• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

TANZİMAT EDEBİYATI İLE İLGİLİ 101 TEST SORUSU

Tanzimat Edebiyatı Soru Bankası Testler

1)...................... Batıya olduğu kadar topluma da yönelen edebiyatımızın öncüsüdür. 0, aynı zamanda, ilk olarak toplumların düşünce, söz ve yazı hürriyetini ileri süren didaktik şiirleriyle ve ilk tiyatro yapıtıyla, okuyucuları uyarmaya, aydınlatmaya çalışan; sade dile yönelen bir sanatçımızdır.”
Paragraftaki noktalı yere, verilen ayrıntılara göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) Şinasi  B) Ahmet Vefik  C) Ziya Paşa
D) Namık Kemal  E) Recaizade Ekrem


2. “Arka arkaya yayımladığı ve hep ölüm teması etrafında toplanan bir seri oluşturur. ölüm karşısında duyulan ıstırapla ölüm ve diğer metafizik problemler hakkındaki düşünceler, bu eserlerde biri birini kovalayan dalgalar halindedir. Sanatçı kontrolü altındaki düşünceleriyle dönemin şiirinde serbest düşünüşe yine en çok yaklaşandır.” Sözü edilen sanatçımız kimdir?
A) Makber - Ölü - Hacle -Abdülhak Hamit
B) Nejat Ekrem-Zemzeme,Tefekkür- Recaizade Ekrem
C)Terci-i Bent-Terkib-i Bend,Zafername -Ziya Paşa
D) Münacat, Arz-ı Muhabbet-Şinasi
E)Durub- Emsal-i Osmaniye-Şinasi

3. Aşağıdakilerin hangisinde Şinasi ile ilgili  
bir bilgi yanlışı vardır?
A) Tanzimat Edebıyatı’nın kurucusu sayılır.
B) İlk yazılarını Tasvir-i Efkar gazetesinde
yayımlamıştır.
C) Şiirlerinde konu bütünlüğüne önem vermiştir.
D) Eserlerinde kullandığı dil, halkın anlayabileceği bir dildir.                                                                                      
E) İlk atasözleri kitabını yazması

4. Tarih ve dili ile kaynaklarına dek götürmek ister. Kafaca Batılı, duygu ve davranışlarıyla Doğulu'dur. Dilinde yerel özellikler görülür. Moliere çevirileri, uyarlamaları Türk tiyatro tarihi için çok önemlidir. Bursa'da bir tiyatro yaptırmış, halkı tiyatroya yö­neltmeye çalışmıştır. Uyarlamalarında halkın de­ğer­lerini gözetir."

Yukarıda sözü edilen 'Tanzimat yazarı' aşağı­dakilerden hangisidir?

A)  Ahmet Cevdet Paşa
B) Ahmet Vefik Paşa
C)  Recaizade Ekrem
D)Şinasi  
E)  Namık Kemal

5 - Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’in yapıtlarındın biri değildir?                                              
A) Harabat   B) Cezmi    B) Akif Bey    D) Zavallı Çocuk   E) Gülnihal

6.Tanzimatın Il. dönemiyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?              
A)Tanzimat’ın Il. döneminde konular bireyseldir.
B) Hikaye ve roman türünde romantik bir edebiyat oluşmuştur.
C) Yeni nazım şekilleri ve türler denenmiştir.
D) Sanat sanat içindir, görüşü hakimdir.                      
E) Dilde sadeleşme yeterince uygulanmamıştır.


7.Aşağıdakilerden hangisindeki sanatçıların tümü Tanzimat’ın Il. döneminde eser vermiştir?
A) Abdülhak Hamit — Şinasi — Nabizade Nazım
B)Recaizade M.Ekrem-Muallim Naci-Nabizade Nazım
C) Samipaşazade Sezai-Nabizde Nazım-Ziya Paşa
D) Namık Kemal — Şinasi — Ziya Paşa
E) Ahmet Mithat — Recaizade M. Ekrem — Namık Kemal


8.Divan Edebiyatı’nın kuralları ile Fransız edebiyatının kuralarını birleştiren bir eserdir. Yazarının Mekteb-i Mülkiyedeki ders notlarından oluşur. Recaizde Mahmut Ekrem bu eserinde yeni edebiyatla ilgili çok önemli bilgiler verir,

Yukarıdaki özellikleri verilen eser aşağıda kilerden hangisidir?
A) Karnus-ı Türki B) Rumuzül Edep 0) Talim-i Edebiyat D) Letaif-i Rivayet E) Takdir-i Elhan

9. Şiirdeki kafiyenin kulak için mi yoksa göz için mi olduğu üzerine yapılan çok ciddi bir tartışmadır. Gazete sütunlarında başlar ve sanatçıların birbirlerine karşı yazdıkları “Zemzeme ve “Demdeme’ adlı eserlerde devam eder. Yeni şiire yön veren bir tartışma olmuştur.
Yukarıdaki parçada bahsedilen tartışma hangi sanatçılar arasında olmuştur?
A) Ahmet Mithat — Şemseddin Sami
B) Şinasi — Namık Kemal
C) Muallim Naci — Nabizade Nazım
D) Recaizade M. Ekrem — Muallim Naci
E) Samipaşazde Sezai — Abdüihak Hamit


10. Aşağıdaki gazetelerden hangisi edebiyat tarihimizin en uzun soluklu gazetesi olarak bilinir?
A) Ceride-i Havadis
B) Tercüman-ı Ahval
0) Tasvir-i Efkar
D) Tercüman-ı Hakikat
E) Takvim-i Vekayi

11. Tanzimat Edebiyatının ikinci devresinde nazım şekillerinde yaptığı değişikliklerle tanınan ve Divan şiirini bitiren sanatçı olarak bilinen şair kimdir?
A) Namık Kemal
B) Ahmet Vefik Paşa
C) Recaizade Mahmut Ekrem                                  
D) Muallim Naci
E) Abdülhak Hamit Tarhan

12. Aşağıdakilerden hangisi Recaizde Mahmut Ekrem'in özelliklerinden biri değildir?
A) Muallim Naci ile ciddi tartışmalara girmiştir.
B) Kafiyenin kulağa göre olmasını ister.
C) Ona göre şiirin tek gayesi güzelliktir.
D) Devrin genç nesillerine edebiyatı öğretmiştir.
E) Sanatın toplumu eğiten bir araç olduğunu savunur.

