• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

2009-2010 SENE BAŞI EDEBİYAT GRUBU ZÜMRESİ 2

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

 GAZİANTEP İLİ ŞAHİNBEY İLÇESİ H.BAKBAK KIZ MESLEK  LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

2009–2010 ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI-DİL VE ANLATIM DERSLERİ

SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Zümre Toplantısı No         :  1

Zümre Toplantısı Tarihi    :  03.09.2009

Dersin adı                           :  Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım

Toplantı Yeri                      :  Öğretmenler Odası

Toplantı Saati                    :  13:30

Toplantıya Katılanlar        :  Muhammet POLAT,Bayram GÖK,Meral DİRİ,Leyla UZUN, Ayten GÜZEL, Ali SİNECAN,Bekir KÖSE,Bülent YALIM.

 

GÜNDEM MADDELERİ

1.      Açılış ve yoklama

2.      Zümre başkanının belirlenmesi

3.   Toplantı kâtibinin seçimi

4.   Milli Eğitim Temel Kanunun ve Milli Eğitim ’in Genel Amaçlarının  1739 Sayılı Kanun ’dan okunması,

5.   Türk Edebiyatı – Dil ve Anlatım derslerinin genel ve özel amaçlarının okunması.

6.   Zümre toplantılarıyla ilgili yönetmelik maddelerinin okunup değerlendirilmesi. (2104 sayılı T.D.)

7.   2008/2009 öğretim yılı zümre toplantısında alınan kararların okunması ve değerlendirilmesi.

8.   Geçen yılın başarı yönünden değerlendirilmesi.

9.   2370, 2363, 2455, 2375, 2381, 2393 sayılı Tebliğler dergilerindeki müfredat programının okunup açıklanması,

10.  Öğretim metotlarının belirlenmesi ve plâna işlenmesi,

11.  Başarıyı artırıcı hususlar, derslerde yapılacak etkinlikler,

12.  Atatürk İlke ve İnkılâplarının öğretilmesi, 2488 Sayılı Tebliğler Dergilerindeki konuların işlenişi

13.  Yıllık ve günlük planlar (2069–2141 sayılı T.D.)

14.  Yıllık ödevlerin verilip toplanması, değerlendirilmesi(2182 sayılı Tebliğler Dergisi), Yıllık Ödev esasları, konuların tespiti (2300)
15.  Diğer zümrelerle yapılacak işbirliği
16.  Öğrencilere kitap sevgisi ve okuma zevkinin kazandırılması

17.  Kitap okuma etkinliklerinin yapılması, yarışmaların takibi

18. Ölçme-değerlendirmede uygulanacak esasların tespiti,Yazılı ve Sözlü sınavlar

19.  Sınıf Geçme Yönetmeliğinin okunması (2438–2445–2455–2460 sayılı T.D.)

20.  Ders kitaplarının seçimi,

21.  Türk Edebiyatı- Dil ve Anlatım grubu dersleri ile ilgili Tebliğler Dergileri sayıları

22.  Öğrencilere ‘’ vatan-millet-bayrak ve Atatürk sevgisinin verilmesi ‘’ konularında rehberlik

23.  Öğretmen olarak görevlerimiz nelerdir?

24.   Lise birinci sınıflara yapılacak rehberliğin, tanıtım ve yönlendirmenin belirlenmesi

25.   Dilek ve temenniler

 

 GÖRÜŞMELER

 Hacı Muzaffer Bakbak Kız Meslek  Lisesi Türk Edebiyatı- Dil ve Anlatım Grubu Dersleri 1. Dönem zümre toplantısı için zümre öğretmenleri 03.09.2009 tarihinde, öğretmenler odasında, saat 13.30’da yukarıda belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

 

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ:

 

 Yoklama yapıldı. Gündem maddesi eklemek isteyenin olup olmadığı soruldu. Belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ:

 

Zümre başkanlığına  Bayram GÖK oybirliği ile seçildi.

 

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ:

 

Kâtipliğe  Muhammet POLAT seçildi.

 

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ:

 

         1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu  Bekir KÖSE  tarafından okundu. Genel amaçlar açıklandı. Ders öğretmeni tarafından laiklik, bilimsellik, demokrasi eğitimi, Atatürk ilke ve inkılâbı ve Türk milliyetçiliği, fırsat ve imkân eşitliği, yönelme, ferdin ve toplumun ihtiyaçları, genellik ve eşitlik, planlılık, okul ve aile işbirliği ve her yerde eğitim başlıklı bölümler okundu. Gerekli amaçlar yapıldı. Türk milli eğitimin amaçlarının zümre tutanağına aktarılması kararlaştırıldı.

Madde 2 - Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

    1. (Değişik bent: 16.06.1983 – 2842/1 md.) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

    2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

    3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

    Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmak.

Olduğu vurgulandı.

 

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ:

 

 Türk Edebiyatı- Dil ve Anlatım,  derslerinin genel ve özel amaçları  Meral DİRİ  tarafından okundu. Türk Edebiyatı- Dil ve Anlatım dersinin genel amaçları ilgili program maddelerinde belirtildiği üzere aşağıdaki gibi olduğu görüldü:

 

            Edebiyat, dil bilgisi kompozisyon öğretim ve eğitiminin temel amacı, Anayasamız ve Milli Eğitim Temel Kanunu'ndaki hükümler doğrultusunda, milli ve manevi değerlerine sahip, hoşgörülü, yurt ve dünya meseleleri karşısında düşünce üretebilen, eleştiri yapabilen vatandaşlar yetiştirmektir.

Bu değer ve davranışları kazandırabilmek için ortaöğretimde öğrencilere verilecek Türk Edebiyatı- Dil ve Anlatım grubu derslerinin genel amaçları aşağıdaki maddeler içinde toplanabilir:

1.    Milli birlik ve bütünlüğün vazgeçilmez temel unsurlarının başında gelen Türk dilini, özelliklerini bozmadan ve aşırılığa kaçmadan edebiyatımızın seçkin eserlerini okutarak öğretmek;

2.    Dilin millet hayatındaki yerini iyice belirterek köklü kurallar kazanmış bir dilin eğitim ve öğretimdeki yerini kavratmak;

3.    Öğrencilere dinlediklerini, okuduklarını, incelik ve derinlikleriyle kavratmak;

4.    Okumanın vazgeçilmez bir ihtiyaç ve zevk olduğunu benimsetmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak;

5.    Türk dilinin kurallı, zengin, üretken ve tarihi geçmişinde çeşitli şekil ve türlerde üstün seviyeli eserler veren köklü bir dil ailesinden geldiği şuurunu yerleştirmek; bugün de Türk dili ile dünya çapında eserler verilmekte olduğunu göstermek;

6.    Yazarken ve konuşurken Türkçe’nin imlasına, telaffuzuna ve estetik inceliklerine özen gösterilmesinin benimsetilerek yaygınlaştırılmasını sağlamak;

7.    Ortak milli kültür değerleri taşıyan eserlerden faydalanmak suretiyle Türk toplumun temel değer hükümlerini öğretip benimsetmek;

8.    Türk edebiyatının dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içersindeki yerinin ve öneminin kavranılmasına imkan ve zemin hazırlamak;

9.    Türk Edebiyatı- Dil ve Anlatım öğretimi ve eğitimi yoluyla öğrencilere diğer alanlarda da sağlam, dengeli, hür ve sistemli düşünme alışkanlığı, araştırma, tartışma, değerlendirme ve oluşturma gücü kazandırmak;

10.              Sınıf veya seviyelerine göre dinleme, okuma ve yazma faaliyetleri sırasında Türk dilinin imkanlarını öğrenme, kullanma ve bu yolla bilgi edinme, kavrama, analiz ve sentez yapabilme alışkanlığı yapabilmek;

Sözlü ve yazılı olarak metin tahlili ve yeni metinler meydana getirme faaliyetleri sırasında, kültürümüzün inanç, bilgi ve zevk inceliklerine ait birikimi tanıtarak benimsetmek.”

 

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ:

 

Zümre öğretmenler kurulu ile ilgili yönetmelikler  Bülent YALIM tarafından okundu.

“Okulda aynı dersleri okutan branş öğretmenlerinin katıldığı, eğitim ve öğretimi yönlendirici, ortak kararların alındığı bir çalışma organı, Zümre Öğretmenler Kuruludur.

Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin 57/d ve 77., İç Hizmetler Yönetmeliğinin 77/b maddelerinde zümre toplantılarının amacı ve nasıl yapılması gerektiği hususları yeterince açıklanmıştır.

 Zümre öğretmenleri toplantıları, tecrübeli öğretmenlerin edindikleri mesleki deneyimi aynı branştaki yeni meslektaşlarına sunma fırsatı veren ve genç branş arkadaşlarıyla yeni bilgilerini tecrübeli meslek taşlarına arz etme imkanı oluşturan bir çalışma ortamı yaratır. Bu toplantılar , eğitim - öğretim birliği geliştirmeyi ve koordinasyonu sağlayan çalışmalara hizmet ettiğinden sık sık yapılmalıdır. Toplantılarda ele alınan konular, neden-neyi - nasıl - ne - zaman - ne ile ve nerede sorularına cevap verecek ayrıntıda ele alınmalı ve tartışma konusu yapılarak, sonuçta karara bağlanmalıdır.” denildi.

Ayrıca şu bilgiler gözden geçirildi.: “Zümre toplantıları, her öğretim yılında en az iki defa birinci ve ikinci kanaat dönemi başında Yönetmelik, Yönerge ve emirler doğrultusunda yapılır.

Zümre toplantısına okul müdürü yada müdürün görevlendireceği müdür yardımcısı, zümrenin en kıdemli öğretmeni başkanlık eder. Zümre toplantısında her öğretmen, gündeme dayalı olarak görüş ve düşüncelerini söyler. Bu görüş ve düşüncelerin ışığı altında somut ve uygulanabilir kararlar alınır. Alınan kararlar bağlayıcı nitelikte olmalıdır. Zümrelerde, Yönetmelik maddeleri, aynen, karar diye yazılmamalıdır. Tavsiye ve temenni niteliğinde kararlar alınmamalıdır. Bu kararlar, eğitim ve öğretimi olumlu yönde geliştirecek nitelikte olmalıdır.” 

Zümre Toplantıları’nın Lise ve Ortaokullar Yönetmeliği’nde aşağıdaki gibi geçtiği tespit edildi.:

Madde 77- Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri aralarında sık sık toplanarak müfredat programlarının ve derslerin birbirine paralel olarak yürütülmesi; ders aletlerinden, laboratuar ve işliklerden, çevreden yararlanma işler programlaştırılması; öğrenci ödevleri ve ders yoklama isleri üzerinde anlaşma yapılması derslerde Bakanlıkça verilmiş yönergeler gereğince İzlenecek öğretim metotları gibi konular üzerinde görüşürler ve varacakları karartan müdürün onayından geçtikten sonra uygularlar.

 

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ:

 

 2008/2009 öğretim yılı zümre kararları  Ali SİNECAN tarafından okundu. Alınan kararlardan istifade edileceği belirtildi.Buna göre:

  a-   Öğrencilere üniversiteye yönelik çalışmaların yapılması, özellikle dershanelerle ve rehber öğretmen işbirliğiyle sınavların yapılması, bu konu ile ilgili olarak; öğrencilerin üniversite sınavlarına sistemli bir şekilde hazırlandıkları görülmüş olup, gelecek dönemde deneme sınavlarının yapılmasının gerekliliği üzerinde daha çok çalışma yapmaya karar verildi.

 

b-     Kitap okumanın öneminin sık sık vurgulanması ve kitap okuma konusu üzerinde durulması kararlaştırıldı. Kitap okumanın önemi vurgulanmış ve öğrencilerde geçmiş senelere nazaran daha fazla okuma alışkanlığı kazandırıldığı görülmüştür.

c-      10. sınıf müfredatının uzun olması nedeniyle tekrar incelenmesi. Müfredatın incelenmesiyle birlikte öğrencilere bütün konuların olmasa da bütün müfredatla ilgili bilgilerin verilmesi sağlanmıştır.

d-       Dilbilgisi ve edebiyat derslerinde Atatürk’ün eserlerinden metinler seçilmesi kompozisyon derslerinde de veciz sözlerden yararlanılması kararlaştırıldı.  Alınan bu karar derslerde ve okul genelinde uygulanmaya çalışılacaktır.

e-      Okul kütüphanesi düzenelerek,öğrencilerin kütüphaneden azami istifadesi sağlanacak. Kütüphane kulübüyle birlikte öğrencilerin okumasına yönelik derslerde sık sık okumanın faydaları anlatılmakta öğrencilerin ilgisini çekecek kitaplar okul kitaplığına kazandırılmaya çalışılmaktadır.

 

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ:

 

Geçen yıl Türk Edebiyatı- Dil ve Anlatım grubu derslerinden bütün sınıfların genelde başarılı olduğu tespit edildi. Zümre başkanı  Bayram GÖK; bu başarıdan ötürü bütün öğretmen arkadaşlara teşekkür etti ve bu yıl da bu başarıların sürmesini istedi.

 

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ:

 

     2370, 2363, 2455, 2375, 2381, 2393 sayılı Tebliğler Dergisi'ndeki müfredat programı 2455 ve 2470 sayılı Tebliğler dergisinde yer alan açıklamalar ve Talim Terbiye Kurulunun 27.04.1998 tarih ve 64 nolu kararı Zümre Başkanı Bayram GÖK tarafından  okunup açıklandı.

 

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ:

 

    Öğretim metotlarıyla ilgili eldeki dokümanlar okunup incelendi. Buna göre aşağıdaki bilgiler elde edildi:

            “Öğretim yöntemleri, öğretmen veya öğrenciyi eksen alması durumuna göre öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Öğretmen merkezli yöntemde aktif olan öğretmendir. Öğretmen bilgiyi aktarır, öğrenci dinler ve öğrenmeye çalışır. Öğrenci pasiftir ve alıcı durumundadır. Öğretmenin derste çok soru sorması ve öğrencilerin derse katılımını sağlaması, onlardan aldığı cevapları toparlayıp özetleyerek sonuca gitmesi dersi öğrenci merkezli hale getirmez. Bu durumda ders yine öğretmen merkezli bir derstir. Düz anlatım ve soru cevap yöntemi öğretmen merkezli yöntemlerdir.

Öğrenci merkezli yöntemlerde ise öğrenciler hazırlanmış bulunan öğretim ortamlarında bilgiyi kendileri üretirler. Öğretmene sorular sorar ondan yardım alırlar, ancak bu sorular öğrencilerin kendi ihtiyaçlarından doğan sorulardır. Öğretmenin konumu sorulan sorulara cevap vermek, öğrencilerin bir güçlükle karşılaşmaları halinde onlara yol göstermektir. Buluş yolu, senaryo ile öğretim, deneysel yöntem ve oyunlarla öğretim öğrenci merkezli yöntemlerdir.

 

1-DÜZ ANLATIM YÖNTEMİ: Öğretmen veya öğrencilerin birinin konu ile ilgili bilgiyi diğerlerine anlatması şeklinde işleyen, öğretmen merkezli bir yöntemdir. Öğrenciler dinleyici konumundadır ve pasiftir. Her derste bu yönteme başvurmanın zorunlu olduğu durumlar vardır. Konuya dikkat çekme, ders sonunda konuyu toparlama ve özetleme ancak düz anlatım ile olur. Bunlar ve benzeri durumların dışında kullanılması pek önerilmez, daha çok diğer yöntemlerin tamamlayıcısı olarak kullanılması önerilir.

 

2-SORU-CEVAP YÖNTEMİ: Önceden hazırlanmış bir dizi sorunun sınıfta öğrenciler tarafından cevaplanması, açıklanması ve tartışılması temeline dayalı bir öğretim yöntemidir. Bu yöntem, öğrencilerde derse karşı ilgiyi artırır, topluca düşünme alışkanlığı kazandırır, görgü kurallarına uygun dinleme, konuşma ve tartışma becerilerini geliştirir. Yalnız, bu yöntemin uygulamada geleneksel soru cevap yöntemine, yani öğrencilerin önceden belirlenmiş sorulara kalıplaşmış cevaplar vermelerine yol açan bir yönteme dönüşmesine engel olunmalıdır. Soru-cevap yöntemi hemen her derste kullanılabilir.

