• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

9 TÜRK EDEBİYATI ÇALIŞMA SORULARI

 

AŞAĞIDAKİ VERİLEN İFADELERİN DOĞRU YA DA YANLIŞ OLDUĞUNU PARANTEZ İÇERİSİNDE (D) VEYA (Y) YAZARAK BELİRTİNİZ.

 -(D) Güzel sanatlar işitsel(fonetik), görsel(plastik) ve dramatik(ritmik olmak üzere üç kısımda sınıflandırılır.

2-(D) Güzel sanatların temelinde güzellik, etkileyicilik, öğreticilik, evrensellik ve yaratıcılık vardır.

3-(Y) Sanat eseri sadece insanın doğayı anlatma biçimlerinden doğmuştur.

4-(D) Sanat eseri öğretmez, açıklamaz, sezdirir, çağrıştırır, hissettirir, duygulandırır ve düşündürür.
5-(D) İnsanın bir eylemle kendini veya bir olayı bir olguyu anlattığı sanat dalı dramatik sanattır.
6-(Y) Sanat esri özgün değildir. Kendinden önceki eserlerin devamı niteliğindedir.
7-(D) Sanat eseri, eseri oluşturan sanatçının düşünce dünyasından izler taşır.
8-(D) Güzel sanatların temelinde insan vardır.
9-(D) Sanat, insanların, kendileri ve doğa karşısında duygu ve düşüncelerini çizgi, renk, biçim, ses, söz ve ritim gibi unsurlarla güzel ve etkili bir biçimde ve kişisel bir üslupla ifade edilmesidir.
10-(D) Sanat yapıtının özgünlüğünü belirleme, geçmiş ve bugünü bütünleştirerek değerlendirmeyi gerektirir.
11-(D) Yaşanılan ortam, sanat eğitiminde önemli bir etkendir.
.....................

20-(D) Sanat eserlerinin yaratılması, anlaşılması akıl ve duyu yoluyla gerçekleşir.


AŞAĞIDAKİ VERİLEN CÜMLELERDEKİ BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN CÜMLELERLE TAMAMLAYINIZ.

1-Güzel sanatlar, …………………, ……………., ve …………….olmak üzere üç gruba ayrılır.(işitsel,görsel ,dramatik)
2-Mimari, heykel, resim ve hat gibi sanatlar………………..sanatlar grubuna girer. (görsel)
3-……………sanatı, sözler ve bedensel hareketlerle bir olayı canlandırma sanatıdır. (tiyatro)
4- Sinema belirli bir bakış içindeki bilgi ve değerlendirmelerin seçimi ve düzene konmasına dayanır. Bu, biçimlendirme yoluyla aktarılan anlık hareketli görüntülerin üretimiyle ilgilidir. Bu yüzen sinema………………..sanatlar grubuna girer. (dramatik)
5- Bir sanat eserinin temelinde………………. vardır. (insan)
6-İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlere………….denir. (zanaat)
7- Tümü ya da bir bölümü şarkı olarak söylenen müziğe uyarlanmış sahne yapıtı olan operada müzik, edebiyat  ve dans iç içedir. Bu nedenle bu tür sanatlara…………………………da denir. (karma sanatlar)
8- ………………..malzemesi boya ve çeşitli yüzeyler olan bir sanattır. Soyut ya da somut şekillerin çizilmesi temeline dayanır. (resim)
9-……………baştan sona bestelenmiş, sololu, korolu, orkestralı sahne oyunudur. Oyun sürelerinin çoğunu sözlü bölümler oluşturur. Sözler, konunun akışına göre çeşitli müzik türleri içinde bestelenir. (opera)
...........
14-Bir Yunan heykeli, bir Osmanlı seramiği, bir Uzak Doğu resmi farklı anlayışların ürünleridir. Ama bu yapıtların her birinde ayrı bir güzellik, ayrı bir çekicilik buluruz. Bu tüm insanlığa hitap eden bir güzelliktir. Sanatın bu özelliği onun……………………..olduğunu gösterir.(evrensel)
 

AŞAĞIDA VERİLEN KAVRAMLARI VE TERİMLERİ KISACA AÇIKLAYINIZ.


SANAT:
EDEBİYAT:
ZANAAT:
DRAMATİK SANAT:
FONATİK SANAT:
SANATÇI
GÖRSEL SANAT
KARMA SANAT

AŞAĞIDAKİ SANAT DALLARINI KARŞIDINDAKİ SANAT ÇEŞİTDİYLE EŞLEŞTİRİNİZ.
AŞAĞIDAKİ SORURI CEVAPLANDIRINIZ.


