• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ KONULARI ÖZETLERİ

ANADOLU FEN SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ 2012 ÖĞRETMEN SEÇME SINAVI  KONU ÖZETLERİ- Eğitim bilimleri -ÇIKABİLECEK SORULAR
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

1– Eğitim psikolojisi; Psikolojinin bulgularının bireyineğitiminde nasıl kullanılacağını araştıran bir psikoloji dalıdır. Dört alanda derinliğine araştırmalar yaparakeğitime katkıda bulunur.
a) Öğrencinin gelişimi ve tanınması
b) Öğrenciye elverişli ortamın hazırlanması
c) Öğrenmenin gerçekleştirilmesi
d) Öğrenilenlerin değerlendirilmesi

2 – Eğitim psikolojisinin bilgi toplama yöntemleri nelerdir?
Eğitim psikolojisinin en çok kullanıldığı yöntemler: deney, bağıntısal ve olay incelenmesi yöntemleridir. 

3 – Gelişimin öğeleri nelerdir?
Yaşamı boyunca insan, sürekli gelişme içindedir. Gelişimin öğeleri ile öğrenmenin öğeleri benzerlik gösterir. Gelişimin öğeleri şunlardır: Çevre, kalıtım ve kişilik.

4 – Gelişimin niteliği nedir?
Gelişim kavramı, büyüme, olgunlaşma, hazır bulunuşluk ve öğrenme kavramlarını içeren geniş sınırlı bir kavramdır.Büyüme, bedenin boy ve ağırlık yönünden artışına denir. Olgunlaşma ise, bireyin bir işi yapabilecek düzeye ulaşmasıdır. Hazır bulunuşluk, olgunlaşmadan daha geniş sınırlı bir kavramdır. Gelişim ise bireyin hem nicelik hem de nitelik yönünden belli düzeylere ulaşmasıdır.

5 – Gelişim çağları ve görevleri nelerdir?
a) Doğum öncesi çağ: (Ananın döl yatağında geçen ortalama 280 gün)
b) Okul öncesi çağ: (0-2 yaş bebeklik çağı, 2-6 yaş birinci çocukluk çağı)
c) Temel eğitim çağı: (6-10, 12 yaşlar arası ikinci çocukluk çağı, 12-13, 14 yaşlar arası erinlik çağı)
d) Orta öğretim çağı: (13-17 yaş arası ilk ergenlik çağı, 17-21 yaş arası son ergenlik çağı)


6 – Bedensel gelişim nedir?
Bedenin, ağırlıkça artması ve boyca uzaması yanında bedeni oluşturan tüm alt sistemlerin de büyümesini, olgunlaşmasını içerir. Birey, döllenmeden doğuşuna ve doğuşundan okul çağına kadar bedensel gelişimin genel çizgileriyle büyük bir kesimini tamamlar. Doğum öncesi gelişim, kalıtımın ve çevrenin etkisi altındadır. Doğum öncesi çağın gelişim bozukluklarının çocuğun ileriki yıllarda gelişimini de etkilediği görülmektedir. 

7 – Devimsel gelişim nedir?
Bireyin organlarının işleyişini, denetimi altına almada gösterdiği becerikliliğin artmasıdır.
Birey, devinimi için gerekli temel becerilerin tümünü okula başlamadan kazanır.
Okula başlayan öğrenciler arasında devimsel gelişim bakımından büyük bireysel ayrılıklar görülür.


8 – Zekânın niteliği nedir?
Zekâ, bireyin tüm zihinsel güçlerini anlatan bir kavramdır. Zekânın niteliğini tanımak için çeşitli kuramlar ortaya konmuştur. Bunlar;
· İki etmen kuramı
· Çok etmen kuramları
· Küme etmen kuramı
· Zekâda uyum kuramı
İnsanın ne ölçüde bir zihin gücü ile doğduğunu ölçmek, pratikte olanaklı değildir. Çocuğun zihinsel gücü onun davranışlarına bakılarak tanınmaya çalışılır.

9 – Duygusal gelişim nedir?
Birey, çevresiyle etkileşimi sırasında az ya da çok, haz ve elem yönünden bir duygunun içindedir. Dış ya da iç çevreden gelen etkilerin, bireyde haz ya da elem türünden izlenimler yaratmalarına duygu diyoruz. Bireyin davranışlarına daha yeğin etkide bulunan kamçılanmış, yeğin ve güçlü duyguya ise coşku denir. Diğer alanlarda olduğu gibi duygusal gelişimde de büyük bireysel ayrılıklar vardır. Aşağılık duygusu, huysuzluk, saplantı, sinirlilik, aşırı duygusallık, duygusal hamlık, psikomatik rahatsızlıklar istenmeyen duygulardır.

10 – Cinsel gelişim nedir?
Bireyin cinsel büyümesi, cinsel büyümesine karşı sağlıklı tutum takınması, cinsel sorunlarını yenebilmesi ve olumsuz cinsel dürtülerin denetim altına alınabilmesinde bilgili ve becerikli olması cinsel gelişimi tanımlar.

11 – Toplumsal gelişim nedir?
Bireyin, aile, toplum, sokak, işyeri ve benzerleri yerlerde başkaları ile iyi ilişkiler kurmasında; toplumsal kurallara uymasında; toplumsal kuralları geliştirmesinde; kamu görevlerini yapmasında ve haklarını kullanmasında toplumsal gelişimin etkisi vardır. Bireyin ne olduğu, ne olmak istediği ve çevresince nasıl tanındığı konularındaki bilimselliğe benlik, bireyin kendi kümesi ya da kültürü içinde yaşayanlar gibi davranmayı öğrenmesine toplumsallaşma diyoruz.

12 – Törel gelişim nedir?
Bireyin ilk yaşlarından başlayarak yaşamı boyunca, iyi ve doğru davranışları öğrenerek yapmasıdır.
Toplumca benimsenmiş, yerleşmiş eylem ve yaşama biçimlerinin, kurallarının, görenek ve geleneklerinin, ortaklaşa alışkanlıkların, tutulan yolların tümüne töre, bu konularda istenen davranışlara ise, törel davranışlar denir.

13 – Bireyin öğrenme çevresi nedir?
Öğrenme bir çevrede oluşur. Çevre ise, bir öğrenci için, yalnız okul değildir. Öğrencinin kişiliğinin gelişiminde ve öğrenmesinde, aile çevresi diğer çevrelerden daha yüksek bir güce sahiptir.
Öğrencinin eğitiminde en önemli çevre etmeni öğretmendir. İyi bir öğretmen, yeri geldiğinde öğrencinin gözünde ana babadan ve tüm diğer kişilerden daha üstün tutulmaktadır.
Birey, güdülerini doyurması sırasında çoğu kez çevresinden gelen engellerle karşılaşır. Bireyin, güdülerini doyurup dengeye ulaşması için, bu engelleri yenmesi gerekir. Engellerin yenilmesi bir sorun çözme eylemidir. Böyle bir süreç ise çevreye uyum çabasıdır.
Sınıfın, öğrenmeye elverişli bir biçimde düzenlenmesi gerekir. Sınıftaki öğrenme ortamının iki yönü vardır. Birincisi fiziksel çevre, ikincisi ise psikolojik çevredir.