 

3-TÜMEVARIM VE TÜMDENGELİM: Tümevarım, özel durumlardan genel bir sonuca erişmek için yapılan, usavurmaya dayalı bir çalışma, araştırma ve tartışma yöntemidir. Bu yöntem öğretimde örneklerden, sorunlardan, olaylardan ve özel durumlardan hareket ederek genel sonuçlara, kurallara ya da kanılara varmak için kullanılır.

Tümdengelim ise, birtakım yasa, ilke ya da kurallardan hareket ederek özel bir olayı, durumu ya da örnekleri inceleme ve açıklama yöntemidir. Bu niteliğiyle tümevarımın tam karşıtıdır. Öğretimde bu yöntemden herhangi bir ilkenin, kuralın ya da formülün ne ölçüde gerçeğe uygun ya da geçerli olduğunu araştırmada yararlanılır.

 

4-SESLİ OKUMA: Sesli okuma, gözle algılanıp zihinle kavranan sözcük ya da sözcük kümelerinin konuşma organlarının yardımı ile söylenmesidir. Bu tür okumanın tam ve başarılı olabilmesi için yazıdaki anlamın kavranmasına, sesin ton ve vurgu bakımından ayarlanmasına ihtiyaç vardır. Okumanın asıl amacı, anlamı kavrama olduğuna göre, sözcük biçimlerinin anlamlarıyla aynı zamanda kavranması gerekir. Anlam hem kelimenin özel biçimlerini tanımaya, hem de sözün gelişinden faydalanmaya hizmet etmesi bakımından okumanın en önemli öğesidir.

Okuma çeşitleri arasında, özellikle ilk sınıflarda en öğretici nitelik taşıyan sesli okumadır. Sesli okumanın ilk koşulu; kelimeleri kusursuz söylemek, doğal ve standart dile uygun konuşur gibi okumaktır. Konuşur gibi okuma anlamanın doğal bir sonucu sayılır. Sesli okuma; okumayı öğretir, öğrencilerin okuma seviyesini tanımaya, dinleyenlerde zihin gelişmesinin uyanmasına yardım eder.

 

5-SESSİZ OKUMA: Sessiz okuma, ses organlarından herhangi birini hareket ettirmeden, gövde ve baş hareketleri yapmadan, yalnız gözle yapılan okumadır. Sesli okumaya göre daha hızlı bir okuma türüdür.

Sessiz okuma, anlamı çok çabuk kavrama olanağı sağlar. Gençler ve yetişkinler için yaşamda, bir iş ya da bir meslekte en çok gerekli olan okuma becerisi ve alışkanlığıdır.

 

6-SÖZLÜ ANLATIM: Sözlü anlatıma konuşma da denir. Konuşma, kişinin duygu ve düşüncelerini sözle bildirmesidir. Konuşması yeterli düzeyde olan öğrenciler genellikle her derste başarılı olurlar. Konuşmasını bilen öğrenci, soru soran, düşünen, düşündüren ve etkin olan öğrencidir.

Doğru ve düzgün konuşmanın kişilik gelişimiyle de çok yakın ilgisi vardır. Bundan dolayı öğretmen, her şeyden önce öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmelidir. Çünkü hem öğrenci başarısı için, hem de sağlıklı bir kişilik gelişimi için bu gereklidir. Konuşma bir sanatsa, konuşma eğitimi vermek de bir sanattır. Öğretmenlik ise konuşmaktan çok, konuşturma sanatıdır.

 

7-YAZILI ANLATIM: Yazılı anlatım, öğrencilerin kendi gördüğünü, duyduğunu, düşündüğünü ve yaşadığını yazarak anlatmasıdır. Sınıflarda da sık sık yazma çalışmaları yapılmalı, özellikle öğrencilerin ilgilerini çeken durumlardan yararlanılmalıdır.

 

8-BULUŞ YOLUYLA ÖĞRETİM: Buluş yoluyla öğrenme, öğrencinin kendisinin üretmesi veya bilgiye ulaşması esasına dayanır. Öğretmenin görevi, gerekli öğrenme ortamını sağlamak suretiyle öğrenciye yardım etmek, öğrenme etkinlikleri sırasında öğrencileri yönlendirmek, ihtiyaç duydukları takdirde onlara yardım etmektir. Bu yöntem en çok kavram bilgisinin ve genelleme bilgisinin kazandırılmasında kullanılır.

 

9-SENARYO İLE ÖĞRETİM: Senaryo ile öğretim, kazandırılacak bilgi ve becerilerin bir olaylar zinciri içinde örtülü olarak sunulması, bu olayları yaşayanların bunları öğrenmesi esasına dayanır. Sınıf, hayat içinde öğrenmemiz gereken şeyleri öğrenmek için düzenlenmiş suni bir ortamdır. Onun için sınıfta gerçek bir senaryo uygulaması yapmak zordur. Yani öğrenci sınıfın içinde, hayat dışındadır. Sınıfı çevreye taşımak da örgün eğitimde pek kolay olmamaktadır. Bundan ötürü senaryo için, suni ortamlar yaratma, hayalinde canlandırma ve oyuncu ile duygusal beraberlik içinde olmadan yararlanılır.

Seyirci izlediği bir filmde çoğu kez olayın akışına kendini kaptırır ve oyunculardan birinin tarafına geçerek, onun isteklerinin gerçekleşmesini, onun başarılı olmasını ister. İşte öğretimi senaryolaştırma öğrencinin kendini oyuncu yerine koymasını sağlamak suretiyle olur. Senaryolaştırmak için gerçek bir olay bulunmadığı takdirde  olması muhtemelen bir hikâyeden de faydalanılabilir. Önce roller belirlenir ve olayın sonucu çocukların oyunu oynamaları ile aydınlanır. Öğretilecek kavram ve beceriler oyunun içine adeta emdirilmiş bir biçimde, örtülü olarak verilir. Öğrenci neyi öğrendiğini en sonunda anlar.

 

10-ANALİZLE ÖĞRETİM: Analizle öğretim, bir genellemeyi, genellemenin elde edilişindeki basamakları tek tek ve sırayla incelemek suretiyle anlamayı esas alan öğretim yöntemidir. Her adımda genellemeye ulaşmak için, yapılan işlemin gerekçesi, dayandığı matematik temelle açıklanır. Teoremlerin ispatına bu yöntemin bir uygulaması olarak bakılabilir. Bu yöntem kavrama düzeyini yükseltmeyi amaçlar ve özellikle ispatı birkaç adım gerektiren bağıntıların çıkarılmasında kullanılır.

Bu yöntemde kural ya da genelleme öğrencilere önceden duyurulur ve arkasından adım adım işlemler yapılır, her basamakta öğrencilere sorular sorulur, alınan cevaplar düzeltilir ve böyle devam ederek genel sonuca ulaşılır.

 

11-TARTIŞMA YÖNTEMİ: Tartışma, derslerin öğretiminde tek başına pek seyrek başvurulan, fakat diğer yöntemlerin yanında bir öğretim tekniği olarak uygulanan değerli ve önemli bir etkinlik şeklidir.

Tartışmanın değeri büyük ve çeşitlidir. Öğretmen ve öğrenci arasında en iyi iletişim ve anlaşma aracıdır. Tartışma ile çocuklar daha iyi tanınır. Öğretmenle öğrenci arasında sıkı bağlar kurulur. Tartışma özellikle ünitelere başlanılırken çok değerli ve önemlidir. Ünitenin planlanmasına öğrencilerin katılmalarını sağlamak için öğretmen öğretilmiş bir deneyi, bir göstermeyi tekrar ettirir veya bunlar üzerine bazı sorular sorar. Çizilmiş resimleri  göstererek ve bunlar üzerinde sorular sorarak tartışmayı açar. Bu teknikler çocuklarda türlü ilgiler uyandırır. Ortaya atılan sorular veya problemler üzerine yapılan bu tartışmalar sonucu üniteler öğretmen-öğrenci işbirliğiyle hazırlanır ve planlanır.”

Bunlardan bilhassa konunun uygunluğuna göre tartışma, analiz, senaryo, yazdırma, konuşturma, soru-cevap, sesli veya sessiz okuma yöntemlerinin tercih edilip yıllık planlarda gösterilmesine karar verildi. Konuların özelliğine göre derslerde soru- cevap, okuma, anlatım, dramatizasyon amaçlı tartışma, tüme varım, tümdengelim yöntemlerinden bir veya bir kaçının kullanılmasına karar verildi. Konuların somuttan soyuta, kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru anlatılması uygun bulundu. Diksiyonu zor olan metinlerde örnek okumanın öğretmen tarafından birkaç kez yapılmasının faydalı olacağı belirtildi .

