boyu öğrenme sürecinde okuma alışkanlığının önemi konulu sunum

      4

Kütüphaneler Haftası ile ilgili program ve okul panosu hazırlanması

      5

Kütüphaneler Haftası ile ilgili kitap sergisi hazırlanması

 

  NİSAN

      1

Bilgi merkezlerinde yürütülen işlemlerin tanıtılması

      2

Kullanıcı hizmetleri

      3

Okuma alışkanlığı kazanmış toplum niteliklerinin kavratılması

      4

Kütüphane düzenleme çalışmaları

 

 

   MAYIS

      1

Kütüphane düzenleme çalışmaları

      2

Atatürk’ün okumaya verdiği önem ve okuduğu kitaplar

      3

Okuma alışkanlığının, genç bireylerin kişisel gelişimine katkılarının kavratılması (19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde)

      4

Üniversitelerin “Kütüphanecilik” bölümünün tanıtılması

 

HAZİRAN

      1

Kulübün yıl içinde yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi

      2

Genel kurul toplantısı yapılması

      3

Yılsonu çalışma raporunun hazırlanması

 

 

 

 

 

 

    Kadir GÜMÜŞ                                                                                Rabia ÜVEZ

Danışman Öğretmen                                                                             Kulüp Başkanı                                       

                                                Hazreti SEZER

                                                Okul Müdürü V.

 

KOZAKLI LİSESİ YAYIN-İLETİŞİM VE KÜTÜPHANECİLİK KULÜBÜ

GÖREVLİ ÖĞRENCİ LİSTESİDİR

 

Sıra

Sınıf

Öğrencinin;

Adı ve Soyadı

1

9-A

GAMZE DEMİRCİ

2

9-A

GÜLCAN BİRİCİK

3

9-A

HAVA ÖZER

4

9-B

FATİH ALÇAY

5

9-B

LEBİBE SELAN ARAL

6

9-B

GAMZE KARABACAK

7

10-A

SİNAN ATİLA

8

10-B

FATİH MEHMET SOYSAL

9

10-C

TUĞBA AKDEMİR

10

11-A

MELEK TARHAN

11

11-B

BEDRİYE ÖZKAN

12

11-B

GAMZE METİN

13

11-C

KEZİBAN YILMAZ ( 631 )

14

11-C

KEZİBAN YILMAZ ( 813 )

15

12-A

RABİA AYDIN

16

12-B

SEVGİ AKYÜREK

17

12-C

RABİA ÜVEZ

18

 

 

19

 

 

20

 

 

 

 

 

                                                                                

 

     Kadir GÜMÜŞ

Danışman Öğretmen

 

 

 

 

 

 

                                                                    UYGUNDUR.

                                                                    Hazreti SEZER

         Okul Müdür V.

 

EK–3

 

SOSYAL ETKİNLİKLER YILLIK ÇALIŞMA PLÂNI

 

Okulun Adı   : KOZAKLI LİSESİ

Öğretim Yılı : 2009-2010

 

KATILIMCI ÖĞRENCİ SAYISI

 

 

HAFTA

 

AMAÇ

YAPILACAK ETKİNLİKLER

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci  Kulübü Temsilcisi           Danışman Öğretmen                      Okul Müdürü

Adı Soyadı:                                   Adı Soyadı:                                      Adı Soyadı:

Sınıfı:          İmza:                            İmza:                                                İmza:  

EK–4

SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE ÖNERİ FORMU

 

Proje önerileri aşağıdaki bilgileri içeren birkaç sayfadan ibaret olmalıdır.

 

Öğrencinin Adı Soyadı: ................................................................................

Sınıfı ve numarası: ........................................................................................

Tarih: .............................................................................................................

Danışman Öğretmen: .....................................................................................

 

 

Sunuş:

Öğrencinin bu projeyi yapma amacı ve genel olarak beklediği sonuçlar

 

Süreç:

Hangi çalışmaların yapılacağı ve bu projeden kimin ya da kimlerin nasıl  yararlanacağı aşamalarıyla gösterilecektir.

 

Sonuçların analizi:

Bu bölüm proje gerektiriyorsa doldurulmalıdır.

Sonuçlar nasıl ele alınacak ve  analiz edilecek.

 

Kaynakça:

Yararlanılan tüm kaynaklar eklenecek. 

Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığı olarak kabul edilir. 

 

Tahmini Bütçe:

Projenin gerçekleştirilmesi sırasında yapılacak işler için para gerekiyorsa bu bölümde hangi aşamada ne kadar para gerektirdiği  belirtilecek. 

 

Zaman Çizelgesi:

Projenin hangi zamanda, hangi işin kim tarafından ve nerede yapılacağını gösteren  bir çizelge eklenecektir.(EK–6)

 Ekler:

 Varsa ekler konulacak

 

Tüm proje önerileri danışman öğretmen rehberliğinde yapılacak ve ilgili yerlere sunulacaktır. Proje çalışmaları, proje önerilerinin kabul edilmesinden sonra başlayacaktır

EK–5

 

SOSYAL ETKİNLİKLER PROJE SONUÇ RAPORU

Proje önerileri kabul ve uygulaması sonucunda öğrenciler tarafından, aşağıdaki formata uygun bir şekilde sonuç raporu hazırlanır.

Öğrencinin Adı Soyadı:................................................................................

Sınıfı ve numarası.......................................................................................

Tarih:..........................................................................................................

Danışman Öğretmen:...................................................................................