14 – Öğretmenin niteliği nedir?
Birey, yaşayabilmek için gerekli tüm davranışları öğrenmek zorundadır. Bireyin öğrenmesi, yaşam boyu sürdürülen bir oluşumdur.
İnsanın nasıl öğrendiği hakkında değişik görüşler, kuramlar vardır.
Bireyin bedensel ve düşünsel bir çaba göstererek bir işi kolaylıkla ve ustalıkla yapabilmesine beceri denir. Becerilerin kökeni devimsel gelişimdir.
Çoklu Zeka Kuramı :
Çoklu zeka kuramı Howard Gardner geliştirmiştir.
SAT ( (Scholastic Aptilude Test ) üniversite eğitimi için gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığını gösteren bir testtir.
Gardner’e göre zeka : problem çözme kapasitesi ya da değerli bir veya birden çok kültürel yapı ürününe şekil vermektir.
Gardner. Çoklu zeka kuramında temelinde biyolojik ve kültürel boyutların olduğunu savunur.
Amstrong’a göre zeka gelişmelerini etkileye çevresel faktörler
1. Kaynaklara ulaşım şansı
2. Tarihsel ve kültürel faktörlerÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

_Öğrenme her zaman belli bir durum karşısında kazanılan deneyim sonucu davranışlarda sistematik bir değişiklik olmasını gerektirir.
_Öğrenme süreklidir. Öğretmenlerin en etkili oldukları alan öğrenmedir.
_Öğrenme kuramları : Belli fikirlerin önceden tasarlanmış plana uygun olarak yaşama geçirilmesini sağlayan plandır.
Kuram hareket için temel alına izlene yoldur.

ÖĞRENME KURAMLARI
Davranışcı kuramlar
Bağlantı kuramı
Diğer bazı
kuramlar
Bilişsel kuramlar
Gestalt
Kuramı
Alan
kuramıDİĞER BAZI KURAMLAR
Bilgiyi işleme kuramı
Sosyal öğrenme kuramı
Çoklu zeka
kuramı
Yapıladırmacılık
Beyin
temelli
öğrenme


_Öğrenmeyi uyarıcı ve tepki arasındaki bağla açıklamaya çalışan davranışçı kuramlar ile bireyin çevresi hakkındaki bilişleriyle ilgilenen bilişsel kuralar ana kuramlardır.

_Davranışçı kuramlar : öğrenmenin uyarıcı ile davranış arasında bir bağ kurularak geliştiğini ve pekiştirme yoluyla davranış değiştirmenin gerçekleştiğini kabul eder.
Davranışçılar öğrenmeyi mekanik bir süreç olarak ele alırlar.
_Bu öğretimin ilkeleri:

 • yaparak öğrenme
 • pekiştirme
 • Tekrar
 • Güdülenme

_Kuram öncüleri: I.Pavlov, J:B Watson E:L Thorndike E:R: Guthrie ve B:F Skinner
_Deneylerde
_zil nötr uyarıcıdır. Yani tepkiye yol açmayan uyarıcı.
_Et tozu şartsız uyarıcı, yani organizma için doğal olan ve tepkiyi otomatik olarak meydana getiren uyarıcı.
_Salya salgısı şartsız tepkidir. Yani organizmanın isteksiz olarak gösterdiği normal bir tepkidir.
_Watson davranışı kas faaliyetleri olarak tanımlar. Davranış çevreye uymak için bir eylemdir der.
_Sonunculuk ilkesi: Organizma belli bir durumda son olarak hangi davranışı göstermişse aynı durumla tekrar karşılaştığında aynı davranışı gösterme eğilimindedir.

_Klasik koşullanma kavramları:
1.Genelleme:
2.Geçiş: önceki öğrenmelerdir.
3.Ayırt etme: farkında olma
4.Deneysel çözülme: sönme olayıdır.
5.Kendiliğinden geri gelme: sönen davranışlar bir süre sonra yeniden canlanır.

_Klasik koşullanma herhangi bir şeyin bağımlılığı ile ilgili terapilerde ya da davranış bozukluklarının terapisi esnasında olumsuz davranışın söndürülmesinde kullanılır.

_Edimsel koşullanma : Skinner ortaya koymuştur. Pekiştirme ve ceza olmak üzere iki öğesi vardır.
_Pekiştirme: istenilen ve istenilmeye davranışların oluşturulması için uyarım ve tepkinin birbirine bağlanmasını amaçlayan işleme denir. Bu işlemin araçlarına pekiştireç denir. Olumlu ve olumsuz diye ikiye ayrılır.
_Olumlu pekiştireç: ortama konulduğunda belirli bir davranışı yapılma olasılığını artıran uyarıcılardır.
_Olumsuz pekiştireç: ortamdan çıkarıldığında belirli bir davranışın yapılma olasılığını artıran uyarıcılardır.
_Ceza: organizmaya istediği bir şeyin verilmemesi yada istemediği bir şeyin verilmesidir.
_Ceza davranışı yok etmez. azaltabilir. Ya da durdurabilir.
_Edimsel koşullanma yaklaşımı otostik ve özürlü çocukların eğitiminde etkili bir şekilde kullanılır.

_Bağlantı Kuramı : iki uyarıcının aynı ada tekrar tekrar ortaya çıkmasıyla iki uyarıcının bağlantılı duruma gelmesi ve birinin diğerini hatırlatması temeline dayanır.
_Kurucuları : Edward Lee Thorndike
_Bağlantı kuramı öğrenme ilkeleri

 • Hazırbulunuşluk:
 • Etki : U-T-Haz gelirse uyarıcı-tepki bağı güçlenir elem olursa tepki bağı zayıflar.
 • Tekrar

_Bilişsel kuramlar : (Gestalt) : biliş insan zihnin dünyayı çevresindeki olayları anlamaya yönelik yaptığı işlemlerin bütünüdür. Bu kuramlar Dikkat, algı bellek unutma ve geri getirme gibi bilişsel süreçlere odaklanır.
_Temel Görüşleri.

 • Öğrenen dış uyarıcıların pasif bir alıcısı değil onların özümleyicisi ve davranışların aktif oluşturucusudur.
 • Öğrenen verileni olduğu gibi alan değil verilenin taşıdığı anlamı keşfedendir.
 • Verilen bilgilerden uygun olanını seçen ve işleyen kişidir.
 • Öğrenilenin anlamına bakarak önce öğrendikleriyle bağdaştırarak ona anlam yükleyendir.

_Gestalt Kuramı : Algılama üzerine yoğunlaşan bu kuramın öncüleri Max Wertheimer, Kurt kofta ve Wolfgang Köhler dir öğrenmeyi bir ani kavrama olarak açıklarlar (Gestalt kuramcıyla alakası yoktur)
_Kısaca bu kuram bilincin bir bütün olarak algılanmasına dayanır. Bu kuramı eğitim ve öğretime uygulamak için öğretmenin görevi algılamayı kolaylaştıracak öğrenme ortamını yaratmak olmalıdır.

_Alan Kuramı : ( Kurt Lewin) Birey belli bir olayı bir bütün olarak algılayıp yorumlamakta ve bu işlem sırasında organizma organize bir bütün olarak tepkide bulunmaktadır.
_Not: Gestalt ekolünde kavrayış Lewin’in kuramında algılama, kavrayış ve güdülenme daha önelidir.