 13 . Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Birinci dönemde Divan şiiri nazım biçimler kullanıldı, ikinci dönemde yeni biçimler denendi.
B) Halkın anlayacağı  bir dil kullanmayı amaçladılar.
C) Divan edebiyatında olduğu gibi. parça güzelliği anlayışı sürdürüldü.
D) Divan edebiyatının mazmunlarından ve süslü söyleyişinden kendini alamadılar.
E) İkinci dönem edebiyatçılardan, Realizmin ve Natüralizm’in etkisinde kalmışlardır.14. Gözü ve kulağı etkileyen bir sanat olduğu için tiyatroya büyük önem verildi. Tiyatronun toplumun değişimine ve gelişimine etkisinin bilincinde oldular. Çağdaş anlamda ilk tiyatro dilimize çeviri yoluyla girdi. Daha sonra ilk yerli tiyatro eseri bu dönemde yazıldı. Sözü edilen ilk yerli tiyatro yapıtı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A,) Namık Kemal — Vatan Yahut Siliste
B) Abdülhak Hamit Tarhan — Eşber
C) Şinasi — Şair Evlenmesi
D) Ahmet Vefik Paşa Zor  Nikah
E) Ali Bey — Ayyaş Hamza15. Tanzimat edebiyatında birçok yeniliğin öncüsü olmuştur. İlk tiyatro eserini, ilk makaleyi o yazmış; noktalama işaretlerini yine ilk o kullanmıştır. Yukarıda sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nabizade Nazım    B)Muallim Naci
C)Namık Kemal  D)İbranim Şinasi  E)Şemsettin Sami

16. ‘Bu dönem sanatçıları edebiyatımıza batılı kavramları yaymışlardır. Kimi realizm, kimi romantizm, kimi de klasizm’in etkisindedir Dilde, biçimde büyük yenilikleri taşıdıklarından gelecek için aydın bir kuşağın yetişmesinde büyük katkıları olmuştur.”
Parçada sözü edilen edebi dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Servet-i Fünun dönemi   B) Fecr-i Ati Dönemi
C)Yedi Meşaleciler              D)Tanzimat Dönemi                   E)Milli Edebiyat
17. Tarihimizde yayımlanan ilk gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Takvim — i Vekayi
B) Tercüman — ı Ahval
0) Ceride — i Havadis
D) Mecmua — i Mualiim
E) Tasvir — i Efkar

18. Şinasi ilk gazete tecrübesi olan Tercüman - i Ahval’den sonra 1862’de bir gazete daha çıkardı. Ancak 1864’te Avrupa’ya kaçarken gazetenin idaresini Namık Kemal’e bıraktı. Namık Kemal ise bu gazeteyi aralıklarla ancak 1866 yılına kadar çıkarabildi.
Adı geçen gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tasvir — i Efkar B) Mizan C) Basiret                    D) Tercüman - ı Hakikat E) Hürriyet  


19. “Divan edebiyatını halka kapalı dili, sanat anlayışı, akıl dışı, soyut estetiği, mübalağalı hayal dünyası nedeni ile eleştirilir. Sanatın topluma yararlı olduğu oranda değer kazanacağına inanır. Bu nedenle yurt sorunlarını sonuna kadar savunan şair, romancı tiyatro yazarı, gazeteci, makale yazardı.
Parçada sözü edilen edebiyatçımız kimdir?
A) Şinasi           B Namık Kemal
C) Ziya Paşa    D) Ziya Gökalp  E) A. Vefik Paşa


20. Aşağıdakilerden hangisi Abdülhak Hamit’te görülen bir özellik değildir?
A) Oyunlarında egzotik ve tarihi konular işlemiştir.
B) Oyunları üç birlik kuralına uymaz
D) Shakespeare’in etkisinde kalmıştır.
D) Oyunlarında sade bir dil kullanmıştır.
E) Daha çok romantizmin etkisinde kalmıştır.

21. Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, söz sanatlarından uzak, arınmış bir şiir getirdiler. Buna ........ şiiri de denebilir. Tanzimat şiirinin büyük öncüleri şiiri sanatlardan kurtararak düşünceyi çıplak olarak vermişlerdir.
Parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A) İnanç B) fikir C) toplum D) yeni E) Avrupai

22. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatı roman ve öykülerinin özelliği değildir?
A) Realizmin etkisi açıkça görülür.
B) Yazarlar kendilerini gizlemezler.
0) Tipler abartılıdır, hep iyi hep kötüdürler
D) Didaktik yanı ağır basar.
E) Konuları tarihi ve sosyaldir.
 
23. Tanzimat edebiyatı aşağıdaki olayların hangisiyle başlar?

A) Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla
B) ilk özel gazetenin çıkışıyla
C) ilk resmi gazetenin çıkışıyla
D) ilk yerli romanın yazılmasıyla                
E)Meşrutiyetin ilanıyla

 
24. Önce Klasik Türk edebiyatına (Divan edebiyatına) uygun şiirler yazdı. Fransızcayı öğrendi. Namık Kemal’le Londra’da “Hürriyet” gazetesini çıkardı. Mustafa Reşit Paşa tarafından Saray’a alındı. Şiirlerinde Klasik edebiyatın (Divan edebiyatının) kurallarını uyguladı; ancak dil, edebiyat ve toplumsal görüş yönünden yeni sayılabilecek eserleri de vardır. Namık Kemal’i tanıdıktan sonra edebiyatla ilgili görüşlerinde değişme meydana geldi. “Harabat” adlı antolojisi edebiyat tarihinin ilk taslağı sayılabilir.
Bu parçada sözü edilen Tanzimat dönemi şair ve yazarı aşağıdakilerin hangisidir?
A) Ziya Paşa   B) Namık Kemal  D) Ahmet Mithat                    C) Abdülhak Hamit   E) Ahmet Vefik Paşa

25. Tanzimat Döneminde devlet düzeninin işleyişiyle ilgili bozuklukları gören şair:
“Görüp ahkamı asrı münharif sıdk-u selametten
Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükümetten” diyerek görevinden çekilip sine-i millete dönmüştür. Atatürk ‘te Samsuna ayak basınca: “Benim için en büyük korunma noktası ve şefkat kaynağı milletin sinesidir.” diyerek sivil bir yurttaş olarak büyük savaşı sürdürmüştür.
Düşünceleriyle Atatürk’ü de etkileyen vatan şairimiz aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal B) Mehmet Emin C) Şinasi
D) Yahya Kemal E) Tevfik Fikret
 
26. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir?
A) Zavallı Çocuk B) Hürriyet Kasidesi C) Garam
D) Gülnihal E) Vatan yahut Siliste

