• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

SENE BAŞI EDEBİYAT GRUBU DERSLERİ ZÜMRESİ

T.C.

TOKAT VALİLİĞİ GAZİOSMANPAŞA LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

      2009–2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM

TÜRK EDEBİYATI DİL VE ANLATIM DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Dersin Adı

Dil ve Anlatım, T. Edebiyatı

Zümre No

1 (Bir)

Zümre Başkanı

Mehmet COŞKUN

Toplantı Yeri

9-A

Toplantı Tarihi

02.09.2009

Toplantı Saati

12.00

 

TOPLANTIYA KATILAN ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

1

Mehmet COŞKUN

4

Serap KUZU

7

Murat ÖZCAN

2

Mahmut HASGÜL

5

Mehmet YETGİN

8

Güngör GÜR (katılmadı)

      3

Nevriye BARAN

  6

 Cemal DEMİRKOL

 

 

             

GÜNDEM MADDELERİ:

1.       Açılış ve yoklama

2.       Zümre toplantılarına daii yönetmeliğin 100 ve 101. maddelerinin okunup değerlendirilmesi

3.       Türk Milli Eğitiminin ve Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım Derslerinin Genel amaçlarının incelenmesi.

4.       2008/2009 Eğitim ve Öğretim yılı sene başı zümre öğretmenler kurulu kararlarının gözden geçirilip değerlendirilmesi

5.       2008/2009 Eğitim ve Öğretim yılı Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı derslerinin sene sonu başarı durumunun gözden geçirilmesi

a) Başarı durumu  b) Başarısızlığın nedenleri c) Başarıyı arttırıcı ne gibi çalışmalar yapılacağının belirlenmesi

6.       1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin temel amaçlarının okunması

7.       Bakanlığımız Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin öğrenci başarısı ile ilgili maddelerinin okunması ve açıklanması (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 maddeler)

8.       Derslerin müfredat programlarının incelenmesi (T.T.K.’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı)

9.       T.T.K.’nın (14.07.2005 tarih ve 197 sayılı karar) Türk Edebiyatı dersi öğretim programı doğrultusunda Atatürkçülük ile ilgili bölümlerin okunup incelenmesi.

10.    Çalışma takviminin incelenmesi ve ders saatlerinin tespiti.

11.    Yıllık ve günlük planların hazırlanması (2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki esaslar)

12.    Öğretim metotlarının tespiti ve derslerde kullanılacak teknikler.

13.    Yazılı günlerinin tespiti, yazılı sorularının sorulması ve cevaplandırılmasında birlik ve beraberliğin sağlanması için gereken kararların alınması, yazılı tarihlerinin yıllık planlara ve sınıf defterlerine işlenerek öğrencilere en az bir hafta önce duyurulması ile ilgili kararların alınması, sözlü yoklamalar

14.    Öğrenci ödevlerinin verilme, toplanma zamanları, ödev konularının tespiti.

15.    Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliği sağlayıcı hususların belirlenmesi

16.    Derslerle ilgili kaynakların, araç ve gereçlerin belirlenmesi.

17.    Okul kütüphanesinin daha verimli çalışabilmesi için alınacak tedbirler.

18.    Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği

19.    Güzel Türkçemizin konuşma ve yazma kurallarının iyi kullanılması ve öğretilmesi için iş birliği yapılması

20.    Sosyal etkinlikler ve bu etkinliklerin planlanması.

21.    Ders dışı eğitim çalışmalarının planlanması

22.    Dilek ve temenniler

 

 

 

YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR

1- Toplantı Mehmet COŞKUN başkanlığında, M.HASGÜL. N.BARAN, S.KUZU M.YETGİN, C.DEMİRKOL, M.ÖZCAN’ın  katılımıyla başladı. Zümre başkanı Mehmet COŞKUN, yeni eğitim öğretim yılının hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennileriyle toplantıyı açtı. Yapılan yoklamada bütün üyelerin hazır olduğu görüldü. oy birliği ile C.DEMİRKOL tutanak katipliğine seçildi.

2- Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarına dair idari yönetmeliğin 100. ve 101. maddeleri N.BARAN tarafından okundu. Zümre başkanı Mehmet COŞKUN tarafından gerekli açıklama ve hatırlatmalar yapıldı, yıl içerisinde gerekli görülen zamanlarda sık sık bir araya gelinmesi ve fikir alış verişinde bulunulması ayrıca derslerin mümkün olduğunca birbirine paralel olarak yürütülmesi kararlaştırıldı.

Zümre/sınıf zümre öğretmenler kurulu

Madde 100- Zümre öğretmenler kurulu, aynı dersi okutan öğretmen, uzman, usta öğretici,eğitici personel
 ve atölye teknisyeninden oluşur. Kurul, ilk toplantısında o öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.    Kurul toplantıları, öğretim yılı başında yapılacak bir çalışma programına göre yürütülür. Kararlar oy çokluğu ile
 alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.              Zümre        Öğretmenler     Kurulunda:  

a)Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak   amacına ve  içeriğine  uygun olarak        uygulanması, b)Gerektiğinde yeni öğretim programlarının hazırlanması ve mevcutların geliştirilmesi.                                                c)Yıllık ve günlük planların incelenmesi, diğer zümre planlan ile gezi, gözlem, deney ve inceleme planları
 arasında birlik sağlanması  d)Meslekî ve teknik eğitim alanındaki yeni gelişmelerin izlenip değerlendirilmesi,                e) Sınıf ve şube düzeyinde yapılacak toplantılarda eğitim-öğretim ve öğrencilerle ilgili diğer konuların
 tartışılarak gerekli kararların alınması,       f) Matematik ve fen dersleri ile atölye, laboratuar ve meslek dersleri arasındaki ortak konularınbirlikte          ve  eş zamanlı yürütülmesi,         g)Eğitimde yeni          teknolojilerden        yararlanılması,                                                                                                                         h)Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi konularında görüşmeler yapmak üzere her dönemde iki defa toplanır, alınan kararlar müdürün onayına sunulur. Sınıf zümre öğretmenler kurulu, aynı sınıfın şubelerinde aynı dersi okutan             öğretmenlerden   oluşur    ve  çalışmalarını zümre öğretmenler kurulunun çalışma esaslarına göre yürütür.

Madde 101- Zümre başkanları kurulu, bölüm şefleri ve zümre başkanlarından oluşur. Aile birliği ile koruma
 demeğinden birer temsilci de gözlemci olarak bu kurula katılabilir. Üyelerden biri, o öğretim yılı için başkan seçilir.

  Kurul, dönem başları ile ders yılı sonunda ve başkanın gerekli gördüğü diğer zamanlarda toplanır. Kararlar oy
 çokluğu ile alınır ve öğretmenlere duyurulur.                                                                                                                                                    Zümre başkanları kurulunda;                                                                                                                                                                             a) Eğitim-öğretimin planlanması, zümre ve branşlar arası bilgi akışı ve paylaşımı ile öğrenci başarısının
 artırılması, b)Öğretim programlarında ve alan/dal derslerinde ortak hedeflere ulaşılması, c)Eğitimde niteliğin yükseltilmesine yönelik görüş ve önerilerin değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması, d)Bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla öğretmenlerin alanlarında hizmet içi eğitime
 alınmalarının kurum müdürlüğüne önerilmesi, e) Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili  zümre        Öğretmenleri        ile            iş  birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması, f) Standart başarı testleriyle öğrencilerin genel başarı düzeylerinin belirlenmesi, g) Bölümlerin gelir-gider durumlarının değerlendirilerek hizmet ve üretim kapasitelerinin güçlendirilmesi, h) Tanıtım, pazarlama, hizmet ve ürün satışı ile sosyal etkinliklere katılım için gerekli    çalışmaların  yürütülmesi gibi konular görüşülür, alınan kararlar doğrultusunda kurum yönetimine ve ilgili kurullara                görüşe  önerilerde bulunulur.

3-  Amaçlarla ilgili maddeler M. ÖZCAN tarafında okundu. M. YETGİN konuyla ilgili olarak okunan ve incelenen maddeler ışığında derslerimizi takip etmek, eğiti ve öğretimi o ilkeler doğrultusunda götürmek zorundayız, dedi. M. HASGÜL, belirli ölçüler ve düzenlemeler başarıyı daha da artıracak aynı zamanda yapılmak istenen işte daha vermli olmamızı sağlayacasktır.:

Genel Amaçlar: (TÜRK EDEBİYATI)

1.     Edebiyatın kültürel ve tarihî olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği olduğunu kavratmak

2.     Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezdirmek

3.     Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkilendirmek

4.     Ulusal ve evrensel değerlerin sanat eseri olan edebî metinlerde zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini kavratmak

5.     Türkçenin, tarihî akış içinde yaşanılan medeniyet daireleri çevresinde nasıl zenginleştiğini ve edebiyat dili hâline geldiğini kavratmak

6.     Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebî metinlerde nasıl yansıdığını belirlemek.

7.     Türkçenin, Türk ulusunun kimliği olduğunu kavratmak

8.     Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek

9.     Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek

10.   Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek

11.   Öğrencilerin sanat zevk ve anlayışlarını geliştirmek

12.   Dille gerçekleştirilen sanatın etkinliklerini anlayabilecek zevk ve bilgi birikimini kazandırmak

13.   Dil ve edebiyat ilişkisini kavratmak

14.   Edebiyat ile diğer çalışma alanları ve bilim dalları  arasındaki ilişkiyi kavratmak

15.   Zamanın akışına paralel olarak -en eski dönemden bugüne- Türk yaşama tarzını, düşüncesini, dil zevkini ve kültür hayatına özgü gelişmeleri edebî metinler çevresinde değerlendirmek

16.   Edebî metinlerden hareketle Türk kültür hayatının, tarihinin ve edebiyatının birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu kavratmak

17.   Edebî metinlerin zamanın getirdiği değişmelerle zenginleştiğini ve geliştiğini kavratmak

18.   Edebî eserler çevresinde Türk insanının kültür, anlayış ve zevk bakımından gelişmesini kavratmak

19.   Öğrencilerin; kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamalarını, değerlendirmelerini ve yorumlamalarını sağlamak

20.   Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve evrensel kültür, düşünce ve zevk ögelerini belirlemek; bunlar arasındaki ilişkiyi kavratmak

21.   Her türlü insan etkinliğinin edebî eserlerde, sanata has duyarlılıkla dile getirilerek değerlendirildiğini kavratmak

22.   Öğrencilerin Türk ulusunun yaşadığı medeniyet daireleri ile Türk edebiyatının dönemlerini bu günden geçmişe yönelen bir dikkatle değerlendirip yorumlayacak düzeye ulaşmalarını sağlamak

                                                              Genel Amaçlar (DİL VE ANLATIM)

1.     Dilin rolünü ve önemini kavratmak

2.     Dil-kültür ilişkisini kavratmak

İletişim aracı olarak dilin işlevlerini kavratmak

3.     Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yeteneği kazandırmak

4.     Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini kavratmak

5.     Kelime, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam ilişkisini kavratmak

6.     Günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak yazma ve konuşma becerisi kazandırmak

7.     Metin ve metin parçalarını, doğru ve güzel okuma, doğru anlama ve yorumlama becerileri kazandırmak

8.     Anlatım türlerinin özelliklerini kavratmak

9.     Her anlatım türünde yazma becerisi kazandırmak

10.   Metin türlerinin özelliklerini kavratmak

11.   Dinlediklerini ve okuduklarını doğru inceleme ve anlama becerisi kazandırmak

12.   Türkçenin kendine özgü ses, yapı ve anlam özelliklerini metinler çevresinde kavratmak

13.   Dil bilgisi kurallarını; ses, kelime, kelime grubu, cümle ve metin düzeylerinde doğru uygulama becerisi kazandırmak

14.   Sanat metinlerini anlama, inceleme ve değerlendirme becerisi kazandırmak

15.   Tartışma, değerlendirme becerisi kazandırmak

16.   Türkçenin köklü bir dil ailesinden geldiği bilincini kazandırmak

17.   Türk diliyle edebî zevk ve estetik değerler taşıyan eserler verildiğini kavratmak

18.   Türkçenin millî birlik ve bütünlüğümüzün vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini benimsetmek

19.   Dinleme, konuşma, okuma ve yazma faaliyetlerinde Türkçenin yazım kurallarına, söyleyiş özelliklerine ve inceliklerine özen göstermelerini sağlamak

 

4-Bir önceki yılın sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı M. HASGÜL tarafından okundu. Gerekli inceleme, değerlendirme, hatırlatma ve açıklamalar zümre başkanı M.COŞKUN tarafından yapıldı. Olabildiğince alınan kararlar doğrultusunda davranıldığı görüldü. Bu sene de geçen seneki kararlar doğrultusunda hareket edilmesi kararlaştırıldı.

