• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

11 TÜRK EDEBİYATI 1.DÖNEM ORTAK SINAV SORULARI

 

ADI SOYADI:…………………………….

SINIFI:………………….NO:……………..NOT:……

 

2011–2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI 11.  SINIF 1.DÖNEM ORTAK SINAV SORULARIDIR-          A

1-Tanzimat edebiyatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)   Özellikle Fransız edebiyatına ilgi gösterilmiş, birçok Fransızca eser Türkçeye çevrilmiştir.

B)    Dilde sadeleşme savunulmuş; ancak yapıtlarda sadeleşme yeterince gerçekleştirilmemiştir.

C)    1.dönem Tanzimatçılar romantizmin,2.dönemdekiler realizmin etkisi altında kalmışlardır.

D)   Şiirde eski biçimler terk edilmiş, Batı’dan alınan biçimler kullanılmıştır.

E)    Eşitlik,adalet,özgürlük gibi konular şiire girmiştir.         

 

        2- Recaizade Mahmut Ekrem’in aşağıdaki yapıtlarından hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır ?

A)Afife Anjelik B) Nijat Ekrem C) Vuslat  D) Atala E) Çok Bilen Çok Yanılır

 

           3- Bu roman Türk Edebiyatı Tarihi’nin en önemli yapıtlarındandır.Bir çağ kapatıp bir çağ açar.Tanzimatla Servet-i Fünun’un kesiştiği noktada,bir anıtsal roman olarak karşımıza çıkar.Eski İstanbul mesire yerlerini,Çamlıca alemlerinin eğlencelerini,bir mirasyedi gencin,bir kadın uğruna servetini har vurup harman savuruşunu egzotik bir dekor içersinde verir.Sanatçı bu romanıyla Servet-i Fünun romanını hazırlar.

Bu parçada sözü edilen roman ve bu romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Sergüzeşt-Samipaşazade Sezai    B) İntibah-Namık Kemal

C)    Araba Sevdası-Recaizade Mahmut Ekrem  D)Zehra-Nabizade Nazım

            E)   Turfanda mı Turfa mı –Mizancı Murat

 

4-'Namık Kemal'in aşağıdaki eserlerinden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)Akif Bey    B)Vaveyla   C)Vatan Mersiyesi D)Vatan Şarkısı  E)                Hürriyet Kasidesi

 

        5-'Tanzimat romanı' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu

B) Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı

C) Romantizmden etkilendiği

D) Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı

E) Teknikçe kusursuz olduğu

 

6- Aşağıdaki yapıt-yazınsal tür eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A)  Afife Anjelik – şiir          B)  Şiir ve İnşa - makale

C)  Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat – tiyatro   D)  Letaif-i Rivayat - eleştiri

      E)  Celaleddin Harzemşah – roman

 

7- Yazar, bu romanında Bihruz Bey’in kişiliğinde Yanlış Batılılaşmayı işlemiş, birkaç yabancı sözcük konuşmakla Batılı olunamayacağını savunmuştur.

Bu parçada sözü edilen eser ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  İntibah – Namık Kemal             

B)  Eylül -  Mehmet Rauf

C)  Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

D)  Araba Sevdası  Recaizade  Mahmut Ekrem

E)  Sergüzeşt – Samipaşazade Sezai

 

8- Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat roman ve hikayelerinin özelliklerinden biri değildir?

A)  Eserin sonunda iyiler ödüllendirilir, kötüler ise

      cezalandırılır.

B)  Realizm ve romantizmin etkileri görülür.

C)  Roman ve hikayelerde genellikle olayların akışı kesilir ve okuyucuya ders verilir.

D)  Kişiler, genellikle tek yönlüdür.

E)  İlk psikolojik romanımız bu dönemde yazılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır?

 

A)  İlk çeviri romanımız, Yusuf Kamil Paşa’nın

      Fenelon’dan çevirdiği “Telemak”  adlı eserdir.

B)  Edebiyatımızdaki ilk köy romanı Nabizade Nazım’ın “Karabibik” adlı eseridir.

C)  İlk yerli romanımız, Recaizade Mahmut Ekrem’in 

      “Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat”  adlı eseridir.

D)  Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuz, Şinasi’nin

       “Şair Evlenmesi”  adlı eseridir.

E)   Noktalama işaretleri ilk kez Tanzimat döneminde

       kullanılmıştır.