Ayrıca öğrencilere de ders çalışma metotlarının öğretilmesinin önem taşıdığı ve bu nedenle aşağıdaki hususlara öğrencinin dikkat etmesinin sağlanması kararlaştırıldı. Bu nedenle öğrencilere;

 

DERS ÇALIŞMA METODU:

1- Edebiyat derslerinin amaçlarından biri öğrencilerin düzgün okumalarını sağlamaktır. Bu sebeple metinler mümkünse sesli olarak evde çalışılarak derse gelinmelidir.

2- Derste işlenecek metindeki bilinmeyen kelimelerin bulunup anlamının yanlarına kurşun kalemle yazılması okurken metni daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Metni okumadan önce açıklamaların okunması parçayı daha iyi ve kısa sürede anlamanızı sağlayacaktır. Bir kelimenin birkaç anlamı olabilir. Bu anlamlardan bazen biri bazen birkaçı birden kastedilmiş olabilir. Ayrıca özellikle şiirlerde kelimenin mecazi anlamının kullanılma ihtimali de söz konusudur. Metinde hangi anlamının kullanıldığını tespit etmeniz parçayı anlamanıza katkıda bulunacaktır; unutmayınız ki bu çalışmaları titizle yerine getirmeniz Türkçe'nin inceliklerini kavramanızı sağlayacaktır.

3- Metni anlayıncaya kadar birkaç kez okumanız soruların doğru cevaplandırılmasını sağlar. Başlangıçta bir kaç kez okuyup da anlamakta zorlandığınız metinler olacaktır; fakat azimli ve disiplinli bir çalışma sonunda çok daha zor metinleri kısa sürede anlama kabiliyeti kazandığınızı göreceksiniz. Bu çalışmaları ilk derslerde yapmadığınız takdirde Divan, Tanzimat ve Servet-i Fünûn dönemlerine ait metinleri anlamanız zorlaşabilir ve bu da sizin dersten soğumanıza yol açabilir.

4- Metin üzerinde araştırmalar ile ilgili sorular açıklamalar, Edebiyat Bilgileri ve Dil-Anlatım bölümleri okunduktan sonra cevaplandırılırsa soruların bazılarının bu bölümlerde cevaplandırılmış olduğu görülecektir.
5- Soruları cevaplandırmadan önce sorunun hangi amaçla sorulduğu üzerinde düşünmeniz cevabınızın doğru olmasında son derece önemlidir. Soruyu anlamanın cevabın yarısı olduğunu unutmamanız ve sorudaki her kelimeyi aynı dikkatle okumanız gerekmektedir.

6- Öğrenme metotların başında dinleme gelmektedir. İnsanlığın başlangıcından beri kullanılan dinleme metodu geçerliliğini hâlâ korumaktadır. Bu sebeple dersi çok iyi dinlemekle eksiklilerinizi tamamlama, yanlışlarınızı düzeltme imkânı bulabileceksiniz. Dinleme sırasında notlar almanız ve daha sonra bu notları ilk fırsatta defterlerinize yazmanız bilgilerinizin pekişmesine katkıda bulunacaktır.

7- Derse mutlaka hazırlıklı gelinmeli, soruların cevapları önceden defterlerinize yazıldığı gibi aklınıza takılan ya da sorulmasının metnin anlaşılmasına katkıda bulunacağını düşündüğünüz türden sorular hazırlamanız konuya olan ilginizi arttıracaktır.

8- Derse hazırlıksız geldiğiniz takdirde son derece basit soruları bile o kısa süre içinde yanıtlamanız zor olacaktır. Üstelik sınıfta cevabınızı verdiğiniz bir sorunun yazılıda çıktığı zaman yapılma ihtimali oldukça yüksektir. Bu metotları uyguladığınız takdirde başarılı olmanız çok daha kolay olacaktır.

9- Türk Dili derslerinde ise konu ile ilgili örneklerin çok olmasına özen gösterilmeli ve kitaptaki konuyla ilgili sorular cevaplandırılmalıdır.” Şeklinde yönlendirmelerde bulunulması karara bağlandı.

 

GÜNDEMİN ON BİRİNCİ MADDESİ:

 

   Öğrencilerin, okul kütüphanesinde yer alan milli kültür değerlerimizi aktaran eserlerle, evrensel kültürü ve çağdaş değerleri bünyesinde barındıran esaslardan yararlanılmasına özen gösterilecek. Kütüphane görevlisiyle işbirliği yapılacaktır. Öğrencilere kütüphaneden en verimli biçimde yararlanmaları konusunda rehberlik edilecektir. Derslerde kullanılacak olan çeşitli programların sorunsuz bir şekilde öğrencilere aktarılabilmesi için okulumuzda daha fazla projeksiyon cihazının bulunması gerekmektedir. Bunun dışında derslerde kullanılacak görsel ve işitsel materyallerin eksik olduğu ve bunların tamamlanması gerektiği dile getirildi.

            Anlama güçlüğü görülen öğrencilerle yakından ilgilenecek. Gerektiğinde rehberlik servisiyle işbirliği yapılacak, öğrencilerin aileleriyle ilişki kurularak öğrenciye yardım konusunda kendileriyle işbirliğinde bulunulacak. Anlama güçlüğü çekilen konularda daha sade bir anlatım ve bol örnekleme yoluna gidilecektir.

 

Dersleri daha zevkli işleyebilmek ve öğrenci başarısının arttırılması için aşağıdaki faaliyetlerin ders içinde uygulanabileceği kararlaştırıldı:

-          Gazete haberlerinden hikaye yazdırma

-          Öğrencilere sunum hazırlatma

-          Kelime oyunu oynatma

-          5 dakikalık hazırlıklı konuşma uygulamaları

-          Yeni çıkan kitapların tanıtımını yapma

-          Haftalık kompozisyon yazma ödevleri verme

-          Atasözleri ve deyimleri canlandırma

-          Karikatür yorumlatma

-          Bir konuşma metninin dinlettirildikten sonra soru sorma

-          Yazarın kılığına girip hayatını anlattırma

-          Yanlış kelimeleri vererek düzeltme çalışmaları

-          Noktalama işaretleri olmayan metin uygulaması

-          Güncel olaylar hakkında yorum yaptırma

-          Günlük hikaye, bilmece ve yazılara yer verme

-          Sınıf panosunu  kullandırma

 

Derslerde öğrenci başarısını artırma açısından aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1.     Öğrencilerin motive edilmesine ve hedefler gösterilmesine,

2.     Öğrencilerin derste devamlı aktif tutulmasına,

3.     Öğretmenlerinde derslerini anlatırken aktif olmalarına,

4.     Tahtayı her derste kullanmanın alışkanlık haline getirilmesine,

5.     Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesinin temin edilmesine,

6.     Konular anlatılırken güncellenerek  ilgi çekici hale getirilmesine,

7.     Kitap okuma alışkanlığının  arttırılmasına,

8.     Sınıf seviyelerinin tespit edilerek konuların zaman zaman hatırlatılmasına,

9 .    Verimli ders çalışma yöntemlerinin öğrencilere kazandırılmasına,

10.   Ön hazırlık çalışmalarının kontrol edilmesine,

11.   Kütüphanenin önemi konusunda bilgi verilerek öğrencilerin teşvik edilmesine,

12.   Ders konularının öneminin zaman zaman vurgulanmasına karar verildi.

 

GÜNDEMİN ON İKİNCİ MADDESİ:

 

2488 sayılı Tebliğler dergilerindeki Atatürkçülük ile ilgili konular okundu. 2488 sayılı Tebliğler Dergisine göre Lise sınıfları Türk Edebiyatı- Dil ve Anlatım grubu derslerinde işlenecek Atatürkçülükle ilgili konular:

           

9. SINIFLAR Türk Edebiyatı Dersi: Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirleri kapsayan bazı konular; Türk edebiyatı, Atatürk'ün edebiyat ile ilgili görüşleri.

 

Dil ve Anlatım: Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirleri kapsayan bazı konular; Türk dili, Atatürk'ün Türk dili ile ilgili görüşleri.