 

Kapak Sayfası

Öğrencinin bu projeyi yapma amacı veya problemi bir kapak sayfasında belirtilecektir.

 

Teşekkür sayfası: Varsa çalışmalar sırasında yardımları olan kişilere(danışman öğretmen, veli, ailenizdeki diğer kişiler)teşekkür edilecek sayfadır.

İçindekiler sayfası,

 

Giriş: Yapılan çalışmanın konusu, amacı, niçin yapmak istediğiniz.  Bu raporun kimlerin işine yarayabileceği gibi konular yer alır.  Okuyucunun ilgisini çekebilecek sizin yaptığınız veya bir yerlerden aldığınız resimler fotoğraflar yer alabilir.

 

Süreç:

Planlanan çalışmaların plana uygun gidip gitmediği nedenleri,

Proje önerisinde gösterildiği hâlde yapılamayan çalışmalar ve nedenleri hangi çalışmaların yapıldığı belirtilecektir.

 

Sonuçların analizi:

Yapılan çalışmaların sebep sonuç ilişkileri proje çalışmasının etkileri projenin yapılması sırasında ortaya çıkan düşünceler, planlanmayıp da uygulama sırasında gerektiği fark edilen ancak planlanmadığı için uygulanmayan çalışmalar ve planlansaydı proje sonuçlarına olabilecek etkileri, nerede hata yapıldı,  hangi konularda başarılı olundu? Elde edilen bilgiler işe yarar mı, anlamlı mı, yeterince bilgiye ulaşıldı mı? Mantıksal hatalar var mı?  Elde edilenler ikna edici mi?  Bir sonuca veya cevaba varabilir miyim? Gibi konular bu bölümde yer alır. 

 

Sonuç:

Bu proje sırasında neler öğrenildi, hangi beceriler kazanıldı.  Proje hedeflerine ulaştı mı?  Bu çalışmaların sonucunda kimlerin yararlandığı veya hangi ürünlerin alındığı.  Proje geliştirilmek istense başka hangi çalışmaların yapılabileceği gibi konular yer alır.    

 

Kaynakça:

Yaralanılan tüm kaynaklar eklenecek. 

Not: Kaynak göstermeksizin başkalarından alınan bilgiler fikir hırsızlığıdır. 

 

Ekler:

Resimler, fotoğraflar, alıntılar ve tüm çalışmaları içeren her türlü belgeler bu bölüme konacaktır

Tüm Proje Final Raporları danışman  öğretmen rehberliğinde yapılacak ve değerlendirilecek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–6

 

 

 

 

EK–7

 SOSYAL ETKİNLİKLER ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU

1.Başkalarına ne şekilde/ nasıl yardımcı olmamı sağladı?

2.Kişisel olarak yararlandım mı?

3.Davranış ve düşüncelerimde bir değişikliğe neden oldu mu?

4.Yaratıcı düşüncemi destekler yapıda mıydı?

5.Yeni teknik ve becerileri öğrenmemi sağladı mı; Bu alanlardaki becerilerimi ve düzeyimi nasıl değerlendiriyorum?

6.Etkinliğe okullar arası veya uluslar arası boyut kazandırabildim mi?

7.Çalışmalara katılmaktan hoşlandım mı?

8.Hangi yönlerde daha iyi olabilirdim?

9.Öğrenci kulübünde yeterli olabildim mi?

10.Toplum hizmetinde yeterli olabildim mi?

11.Bu sosyal etkinliklere katılmamın en önemli katkısı ne oldu?

12.Sosyal etkinliklere katılmamın başka ne tür yararları oldu?

 

 

Öğrencinin

Adı Soyadı

Katıldığı Öğrenci Kulübü

Tarih                                          İmza

 

 

 

 

Not: Öğrenci bu formdaki soruları cevaplandırarak sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmene verir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK–8

 

SOSYAL ETKİNLİKLER DANIŞMAN ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME FORMU

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı                                :

Çalışmanın Adı                                            :

Öğrencinin Katıldığı Toplam Etkinlik Saati:

Öğrencinin Etkinlik Süresince                     :

 

 

PUAN (1–20)

1–Zamanını etkin bir biçimde kullanması                        :

2–Planlama becerisini etkin bir şekilde kullanması         :

3–Organizasyon becerisini etkin bir biçimde kullanması :

4–Yaratıcılık yönünü etkin bir biçimde kullanması         :

5–Karar verme yetisini etkin bir şekilde kullanması        :

 

TOPLAM

 

 

6–Öğrenciye ait gözlemleriniz:  …………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

SONUÇ:  ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

 

 

Tarih: …/…/200                                                                                       İmza:

 

 

Not: Bu form, öğrencinin danışmanlığını yapan sınıf öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmeni veya danışman öğretmen tarafından doldurularak okul müdürüne teslim edilir.

 

 

 

EK–9

 

GÖNÜLLÜ VELİLER HANGİ İŞLERİ YAPABİLİR

 

 

Gönüllü veliler, Gönüllü Veliler Başvuru Formunu öğretim yılı başında doldurarak Sosyal Etkinlikler Kuruluna verirler. Bu çalışmalardan uygun görülenlerin uygulamaya konulması amacıyla aşağıdaki işleri yapabilirler.

1. Ana sınıflarında belirtilen zamanlarda kısa bir öykü okumak.

2. Kütüphane, Fen ve Teknoloji, bilgisayar laboratuarının sürekli açık tutulabilmesi için belirli sürelerde sözü edilen yerlerde rehberlik yapmak.