_Diğer Bazı Kuramlar
_Bilgiyi İşleme kuramı : Öğrenmeyi çevreden alına uyarıcıların anlamlı hale getirilmesi belleğe depolanması kullanmak için hatırlanması ve davranışa dönüştürülmesi süreci olarak ele alınır. (duyusal kayıt, kısa süreli belek, uzun süreli bellek)
Bilgiyi işleme kuramının eğitim alanına getirdiği en önemli katkı öğrenme stratejileridir. Bunlar tekrar, anlamlandırma, örgütleme ve duyuşsal stretejilerdir. 
_Duyusal kayıt: Bilgiyi işleme sürecinin ilk aşamasıdır. Duyu organlarımızla algıladıklarımız buradadır kapasitesi geniştir. Buradakilerin kısa süreli belleğe geçişi için dikkat ve algı süreçleri gereklidir.

_Kısa süreli bellek : duyusal kayıttan dikkat ve algı süreçleri sonunda ayrılan bilgidir. Çok sınırlı bir bellektir, bilgi kullanıma hazırdır, hemen davranışa dönüşebilir.

_Uzun süreli bellek : yeni gelen bilgilerin eskilerle örgütlenerek saklandığı ve sürekliliği olan depodur. Uygun kodlama yapılırsa geri getirim rahat olur.

_Not : uzun süreli bellekte var olan bilgi ile kısa süreli bellekteki bilginin ilişkilendirilerek transfer edilmesine kodlama, öğrenilen bilgilerin bellekte saklanmasına depolama bellekte depolanmış olan bilgiye ulaşıp onu hatırlamaya geri getirme denilir.

_Sosyal öğrenme kuramı: (Bandura) : başkalarını izleyerek çevreden öğrenmeye model alma yoluyla gözlem yoluyla taklit ederek öğrene ya da sosyal öğrenme denir. Bu Kuram bilişsel öğrenme kuramı ile analitik davranışçı kuramın birleştirilerek ortaya konulan bir çeşit orta yol kuramıdır.
_Temel İlkeleri:

 • Karşılıklı belirleyicilik:
 • Sembolleştirme kapasitesi
 • Öngörü kapasitesi
 • Dolaylı öğrenme
 • Öz (kendini) düzenleme kapasitesi
 • Öz (kendini) yargılama kapasitesi

Gözlem yoluyla öğrenme süreçleri dikkat hatırlama, davranışa dönüştürme ve güdülemedir

_Çoklu zeka kuramı: (Howard Gardner): Zeka bir ya da daha fazla kültürel yapıda değeri olan bir ürüne şekil vere ya da sorunları çözme yeteneğidir.
Çoklu zeka Türleri

 • Dilsel / Sözel zeka : Kelime hazineleri geniştir. Kafiyeli kelimeleri bulup bunları kullanmaktan ve tekerlemeleri söylemekten hoşlanırlar.
 • Matematik / Mantıksal Zeka.
 • Görsel / uzamsal zeka: yaşıtlarından daha çok hayal kurarlar
 • Bedensel / Kinestetik Zeka : Bu tip çocuklar çok hareketlidirler.
 • Müzik / Ritmik zeka:
 • Kişiler arası sosyal zeka: bu çocuklar liderlik özelliklerine sahiptirler. Başkalarına önem verirler ve onlar için endişelenirler.
 • Özedönük / Bireysel Zeka:
 • Doğa Zekası:

_Eğitime katkısı.. öğrencileri istedik duruma getirebilmek içi eğitim programlarını planlama olanağı sağlaması ve disiplinlerde öneli kura ve konuları öğrenmeye çalışan daha fazla sayıda öğrenciye ulaşmayı sağlamasıdır.

_Yapılandırmacılık : Bir bireyin nasıl anladığını ve öğrendiğini açıklaya bilginin doğasına ilişkin kuramdır. Bilişsel kuramdan en önemli farkı değerlendirme konusudur. Bilişsel kuramlarda değerlendirmede nesnellik ön planda iken yapılandırmacılıkta öznellik ön plandadır.

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ

Gelişim psikoljisi, doğumundan ölümüne kadar insanda meydana gelen fiziksel, psikolojik, bilişsel ve davranışsal değişimleri inceleye psikoloji dalıdır.
Gelişim psikolojisi gelişim dönemleri
1. Bilişsel gelişim
2. Ahlak gelişimi
3. Psiko-seksüel gelişim
4. Psiko-sosyal gelişim

Gelişimle ilgili temel ilkeler:
1. Gelişim kalıtım ve çevrenin etkileşimi sonucunda gerçekleşir.
2. Gelişim süreklidir ve belli aşamalar halinde gerçekleşir.
3. Gelişim nöbetleşe gerçekleşir
4. Gelişim baştan ayağa içten dışa doğru gelişir
5. Gelişim genelden özele doğru gelişir.
6. Gelişim bir bütün içerisinde gelişir
7. Gelişimde kişiler arsı farklılıklar vardır
8. Gelişimde kritik dönemler vardır.

Olgunlaşma: fiziksel açıdan büyüyen organizmanın yaşa bağlı fiziksel işlevleri yerine getirmesini sağlayan biyolojik değişimi açıklar.
Hazırbulunuşluk: Bireyin fiziksel biyolojik psikolojik etmenler açısından öğrenmeye hazır olması durumuna denir.
Büyüme: organizmada zamanla meydana gelen niceliksel olarak gözlenebilen fiziksel değişimlere denir. (gelişmede öğrenme vardır)

Bedensel gelişim: 
Doğum öncesi dönem-bebeklik dönemi(0-2)- ilk çocukluk dönemi (2-6) – okul dönemi(6-12) – Ergenlik dönemi (12-18)
1. Doğum öncesi dönem: döllenen yumurta ikinci ay sonunda insana özgü özeliklerini alır ve organlar oluşmaya başlar. Bu dönem yaşam boyunca gözlenen en hızlı gelişim dönemdir.
2. Bebeklik dönemi (0-2): organizmada en hızlı bedensel gelişimin olduğu dönem doğumdan sonraki bir yıldır. Psikomotor gelişim açısından bebek altıncı ay sonunda oturabilir.
3. İlk çocukluk dönemi(2-6):
4. Okul dönemi(12-18): en hızlı gelişimi ergenlik döneminde göstermektedir.
Bilişsel gelişimPiaget)
İnsanın dünyayı algılamaya ve anlamaya yönelik zihinsel etkinliklerinin gelişmesi ve daha etkili hale gelmesidir.
Bilişsel gelişim dönemleri: duyusal motor dönem(0-2) – işlem öncesi dönem (2-7) Somut işlemsel dönem (7-11,12) – somut işlemsel dönem (12 yaş ve üstü)
1. Duyusal motor dönem (0-2): bebekler dünyayı reflekslerle ve fiziksel tepkilerle anlamaya çalışır. Dönem sonunda nesne devamlılığını kazanır.
2. İşlem öncesi dönem (2-7): ben merkezci düşünmeye başlar.
3. Somut işlemsel dönem (7-11): Bu dönemde işlemleri tersine çevirebilir. Korunum kavramını kazanır.
4. Soyut işlemsel dönem (12 üstü):

Ahlak gelişimi:
Piaget’e göre ahlak yargılarının gelişimi bilişsel süreçlerin gelişimi ile işkilidir ve dışa bağımlı döneden özerklik dönemine doğru gelişir.
1. Dışa bağımlı dönem (6-12) : çocuk otoriteye itaatin olumlu bir davranış olduğunu ve otorite tarafından belirlenen biçimde yapılan her davranışın doğru olduğunu düşünür.
2. Özerk Dönem (12 üstü) başkalarının değerlendirmeleri ne göre değil kendi yaptıkları değerlendirmelere göre karar verirler. Davranışın altında yatan niyete göre değerlendirirler.