            Atatürk'ün hayatı. Atatürk'le ilgili anılar. Atatürkçü düşünce sistemi; Atatürkçülüğün Türk toplumu için önemi. Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirlerini kapsayan bazı konular; akılcılık ve bilime verilen önem, Milli eğitim, eğitimin önemi, Milli eğitimin esasları, eğitimin yaygınlaştırılması, eğitimde öğretmenin yeri ve önemi. Atatürk ilkeleri; Cumhuriyetçilik ilkesi, Türkiye Cumhuriyetinin nitelikleri, gücünü milletten alması, egemenliğin millete ait olması, insan haklarına saygılı olması, Atatürk milliyetçiliğine bağlı olması, demokratik olması, laik olması. sosyal bir hukuk devleti olması, milli ve üniter devlet olması, Türkiye Cumhuriyetinin Türk gençliğine emanet edilmesi.

 

10. SINIFLAR Türk Edebiyatı Dersi: Atatürk'ün kişiliği ve özellikleri; vatan ve millet sevgisi, idealist oluşu, açık sözlülüğü, öğreticilik yönü, önder oluşu, kararlı ve mücadeleci oluşu, yöneticiliği, birleştirme ve bütünleştirme gücü. Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirleri kapsayan bazı konular; basın hürriyeti, çağdaşlaşma ve uygarlık, Türkçe’nin yaşayan ve zengin bir dil olma özelliği, milli kültürümüzün korunmasında dilin önemi. Atatürk ilkeleri; milliyetçilik, milli birlik ve beraberliğin anlam ve önemi.

 

 Dil ve Anlatım: Atatürkçü düşüncede yer alan temel fikirleri kapsayan bazı konular; dayanışma, milli birlik ve beraberlik yönünden dayanışmanın önemi, Türk kadınının toplum hayatındaki yeri ve Türk kadın hakları, Milli eğitim, eğitimin önemi, Güzel sanatlar, milletlerin tanınmasında güzel sanatların rolü. Atatürk ilkeleri; Cumhuriyetçilik ilkesi, Cumhuriyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar.

 

11. SINIFLAR Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım: Atatürk ilkeleri; laiklik ilkesi, dini istismar ve taassup konularında Atatürk'ün düşünceleri.Atatürk'ün hayatı; fikir hayatı. Atatürk'ün kişiliği ve özellikleri; Atatürkçü düşünce sistemi; Atatürkçülüğün nitelikleri. Atatürkçü düşüncede yer alan temel düşünceleri kapsayan  bazı konular; Türk kadınının toplumdaki yeri ve Türk kadın hakları, milli eğitim, eğitimin önemi.

 

12. SINIFLAR Türk Edebiyatı Dil ve Anlatım:  Atatürk ilkeleri; cumhuriyetçilik ilkesi, cumhuriyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar, milliyetçilik ilkesi, milli birlik ve beraberliğin güçlenmesinde dilin işlevi, laiklik ilkesi, laikliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar, din ve vicdan hürriyeti, kanun önünde eşitlik, çağdaşlaşma, toplumsal barışın ve huzurun sürekliliğini sağlama, milli birlik ve beraberliği güçlendirme, Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve devamlılığını sağlamak.

Öğretim programında yer alan "Hitabet" türü işlenirken örnek metinler "Nutuk" ile "Söylev ve Demeçler” den seçilecektir.

 

GÜNDEMİN ON ÜÇÜNCÜ MADDESİ:

 

YILLIK VE GÜNLÜK PLANLAR

Okulumuzda 2009-2010 ders yılı içerisinde Türk edebiyatı, Dil ve Anlatım  derslerdeki değişikliklerin iyice gözden geçirilmesi ve bunun ardından yıllık planların buna uygun hazırlanması gerektiğini  Zümre Başkanı Bayram Gök vurguladı. 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "M.E.B. Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının  Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönergeye göre Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı’nın dikkate alınacağı kararlaştırıldı.

 

GÜNDEMİN ON DÖRDÜNCÜ MADDESİ:

 

2182 ve 2300 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan konu ile ilgili bölümler  Bekir KÖSE tarafından okundu. Ödev konuları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

9.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI ÖDEV KONULARI:

1.  Hikâye türü hakkında bilgi ve hikâye yazma,

2.  Destan ile masalın örneklerle karşılaştırılarak benzerlik ve farklılıkların bulunması,

3.      Hikâye incelemesi

4.  Aruz vezni, özellikleri, ortaya çıkışı ve aruz kusurları ve kalıpları hakkında genel bilgi.

5. İstiklal Marşının bütün mısraları üzerinde aruz vezni takti çalışmasının yapılması ve aruz hatalarının gösterilmesi.

6. Edebi sanatlar hakkında genel bilgi.

7. İstiklal Marşı’nın tamamının edebi sanatlarının bulunup açıklanması.

8. Anonim Halk edebiyatının genel özellikleri ve Anonim Halk edebiyatı nazım şekillerinden Türkü, Mani, Ağıt ve Ninni hakkında bilgi toplanması.

9.  Dini, Tasavvufi Halk edebiyatı, özellikleri; İlahi, Nefes, Nutuk, Şathiyye nazım şşekilleri hakkında bilgi toplanmsı.

10. Aşık Tarzı Halk edebiyatı, genel özellikleri ve Koşma, Semai, Destan, Varsağı nazım şekilleri ve Güzelleme, Koçaklama, Taşlama nazım türleri hakkında bilgi toplanması.

11. Klasik Türk edebiyatının genel özellikleri ve beyitlerle kurulan nazım şekilleri Gazel, Kaside, Mesnevi ve Müstezat hakkında bilgi toplanması.

12. Klasik Türk edebiyatının genel özellikleri ve bentlerle kurulan nazım şekilleri; Musammatlar ( Murabba, Muhammes ...vb.), Tuyuğ, Rubai, Kıta, Terci-i Bend, Terkib-i Bend, Şarkı hakkında bilgi toplanması.

13. Klasik Türk edebiyatının genel özellikleri ve Klasik Türk edebiyatı nazım türleri; Tevhit, Münacaat, Na’t, Mevlit hakkında bilgi toplanması.

14. Tiyatro türü, genel özellikleri ve Trajedi ve Komedya hakkında bilgi toplanılması.

15. Türk Halk Tiyatrosu , özellikleri ve Karagöz, Meddah Hikayeleri, Ortaoyunu ve Köy Seyirlik Oyunları hakkında bilgi toplanılması.

 

9.SINIFLAR DİL VE ANLATIM ÖDEV KONULARI:

1. Her hangi bir 2 sayfalık bir metin üzerinde belli başlı ses olayları (ses düşmesi, ses türemesi, ulama, ünsüz yumuşaması, ünsüz sertleşmesi, büyük sesli ve küçük sesli uyumu) tespiti çalışmasının yapılması.

2. 2 sayfalık her hangi bir metin üzerinde ek-kök tahlili çalışmasının yapılması. ( Metinler farklı olmak şartıyla birden fazla öğrenciye verilebilir.)

3. 2 sayfalık herhangi bir metin üzerinde kelimelerin yapı bakımından (basit, türemiş, birleşik) türlerinin tespiti çalışmasının yapılması.

4. 2 sayfalık herhan bir metin üzerinde kelimelerin anlam bakımından (eş anlamlı, eş sesli, zıt anlamlı, mecaz anlamlı, deyim anlamlı, terim anlamlı, ) incelemesinin yapılması.

5. 2 sayfalık bir metinde fiilerin yapı bakımından incelemesinin yapılması.

6. 2 sayfalık her hangi bir metin üzerinde fiillerin çatı bakımından incelemesinin yapılması.

7- Paragraf bilgisi ve her yan başlıkla ilgili açıklamalı beş test sorusu.

8- Anlatım bozuklukları ve her yan başlıkla ilgili açıklamalı beş test sorusu.

9- 4 sayfalık bir metinde cümlelerin çeşitlerinin belirlenmesi.

 

10.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI ÖDEV KONULARI:

1.Türk destanları hakkında genel bilgi, bir destanın yapı unsurları bakımından incelenmesi.

