• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

11.SINIF TED 1.D 3.SINAV

ORHANGAZİ ANADOLU LİSESİ TÜRK EDEBİYATI 11.SINIF 3.SINAV A SORULARIDIR                        ww.edebiyatogretmeni.net 

 

1-“Arka arkaya yayımladığı ve hep ölüm teması etrafında toplanan bir seri oluşturur. ölüm karşısında duyulan ıstırapla ölüm ve diğer metafizik problemler hakkındaki düşünceler, bu eserlerde biri birini kovalayan dalgalar halindedir. Sanatçı kontrolü altındaki düşünceleriyle dönemin şiirinde serbest düşünüşe yine en çok yaklaşandır.” Sözü edilen sanatçımız kimdir?
A) Makber - Ölü - Hacle -Abdülhak Hamit
B) Nejat Ekrem-Zemzeme,Tefekkür- Recaizade Ekrem
C)Terci-i Bent-Terkib-i Bend,Zafername -Ziya Paşa
D) Münacat, Arz-ı Muhabbet-Şinasi
E)Durub- Emsal-i Osmaniye-Şinasi

2. Aşağıdakilerden hangisi Recaizde Mahmut Ekrem'in özelliklerinden biri değildir?
A) Muallim Naci ile ciddi tartışmalara girmiştir.
B) Kafiyenin kulağa göre olmasını ister.
C) Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir.
D) Devrin genç nesillerine edebiyatı öğretmiştir.
E) Sanatın toplumu eğiten bir araç olduğunu savunur.

3 - Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in yapıtlarındın biri değildir?     A) Harabat   B) Cezmi    B) Akif Bey      D) Zavallı Çocuk   E) Gülnihal

4-Aşağıdakilerden hangisindeki sanatçıların tümü Tanzimat’ın Il. döneminde eser vermiştir?
A) Abdülhak Hamit — Şinasi — Nabizade Nazım
B)Recaizade M.Ekrem-Muallim Naci-Nabizade Nazım
C) Samipaşazade Sezai-Nabizde Nazım-Ziya Paşa
D) Namık Kemal — Şinasi — Ziya Paşa
E) Ahmet Mithat — Recaizade M. Ekrem — Namık Kemal
5. 

-Aşağıdakilerden hangisi 'romantizm'le 'kla­sizmin' ortak özelliklerinden biri olabilir?

        A)Dil ve anlatım özellikleri

     B)Kahramanların seçimi, sıradanlığı

    C)Yazarın eserin dışında kalması

    D)Olaylar karşısındaki nesnellik

    E)Kişisel psikolojiye öncelik verilmesi

6. Aşağıdaki edebi türlerden hangisinde Namık kemal in eserine rastlanmaz ?
A) TiyatroB)Roman D) EleştiriD) TarihE) Gezi
7. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Ziya Paşa - Zafername
B) Namık Kemal - Şiir ve inşa
C) Ahmet Mithat - Hasan Mellah
D) Şinasi - Müntahabat-i Eş’ar
E) Recaizade Ekrem - Araba Sevdası

8. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat ikinci kuşak şair ve yazarları arasında yer almaz?
A) Recaizade M. Ekrem B) Abdülhak Hamit
C) Muallim Naci D) Nabizade Nazım E) Ziya Paşa

9.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Ziya Paşa’ya ait değildir?
A) Zafername    B) Harabat
C) Defter — i Amal  D) Rüya  E) Nağme — i Seher

10. Recaizade Mahmut Ekrem’in aşağıdaki yapıtlarından hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır ? A) Afife Anjelik B) Atala C) Vuslat                                  D) Nijat Ekrem     E) Çok Bilen Çok Yanılır

11-Tanzimat edebiyatında aşağıdaki 'ikileme'ler­den hangisi görülmez?

A)    Eski dil - Sade dil

B)    Eski - Yeni düzyazı türleri

C)    Yeni - Eski nazım biçimleri

D)    Hece - Aruz ölçüsü

E)    Romanda Doğulu - Batılı yaşam biçimleri

  

 

 

 

12-Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle Ziya Pa­şa'nın eserlerinden oluşmuştur?

A)    Zafername, Terkib - i bent, Terci - i Bent, Me­raki

B)    Zafername, Harabat, Rüya, Defter - i Amal

C)    Harabat, Rüya, Eşar - ı Ziya, Sergüzeşt

D)    Yeniçeriler, Terkib - i bent, Terci - i bent, Rüya

E)    Rüya, Zemzeme, Zafername, Eşar - ı Ziya

13-Aşağıdakilerden hangisinin 'Tanzimat romanı'­nın bir özelliği olduğu söylenemez?

A)    Çevre betimlemeleri abartısız, gerçekçidir.

B)    Roman ve öykülerde olaylar abartılarak verilir.

C)    Yazar iyileri tutar, olayın akışına karışır.

D)    Rastlantıya çok yer verildiğinden gerçekçilik duygusu zedelenir.