3. Belirtilen süreler içerisinde bilgisayar, ebru, resim, seramik vb. konularda kurs vermek.

4. Gerektiğinde öğrenciler için toplum hizmeti yapılacak kurum/kuruluşlardan randevu almak.

5. Öğrenci taşımasına uygun bir araçla öğrencileri bir yerden başka bir yere götürmek.

6. Bir mektubu postaya vermek.

7. Okulun bir aracını tamir etmek. 

8. Kırılan bir pencereyi takmak.

9. Bahçeye bir fidan dikmek

10. Bahçede belli bir bölgenin bakımını üstlenmek.

11. Öğrencilerin gezilerine refakat etmek

12. Gezilerin organizasyonunu yapmak


  EK–10

GÖNÜLLÜ VELİ BAŞVURU FORMU

  

   Adı Soyadı                  :...................................................................

 

    Mesleği                      :.................................................................

 

    Emekli ise emekli

    olduğu kurum             :................................................................

 

   Yaşı                            :................................................................

 

   Sabit Telefonu             :................................................................

   Cep Telefonu              :................................................................

   Adresi                         :................................................................

 

   Hangi işi yapabileceği :...........................................................

   1)  :.........................................................................

   2)  :.........................................................................

   3) :.........................................................................

   Yapacağı işin kesin

   Tarihi ve saati              :............................................................

 

   Varsa yapılacak işe ilişkin

   belge ve sertifikası       :..................................................

 

   Varsa okul tarafından

   temin edilmesini istediği

   araç gereçler               :.....................................................

 

   Okulun koordinasyonuna

   ihtiyaç duyulan kurum ve

   kuruluşlar                    :.....................................................

 

   Kendisinin koordinasyon

   sağlayacağı kurum ve kuruluşlar :..........................................

 

 

 

   Gönüllü Veli                                        Sosyal Etkinlikler Kurulu Başkanı

   

    Adı Soyadı                                                                      Adı Soyadı

     

       İmzası                                                                       İmzası

 

 

 

 

EK–11

 

VELİ İZİN BELGESİ

 

 

 

            Velisi bulunduğum ..................... sınıfı ...................... nolu öğrencinin planlanan .............................................. toplum hizmeti çalışmasına katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. …../…../ 200

 

 

    Veli

Adı Soyadı

    İmza

 

 

 

Adres: ………………………………………………………

Tel: ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL KÜTÜPHANELERİ YÖNETMELİĞİ

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği   

Milli Eğitim Bakanlığı   

Resmi Gazete Tarihi: 22/08/2001   

Resmi Gazete Sayısı: 24501   

BİRİNCİ BÖLÜM :

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar   

Amaç   

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Milli Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin bilimsel düşünen, demokratik davranışlara sahip, okuma alışkanlığı kazanmış, öğrenmeye, araştırmaya ve yeni teknolojileri kullanmaya istekli; hak, görev ve sorumluluklarının bilincinde; çağın gereklerini yerine getirebilecek şekilde yetişmelerine ve yararlanmalarına yardımcı olmak için okul kütüphaneleri ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktır.   

Kapsam   

Madde 2 - Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında oluşturulan okul kütüphanelerinin kuruluş, işleyiş ve personelle ilgili iş ve işlemlere ait esasları kapsar.   

Dayanak   

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.   

Tanımlar   

Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen;    a) Bakanlık : Milli Eğitim Bakanlığını,    b) Başkanlık : Yayımlar Dairesi Başkanlığını,    c) Kurum : Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumlarını,    d) Müdür : Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumları ile çıraklık ve yaygın eğitim kurumları müdürlerini,    e) Kütüphaneci : Lisans düzeyinde kütüphanecilik eğitimi almış personeli, ifade eder.     

İKİNCİ BÖLÜM :

Kuruluş ve Görevler   

Kuruluş   

Madde 5 - Yönetmeliğin amacını gerçekleştirmek üzere kurumlarda okul kütüphanesi ve ilköğretim kurumlarında ayrıca sınıf kitaplığı kurulur.     

Kütüphanelerin Düzenlenmesi   

Madde 6 - Kütüphanede bulundurulacak gerekli donatım malzemesi ile kitap ve diğer eğitim araçları, okul kütüphaneleri standartlarına uygun olarak düzenlenir. Bu standartlar Yönerge ile belirlenir.    Teknolojik kaynak için gerekli düzenlemeler yapılır ve elektrik tesisatı kurulur.   

Atama veya Görevlendirme   

Madde 7 - Kitap sayısı 3000'i aşan okul kütüphanelerine bir kütüphaneci atanır. Kütüphanecinin atanamadığı durumlarda Yönetimce kütüphanecilik kursu almış her öğretmen yoksa öğretmenler kurulunca belirlenecek bir öğretmen görevlendirilir. Öğretmene yardımcı olmak üzere okul müdürlüğünce bir memur görevlendirilir. Öğretmen ve memurun, Bakanlıkça düzenlenecek programa göre kütüphanecilik ile ilgili hizmetiçi eğitim kursuna katılmaları sağlanır.    Kütüphaneciye ve kütüphanede görevlendirilen memura başka görev verilmez. 

Kütüphanecinin Görevleri   

Madde 8 - Kütüphaneci veya kütüphanede görevlendirilen öğretmen, modern kütüphanecilik ilkelerine göre okul kütüphanesini düzenler ve yönetir. Her türlü basılı ve teknolojik kaynaklardan yararlanma konusunda öğrencileri, öğretmenleri ve diğer personeli bilgilendirme, öğrenme ve öğretme çalışmalarına yardımcı olur, diğer tür kütüphanelere tanıtım gezileri düzenler.   