2. Kutadgu Bilig, Divanü Lügati’t-Türk ve Atabetü’l Hakayık hakkında genel bilgi.

3. Tasavvuf, Tasavvufi kavramlar ve Tasavvufi Halk Edebiyatı hakkında genel bilgi.

4. Ali Şir Nevai , Hayatı, Edebi Kişiliği ve eserleri hakkında bilgi.

5. Dede Korkut Hikayeleri hakkında genel bilgi ve eserdeki destansı özelliklerin neler olduğu.

6. Divan edebiyatı hakkında gel bilgi.

7. Fuzuli, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi. Bir şiirinin şekil ve öz bakımından incelenmesi.

8. Baki, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi. Bir şiirinin şekil ve öz bakımından incelenmesi.

9. Nef’i ve Nabi hayatları, edebi kişilikleri ve eserleri hakkında genel bilgi. Bir şiirinin şekil ve öz bakımından incelenmesi.

10. Nedim, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi. Bir şiirinin şekil ve öz bakımından incelenmesi.

11. Halk şiiri nazım şekilleri ve türleri hakkında genel bilgi.

12. halk hikayeleri ve mesneviler hakkında blgi.

13. Karagöz , Meddah ,Ortaoyunu hakkında bilgi ve bu türlerde bir eserin şekil ve öz bakımından incelenmesi.

14. Destan Dönemi Edebi eserler hakkında bilgi

 

10.SINIFLAR DİL VE ANLATIM ÖDEV KONULARI:

1. Her hangi bir 2 sayfalık bir metin üzerinde fiillerin çatılarının tespitinin yapılması.

2. Her hangi bir 2 sayfalık bir metin üzerinde cümle tahlili çalışmasının yapılması.

3. Her hangi bir 2 sayfalık bir metin üzerindeki fiillerin çatıların tespitinin yapılması.

 

11.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI ÖDEV KONULARI:

1. Ahmet Vefik Paşa’nın tiyatroya katkıları (Adapte ve orijinal eseri karşılaştırma,)

 2. Tanzimat tiyatrosu,

3. Edebî akımlar,

4.      Yahya Kemal’in şiirlerinde İstanbul,

5. Millî Mücadele dönemi Türk edebiyatının özellikleri.

6. Tanzimat Edebiyatı 1. ve 2. dönemlerin genel özellikleri.

7. Ziya Paşa, Namık Kemal ve Şinasi’nin hayatları, edebi kişilikleri ve eserleri hakkında genel bilgi.

8. Abdulhak Hamit TARHAN, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

9. Ahmet Mithat Efendi ve Ahmet Vefik Paşa’nın hayatları, edebi kişilikleri ve eserleri hakkında genel bilgi.

10. Edebiyat-ı Cedide hikaye, roman ve şiirinin genel özellikleri.

11. Tevfik Fikret, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

12. Halit Ziya UŞAKLIGİL, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

13. Hüseyin Rahmi GÜRPINAR, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

14. Fecr-i Ati topluluğu, özellikleri, temsilcileri ve Ahmet Haşim hakkında genel bilgi.

15. Milli Edebiyat Akımı, özellikleri ve temsilcileri hakkında genel bilgi.

16. Yahya Kemal BEYATLI, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.

17. Ziya GÖKALP, hayatı, edebi kişiliği ve edebi kişiliği hakkında genel bilgi.

18. Halide Edip ADIVAR, hayatı, edebi kişiliği ve eserleri hakkında genel bilgi.       

 

11.SINIFLAR DİL VE ANLATIM ÖDEV KONULARI:

Mektup ,ünlük , anı , biyografi , otobiyografi , gezi yazısı , sohbet , haber yazıları, fıkra, denem, eleştiri, makale türü ,çeşitleri , Türk ve dünya edebiyatından örnekler vs. hakkında kapsamlı araştırma çalışmaları.

 

12.SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI ÖDEV KONULARI:

Cumhuriyet Dönemi ve  1940 sonrası Türk Edebiyatı,bu dönemdeki akımlar,şair ve yazarlar,akımların birbirleriyle ilişkileri,toplumsal yaşama katkıları,öğretici metinler,olay çevresinde oluşan edebi metinler,çoşku ve heyecanı dile getiren metinler.

 

12.SINIFLAR DİL VE ANLATIM ÖDEV KONULARI:

Sanatsal metinler ve dil ve anlatım özelliklerinin incelenmesi ; fabl , masal ,  hikaye , roman ,tiyatro , şiir, gibi edebi türler ve özellikleri ; konferans ,açık oturum , sempozyum , forum , münazara gibi sözlü  anlatıma bağlı türler ve özellikleri ; bilimsel yazılar ve özellikleri.

Bütün sınıflarda Türk Edebiyatı- Dil ve Anlatım grubu Yıllık ödevleri 20 Kasım 2009’e kadar verilecek, 16 Nisan 2010 tarihine kadar toplanacaktır.

Yıllık ödevlerin değerlendirilmesi aşağıdaki  şablona göre yapılacaktır.

 

ÖDEV DEĞERLENDİRME FORMU

        

                DEĞERLENDİRME SONUCU

ÖĞRETMENİN                                                                 

A)Puan         :.................

Adı Soyadı    :...........................................                                     

                                                                                  B)Not                         :.................

Branşı                        :...........................................

                                                                                  Öğretmenin imzası    :.................

DERS

 

ÖDEVİN KONUSU

 

ÖDEV KONTROLÜ

ARALIK

OCAK

ŞUBAT

MART

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENCİNİN

Adı soyadı                 :....................................

Sınıfı               :.......................

Numarası                   :.......................

 

ÖDEVİN VERİLDİĞİ TARİH:.....................

ÖĞRENCİNİN İMZASI        :.....................

ÖDEVİN TESLİM TARİHİ    :.....................

 

 

 

SIRA NO

DEĞERLENDİRİLECEK HUSUSLAR

PUAN

DÜŞÜNCELER

 1.  

Ödev Hazırlama, Plana Yayma Ve Uygulama Başarısı

 

 

 1.  

Ödev İçin Gerekli Bilgi Doküman Araç-Gereç Toplanması Ve Kullanılması

 

 

 1.  

Kendisini Geliştirmek Amacı İle Ödevi Bizzat Yapması

 

 

 1.  

Ödev Hazırlama Sırasında Ders Öğretmeni İle Diyalog Kurması

 

 

 1.  

Kaynak Kişiler İle Varsa Kaynak Guruplar İle İletişim Kurabilme

 

 

 1.  

Ödevin Doğruluk Ve Kullanabilirlik Derecesi

 

 

 1.  

Ödevin Yazım Ve Dersin Özel Kurallarına Uygunluğu

 

 

 1.  

Düzgün İfade Kullanma Ve Anlaşılabilir Olması

 

 

 1.  

Ödevin Özenle Yapılması, Tertip Temizlik Ve Estetik Görüntüsü

 

 

 1.  

Ödevin Zamanında Teslim Edilmesi

 

 

 

 

 

 

NOT:  1-Ödev Konusu Öğrenciye İmza Karşılığı Bildirilecektir.

2-Öğrencinin Ders Öğretmenleri İle Görüşmesinde Öğretmen Tarafından Notlar Alınacaktır.

3.Her Öğretmen Verdiği Ödevlerle İlgili Sonuçları Dosyalayacaktır.

4-Öğrencinin Çalışma Planı, Bilgi, Doküman Ve Araç Gereç Listesi, İletişim Kurduğu Kaynak Kişilerin Listesi Ödevin Sonunda Yararlanılan Kaynaklar Bölümünde Belirtilecektir.

 

GÜNDEMİN ON BEŞİNCİ MADDESİ:

 

Ayten GÜZEL, Türk Edebiyatı- Dil ve Anlatım derslerinin işlenişinde diğer zümre öğretmenleriyle işbirliğinin zorunluluğunu ifade ederek, özellikle Tarih, T.C. İnk.Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya öğretmenleriyle işbirliğinin başarıyı arttıracağını belirtti. Ayrıca önemli gün ve haftalarda diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği, konuları daha iyi kavratma açısından önemli olduğunu vurguladı.

           Ayten GÜZEL, “Öğrencilerin dili düzgün kullanmalarında diğer öğretmenlerinde payı olacaktır. Bu yüzden diğer zümrelerle görüşüp, bu noktayı hatırlatmalıyız. Ayrıca Önemli gün ve haftalar ile ilgili tarih zümresi ile irtibata geçmeliyiz ” dedi.