27. 1- Aruz ölçüsünü, beyit birimini kullanır.
Zaman zaman da hece ölçüsüne v e dörtlük birimine yönelirler.
Il- Sade dil ve açık anlatım kullanmak istemişler, ancak başaramamışlardır.
Il- Batılılaşma yönünde ilk yapıtları vermişlerdir. IV- Kaside, mesnevi, gazel, murabba gibi nazım
biçimlerini de kullanırlar.
Yukarıda verilen özellikler tümüyle aşağıdakilerden hangi edebiyat dönemiyle ilgilidir?
A) Tanzimat Edebiyatı  B) Divan Edebiyatı
C) Servet-i Fünün Edebiyatı D) Fecr-i Ati Edebiyatı
                    E) Milli Edebiyat Akımı
28. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat sanatçıların ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Eski edebiyatı yıkmak, sosyal yaşamla geniş ölçüde ilgili yani bir edebiyat getirmek isteği
B) Sade dile ve halk Türkçesine değer vererek, halka halk diliyle hitap edebilmek arzusu.
C) Vatan sevgisi, milliyet duygusu, hürriyet aşkı gibi idealleri halka benimsetmek.
D) Özellikle Fransız edebiyatından etkilenerek, edebiyata yeni türler getirmek düşüncesi.
E) Halkı aydınlatma yoluna yazılacak yapıtların özellikle realizmin ve natüralizmin etkisinde oluşmasını sağlamak
29. Edebiyatımızda Batılı anlamda ilk realist roman ve yazarı, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Namık Kemal — İntibah
B) Nabizade Nazım — Karabibik
C) H. Ziya Uşaklıgil — Mal ve Siyah
D) Recaizade M. Ekrem — Araba Sevdası
E) Şemsettin Sami — Taaşşuk — ı Talat ve Fitnat


30. Aşağıda verilenlerden hangisi Servet-i Fünun edebi döneminin sanatçılarında görülen ortak nitelik değildir?
A) Hepsi hastalıklı, hayattan kopuk içe dönük kişilerdir.
B) Hayal dedikleri “mali ile gerçek dedikleri “siyah kavramlarını ortaya koymuşlardır.
C) Yeni bir dünya düşlerler, titiz ve karamsar kişilerdir.
D) Hepsi de klasisizmin etkisinde kalmışlardır.
E) Salon edebiyatı, verem edebiyatı diye nitelendirilen bir edebiyat oluşturmuşlardır.

31. Divan edebiyatında nesir pek gelişmemiştir. İnşa adı verilen sanatlı nesirde şiirin özellikleri uygulanır. bu nedenle nesir giderek nazma yaklaşır. oysa, bunlarda bu durumun tamamen aksi görülür. Her ne kadar yapıtlarını divan edebiyatçıları gibi “sanat sanat içindir” görüşüyle verseler de...”
Verilen parçada sözü edilen “bunlar dan anlaşılan aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimat Sanatçıları B) Servet-i Fünun’cular
C) Fecr-i Ati’ciler  D) Halk Ozanları
                  E) Yedi Meşale’ciler32. Aşağıda verilenlerden hangisinde Tanzimat romanlarının bir niteliği verilmemiştir?
A) Romanda yazar kişiliğini saklar, bilgi vermekten kaçınır.
B) Konular tarihten, günlük yaşamdan alınır. Saray ve çevresi işlenir.
C) Kişiler iyi ise iyi, kötüyse kötüdür, kişiler çok yönlü düşünülmez.
D) Batı özentiliği, cariyelik anlayışı işlenir.
E) Genellikle romantizmin etkisi vardır, iyi-kötü, doğru - yanlış birlikte verilir.

33. Ayrı edebi dönemin sanatçılar olmalarına karşın edebiyatımızda bu iki sanatçı birçok yönden birbirine benzer. Örneğin her ikisi de Fransız sembolizminin etkisindedir.Her ikisi de em nazım, hem de nesir alanında oldukça güzel yapıtlar vermişlerdir. Her ikisinin de dili ağır anlatımları kaplıdır Sembollerden çok yararlanan şairler teşhis, intak, teşbih ve istiare sanatlarına da bol yer verirler.
Yukarıda ortak özellikleri verilen bu iki sanatçımız aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Tevfik Fikret - Mehmet Akif
B) Ziya Gökalp - Yahya Kemal Beyatlı
C) Ahmet Haşim - Cenap Şahabettin
D) Ahmet Akif - Tevfik Fikret
E) Mehmet Akif- Yahya Kemal Beyatlı

34. Yapıtta esir ticaretinin sosyal yaşamdaki gerçekçi bir biçimde anlatılır. Dilber isimli esir kızın dokuz yaşından başlayan ve türlü zorluklarla geçen yaşam mücadelesi gözler önüne serilir. Yapıtın sonunda da Dilber’in ülke ülke eziyetlere ve hakaretlere dayanamayıp Nil nehrine atlayarak intihar etmesi anlatılır.
Bu parçada özetlenerek tanıtılan yapıt aşağıdakilerden hangisidir?                                         
A) Araba Sevdası   
B) Sergüzeşt
C) Yağmur Beklerken
D) Mai ve Siyah 
E) Bir Sürgün

 35.İstibdat yönetimi Sanatçımız Bursa’da vali iken tiyatro çalışmalarına ayrı bir önem vermiştir. Halkın tiyatro sevgini artırmayı önemli bir görev olarak düşünmüştür. Bu amacını gerçekleştirmek için Fransız sanatçı Moliere’den yaptığı çevirilerle ün kazanmıştır.
Bu parçada tanıtılan Tanzimat dönemi sanatçımız
aşağıdakilerden hangisidir?
A Şinasi   B) Namık Kemal C) Ziya Paşa
D) Recaizade Mahmut Ekrem E) Ahmet Vefik Paşa


 36. Yazacağımız romanda konu İstanbul sınırlarını aşıp tüm ülkeye yayılmalı, halk edebiyatının türlerinden yararlanmalı,aruzu bırakıp hece veznine dönmeliyiz. Hepsinden önemlisi dili yabancı sözcüklerden arındırıp özleştirmeliyiz. Böylece daha bizim olan yapıtı, daha bizim olan dille yaratırız.
Yukarıda verilenleri savunarak ortaya döken sanatçı hangi edebi dönemimizin temsilcisi olur?
A) Tanzimat Edebiyatı B) Servet-i Fünun Edebiyatı
C) Milli Edebiyat D) Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
                    E) Fecr-i Ati Edebiyatı


37.       "Şiir ve İnşa yazısında yenileşmeyi, halk kaynakla­rına dönmeyi savundu;  kendisi eskiye bağlı kaldı. Bir yandan eskinin yıkılmasını savunurken, öte yandan eski şiiri, antolojisinde topladı. Bu yüzden, Namık Kemal'le çelişti."