Kohlberg’ ahlak gelişimi kuramı: üç düzey ve toplam altı döne önermiştir.
1.Düzey I gelenek öncesi düzey: kişi cezadan kaçınır. Ödül kazama güdüsü ile ölçütlere göre yargıda bulunur. kendi gereksinimleri ön plandadır.
A) Dönem I itaat ve caza eğilimi: piaget’in ahlaksal düşüncenin birinci dönemi (dışa bağımlı dönemi)ile benze özelliklere sahiptir.
B) Dönem II Saf çıkarcı eğilim: başkalarının da gereksinmelerini göz önüne almakla birlikte ön planda olan kendisidir. Çıkarcı anlayış vardır.
2.Düzey II geleneksel düzey: kişi geleneksel sosyal düzeni korumaya ve toplumsal beklentilere uygun davranmaya eğilimindedir.
A) Dönem III iyi çocuk eğilimi: başkaları tarafından onay almak başkalarını mutlu etmek bu dönemde oldukça önemlidir.
B)Dönem IV Otorite ve Sosyal Düzenin Devam Ettirilmesi: ön planda olan toplumsal kuralardır ve tolumun onayı önelidir.
3.Düzey III Gelenek Sonrası Dönem: kişi diğer kişilerin yargılarından ve otoriteden bağımsız olarak kendi yargılama sistemini oluşturur. Ve evrensel ahlak ilkelerine göre davranışları değerlendirir.
A) Dönem V Demokratik olarak kuralları kabul etme:
B) Dönem VI Evrensel ilkeler: bu dönemde artık kanunların da üstünde olan adalet eşitlik vb soyut ilkelerin kavramlaştırılması yapılır. Kişinin hakları ve yaşamı değerlidir.


Psiko-Seksüel Gelişim (Freud).:
Oral-anal-fallik-gizil-genital olmak üzere 5 evre ile gelişimsel süreci ifade etmektedir.
1. Oral dönem (doğumdan 1 yaşa kadar ): özelikle kişinin çeşitli nedenlerle kaygı yaşadığı kendini güven içinde hissetmediği durumlarda bağımlılık eğilimi artar.
2. Anal Dönem (1-3): çocuğa tuvalet eğitiminin verileye başladığı dönemdir. baskıcı bir tutum içinde bu eğitim verilirse çocuk ilerde tutucu olur.
3. Fallik dönem (3-6): Oedipus karmaşası; çocuğun kendi cinsinden olan ebeveynine düşmanca duygular, karşı cinsten olan ebeveynine is cinsel duygular beslemesidir. bu karmaşa çocuğun gelecekte karşı cinse ve otoriteye karşı sahip olacağı tutumlarını belirler.
4. Gizil Dönem (6-12)sakinlik dönemdir. Çocuk cinsiyet rol kimliğine ilgi duymaya başlar Hem kız hem de erkek çocuklar kendi cinsinden olan arkadaşları ile birlikte olmayı tercih eder.
5. Genital Dönem (12 yaş üstü): meydana gelen hızlı fiziksel ve biyolojik değişimlerle birlikte cinsel dürtülerde artar ve cinsel duygular karşı cinse doğru yönelir.

Psiko-Sosyal Gelişim: (Erikson):
Erikson’a göre insan yaşamı boyunca sekiz kritik evreden geçer ve her evrede çözmesi gereken çatışma vardır.
1. Dönem 1. güvene karşı Güvensizlik (Doğum ile 1. yaşın sonuna kadar): Çocuk yetişkinler tarafından sevgi görmezse, gereksinimleri karşılamazsa hem kendisi ehemde çevresine karşı güvensiz olur. Freud’un oral dönemine karşılık gelir.
2. Dönem 2 Özerkliğe karşı utanç ve kuşku (2-3 yaş): Freud’un anal dönemine karşılık gelir.çocuğun kendini denetlemesinde nasıl davranacağına kendi karar vermesinde etkilidir.
3. Dönem 3 Girişkenliğe karşı suçluluk (4-5) Freud’un fallik dönemine karşılık gelir. çocugun davranışları sınırlandırılırsa çocuk suçluluk duygusuna kapılır. gidereceği ortam sağlanırsa çocuk girişken bir kişilik özelliği kazanır.
4. Dönem 4 Başarıya karşı aşağılık duygusu (6-12) : Freud’un gizil dönemine karşılık gelir. yaptıkları onaylanan ve takdir edilen çocukta başarı duygusu gelişir. Yaptıkları önemsenmez engellenirse çocukta aşağılık duygusu gelişir.
5. Dönem: Kimliğe karşı kimlik karmaşası(12-18): Freud’un genital dönemine karşılık gelir. Ergen için ön planda olan arkadaş gruplarıdır.
6. Dönem: Yakın İlişkilere Karşı soyutlanma (Genç Yetişkinlik) : Ergenlikteki kimlik karmaşasını çözümleyememişse, başkaları ile yakın ilişki kurmaktan kaçınır, kendini çevresinden soyutlar.
7. Dönem : Üretkenliğe karşı Kısırlık (Orta Yetişkinlik Dönemi) : Kişi toplum için yararlı bir şeyler yapamadığı duygusuna kapılırsa durgunluk yaşar ve yalnızca kendi çıkarlarını gözeten kendi doyumu için yaşayan biri olur.
8. Dönem : Ego Bütünleşmesine Karşı Mutsuzluk (İleri Yetişkinlik) .


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1 – Ölçme ve değerlendirme kavramları arasında ne fark vardır?
Ölçme, bir varlık veya olayın belli bir özelliğe sahip oluş derecesini belirleme işlemidir. Eğitimde ölçme, genellikle öğrencilerin belli bir takım davranışları, öğrenme derecelerini belirlemesi olarak kullanılır.
Değerlendirme, ölçme ile ortaya konulan duruma bir anlam verme işlemidir. Eğitimde değerlendirme; belli bir takım davranışların öğrenilme derecesi ölçme ile ortaya konulduktan sonra bu ölçme sonuçlarına dayanarak neler yapılacağının kararlaştırılması şeklinde görülür.

2 – Ölçme de kullanılan ölçekler nelerdir?
Ölçmede kullanılan ölçekler çok çeşitli olmakla birlikte en çok kullanılanlar şunlardır.
a) Sınıflama ölçekleri.
b) Sıralama ölçekleri.
c) Eşit aralıklı ölçekler.
d) Oranlı ölçekler.
Eğitimde kullanılan ölçme araçları genellikle sıralama ölçekleri veya eşit aralıklı ölçekler grubuna girer.