1-Sanatın beş özelliğini yazınız.
a)
b)
c)
d)
ç)


2-Öğretici olan ve fayda sağlayan eser ile sanat esri arasındaki farkı açıklayınız.

3-Güzel sanatları şema ile sınıflandırınız.


4-Sanat esri ile sanatçı arasında nasıl bir ilişki vardır.5-Sanat ile estetik arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


6-Güzel sanatların insan yaşamındaki yeri ve önemini açıklayınız.

7-Edebiyat ile güzel sanatlar arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
 

 


 

1- Edebiyat her şeyden önce tarihî ve kültürel olandan hareketle dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir. Bu etkinlik ile insan olan her yerde ve zamanda karşılaşıldığını, insanı konu alan çalışma alanlarının yetkinlikleri dile getirilmektedir. Öyleyse güzel sanatların kaynağı ve özelliklerinden söz edebilmek için somut olarak insanı tanımak gerekir.
Yukarıda güzel sanatların hangi yönü üzerinde durulmaktadır.
A)   Evrensel bir özelliğe sahip olması
B)   Kaynağının insan olması ve insanı konu alması
C)   Zamanla gelişme göstermesi
D)   Tarihi ve kültürel konuları işlemesi
E)   Edebiyatla içli dışlı olması

2-Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların özelliklerinden değildir?
A) Her an genişlemekte, değişmekte ve zenginleşmektedir.
B) İnsanda bulunan güç ve yeteneğin sonucu ortaya çıkar.
C) Özgün bir çalışmanın ürünüdür.
D) Yeni bir yapı kurma ve şekil verme girişimidir.
E) Güzel sanatların dış dünya ile ilişkisi yoktur.

3- Sanat eseri insana ne ahlâksızlık öğretir ne de ahlâklı olmayı öğütler. Ahlâk karşısında kayıtsızdır. Kişilere gündelik hayatta kullanılacak bilgi verdiği de söylenemez. Çünkü gerçekliği yorumlar, dönüştürür ve yeniden yapılandırır. Buna sanata özgü gerçeklik denir. Ama sanat eseri sezgisel bilgi vererek insanın katı gerçekliğinin ötesini düşünmesini sağlar.
Yukarıda sanatın ve sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir.

A)   Sanat, insana öğüt vermez.
B)   Sanat, gerçeği yeniden yorumlayarak bize sunar.
C)   Sanat eseri, insanın hayal dünyasından dış dünyaya yansımasıdır.
D)   Sanat, insanın sezgisel yeteneğini geliştirerek farklı düşünmesini sağlar.
E)   Sanat eserinin dile getirdiği gerçeklik kişiye özgü değildir.

4- Aşağıdakilerden hangisi sanatın özelliklerinden değildir.
A)Kavramların, gözlemlerin değil, sezginin öne çıktığı eserler ortaya koyar.
B) Öğretmez, açıklamaz, göstermez.
C) Sezdirir, çağrıştırır, hissettirir, duyurur, hatırlatır.
D)Doğanın gözlemlenmesi sonucu ortaya çıkar.
E) Sanat kendi geleneği içinde varlığını sürdürür.

5) Sesle yapılan sanatlara fonetik sanat denir. Bu tanıma göre aşağıdaki sanat dallarından hangisi bu gruba girmez?
A) Müzik
B) Edebiyat
C) Tiyatro
D) Resim
E) Opera

6) Anlatmayla veya nakletmeyle gerçekleştirilen sanat metinlerine anlatmaya bağlı edebî metinler denir. Bu tanıma göre aşağıdaki türlerden hangisi bu gruba girmez?
A) Destan
B) Masal
C) Halk Hikâyesi
D Roman
E) Müzik

7- Atatürk: “ Söz ve anlamı, yani insan dimağında yer eden, her türlü bilgileri ve insan karakterinin en büyük duygularını, bunları dinleyenleri veya okuyanları, çok ilgili kılacak şekilde söylemek ye yazmak sanatıdır edebiyat. Bunun içindir ki, edebiyat ister nesir halinde olsun, ister nazım biçiminde osun, tıpkı resim gibi heykeltıraş gibi özellikle musikî gibi güzel sanatlardan sayıla gelmektedir.” diyor. Atatürk’ün yukarıdaki ifadeleri edebiyatın hangi özelliğini belirtiyor.
A) Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini
B) Edebiyatın insanı ve doğayı konu almasını
C) İnsanın duygularının bir göstergesi olduğunu
D) Nesir ve nazım şeklinde yazılmasını
E) Anlatmaya dayalı bir tür olduğunu