Yukarıda sözü edilen 'Tanzimat sanatçısı' aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A)Ziya Paşa     B)Ahmet Cevdet Paşa   C)Ahmet Vefik Paşa 

D)Recaizade Ekrem     E)     Şemsettin Sami

 

38. — Edebiyatımızda realizmin başarılı örneklerinden biridir.
— Uzun hikaye özeliklerine sahip bir romandır.
— Köy gerçeğini etkili bir biçimde yansıtmıştır.
— Kahramanlar çevreye oldukça uyumlu bir şekilde
aktarılmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen eser aşağıdakilerden
hangisidir?                                                                 
A) Zehra    B) Karabibik C) Araba Sevdası   D) Hüseyin Mellah  E) Sergüzeşt

39. Abdülhak Hamit Tarhan ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Türk dili ve tarihi üzerine çalışmaları vardır.
B) Eski - yeni tartışmalarıyla dikkat çekmektedir.
C) Oyunlarında eski uygarlıklardan aldığı konuları işler.
D) Şiir ve edebiyat eleştirilerini gazetelerde yayımlar.
E) Dönem sanatçılarının aksine sosyal konulara ağırlık verir.
 

40.Aşağıdakilerden hangisi Recaizde Mahmut Ekrem’in eserlerinden biri değildir?

A) Ateşpare  B) Demdeme C) Name - i seher
D) Eşber       E) Pejmurde


41. Tanzimat döneminde Türk şiirinin özellikle içerik bakımından değişmesinde büyük payı olan şairlerimizdendir. Klasik Edebiyat kültürüyle yetiştiği için bütünüyle eski edebiyattan kopmamıştır. Şiirlerinde yer yer eski edebiyatı izleri görülür. Özellikle vatan, millet, hak. adalet temalarını işleyen sanatçı, edebiyatımızda “hürriyet” kavramını ilk kullanan kişidir.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal B) Şinasi C) Ahmet Mithat Efendi  D) Ahmet Vefik Paşa E) Şemsettin Sami


42. . Aşağıdakilerden hangisinden bir bilgi yanlışlığı vardır?                                                       
A) Şinasi, Durub — ı Emsal — i Osmaniye adlı eserinde Osmanlı atasözlerini derlemiştir.                 
B) Ziya Paşa, Harabat adlı mesnevisinde Ali Paşa’yı hicvettiği şiirlerini toplamıştır.                                   
C) Recaizade Mahmut Ekrem’in şiirlerinde romantizmin, hikaye ve romanlarında ise realizmin tesiri görülür.                       
D) Ahmet Mithat’ın eserlerinde olayın akışı kesilir, okuyucuya bilgi verilir.                                                 
E) Ahmet Vefik Paşa. Şecere — i Türki adlı eseri Çağatay Türkçesinden Osmanlı Türkçesine çevirmiştir                                                           

43. Aşağıdaki eserler tür bakımından ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?
A) Şair Evlenmesi 
B) İntibah
C) Harabat
D) Cezmi 
E) Celalettin Harzemşah

44.Tanzimat dönemi Türk edebiyatıyla ilgili, aşağıda verilen bilgilerin hangisinde yanlışlık vardır?
A) 1839 - 1860 yılları arasında Batı’dan şiir, hikaye ve roman çevirileri yapılmıştır; bu çalışmalar Tanzimat için hazırlık sayılabilir.
B) Hazırlık döneminde ilk şıir çevirilerini Ethem Pertev Paşa ve Şinasi yapmıştır.
C) İlk roman çevirisini Yusuf Kamil Paşa, Fransız yazar Fenelon’dan yapmıştır.
D) 1860 yılında Agah Efendi’yle Şinasi’nin çıkarttıkları ilk özel Türk gazetesi olan Tasvir-i Efkar gazetesiyle Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı başlamıştır.
E) Tanzimat 1. Dönem yazarları ‘Sanat toplum içindir.” ilkesiyle hareket etmişlerdir.

45. Türk tiyatrosunun basılı ilk metni olan tek perdelik komedide şair Müştak Bey’e, sevgilisi Kumru Hanım diye, onun çirkin ve yaşlı ablasını nikahlarlar.
Kısaca tanıtılan bu oyun, aşağıdaki sanatçılarımızın hangisine aittir?
A) Şinasi
B) Ahmet Vefik Paşa
C) Ziya Paşa
D) Namık Kemal
E) Ahmet Mithat Efendi46. İslam Bey, savaş çıkar çıkmaz nişanlısıyla vedalaşır, hemen cepheye gidecektir; onun dışarıda bekleyen gönüllülere “Beni seven arkamdan ayrılmaz” dediğini duyan Zekiye, gizlice erkek kılığına girer. Adem adıyla gönüllüler arasına katılır. Siliste kalesi komutanı Albay Sıtkı Bey, çelimsiz bulduğu Adem’i geri göndermek isterse de, “Çocuk”, kalmakta diretir. İslam Bey yaralanmıştır: ama Abdullah Çavuş ve Adem’le gidip düşman cephaneliğini havaya uçurur. Düşman, kalenin kuşatmasını kaldırmış ve geri çekilmiştir. Adem’in kimliği ortaya çıkar, Sıtkı Bey’in de Zekiye’nin öldüğünü sandığı babası olduğu anlaşılır. Kazanılan zafer sevinci arasında İslam’la Zekiye’nin düğünleri yapılır.
Bu parçada kısaca özetlenen meşhur oyun ve onun yazarı, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
 
A) Vatan yahut Siliste - Namık Kemal
Karizmatik Zor Nikah - Ahmet Vefik Paşa
C) Seyyid Yahya - Şemsettin Sami
D) Vuslat - Recaizade Mahmut Ekrem
E) İçli Kız Abdülhak Hamit Tarhan

47. 1. Türklerin ilk yazılı kaynağını Türkçeye çeviren o olmuştur.
Il. “Kamus-i Türki” adlı sözlük, yazarın dilimize kazandırdığı en önemli eserdir.
III. Türk dilinin sadeleştirilmesi yolunda çalışmalarda bulunmuştur.
IV. İlk yerli romanımızı yazarak, romanı Türk insanına tanıtmıştır.
Numaralanmış cümlelerde kendisinden bahsedilen Tanzimat dönemi aydını aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şemsettin Sami
B) Ahmet Mithat Efendi  C) Ziya Paşa
D) Ahmet Vefik Paşa  E) Namık Kemal