Kararlar:

*Her zümre toplantısında, bir önceki zümrede alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmesine

*Dersler işlenirken Atatürkçülükle ilgili konulara yer verilmesine, ayrı bir ders saati ayrılmamasına, işlenen konuların deftere işlenmesine,

*Ders anlatırken daha çok öğrenci merkezli öğretim metotlarının uygulanmasına,

*Öğrencilere ders çalışma metotlarının öğretilmesine,

*Derslere her zaman hazırlıklı girilmesine,

*Sözlü yoklamalar için ayrı ders saati ayrılmamasına,

*Yardımcı ders araç gereçleri olarak, en son basım İmla Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Osmanlıca-Türkçe Sözlük, büyük boy çizgisiz defter, ÖSS hazırlık için herhangi bir test kitabı almalarının öğrencilere tavsiye edilmesine,

*Yazılı yoklamaların en az ikisinin (her dönemde) ortak sınav şeklinde yapılmasına,

*Bir önceki öğretim yılı sonunda derslere göre müfredatların bitirilmesi ile ilgili raporların titizlikle incelenmesine, işlenmeyen konular varsa bu konuların işlenmeme nedenleri tartışılıp yeni öğretim yılı için alınacak tedbirlerin karara bağlanmasına,

*Derslerin müfredatlarında yer alan konular incelenmesine, gerekli görüş birliği sağlandıktan sonra yıllık planlar zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanıp imzalanmasına,

*Yıllık ders planları hazırlanırken, dersin amaçları ile konuların özel amaçları arasında sağlam bir bağ kurulmasına ve bu amaçlara yıllık planlarda yer verilmesine,

*Yönetmeliklerde belirtilen yazılı, sözlü yoklama ve ödev sayılarının dışında, gerekli görüldüğü hallerde yapılacak fazla yazılı ve sözlü yoklama sayıları zümrece tespit edilerek karara bağlamasına, ayrıca yazılı yoklama zamanları kanaat dönemleri boyunca uygun bir şekilde yıllık planlarda yer almasına,

*Verilecek ödevlerin konusu, şekil ve ödevlerin verilme, toplanma zamanlarının ekim ayı içinde yapılacak bir zümre öğretmenler kurulu toplantısı ile karara bağlanmasına, böylece ödev ve sınavların bir arada yığılmaları önlemesine,

*Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ile aynı şubede dersi olan öğretmenler arasında toplanılarak işbirliği yapılmasına,

*Derslerde yararlanılacak ve öğrencilere aldırılacak araç-gereçlerin okulun ve çevrenin özellikleri dikkate alınarak tespit edilmesine,

*Konuların işlenişinden, kullanılacak metot ve tekniklerin neler olduğu belirlenerek, mutlaka metot ve tekniklerin uygulanması sağlamasına, bu konuda öğretmenlerin sürekli bir arayış içine girmeleri ve kendilerini yenilemelerine, konulara göre uygulanacak metotlara ve tekniklere yıllık planda yer verilmesine,

*Okulda stajyer öğretmen bulunması halinde; bunların yetiştirilmesi için okul müdürlüğünün hazırladığı planlama çerçevesinde çalışma yapılmasına,

*Her dönemin başında yapılacak olan zümre toplantısında, bir önceki döneme ait başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesi yapılarak, başarısızlıkların nedenleri, bu konuda alınacak tedbirler tespit edilmesine, varılan sonuçlar o dönemin sonundaki öğretmenler kuruluna götürülerek görüşülmesine, böylece eğitim ve öğretimde birlik ve beraberlik sağlanmasına,

*Sınıf geçme yönetmeliklerine uygun olarak hareket edilmesine ve en son yapılan değişikliklerle ilgili olarak tereddüde düşünülen noktada okul idaresinden bilgi alınmasına,

*Başbakanlıkça gönderilen genelgeler ile ilgili Yönetmeliklerde belirtilen ve okul müdürlüğünce gerekli görülecek diğer konular üzerinde de görüşmeler yapılmasına,

*Öğrenci başarısının arttırılması için;

Öğrencilere kitap okuma zevkinin kazandırılmasına,

Sınıf seviyelerinin tespit edilerek konuların zaman zaman tekrar edilmesine,

Ön hazırlık çalışmalarının kontrol edilmesine,

Kütüphanenin önemi konusunda bilgi verilerek öğrencilerin teşvik edilmesine,

Ders konularının öneminin zaman zaman vurgulanmasına, karar verilmiştir.

5- a) Başarı durumu: Zümre başkanı M.COŞKUN, içinde bulunduğumuz hafta içinde öğrencilere tanınan ikinci Sorumluluk ve Ortalama Yükseltme Sınavlarının devam ettiğinin o nedenle 2008/2009 Eğitim ve Öğretim yılı Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım derslerinin sene sonu başarı durumunun tam olarak belli olmadığını söyledi. Sınavlar öncesi son başarı durumu gözden geçirildi ve aşağıdaki tablo görüldü:

     9. SINIFLAR

   10. SINIFLAR

  11. SINIFLAR

12. SINIFLAR

           %  100

       %  100

     %  100

     %  100

b) Zümre başkanı M.COŞKUN, başarı oranlarının istenilen düzeyde olduğunu söyledi. Okuldaki bu başarının ÖSS’ye de yansımasının sevindirici olduğunu belirtti. Söz alan M: YETGİN, öğrencilerin mezun oldukları okullardan temel bilgileri alarak gelmeleri halinde başarının daha da yükseleceğini söyledi. Bazı konulardaki eksikliklere dikkat çekti. Örneğin öğrencilerdeki planlı çalışma düzenlerinin yeterince gelişmediği, Türk edebiyatı ile ilgili konularda yetersiz olmaları, güzel sanatlarla ilgili isteklerinin çok az oluşu derslerdeki başarıyı ister istemez olumsuz yönde etkiliyor. Buna rağmen özverili çalışmanın sonuçları ve öğrencilerin başarı durumlarını etkilediğini sözlerine ekledi. N.BARAN, öğrencilerin okula karşı ilgilerinin artması, okul çapında yapılan bazı sosyal etkinliklerin, yoğunlaşmasıyla doğru orantılı olacağını söyledi. S. KUZU, TKY olarak yapılan çalışmalardan örnekler verdi. Türkiye çapında yapılan derecenin öğrencilerin motivasyonlarını kuvvetlendirdiğini belirtti. C. DEMİRKOL, idare, öğretmen, veli ve öğrenci işbirliğinin artırılmasıyla başarıların artacağını, öğrencilerin okula olan sevgilerinin pekişeceğini vurguladı.

c) Başarıyı arttırıcı tedbirler: M. ÖZCAN, ne istediğini bilen, niçin bu okula geldiğinin bilincinde olan bir öğrenci daha başarılı olacaktır. Bunu için öğrencilerin özgüvenlerini ve ilgilerini artırıcı etkinlikler her zaman faydalıdır. N. BARAN, dersler işlenirken sınıf seviyesine inilmesinin, derslere katılmayan, pasif öğrencilere özel ilgi gösterilmesinin, başarısız öğrencilere derslerde daha fazla söz hakkı verilmesinin başarının yükseltilmesinde etkili olacağını sözlerine ekledi. C. DEMİRKOL, söz alarak; öğrencilerimizde okuma alışkanlığının giderek yükseldiğini belirterek, daha da artırılmasının yolların bulmamız gerektiğini belirtti. Okuma alışkanlığı kazandırma yolunda çalışmaların yapılmaya devam edilmesini istiyorum, dedi.

 KARARLAR:

a) Müfredatı aksatmadan kitap okuma çalışmaları yapılacaktır. b) Bu yılda da önceki yıllarda olduğu gibi sosyal ve kültürel alanlarda, kompozisyon, şiir yarışmalarında okulumuzu temsil eden öğrencilerin sözlü notu ile ödüllendirilmesine devam edilecektir. c) Dersler işlenirken öğrenci ve sınıf seviyesi dikkate alınacaktır. d) Daha önceki yıllarda olduğu gibi bütün okulu kapsayan “okuma saati” etkinliğinin uygulanmasına devam edilecektir. e) Okulun tanıtımı ile ilgili çalışmalara destek verilecektir. F) İdare, veli öğrenci işbirliğinin en üst düzeyde olmasına çalışılacaktır. g) Daha önceki yıllarda olduğu gibi “etüd” uygulamasına devam edilecektir.          h)  Bilhassa ailevi nedenlerden dolayı istenen başarıyı gösteremeyen öğrencilerin ev ziyaretleri gerçekleştirilecektir.

 

6. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları S. KUZU tarafından okundu. Gerekli açıklamalar ve hatırlatmalar Zümre başkanı M. COŞKUN tarafından yapıldı. Eğitim öğretim çalışmalarının başarılı ve verimli bir şekilde geçmesinin bu ilkeler doğrultusunda hareket edilmesiyle gerçekleşeceğini belirtti.

                                          

                                            TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI

Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

 (1) a) Bu Kanunda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarih ve 2842 sayılı Kanunla getirilen ek 1 inci maddeyle "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

b) Bu Kanunda birlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri, 16/8/1997 tarih ve 4306 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle "ilköğretim okulu" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Madde 10 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/2 md.)  Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.  Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

VIII – Demokrasi eğitimi:

 Madde 11 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/3 md.) Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.

1 – Öğretmenlik :

 Madde 43 – Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkan verecek biçimde düzenlenir.

7- Bakanlığımız Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin öğrenci başarısı ile ilgili 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. maddeleri S.KUZU tarafından okundu. Gerekli açıklamalar ve hatırlatmalar yapıldı. Eğitim öğretim çalışmalarının geçen senelerde olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğine göre titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Yönetmeliğin sık sık değişikliğe uğradığı bu nedenle sorun yaşamamak için okul idaresiyle sıkı ilişki içinde olunmasına karar verildi.

 

 

                                                        BİRİNCİ BÖLÜM

Madde 16 — Öğretmenler, sınav sorularını düzenlerken, öğretim programlarında belirtilen özel ve genel amaçları varsa hedeflenen becerileri, açıklamaları ve konuları esas alır.

İkinci fıkra yürürlükten kaldırıldı.(1.2.2007/26421 RG)

Sınav, ödev ve projeler ile uygulamalar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır.

Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir. Puan              Not       Derece

                                                                                          85-100                   5           Pekiyi

                                                                                         70-84       4           İyi

                                                                                          55-69      3           Orta

                                                                                          45-54       2          Geçer

____________________________________________________

                         

                                                                                            25-44                      1          Geçmez

                                                                                            0-24        0           Etkisiz

(Ek fıkra : 1.2.2007/26421 RG) Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve mezuniyet (diploma) puanı 100 üzerinden; dönem notu, yıl sonu notu ve yıl sonu başarı notu da 5'lik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. 5'lik not sisteminde başarı dört, başarısızlık iki notla değerlendirilir.