 

10. Eski edebiyat alışkanlığına hak, adalet, hürriyet vb. siyasal ve sosyal düşünce kavramları getirerek  eski şekille yeni öze ulaşmıştır. “Şiir ve İnşa” makalesiyle halk dili ve şiirini savunmuş, Tanzimat yazarlarının ortak ülküsüne katılmış ve istibdada karşı savaşmıştır.

 

Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Ziya Paşa            B) Abdulhak  Hamit Tarhan        

C)  Ali Bey               D) Ahmet Mithat Efendi 

               E) Namık Kemal                   

 

11--'Şinasi' için aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A)   Halkın anlayacağı bir dille yazmayı savunduğu

B)    Sonuna kadar beyit birimine bağlı kaldığı

C)    Kısa yalın düşünce cümlesini geliştirdiği

D)   Bağlaçları attığı, noktalamayı kullandığı

E)    Duygu cümlesi yerine düşünce cümlesini ger­çekleştirdiği

 

12- Tanzimat gazeteciliği' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı olduğu
B) Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı
C) Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgilenmediği
D) Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi gibi yazı türlerini tanıttığı
E) Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamuoyuna yansıttığı

 

13-Tanzimat edebiyatında aşağıdaki 'ikilemeler­den hangisi görülmez?

A) Eski dil - Sade dil                B) Eski - Yeni düzyazı türleri

C) Yeni - Eski nazım biçimleri   D) Hece - Aruz ölçüsü

                   E) Romanda Doğulu - Batılı yaşam biçimleri

 

14-'Namık Kemal'in eserleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İntibah, ilk edebi roman, Cezmi milli ve tarihi bir romandır.

B) Tahrib - i Harabat, Ziya Paşa'nın Harabat'ına yönelik sert bir eleştiridir.

C) Mukaddime - i Celal'de roman türünü inceler, Doğu - Batı edebiyatlarını karşılaştırır.

D) Zavallı Çocuk'ta görücü usulüyle evlenmeyi yerer.

E) Vatan yahut Silistre'de, Avrupa'da bulunduğu yıllarda duyduğu yurt özlemini dile getirir.

 

15-"Tarih ve dili ile kaynaklarına dek götürmek ister. Kafaca Batılı, duygu ve davranışlarıyla Doğulu'dur. Dilinde yerel özellikler görülür. Moliere çevirileri, uyarlamaları Türk tiyatro tarihi için çok önemlidir. Bursa'da bir tiyatro yaptırmış, halkı tiyatroya yö­neltmeye çalışmıştır. Uyarlamalarında halkın de­ğer­lerini gözetir."

           Yukarıda sözü edilen 'Tanzimat yazarı' aşağı­dakilerden hangisidir?

A)   Ahmet Cevdet Paşa     B) Recaizade Ekrem

C)    Ahmet Vefik Paşa       D) Şinasi      E) Namık Kemal

 

 

 

 

 

 

16-. Aşağıdakilerden hangisi Recaizde Mahmut Ekrem'in özelliklerinden biri değildir?
A) Muallim Naci ile ciddi tartışmalara girmiştir.
B) Kafiyenin kulağa göre olmasını ister.
C) Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir.
D) Sanatın toplumu eğiten bir araç olduğunu savunur.
E) Devrin genç nesillerine edebiyatı öğretmiştir.

 

17 - Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in yapıtlarındın biri değildir?   

A) Harabat   B) Cezmi    B) Akif Bey    D) Zavallı Çocuk   E) Gülnihal

 

   18-Aşağıdakilerden hangisi edebiyatımıza Şinasi ile birlikte girmemiştir?

A)   İlk özel gazete               B) İlk şiir çevirisi        C) İlk fabl çevirileri

D) İlk roman denemesi         E) İlk tiyatro örneği

         19-Tanzimat edebiyatı aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlar?

A) Tanzimat Fermanının ilanıyla        B) İlk resmi gazetenin çıkışıyla

C) Tercüman-ı Ahval’in çıkmasıyla   D) İlk Türk romanının yayınlanmasıyla

        E) İlk tiyatro eserinin sahnelenmesiyle

 

        20-Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle Ziya Pa­şa'nın eserlerinden oluşmuştur?

