• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI(
C GRUBU)

ADI SOYADI:                                       

Sınıf:                                   Numara:

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KMTAL 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ  1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

 

1. Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi ve Namık Kemal eserleriyle halkı eğitmenin peşindeler. Namık Kemal, özellikle tiyatrolarını halkın bilinçlenmesinde bir vasıta olarak kullanmıştır. Bu eserlerin bazıları: KaraBela(I), Gülnihal(II), İçliKız(III), Akif   Bev(IV)   ve Celaleddin  Harzemşah 'tır.(V)

Numaralanmış eserlerin hangisi Namık Kemal'e ait  değildir ?

A) I.      B) II.        C) III.        D) IV.            E)V.

 

2. Tanzimat edebiyatının ikinci kuşağı içinde yer alan sanatçı, klâsik şiir geleneğini yıkmaya başlar. Fransız şiirinin etkisiyle yeni biçimler kullanır. I. dönemde yapılan içerik değişikliğine ek olarak o, biçimde yaptığı yenilikleri ekler. Aşk, doğa, ölüm ve  metafizik  konularında  lirik,  epik  ve  felsefi şiirler yazar. Kırka yakın eserinin yarısı tiyatro türündedir. Tiyatro eserleri sahne tekniği bakımından zayıftır; çünkü o, eserlerini oynanmak için değil, okunmak için yazmıştır.

Bu parçada kendisi ve eserleri hakkında bilgi verilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) A. Hamit Tarhan  B) R. Mahmut Ekrem  C)NabizadeNazım            D) Samipaşazade Sezai        E) Şemsettin Sami

 

3.Tanzimat Edebiyatı  I.  Dönem  sanatçıları, toplum  için  sanat (I) yaparlar. Fransız  edebiyatını örnek alarak, ondan  çeviriler (II)  yaparlar. Şiirin nazım biçiminde  (III) ve  konusunda    büyük değişiklikler  yaparlar.  Kanun, adalet, özgürlük, uygarlık,  eşitli k  (IV) kavramları üzerinde dururlar. Gazete,  makale,  roman,  piyes,  öykü  (V) gibi yeni düzyazı türünde eser verirler.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?  A) I.            B) II.         C) III.          D) IV.            E) V.

4. O, roman, tiyatro, makale türünde birkaç denemede bulunmuştur. Adı, edebiyatımızda ilk roman örneği olan "Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat" ile özdeşleşmiştir. Dil bilgisi, sözlük ve  ansiklopedi  çalışmalarında da bulunmuştur. Bu  parçada  sözü  edilen  sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Namık Kemal                          C) Şemsettin Sami

B) Ahmet Mithat Efendi   D) Ahmet Vefik Paşa     E) Nabizade Nazım

 

5. Ahmet Mithat Efendi'nin, romancılığımızın gelişim çizgisi  açısından  en  ünlü  romanı   Araba Sevdası  'dır (I). Samipaşazade Sezai,  Sergüzeşt  (II) adlı romanıyla bir cariyenin  çektiği  acıları  dile getirir.    Nabizade Nazım,     Zehra    (III)    adlı romanıyla   ilk   psikolojik   denemelere    girişir. Recaizade Mahmut Ekrem,  Felatun  B ev 'le  R akım   Efendi (IV) adlı yapıtıyla Batı hayranlığını gülünç ve  realist  bir  tarzda  dile  getirir. Namık  Kemal, İntibah(V)  romanıyla  edebi     romancılığı gerçekleştirir.

Bu parçadaki bilgi yanlışlığını gidermek için numaralanmış eserlerden hangileri yer değiştirmelidir?

A) I. ve II.     B) II. ve III.     C) III. ve IV.      D) I. ve IV.   E) II. ve V

 

6.........yazı dilini sadeleştirmek" halkın anlayabileceği bir dille yazmak" görüşündedir.  "Halk  için  sanat"  ilkesine  bağlı kalır. Edebiyatımızda halk kaynaklarından yararlanır; dil, folklor araştırmaları yapar. Eski nazım biçimlerinde yeni konular kullanır. Divan edebiyatındaki parça güzelliğine karşı "toplu güzellik", "konu birliği" görüşünü savunmuştur. Toplumu bilgece kalkındırmak için de en kestirme yolun gazete olduğunu bilir. Böylece ilk özel gazeteyi kurar.Bu  parçadaki  bilgilere  göre,   parçanın   başına aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Namık Kemal              B) Şinasi               C) Ziya Paşa

D) Ahmet Vefik Paşa        E) Ahmet Mithat Efendi

7.Divan edebiyatıyla Tanzimat edebiyatının karşılaştırılmasına   ilişkin  aşağıdaki yargılardan hangisi  yanlıştır?