                                                                   İKİNCİ BÖLÜM

Ders Yılında Başarının Tespiti

Ölçme-Değerlendirme

Madde 17 — Öğrencinin başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev ve projeler ile işletmelerde beceri eğitimi, ders içi ve ders dışı eğitim – öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.

Öğretmen, söz konusu faaliyetlerle öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli olarak kontrol ederek değerlendirir.

                                                            Yazılı ve Uygulamalı Sınavlar

Madde 18 — (Değişik: 5.10.2007/26664 RG) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur;

             a) Yazılı sınavlar, haftalık ders saati sayısı bir veya iki saat olan dersler için ikiden az, üç ve daha fazla olan dersler için ise üçten az olamaz.

             b) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

             c) Klasik türde yapılan yazılı sınavlarda en az beş soruya yer verilir. Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde ise soru sayısının çok, soruların kısa cevaplı olması esastır.

             d) Soruların; konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda ve işlenen konulardan seçilmesi esastır.

             e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

             f) Resim, Müzik, Beden Eğitimi dersleri ile uygulamalı nitelikteki diğer derslerin sınavları, her dönemde üç defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ile uygulamalı sınavların süresi, zümre öğretmenler kurulunda belirlenir.

             g) Yazılı ve uygulamalı sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur.

             ğ) Bir sınıfta bir günde uygulanacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak okul yönetimince uygun görülen zorunlu hâllerde bir günde üç sınav da yapılabilir. Tek oturumda yapılan ortak sınavlarda bu sınırlama dikkate alınmaz.

             h) Yazılı ve uygulamalı sınavlar ile ödev ve projelerin zamanlarının belirlenmesinde sınıf rehber öğretmeni, aynı sınıfta ders okutan öğretmenler arasında iş birliği yapılmasını sağlar. Bu iş birliğinin esasları okul müdürünce düzenlenir.

                                                              Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Madde 19 — Ölçme sonuçları, eğitim-öğretimin amaçlarına ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, özellikle işlenen konuların hangilerinde öğrencilerin başarılı olduklarını belirlemek, başarısız olunan konularda ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacı ile de kullanılır.

Öğretmen, başarı oranı düşük olduğunda nedenlerini araştırır ve değerlendirir. Buna göre ilgili konuları yeniden işlemek veya öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmak gibi tedbirleri alır.

Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa öğretmen, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabilir. Bu sınava isteyen başarılı öğrenciler de katılabilir. Bu sınavlarda, öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli sayılır.

                                                         Ortak Sınavlar

Madde 20 — Bir okulda aynı programı uygulayan öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde yazılı sınavların en az biri birlikte düzenlenir. Ortak sınavlar, zümre öğretmenler kurulunca belirlenecek tarihlerde o dersi okutan zümre öğretmenlerince ortak sorular ve cevap anahtarları hazırlanarak yapılır.

(Değişik ikinci fıkra:19.10.2005/25971 RG) Aynı okul türlerinde uygulanan aynı ders programları için, eğitim bölgesinde eğitim bölgesi müdürler kurulu tarafından, il/ilçelerde ise il/ilçe millî eğitim müdürü tarafından eğitim-öğretim işlerinden sorumlu millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında iki orta öğretim kurumu müdüründen oluşturulan komisyonca ortak sınavlar yaptırılabilir. Bu sınavlar, ilgili okullarla iş birliği yapılarak komisyonun koordinatörlüğünde düzenlenir. Sınav soruları, yeterli sayıda branş öğretmeninden oluşturulan komisyonca hazırlanır. Farklı derslerden tek oturumda yapılan sınavda da her dersin soruları, 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Okulca yapılan ortak sınavlarda öğrencilerin aldığı puanlar, o dersin (Değişik ibare:1.2.2007/26421 RG) dönem puanı ortalamasına katılır. Eğitim bölgesi ve il/ilçe çapında yapılan sınavlarda alınan puanlar ise o dersin (Değişik ibare :1.2.2007/26421 RG) dönem puanı ortalamasına katılmaz.

Öğretmen tarafından verilen puanlarla okul, bölge, il/ilçe çapında yapılan sınavlarda alınan puanlar arasında dikkat çekici ve anlamlı bir farklılık varsa ilgili yönetim birimlerince gerekli tedbirler alınır. Böylece, okullar arası aynı programı izleyen öğrencilerin düzeyleri arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak ve öğretmenlere değerlendirmeleri hakkında karşılaştırma yapma imkânı sağlanır.

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili problemler, bu amaçla gerekli görülen zamanlarda toplanan eğitim bölgesi müdürler kurulu ile eğitim bölgesi zümre başkanları kurulunda ve zümre öğretmenler kurulunda görüşülerek ortak çözüm yolları bulunur.

Gerektiğinde bu sınavlar Bakanlıkça da yapılabilir.

Ortak sınavlar, cumartesi ve pazar günleri ile çalışma saatleri dışında da yapılabilir.

                                                 Sözlü Sınavlar

Madde 21 — (Değişik:5.10.2007/26664 RG,) Bir dönemde öğrencilere her dersten en az bir sözlü sınav puanının verilmesi esastır. Haftalık ders saatine ve dersin özelliğine göre; ders saati sayısı üç ve daha fazla olan dersler için üçten, bir ve iki saat olan dersler için ikiden fazla sözlü puanı verilemez. Zümre Öğretmenler Kurulunda sözlü sınav sayısı belirlenir. Sözlü puanı, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir. Sözlü puanı verilen öğrenciye sonuç anında bildirilir. Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmaz.

                                                     Sınavlara Katılmayanlar

Madde 22 — Sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci; özrünü, özrün başlangıcından itibaren 7 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 7 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, göz altına alınma ve tutuklanma gibi durumlarda bu süre okul yönetimince belirlenir.

(Değişik ikinci fıkra: 20.5.2006/26173 RG) Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak sınava alınır, ödev veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.

(Değişik üçüncü fıkra: 20.5.2006/26173 RG) Özürsüz olarak sınavlara katılmayan, ödev veya projesini zamanında teslim etmeyen ve sınavlarda kopya çeken öğrenciye sıfır (0) puan verilir ve durum okul yönetimine yazılı olarak bildirilir.

                                                    Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 23 — Öğretmenler, sınav, ödev ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve yapılan başlıca ortak hataları sınıfta açıklar. Yazılı sınav, uygulama ve ödev sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarihe veya ödevin, uygulamanın yahut projenin teslimi tarihine göre en geç 15 gün içinde öğrenciye duyurulur. Öğrencinin duyuru tarihinden itibaren 7 iş günü içinde istemesi hâlinde sınav kâğıdı, ders öğretmeni tarafından öğrenci ile birlikte bir defa daha incelenir ve değerlendirilir.

                                               ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Öğretmen Not Defteri, Not Çizelgesi ve Öğrenci Karnesi

Öğretmen Not Defteri

Madde 24 — Öğretim yılı başında okul yönetimince sayfa numaraları yazılıp onaylandıktan sonra öğretmenlere imza karşılığında yeterli sayıda not defteri verilir.

Not defteri ile ilgili olarak aşağıdaki esaslar göz önünde bulundurulur;

a) Her öğretmen, not defteri tutar ve not defterine tespit ettiği puanları ve notları rakamla yazar.

b) Puanlar ve notlar, not defterine mürekkepli kalemle yazılır, silinti ve kazıntı yapılmamasına özen gösterilir.

c) Öğretmen; not defterini, okul yönetimine vereceği not çizelgesi için esas olarak kullanır. İstendiğinde okul müdürüne veya denetleme yetkisi olanlara gösterir.

d) Ders yılı içinde çeşitli nedenlerle okuldan ayrılan öğretmenler, not defterini imza karşılığında okul yönetimine teslim eder.

e) Ders yılı sonunda not defterleri, okul yönetimine teslim edilir ve bir öğretim yılı saklanır.

Not Çizelgesi

Madde 25 — (Değişik:23.12.2006/26385 RG) Her ders için ayrı ayrı düzenlenen dönemlere ait not çizelgeleri dönemin bitimine en geç 3 gün kala okul müdürlüğüne verilir. Bu çizelgelere o döneme ait yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlarla varsa ödev ve projelere verilen puanlar ile dönem puanı ve notu rakamla yazılır.

KARAR: *Eğitim öğretim çalışmalarının geçen senelerde olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğine göre titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. *Yönetmeliğin sık sık değişikliğe uğradığı bu nedenle sorun yaşamamak için okul idaresiyle sıkı ilişki içinde olunmasına karar verildi.

8- Dil ve Anlatım ve Türk Edebiyatı dersleri müfredat programları T.T.K.’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararından gözden geçirildi. Yıllık Planlar hazırlanırken bu müfredat programlarına uyulması M. COŞKUN tarafından hatırlatıldı. Zümre başkanı, bu dersin programının yeni olduğunu, birtakım sıkıntılarla karşılaşılabileceğini söyledi. Müfredatların içerdiği konuların öğrencilere verilmesinde gereken gayret ve titizliğin gösterilmesi kararlaştırıldı. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi sene içinde sık sık bir araya gelinerek fikir alış verişinde bulunulmasının devamına karar verildi.

KARAR:  a) Yıllık planlar yapışırken yukarıda belirtilen müfredatlar esas alınacaktır.  b) Gerek Türk edebiyatı, gerekse Dil ve Anlatım derslerinin işlenmesinde bu program esas alınacaktır.  c) Herhangi bir tereddüt anında idareye danışılacak ve müfredatın ortak yürütülmesi sağlanacaktır.  d) Derslerin işlenmesinde ortaklığın sağlanması için müfredatın ilkeleri uygulanacaktır.

9- M.ÖZCAN, Atatürkçülük ile ilgili konuların T.T.K.’nın (14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı) ile  belirtildiğini söyledi. Bu sayfalar gözden geçirildi. Yıllık Planlar hazırlanırken bu noktaların göz önüne alınması gereğine işaret edildi. N. BARAN, Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili konuların yıllık planlarda ayrı bir başlık halinde gösterilebileceğini belirtti. Konu bölümüne yazılabileceğini de sözlerine ekledi. Bu konuya önem verilmesi gerektiğini söyledi. 

Madde 10 –Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.  Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

                                            ATATÜRÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR  (2104 SAYILI TEB. DERGİSİ)

    -Eski Türk Edebiyatı : Atatürk’ün tarih görüşü, milliyetçilik anlayışı, birlik ve beraberlik konularındaki görüşleri, Atatürk’ün Türk Tarih Kurumunu kurmasındaki amaçları, millet olmada tarih şuurunun önemi, Atatürk’ün tarihe verdiği önem,Atatürk’ün edebiyat ve sanat anlayışı, Atatürk’ün evrensel sanat görüşlri.

    -Güzel Sanatlar ve Edebiyat: Atatürk’ün sanat ve edebiyat anlayışı “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” Atatürk’e ait bu özdeyişin vurgulanması ve açıklanması.

    -Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler: Atatürk’ü anlatan şiirler, Atatürk’ün sanat toplum görüşü, sanat eserleriyle toplumu aydınlatmanın yolları, geleneklerin bir millet açısından önemi.

     -Olay Çevresinde Oluşan Metinler: Atatürk’ün çağdaşlık anlayışı, Atatürk ve değişim, Atatürk ve Batılılaşma, Atatürk’ün halkçılık anlayışı.