Teknik Hizmetler   

Madde 9 - Teknik hizmetler, kütüphane kaynaklarının;    a) Seçimi ve sağlanması,    b) Düzenleme, kataloglama ve sınıflandırılması,    c) Bakım, onarım ve güncelliğini yitiren eserlerin ayıklanması, etkinliklerinden oluşur.   

Kaynaklar, Seçimi ve Sağlanması   

Madde 10 - (Değişik madde : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/1.mad)    Okul kütüphanelerinde bulundurulacak kaynaklar;    a) Basılı kaynaklar: Her tür eğitici ve öğretici kitap, dergi, broşür, poster, kupür ve resimlerden,    b) Teknolojik kaynaklar: Teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak, her tür eğitici ve öğretici bilişim teknolojisine yönelik CD-ROM, DVD ile film, video kaset, plak, ses kasedi ve elektronik ortam içerisindeki araç ve gereçten    oluşur.    Kütüphane kaynaklarının tespiti ve seçimini yapacak komisyon; okul müdürünün başkanlığında, ilgili zümre başkanları, kütüphanecilik kulübü danışman öğretmeni, kütüphanecilik kulübü temsilcisi, okul-aile birliğinden bir üye, okul öğrenci meclisi başkanı, kütüphaneci veya kütüphane memurundan oluşturulur.    Kaynaklar, Bakanlıkça uygun bulunarak Tebliğler Dergisinde yayımlanan ders kitapları ile 29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinin ders kitapları dışındaki kitaplar ile eğitim araçlarının incelenmesi, seçimi ve kullanımı ile ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak seçilir.    Kitap seçiminde, öğretmen, öğrenci ve velilerden gelen istekler de dikkate alınır.     Ayrıca, bilimsel nitelikte yayın yapan resmî kuruluşların yayımı olan eserler, herhangi bir seçime tabi tutulmadan kütüphanelerde bulundurulur.    Kütüphane kaynakları; Başkanlıktan gönderilenler ile satın alma, bağış ve imkânlara göre değişim yoluyla sağlanır.   

Kataloglama ve Sınıflama   

Madde 11 - Kütüphaneye sağlanan kaynakların gerekli kayıtları tutulur ve kaynaklardaki bilgilere sağlıklı erişim için bibliyografik kimlikleri hazırlanır. Bu işlemler için AAKKII (Anglo-Amerikan Kataloglama Kuralları II) kullanılır. Sınıflamada Dewey Onlu Sınıflama Sistemi kullanılır. Kataloglar ; yazar adı, kaynak adı ve konularına göre alfabetik olarak düzenlenir. Yapılan işlemler bilgisayar ortamına aktarılır. Bütün bu işlemler, kütüphaneci tarafından gerçekleştirilir.   

Bakım, Onarım, Ayıklama   

Madde 12 - (Değişik fıkra : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/2.mad) Her ders yılı sonunda kütüphane kaynakları, kütüphaneci veya görevlendirilen öğretmen tarafından gözden geçirilir ve tespit edilen hususlar raporla okul müdürlüğüne bildirilir. Onarımı gerekli görülen kaynakların her türlü bakımı yaptırılır. Okul müdür başyardımcısı veya okul müdürünce görevlendirilecek bir müdür yardımcısının başkanlığında kütüphanecilik kulübünde görevli öğretmen, kütüphaneci veya kütüphane memurundan oluşturulacak bir komisyon tarafından aşağıda belirtilen nedenlerle ayıklanmasına karar verilen kaynaklar, bir tutanakla tespit edilerek Ayniyat Talimatnamesi hükümlerine göre kayıtlardan düşümü yapılır.    Ancak, kurumun düzeyine uygun olmayan eserler, uygun olan kurumlara verilir.    Ayıklama kapsamına;    a) Aşırı kullanımdan dolayı yıpranan,    b) Bilimsel değeri kalmayan,    c) Kurumun düzeyine uygun olmayan,    d) Uygunluk kararları kaldırılan, eserler alınır.   

Kullanıcı Hizmetleri   

Madde 13 - Kullanıcı hizmetleri, kütüphane dermesinden öğrenci, öğretmen ve diğer personelin etkili biçimde yararlanmasıyla ilgili işlemlerden oluşur.   

Danışma Hizmetleri   

Madde 14 - Öğretmen ve öğrencilerin dersleri ile çeşitli konulardaki bilgi gereksinimlerini en kısa sürede karşılamalarına yardımcı olmak üzere kütüphanede danışma hizmeti verilir. Bu hizmet, basılı kaynaklarla olduğu gibi olanaklar ölçüsünde elektronik ortamlarla da karşılanır.    Bu amaçla aşağıdaki işlemler yapılır:    a) Danışma dermesi oluşturulur. Burada ders kitapları, ansiklopediler, sözlükler, atlaslar, yıllıklar, rehberler, bibliyografyalar, kataloglar, listeler ve benzerleri bulundurulur.    b) Basılı olmayan kaynaklardan, CD-ROM'lar, kasetler videolar ve benzerleri olabildiğince sağlanarak hizmete sunulur.    c) Derme, kütüphanede ulaşılabilecek bir alanda hizmete sunulur.    d) Bu hizmetlerden yararlanacaklara sürekli yardımcı olunur.   