8-  Varoluşun sırrına eren insan, yarına inanır ve geleceğe hazırlanır. Yarına inanan, geleceği bugünden hazırlayan insan, ortaya koyduğu kalıcı eserlerle yaşadığı yere damgasını vurur. Günü gününe yaşama ilkesini benimseyen, yarına inanmadığından gelecek için bir hazırlık yapmayan insan ise yaşadığı yerde bir iz bırakmadan göçüp gider.
Yukarıdaki paragraf sanatın hangi yönünü açıklamaktadır?
A)   Sanat her zaman bir değişim içerisindedir.
B)   Sanat insanı ölümsüzleştir.
C)   Sanatın malzemesi insan ve dildir.
D)   Sanat insanı geleceğe hazırlar.
E)   Sanat insana varoluşunu hatırlatır.

9-Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın özelliklerinden değildir.
A) İnsanın duygu, düşünce ve hayallerini konu edinir.
B) Sözlü ve yazılı olarak ikiye ayrılır.
C) Güzel sanatlar arsında sayılır.
D) Kendine özgü kuralları vardır.
E) İnsan düşüncesinin ürünü olan her yazılı ve sözlü ifade edebiyatın inceleme alanına girer.

10-  I) Edebiyat dille gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğidir.
II) Edebiyatın konusu insandır.
III) Sanat değeri taşıyan insanda üstün bir güzellik duygusuyla heyecan uyandıran dil ürününe edebî eser denir.
IV) Edebî eserin estetik bir değer taşıması gerekmez.
V) Edebî eseri yaşatan başlıca öge dilidir.
Yukarıdaki numaralı cümlelerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A) I         B) II        C) III   D) IV        E) V

11- Çağımız sanatı hemen her alanda büyük bir anlatım zenginliğine sahiptir. Farklı çevrelerden, hatta kültürlerden etkilenme olayı çağımızda tüm açıklığıyla ortaya çıkar. Etkilenme, sanatın “evrenselliğini” destekleyen bir durumdur.
Yukarıdaki paragrafta sanatın hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A)   Kaynağının insan oluşu
B)   Etkilenme alanının fazlalığı
C)   Sürekli kendini yenilemesi
D)   Sanatın evrenselliği
E)   Sanatın insana ve doğaya bakışı

12- İnsan, güzel duygu ve düşüncelere gereksinim duyar. Her insanda güzele ve güzelliğe karşı bir yöneliş vardır. Sanat ise insandaki güzel duygu ve düşünceleri ortaya çıkartır, insanı günlük hayatın sıkıcı ve anlamsız yönlerinden uzaklaştırır, insanın edebî yönünü ortaya koyar.
Yukarıdaki paragraf sanatın hangi yönünü ortaya koymaktadır.
A)   Sanat ile edebiyat arasındaki ilişki
B)   Sanat ve müzik arasındaki ilişki
C)   Sanat ile resim arasındaki ilişki
D)   Sanat ile doğa arasındaki ilişki
E)   Sanat ile insan arasındaki ilişki
13- Aşağıdaki sanat dallarından hangisi görsel sanatlardan değildir?
A) Mimari
B) Heykel
C) Fotoğraf
D) Resim
E) Müzik

14- Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlardan biri değildir.
A) Resim
B) Edebiyat
C) Müzik
D) Heykel
E) Halıcılık

15- I) Edebiyat kelimelerle yapılan güzel sanattır.
II) Müzik sesleri melodi haline getirme sanatıdır.
III) Tiyatro, bale ve opera ses ve görsel sanatların karışımıdır.
IV) Fotoğraf ve sinema da güzel sanatlardan sayılır.
V) Edebiyat sadece görsel bir sanattır.

Yukarıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I           B) II          C) III          D)IV    E) V

16-  Duyguların taşa, tahtaya kazılması ile …………, maddelerin şekillenmesi ile ………….ortaya çıkmış; duyguların seslerle belirtilmesi ………..e temel olmuş, çeşitli oyunlarla …………., yazının bulunmasıyla da ………….. başlamıştır.
 Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)   Resim-heykel-müzik- tiyatro- edebiyat
B)   Heykel- bale-tiyatro-müzik-edebiyat
C)   Edebiyat- opera-müzik-tiyatro- resim
D)   Resim-heykel-tiyatro-müzik-edebiyat
E)   Edebiyat-heykel-bale-tiyatro-müzik

17- Ses ve görüntüyü kullanarak yapılan güzel sanatlara karma sanatlar adı verilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi karma sanattır.
A) Resim
B) Tiyatro
C) Heykel
D) Müzik
E)  Edebiyat

18- Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara plastik sanat denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi plastik sanat değildir?
A)Dokumacılık
B) Marangozluk
C) Aşçılık
D) Heykel
E) Duvarcılık

19- Bir yapı ve ifade biçimi kazanmış sanat eseri kendisine özgü bir iletişim aracıdır. Kullanılan malzeme ile ifade edilmek istenen husus birleşerek bir bütün oluşturur. Artık bu bütün yeni bir varlıktır.   Benzeri olsa da eşi yoktur.
Bu paragrafta sanat eserinin hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A)   Öznelliği
B)   Özgünlüğü
C)   Nesnelliği
D)   Evrenselliği
E)   Etkileyiciliği

20- Sanatçı kendine özgü bakış açısı ve duyarlılığıyla varolanı seçer, ayıklar, yorumlar sonra da yine dönemine ve kendisine özgü bir teknikle bu malzemeden yeni bir yapı ortaya çıkarır. Ancak bu kurgu inandırıcı, çağrıştırıcı, düşündürücü olmalıdır. Bunun için sanat eserinin önemli bir özelliği de kurgulu olmasıdır.
Yukarıdaki parçada sanat eserinin hangi özelliğine değinilmemiştir?
A)   Sanat eserinde kurgu önemli yer tutar.
B)   Ortaya konulan sanat eseri döneminden izler taşır.
C)   Sanat eserinde sanatçının kendi özelliklerini bulmamız mümkündür.
D)   Sanat eseri varolanı farklı gözle bizlere gösterir.
E)   Sanat eseri, insan doğasının bir sonucudur.

21- Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği olamaz?
A) Edebiyat güzel sanatların bir şubesidir.
B) Edebiyat sözlü ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılabilir.
C) Edebiyatın en önemli malzemesi dildir.
D) Edebiyatta estetiğe önem verir.
E) Edebiyat plastik sanatlar içerisinde sayılır.

22- Edebiyatta iki ifade tarzı vardır: Sözlü ifade ve yazıldı ifade. Aşağıdakilerden hangisi yazılı ifadenin özelliklerinden değildir?
A) Yazılı anlatımda dil bilgisi ve yazım kuralları kesinlikle uygulanır.
B) Yazılı anlatımda argo ifadelere yer verilmez.
C) Yazılı anlatımda kısa ve anlaşılır ifadeler daha kolay anlaşılır.
D) Yazılı anlatımda günlük dilde kullandığımız her kelimeyi kullanabiliriz.
E) Yazılı anlatımda çok değişik söz ustalıklarına başvurulabilir.

23-Edebî eserler, ulusun yaratıcı gücü ile birlikte, dilin gelişmişliğini de gösterir. Çünkü bu eserler, anlatım gücü bakımından, dilin en yatkın ve seçkin ürünleridir.
Yukarıdaki paragrafta edebî eserlerin hangi özelliği vurgulanmıştır?
A)   Etkileyicilik
B)   Özgünlük
C)   Görecelik
D)   İşlevsellik
E)   Ulusallık

24- İnsan cemiyetlerinin seçkin bir ifadesi ve güzel sanatların bir kolu olan edebiyat, “malzemesi dile dayanan, duygu, düşünce ve hayal dünyamızda hususî tesirler uyandıran, sosyal bir çevrede hayat bulmuş ya da bulmakta olan sözlü ve yazılı eserler”e verilen addır.
Yukarıda tanımı verilen edebiyatın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)   Sözlü ve yazılı eserleri içerir.
B)   İnsanın hayal dünyasına bakar.
C)   Malzemesi dildir.
D)   Güzel sanatların bir koludur.
E)   Hayal ve imgelerle yüklü bir anlatımı vardır.