-Türk Destanları ve Göktürk Kitabeleri okutulurken,Atatürk'ün Tarih ve Milli Birlik anlayışı;

-Dede Korkut hikayeleri okutulurken devlet teşkilatı,eski ve yeni yönetim şekilleri;

-Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden parçalar okutulurken,Cumhuriyet döneminde kıyafet alanında yapılan değişiklikler;

-Namık Kemal, Tevfik Fikret,Mehmet Akif Ersoy,Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Emin Yurdakul'dan  seçilmiş parçalar okutulurken,Atatürk'ün "Vatan" ve "Millet" anlayışı;

-Ahmet Mithat,Recaizade Ekrem,Hüseyin Rahmi Gürpınar,Halide Edip Adıvar ve Halit Ziya Uşaklıgil gibi yazarlardan alınan roman örnekleri işlenirken,konu ile ilgili Atatürk'ün toplum alanında yaptı~ı yenilikler,Türk kadınına sağladığı haklar:

-Ömer  Seyfettin ve Ziya Gökalp' in dil ile ilgili makalelerinden örnekler verilirken,Atatürk'ün "Dil"anlayışı ve yeni harfleri kabul edişi (Bu arada "Milli Eğitimle ilgili Söylev ve Demeçler"isimli eserdeki Atatürk'ün 9 Ağustos 1928 de Sarayburnu'nda söylediği demeç,işlenecek bir metin olarak alınabilir.) üzerinde durulmalıdır.

-Ders kitaplarında yer alan diğer yazarlara ait metinler işlenirken de ilgisine göre,Atatürk ve İnkılabıyla  bağlantı kurulmaya çalışılmalıdır.

-Sınıflarda Bakanlığımızın tavsiye ettiği Atatürk'le ilgili yayınlardan öğrenci seviyesinde uygun Atatürk kitaplığı  kurulmaya çalışılmalı;her öğrencinin bir kitabı okuyarak sınıfta arkadaşlarına sözlü olarak takdim etmesi istenmeli ilkeleri üzerinde durulmalıdır.

-Öğrenciler,Atatürk'le ilgili şiir ve özdeyişleri toplamaya ve bir Atatürk Şiileri Antolojisi meydana getirmeye teşvik edilmelidir.

-Her ay değiştirilecek şekilde,bir panoda haber levhası hazırlatmalı,gazete ve dergilerde Atatürk hakkında çıkan şiir ve yazılarla öğrencilerin yazdıkları aynı konudaki şiir ve yazılar bu levhaya konulmalı;sınıf öğrencilerinin bilgi edinmeleri sağlanmalıdır.Daha sonra bu yazılar,gelecek yıllarda kullanılmak üzere sınıflarda tutulacak birer dosya da toplanıp saklanmalıdır.

-Yıl içinde yazdırılacak kompozisyon ödevlerinden en az birisi Atatürk'ün ilke ve görüşleri ile ilgili özdeyişlerin açıklanması konusunda verilmelidir.

-Ders kitabındaki metinlerde geçen kelimelerle cümleler yaptırılırken,sık sık Atatürk inkılabıyla ilgili     cümlelerden örnekler bulundurulmalı;dil bilgisinde de,cümle analizleri üzerinde durulurken gene Atatürk inkılabıyla ilgili cümleler alınmalıdır.

-Öğrencilerden,bulundukları yerde ve yakın çevrede Atatürk’le ilgili müze ve anıtları görmeleri istenmeli;  derslerde gezi notları,Atatürkçülük duygusu ile birleştirilerek sözlü veya yazılı olarak anlattırılmalıdır.

-Son sınıfta öğrencilerin,bulundukları yerde Kurtuluş Savaşına katılan veya Atatürk'ü tanıyıp İnkılabına tanık olan kimseler varsa;onlarla önceden hazırlanacak bir plana göre konuşmalar yaptırılmalı ve bunlar derste anlattırılmalıdır.

Bütün bunlar dışında,öğrencilerin ellerinde bulunan Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım  kitaplarında yer alan Atatürk,Kurtuluş Savaşı,Atatürk İnkılap ve ilkeleriyle ilgili bulunan "Serbest Okuma" parçaları da,kitaptaki esas metinler gibi işlenmelidir.

KARAR: Belirtilen konuların yıllık planlara yansıtıldığı şekilde dikkatle, titizlikle ve özenle verilmesine ve Atatürkçülük ile ilgili konularda Tarih dersi öğretmenleriyle iş birliği yapılmasının devamına karar verildi.

 

10. Tokat Milli Eğitim Müdürlüğüce hazırlanan 2009-2010 eğitim ve öğretim yılına ait “ÇALIŞMA TAKVİMİ” incelendi. Bu doğrultuda aşağıdaki esaslar tespit edildi.

                            2009- 2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

I. DÖNEM

II. DÖNEM

17 HAFTA, 85 iş günü

19 HAFTA, 95 iş günü

Haftalık 2 saatlik dersler için : 34 ders saati. Bunların iki

Saati yazılı yoklamalara ayrılacaktır.

(Dil ve Anlatım: 9. Sınıflar, fen sınıfları)

                                                      34-2 = 32 saat

 

Haftalık 2 saatlik dersler için : 38 ders saati. Bu ders

Saatlerinden en az üç saati yazılı sınavlara ayrılacaktır.

 (Dil ve Anlatım: 9. Sınıflar, fen sınıfları)                                

                                         38-3= 35 saat

Haftalık 3 saatlik dersler için : 17X3= 51 ders saati. Bu saatlerin

En az 3’ü sınavlara ayrılacaktır.     ( Türk Edebiyatı: 9. Sınıflar,

Fen ve Dil alanları)     

                                                                    51-3= 48 saat

Haftalık 3 saatlik dersler için : 19X3= 57 ders saati. Bu saatlerin

En az 3’ü sınavlara ayrılacaktır.  .     ( Türk Edebiyatı: 9. Sınıflar,

Fen ve Dil alanları)     

                                                      57-3= 54 saat

Haftalık 4 saatlik dersler için: 17x 4= 68 ders saati. 3’ü yazılı

Sınavlara ayrılacak. ( Türk Edebiyat: TM ve SOSYAL alanlar

Dil ve Anlatım: 10 sınıf  TM ve SOSYAL alanlar)

                                                                 68-3= 65 saat

Haftalık 4 saatlik dersler için: 19x4= 76 ders saati. 3’ ü sınav

 lara ayrılacak.     ( Türk Edebiyatı: TM ve SOSYAL alanlar

Dil ve Anlatım: 10 sınıf  TM ve SOSYAL alanlar)

                                                        76-3= 73 saat

Haftalık 5 saatlik dersler için: 17x5= 85 ders saati. Bunlardan

3’ü sınavlara ayrılacaktır.     ( Dil ve Anlatım: 11. Ve12. Sınıf

TM ve SOSYAL ile 10.,11.,12, sınıflar Yabancı Dil alanları)               

                                                                  85-3=82 saat

Haftalık 5 saatlik dersler için: 19x5= 95 ders saati. Bunlardan

3’ü sınavlara ayrılacaktır.   ( Dil ve Anlatım: 11. Ve12.

Sınıf TM ve SOSYAL ile 10.,11.,12, sınıflar Yabancı  Dil

alanları)                                       95-3=92 saat

                                                 TOPLAM : 36 HAFTA, 180 İŞ GÜNÜ

KARAR: Planlar hazırlanırken “ÇALIŞMA TAKVİMİ” esas alınacaktır. Milli ve dini bayramların hafta içi ve hafta sonuna denk gelip gelmemesine göre  davranılacaktır. Gerek yazılı sınavların, gerekse yıl içinde yapılacak olan “DENEME ve SEVİYE BELİRLEME SINAVLARININ” tarihlerine dikkat edilecektir..

 

11- C. DEMİRKOL, Türk Edebiyatı dersi ile Dil ve Anlatım dersi yıllık planlarının T.T.K.’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanması gerektiğini sözlerine ekledi. Her ders saatinde yapılacak faaliyetlerin yıllık planda belirtilmesi kararlaştırıldı. M. YETGİN, derslerin işlenişinde konuya göre ayrılacak sürenin, kullanılacak araç ve gereçlerin, uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin yıllık ve günlük planlarda belirtilmesi gerektiğini hatırlattı. Zümre başkanı M.COŞKUN, günlük planların Ağustos 2003 tarihli 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlandığını ve planların bu doğrultuda titizlikle yapılması gerektiğini hatırlattı. S. KUZU, bu yıl da geçen yıl olduğu gibi Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili konuların yıllık planlarda ayrı bir başlık halinde gösterilebileceğini veya konular bölümüne eklenebileceğini tekrarladı. Ayrıca yıllık planlar yapılırken 2551 sayılı Tebliğler Dergilerini yanında   2104 ( Atatürkçülük konuları),  2488 ( konulara göre Atatürkçülüğün dağılımı), 2575 ( Ortaöğretim Haftalık Ders Çizelgesi)  Sayılı Tebliğler Dergilerinin de göz önünde bulundurulmalarını istedi.

Madde 5 Plân, önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu  içinde yer alan etkinliklerden hangilerinin  seçileceği, bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağı, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, elde edilen başarının nasıl değerlendirileceği önceden tasarlanıp kâğıt üzerinde saptanır. Eğitim-öğretim konusuna giren etkinlikler, geliştirici niteliklere göre dikkatle seçilir, bu konuların hangi eğitim ve öğretim hedeflerini gerçekleştireceği önceden belirlenir. Bu şekilde Eğiti-öğretim etkinlikleri içinde ne öğretileceği öğrencilerce birlikte plânlanır ve onların neleri öğrenecekleri önceden bilinir. Öğretimde ne öğretileceği öğrenciler tarafından açıkça bilinmeli ve onlarla birlikte plânlanmalıdır.

Madde 6 Eğitim-öğretim kurumlarında Eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu, eğitsel yönden gereklidir.

Plânlı çalışmanın yararları

Madde 7 – Eğitim-öğretimde plânlı çalışmanın yararları şunlardır: a) Plânlar; öğrenci merkezli, çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını temel alan, uygulanabilir etkinliklere dayalı olur. b) Öğretimin plânlanması, öğretmenin eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimini arttırır. c) Öğretim programlarının plânlaması, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak ne zaman ve hangi süreler içinde işleneceğinin düzenlenmesini sağlar. d) Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır, ve düzenli çalışmasını sağlar. e) Hedeflere ulaştıracak en uygun öğrenme öğretme süreçleri ile araç ve gerecin seçilmesini, eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girilmesini sağlar. f) Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar. g) Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar. h) Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır. i) Eğitim-öğretim etkinliğinde düşünceye açıklık kazandırır.

KARAR: 2009- 2010 eğitim ve  öğretim yılında müfredatlarda yer alan konular mümkün olduğunca dengeli bir şekilde dağıtılması kararlaştırıldı. Yıllık planlar yapılırken zümre olarak sürekli fikir alış veriş yapılacaktır. Planların yapımında belirtilen Tebliğler Dergilerindeki açıklamalara uyulacaktır.Yıllık planlarda yazıl sınav saatleri ve denmeme sınav günleri gösterilecektir.İşlenecek konular ve bu konulardan elde edilecek kazanımlar, davranışlar, hedefler belirtilecektir. Planlar yapılırken resmi tatil günlerine, dini bayram tatillerine, özel gün kutlamalarına dikkat edilecektir. Tokat Milli Eğitim Müdürlüğüce yayımlanan “ ÇALIŞMA TAKVİMİ” dikkate alınacaktır.

12- M. YETGİN,; dersi öğrenmede öğrencinin dikkatinin toplanmasının büyük önem taşıdığını söyledi.  N. BARAN, öğrencilere daha fazla konuşma fırsatı verilmesinin öğrencilerin kendini ifade edebilme becerilerini arttıracağı belirtti. C. DEMİRKOL, konunun gerektirdiği kaynak araç ve gereçlerin sınıflara götürülmesi, ayrıca öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan etkili öğretim stratejilerine yer verilmesinin yararlı olacağını belirtti.

KARAR: Bu görüşler karara bağlandı. Derslerin işlenişi sırasında konunun gereğine, sınıf ve seviyenin durumuna göre sesli ve sessiz okuma, anlatım, soru-cevap, dramatize etme, taklit, tasvir etme, tanımlama, açıklama, tartışma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, özetleme, örnekleme, gözlem yapma, tümevarım, tümdengelim, araştırma, inceleme, tartışma, karşılaştırma sunu, afişleme, resimleme, film, v.b. yöntem ve tekniklerin kullanılması kararlaştırıldı. Ayrıca derslerin daha da öğrenci merkezli olması için elden gelen çabanın gösterilmesi kararlaştırıldı. Yıllık planlar hazırlanırken her konuda kullanılacak yöntem ve tekniklerin konuların yanına ayrı ayrı belirtilmesi kararlaştırıldı.

