• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

12 DİL VE ANLATIM 2.DÖN 2YAZ

1-       Hiçbir düşünce en mükemmel ortamı buluncaya kadar tam anlamıyla olgunlaşmaz.

  Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

       A) Belirtme sıfatı              

       B) Niteleme sıfatı

       C) Belirteç     

       D) Edat (ilgeç)               

       E) Zamir (adıl)

 

2-Hiçbir çaresi olmayan ölümcül bir hastalığa yakalanması onu çok üzdü.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Gereksiz sözcük kullanılması

B)     Anlamca çelişen sözlerin bulunması

C)     Bir sözcüğün yanlış anlamda kullanılması

D)    Mantık hatasının bulunması

E)     Sözcüklerin yanlış eyleme bağlanması

 

3-“Bu güzel sabahı odamda geçirmemek için giyinip dışarı çıktım.”

         Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) Zamir         B) Edat      C) Sıfat                      D) Zarf                    E) Fiilimsi

 

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)    O, 1946 yılında düzenlenen bir yarışmada birinci olmuştu.

B)    Aradan yıllar geçmesine karşın şiir anlayışında bir değişiklik olmadı.

C)    Ozan, 1940 yıllarında yeni şiirimizin başta gelen adlarından biriydi.

D)    Toplumsal ve bireysel olaylara, yan tutmadan bakar.

E)     Onun ilgi çekici yanlarından biri de konuları abartarak anlatmasıdır.

 

5-Bu davranış insandan insana göre değişir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğu

hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) İşaret sıfatına yer verilmesinden

B) İkilemenin yanlış kullanılmasından

C) Gereksiz yere ilgeç kullanılmasından

D) Tümleç kullanılmasından

E) Yüklemin geniş zamanlı olmasından

 

 

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat, zarf, zamir bir arada kullanılmıştır?

A) Soğuk kışın etkisiyle çeşmelerin suyu donmuştu.                   

B) Trenin düdük sesi çok uzaklardan duyulabiliyordu.

C) Görevliler havuzdaki suyu boşaltarak havuzu temizlediler.   

D) Küçük çocukların eğitiminde en büyük görev kendi ailelerine düşer.

E) Öğrencilerin çoğu koridorda dünkü sınavın sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

 

7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı düşünce değişik sözlerle yinelenmiştir?

A) Seçilen konular ve bunların işleniş biçimi, yazınsal türlere göre değişir.

B) Bu şiirlerin bir bölümü yazıldığı günlerin sınırını aşamamış, yaşarlığını koruyamamıştır.

C) Şimdi de yaratma sürecinin bir başka yönü, konunun algılanış biçimi tartışılmalıdır.

D) Konuşma sırasında, sözcük seçimiyle, ses tonuyla anlam değişiklikleri oluşturulabilir.

E) Romanda, kişinin doğup büyüdüğü toprakları unutması, oralardan kopuş nedenleri uzun uzun anlatılmaktadır.

 

8- (I) Yapıtlarını okuduğum gençler şunu bilmelidir:Değerlendirmelerimde, vardığım yargılarda dostluğun, arkadaşlığın en küçük bir payı yoktur. (II) Benim bu tutumum karşısında, “Gençleri umutsuzluğa düşürmemek, yüreklendirmek gerekir.” diyenler var.(III) Oysa benim ölçütlerim değişken bir nitelik taşır.(IV) Yazdıklarımın hiçbiri bir düşünceye bağlanmanın ya da ortak bir görüşü savunmanın ürünü değildir.(V) İncelediğim ürünler arasında farklı dünya görüşlerini yansıtanlar var. (VI) Ben bu ürünlerin duygularımıetkileyen yönlerini savunuyorum.

 

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde yan tutmama söz konusudur?

 

A) I. ve IV.        B) II. ve V.         C) II. ve VI.

        D) III. ve V.     E) IV. ve VI.

 

 

 

 

 

 

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İlgililer bu konuda görüş alışverişinde bulundular.

B) Bu tür etkinliklerin çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum.

C) Gazetelerde yer alan haberleri değerlendirecekler.