Kütüphaneden Yararlanma   

Madde 15 - (Değişik paragraf : 27/07/2006 - 26241 S.R.G Yön/3.mad) Kütüphaneci veya kütüphane öğretmeni, kütüphanecilik kulübü, yayın ve iletişim kulübü, kültür ve edebiyat kulübü rehber öğretmenleriyle de iş birliği yaparak:    a) Her öğretim yılı başında öğrencilere, gruplar halinde kütüphanenin danışma kaynakları ile varsa elektronik kaynakların kullanımını öğretir.    b) Kütüphanede bulunmayan ancak, öğretmen ve öğrencilerce gereksinim duyulan kaynakları başka kütüphanelerden kütüphaneler arası ödünç verme yoluyla sağlar. (EK-1'deki Örnek-6)    c) Her yıl mart ayının son haftasında yapılan "kütüphane haftası" ve çocuk kitapları ile ilgili çalışma yapar ve programlar düzenler.    Bu çerçevede;    1) Kitap tanıtma ve tartışma etkinliklerinin düzenlenmesi,    2) Sınıf ve duvar gazeteleri ile okul gazete ve dergilerinde yeni yayın ve kitapların tanıtımlarına yer verilmesi,    3) Öğrencilerin her ay en az bir kitap okumaları için özendirilmesi,    4) Sınıf ve okullar arası yarışmaların düzenlenmesi, dereceye girenlerin kitapla ödüllendirilmesi, programlarda belirlenen yazar ve şairlerin eserlerinin okutulması,    5) Okul ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirme çalışmalarının yapılması,    6) Rehberlik ve denetimlerde kitap okuma çalışmalarına ağırlık verilmesi,    7) Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmış, bilimsel düşünebilen bireyler olarak yetiştirilebilmeleri için gerekli etkinliklerin yapılması, sağlanır.     

Ödünç Verme Hizmeti   

Madde 16 - Okul kütüphanelerinden; öğrenci, öğretmen diğer personel ile çevre halkının gereği gibi yararlanmasını sağlamak ve öğrencilerin serbest zamanlarının değerlendirilmesine olanak hazırlamak amacıyla kütüphanelerde "Ödünç Verme Hizmeti" yapılır. Haftanın belli gün ve saatlerinde öğrenci, öğretmen ve diğer personel ile çevre halkına kütüphanenin dışında okumak üzere ödünç kitap verilir. Ödünç verme gün ve saatleri, kütüphaneci veya kütüphane öğretmeninin görüşü alınarak, okul müdürlüğünce tespit ve ilan edilir. Yatılı ve pansiyonlu okullarda ders saati bitimi ve hafta sonu tatil günlerinde okul yönetiminin hazırlayacağı planlamaya göre kütüphanenin açılış ve kapanış saatleri ayrıca belirlenir.    Ancak;    a) Danışma kaynakları,    b) Piyasada mevcudu bulunmayan kitaplar,    c) Süreli yayınların son sayıları,    ödünç verilmez.   

Ödünç Verme Servisi   

Madde 17 - Öğrenci, öğretmen ve diğer personel üye olmak koşuluyla ödünç verme servisinden yararlanırlar.    Ödünç verme servisine üye olmak isteyen öğretmen, öğrenci ve diğer personel örneğine uygun üye kartını doldurup imzaladıktan sonra kütüphaneciye verir.    Ödünç kitap almak isteyenler için EK-2'deki (2) numaralı örneğe uygun bir Üye Kayıt Defteri tutulur. Bu defterin her sayfası okul müdürlüğünce mühürlenir ve onanır.   

Ödünç Alma Süresi   

Madde 18 - Bir kitabın ödünç alma süresi yedi gündür. Bu süreyi özürsüz olarak geçiren öğrenciler ilgililerce sözlü olarak uyarılır ve rehberlik yapılır. Her öğrenciye bir defasında en fazla iki, öğretmen ve personele ise en fazla üç kitap ödünç verilebilir.   

Kütüphane Kaynaklarının Hasara Uğratılması veya Kaybedilmesi   

Madde 19 - Hasara uğratılan veya kaybedilen kaynağın, o günkü piyasa bedeli, hasara uğratan veya kaybeden kişiden alınır. Kaynak bedeli ile mevcudu varsa aynısı, yoksa kaybedilenin kaydı silinerek başkası satın alınır.   

Kullanıcı Ödünç Kitap Alma Kartı   

Madde 20 - Ödünç kitap almak isteyen üye öğretmen, öğrenci ve diğer personele kütüphane yöneticisi tarafından EK-2'deki (3) numaralı örneğine uygun bir kullanıcı kartı düzenlenerek verilir.   

Kitap veya Kaynaklara Numara Fişinin Verilmesi   

Madde 21 - Ödünç verilecek kitapların arka dış kapaklarının iç tarafındaki alt sol köşesinde EK-2'deki (4) numaralı örneğine göre içine kitap numarası fişinin konulabileceği bir kitap cebi bulundurulur. Kitap, kütüphanede bulunduğu sürece kitap veya kaynak fişi cebin içinde bırakılır.     

Kitap Kontrol Fişi   

Madde 22 - Ödünç verilecek kitaplar için EK-2'deki (5) numaralı örneğine göre bir kitap kontrol fişi kullanılır. Bu fiş, kitabın arka dış kapakta bulunan EK-2'deki (4) numaralı örnekteki şekilde konulur. Bu fişe, kitabın ödünç verilişinde kütüphaneye geri getirileceği tarih ve kullanıcının adı yazılır.   