A)  Divan  şiirinde  sanatçılar,  aydın  kişiler  için  yazarken, Tanzimatçılar halk için yazmıştır.

B) Divan edebiyatında ölçü aruzdur, Tanzimat edebiyatında hece amaçlanmış; ama daha çok aruz kullanılmıştır.

C) Divan  edebiyatında  daha  çok  nesir  alanında eser verilmiş; Tanzimatçılar ise şiire yönelmiştir.

D) Tanzimat edebiyatında Divan şiirine ait nazım biçimleri kullanılmaya devam edilmiştir.

E) Divan   nesrinde   söz   sanatları   kullanılmış, Tanzimat nesrinde düşünceler önemsenmiştir.

8.Aşağıdaki   eserlerden   hangisi   Tanzimat dönemine ait  değildir ?

A) İntibah         C) Şair Evlenmesi        B) Araba Sevdası        

D) Zehra         E) Kırık Hayatlar

 

9. İlk özel    (I)   gazete   1860   yılında  Ş inas i (II)tarafından çıkarılan   Tercüman -ı  Ahval 'dir .(III)1860 Servet-i  Fünun  (IV) edebiyatının  başlangıcı sayılır.  İlk  gazete  ile  birlikte   makale,   roman,piyes,  fıkra,  öykü (V) de edebiyatımıza girdi.

Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde

bir bilgi  yanlışı  vardır?

A) I.        B) II.      C) III.         D) IV.      E) V.

 

10. ... Tanzimat Edebiyatı'nın kurucusu, birçok alanda ilk ve başarılı örnekler vermiştir. İlk şiir çevirisi, ilk tiyatro, ilk özel gazete onun kaleminden çıkmıştır. Batı edebiyatını tanıdıktan sonra şiirin konusunu da genişletmiş, bu değişiklik daha sonra biçime de yansımıştır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Namık Kemal          B) Ziya Paşa             C) Şinasi          

D) Nabizade Nazım             E) R. Mahmut Ekrem

 

11. "Tiyatro bir eğlencedir; fakat eğlencelerin en faydalısıdır." görüşüyle ele aldığı tiyatroları, ulusumuzun bozulan moralini düzeltmek amacıyla yazar. Vatan  Yahut  Silistre,  (I)Zavall ı   Ç ocuk, (II)  Akif Bey,(III)   Tahrib-i   Harabat(IV)   ve   Kara   Bela (V)önemli tiyatro eserleridir

Numaralanmış eserlerden hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) I.              B) II.             C) III.          D) IV.                  E) V.

 

12.Aşağıdakilerden hangisi  Tanzimat edebiyatının özelliklerinden biri  değildir?

A) Fransız   İhtilaliyle   hürriyet,   adalet   eşitlik

kavramları şiire girmiştir.

B)Sanatçılar  genellikle  romantizmin  etkisinde kalmıştır.

C)Şiirde  parça  güzelliği  önemsenmiş,  klasik kaside türü devam etmiştir.

D) Dilde  sadeleşme  amaçlanmış;  ama  başarılı olunamamıştır.

E) Nesirde   noktalama   işaretleri   kullanılmaya başlanmıştır.

 

13. Tanzimat edebiyatı içerisinde yazılmış, edebiyatımızın ilk edebi romanıdır. Zengin bir ailenin oğlu olan Ali Bey'in kendini Mahpeyker adlı ahlak bakımından  oldukça  zayıf bir  kadına kaptırmasını anlatır. Romantizmin de etkisiyle ayrıntılı tasvirlere yer verilmiştir. Kahramanlar ya baştan sona iyi ya da hep kötüdür.

Parçada     sözü     edilen     eser     ve     yazarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat    - Şemsettin Sami

B) Araba Sevdası - R. Mahmut Ekrem

C) İntibah - Namık Kemal

D) Cezmi - Namık Kemal

E) Sergüzeşt - Samipaşazade Sezai

 

14. Sanatçı Hürriyet'te çıkan (.......) makalesinde,Divan edebiyatına şiddetle hücum ederek, onu gayrı milli ve yapay olmakla suçlar ve asıl Türk edebiyatının Halk edebiyatı olduğunu iddia eder. Fakat gençliğinde Divan edebiyatı kültürü ile yetişmiş ve onun zevkini almış olan sanatçı, bu eleştirileri bir edebiyat devrimcisi sıfatı ile yaptığı ve duyguları bakımından Divan  edebiyatına  bağlı  bulunduğu  için  (........) yazdığı önsözde bu iddianın aksini   ileriye   sürmekte   de   tereddüt etmemiştir.

Parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Şiir ve İnşa - Harabat

B) Tahrib-i Harabat - Takib

C) Zemzeme - Takdir-i Elhan

D) Demdeme - Istılahat-ı Edebiye

E) Zafemame - Harabat

 

15. Aşağıdakilerden hangisi Namık Kemal’e ait bir eser değildir?
A) Zavallı Çocuk         B) Hürriyet Kasidesi             C) Garam
D) Gülnihal                E) Vatan yahut Siliste

 

 

 

16. Şiirlerinin başlıca temaları aşk ve tabiattır. Türk şiirinde kadının gerçek ve estetik değerini alması onunladır. Fakat onun şiirlerinde büyük aşkların derin ve sarsıcı heyecanı değil, ancak küçük duygulanmaların, hayal kırıklıklarının, ayrılıkların hissettirdiklerini bulabiliriz. Bu melankolik atmosferin doğuşunda romantiklerin, özellikle Lamartine'in etkisi büyüktür. Hayatının acıklı olayları onu, aynı zamanda, Tanzimat devrinin tanınmış bir mersiye şairi haline de getirdi.

Parçada     kendisinden     söz     edilen     şair, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Vefik Paşa             B) Cenab Şehabettin

C) Ahmet Haşim       D) Recaizade Mahmut Ekrem      E) Şinasi

 

17. (...), Türk edebiyatının ilk tarihi romanıdır. Konusunu, XVI.yy'daki Türk-Iran savaşlarından alır. İstanbul'da başlatılan olay, savaşın safhalarını takip ederek Iran sınırına, Kafkasya'ya ve Iran sarayına kadar götürülür. Romantizmin tesiri ile olayın  sonu  çok  trajiktir.  Karakterlerin çizilmesinde sübjektiflik ve aşırılık da açıktır. Romanın fikri içeriği ise "İslam birliği" ideolojisini telkine çalışmaktadır.

Parçada    sözü    edilen    roman    ve    yazan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taaşuk-ı Talat ve Fitnat- Şemsettin Sami

B) Hüseyin Fellah- Ahmet Mithat

C) Celalettin Harzemşah- Namık Kemal

D) Felatun Bey ile Rakım Efendi- Ahmet Mithat

E) Cezmi- Namık Kemal

 

18. Roman kahramanı,   Bihruz   Bey  adında mirasyedi bir paşazadedir. Bütün işi gücü ve merakı alafranga giyinme, alafranga yaşayış kurallarına yarım yamalak uymak, Hıristiyan azınlıklardan berberlerle ve garsonlarla Fransızca    konuşmak    ve    araba kullanmaktır. Bütün benzerleri gibi Bihruz Bey de çok basit bir kültüre sahiptir. Yerli ve milli olan her şeyi beğenmemek ve hatta hor görmek alışkanlığındadır. Yukarıda    hakkında    bilgi    verilen    roman, aşağıdakilerden  hangisidir?

 A) Intibah               B) Felatun Bey İle Rakım Efendi

C) Araba Sevdası                D) Afife Anjelik              E) Zehra

 

19. Tanzimatçıların çoğu tarih alanında da eserler verirler. Namık Kemal, Ahmet Mithat çeşitli konularda  Osmanlı  tarihini  aydınlatmaya çalışırlar; ancak bu türün en güçlü adı (...........) olur.

Yukarıda  boş  bırakılan  yere  aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ahmet Vefik Paşa               B) Ahmet Cevdet Paşa

C)Şemsettin Sami            D)ZiyaPaşa         E)Samipaşazade Sezai

 

20. Tanzimat tiyatrosu bir okul sayılmış, halkın eğitilmesinde araç olarak kullanılmıştır. Bunlarda sosyal eğitim ön plandadır. Toplumda görülen aksaklıklara doğrudan doğruya dokunmak veya tarihin ibret verici olaylarını ele alıp onlardan ahlaki sonuçlar çıkarmak amaçlanmıştır. Dil ve üslup  konuşma  diline  ve  üslubuna  çok yaklaşmıştır. Parçaya   göre   Tanzimat   tiyatrosuyla   ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine  ulaşılamaz?

A) Oyunlarda  gelenek  göreneklerin  eleştirilmesi amaç edinilmiştir.

B) Toplumsal eğitim oyunların temelini oluşturur.

C) Günlük     konuşma     dilinin     özelliklerine oyunlarda rastlamak mümkündür.

D) Oyunlar  tarihten  alınması  gereken  dersler üzerine kurulmuştur.

E) Halkın eğitilmesi amaçlanırken tiyatronun bu amacı gerçekleştirdiği söylenemez.