13- Zümre başkanı M. COŞKUN, haftalık ders saati sayısı 2 olan derslerde en az iki (2), ders saati sayısı ikiden fazla olan derslerde ise en az üç (3) yazılı sınav yapıldığını hatırlattı. Bu sayılardan aşağı olmayacak, fazlası ise ders öğretmeninin ve zümrenin taktirindedir. M. ÖZCAN, Dil ve anlatım derslerinin haftada iki ders saati olduğunu bu nedenle yazılıların her dönem iki tane yapılmasının uygun olacağını söyledi. Dil ve Anlatım dersinde en az iki sözlü notu verilmesinin faydalı olacağını belirtti.

M. YETGİN, T. Edebiyatı derslerinin haftada üç ders saati olduğunu yazılıların her dönem üç tane yapılmasının uygun olacağını belirtti. T. Edebiyatı dersinde en az bir sözlü notu verilmesi uygun olacaktır, daha fazla sözlü notu da verilebilir.

1. Dönem  (YAZILI SINAV TARİHLERİ)

 

Dersin Adı            

                Sınıfı      

1. Yazılı

 2. Yazılı

 3. Yazılı

Dil ve Anlatım     

Lise 9

Kasım 3. Hafta

Aralık son hafta

 

 

Dil ve Anlatım

  

Lise 10 (fen sınıfları)

Lise 10 (TM,SOS,DİL)

Kasım 3. Hafta

Kasım 1. Hafta

Aralık son hafta

Aralık 1. Hafta

 

Ocak 1. Hafta

 

Dil ve Anlatım

   

Lise 11 (fen – dil)

Lise 11 (TM, SOSYAL)

Kasım 3. Hafta

Kasım 1. Hafta

Aralık son hafta

Aralık 1. Hafta

 

Ocak 1. Hafta

 

Dil ve Anlatım

   

Lise 12 (fen)

Lise 12( TM, SOS., DİL)

Kasım 3.Hafta

Kasım 1. Hafta

Aralık son hafta

Aralık 1. Hafta

 

Ocak 1. Hafta

 

     Dersin Adı

                 Sınıfı

        1. yazılı      

        2. Yazılı

      3. Yazılı

Türk Edebiyatı     

Lise 9

     3-7 Kasım  (ORTAK)

  1-7 Aralık

      4-9 Ocak  (ORTAK)

Türk Edebiyatı     

Lise 10

     3-7 Kasım   (ORTAK)

  1-7 Aralık

      4-9 Ocak   (ORTAK)

Türk Edebiyatı     

Lise 11

     3-7 Kasım    (ORTAK)

   1-7 Aralık

      4-9 Ocak   (ORTAK)

Türk Edebiyatı     

Lise 12

      3-7 Kasım  (ORTAK)

    1-7 Aralık (ORTAK)

      4-9 Ocak     (ORTAK)

                      

                      2. Dönem   (YAZILI SINAV TARİHLERİ)

Dersin Adı

Sınıfı

1. Yazılı 

2. Yazılı 

3. Yazılı

Dil ve Anlatım     

Lise  9

Nisan 1. Hafta

Mayıs 3. Hafta

 

 

Dil ve Anlatım     

Lise 10 (fen sınıfları)

Lise 10 (TM, SOS, DİL)

 Nisan 1. Hafta

  Nisanın 1. Haftası

 

Mayıs 3. Hafta

Mayısın 1. haftası

 

Haziranı 1. Haftası

 

Dil ve Anlatım  

  

Lise 11 (fen – dil)

 

Lise 11 (TM, SOSYAL

 Nisan 1. Hafta

 

Nisanın 1. Haftası

 

Mayıs 3. Hafta

 

Mayısın 1. haftası

 

 

Haziranı 1. Haftası

 

Dil ve Anlatım

    

Lise 12 (fen)

 

Lise 12( TM, SOS., DİL)

Nisan 1. Hafta

 

Nisanın 1. Haftası

 

Mayıs 3. Hafta

 

Mayısın 1. haftası

 

 

Haziranı 1. Haftası

 

Dersin Adı

     Sınıfı

1.yazılı

           2. yazılı

   3. Yazılı

Türk Edebiyatı    

Lise 9

Nisanın 1. Haftası (ORTAK)

Mayıs 1. Hafta

Haziran 1. Hafta (ORTAK)

Türk Edebiyatı    

Lise 10

 Nisanın 1. Haftası  (ORTAK)

Mayıs 1.Hafta

Haziran 1. Hafta (ORTAK)

Türk Edebiyatı     

Lise 11

Nisanın 1. Haftası   (ORTAK)

Mayıs 1. Hafta

Haziran 1. Hafta   (ORTAK)

Türk Edebiyatı     

Lise 12

Nisanın 1. Haftası  (ORTAK)

Mayıs 1. Hafta (ORTAK)

 Haziran 1. Hafta

 

C. DEMİRKOL, her dönem en fazla bir sınavın test şeklinde yapılabileceğini sözlerine ekledi. Zümre başkanı M. COŞKUN; 12. Sınıfların sınavlarını tamamı ortak yapılsın ve YGS ve LYS formatında olsun. Söz alan M. HASGÜL. 12. Sınıflara uygulanan ortak sınavların yapılmasında bilhassa edebiyat sınavında fen alanıyla dil alanı öğrencilerine tamamen YGS birinci sınav düzeyinde sorular sorulması daha faydalı olacaktır. Bu önerilerim Türk Edebiyatı ortak sınavı içindir. M.YETGİN, fazla olmamak şartıyla fen ve dil şubelerinin sınavlarında Türk Edebiyatından da soru sorulmalıdır. Daha önceki senelerdeki uygulamalar devam etsin.  M. ÖZCAN, yazılı tarihlerinin en az iki hafta önce öğrenciye duyurulmasının ve sınıf defterine yazılmasının başarıyı artıracağını düşündüğünü belirtti. N. BARAN, konuyla ilgili olarak  tutanağın 7. Gündem maddesinde ele alınan “ORTAÖĞRETİM  KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ’nin” ilgili maddelerini  tekrar hatırlattı.(17.,18.,19.,20.,21.,22.,23. Maddeler) Sözlü notu verilirken bu iş için ayrı bir ders saatinin ayrılmaması gerektiğini söyleyen M. YETGİN; derse katılıma, ders işlenirken verilen yanıtlara göre sözlü notunun verilmesinin ve bu notun hemen açıklanmasının diğer öğrencileri ateşleyeceğini, başarıyı artıracağını söyledi. M.COŞKUN, sosyal ve kültürel alanlarda, kompozisyon, şiir yarışmalarında okulumuzu temsil eden öğrencilerin sözlü notu ile ödüllendirilmesine devam edilmesini istedi.

KARARLAR:

a) Sınavlar mümkün olduğunca ortak yapılacaktır. Bilhassa 12. Sınıfların sınavlarını tamamı ortak olacaktır.

b)Bu Soruların açık ve kısa cevaplı olarak sorulmasına, yazılı sınavlardan önce zümre öğretmenlerinin bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunmalarına, yazılı soru ve cevap anahtarlarının hazırlamasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına karar verildi.   C) 9.,10, ve 11. Sınıfların ikinci yazılıları ders öğretmenleri tarafından yapılacak, diğer sınavlar (1. ve 3.) okul idaresini organizatörlüğünde ortak yapılacaktır.

d) Sınav tarihleri önceden öğrencilere duyurulacak ve sınıf defterlerine duyurulduğu tarih ve sınavın yapıldığı tarih mutlaka yazılacaktır. Tarihlerde herhangi bir aksama veya değişiklik olduğunda öğrenciler ve diğer öğretmenler bilgilendirileceklerdir.

e) Sözlü yoklamalar için ayrı bir ders saati ayrılmayacaktır, sözlü notları öğrencini gerek derste gerekse ders dışındaki sosyal etkinliklerde gösterdiği başarılara göre değerlendirilecektir.

14-  Ödevlerle ilgili olarak 27 Kasım 1989 tarihli ve 2300 Sayılı Tebliğler Dergisindeki esaslar tekrar gözden geçirildi. Bu esaslar aşağıdadır. Ders yılı boyunca zümre öğretmenleri ödevleri vermede, ödev konuların belirlemede, ödevlerin toplanmasında bu esaslara uyacaktır.

Ödevin Amacı :

Madde 8- Öğrencilere, aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek maksadıyla ödev yaptırılır:

a) Ödevi özenle yapma ve zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırmak.

b) Plân yapma bilgi ve becerisi geliştirmek.

c) Gerekli bilgi, araç, gereç veya malzemeyi toplayabilmek ve bunları amacına uygun olarak kullanabilmek.

d) Ödevin, çeşitli kişi ve eserlerden faydalanmakla birlikte öğrencinin kendisini geliştirmek maksadıyla bizzat yapması gereken bir görev olduğu şuurunu kazandırmak.

e) Ödev yapılırken yararlanılan kaynakları, kendisinden bilgi alınan kişileri belirleme alışkanlığı kazandırmak.

f) İletişim kurabilme, kaynaklardan faydalanabilme, alet yapabilme ve kullanabilme alanlarındaki yeteneği geliştirmek.

g) Ödevde varılan sonuçların, kullanılan kaynak ve yöntemlere bağlı olduğunu fark ettirmek.

h) Konulara, değişik açılardan bakabilme, danışabilme, tartışabilme ve soru sorabilme davranışları kazandırmak.

i) Birlikte çalışma davranışı kazandırmak.

j) Düşünce gücünü geliştirmek.

k) Bilmediğini araştırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak .

l) Gözlem, deney ve yeni buluşlara yönelik çalışmalar yapmaktan zevk almayı sağlamak.

m) Başarmanın hazzını tatma duygusu kazandırmak

Ödevin Önemi

Madde 9- Ödev, eğitim ve öğretim sürecinde yer alan faaliyetlerden biri olup öğrencilerin kendi kendilerine veya grup halinde severek yapmaları onlarda çalışma ve başarma istek ve heyecanı yaratması bakımından önem taşır.

Öğrencinin Yapacağı Ödev (1)

Madde 10- (Değişik: 6.11.1991/21043 RG) Her öğrenci bulunduğu sınıfta belirlenecek bir konuda ders yılı boyunca bir ödev hazırlamak zorundadır. Ders geçme ve kredi uygulayan okullarda ise, her öğrenci okuduğu dönemde belirlenecek bir konuda bir ödev hazırlar. Ancak, öğrencinin istemesi ve öğretmenin de uygun görmesi halinde birden fazla dersten de ödev yapabilir.

Ödev Konularının Belirlenmesi

Madde 11- Ders yılı başında yapılan zümre öğretmenleri toplantısında öğrencilere verilecek çeşitli ödev konuları belirlenir. Ödev konularının tespitinde öğrencilerin ihtiyaçları, yetenekleri, okul, aile ve çevre imkânları göz önünde bulundurulur. Ayrıca, konunun açık ve anlaşılır olması, yanlış yorumlara yol açmaması, ders programlarına uygun olması gibi hususlar da dikkate alınır.

Ödev Konularının Seçimi ve Verilmesi

Madde 12- Öğrenciler, ders yılı başlangıcını takip eden ikinci ayın ilk yarısı içinde hangi dersten ödev yapmak istediklerini yazılı olarak sınıf öğretmenine bildirirler. Öğrencilerden, bu yazılı bildirimlerinde, biri Türkçe veya Edebiyat dersi olmak üzere tercih sırasına göre beş ders adını yazmaları istenir.