Kitabın Ödünç Verilmesi   

Madde 23 - Kütüphaneden ödünç verilebilmesi için şunlar yapılır:    a) Öğrenci, öğretmen veya personel, kartını kütüphane görevlisine verir.    b) Görevli, istenilen kitabın kitap fişini cebinden çıkarır, kitabın geri getirileceği ay ve gün sırasına göre ödünç verme kutusuna yerleştirir.    c) Görevli, kitap kontrol fişine kitabın geri getirileceği tarihi yazar veya tarih damgasını vurarak kitabı alanın adını da yazar.    d) Alınan kitap, kütüphaneye geri getirildiğinde kütüphane görevlisi ödünç verme kutusuna yerleştirilmiş olan kitap kontrol fişini kutudan çıkarır, kitap cebine koyarak kitabı yerine kaldırır.   

Geçici Madde   

Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde kurum kütüphanelerindeki eserler, Yönetmeliğin 12 nci maddesi hükmü doğrultusunda değerlendirilir.   

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat   

Madde 24 - Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 26/08/1976 tarihli ve 15689 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.   

Yürürlük   

Madde 25 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.   

Yürütme   

Madde 26 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.     

 

 

 

 

İNGİLİZ VE ALMAN KİTAPSEVERLERİNİN ALDIKLARI KARARLAR

 

Yatakta okunmayacak; kenarlarına haşiye yazılmayacak; yeni kitapların yaprakları oldum olasıya kesilmeyecek; yapraklar içeri kıvrılmayacak; beş kuruşluk cilt yaptırılmayacak; sayfaları kolaylıkla çevirmek için parmaklar ıslatılmayacak; yemek sırasında okunmayacak; acemi mücellitlere cilt yaptırılmayacak; kitabın yaprakları parmakla kesilmeyecek; kitaplar kendi halinde bir yere konup açık tutulmayacak; üzerlerine si­gara külü düşürülmeyecek; göze zayıflık vereceğinden, okurken sigara içilmeyecek; eski kitapların başlığında bulunan  mahkukat (kazınmış, hakkedilmiş resimler, yazılar) kesilmeyecek; kitabın levhaları üzerine el yazısı yazılmayacak; kitaplara yüz sürülme­yecek; kitap arasında çiçek, yaprak kurutulmayacak; kitaplar kap veya altından tutulmayacak; kitap üzerine aksırılmayacak; sayfalar aralarında bulunan muhafaza kâğıtları koparılmayacak; işe yaramayan kitaplar satın alınmayacak; kitaplar kirli paçavra ile silinmeyecek; kitaplar yemek dolabına ve konsollara doldu­rulmayacak; çeşitli kitaplar bir arada ciltlenmeyecek; hiçbir ba­hane ile kitabın şekil ve haritaları içinden çıkarılmayacak; kitap­lar saç, toplu iğne veya firkete ile kesilmeyecek; ciltlerde Rusya meşini kullanılmayacak; ayakları bozuk masa veya sandalye üze­rine kitap konmayacak; kedi veya çocukların arkasından kitap atılmayacak; dikkatsizlikle açmadan kitapların arkası kırılmaya­cak; soba ve ateşe pek yakın kitap okunmayacak; gemi veya as­ma yatakla kitap mütalaa edilmeyecek; kitaplara rutubet aldırıl­mayacak. Buna kütüphane usullerinden bir de şunlar ilave edile­bilir: Kitaplar açık iken birbiri üzerine konmayacak ve üzerleri­ne kâğıt koyarak yazı yazılmayacak, bir de çocuklarımızın çok kullandıkları çıkartma tabir olunan resimler çıkarılmayacak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KİTAP OKURUNUN HAKLARI

Okumama hakkı. Okuma alışkanlığı olan insanlar takdire lâyıktır. Ancak, okumayan, okumayı sevmeyen insanlar da en az onlar kadar saygıdeğerdir. İnsandır. Onları aşağılamaya kimsenin hakkı yoktur.

Sayfa atlama hakkı. Okur bir eseri aslından okumalı ve istediği zaman sayfa atlayabilmeli. Kalın kitapların özetini okumaktansa aslını sayfa atlayarak okumak tercih edilmeli. İstedikleri sayfaları atlayarak neye erişebileceklerine kendileri karar vermezlerse, onları büyük bir tehlike bekliyor demektir: Onların yerine başkaları yapacaktır bu işi.

Bir kitabı bitirmeme hakkı. Okur eline aldığı kitabı tamamlamak içinden gelmiyorsa yarıda bırakabilmeli. Anlamamış ya da üslûbunu sevmemiş olabilir.

Tekrar okuma hakkı. Okur isterse okuduğu bir eseri istediği sayıda okuyabilmeli.

Canının istediğini okuma hakkı. Okur okumaktan hoşlandığı bir kitabı okuyabilmeli. Kalitesi, yazarı, eleştiriler onu ilgilendirmez, zamanla o kendisi için en iyiyi bulur.

“Bovarizm” [kitapla bütünleşme] hakkı. Okunulan eserdeki dünyaya girme ve kahramanlarla özdeşleşme okuyucunun ilk halidir ve doğaldır.

Canının istediği yerde okuma hakkı. Okur kitabını okuyabildiği, okumaktan zevk aldığı her yerde okuma hakkına sahiptir (Okulda, odasında, plajda, metroda, vapurda, pastanede vb.).