14-'Tanzimat gazeteciliği' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı olduğu

B)    Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı

C)    Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgi­lenmediği

D)    Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi gibi yazı türlerini tanıttığı

E)    Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamu­oyuna yansıttığı

15-Halit Ziya Uşaklıgil'in hangi eseri türü yönün­den diğerlerinden farklıdır?

A)    Aşk - ı Memnu        B)  Mai ve Siyah

C)    Kırık Hayatlar         D)  Kırk yıl

E)    Nedime 

16-Servet - i Fünun şiirinin ölçü, uyak anlayışı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Türkçe sözcükler, aruza uydurulmaya çalışılır.

B)    Halk şiiri uyak anlayışı benimsenir.

C)    İşlenilen konuya uygun ölçüler kullanılır.

D)    'Kafiye kulak içindir', görüşü geçerlidir.

E)    Yalnızca Fikret, Şermin'de heceyi kullanır.

17-'Romantiz'in etkisi, aşağıdaki sanatçıların hangisinde görülmez?

A)    Namık Kemal                     B)  Ahmet Mithat

C)    Şinasi   D)  Recaizade Ekrem

E)    Adbülhak Hamit

18-Servet - i Fünun'da düzyazıyla ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yapılamaz?

A)    Yepyeni ad ve sıfat tamlamaları oluşturulur.

B)    Halkın anlayabileceği açık, yalın bir dil benim­senir.

C)    Çokça sıfat, ortaç öbeği kullanılır.

D)    Fransızca'dan alınan sözcükler Türkçeleştirilir.

E)    Yan cümlecik, eylemsilerle zenginleştirilmiş uzun cümleler kullanılır.

 

 

 

 

 

19.      Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret için söylenemez?

A)    Yönetimi, düzeni eliştirdiği

B)    Kurtuluşu Batı bilim, tekniğinde bulduğu

C)    Haksızlığa, tarihsel yanlışlık ve tutuculuğa karşı çıktığı

D)    Baskılara, tek elden yönetime boyun eğdiği

E)    1901'den sonra toplumsal şiirler yazdığı

 

20-Servet - i Fünun'a yönelik aşağıdaki değerlen­dirmelerden hangisi doğru değildir?

A)    Farklı kip ve zamanlarla olay canlandırılır, ey­lem­ler zenginleştirilir.

B)    Yüklem, cümlenin her yerinde kullanılır, tekdü­zelik yıkılır.

C)    Kesik, eksiltili, devrik cümle kullanılmaz; yal­nızca kurallı cümle kullanılır.

D)    Ara cümleler, 've' ile başlayan cümleler, ünlem cümleleri kullanılır.

            E)Realist Fransız yazarlarından yararlanılır, ar­tistik bir anlatım yeğlenir

 

21Tevfik Fikret için aşağıdakilerden hangisi söy­lenemez?

A)    Çöken İmparatorluğunun kurtuluşunu Batılı­laşmada bulduğu

B)    Romantiklerin, parnasyenlerin etkisiyle birey­sel duygularını yansıttığı

C)    Çeşitli nedenlerle karamsar şiirler yazdığı

D)    Sis'ten sonra (1901) yeni bir özle yazdığı

E)    Önemli devlet görevlerinden bulunduğu, yö­netimle uzlaştığı

 

22-Aşağıdakilerden hangisi Servet - i Fünun şiiri­nin bir özelliği olamaz?

A)    Şiirin seçkinler için olduğu görüşü yaygındır.

B)    Dili ağırdır, yeni sözcük ve tamlamalar kullanı­lır.

C)    Fransız şiirine özenilir, benzer kavram ve im­geler kullanılır.

D)    'Sanat sanat içindir' görüşü benimsenir.

E)    Halk tarih ve kaynaklarına dönmeye başlanılır.

 

23- Aşağıdakilerden hangisi 'romantizm' ve 're­alizm'de, kimi aykırılıklara karşın, belli oranda birliktelik gösterir?

         A)Konunun ulusal kaynaklardan, tarihten, çağ­daş edebiyattan alınışı

        B)Kişinin çevresiyle birlikte değerlendirilmesi

        C)Yazarın eserde görünmesi, kişi ve olayları yönlendirmesi

        D)Nesnelliğin yöntemsel ilke edinilmesi

        E)Lirik, epik şiirin önemsenmesi

24-Yazarı yaşadığı sanat dönemiyle birlikte veren aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğru de­ğildir?

A)    Hüseyin Cahit Yalçın - Servet - i Fünun

B)    Ahmet Haşim - Fecr - i Ati

C)    Mehmet Emin Yurdakul - Milli Edebiyat

D)    Abdülhak Hamit - Servet - i Fünün

E)    Recaizade Ekrem - Tanzimat İkinci Dönem

25-Aşağıdakilerden hangisi Tevfik Fikret'in eserle­rinden biri değildir?

A)    Nesr - i Sulh          

B)    Rübab - ı Şikeste

C)    Haluk'un Defteri    

D)    Rubab'ın Cevabı

E)    Tarih - i Kadim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru

A

B

C

D

E

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADI SOYADI

SINIFI

NO


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam222
Toplam Ziyaret3727425
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.758032.8893
Euro35.021935.1622
Takvim