D) Bundan sonraki amacımız halkı bilinçlendirmek olacak.

E) O dönemde para üç katı değer kaybetmişti.

 

10-

 (I) Bu dönem şairleri, dili bir mermer kütlesi gibi görüp işleyerek istedikleri biçime sokmaya çalışmıştır.(II) Bunu yaparken de dilin olanaklarını, sınırlarını zorlamıştır. (III) Sözcüklerin anlam ve çağrışım gücünü

geliştirmeye önem vermiştir. (IV) Her şair kendine özgü bir dil oluşturma çabası içinde olmuştur.(V) Türkçenin gücünün bu çağrışımlarda gizli olduğunu

anlamış ve anlatmaya çalışmıştır.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi

düşüncenin akışını bozmaktadır?

A)    I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

11-

(I) Ortalık ağır ağır aydınlanıyor, topraktan incecik buğular yükseliyordu.

 (II) Otlar ile pamuk fideleri daha ayırt edilemiyordu.

(III) Az sonra güneş doğacak;

kıpkırmızı, her yanı yakan bir güneş...

(IV) Toprağa basamayacak, sıcaktan soluk alamayacak, bir fırının

içine girmiş gibi kavrulacak insanlar.

(V) Bütün bunlara karşın, güneşin doğuşu sabırsızlıkla bekleniyor.

(VI) Güneş demek, yeni bir gün demek, umut demek.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümledeki “ağır ağır” ikilemesi zarftır.

B) II. cümledeki “ile” bağlaçtır.

C) III. cümledeki “kıpkırmızı” sözcüğü pekiştirme sıfatıdır.

D) V. cümledeki “karşın” sözcüğü ilgeçtir.

E) VI. cümledeki “umut” sözcüğü kökü bakımından isim soyludur.

 

12-

Bir yönetmenimiz şöyle diyor: “Gerçek bir film, ayakkabının içine kaçan bir taşa benzemelidir.”

Bu cümlede, filmle ilgili olarak belirtilmek istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir durumu eleştirel yaklaşımla ele alıp olumlu ve olumsuz yönleriyle yansıtmalıdır.

B) İnsanı ve toplumu tedirgin eden sorunlar üzerinde bizi düşünmeye zorlamalıdır.

C) İnsanın duygu dünyasını etkileyecek nitelikte olmalıdır.

D) İzleyenlerin, yaşamı daha iyi tanımasına olanak sağlamalıdır.

E) Değişik yollara başvurarak izleyicilerin ilgisini kamçılamalıdır.

 

13- Aşağıdakilerin hangisinde hem ünsüz yumuşaması hem de ses düşmesi vardır?

            A) Akla gelen başa gelir.

            B) Keskin sirke kabına zarar verir.

            C) Kırlangıcın zararını biberciden sor.

            D) Her yiğidin gönlünde bir arslan yatar.

            E) Kurdun adı yaman çıkmış, tilki vardır baş keser.

 

14- Bu son kitabında yazar, bilerek açmadığı ama aralık bıraktığı kapılardan geçmeyi okurlarına bırakıyor.

 Bu cümledeki yazarın, kapıları bilerek açmayıp aralık bırakması sözüyle anlatılmak istenen aşağıda-kilerden hangisidir?

            A) Her şeyi söylememe

            B) İçeriği zenginleştirme

            C) Uygun sözcükler seçememe

            D) Anlatımda tekdüzeliğe düşme

            E) Okura deneyimlerini kullandırma

 

 

 

 

15- Sevda Hanım’a bu mahalledeki bütün kadınlar dert yakınır, sorunlarını anlatır.       Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) “bu mahalledeki bütün kadınlar” yerine “bu ma-hallenin bütün kadınları” sözü getirilerek