48. 1886’da yazılan ve 1895’te Servet-i Fünun dergisin de yayımlanan roman, alafranga züppe tipiyle konu eden bir eserdir. Eleştirmenler ve edebiyat tarihçileri Bihruz’u, tip olarak Felatuna benzediği için ondan ayırmak gereğini duymamışlardır. Oysa Bihruz kendinden önceki Felatun’dan da kendisinden sonra Mettun’dan da farklı bir kişiliğe sahiptir. Gerçi romanın başında tanıdığımız Bihruz gerçekten de ikinci Felatun’dur; ama sonra romantik bir aşık kişiliğine bürünür ki, bu da okuduğu Fransızca romanın etkisiyledir. Romanın asıl ilginç olan yanı, yazarın karakter çizme tekniğine getirdiği yeniliktir?
Bu parçada kendisinden bahsedilen yazar ve – eser aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
B) Ahmet Mithat Efendi - Hüseyin Fellah
C) Halit Ziya Uşaklıgil - Meftun
D) Recaizade Mahmut Ekrem - Araba Sevdas
E) Mehmet Rauf - Eylül

49. Eski ve yerleşmiş bir geleneği, belirli estetik kurallarıyla, zamanının asil ve klasik sanatı hüviyetinde olan divan şiiri, on dokuzuncu asrın başından beri alelade veya büyük ustaların taklidi seviyesinde görülmeye başlamış, - - - - den itibaren de ağır tenkitlere uğrayarak gitgide unutulmaya terk edilmiştir, Bununla beraber Tanzimat edebiyatının her iki devresinde, hatta - - - - şairleri arasında da divan edebiyatına farklı nispetlerde ilgi duyulmuştur. Bu ilgi, bazen yenileşen ve Avrupai bir karakter kazanan şiir anlayışına paralel olarak bazı değişikliklerle, bazen de eski anlayışın bir devamı şeklinde ortaya çıkmıştır.
Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Şinasi-Servet-i Fünun 
B) Namık Kemal-Servet-i Fünun
C) Ziya Paşa - Milli Edebiyat
D) Ahmet Mithat Efendi - Fecr-i Ati
E) Ziya Paşa - Fecr-i Ati

50. Ali Bey adında bir genç, Çamlıca’da Mahpeyker adında, zamanının meşhur bir aşuftesiyle tanışır. Hayat görgüsüzlüğünden dolayı bu kadına bağlanır.
0 zamana kadar çok itaatli bildiği oğlunu gittiği bu korkulu yoldan çevirmek için annesi, Dilaşup isminde bir cariye alır. Terk edildiğini anlayan Mahpeyker, Ali Bey’den öç almak için, Dilaşupa iftira ettiği gibi, Ali Bey’i de annesinin ölümüne sebep olacak hallere sürükler ve nihayet Ali Bey’i de öldürtmek için bir batakhaneye getirir. Orada mahsus hazır bulunan Dilaşup, Ali Bey’i ölümden kurtarırsa da kendi ölümüne sebep olur. Bütün dolapları Mahpeyker’in çevirdiğini anlayan Ali Bey de Mahpeyker’i öldürür. Hapiste de kendi ölür.
Bu parçada özetlenen Tanzimat dönemi romanı aşağıdakilerin hangisidir?

A) İntibah
B) Jön Türk
C) Araba Sevdası
D) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
E) Sergüzeşt

51. Aşağıdaki yazar-eser eşleştirmelerinin hangisinde bir yanlıslık yapılmıştır?
A) Muallim Naci - Ömer’in Çocukluğu
B) Samipaşazade Sezai - Rumuzu’l Edep
C) Abdülhak Hamit Tarhan - Zehra
D) Şemsettin Sami - Taaşşuk-ı Talat ve Frtnat
E) Ahmet Mithat Efendi - Jön Türk

52. Aşağıdaki eserlerden hangisi, ilk defa köy hayatından bahsetmesi bakımından önemlidir?    A)İntibah  B) Karabibik  C) Sergüzeşt                        D) Felatun Bey’le Rakım Efendi E) Araba Sevdası

53. 1. Divan şiirinin bahsettiği kadınlar gerçeklikten
uzaktır; Tanzimat şiiri ise gerçek kadından bahseder.
Il. Tanzimat şiiri toplumsal konularla ilgilidir; divan şiiri ise dinsel ağırlıklıdır.
III. Divan şiirinde şekil mükemmelliği önemlidir. Tanzimat şairleri ise şiirin şeklinde değişiklikler aramışlardır.
IV. Tanzimat şiirinde bütün, divan şiirindeyse parça güzelliği ön plandadır.
V. Divan şiirinde Tanzimat şiirinde olduğu gibi kafiye kulak içindir.
Divan ve Tanzimat şiirleri üzerine yapılan karşılaştırmaların hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
A) I.    B) II.   C) III     D) IV.    E) V.

54. Şiir, roman, öykü, edebi bilgiler, tiyatro ve eleştiri türünde yapıtları vardır. Şiirlerinde, çocuklarının ölümünü görmüş olmasından dolayı hüzün ön plandadır. Ayrıca edebiyat ile ilgili düşüncelerini ve eleştirilerini Takdir — i Elhan, Talim — i Edebiyat ve zemzeme adlı yapıtlarında dile getirmiştir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?                                                                      A) Muallim Naci  B) Ziya Paşa  C) A. Hamit Tarhan    D) Samipaşazade Sezai E) Recaizade Mahmut Ekrem

55. Aşağıda verilen yazar-eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Ziya Paşa - Zafername
B) Namık Kemal - Şiir ve inşa
C) Ahmet Mithat - Hasan Mellah
D) Şinasi - Müntahabat-i Eş’ar
E) Recaizade Ekrem - Araba Sevdası

 
56. Tanzimat Il. dönem Türk edebiyatıyla ilgili aşağıdaki belirlemelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Sanat toplum için ilkesiyle hareket eden şair ve yazarlar şiirde heceye yönelmiş; aruza yer vermemişlerdir.
B) Recaizade M. Ekrem, genç şair ve yazarlarca üstat olarak görülmüştür.
C) Samipaşazade Sezai hikaye ve romanlarıyla romantizmden realizme geçişi sağlamıştır.
D) Birinci dönemdeki “halka yaklaşma” düşüncesi yerini “sanat için sanat” ilkesine bırakmıştır.
E) Bu dönem sanatçıları yeniden eski dile yönelmiş ve genellikle eserlerinde kişisel konuları işlemişlerdir.57. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat ikinci kuşak şair ve yazarları arasında yer almaz?
A) Recaizade M. Ekrem B) Abdülhak Hamit
C) Muallim Naci D) Nabizade Nazım E) Ziya Paşa

58, Aşağıdaki oyunlardan hangisi, Abdülhak Hamit Tarhan’a ait değildir?
 