Yazılı istekler, sınıf öğretmeni tarafından süresi içinde toplanır. Bu istekler; ilgili müdür yardımcısının başkanlığında toplanacak sınıf öğretmenler kurulunda, tercih sırası da dikkate alınmak suretiyle değerlendirilir ve hangi öğrencinin, hangi dersten ödev yapacağı hususu tespit edilir. Bu toplantıda her dersin öğretmenine, imkân ölçüsünde, dengeli sayıda öğrenci verilecek şekilde düzenleme yapılır. Bu düzenlemeye göre, her öğrencinin hangi dersten ödev yapacağı hususu sınıf öğretmeni tarafından öğrencilere duyurulur.

Bu duyurudan sonra ilgili ders öğretmenleri öğrencilerle ödev konularının belirlenmesi için ilk görüşmeleri yaparlar. Bu görüşmeler derslerin başladığı tarihten itibaren en geç sekizinci hafta sonunda tamamlanır.

(Ek fıkra: 6.11.1991/21043 RG) Öğrenciler her dönemde bir ödev olmak üzere, ilk dört dönemde, dört ödev yapmak zorundadırlar. Ancak, isteyen öğrenciler sonraki okudukları dönemlerde de ders öğretmeninin muvafakatını almak şartı ile herhangi bir dersten de ödev yapabilirler.

(Ek fıkra: 6.11.1991/21043 RG) Öğrenciler hangi dersten ödev yapacaklarını danışman öğretmenle birlikte, dönemin başlamasından sonraki ilk üç hafta içinde belirlerler. Belirlenen ödevlerin listesi danışman öğretmen tarafından ilgili müdür yardımcısına verilir. Öğrenciler hangi dersten ödev yapacaklarsa o dersin öğretmeni ile görüşürler.

Değerlendirme ile İlgili Duyurma

Madde 13- Ödevlerin yapılmasında uygulanacak yöntemler ile ödevde aranacak nitelikler ve ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği, öğretmen tarafından öğrencilere önceden duyurulur.

Ödevlerin Toplanması

Madde 14- Bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan ödevler, ders kesimine en geç iki ay kala öğrencilerden toplanır ve değerlendirilir.

Öğrencinin kazandığı bilgi ve beceriye dayalı olarak üreteceği bir araç şeklindeki ödevler, ikinci kanaat dönemi içinde olmak kaydıyla, yukarıdaki süreye bağlı kalınmadan alınabilir ve değerlendirilebilir.

(Ek fıkra: 6.11.1991/21043 RG) Ders geçme ve kredi uygulayan okullarda da, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanan ödevler, dönem sonuna en az üç hafta kala öğrencilerden toplanır ve değerlendirilir.

Ferdî Ödevler ve Grup Ödevleri

Madde 15- Her öğrenciye ayrı konularda ödev verilmesi esastır.

Öğrencilere, gerektiğinde grup ödevi de verilebilir. Bu durumda grubu oluşturan öğrenciler arasındaki iş bölümü, ödevi veren öğretmenin rehberliğinde öğrenciler tarafından yapılır. Gruplar en az üç, en çok beş öğrenciden meydana gelir. Grup ödevleri, her öğrencinin katılımı dikkate alınarak değerlendirilir ve her öğrenciye ayrı ayrı not verilir.

Öğretmenin Onayı

Madde 16- Öğrenciler veya öğrenci grupları, kendilerine verilen ödev konularının plân yapma, araştırma, değerlendirme ve yazma safhalarının her birinde ilgili öğretmenin görüş ve tavsiyesini alırlar.

Ödevlerin Sayfa Sayısı

Madde 17- Ödevlerin ortaokulda 7, lise ve dengi okullarda 15 sayfadan fazla olmamasına özen gösterilir.

Ödevlerin mürekkeple ve el yazısı ile yazılması esastır. Ancak, özelliği olan derslerde daktilo veya kurşun kalemle de yazılabilir.

Ödevlerin Sunulması

Madde 18- Öğretmenin uygun gördüğü ödevler, sınıfa sunulur ve gerektiğinde tartışılabilir.

Uygun görülen ödevler, okulda veya topluma açık mahallerde sunulabilir ya da sergilenebilir. Bu gibi ödevleri yapan öğrenciler, okul yönetimi tarafından ödüllendirilebilir.

Ödevin Değerlendirilmesi

Madde 19- Ödevler notla değerlendirilir, öğrencilere dağıtılır ve yapılan düzeltmelerin görülmesi sağlanır.

Ödevlerin öğrenci tarafından sınıfa sunulması veya uygulanmasının yapılması da notla değerlendirilebilir.

Ödevlerin Saklanması

Madde 20- Denetlemeye yetkili kimseler tarafından istenildiğinde gösterilebilmesi için, notla değerlendirilmiş olan ödevlerin ders yılı sonuna kadar saklanması öğrencilerden istenir.

Ödev Hazırlama Teknikleri

Madde 21- Ödevler, dersin özelliğine göre eser okuma, inceleme, tanıtma, mülâkat, röportaj, gözlem yapma, anket uygulama, proje yapma ve benzeri tekniklerle hazırlanabilir.

Ayrıca öğrenci, kazandığı bilgi ve beceriye göre ödev olarak bir araç veya iş de yapabilir.

Yıllık Ödevlerin Değerlendirilmesi:

ÖDEVİN ARAŞTIRLMASI

                 20 PUAN

Ödevler KASIM ayını son haftası verilir. NİSAN ayını 3. Haftasında toplanır.

 Ödev kontrolleri öğrencinin hazırlanmasına ve ödev konusunun özeliğine göre sık sık yapılır. Herhangi bir özel durum yoksa ödevlerin kontrolü ARALIK, ŞUBAT ve MART aylarının son haftalarında yapılacaktır.

 ÖĞRETMENLE İŞBİRLİĞİ

                15   

 KAYNAKLARDAN YARARLANMA

                15   

 TERTİP, DÜZEN

                15   

  İMLA, NOKTALAMA, ANLATIM GÜZELLİĞİ

                 20   

 ZAMANINDA TESLİM

                 10   

ÖDEVİN SINIFA, ÖĞRETMENE SUNUŞU

                 25  

                                                                        TOPLAM :       100   PUAN

   

     KARAR: Zümrece alınan karar doğrultusunda aşağıdaki ödev konuları belirlendi.

                          ÖDEV KONULARI

 

                                 9. SINIF DERSİ YILLIK ÖDEV KONULARI
        A) TÜRK EDEBİYATI  DERSİ:
1.Roman incelemesi, müfredat konularında yer alan veya 100 temel eser çerçevesinde verilen romanların incelenmesi. Roman incelenirken ders kitaplarındaki plan doğrultusunda incelenecektir.
2.Bir konu başlığı altında,  kurallara uygun olarak bir şiir antolojisi  oluşturunuz.
3.Atatürk’ün hayatını şiirlerle ve resimlerle  anlatan bir albüm hazırlayınız.
4.”Yunus Emre ve Tasavvuf düşüncesi “ konulu bir Powerpoint sunusu hazırlayınız.
5.Türk destanlarındaki mitolojik unsurları ve gerçek yaşamın izlerini araştırınız.
6 yörenizdeki  halk hikayesi, masal, efsane,mani, türkü,ninni tekerleme, bilmece vs. sözlü edebiyat ürünlerini derleyiniz. Düğünlerdeki gelenek-görenekleri anlatınız.
7. Okulumuzun web sitesindeki edebiyat sayfasını hazırlayınız.
8.Gazete çevresinde gelişen türleri örneklerle açıklayan bir defter tutunuz. (Makale, deneme, fıkra, eleştiri, sohbet,röportaj, haber yazısı)
9.Herhangi bir şair ya da yazarın biyografisini Powerpoint sunusu olarak hazırlayınız.
10.Seçtiğiniz beş şiiri biçim ve içerik olarak inceleyiniz.
11.Türk masallarındaki “kara” motifini araştırınız.
12.Bir halk aşığı ile röportaj yapınız.
 13.    Edebi sanatların (söz sanatlarının) açıklanması, örnek metinlerde incelenmesi.
14. Aşağıdaki belirtilen şiirlerin ritim, ahenk ve yapı unsurlarını inceleme:
Orhan Veli KANIK-İstanbul’u Dinliyorum, Cahit Sıtkı TARANCI-Otuz Beş Yaş, Ahmet Kutsi TECER-Nerdesin, Necip Fazıl KISAKÜREK –Kaldırımlar, Karacaoğlan’dan veya Erzurumlu Emrah’tan bir koşma, Fuzuli’den ve ya Baki’den bir gazel
Yunus Emre’den bir ilahi
15.   Türk Halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi
16.   Klasik Türk şiir geleneğinin örneklerle incelenmesi
17.   Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinleri inceleme metotlarını araştırma.
18   Seçilen bir roman veya hikayeyi inceleme:
Reşat Nuri GÜNTEKİN-Çalıkuşu. Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU-Yaban, Tarık BUĞRA-Küçük Ağa, Refik Halit KARAY-Eskici
Ömer SEYFETTİN-Yalnız Efe,  Sait Faik ABASIYANIK-Semaver
19.   Anlatmaya bağlı edebi metinlerin araştırılması
20   Göstermeye bağlı edebi metinlerin araştırılması
21.   Öğretici metinlerin incelemesi hakkında bilgi verilmesi
22.   Öğretici metin türlerinin araştırılması (makale, deneme, fıkra, eleştiri, röportaj).
23.   Gazete çevresinde gelişen metin türlerinin araştırılması (hatıra, gezi, biyografi, mektup günlük).
24.   Beğenilen şairlerin şiirlerinden bir antoloji oluşturma.

      B) DİL VE ANLATIM DERSİ
1.Bir hikaye üzerinde sözcük türlerini inceleyiniz.
2.Bir metin üzerinde sözcükleri yapı olarak inceleyiniz.
3.Günlük dildeki anlatım bozukluklarını konu alan bir ödev hazırlayınız.
4.Çeşitli metinlerden cümle türlerine örnekler yazınız.
5.Çeşitli metinlerden kelime gruplarına örnekler bulunuz.
6.Atatürk’ün Türk dilinin gelişimi ile ilgili yaptığı çalışmaları  araştırınız.
7.Çeşitli metinlerden(hikaye,roman,deneme, makale) paragraf türlerine örnekler bulunuz.
8.”Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki durumu ve yapılması gerekenler” konulu bir ödev hazırlayınız.
9.Çeşitli metinlerden ses olaylarına örnekler bulunuz. Metindeki sözcükleri Türkçenin ses özelliklerine göre inceleyiniz.
10.Seçtiğiniz beş kişinin bir gün boyunca kaç sözcükle konuştuğunu kaydediniz. Araştırma sonucunda hangi sözcüklerin ne kadar sıklıkla söylendiğini ve kişiler arasındaki farkları grafiklerle gösteriniz.
11.   Atatürk’ün dil hakkındaki görüşlerini araştırma
12.   İnsan, iletişim ve dil kavramlarının ilişkisini araştırma
13.   Dillerin sınıflandırılması, Türk dilini tarihi gelişimi,ve Türkiye Türkçesi hakkında araştırma
14.   Türkçedeki ses olaylarını araştırma, örnek metinler üzerinde gösterme. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
15.   Yazım kurallarını araştırma. Örnek bir metinde yazım hataların düzeltme. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
16.   Noktalama işaretlerinin araştırılması. Örnek metinde noktalama işaretlerinin gösterilmesi. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
17.  Kelimede yapı ve anlam üzerinde araştırma yapılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
18.   Türkçedeki tamlamaları ve bu tamlamaların çeşitlerinin örnek metinler üzerinde gösterilmesi. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
19.   Cümlenin ögelerini araştırma. Örnek cümlelerde ögelerin gösterilmesi. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
20.   Yapı  ve anlam bakımından cümlelerin araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
21.   Anlatım bozuklularının sebeplerini araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
22.  Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarını araştırılması. ÖSS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.


