• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

2013 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DUYURUSU

1 | 7
2013 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
TAŞRA TEŞKİLATI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİN GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV DUYURUSU
“Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda taşra teşkilatı il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri 1709 şube müdürü kadrosuna sınavla atama yapılacaktır.
Şube müdürlüğü için görevde yükselme sınavı, yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecektir. Yazılı sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olup, 29 Aralık 2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav sürecine ilişkin açıklamalar Milli Eğitim Bakanlığı (www.meb.gov.tr) internet adresinde ilân edilecektir.
Taşra Teşkilatında İlan Edilecek Kadrolar:
SIRA NO
UNVAN
SINIFI
KADRO ADEDİ
DERECESİ
1
Şube Müdürü
Genel İdare Hizmetleri
1709
1
A- YAZILI SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2. En az fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak (18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara tanınmış haklardan yararlanırlar.)
3. Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı görevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.
4. Yönetmelikte öngörülen görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmaları şartıyla, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde Bakanlığımız merkez teşkilatında bulunan İnşaat ve Emlak Grup Başkanlığı ile Bilgi İşlem Grup Başkanlığının işlerini yürüten şube müdürü kadrolarına; Bakanlığın mimar, mühendis, branşı Bilişim Teknolojileri ve Elektrik −Elektronik Teknolojisi olan öğretmen kadrolarında en az beş yıl hizmeti bulunanlar arasından atama yapılır.
2 | 7
Yazılı sınava başvuru
1. Görevde yükselme yazılı sınavına, başvuru tarihinin son günü itibarıyla gerekli şartları taşıyanlar başvuruda bulunabilir.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesine göre, lisans mezunlarının 10 hizmet yılını, iki yıllık veya üç yıllık yükseköğrenim mezunlarının 12 hizmet yılını tamamlayanlar başvuruda bulunabilir.
3. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.
4. Diğer kurumların personeli, ilan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar ile aday memur statüsünde bulunanlar yazılı sınava başvuruda bulunamazlar.
Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar
a) Gerekli şartları taşımadığı halde başvuruda bulunan,
b) Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan,
başvurular işleme alınmayacak, geçersiz başvuruya dayanarak yapılan işlemler iptal edilecektir.
B- YAPILACAK İŞLEMLER
1- İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşlemler
1.1. Duyuru, tüm taşra teşkilatı personeline duyurulacaktır.
1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına yapılacak başvurulara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
1.3. Başvuruda bulunanların durumları, özlük dosyalarının tutulduğu il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince incelenecektir.
1.4. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak taşra teşkilatı personelinden Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların başvuruları sırasıyla okul, ilçe ve son olarak il milli eğitim müdürlüğünce elektronik ortamda onaylanacaktır.
1.5. MEBBİS e-Personel Modülündeki bilgilerin doğruluğundan ilgili İl Millî Eğitim İnsan Kaynakları Yönetimi hizmetleri bölümü sorumlu olacaktır. Bu nedenle başvuruların incelenmesi ve onaylanmasında gerekli özen ve dikkat gösterilecektir.
2- Merkez Teşkilatı Birimlerince Yapılacak İşlemler
2.1. Duyuru, Birimlerince personeline duyurulacaktır.
2.2. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuracak merkez teşkilatı personelinden Yönetmelikte aranan şartları taşıyanların başvuruları Birimlerince incelenerek onaylanacaktır.
3 | 7
3- Yazılı Sınav Kurulunca Yapılacak İşlemler
3.1. Görevde yükselme yazılı sınavına girecek personelin listesini http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edecektir.
3.2. Yazılı sınav sonuçlarının ve başarılı olanların listesini http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde ilan edecektir.
3.3. Sınav sürecine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütecektir.
3.4. Yazılı Sınav Kurulu sekreterya hizmetleri, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce yürütülecektir.
C- BAŞVURU İŞLEMLERİ
1- Yazılı Sınava Başvuru
1.1. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunacakların MEBBİS e-Personel Modulü’ndeki öğrenim durumu, hizmet durumu ve benzeri bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olması durumunda, düzeltmeye esas belgeleri ile birlikte başvuruları üzerine ilgili birimce gerekli düzeltmeler MEBBİS ortamında yapılacaktır.
1.2. Görevde yükselme yazılı sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar EK-1 TAKVİM’de belirtilen süreler içerisinde, http://mebbis.meb.gov.tr internet adresindeki elektronik başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmak suretiyle başvurularını yapacaklardır.
1.3. Onaylanan başvuruların çıktısı alınarak İl Millî Eğitim İnsan Kaynakları Yönetimi hizmetleri bölümünde muhafaza edilecektir.
1.4. Başvuruda bulunanlar, başvurularının onaylanıp onaylanmadığını başvuru yaptıkları http://mebbis.meb.gov.tr internet adresinden başvuru süresi içerisinde takip edeceklerdir.
1.5. Aday, Elektronik Başvuru Formu ile yapmış olduğu başvurusunda, duyuruda belirtilen bütün şartları taşıdığını kabul etmiş sayılır ve bu konularda yapılan eksiklik ve yanlışlıklardan doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.
1.6. Yazılı sınava katılacak adayların Bakanlıkça ilanından sonra, yazılı sınava ilişkin iş ve işlemler (Sınav ücreti yatırma, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi vb.) için ÖSYM tarafından yapılacak duyurular takip edilecektir.
D- GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAVINDA UYGULANACAK TESTLER
Sınavda, Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre, konu başlıkları ile ağırlıkları aşağıda belirtilmiştir. Adaylara toplam 60 adet (5) şıklı çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacaktır.