A Duhter-i Hindu        B) İçli Kız              C)Kara Bela      D) Macera-yı Aşk  E) Finten59. Abdülhak Hamit Tarhan “Makber” şiirini niçin yazmıştır?
A) Torununu kaybetmenin verdiği acıyı anlatmak için
B) Ülkenin durumundan duyduğu sıkıntıyı göstermek için
0) Ölen karısının ardından duyduğu üzüntüyü dile getirmek için
D) Edebiyat ve sanatla ilgili görüşlerini aktarmak için
E) Yeni şiire has nazım şekline örnek göstermekiçin

60 l. Nabizade Nazım — Karabibik
Il. Samipaşazade Sezai — İclal
Il. Abdülhak Hamit — Garam
IV. Şemsettin Sami — Macera-yı Aşk
V. Ahmet Mithat Efendi — Hüseyin Fellah
Yukarıdaki yazar-eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) I.   B) Il.   C) IIl.    D) IV,     E )V

61. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Vefik Paşanın özelliklerinden biri değildir?
A) Çalışmalarını daha çok Türk dili üzerine yoğunlaştırmıştır.
B) Moliere’den tiyatro çevirileri yapmıştır.
C) Türk tiyatrosunun gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Eserlerinde yerli ağızlara yer vermiştir                      D) Eserler sonunda genellikle bir öğütle biter.
E) Roman konuları tarihi ve sosyal olmak üzere ikiye ayrılır.

62. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) Nabizade Nazım - Zehra
B) Samipaşazade Sezai - Küçük Şeyler
C) A.Mithat Efendi-Çok Bilen Çok Yanılır
D) A.Vefik Paşa-Kadınlar Mektebi
E) A.Hamit Tarhan–Makber

 
63. Dönem Tanzimat edebiyatı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Divan edebiyatı eleştirilmiştir.                                   B) Fransız edebiyatı örnek alınmıştır.
C) “Sanat, toplum içindir” görüşü benimsenmiştir.
D) Şiirde estetikten çok, içerik ön plana çıkarılmıştır.
E) Dilde sadeleşme savunulmuş ve başarıyla uygulanmıştır.

 64. 1. ilk roman ve yazarı: Taaşşuk — i Talat ve Fıtnat - Şemseddin Sami
Il.İlk Türkçe sözük ve yazarı: Kamus — i Türk, - Şemsettin Sami
III. İlk hikaye denemeleri ve yazarı: Letaif-i Rivayet-A.Mithat
IV. İlk tarihi roman ya yazarı: Cezmi- Namık Kemal
V. İlk çeviri roman ve yazar: Telemak - Ahmet Vefik Paşa
Yukarıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

    A I.    B) Il.   C) III.   D) IV.   E) V.


65. “Adaptasyon, yabancı dilde yazılmış bir yapıtı yerli renk ve anlatıma uyarlamaktır. Bizde ilk adaptasyon çalışmaları................ döneminde .............................tarafında yapılmıştır.”
Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiterden hangileri getirilmelidir?
A) Tanzimat — A. Vefik Paşa
B) Servet i Fünun — Muallim Naci
C) Tanzimat — Samipaşazade Sezai
D) Servet — i  Fünun — Halit Ziya
E) Tanzimat — Abdülhak Şinasi

66. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır?
A) Kamüs — ı Türki adlı sözlüğün yazarı Şemsettin
Sami Tanzimat edebiyatının en önemli dil bilimcisidir.
B) Şinasi, Agah Efendiyle kurduğu Tercüman-ı Ahval gazetesi ile Tanzimat edebiyatını başlatmıştır.
C) Ahmet Cevdet Paşa, Moliere’den yaptığı çevirileriyle Türk tiyatrosuna önemli katkıda bulunmuştur,
D) Roman ve öyküde romantizmden realizme geçişin izleri görüler Sami Paşazade Sezai Sergüzeşt, Küçük Şeyler adli eserlerin yazarı Tanzimat 1. dönemi sanatçısıdır.
E) Tanzimat edebiyatının ikinci kuşağından olan R. Mahmut Ekrem “Araba Sevdası” adlı romanıyla ünlü bir sanatçımızdır.

68. Sefiller ve Robinson çevirileri ile tanınır. Ayrıca edebiyatımızda ilk romanı kaleme almasıyla bilinir. Tiyatro yapıtları da olan sanatçının bilim ve dil alanında çalışmaları vardır. Kamus — ı Türki Kamus — ı A’lam adlı önemli yapıtları kaleme almı ştı r.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?                                                                         A) Şemsettin Sami      B) Tevfik Fikret
C) A. Vefik Paşa  D) Ziya Paşa   E) Nabizade Nazım

69. Edebiyatımızda ilk roman Yusuf Kamil Paşa’nın ……………….adlı sanatçıdan çevirdiği ………………… yapıtıdır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Fenelon — Telemak  B) Moliere — Cimri C) Cervantes — Don Kişot D) Victor Hugo — Sefiller E) Tolstoy — Hacı Murat

70. “Abdulhak Hamit Tarhan” ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinde bir yanlışlık vardır?

A) Divan şiirinin nazım şekilleriyle, kafiye düzenini kullanmamıştır.
B) Şiirlerinde ve tiyatrolarında tarihi konular önemli bir yer tutar.
C) Eserlerinde hayat, tabiat, ölüm, insanlık gibi konuları işlemiştir.
D) Romantizmin etkisindedir, şiirlerine zengin bir lirizm hakimdir.
E) Tiyatrolarını yalnızca nesir olarak yazmış ve hece veznini kullanmıştır.

71. Aşağıdaki yapılardan hangisi Şinasi’ye değildir?    A) Şair Evlenmesi B) Müntehabat — ı Eş’ar            C) Tercüme — i Manzume D) Lehçe — i Osmani            E) Durub — ı Emsal — i Osmaniye

72.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Ziya Paşa’ya ait değildir?
A) Zafername    B) Harabat
C) Defter — i Amal  D) Rüya  E) Nağme — i Seher

73.Edebiyatımızda çok ve değişik türde eser vermesiyle tanınır. Yüze yakın eseri olan sanatçının dili sade ve düzgündür. Amacı halkı eğitmek ve insanlara bilgi vermektir. Halka okuma zevkini aşılamaya çalışan sanatçının eserlerinde yer yer
araya girip bilgi vermesi onun önemli özelliğidir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şemsettin Sami B) Ahmet Mithat Efendi
C) Muallim Nacı  D) Recaizade M. Ekrem
E) Abdülhak Hamit Tarhan

74. Edebiyatımızda ilk tarihi roman Namık Kemal’in ………..adlı yapıtıdır. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Cezmi B) İntibah C) Celaleddin Harzemşah            D) İrfan Paşa’ya Mektup  E) Renan Müdafaanamesi