3 – Sözlü sınavlarının yararlı ve sakıncalı yönleri nelerdir? 
Normal olarak bir defada birkaç soru sorulabilir. Zaman alıcıdır her öğrenciye çok az soru sorulabilir. Her öğrenciye farklı soru sorulması gerekir. Bunlar sözlü sınavlarının sakıncalı yönleridir. Sözlü sınavlarla konuşma becerilerini, veya sözlü ifade gücünü ölçebiliriz. Bu yönüyle yararlıdır. 

4 – Uzun cevaplı yazılı sınavların yararlı ve sakıncalı yönleri nelerdir?
Bu sınavlar subjektifler yazma becerileri ve yazılı anlatım gücünün ölçülmesi dışında başvurulmaması gerekir. 

5 – Kısa cevaplı yazılı sınavların özellikleri nelerdir?
Dersin kapsamının iyi bir şekilde örneklenmesi sağlanabilir. Subjektiflik büyük ölçüde azalmaktadır. Planlama daha kolaydır. Her düzeyde öğrenme ürünleri yoklanabilir. 

6 – Seçmeli testlerin özellikleri nelerdir?
Bilinen en gelişmiş testlerdir. Çok sayıda soru sorulabilmesi soruların açık ve anlaşılır birer biçimde ifade edilmesi şartıyla güvenirliği yüksektir. 

7 – Değerlendirmede kullanılan ölçütler nelerdir?
Değerlendirmede, zamana, yere ve duruma göre değişmeyen, mutlak ölçütler veya zamana, yere veya duruma göre değişebilir bağıl ölçütler kullanılmaktadır. Eğitimde öğrencileri tanıma ve yerleştirme, öğrenme eksiklikleriyle güçlükleri belirleme ve öğrenci düzeylerini belirleme amacıyla değerlendirme yapılır.

8 – Bir test planında neler bulunmalıdır?
Test planında; testin amacı, testin davranış ve konu boyutlarıyla birlikte kapsamı yani belirtme tablosu, yararlanılacak test madde veya durumları, teste konacak test maddeleri sayısı, testin düzeni ve puanlama koşulları bulunur.
9 – Ölçme ve değerlendirmede kullanılan bazı kavramlar nelerdir?

ANKET : Bir veya daha fazla konularda belli kimselerin bilgi, tavır, ilgilerini öğrenmek amacıyla düzenlenen soru listesidir.
ARAŞTIRMA : Önemli bir soruya cevap bulmak veya bir probleme çözüm amacıyla yürütülen, gözlem, deney, ölçme, hipotez kurma ve doğrulama gibi bilimsel işlemleri içine alan sistematik inceleme,
ARİTMETİK ORTALAMA : Bir dizideki puanların toplamının diziyi teşkil eden puan sayısına bölünmesiyle elde edilen değer.
8 öğrencinin puanların toplamı 440 olduğuna göre aritmetik ortalama

X = 440/8 = 55’dir. Formül : Σ X
[IMG]file:///C:/DOCUME~1/oem/LOCALS~1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
X =
N

DEĞERLENDİRME : Öğrenci davranışlarında beklenen gelişmelerin ne derece gerçekleştiğini ortaya çıkarma işlemi.
DENEME GURUBU : Bir deneme sürecinde bağımsız değişkenin etkisine maruz tutulan grup.
DENEY : Bir hipotezi doğrulama amacıyla şartları kontrol edilen inceleme tipi;
EĞİTİM : İnsan davranışında bilgi, beceri, anlayış, ilgi, tavır, karakter v.b. önemli sayılan kişilik nitelikleri yönünden belli gelişimler sağlamak amacıyla yürütülen bir tesirler sistemidir.
FREKANS : Her hangi bir seri veya dizide aynı değerlerin geçiş sayısı.
FREKANS DAĞILIMI : Bir diziye ait her puan veya puan gurubu basamağı karşısında o basamaktaki puan sayısını gösteren dağılım.
GEÇERLİK : Bir testin ölçmek amacı güttüğü şeyi gerçekten ölçme niteliği, testin kullanılış maksadına uygunluk derecesi.
GRAFİK : Aynı aralıkta bir seri yatay ve dikey hatlar üzerinde bilgi vermek, mukayeseler yapmak ve ilişkileri canlandırmak üzere kullanılan diyagram.
GÜVENİRLİK : Bir testin ölçmesi gereken bir şeyi, her tekrarlanışında aynı olarak ölçme niteliği, ölçme hatasından uzaklık.
HAM PUAN : Bir test uygulamasında elde edilen ve henüz standart puan ve diğer ölçülere dönüştürülmemiş ilk puan.
HİPOTEZ : Bir problemi veya inceleme konusu, olayları açıklamaya, gözlem ve deneyimleri yönlendirmeye yarayan henüz doğrulanmamış veya yeteri kadar doğrulanmamış yargı, tahmin veya teori.
KORELASYON : Aynı gruba ait iki gözlem dizisi arasındaki ilişki veya münasebet.
KORELASYON KATSAYISI: İki gözlem dizisi arasındaki ilişki derecesinin ölçüsü veya indeksi (r) (-1’den +1’e kadar alır)
MADDE GEÇERLİĞİ : Maddenin ayırma gücü.
MERKEZİ EĞİLİM : Bir dağılımdaki gözlemlerin mutlak değer veya frekans bakımından bir noktada toplanma eğilimi.
MEYDAN : Bir seriyi teşkil eden sayı veya puan adedini ikiye bölen nokta veya değer (ORTANCA)
MOD : Bir seride frekansı en yüksek olan sayının isabet ettiği nokta veya değer.
NORMAL DAĞILIM: Bir serideki değer veya ölçülerin ortalamanın etrafında simetrik, çan biçiminde frekans dağılımı.
ORTALAMA : Bir grup puana ait tipik veya en fazla temsil gücü taşıyan sayı, Aritmetik ortalama, medyan, mod gibi. Ortalama denince aritmetik ortalama anlaşılır.
ÖLÇME : Bir veya daha fazla kişilerde var sayılan bir değişken niteliğinin miktarını veya derecesini tespit ve bunun sayı ile ifadesi işlemi.
ÖRNEKLEM : Bir evreni belli yönlerden teslim etmek üzere evren ünitelerinden bir kısmını içine alan bir parça.
PUAN : Kişinin bir test üzerindeki başarısını veya durumunu nicelik yönünden belirtmek için kullanılan sayı.
RANDOM (ÖRNEKLEM) : İhtimaliyet hesaplarının uygulanmasına elverişle örneklem tipi. Evrene dahil her üniteye aynı ihtimaliyet derecesi ile içine alma özelliğini taşıyan örneklem.
SERİ GENİŞLİĞİ : Bir değişkenle ilgili olarak gözlenen en büyük ve en küçük değerler arasındaki fark; örneğin, bir sınıfın bir test uygulamasından aldığı puanların en yükseği ile en düşüğü arasındaki fark gibi.
SIRALAMA : Testten elde edilen puanları değerlerine göre yukarıdan aşağı dizme.
STANDART : Belli bir seviye ölçüsü, eğitimde ulaşılmak istenen hedef veya amaç: Örneğin, müfredatta herhangi bir sınıf için tespit edilen konuların bilgisi o sınıfın bilgi standardı demektir.
STANDART HATA : Bir gözlemin veya istatistiğin ihtiva ettiği ölçme hatası. Gözlem değerinin farazi doğru değerden olan sapması.
STANDART KAYMA : Bir seride ortalamadan olan kaymaların karelerinin ortalamasının karekökü.
STANDART PUAN : Bir ham puanın standart kayma birimi ile ifadesi.
T-PUANI : Bir ölçek üzerinde normalleştirilmiş standart puan. Normalleştirme, standart puanın (z-puanının kesirden kurtarılması için sabit bir sayı ile, örneğin 10 ile çarpılması ve (-) işaretinden kurtulması için çarpımın sabit bir sayı ile örneğin 50 ile toplanması işlemidir. T = z.10 + 50 böylece T – puanlarına dönüştürülmüş bir puan dağılımının ortalaması 50, standart kayması 10’dur.)
TEST : Yetenek, başarı, ilgi gibi kişiye ait değişken nitelikleri ölçmek üzere hazırlanmış bir imtihan, seçme veya teşhis aracı.
VARİYANS : Puanların ortalamaları etrafındaki yayılmaların ölçüsü. Ortalamalardan kaymaların karelerinin ortalaması alınarak bulunur. Karekökü standart kaymayı verir.
VERİ : Gözlem veya ölçme ile elde edilen, henüz yorumlanmamış bilgi.
YORUMLAMA : Tahlil veya tasnif edilen ham bilgileri değerlendirme veya manalandırma.
YÜZDELİK : Bir frekans dağılımında herhangi bir nokta altında kalan puanların yüzdesi o noktanın isabet ettiği yüzdeliği gösterir. Örneğin: Puanların % 50 si medyan noktası altında kaldığından, medyan 50. yüzdeliktir.
z - PUANI : Standart puan z puanlarının dağılımında ortalama sıfır standart kayma 1’e eşittir. Bir ham puanın z – puana dönüştürülmesi için, puanın ortalamadan olan uzaklığı dağılımın standart kaymasına bölünür. z – puanların değeri kabaca (-3’den +3’e kadar değişir)EĞİTİM FELSEFESİ