 

GÜNDEMİN ON ALTINCI MADDESİ:

 

11. ve 12. sınıflarda deneme kitapları (Montaigne, Bacon, Nurullah ATAÇ vb.) temin ettirilip okutturulacaktır. Üniversite sınavlarında paragraf soruları daha çok bu kitaplardan çıkmaktadır. Kitap sevgisinin aşılanması, okuma zevkinin arttırılması için Türk ve Dünya edebiyatının seçilmiş güzel örneklerinden öğrencilerin seviyesine uygun kitap seçilip tavsiye edilmesi ve bunun takip edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca öğrencilere yazma zevki aşılamak için mutlaka Günlük tutulması hususu üzerinde hassasiyetle vurgulanması gerektiği anlatıldı. Bu konuda edebiyat öğretmeni  Muhammet POLAT şunları söyledi: “Günlük yazmak öğrencilerimizi yazma hususunda daha bağımsız kılacaktır. Çünkü istediği her şeyi istediği şekilde yazacaktır. İlerde kendi yazış kurallarını yani üslubunu kendisi tespit edip uygulama başarısını kazanacaktır. Gün geçtikçe yazma kabiliyetinin geliştiğini görerek cesareti daha da artacaktır.” Ayrıca her dönem en az seviyeye uygun bir şiirin ezberletilmesi suretiyle öğrencilerde şiir zevkinim oluşturulması karara bağlandı.

                             

GÜNDEMİN ON YEDİNCİ MADDESİ:

 

 Öğretmenlerin uygun gördükleri bir dersi okuma saati olarak uygulamalarına karar verildi. Yarışmalarla ilgili resmi yazıların takibi ve öğrencilere duyurulmasında öğretmenlerin özen göstermeleri kararlaştırıldı. 

 

GÜNDEMİN ON SEKİZİNCİ MADDESİ:

 

Yazılı ve sözlüler konusu tartışıldıktan sonra aşağıdaki kararlara varıldı:

Lise -9 Türk Edebiyatı dersinde üç, Dil Anlatım dersinde iki yazılı,

Lise-10 Türk Edebiyatı dersinde üç, Dil Anlatım dersinde iki yazılı,

Lise-11 Türk Edebiyatı dersinde üç, Dil Anlatım dersinde iki yazılı,

Lise-12 Türk Edebiyatı dersinde üç, Dil Anlatım dersinde iki yazılı,

Yapılması karar verildi.

   Bütün  derslerin hem birinci hem de ikinci dönem son yazılılarının ortak ve test şeklinde yapılmasına karar verildi. Ayrıca ;

1- Sınıflara aynı olan şubelerin aynı sorulardan yazılı yapılabilmesi,

2- Soru sayılarının öğretmen inisiyatifine bırakılması,

3- Sözlü notlarının birkaç soru sorarak değil, öğrencinin ders içindeki genel tutumuna göre verilmesi,

4- Yazılıların bir hafta önceden duyurulması,

5- Ders defterlerine yazılı tarihlerinin mutlaka yazılması,

6- Yapılan yazılı yoklama sonuçlarının 15 gün içerisinde mutlaka duyurulması,

7-Sözlü için, ayrı bir süre ayrılmayıp ders içerisinde öğrenciyi teşvik edecek şekilde yapılması kararlaştırıldı.

 

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ:

 

 (2438, 2445, 2455, 2460 sayılı Tebliğler Dergilerinden) Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği  Zümre Başkanı Bayram GÖK tarafından okundu. Zümre Başkanı Bayram GÖK konu ile ilgili soru olup olmadığını sordu.Öğretmen arkadaşlar: “Yönetmelikte sorularımız yeterince cevap buluyor.” dediler. Bu yönetmeliğin önemli kısımlarının aşağıdaki gibi olduğu görüldü:

Madde 5- Öğrenci başarısıyla ilgili ölçme ve değerlendirme, devam devamsızlık konularında yapılacak işlemlerde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:
a) Bir ders yılı iki dönemden oluşur.
b) Her öğrencinin ilgi, istek, yetenek ve derslerdeki başarısına göre yönlendirilmesi ve alanında/bölümünde ilerlemesi esastır.
c) Öğrencinin başarısı bir bütün olarak dikkate alınır.
d) Öğrencilerce alınacak alan/bölüm seçmeli dersleri ile diğer seçmeli derslerin seçiminde karara, sınıf öğretmeninin rehberliğinde öğrencinin ve velisinin ortak olmaları sağlanır.
e) Sınıf öğretmeninin, okul rehberlik servisi ile yakın bir iş birliği içinde çalışması esas alınır.
f) Öğrencinin sınıf geçmesi, o sınıfta aldığı bütün derslerden başarılı olmasına ya da yıl sonu başarı ortalamasına göre belirlenir.
g) Ölçme ve değerlendirmede, programlarda belirtilen özel ve genel amaçlar, hedef davranışlar, açıklamalar ve konular esas alınır.
ı) Öğrenci başarısının tespiti derslerin özelliklerine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavlara, ödev, proje, ders içi ve ders dışı etkinliklere dayandırılır.
j) Öğrenci başarısının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçları; geçerlilik, güvenirlik, objektiflik, örnekleyicilik, kullanışlılık ve ayırt edicilik özelliklerine sahip olmalıdır.
k) öğrenci başarısının belirlenmesi amacıyla hazırlanan ölçme araçlarında bilginin yanında kavrama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme düzeylerindeki davranışların da ölçülmesine ağırlık verilir.
l) Öğrencinin ders, ödev, atölye, uygulama, laboratuar, staj çalışmaları ile işletmelerde beceri eğitimine ve sınavlara katılması zorunludur.
m) Mevcut öğretim kurumlarının öğretim kadrolarından ve uygun eğitim ortamlarından ortaklaşa yararlanılır.
Madde 6- Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "beşli not düzeni" kullanılır. Öğrencinin başarısı dört, başarısızlığı iki ayrı notla değerlendirilir.
Bütün sınavlar ile ödev ve projeler 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonuçları, öğretmen not defteri ile not çizelgelerine puan olarak yazılır. Bir dersin dönem sonu notu ise o dersten alınan puanların aritmetik ortalamasına göre takdir edilir ve nota çevrilir.

 

Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir.

 

Puan

Not

Derece

85-100

5

Pekiyi

70-84

4

İyi

55-69

3

Orta

45-54

2

Geçer

25-44

1

Geçmez

0-24

0

Etkisiz

Puanların aritmetik ortalaması alınırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir. Yarımdan küçük kesirler dikkate alınmaz.

 

GÜNDEMİN YİRMİNCİ MADDESİ:

Sınıflarda okutulacak Ders Kitapları Milli Eğitim Bakanlı tarafından okulumuza gönderilecektir.

 

GÜNDEMİN YİRMİ BİRİNCİ MADDESİ:

Türk Edebiyatı- Dil ve Anlatım Grubuna dahil olan derslerle ilgili Tebliğler Dergilerinin sayıları tespit edildi. Bunların aşağıdaki gibi olduğu görüldü:

 

·         1982 Anayasası Madde-3. “Türkiye Devleti’nin dili Türkçe”dir. Türkiye Devletinin Milli Marşı İstiklal Marşıdır.

·         Ders metodları (Müfredat) 2370 sayılı T. D.

·         Atatürkçülükle ilgili konular (Türk Edebiyatı- Dil ve Anlatım ve Edebi Metinler Dersi) 2488 sayılı T.D.

·         Hazırlık sınıflarında okutulacak Türkçe Dersi Dil Bilgisi konuları. 2886 sayılı T.D.

·         Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları. 1739 sayılı kanun (MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU Kanun Numarası:1739 Kabul Tarihi:14/06/1973 Resmi Gazete:24/06/1973 tarih 14574sayı)

·         Edebi Metinler-1,2,(3 Ders Geçme ve Kredi Sistemine göre) 2455 sayılı T.D.

·         Ödevler 2300, 2348 (ek) sayılı T.D.

·         Yıllık Planlar ve Günlük Planlar 2089-2551 sayılı T.D.

 

Müfredatlarla ilgili olan Tebliğler dergileri de ayrıntılı olarak incelendi.

 

1. DİL VE ANLATIM dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

2. TÜRK EDEBİYATI dersinde; Talim ve Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.

 

GÜNDEMİN YİRMİ İKİNCİ MADDESİ: 

 

     Öğrencilere ilk derslerden başlamak üzere vatan-millet-bayrak ve Atatürk sevgisinin verilmesinin önemine dikkat çekildi. Yıl içerisinde de derslerde konuların yeri geldikçe vatan-millet-bayrak ve Atatürk sevgisinin verilmesinin gerekliliği vurgulandı. Atatürk’ü her yönüyle öğrencilere tanıtmak ve sevdirmek için ders dışı kaynaklar getirilmesinin uygun olacağı belirtildi. Zaten özellikle Atatürkçülük konularının ders planlara yansıtıldığı için bu konuda sıkıntı çekilmeyeceği söylendi. 