74. Recaizade Mahmut Ekrem’in aşağıdaki yapıtlarından hangisi tür yönüyle ötekilerden farklıdır ?                                                               A) Afife Anjelik B) Atala C) Vuslat                               D) Nijat Ekrem     E) Çok Bilen Çok Yanılır

75. Doğu kültürü ile yetişip daha sonra Batı’ya bir sanatçıdır. Yenilikçi düşünceleri vardır ama bunlar yapıtlarına yansımamıştır. Şiirlerini Divan şiiri üslubuyla yazmıştır. Edebi yönü bütünüyle eskiye bağlı olan sanatçının yapıtlarında ikilik göze çarpar. Doğu kültürü ile Batı kültürü arasında bocaladığı görülür. Şiir ve inşa makalesinde Halk edebiyatını savunan sanatçı Harabat’ta bunun tersini savunur.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şinasi  B) Namık Kemal  0) Şemsettin Sami
D) Ziya Paşa E) Abdülhak Hamid Tarhan

76. Bu dönem sanatçılarının en önemli özelliklerin biri aynı zamanda devlet adamı   olmalarıdır. Sadeleşmeyi savunan ama bunu uygulayamayan sanatçılar. Şiirlerini fikirleri yaymada bir araç olduğunu vurgulamışlardır. Yukarıdaki özellikleri verilen sanatçılar aşağıdaki dönemlerden hangisinin temsilcileri olabilir?
A) Servet — i Fünun  B) Fecr — i Ati
C) 1. Tanzimat  D) Milli Edebiyat  E) Cumhuriyet

77. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat’ın Il. Döne sanatçılarından değildir?
A) Abdülhak Hamit Tarhan
B)Recaizade Mahmut Ekrem C)Samipaşazade Sezai
D) Nabizade Nazım  E) Şemsettin Sami

78. Şiirde Batılılaşma hareketinin asıl büyük öncüsüdür.. Şair — i Azam olarak tanınan sanatçı mantizmin etkisinde kalmıştır. Şiirlerinde tez sanatını sıkça kullanılmış, şiir ve tiyatrolarında tarihi konulara önem vermiştir. Divan edebiyatının kurallarını yıkmaya çalışmış olan sanatçın - Sahra, Makber, Garam gibi yapıtları vardır.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?                                                                 A) A. Hamit Tarhan  B) H. Ziya Uşaklıgil
C) R. Mahmut Ekrem D) Nabizade Nazım                   E) H. Rahmi Gürpınar

79. Tanzimat’ın Il. Dönemi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Toplum sorunlarından ve siyasetten uzak kalınmıştır.
B) Divan edebiyatına karşı Batı edebiyatı savunulmuştur.
C) Romanda realizmin, şiirde romantizmin etkisi vardır.                                                                                   D) Şiirde konular genişletilmiştir.                                 E) ilk defa noktalama işaretleri kullanılmıştır.80. Aşağıdaki yapıtlardan hangisi Muallim Naci’ye ait değildir?
A) Istılahat — ı Edebiyat B) Füruzan
C) Ömer’in Çocukluğu  D) Ateş — pare
E) Rübab — ı Şikeste

81.   'Tanzimat birinci dönem tiyatrosu' için aşağı­dakilerden hangisi söylenemez?

A)    Tiyatro türünün ilk örneği Şinasi'nin Şair Ev­lenmesi'dir.

B)    Şair Evlenmesi bir töre tiyatrosudur; olaylara yaklaşımı gerçekçi, eleştireldir.

C)   Bu tiyatro, toplumu eğitmeyi amaçlar.

D)   Oyunlar oynanmaktan çok okunmak için yazılır.

E)    İlkin klasisizmin, sonraları romantizmin etki­sinde kalır.

 

 

 

82.   'Tanzimat romanı' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Teknikçe kusursuz olduğu

B)    Yazarın kahramanlarının serüvenine karıştığı

C)   Romantizmden etkilendiği

D)   Romancının yaşamı yüzeysel yansıttığı

E)    İyinin çok iyi, kötünün çok kötü olduğu

 

 

 83.  'İlk'lerle ilgili aşağıdaki belirlemelerden hangisi doğru değildir?

A)    İlk roman çevirisi: Yusuf Kamil Paşa - Telemak

B)    İlk öykü denemesi: Ahmet Mithat Efendi - Letai - fi Rivayet

C)   İlk yerli roman: Şemsettin Sami - Taaşşuk - ı Talat ve Fitnat

D)   İlk edebi romar: Namık Kemal - İntibah

E)    İlk köy romanı: Samipaşazade Sezai - Sergü­zeşt

 

 84.  'Tanzimat gazeteciliği' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Düzyazının gelişmesinde büyüt katkısı olduğu

B)    Kısa, özlü anlatımın yolunu açtığı

C)   Düşünce yazılarına öncelik verdiği, sanatla ilgi­lenmediği

D)   Makale, eleştiri, fıkra deneme, söyleşi gibi yazı türlerini tanıttığı

E)    Sanat, edebiyat görüş ve tartışmalarını kamu­oyuna yansıttığı

 

 85.  "En önemli yapıtı 'Araba Sevdası'dır. Bu romanında aşırı Batı hayranlığını eleştirir. Çamlıca betimleme­leri gerçekçidir. Bir entrika komedisi olan 'Çok Bi­len Çok Yanılır' oyun kurgusunun sağlamlığıyla belirginleşir. Zemzeme, Nijat Ekrem, Nağme - i Seher, Pejmürde adıl şiir kitaplarından başka Muhsin Bey, Şemsa adlı öyküleri vardır. Servet - i Fünun dergisinde yandası gençleri bir araya geti­rir."

           Yukarıda sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Tevfik Fikret                     

B)    Recaizade Ekrem

C)   Muallim Naci                           

D)   Abdülhak Hamit

E)      E)      Cenap Şahabettin

 

 86.'Namık Kemal' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Vatan, millet, hürriyet kavramlarını coşkuyla savunduğu

B)    Tiyatroyu, halkı eğitmede bir araç olarak gör­düğü

C)   Eserlerinin çoğunu sürgün olduğu Magosa'da yazdığı

D)   Baskı ve zulme karşı tepkisini eserleriyle yansıttığı

E)    Londra'da Ziya Paşa'yla İbret gazetesini çı­kardığı

 

 87.  Aşağıdakilerden hangisi 'Tanzimat nesri'nin özelliklerinden biri değildir?

A)    Bu dönemde süslü Divan cümlesi yerine, dü­şünce cümlesi geçer.

B)    Özentiye, süslülüğe karşı çıkılır; yeni düzyazı türleri kullanılır.

C)   Öğretmek amaçlanır; cümle özleşir, kısalır.

D)   Seci, hemen hemen hiç kullanılmaz; bağlaçlar atılır.