_Felsefe: bilgelik arayışıdır.
Bilim
Felsefe
Gerçeği parçalara ayırarak inceler
Gerçeği bir bütün olarak ele alıp inceler
Gerçeğe bilimsel yöntemi kullanarak ulaşmaya çalışır
Gerçeğe akıl yürütme yolarını kullanarak diğer bir deyişle önermeler yoluyla ulaşmaya çalışır. Önermeler birbiriyle çelişmez
Süreçtir
Süreçtir
Bilimsel önermeler deney gözlem ve araştırma yoluyla kanıtlanır
Felsefi önermeler kanıtlanacak nitelikte değildir. Temele alınan bir önermeden onunla çelişmeyen önermeler elde edilir.
Elde edilen bilgi ne kadar kesin olursa olsun yine de bilim adamları tarafından eleştirisel gözle bakılır.
Elde edilen bilginin kesinliğini kanıtlamak olanaklı değildir. Ve eleştirisel gözle bakılır.


_Bilgi: nesne ve olgular arasındaki ilişkilerin sistematik ifadesi olan bir fikir ya da düşünce bütünüdür.
_Felsefi bilgi: Özellikleri
1.Gerek düzensiz bilgiyle gerekse bilimsel bilgilerle cevaplandırılmayan konular ve soruların cevabını vermeye çalışır.
2.Bilimsel bilgilerin vermiş olduğu sonuçlar üzeride kurulmuş olan daha genel görüşler ileri sürer.
_Bir değer kendi dışında bir amaç taşımıyorsa evrensel kendi dışında bir amaca yönelik ise bağlı bir değerdir.
_Felsefenin ilgili olduğu alanlar:
_Ontoloji/varlık felsefesi – Bilgi felsefesi – Aksiyoloji – Değerler Felsefesi
Ontoloji/Varlık Felsefesi : Metafizik, varlığın hakikatin gerçekliğin ne olduğu üzerinde durur.
_Bilgi felsefesi : tüm bilgilerimizin deneyimlerimizden kaynaklandığını savunur. Rasyonalistlerin aklı, ampristlerin deneyi, sezgicilerin de zeka ve sezgiyi bilgi kaynağı olarak kabul ettikleri söylenebilir.
_Ahlak felsefesi : ahlakın kaynağı ve niteli ile ilgili sorulara cevap arayan teoridir.
_Eğitim felsefi İşlevi: Eğitim felsefi işlevi yalızca eğitim sistemini açık ya da üstü örtük etkileye bu varsayım kuram, değer ve ülkeleri çözümle yoluyla aydınlatmaya, geçerlik ve tutarlık ölçütlerini belirlemeye çalışır. Görevi yasa koymak değil var olan yasaları irdelemektir. Eğitim felsefesi eğitime yön veren amaçları şekillendiren ve eğitim uygulamalarına yol gösteren bir disiplin ve ya sistemli fikir ve kavramlar bütünüdür.
_Felsefi Yaklaşımlar : felsefe temel sorunlara inan düşüncenin bir çatışma alanıdır. Felsefi yaklaşımlar şunlardır. İdealizm – Realizm – Pragmatizm – Natüralizm – Varoluşculuk.
_İdealizm : Tüm varlığı ruhsal sayar. İdealist eğitimin amacı ruhsal olan gerçekliğe ulaşmak onunla bütünleşmektir. Temelde idealist eğitim totoliter niteliktedir.
_Realizm : İdealizme karşı bir görüştür. Dış dünyanın algılarımızdan bağımsız olarak var olduğunu savur. O kişinin doğal ve kültürel çevresiyle uyum içinde olmasını amaçlar. Bu eğitim temelde ideal bir dünya kurmaya değil ar olan gerçek dünyayı anlamaya onunla uyum sağlamaya yöneliktir. Realist eğitim bir anlamda tutucudur. Beğenilere değil insanlığın kalıcı nitelikte saydığı bilgi, beceri ve davranış birikimine ağırlık verir.
_Pragmatizm : değişme gerçekliğin özünü oluşturur. Gerçeklik ise deneyimlerimizle oluşan bir süreçtir. Dünyayı insanın çevresiyle etkileşiminin bir ürünü sayar. Bir anlamda her şeyin ölçüsü insandır. Pragmatizm’e göre eğitimin amacı bireyleri yetiştirmektir. Bu çerçevede bireylere daha sonraki yaşantılarının kontrolünü ve yönlendirmesini sağlayan temel bilgiler kazandırılmalıdır.