                                     10. SINIF YILLIK ÖDEV KONULARI
      TÜRK EDEBİYATI DERSİ :

1.  Göktürk Kitabeleri hakkında araştırma yapma, örnek metinler bulma, kitabelerin Türk edebiyatı ve tarihi açısından araştırma.
2.   Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lûgati’t Türk adlı eserini araştırma, eserin Türk edebiyatı ve Türk kültürü açısından önemini araştırma.
3.  Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapma. Üç hikayenin incelenmesi.
4.   Tasavvuf Edebiyatı’nın özelliklerini araştırma.
5.   Nasrettin Hoca fıkralarını hakkında araştırma yapma, fıkralardaki mesajları bulma.
6.   Yunus Emre ve Yunus Emre’nin insana bakış açısı hakkında inceleme.
7.   Halk edebiyatı ve halk edebiyatının bölümlerinin incelenmesi.
8.   Divan şiirini genel hatlarıyla tanıtma. Divan şirinde kullanılan nazım biçimleri hakkında bilgi toplama.
9.   Türk halk hikayelerinin genel özelliklerini belirleme. Hikâyelerdeki karakterleri ve bu karakterlerin genel özelliklerini çıkarma.
       
DİL VE ANLATIM DERSİ:
1.   Anlatıma hazırlanma, anlatımda tema ve konu, sınırlandırma konularında bilgi toplama.
2.   Anlatımın ve anlatıcının amacı ile anlatıcının tavrı hakkında bilgi toplama.
3.   Anlatımın özellikleri ve oluşumu hakkında bilgi toplama.
4.   Öyküleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Öyküleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulma.
5.   Belirlenen bir metin üzerindeki isimleri ve isimlerin çeşitlerini bulabilme.
6.   Betimleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Betimleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulabilme.
7.   Belirlenen bir metin üzerindeki sıfatları bulabilme, çeşitlerini gösterme. Sıfat-betimleyici anlatım ilişkisini kurabilme.
8.   Coşkulu ve heyecan bağlı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatıma uygun metinler bulabilme.
9.   Belirlenen bir metin üzerindeki adılları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
10.   Destansı ve emredici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu tip anlatımla yazılan örnek metinler bulabilme.
11.   Belirlenen bir metin üzerinde fiilleri gösterebilme, fiillerde çatı, fiillerin yapısı konularında uygulamalar yapma.
12.   Öğretici, açıklayıcı, tartışmacı ve kanıtlayıcı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
13.   Belirlenen bir metin üzerindeki zarfları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
14.   Düşsel ve gelecekten söz eden anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
15.   Belirlenen bir metin üzerindeki edat ve bağlaçları bulabilme.
16.   Söyleşmeye bağlı ve mizahî anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme ve metin üzerindeki ünlemleri bulabilme.
17.   ÖSS’de anlatım türleri konusunda çıkan son 20 yılın sorularını derleme.
18.   ÖSS’de sözcük türleri konusunda çıkan son 20 yılın soruları derleme.

                                                
11. SINIF YILLIK ÖDEV KONULARI
            TÜRK EDEBİYATI  DERSİ:
1.   Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında roman türünde yazılan eserlerdeki karakterlerinin incelenmesi. Romanlardan örnekler verilmesi.
2.   Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özelliklerini belirleme. Özellikler hakkında bilgi verme.
3.   Şinasi ve Namık Kemal’in Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı için önemi hakkında araştırma yapma.
4.  Tanzimat Döneminde yazılan tiyatro eserlerini konu, tema, dil ve sahneleme bakımlarından incelenmesi.
5.   Batı edebiyatındaki edebi akımlar hakkında bir sunum hazırlama.
6.   Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın genel özellikleri hakkında araştırma yapma.
7.   Aşağıda belirlenen Servet-i Fünûn döneminde yazılan eserleri içerik, dönemin özelliklerini yansıtma, yapı bakımından  inceleme:
Mai ve Siyah (Halit Ziya UŞAKLIGİL), Aşk-ı Memnû (Halit Ziya UŞAKLIGİL), Eylül (Mehmet Rauf), Sis (Tevfik Fikret), Elhân- Şitâ (Cenap Şehabettin)
8.   Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatlarının dil, edebi akımlar, edebi tür ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
9.   Fecr-i Âtî Edebiyatı ve Ahmet Haşim hakkında bilgi toplama.
10.   Millî Edebiyat Dönemi ile Fecr-i Atî Dönemi Türk şiirini ses ve ahenk, yapı, dil ve anlatım ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
11.   Ömer Seyfettin’in 5 hikayesinin okunup yapı, tema, dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.
12.   Aşağıda belirlenen Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı’nın eserlerinin incelenmesi.
Ateşten Gömlek (Halide Edip ADIVAR), Yaban (Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU), Memleket Hikâyeleri (Refik Halit KARAY), Küçük Ağa (Tarık BUĞRA), Zeytindağ (Falih Rıfkı ATAY)
13.   İstanbul’u konu alan şiirlerin derlenmesi.
14.   Beğenilen şairlerin şiirlerinden antoloji oluşturma.
           
DİL VE ANLATIM DERSİ:
1.   Mektup türünün özelliklerinin araştırılması. Ünlü kişilerin mektup örneklerinin derlenmesi. Uzaktaki bir tanıdığa mektup türünün özelliklerine uygun mektubun yazılması.
2.   Günlük türünün özelliklerinin araştırılması. Belirli bir süre günlük tutulması
3.   Anı türünün özelliklerinin araştırılması. Atatürk ile ilgili anıların derlenmesi. Anılarda bunan ses olaylarının incelenmesi.
4.   Biyografi türünün özelliklerinin araştırılması. Atatürk’ün hayatının biyografi türünün özelliklerine göre incelenmesi.
5.   Gezi türünün özelliklerinin araştırılması. Gezilip görülen bir yerin gezi türünün özelliklerine göre anlatılması.
6.   Sohbet (söyleşi) türünün özelliklerinin araştırılması.
7.   Haber yazılarının özelliklerinin araştırılması. Günümüzde gazetelerde bulunan anlatım bozukluğu bulunan cümlelerin tespit edilmesi.
8.   Fıkra türünün özelliklerinin araştırılması. Türü uygun örneklerin incelenmesi.
9.   Deneme türünün özelliklerinin araştırılması.  Seçilen bir konuda deneme türünün özelliklerine uygun bir denemenin yazılması.
10.   Makale türünün özelliklerinin araştırılması. Belirlenen bir konuda makale yazılması.
11.   Eleştiri türünün özelliklerinin araştırılması. Edebî bir eserin eleştiri türünün özelliklerine göre incelenmesi.
12.   Röportaj türünün özelliklerinin araştırılması.  Ünlü bir kişiyle yapılan röportajın türün özelliklerine göre incelenmesi.
13.   Mülakat türünün özelliklerinin araştırılması.
14.   Söylev türünün özelliklerinin araştırılması. “Nutuk” adlı eserin türü göre incelenmesi.
15.   İmla kurallarının araştırılması. İmla kuralları konusunda ÖSS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
16.   Anlatım bozukluğu konusunun araştırılması . Bu konuda ÖSS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
17.  Belirlenen bir hikayedeki sözcükleri anlamaları bakımından incelemek.
18.   Üniversiteye giriş sınavında öğretici metinlerle ilgili çıkan soruların araştırılması.

                         12.SINIF YILLIK ÖDEV KONULARI
     TÜRK EDEBİYATI

1.Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının oluşumu
2.Cumhuriyet döneminin siyasî, sosyal ve fikrî temelleri
3.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Deneme
4.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Makale
5.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Gezi
6.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hatıra
7.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Fıkra
8.Cumhuriyet Döneminde Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin şiirlerini inceleme
9.Cumhuriyet Döneminde Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin Şairleri inceleme-tanıtma
Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Dıranas, Ziya Osman Saba,Yaşar Nabi Nayır (Yedi Meşale Grubu’ndaki diğer isimler) Cahit Sıtkı Tarancı
10. 1920-1960 yılları arasında toplumcu gerçekçi şiirleri inceleme
11. 1920-1960 yılları arasında toplumcu gerçekçi şairleri inceleme-tanıtma
Nazım Hikmet Ran, Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Mehmet Akif Ersoy
12.Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şiirlerini inceleme
13.Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şairleri inceleme-tanıtma
Faruk Nafiz Çamlıbel, Ahmet Kutsi Tecer, Kemalettin Kamu, Orhan Şaik Gökyay, Zeki Ömer Defne, Arif Nihat Asya
14.Garip Hareketi (I. Yeni) şiirlerini inceleme
15.Garip Hareketi (I. Yeni) şairleri inceleme-tanıtma: Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu
16.Garip dışında yeniliği sürdüren şiirleri inceleme : (Fazıl Hüsnü Dağlarca,Behçet Necatigil, Cahit Külebi,Attila İlhan,Ahmet Oktay,Erdem Beyazıt,Cahit Zarifoğlu,Hilmi Yavuz)
17.Garip dışında yeniliği sürdüren şairleri : (Fazıl Hüsnü Dağlarca,Behçet Necatigil, Cahit Külebi,Attila İlhan,Ahmet Oktay,Erdem Beyazıt,Cahit Zarifoğlu,Hilmi Yavuz)inceleme-tanıtma
18.İkinci Yeni akımı şairlerinden seçilen şiir/şiirleri inceleme : (Cemal Süreyya,İlhan Berk,Edip Cansever, Turgut Uyar,Ece Ayhan,Ülkü Tamer,Sezai Karakoç)
19.İkinci Yeni akımı şairlerini inceleme-tanıtma
20.İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirleri inceleme : (1960 sonrasında kendilerini toplumcu olarak nitelendiren,İsmet Özel,Süreyya Berfe,Nihat Behram,Ataol Behramoğlu,Refik Durbaş gibi şairlerin eserlerinden metinleri(şiirleri) ahenk, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından inceleme)
21.İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şairleri : (İsmet Özel,Süreyya Berfe,Nihat Behram,Ataol Behramoğlu,Refik Durbaş) inceleme-tanıtma
22.Cumhuriyet dönemi hikayeciliği
23.Cumhuriyet dönemi romanı
24.Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazılan Hikâye ve Romanları incelemek: (Sadri Ertem, Sebahattin Ali, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt gibi yazarların eserlerinden metinler seçerler. Bu metinleri sıralanan kazanım, verilen açıklama ve daha önce önerilen etkinliklerden yararlanarak yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından incelerler ve yorumlarlar.)

DİL VE ANLATIM

1. Duvar gazetesi hazırlama. Çeşitli YGS ve LYS konularının hazırlanması,  bir oyun hazırlama, çeşitli metin örneklerini tahlil etme

 

     

15- S. KUZU; geçen sene ortak sınavlarda gösterilen çabaların bu yıl da devam etmesini istedi. Bunun için de yazılı sınavlardan önce zümre öğretmenlerinin bir araya gelerek görüş alış verişinde bulunmalarına, özellikle ortak sınavların soru ve cevap anahtarlarının hazırlamasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına karar verildi.  