25- Aşağıdakilerden hangisi edebî eserin özelliklerinden değildir?
A) Edebiyat sanatı bakımından değer taşır ve okuyucu da estetik duygular uyandırır.
B) Ruha ve zekâya seslenen sanat eseridir.
C) Öğretim amacıyla yazılmaz, bu yönüyle diğer yazılı ve sözlü eserlerden ayrılır.
D) Sadece hayal dünyamıza hitap ederler.
E) Ait olduğu toplumun ve dönemin sosyal ve kültürel yapısını yansıtır.

 
 
1-(I) Aydın kesimi, tiyatro sanatına, bu sanatın değerine, sorumluluklarına karşı duyarlıdır. (II) Tiyatro seyircisinin çoğunluğu ise tiyatro sevgisini yalnızca bir alışkanlık olarak sürdürmektedir. (III) Bu sanatı oluşturan dil, sahne, ışık ve müzik gibi öğeler konusunda fazla bilgisi yoktur. (IV) Onun için, seyirciye her zaman daha iyisini, daha doğrusunu, daha güzelini götürmek, tiyatro sevgisini ince bir beğeniyle donatmak, düşünceyle yoğurmak gerekir (V) Bu da ancak tiyatro sanatçılarının, bu sanatçıları yetiştirenlerin, inançlı ve sürekli çabalarıyla gerçekleşir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde belirtilenler, tiyatro sanatıyla uğraşanlar için bir “görev” olarak nitelendirilebilir?
A)   I.
B)   II.
C)   III.
D)   IV.
E)   V.
                                                                                                                                 CEVAP: D  (1997 ÖSS)
2- Bir yazının tadı, sözcükleri giydirmekte, koşturmakta, sıçratmakta ve onlara diz çöktürmekte gizlidir. Her sanatçı sözcüklere diz çöktürebilir mi? Üstesinden kolayca gelinecek bir iş değildir bu. Öncelikle, o dilin bütün girdisini çıktısını çok iyi bilmeyi gerektirir. Dilin olanak ve yeteneklerini tanımayan bir sanatçının önünde diz çökmez sözcükler.
Bu parçada, .sanatçının sözcüklere diz çöktürmesi. sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözdizimi bakımından özensiz cümleler arasında sıkışıp kalmamak
B)  Sözcük seçimiyle, her yapıtına farklı bir boyut kazandırmak  
C)  Sözcükler üzerinde fazla durmadan üretken olmaya çalışmak
D) Okurun dil duyarlığını geliştiren yapıtlar ortaya koymak
E)  Sözcüklerin gündelik kullanımlarıyla yetinmeyip onlara yeni ve özgün anlamlar yüklemek
(2003-ÖSS)


3-Sanat yapıtlarının büyüklüğü, alıcısını, izleyicisini, okuyucusunu değiştirmesindedir. Bir şiiri, bir romanı okumuş olan, bir resme bakmış olan insan, o şiiri, o romanı okumadan, o resme bakmadan önceki hâlinden farklı bir duruma gelmişse sanat yapıtı olmaya hak kazanmış, kendilerinden beklenen görevi yerine getirmiş sayılırlar.
Parçaya göre, bir  yapıta sanat değeri katan en kapsamlı etken nedir?
A)   Güzellik
B)   Etkileyicilik
C)   Gerçeklik
D)   Öğreticilik
E)   Çekicilik
(1981-ÖYS b)

4-Yaşanmış olaylardan yararlanmadan yazdığını savunan bir tek yazar var mıdır? Ne var ki hiçbir gerçek yazar, günlük yaşamına girmiş kişileri ya da olayları olduğu gibi aktarmaz. Yazar seçtiği kişileri, yalnızca kişileri değil yaşamı da değiştirir; kendine göre kurar, oluşturur. Bunu gerçekleştirirken kullandığı malzeme yine gerçek kişiler, gerçek yaşamdır elbet.

Bu parçada yazarla ilgili olarak vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Yapıtlarının konu alanı kendi yaşamlarıyla sınırlıdır.
B)   Gösterecekleri başarı, yaşamı bütün yönleriyle yansıtmalarına bağlıdır.
C)   Anlattıklarının değeri, bunların kanıtlanabilir olmasıyla ölçülür.
D)   Kahramanların davranışları, konunun gelişimine göre yönlendirilirler.
E)   Gördüklerini ve algıladıklarını farklı biçimlere dönüştürerek yeniden yaratırlar.
(1991-ÖYS e)


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam66
Toplam Ziyaret3717224
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419
Takvim