E)    Dilde yalınlık, anlatımda açıklık amaçlanılır ve başarılır.

 

 88.  'Ahmet Mithat' için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    Döneminin en çok okunan yazarıdır.

B)    Romanları teknik yönden kusursuzdur.

C)   Halkı aydınlatmayı, halka bir şeyler öğretmeyi amaçlar.

D)   Halkın okuma  alışkanlığı kazanmasında önemli rolü vardır.

E)    Romanlarında kişiliğini gizlemez; kimi kahra­manlarını tutar, kimini yerer.

 

 89.  'Tanzimat gazeteciliği'ni veren aşağıdaki belir­lemelerden hangisi doğru değildir?

A)    İlk Türkçe gazete Takvim - i Vakayi'dir (1931 - resmi gazete).

B)    Ceride - i Havadis, yarı resmidir (1940).

C)   İlk özel gazete Tercüman - ı Ahval'dir. (1860 - Agah Efendi, Şinasi)

D)   Ahmet Vefik Paşa'nın çıkardığı Hürriyet gaze­tesi, 'ilk'lerin göründüğü bir gazetedir.

E)    Şinasi'nin çıkardığı Tasvir - i Efkar'ı, sonradan Namık Kemal yönetir, önemli yazılar yayımlar.

 

90.   'Namık Kemal'in eserleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)    İntibah, ilk edebi roman, Cezmi milli ve tarihi bir romandır.

B)    Tahrib - i Harabat, Ziya Paşa'nın Harabat'ına yönelik sert bir eleştiridir.

C)   Vatan yahut Silistre'de, Avrupa'da bulunduğu yıllarda duyduğu yurt özlemini dile getirir.

D)   Mukaddime - i Celal'de roman türünü inceler, Doğu - Batı edebiyatlarını karşılaştırır.

E)    Zavallı Çocuk'ta görücü usulüyle evlenmeyi yerer.

91.   Tanzimat edebiyatında aşağıdaki 'ikileme'ler­den hangisi görülmez?

A)    Eski dil - Sade dil

B)    Eski - Yeni düzyazı türleri

C)   Yeni - Eski nazım biçimleri

D)   Hece - Aruz ölçüsü

E)    Romanda Doğulu - Batılı yaşam biçimleri

 

92.   Aşağıdaki dizilerden hangisi tümüyle Ziya Pa­şa'nın eserlerinden oluşmuştur?

A)    Zafername, Terkib - i bent, Terci - i Bent, Me­raki

B)    Zafername, Harabat, Rüya, Defter - i Amal

C)   Harabat, Rüya, Eşar - ı Ziya, Sergüzeşt

D)   Yeniçeriler, Terkib - i bent, Terci - i bent, Rüya

E)    Rüya, Zemzeme, Zafername, Eşar - ı Ziya

 

93.   Aşağıdaki sanatçılar dönem ve sanat anlayış­ları'na göre öbekleştirilirse hangisi dışta kalır?

A)    Namık Kemal       

B)    Ahmet Mithat

C)   Şinasi

D)   Recaizade Mahmut Ekrem

E)    Direktör Ali Bey

 94.      Aşağıdaki eserlerden hangisi Tanzimat süre­cinde verilmemiştir?

A)    Şair Evlenmesi    B)  Cezmi    C)  Nesr - i Harp                        D)  Kara Bibik    E)              Araba Sevdası

95.   I. - II. Tanzimat dönemleri karşılaştırılırsa, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A)    I. dönem toplumsal konulara öncelik verir. II. dönemde bireysel konular ağırlık kazanır.

B)    I. dönemde toplumsal aydınlanma amaçlanır. II. dönemde tek amaç güzelliktir.

C)   I. dönemde yalın bir dil çabası görülür. II. dö­nemde konuşma dilinden uzaklaşılır.

D)   I. dönemde eski nazım biçimleri kullanılır. II. dönemde dil kuralları önemsenmez, yeni bi­çimler görülür.

E)    I. dönemde uyak tartışılır, kulak için olduğu savunulur. II. dönemde uyak konusuyla ilgi­lenilmez.

 

 

96.   Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat II. dönem sanatçısı değildir?

A)    Samipaşasade Sezai

B)    Nabizade Nazım

C)   Recaizade Ekrem

D)   Ahmet Mithat

E)    Abdülhak Hamit

 

97.   Aşağıdakilerden hangisi 'Tanzimat ikinci dö­nem edebiyatı'nın özelliklerinden biri değildir?

A)    Bireysel konular, toplumsal konuların önüne geçer.

B)    Şiirin tek amacı güzellik olur; güzellikse doğa ve insandır.

C)   Beyit anlayışının yerine anlam bütünlüğü yer­leşir.

D)   Bu dönemde, fizikötesi gibi yeni konulara de­ğinilmez.

E)    Sanatçıları, genellikle realizm ve natüralizm­den etkilenirler.

 

98.   Aşağıdakilerden hangisinin 'Tanzimat romanı'­nın bir özelliği olduğu söylenemez?

A)    Çevre betimlemeleri abartısız, gerçekçidir.

B)    Roman ve öykülerde olaylar abartılarak verilir.

C)   Yazar iyileri tutar, olayın akışına karışır.

D)   Rastlantıya çok yer verildiğinden gerçekçilik duygusu zedelenir.

E)      Kadın kahramanlar genellikle akrabalar, cari­yelerdir.

 

99.   'Namık Kemal'in aşağıdaki eserlerinden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A)    Akif Bey     B)  Vaveyla     C)    Vatan Mersiyesi         D)  Vatan Şarkısı             E) Hürriyet Kasidesi

 

100. 'Şinasi' için aşağıdakilerden hangisi söylene­mez?

A)    Halkın anlayacağı bir dille yazmayı savunduğu

B)    Sonuna kadar beyit birimine bağlı kaldığı

C)   Kısa yalın düşünce cümlesini geliştirdiği

D)   Bağlaçları attığı, noktalamayı kullandığı

E)    Duygu cümlesi yerine düşünce cümlesini ger­çekleştirdiği

 

 

101.1- Servet-i Fünun şiirini, Türk Divan şiiri estetiğini ve Fransız sembolistlerini şiir anlayışlarını benliğinde birleştirmiştir.
Il- Şiirlerinde akşam renkleriyle yanan, ay ışığıyla sararan, şafakla pembeleşen renk ve ışık anlarını yakalar.
Yukarıda özellikleri verilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cenap Şahabettin B) Yahya Kemal Beyatlı
C) Tevfik Fikret   D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Ahmet Haşim


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam72
Toplam Ziyaret3702057
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.304532.4339
Euro34.423434.5613
Takvim