 

GÜNDEMİN YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDESİ:

Öğretmen olarak görevlerimiz yeniden okunarak buna göre hareket edilmesi karara bağlandı. Bu görevlerden bazılarının aşağıdaki gibi olduğu görüldü:

            Madde 56 - Öğretmenler kendilerine verilen dersleri okuturlar, bunlarla ilgili bütün uygulamaları yaparlar. Serbest çalışma saatlerinde öğrencileri gözetlerler. Öğretmenler, dersler dışında okulun eğitim öğretim ve yönetim işlerine de canlı bir şekilde katılmakla; kanun, yönetmelik ve emirlerle saptanan ödevleri yapmakla yükümlüdürler. Öğretmenler, öğrencilerini yetiştirmek konusunda her fırsattan yararlanmalı, hizmet ruhu beslemeli, ödevden kaçınmamalı, öğrencilerine öğrenim işlerinde iyi bir yardımcı ve kılavuz olmalı eğitim işlerinde tutum ve davranışları ile örneklik etmelidirler.

Madde 57 - Öğretmenlerin öğretim işlerinde ödevleri şunlardır:

a) Öğretmenler, her ders yılı basında müfredat programlarının, ders uygulamalarının (çevre tarihi eser, müze, teknik kurumlar vb. incelemeleri)  aylara dağıtılmasını gösterir bir plan hazırlayarak derslere başlamadan önce bir örneğini okul müdürüne verirler.

 

b) Öğretmenler, derslerini yararlı bir şekilde vermek için, derslere hazırlıklı girmek ve okulda bulunan ders araçlarından ve okul kitaplığında bulunan kitaplardan öğrencilerini yararlandırmakla yükümlüdürler.

 

c) Öğretmenler, öğrencilerini kişisel çalışmalara yöneltmek için tedbirler alırlar. (Bu hususta yerine göre tabiî çevreden, eski eserden, müzelerden, kitaplıklardan,  ödevlerden, okulda düzenlenecek müsamere,  okulda bütün öğretmenlerin elbirliğiyle yaratıp yaşatacakları çalışma havasından yararlanırlar

d) Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ve aynı sınıfta ders okutan öğretmenler sık sık toplanarak aralarında iş birliği yaparlar. Bu toplantılardan ilki ders yılı başında yapılarak bu maddenin (a) fıkrasındaki planlar incelenir.

 

e) Öğretmenler, derslerde öğrencilerine "Yazılı Öğrenci Ödevleri Yönetmeliği" hükümlerine göre ödev vermek ve bunları düzelterek öğrencilerine geri vermekle yükümlüdürler.

 

g) Öğretmenler, verdikleri dersleri, yaptırdıkları ödevleri, yaptıkları deneyleri ve yoklama konularını her derste sınıf defterine yazarak imza ederler.

 

i) Öğretmenler, derse girince yoklamayı kendileri yapar, derste bulunmayanları ve bunların sayısını yazarak yoklama kâğıdını imzalarlar.

 

j) Öğretmenler, not defterlerini her zaman yarılarında taşımak, derse kaldırdıkları öğrencilere takdir edecekleri notları mürekkeple bu deftere yazarak o ders içinde öğrenciye bildirmek zorundadırlar. Yazılı yoklama kâğıtlarına ve ödevlere takdir edilen notlar da bu deftere aynı suretle geçirilerek öğrencilere bildirilir.

 

Madde 58 - Öğretmenlerin eğitim işlerinde ödevleri şunlardır:

a) Öğretmenler; haftada bir gün nöbet tutarlar.

 

b) Öğretmenler, yönetimi öğretmenler kurulunca ya da okul müdürlüğünce kendilerine verilen öğrenci kurullarını yönetir ve her türlü eğitim çalışmalarına katılırlar.

 

c) Öğretmenler, öğretmen kurulu kararıyla kendilerine verilen sınıfın eğitim işlerini üzerlerine alırlar. (Öğretmenlere, eğitimini üzerlerine aldıkları sınıflarda, elden geldiği ölçüde fazla ders verilir.)

Madde 64 - Öğretmenler Tebliğler Dergisini okumakla yükümlüdürler.

 

GÜNDEMİN YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDESİ:

 

a)      Orta öğretim sınıf geçme ve sınav yönetmenliği, disiplin yönetmenliği konularında öğrencilere bilgi verilmesi,

b)     Öğrencilere dersler hakkında gerekli bilgilerin verilmesi,

c)      Alanlar ve meslekler konusunda bilgilendirmenin yapılması

Öğrencilere yapılacak tanıtım ve yönlendirmenin okul rehber öğretmeni iş birliğiyle yapılması

 

 

GÜNDEMİN YİRMİ BEŞİNCİ MADDESİ: Zümre başkanı Bayram GÖK dilek ve temennisi olan olup olmadığını sordu. Söz alan olmayınca teşekkür ederek toplantıyı sona erdirdi.03/09/2009

 

 

 

SONUÇ VE KARARLAR

1.      Dersler işlenirken 2488 sayılı Tebliğler Dergisine göre Atatürkçülükle ilgili konulara yer verilmesine, ayrı bir ders saati ayrılmamasına, işlenen konuların deftere işlenmesine,

2.      Yıllık planların görüşülen hususlar doğrultusunda hazırlanıp 24.09.2009 tarihine kadar hazırlanmasına,

3.      Ders anlatırken daha çok öğrenci merkezli öğretim metotlarının uygulanmasına,

4.      Öğrencilere Edebiyat dersi için ders çalışma metotlarının öğretilmesine,

5.      Öğrenci başarısının arttırılması için;

·         Öğrencilere kitap okuma zevkinin kazandırılmasına,

·         Sınıf sevilerinin tespit edilerek konuların zaman zaman tekrar edilmesine,

·         Ön hazırlık çalışmalarının kontrol edilmesine,

·         Kütüphanenin önemi konusunda bilgi verilerek öğrencilerin teşvik edilmesine,

·         Ders konularının öneminin zaman zaman vurgulanmasına,

6.      On dördüncü maddede görüşülen esaslar ve amaçlar çerçevesinde bu maddede belirtilen konularda 20 Kasım 2009’e kadar Yıllık Ödevlerin verilmesine,

7.      Önemli gün ve haftalarda, Atatürkçülük konuları işlenirken ve Tanzimat edebiyatı anlatılırken İnkılâp tarihi, Tarih öğretmenlerinden istifade edilmesine,

8.      Derslere her zaman hazırlıklı girilmesine,

9.      Sözlü yoklamalar için ayrı ders saati ayrılmamasına,

10.  Ders kitabı olarak idareye seçilip bildirilmiş olan kitaplarla, Yardımcı ders araç gereçleri olarak, en son basım İmla Kılavuzu, Türkçe Sözlük, Osmanlıca-Türkçe-Sözlük, büyük boy çizgisiz defter, ÖSS hazırlık için son sınıflarda herhangi bir test kitabı almalarının öğrencilere tavsiye edilmesine,

11.  Okul Kütüphanesinin gözden geçirilmesine, uygunluğu kaldırılmış yayınların ayıklanmasına,

12.  Yazılı yoklamaların birlikte hazırlanılmasına, en azından birlikte kontrol edilmesine karar verildi.

 

 

 

 

  BAYRAM GÖK                MUHAMMET POLAT             MERAL DİRİ                      BEKİR KÖSE

T.D.E ÖĞRETMENİ           T.D.E ÖĞRETMENİ         T.D.E ÖĞRETMENİ          T.D.E ÖĞRETMENİ

 

 

   BÜLENT YALIN                 ALİ SİNECAN                  AYTEN GÜZEL                      UYGUNDUR.

T.D.E ÖĞRETMENİ          T.D.E ÖĞRETMENİ          T.D.E ÖĞRETMENİ                     19.09.2007

                                                                                                                              EMİNE AÇIKGÖZ

                                                                                                                               OKUL MÜDÜRÜ

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam121
Toplam Ziyaret3705030
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Takvim