Çöplenme hakkı. Okur, istediği kitabın herhangi bir yerinden istediği kadar okuyabilir.

Yüksek sesle okuma hakkı. Sessiz okuma yaygın olarak tercih edilir. Ancak, okur istiyorsa yüksek sesle okuma zevkinden mahrum edilmemelidir.

Susma hakkı. Kimse bize niçin okuduğumuzu ve ne anladığımızı sorma hakkına sahip değildir. Sorarsa, okur cevap vermeyebilir. (Not: Okurun bu hakkı özellikle Türkçe ve edebiyat öğretmenleri tarafından bol bol çiğnenir. Okur bu hakkını onlara karşı kolay kolay kullanamaz)

Ödünç alma. Kitap fiyatlarının pahalılığından söz etmeyenimiz yoktur. Ödünç alma ve verme hakkımızı kullanırsak böyle bir şikâyet ortadan kalkar.

Satın alma hakkı. İnsanoğlu parasını bazen temel ihtiyaçlarına ayırır, bazen de zevk için harcar. Kitaba verilen para sizce hangisine girer? Bu soruya vereceğiniz cevap kitap satın alma hakkını az veya çok kullanmanızla da ilgilidir.

Tavsiye etme hakkı. Güzel bir film seyreden kişi onu hemen arkadaşlarına tavsiye eder ki onlar da bu güzelliği paylaşabilsin. Arkadaşların yapması gereken işlerden biri de okuduğu iyi bir kitaptan çevresindekileri haberdar etmektir.

Hediye etme hakkı. Hediyeler vardır ki yıllar sonra bile bakılarak size sevdiklerinizi hatırlatır. Verdiğiniz hediyelerin önemli bir kısmı zamanla eskir. En kalıcı olanlarının başında kitap gelir. Unutulmama amacıyla hediye ettiğimiz bu kitaplar bunu en iyi şekilde sağlar.

Beğenip beğenmeme hakkı. En temel okuma haklarındandır. Öğretmeniniz bir kitabı okumayı tavsiye etse dahi bu hakkı kullanabilirsiniz. Nitekim birçok öğrenci ödevinin sonuna kitabı beğenmediği yazmıştır.

Okurken hayallere dalma hakkı. Sayfalarca okuduktan sonra kendi kendimize ne anladım diye sorduğunuz da bazen tatmin edici cevap bulamazsınız. Çünkü okurken hayallere dalmış, başka şeyler düşünmüş olabilirsiniz.

Söz etme hakkı. Herhangi bir toplulukta kimi maçlardan kimi şarkılardan kimi seyrettiği filmden söz eder. Bazıları da okuduğu kitaptan söz etme hakkını kullanır. Onlara minnettar olmak gerekir. Sanırım sayıları azalmıştır. Oysa ki onların fazla olması bizim de kendimizi geliştirmemiz için şarttır.

Okurken/dinlerken uyuma hakkı. Özellikle çocukların, yaşlıların ve yorgun insanların kullandığı hakların başında gelir. Hangimiz anne ve babamızın okuduğu masalı dinlerken tatlı bir uykuya dalmamıştır. Bütün gün çalışmışsınız, yatmadan önce de kitap okuma alışkanlığınız var. Kitap okurken uyumayı sizden daha fazla hak eden yok. İyi uykular.

Not alma hakkı. Uygulaması oldukça zahmetli bir hak. Ama bu alışkanlığı kazanan insanların birikimi inanılmaz boyutlarda olmaktadır.

Satma hakkı. Özellikle miras kalan kitaplar için bu hak sık kullanılır. Ama bazılarının yaptığı gibi hiç olmazsa bir eserin ciltlerini paylaşıp ayrı ayrı kişilere satmayın. Bir de size hediye edilmiş veya bir yazar tarafından imzalanmış olanlarını tabii.

İstediği zaman okuma hakkı. Günün belli bir saatini okumaya ayırmak en güzeli. Sabah, öğle, akşam ve gece vakti istediğiniz zaman okuyabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKUL KÜTÜPHANELERİ ve SINIF KİTAPLIKLARI

 

Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarında okul ve sınıf kitaplıklarının önemi ortadadır. Proje kapsamında okul kütüphanelerinin durumu hakkında rapor istenecek, bu raporda kitaplığın yeri, ödünç alınan kitap sayısı, öğrenci sayısı, okuma salonunun olup olmadığı, kitaplığın açık olduğu zamanlar istenecektir. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar okul kitaplığının bulunması gereken durumda olmadığını göstermektedir. Okul kitaplıklarının yeri beğenilmemektedir ve fiziki ortam kitap sevgisi aşılamaktan uzak bir vaziyettedir. Kütüphanelerin çoğunda bir memur yoktur ve kütüphanenin açık olduğu saatler düzensizdir, öğrencilerin okumasına fırsat verecek uzunlukta ve dilimde değildir. Hatta sadece kitap sayımında ve kitap haftalarında açılan okul kütüphaneleri bulunmaktadır.

Yapılacak işler arasında okul kütüphanelerini geliştirmek için aydınlatılması iyi ve okuma ortamı sağlayabilecek bir yere taşınması gelmektedir. İl, ilçe ve beldelerde merkezî bir okul kütüphanesi belirleyerek oraya kaynak aktarılması sağlanmalı ve buradan diğer okul öğrencilerinin yararlanması temin edilmelidir. Okul kütüphanelerinin çoğunda kayıtlar gelişi güzel defterlere tutulmakta ve bunlar da sağlıklı yapılmamaktadır.