_Natüralizm: doğanın tüm gerçeklik olduğu düşüncesinden hareket eder. J.J. Russeau bu felsefenin düşünürlerindendir. Natüralist felsefeye göre eğitim temel amacı toplumun yapaylığına karşı kedi kendine gelişe özgür bir insan doğası yaratmaktır.
_Varoluşçuluk felsefesi: insana öne verir. İnsanın hayatı boyunca ne yapacağına kendisinin karar vermesi ve hür olduğu görüşleri ağırlık kazanır. Varoluşçular her insanın farlığına işaret ederek eğitimde standartlaşma ve homojenleştirmeye karşı çıkmaktadırlar.
_Eğitimde Felsefi akımlar: eğitim sistemleri kurulurken öncelik hedeflerde olmalıdır. Hedeflerin niteliği konusunda karar verirken felsefeye başvurmak gerekir. Saptana hedef davranışların dayandığı felsefeler ile, daha sonra onu gerçekleştirmek için tasarlanacak öğretme-öğrenme yaşantılarına şekil verecek ölçütler takımı arasında felsefi bir tutarlık sağlanmalıdır. Bu akımlar şunlardır.
_İdealist felsefeye dayanan daimcilik
_Realist felsefeye dayan esasicilik
_Pragmatik felsefeye dayan ilerlemecilik ve onun yeniden devamı ola kurmacılık
_Metaryalist Felsefeye dayanan politeknik eğitim
_Varoluşculuğa dayanan varoluşçu eğitim
_Olabilirlik felsefesine dayana programlandırılmış eğitim
_İlerlemecilik : pragmatik felsefenin eğitime uygulanışıdır. Bu felsefe değişmeyi gerçeğin esası olarak görürür. İlkeleri şunlardır.

 • Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.
 • öğretide “problem çözme” yöntemi esas alınmalıdır. : öğrenme aktif bir bilgi edinme sürecidir. Problem çözme bilgi edinmede esastır.
 • Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın kendisi olmalıdır. :
 • Öğretmenin görevi yönetmek değil, rehberlik etmektir. : çocuklar kendi gelişimlerini kendileri planlamalı, öğreten rehberlik etmelidir. Öğretmen öğretme ortamının hazırlayıcısı, yol gösterenidir.

_Esasicilik : Daha çok programların konu alanı üzerinde durur ve zamanın tecrübesinden geçmiş kalıcı temel konuların ve değerlerin seçimine önem verirler. İlkeleri şunlardır

 • Öğrenmenin doğasında çok ve sıkı çalışma ve çoğu zaman zorlama vardır. :Öğrenciye kendisini disiplin altına alma öğretilmelidir.
 • eğitimde ve öğretimde girişim öğrenciden çok öğretmende olmalıdır.
 • Eğitim sürecinin özünü konu alanının çok iyi özümlenmesi oluşturur. Tarihin süzgecinden geçmiş temel bilgiler çocuğun kendi tecrübelerinden daha önelidir.
 • Okulda zihinsel disiplin yaklaşımın geleneksel yöntemleri kullanılmalıdır.

_Daimicilik : Eğitimin evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre şekillendirilmesi üzerinde dururlar. Eğitimde insan zihninin gelişmesine önem verilmesi gerekir. İlkeleri şunlardır.

 • Değişmeyen evrensel eğitim: eğitim programlarının merkezide beşeri bilimler olmalıdır.
 • entelektüel eğitim:
 • Eğitim hayatın bir kopyası değil ona hazırlıktır.
 • Çocuk ve gençlere dünyanın hem manevi hem de maddi gerçeklerini tanıtacak bilgiler verilmelidir.
 • Büyük kitaplar (klasik eserler) eğitimi

_Yeniden yapılandırmacılık: Dayandığı felsefe pragmatizmdir. John Dewey temsilcilerindendir. Eğitim yeni bir toplumsal düzen yaratmaya girişmelidir ceza yöntemi kesinlikle kullanılmamalıdır der.
_Varoluşculuk: insana önem verirler.
_Meteryalizm: eğitim kurumunun özelliklerini belirleyen o toplumsal yapının üretim biçimi alanına giren alt yapı adı verile üretim güçleri ve ona bağlı üretim ilişkileridir.

EĞİTİM YÖNETİMİ VE EĞİTİM SİSTEMLERİ ve EĞİTİMLE İLGİLİ PROJELER

 

Avrupa Birliği Eğitim, Gençlik ve Başarı Karşılaştırma Projeleri, Kredi Transfer sistemi ve Uluslar arası Bakalorya

_Eğitim 7 Şubat 1992 tarihli Maasrich anlaşmasının 126. ve 127. maddelerinde yer almış ve AB’nin öncelikli gündem konusu olmuştur.
_Ülkemizde Ocak 2002 tarihinde Bakanlar kurulu Kararı il Devlet Planlama teşkilatı bünyesinde Ulusal ajans görevini yerine getirmek üzere bir daire başkanlığı kurulmuştur. (AB Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi)
_Socrates : Avrupa birliğinin genel eğitim alanındaki programına socrates denilmektedir. Programın birinci aşaması 1995-1999 da tamamlanmıştır. İkinci aşaması 1 Ocak 2000- 31 Aralık 2006 dönemini kapsamaktadır.
Antlaşma aynı zamanda Birliğin bütün vatandaşlarını hayat boyu öğrenme imkanlarını geliştire taahhüdünü içermektedir.
Socrates programı 8 alt programdan oluşmaktadır bunlar:

 • Erasmus : Yüksek öğretim : Bu programa katılım hakkı elde edebilmek için Erasmus Üniversite Beyannamesine (EÜB) başvurup AB Komisyonundan onay almaları gerekmektedir. Son başvuru her yılın 1 kasım günüdür.
 • Comenius : Örgün eğitim, Üniversite öncesi okul eğitimi kullar arası iletişim ve işbirliği ağlarının oluşturulması, öğreteler içi meslek içi ve öncesi kısa süreli eğitim imkanları ve örgün eğitim personelinin eğitimi için imkanlar konularını kapsamaktadır.
 • Grundvig : Yaygın eğitim- Yetişkin eğitimi ve Yaşam boyu eğitim.
 • Minerva : Açık-Uzaktan eğitim ve eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri ICT
 • Lingua : Avrupa dilleri eğitimi
 • Observation and Innovatio : Eğitim sistemleri / Politikalarının İzlenmesi ve Bu alanlarda Yenilik
 • Joint Actions : Diğer Avrupa Programları ile Ortak Eylemler
 • Accompanyig Measures : Diğer eylem alanlarında yer almaya destek tedbirleriÖĞRETMEN YETERLİLİKLERİ
Öğretmen yeterlilikleri MEB öğretmen yetiştirme ve eğtim genel müdürlüğünün eşgüdümünde belirlenmiştir.
A.Genel İlkeler
1.Genel kültür
2.Özel alan
3.Eğitme – öğretmen yeterlilikleri
B.Yeterlik belirleme ilkeleri
1.Ölçülebilirlik
2.Genellik
3.Bütünlük
4.Tekrarlanabilirlik
5.işlevsellik

C.öğretmen yeterliliklerinin kullanılacağı yerler
1.öğretmen yetiştirme politikalarının belirlenmesi
2.öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim
3.Öğretmenlerin seçimi
4.öğretmenlerin denetlenmesi ve performanlarının değerlendirilmesi
5.Öğretmenlerin hizmet içi eğitim
6.Öğretmenlerin kendilerini geliştirmesi
D.Yeterlik alanları
1.Genel kültür
2.Özel alan
3.Eğitme – öğretme yeterlilikleri
a.öğrenciyi tanıma
b.Öğretimi planlama
c.Metaryal geliştirme
d.öğretim yapma
e.Öğretimi yönetme
f.Başarıyı ölçme ve değerlendirme
g.Rehberlik yapma
h.Temel becerilerigeliştirme
i.Özel eğitime gereksnim duyan öğrencilere hizmet etme
j.Yetişkinleri eğitme
k.Ders dışı etkinliklerde bulunma
l. Kendini geliştirme
m. Okulu geliştirme
n.Okul çevre ilişkilerini geliştirme