 

21. Türk    edebiyatında    roman,     çevirilerle başlamıştır. Bu alanda ilk eser (...) nın (...) adlı Fransız  yazardan  çevirdiği  (...)  adlı  romandır. Birçok  teknik  kusurlarla  dolu  olan  bu  eserin; kahramanlarının yabancı olması, olayların yabancı bir   ülkede   geçmesi   yüzünden   halka   yabancı olduğu halde büyük ilgi gördüğü söylenebilir. Yukarıda    boş    bırakılan    yerlere    sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) Namık Kemal       - J.J. Rousseau    - İtiraflar

B) Şinasi - La Fontaine      - Tercüme-i Manzume

C) Recaizade Ekrem  - Corneille - Araba Sevdası

D) Ahmet Mithat      - Racine - Letaif-i Rivayet

E) Yusuf Kamil Paşa  - Fenelon - Telemak

 

 

22. Tanzimat sanatçılarının çoğu Fransız edebiyatını ve bu edebiyatın sanatçılarını örnek almışlardır. Bu sanatçıların etkisiyle bir kısmı klasik, bir kısmı romantik, bir kısmı da realist özellikler taşıyan eserler vermişlerdir. Söz konusu akımlar ancak esinti halinde yansımıştır. Bunların kuralları kesin çizgilerle benimsenmiş ve uygulanmış değildir.Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi romantik eser veren sanatçılardan biri  değildir  ?

A)Ahmet Mithat Efendi   B) Recaizade Mahmut  Ekrem

C) Namık Kemal          D) Abdülhak Hamit Tarhan          E) Şinasi

 

23. Aşağıdakilerin hangisinde Tanzimat edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Birinci dönemde Divan şiiri nazım biçimler kullanıldı, ikinci dönemde yeni biçimler denendi.
B) Halkın anlayacağı bir dil kullanmayı amaçladılar.
C) Divan edebiyatında olduğu gibi parça güzelliği anlayışı sürdürüldü.
D) Divan edebiyatının mazmunlarından ve süslü söyleyişinden kendini alamadılar.
E) İkinci dönem edebiyatçıları, Realizmin ve Natüralizm’in etkisinde kalmışlardır.

24. Gözü ve kulağı etkileyen bir sanat olduğu için tiyatroya büyük önem verildi. Tiyatronun toplumun değişimine ve gelişimine etkisinin bilincinde oldular. Çağdaş anlamda ilk tiyatro dilimize çeviri yoluyla girdi. Daha sonra ilk yerli tiyatro eseri bu dönemde yazıldı. Sözü edilen ilk yerli tiyatro yapıtı ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal — Vatan Yahut Silistre    B) Abdülhak Hamit Tarhan — Eşber
C) Şinasi — Şair Evlenmesi         D) Ahmet Vefik - Paşa Zor  Nikah
E) Ali Bey — Ayyaş Hamza

25. Afife Anjelik'te kocasının yokluğu sırasında uşağının saldırısına direnmiş bir genç kadının hikayesi anlatılmaktadır. Zavallı Çocuk'ta, evlenmede   ana   -   babanın   değil,   evlenecek olanların söz sahibi olması gerektiği üzerinde durulur. Eyvah adlı dram ise batılılaşmanın aile çevresindeki  etkileri  ve  daha  çok  evlenmedeki eski adetlerin eleştirisi ile ilgilidir. Finten'de ise Shakespeare'in Machbet'inin etkileri çok açıktır.

Parçada aşağıdakilerin hangisinin eserlerinden söz edilmemiştir ?

A) Abdülhak Hamit Tarhan                    B)Şinasi

C) Recaizade Mahmut Ekrem                      D) Namık Kemal

E) Ahmet Mithat Efendi

 

C GRUBU CEVAP ANAHTARI

1

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

21

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C GRUBU CEVAP ANAHTARI

1

A

B

C

D

E

 

2

A

B

C

D

E

 

3

A

B

C

D

E

 

4

A

B

C

D

E

 

5

A

B

C

D

E

 

6

A

B

C

D

E

 

7

A

B

C

D

E

 

8

A

B

C

D

E

 

9

A

B

C

D

E

 

10

A

B

C

D

E

 

11

A

B

C

D

E

 

12

A

B

C

D

E

 

13

A

B

C

D

E

 

14

A

B

C

D

E

 

15

A

B

C

D

E

 

16

A

B

C

D

E

 

17

A

B

C

D

E

 

18

A

B

C

D

E

 

19

A

B

C

D

E

 

20

A

B

C

D

E

 

21

A

B

C

D

E

 

22

A

B

C

D

E

 

23

A

B

C

D

E

 

24

A

B

C

D

E

 

25

A

B

C

D

E

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam117
Toplam Ziyaret3705026
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Takvim