4 | 7
SIRA NO
KONU ADI
SORU SAYILARI
1
Türkçe dil bilgisi,
5
2
Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim,
2
3
Yönetim, liderlik ve organizasyon,
3
4
İnsan hakları ve demokrasi,
1
5
Yönetimde etik,
1
6
Türk idare sistemi,
2
7
Protokol kuralları
1
8
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
2
9
Genel kültür
5
10
T.C. Anayasası
5
11
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
4
12
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
3
13
222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,
3
14
652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
5
15
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
2
16
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
3
17
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
2
18
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
2
19
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,
1
20
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
1
21
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu,
3
22
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
2
23
5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat
2
TOPLAM
60
E- SINAVDA ADAYLARIN UYMASI GEREKEN BAŞVURU VE SINAVLARA İLİŞKİN KURALLAR
a) MEB tarafından TC Kimlik Numaraları ÖSYM’ye bildirilen adaylar, sınav ücretini yatırarak, başvurularını yapacaklardır. Sınav ücretini belirtilen banka, merkez ve şubelerine yatırmayan, kendi kusuru ile olmasa dahi hatalı veya eksik yatırılan adayların başvuruları ve/veya sınavları geçersiz sayılacak, bu konuda MEB veya ÖSYM’nin bir sorumluluğu olmayacaktır. Sınava başvurular, 13-19 Kasım 2013 tarihleri arasında elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri (Tüm il/ilçe ÖSYM
5 | 7
Sınav Koordinatörlükleri) aracılığıyla alınacaktır. ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adresi ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer almaktadır.
b) Sınav ücretini yatıran adaylar, ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş olarak ÖSYM Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken, doldurulmuş Aday Başvuru Formu ile birlikte nüfus cüzdanı veya / süresi geçerli pasaportlarını yanlarında bulundurmaları zorunludur. Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın Aday Başvuru Formundaki bilgileri ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Bu aşamadan sonra kişisel bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Adaylar başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ödeyeceklerdir. Adaylar, sınava başvuru işlemini tamamladıktan sonra, başvuru bilgilerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden kontrol etmelidirler.
c) Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.
d) Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir. Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
e) Adaylar sınava, 19 Aralık 2013 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi girerek edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı veya / süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler olarak kabul edilmeyecektir. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
f) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine erişim için şifresini unutan adaylar, başvuru merkezlerine nüfus cüzdanı veya süresi geçerli pasaportları ile şahsen başvurarak 2,00 TL ücreti karşılığında yeni şifrelerini edinebileceklerdir. Şifrenin edinilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.
6 | 7
g) Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sayfasında yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri” duyurusu ile bu tedbirlere yönelik çıkarılan Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir.
F- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
b) Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde bu soru, ilgili testte en az bir işareti bulunan tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir.
c) Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacaktır. 100 üzerinden 70 puan alanlar başarılı sayılacaktır.
G- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sınav sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Sonuç bilgisinde doğru/yanlış cevap sayıları ve adayın aldığı puan belirtilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
H- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ VE İNCELEME TALEPLERİ
a) Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 5 gün içinde, 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde her bir dilekçeye özgü ve her bir soru başına 20,00 TL yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar. Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) yatırmalıdırlar. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin
7 | 7
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.
b) ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma verilmez.
I- SINAV ÜCRETİ VE TAHSİLİ
Sınava girecek adaylar 13 – 19 Kasım 2013 tarihleri arasında, Akbank, Denizbank, T. Halk Bankası, T. Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türk Ekonomi Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı aracılığıyla ve PTT İş Yerlerinden sınav ücreti olarak ÖSYM adına 95,00 TL yatıracaklardır. Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adaylar ÖSYM’ye başvurularını yapmadan önce sınav ücretini yatırmış olmalıdır.
(EK-1)
GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV TAKVİMİ
Sınav Duyurusu
31 Ekim 2013
Yazılı sınav internet başvurusu ve onay süreci
1-8 Kasım 2013
Görevde yükselme yazılı sınavına katılacaklar listesinin ilanı
11 Kasım 2013
ÖSYM tarafından başvuruların alınması
13-19 Kasım 2013
Görevde yükselme yazılı sınavının yapılması
29 Aralık 2013
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Tlf : (312) 413 17 26 - 17 30 - 17 32 – 17 34
www.meb.gov.tr
http://ikgm.meb.gov.tr
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Bakanlıklar, 06648, Çankaya/ANKARA
ÖSYM’nin internet sayfası: http://www.osym.gov.tr


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam153
Toplam Ziyaret3735329
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.981133.1133
Euro35.899936.0438
Takvim