       A) Zafername, Terkib - i bent, Terci - i Bent, Me­raki

B) Zafername, Harabat, Rüya, Defter - i Amal

C) Harabat, Rüya, Eşar - ı Ziya, Sergüzeşt

D) Yeniçeriler, Terkib - i bent, Terci - i bent, Rüya

E) Rüya, Zemzeme, Zafername, Eşar - ı Ziya

 

21-Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Vatan yahut Silistre-Sahnelenen ilk oyun

B) Telemak-İlk çeviri roman

C) Araba Sevdası-İlk reailist roman

D) Tercüman-ı Ahval-İlk resmi gazete

E) Şair Evlenmesi-İlk yerli tiyatro eseri

 

22. Aşağıdaki verilen belirtici niteliklerden hangisi Tanzimat romanında rastlanmaz?

A)  Kişiler genellikle tek yönlüdür.

B)  Birinci dönem romancıları romantizmin etkisinde kalmıştır.

C)  Roman kahramanları çoğu kez ilk görüşte aşık olur.

D)  Batıyı yanlış anlayan tipler eleştirilir.

E)  Romanlara sadece günlük hayatın ufak tefek sorunlar  konu olarak seçilir.

 

23.  Aşağıdakilerden hangisi Batı tekniğiyle yazılmış ilk tiyatromuzdur?

A)  Fitnen         B)  Şair Evlenmesi       C) İntibah

D)  Çok Bilen Çok Yanılır       E)  Araba Sevdası

 

24. .   Tanzimat’ın ilk kuşağını oluşturan Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal ve Ahmet Mithat bu dönemin toplumsal yaşamını değişik ölçülerde edebiyata yansıtmaya ça­lışmıştır. İlk kuşaktan sonra, ----, ----, ----, ---- oluşan ikinci kuşak, bu toplumsal sanat anlayışını arka plana atarak daha çok “insan”ı ve onun kişisel serüvenini ele almıştır.

Bu parçada verilen bilgilere göre boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A)    Tevfik Fikret – Cenap Şehabettin – Ali Ekrem – Süleyman Nazif’ten

B)    Halit Ziya – Mehmet Rauf – Hüseyin Cahit – Ahmet Şuayıb’dan

C)   Rıza Tevfik – Mehmet Emin – Mehmet Âkif – Muallim Naci’den

D)   Recaizâde Ekrem – Abdülhak Hâmit – Samipaşazâde Sezai – Nabizâde Nâzım’dan

E)    Yahya Kemal – Halide Edip – Yakup Kadri – Refik Halit’ten

 

 

 

 

 

 

 

25. Türk edebiyatında onun kadar çok yazan,onun kadar halkın yararını düşünen bir yazar daha yetişmemiştir dense yeridir.Eserlerinde fırsat buldukça halka;tarih,coğrafya,felsefe,fizik,askerlik gibi konularda bilgiler vermiştir.Dönemine göre sade bir dili vardır.Her türde roman yazmıştır.”Devir”,””Bedir” gibi kısa ömürlü gazeteler çıkarmıştır.Bu yazar kimdir?

A)Şemsettin Sami                  B)Ahmet Vefik Paşa

C)Ahmet Cevdet Paşa           D)Hüseyin Rahmi Gürpınar

E)Ahmet Mithat Efendi

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

 

 

Soru

A

B

C

D

E

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HALİL AKPINAR        AHMET ZENGİN    OSMAN GÖRGÜÇ

 

 

MÜSLİM CAHİD YILMAZ          OKAN AKKAYA 

 

 

HÜLYA KOCATEPE          EBRU TOKESİNLER 

 

 

BERNA ACUN                       NİLGÜN ONUŞ

 

 

 

Soru

A

B

C

D

E

1

 

 

 

D

 

2

 

B

 

 

 

3

 

 

C

 

 

4

A

 

 

 

 

5

 

 

 

 

E

6

 

B

 

 

 

7

 

 

 

D

 

8

 

 

 

 

E

9

 

 

C

 

 

10

A

 

 

 

 

11

 

B

 

 

 

12

 

 

C

 

 

13

 

B

 

 

 

14

 

 

 

 

E

15

 

 

C

 

 

16

 

 

 

D

 

17

A

 

 

 

 

18

 

 

 

D

 

19

 

 

C

 

 

20

 

B

 

 

 

21

 

 

 

D

 

22

 

 

 

 

E

23

 

B

 

 

 

24

 

 

 

D

 

25

 

 

 

 

E

 

 

 

 

 

 

11  TÜRK EDEBİYATI CEVAP ANAHTARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam88
Toplam Ziyaret3718583
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Takvim