16- Ders araç ve gereçleri olarak öğrencilerin ders kitaplarının yanında imkânları dâhilinde Türkçe sözlük, Yazım Kılavuzu, bulundurmalarının yararlı olacağı görüşü belirtildi. Söz alan N. BARAN, bunların dışında Edebiyat Tarihi Ansiklopedilerinden, Dilbilgisi kitaplarından, Güzel Konuşma ve Yazma kitaplarından ve Antolojilerden yararlanılmasının iyi olacağını belitti. Ayrıca metni işlenen şair ve yazarların bulunabilen eserlerinin sınıflara götürülmesi konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını belirtti. M. YETGİN, bilhassa Türk Edebiyatı konularını işlerken ön hazırlığın önemine dikkat çekti. Bu hazırlığın daha çok öğrenci tarafından yapılmasının yeni müfredatın ana amaçlarından biri olduğunu belirtti. Fakat eski kaynakların yeni müfredatın işlenmesinde yetersiz kalmaları yeni kaynaklara ihtiyaç duyurmuştur. Bilhassa 9.  Ve 10. Sınıflarla alanı TM ve SOSYAL olan sınıflar hazırlanma konusunda zorlanmaktadır. Bunun için ders kitabının haricinde farklı kaynakların da kullanılmasında fayda görüyorum, dedi. C. DEMİRKOL ve n. Baran da aynı konuya dikkat çekerek geçen yılki bir uygulamayı örnek gösterdi. 9. Sınıflarda böyle bir kaynak kitap aldırıldığı için il çapında yapılan ortak sınavlarda okulumuzun 9. Sınıf öğrencileri başarılı olmuşlardır. M.ÖZCAN, ders kitabının dışında başka bir kaynağın öğrencilere tavsiye edilmesinin yanlış anlamalara neden olacağın belirterek konunun idare ile konuşulduktan sonra tekrar değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. M.COŞKUN, konunun hassasiyetine dikkat çekerek daha sonra bir kez daha görüşülmesinin uygun olacağını söyledi. Öğrencinin derse hazırlıklı girmesi için mutlaka alternatif kaynakları da edinmesi gerekir.  Ben böyle bir kaynağın zümre kararıyla aldırılmasından yanayım. S.KUZU,  okul kütüphanesinin yanında ildeki diğer kütüphanelerin de etkin bir şekilde kullanılmasının öğrencinin ufkunu açacağını belirterek  yönlendirmelerin yapılmasına dikkat çekti. Okulumuzun teknolojik açıdan verimliliğine işaret ederek bilgisayar, tepegöz, projeksiyon makinesi, kamera, optik okuyucu, akıllı tahta, farklı konuları içeren CD’ler, DVD’ler gibi araç ve gereçlerin kullanılmasının motivasyona faydası olacaktı

 KARAR: Yukarıda belirtilen görüşler doğrultusunda davranılacaktır. Gerekirse öğrencilere ders kitabının haricinde farklı kaynak lar tavsiye edilecektir. Bu tamamen tavsiye niteliğinde olacak ve zorlama olmayacaktır.Öğrencilerin derslere ders kitaplarıyla girmeleri sağlanacaktır.

17- C. DEMİRKOL, geçen sene okul kütüphanesindeki kitapların gözden geçirildiğini ve okul kütüphanesinde bulunmasının öğrencilerin yararına olacağı düşünülen eserlerin tespit edildiğini ve bunların liste halinde okul idaresi ve Kütüphanecilik Kulübüne verildiğini söyledi. Bu listede bulunan bazı eserlerin alındığını sözlerine ekledi. M. ÖZCAN da okul kütüphanesinde dal ile ilgili eksik olan kitapların yeniden tespit edilerek temini için listenin okul idaresine verilmesi konusunda şu an için bir çalışma yapılamayacağını, bu konu ile ilgili olarak birkaç hafta sonra çalışmaya başlanılabileceğini; çünkü okul kütüphanesinin faaliyete geçirilmediğini söyledi. Bu nedenle bu konudaki çalışmaların daha sonra yapılacak zümre öğretmenler kurulunda görüşülmesini teklif etti. Yeni eserlere ihtiyaç duyulduğunu, bunu için de idare ile işbirliğine gidilerek özel bir çalışmanın yapılmasını faydalı olacağını da sözlerine ekledi.

KARAR: Okul kütüphanesi daha önceki senelerde olduğu gibi yine tam gün açık olacak, öğrencilerin kütüphaneden tam olarak istifade etmeleri sağlanacak, kaynak olarak ders kitaplarının yanında okuldaki teknolojik araçlardan da yararlanılacak, idare ile işbirliğine gidilerek, gerekirse, farklı kaynak kitaplar da öğrenicilere tavsiye edilecek, kütüphanenin zenginleştirilmesi için kitap alım kampanyaları düzenlenecek, en son yayımlanan eserlerin kütüphaneye kazandırılması politikası güdülecek, derslerde sadece kaynak kitaplardan yararlanılmayacak, bilgisayar, projeksiyon, CD, DVD gibi teknolojik aletlerden de  yararlanma yoluna gidilecektir.

*18- Edebiyat derslerinde İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı, İslam konulu ürünler ve tasavvuf ile ilgili konularda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleriyle; destanlar, Tanzimat dönemi, Milli Mücadele dönemi v.b dönemler, Edebiyat tarihi ile ilgili bölümlerde ve Atatürkçülük ile ilgili konularda Tarih dersi öğretmenleriyle iş birliği yapılmasının yararlı olduğunu söyleyen M. YETGİN, önceki senelerdeki iş birliğinin devam ettirilmesinin gerektiğini sözlerine ekledi. Konulara paralel olarak, dil bilgisi konularında da yabancı dil dersleri öğretmenleri ile işbirliği yapıldığını söyledi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi diğer zümre öğretmenleriyle sürekli işbirliğine gidilerek alışkanlık haline gelmiş imla, noktalama ve anlatım yanlışlıklarının diğer derslerde de düzeltilmesi, mahalli ağzın devamlı kullanılmasının önüne geçilmesi için çalışılması kararlaştırıldı.

19- Güzel Türkçemizin konuşma ve yazma kurallarının iyi kullanılması ve öğretilmesi için T. Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine büyük iş düştüğünü söyleyen M. HASGÜL, bu konuda iş birliği yapılmasının şart olduğunu belirtti. Söz alan N. BARAN, aslında bunun sadece T. Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin değil bütün öğretmenlerin öncelikli görevi olması gerektiğini söyledi. S. KUZU, öğrencilerde kitap okuma alışkanlığının bulunmadığını, kitap okumayan öğrencilerin kendini ifade etme noktasında da sorunlar yaşadığını söyledi. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması noktasına önem verilmesi ve gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Söz alan M. YETGİN geçen sene de kitap okuma alışkanlığı kazandırılması noktasında çalışmalar yapıldığını, elden gelen çabanın sarf edildiğini belirtti. Bu sene de çalışmaların özellikle Lise 1. sınıflar düzeyinde yoğunlaşarak sürdürüleceğini belirtti. Söz alan C. DEMİRKOL; 17.  gündem maddesinde alınan kararı hatırlattı.

KARAR: Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için ödül, taltif, sözlü notu verme gibi yöntemler uygulanacaktır. Okul kütüphanesinin zenginleştirilmesi ve kitapların yenilenmesi, yeni yayımların tanıtılması sağlanacaktır. Seçkin eserler, bilhassa gerek Türk Edebiyatında, gerekse diğer edebiyatlarda klasik olmuş eserler (100 Temel Eser gibi..) nazara getirilecektir. Televizyonlarda ve radyolarda Türkçeyi güzel kullanan program yapıcıları, sunucular, haber spikerleri, konuşmacılar takip edilecek ve öğrencilerin onları dinlemeleri sağlanacaktır. Sınıf içinde ilk dakikalarda öğrencilerin bazı güncel konularda serbestçe konuşmaları teşvik edilecektir.Seslerin, harflerin, hecelerin, kelimelerin, vurgularına, telaffuzlarına dikkat edilecektir. Bu konuda otorite olmuş ve Türkiye çapında isim yapmış konferansçıların tespit edilerek okulumuz konferans salonunda istifadesine çalışılacaktır.

 

  20-  Konuyla ilgili olarak 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı R.G. Şubat 2005 tarih ve 2569 sayılı T.D’de  yayımlanan lköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’nin bazı maddeleri okundu ve tartışıldı Bu maddeler şunlardır:

7. Madde: Esaslarla ilgili,   Madde 8: Sosyal Etkinlikler Kurulunu oluşturulması, 9. Madde: Gönüllü veli seçimi, 10. Madde: Öğrenci Kulüpleriyle ilgili, 11. Madde: Öğrenci Kulübünün çalışma esasları, Toplum Hizmeti ve Çalışma Esasları ile ilgili 12. ve 13. Maddeler, Sosyal Etkinlikler ile İlgili Görevleri ile ilgili 14.,15.,16.,17.,18. Maddeler, Diğer Sosyal Etkinlikler ile ilgili 19. Madde ile 33. Maddeler arasındaki diğer maddeler. Bunların ışığında okulumuzda etkinliği gerçekleştirilecek Hafta ve Günler Aşağıdadır.

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. 10-16 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası, 24 Kasım Öğretmenler Günü, 2-9 Aralık Mevlana Haftası 27 Aralık Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıldönümü, 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, 21 Mart Nevruz Bayramı, Mart ayının son Haftası Kütüphane Haftası, Gazi Osman Paşayı Anma Günü. Nisan ayının ilk  haftası,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı.30 Ağustos Zafer Bayramı.Yerel Kurtuluş Günleri. Zümrece daha sonra belirlenecek şair ve yazarları anma etkinlikleri.

 

KARAR: Yukarıda belirlenen gün ve haftalar okul idaresinin direktifleri doğrultusunda zümremizce ve diğer zümrelerce görev paylaşımı yapılarak  değerlendirilecektir. Haftalar ve günlerle ilgili görev paylaşımı daha sonra idarecilerden birinin başkanlığında gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Görev bölümü yapılırken diğer zümre öğretmenlerinin de katkıda bulunmalarının etkinliğin gerçekleşmesinde faydalı olacağı, bu dileğin idareye iletilmesi kararlaştırıldı. Etkinliklerde görev alacak öğrencilerin seçiminde yönetmeliklere uyulacaktır. Mümkün olduğunca fazla öğrenciye görev verilmesine çalışılacaktır. Görev alan öğrencilerle ilgili planlama önceden hazırlanıp okul idaresine verilecek ve böylece etkinliğin daha düzenli gerçekleşmesi sağlanacaktır.Etkinlikte görev alan öğrencilerin çalışmaları sözlü notu ile değerlendirilecektir.

 

21- Konuyla ilgili 26.12.2009 tarih ve B.08.0.PGM.0.23.01.02.4 - 4084/102979 sayılı ““Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına

Dair Esaslar” isimli genelge incelendi Bu genelge doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar tespit edildi.   Zümre öğretmenleri tarafından gerçekleştirilebilecek çalışmalar şunlardır:

GÜZEL SANATLAR:

a) Plastik Sanatlar, 1) Resim, 2) Heykel, 3) Mimari

b) Fonetik Sanatlar:   1) Müzik, 2) Edebiyat

c) Dramatik Sanatlar: 1) Tiyatro, 2) Opera, 3) Bale, 4) Drama, 5) Sinema

Çalışmalar ilgili genelge doğrultusunda olacaktır. Çalışma planı yapılmadan önce idareden sorulacak ve idarenin vereceği direktifler doğrultusunda hareket edilecektir.

 

22- Kararlar en iyi şekilde uygulanacaktır. Kararların uygulanmasında birliktelik esastır. Okul idaresi ve diğer zümre öğretmenleri ile her zaman işbirliği içinde olunacaktır. Gerek yıllık planlar, gerekse günlük planlar ilgili maddelere göre hazırlanacaktır. Sınavların gerçekleştirilmesinde alınan kararlar esas olacaktır. Bireysel sınavların yanında ortak sınavlarında yapılmasına çalışılacaktır. Okul idaresince belirlenen YGS, LYS testleri ve diğer sınıfların konuları ile ilgili testler de yıllık planlarda gösterilecektir. Öğrencilerin ders dışı etkinliklerde görev almaları ve çeşitli kurumlarca belirlenen yarışmalara katılmaları sağlanacaktır. Belirli gün ve haftaların etkin bir şekilde kutlanması, değerlendirilmesi, onların amacına uygun bir şekilde anlatılması gerek idare gerekse diğer zümre öğretmenlerinin katkılarıyla gerçekleştirilecektir.Yeni eğitim ve öğretim yılını başarılı geçmesi dileğiyle toplantı sona erdi.

 

 ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ:  

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam121
Toplam Ziyaret3705030
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Takvim