Okul kütüphanelerine öğrenciler üye yapılmalı, üye kartları verilmeli ve çok ödünç kitap alan öğrenciler ödüllendirilmelidir. Öğrencilerin okumaya ilgisini çekmek için piyasada çok aranan kitaplardan da temin yoluna gidilmelidir. Sadece ödev yapmak için kütüphaneye gidilmesi okuma alışkanlığı kazanmada etkili değildir. Okul kütüphanesinde bulunan ve okunması tavsiye edilen kitaplar panoda tanıtılmalıdır. Özellikle yatılı okul kütüphanelerinin geliştirilmesi lâzımdır. Çünkü araştırmalar yatılı okuyanların daha çok kitap okuduklarını göstermektedir.

Okul kütüphanesinin açık olduğu saatler düzenli olmalı, özellikle kütüphanecilik bölümü olan üniversitelerin bulunduğu şehirlerde üniversite öğrencileri yarım gün çalıştırılmak suretiyle kütüphanelerin açık olduğu saatler arttırılmalı, aynı zamanda üniversite öğrencilerine hem tecrübe kazanmaları hem de öğrencilerin seviyelerine uygun kitap seçiminde bilgilerinden yararlanma yoluna gidilmelidir.

Okul kütüphanelerinde özellikle mekân darlığından kaynaklanan yanlış bir uygulama da kitapların sadece raflara yerleştirilmiş olmasıdır. İmkân ölçüsünde 20-50 kitabın kapaklarının görülebileceği ve öğrencinin eline alıp kitabı karıştırabileceği bir raf sisteminin kurulması yerinde olacaktır. Sergilenen kitapların öğrencilerin seviyesine uygun ve en fazla okunan/okunması gerekenlerden olmasına özen gösterilmelidir.

Okul kütüphanelerinin geliştirilmesi için katkı payının % 10’unun kütüphane masraflarına ayrılması mecburi hâle getirilmelidir.

Sınıf kitaplıklarına gelince durum daha da içler acısıdır. Ülkemizde ne yazık ki sınıf kitaplığının önemi öğretmen, öğrenci ve veli tarafından yeterince anlaşılamamıştır. Bazı sınıflarda aksesuar olarak kullanılmakta, bazılarında ise sınıf seviyesine uygun olmayan kitaplar bulunmaktadır. Ayrıca kitap sayısı yetersizdir. Özellikle ilköğretimin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarında çocukların okuması gereken kitap sayısı bir hayli fazladır. Resimli olmaları sebebiyle de fiyatları oldukça yüksektir. Gelir durumu iyi olan ailelerin bile çocuğunun bu ihtiyacını karşılayabilmesi zordur. Buna kısa vadede devletin de çare bulamayacağı herkes tarafından kabul edilmektedir. Öncelikle bu meselenin önemini kabul etmeli, daha sonra velilerin ortak katılımıyla sınıf kitaplıkları mutlaka işler hâle getirilmelidir.

Öğrenci başına ilkokul 3. sınıfına kadar 10 kitap alınması durumunda sınıf mevcudunun 30 olduğunu varsayarsak sınıf kitaplığında 300 kitap olacaktır ki bu sayı ihtiyacı rahatlıkla karşılar. Burada ilk önce bir liste çıkarıp velilerin hangilerini temin etmeyi üstlenecekleri tespit edilmelidir. Yapılan yanlışlardan biri de velilerden birkaç kitap istenmesidir. Bunların önemli bir kısmı sınıf seviyesine uygun olmamakta veya bazı kitaplardan birkaç tane olabilmektedir. Veliler bu yöntemle hem kendi bütçelerini aşacak bir masraftan kurtulacak hem de ortak iş planlama ve beraberce ortaya bir eser çıkarma zevkini tadacaktır. Öğrenciler de paylaşma ve dayanışma duygusunu hissedecek ve yeterince kitaba kavuşacaklardır.

İlkokul 4. sınıftan sonra sınıf kitaplıklarındaki kitap sayısının mevcudun 2 katı olması yeterlidir. Bu durumda velilerin katkısına daha az ihtiyaç duyulacaktır. Burada gönüllülük de esas alınabilir. Kitap dostu veliler öğretmenle işbirliği yaparak kitap ihtiyacını giderebilir. Bu çalışmanın sınıf kitaplıklarının yetersiz olduğu yerlerde yapılacağı ve daha sonraki yıllarda bu tür çabalara gerek kalmayacağı da dikkate alınmalıdır. Ayrıca sınıf kitaplığının yanına konulan kitap panosunda kitapların sergilenmesi okuma alışkanlığını olumlu yönde etkileyecektir. Sadece rafa dizilmesinin öğrenci üzerindeki etkisi azdır. Kitabın kapağını gören ve ona dokunma şansı bulan öğrenci bir gün o kitapla arkadaş olmayı düşünebilir.

Sınıf kitaplıklarından düzenli olarak ödünç kitap verilebilmesi için “ödünç kitap defteri” tutulmalı, işin ciddiyeti açısından matbu bir defterin olması sağlanmalıdır. Piyasada sınıf kitaplıkları için ödünç kitap defteri temini oldukça zordur. Matbaalarla işbirliği yapılarak bu konunun halledilmesi gereken yönleri vardır. Yönetmelik değişikliği yapılarak sınıf ders defteri yanında ödünç kitap defteri de bulundurulması sağlanabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam60
Toplam Ziyaret3702045
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.304532.4339
Euro34.423434.5613
Takvim