B) “dert yakınır” yerine “dert yanar” sözü getirilerek

C) “bütün” sözcüğü atılarak

D) “sorunlarını anlatır”dan önce “ona” sözcüğü ge-tirilerek

E) “anlatır” yerine “anlatırlar” sözcüğü getirilerek

16-Andersen’i özgün kılan bir özellik, çevremizdeki sıradan nesneleri kişileştirip birer masal kişisine dönüştürmesidir. Öykülerinde küçücük nesneler, nesne niteliklerini hiç yitirmeden insanlarınkine benzer serüvenler yaşar: Kurşun asker, yıkımdan yıkıma sürük-lenirken gözüpekliğinden ve iyimserliğinden bir şey yitirmez; tencere vurulur, çömlek ve masa konuşur. Bunun yanında Andersen bize, kişileri hiç de masalsı sayılamayacak, oldukça gerçekçi masallar da anlatır: Eski Ev, Kapıcının Oğlu. Bu parçanın anlatımında özellikle aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A) Tanık gösterme     B) Tanımlama

C) Örneklere yer verme      D) Betimleme

E) Tartışma

17-Güzeldere’de kışın bembeyaz bir sessizlik kaplar her yanı. İlkbaharda taze yeşilin, eflatun orman gülleriyle uyumu göze çarpar. Yazın koyu bir yeşil hâkim olur dağlara. Ya sonbaharda? Kayınların, gürgenlerin kırmızısı, ıhlamur yapraklarının saman gibi sarısıyla güze direnen çalıların yeşili birbirine karışır. Güzeldere’nin en görkemli zamanıdır sonbahar.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

            A) Benzetme yapılmıştır.

            B) Betimleyici öğelere yer verilmiştir.

            C) Öznellik ağır basmaktadır.

            D) Bir varlığa insana özgü bir nitelik aktarılmıştır.

            E) Yinelemelere başvurulmuştur.

18- (I) Bilinç akışı yöntemi, öykü ve romanlarda karakterlerin, geçmişe ve bugüne ilişkin duygu, düşünce ve anılarının aktarımında kullanılan bir tekniktir. (II) Söz konusu duygu ve düşüncelerin hiçbir denetim ya da sınırlama olmaksızın, olanca doğallığıyla aktarılması, anlatıyı zenginleştirir. (III) Bu teknikle yazar, okura kendi duygularını anlayabilme olanağı sunar. (IV) Bir başka anlatımla okurun, gerçeği farklı boyutlarda görmesini sağlar. (V) Böylece yazar, yüzeysel olanın anlatımıyla yetinmeyerek, yarattığı kahramanların iç dünyalarını da yansıttığı için anlatımına derinlik kazandırmış olur.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisi tanımsal bir nitelik taşımaktadır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

 

19- Her şeyi bütün yönleriyle açıkça ortaya koyma, büyük sanatçılara özgü bir tutum olamaz çünkü düş gücüne bir şey bırakılmadığı zaman okurun dünya-sı sınırlanır, bu da onun sıkılmasına yol açar. Bu cümlede sanatçıyla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değişik yeteneklere sahip olmalıdır.

B) Farklı yorumlara açık ürünler ortaya koymalıdır.

C) Yapıtlarıyla, insanı değiştirmeye yönelmelidir.

D) Okuru duygulandırma amacı gütmelidir.

E) Söylemini okurların düzeyine göre belirlemelidir.

 

 

20- Artık var olmayan şeyleri büyük bir özlemle kim bilir kaç kez anmışızdır ( ) Kimi zaman, yalnızca geçmişte kalan şeylerin değerini anlayabiliyormuşuz gibi geliyor bana ( ) Kültürümüzün ayrılmaz öğeleri gün geçtikçe yok olmaya yüz tutuyor ( ) tarihsel yapılar, müziğimiz,bize özgü yemekler ( ) Eskiden bilinen birçok olağanüstü yiyecek de unutuluyor artık ( ) hem de bir daha hiç yenmemek, tadılmamak üzere.

Bu parçada ayraçlarla ( ) gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

 

A) (…) (,) (,) (…) (!)     B) (.) (.) (:) (…) (;)

C) (…) (!) (:) (;) (,)        D) (!) (.) (;) (.) (;)

E) (.) (…) (;) (:) (,)

 

 

*Her soru 5 puandır.

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam121
Toplam Ziyaret3705030
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Takvim