ÇOKLU ZEKA KURAMI

Çoklu zeka kuramı Howard Gardner geliştirmiştir.
SAT (scholashic Aptilude test) Üniversite eğtimi için gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığını gösteren testtir.
Gardner’e göre zeka: problem çözme kapasitesi ya da değerli bir veya birde çok kültürel yapı ürününe şekil vermektir.
Gardner çolu zeka kuramında temelinde biyolojik ve kültürel boyutların yer aldığını savunur.
Amstrong’a göre zeka gelişmesini etkileyen evresel faktörler
1Kaynaklara ulaşım şansı
2.Tarihsel ve kültürel faktörler
3.Coğrafi faktörler
4.Ailesel faktörler
5.Durumsal faktörler

Çoklu Zeka modeline Göre Zeka Çeşitleri
1.Bedensel-Kinestetik Zeka
2.Kişiler arası – sosyal zeka
3.Benlik bilgisi
4.Mantıksal- matematiksel Zeka
5.Müzik ve Ritmik zeka
6.Görsel ve uzaysal zeka
7.Sözel Dilsel zeka
8.Doğa (Naturalistik Zeka)

TAM ÖĞRENME
Tam öğrenme kuramı Amerikalı eğitimci Benjamin Bloom Tarafından ortaya atılmıştır.
Öğrenci Özellikleri
1.Bilişsel giriş davranışları (Ön Öğrenme)
2.Duyuşsal giriş özellikleri (Tutum, ilgi, başarma inancı)
Öğretim Yöntemi
Öğrenme üniteleri (işlenecek ünite); öğretimin niteliği yani öğrenciye uygunluğu da öğrenme ünitelerini kapsar
Öğrenme ürünleri
1.Öğrenme düzeyi ve çeşidi
2.Öğrenme hızı
3.Duyuşsal ürünler

PROBLEM ÇÖZME YOLUYLA ÖĞRENME
Problem çözme yöntemlerini ortaya atanlar Dewey, Barth, West İdol
Problem çözme yöntemleri
1.Deneme sınama yoluyla ; Tundike, ortaya atmıştır Davranışçı psikologlar geliştirmiştir.
2.Kavrama yoluyla öğrenme ; Gestalt, Köhler. Psikologlar geliştirmiştir.
3.Var olan modellerle problem çözme ; Gagne , Glasser

PROJE TABANLI ÖĞRENME

Hedefe uygun bir projenin seçilip öğretmenin yardımcı ve rehber öğrenci ise özerk ve kurgulayacıdır. Her senaryonun sonunda gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün ortaya çıkar.

İŞBİLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
İşbirliğine dayalı öğrenme öğrencileri küçük gruplar oluşturarak bir problemi çözmek yada bir görevi yerine getirmek üzere ortak bir amaç uğruna birilikte çalışma yoluyla öğrenme yaklaşımıdır.
İşbirliğine dayalı beceriler 4 ‘e ayrılır
1.Grup oluşturma
2.Görevi yerine getirme
3.grup çalışmalarını formüle etme
4.olgunlaştırma
İşbirlğine dayalı öğrenme teknikleri
1.öğrenci timleir tekniği (slavin)
2.tartışma grubu tekniği (Sharan, Lacarovvite)
3.Ayrılıp birleşme tekniği(Aranson)
4.Takım oyun turnuva tekniği

ETKİN ÖĞREME
Yapılan şeylere öğrencinin katılımını ve yaptığı şeyler hakkın da düşünmesini sağlaya bir öğrenme biçimidir.

ÖĞRETİMİ PLANLAMA
Öğretimi planlama; öğretim etkinliklerinin en rasyonel ve düzenli şekilde nasıl yürütüleceğinin önceden ortaya konmasıdır.
Plan yapmak 2089 sayılı TD. Zorunlu hale getirilmiştir.
Plan çeşitleri
1.yıllık plan
2.Ünite planı
3.Günlük plan
a.Ders planı
b.Gezi gözlem planı
c.Deney planı
Yıllık plan kendi başına ya da zümre öğretmenleriyle birlikte yapabilir.
Yıllık plan bölümleri
1.Süre
3.konu
3.Amaçlar
4.Yöntmem ve teknikler
5.Kaynak araç ve gereç
6.Deney gezi gözlem
7.Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği
8.Ödev konusu

Ünite planı; Öğretmenin gözetimi ve denetimi altında belirli bir süre içinde ve eğitim amaçlarına uygun olarak bir takım bilgi beceri ve anlayışı kazandırmayı öngören belirli bir konu ya da sunu çerçevesinde düzenlenmiş türlü etkinlikleri öğrenme yaşantılarını ve değerlendirme çalışmalarını kapsaya ayrıntılı ders planıdır.
Ünite planının yıllık plandan farkı değerlendirme kısmına ünite sonu öğrenci başarısının nasıl değerlendirileceği yazılmaktadır.
Günlük plan; Bir günde yapılması planlanan farklı dersler için öğretme öğrene etkinliklerinin birlikte tasarlanmasıdır.
Ders planı; Sadece bir ders için yapılan plandır. Okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir

EĞİTİM EKONOMİSİ VE EĞİTİM PLANLANMASI
Ekonomik faaliyetler; insanların sınırsız olan gereksinimleri karşısında kıt olan kaynakları kullanarak bu gereksinimleri gidermek için yaptığı faaliyetlere denir. Bunu inceleyen bilim dalına ekonomi denir.
Ekonomik sistem ülkenin yönetim ve eğitim sistemlerini belirler.
Ülkemizde eğitim ekonomisinin gelişmesi 1961 anayasası ile planlı kalkınma benimsenmesi yol açmıştır.
Eğitim ekonomisi şunlarla ilgilenir; kıt kaynakları kullanarak çeşitli eğitim öğreti hizmetlerinin, bilginin üretimi beceri tutum ve davranışların oluşturulması ve üretilen eğitim öğreti hizmetlerinin ve bilginin toplumun çeşitli kesimleri arasında nasıl dağıtılacağıyla ilgilenir.
Kalkınma; Bireylerin gönenç (refah) düzeyini yükseltmek amacıyla siyasal iktidarı belli ekonomi ve toplumsal politikalar izleyerek toplumun yapısını değiştirme girişimidir.
Ulusal gelir; ülkede belli bir dönem içinde tüm üretim faktörlerinin üretimde kullanılmasından doğan toplam gelir.
Kalkınma planları; belli bir dönemde )plan döneminde) ulaşılmak istene kalkınma hızını gerçekleştirmek üzere hangi toplumsal ve ekonomik değişmeleri yapılması gerektiğini saptama bununla ilgili kestirimlerde buluna ve kullanılacak araçları tanımlama girişimidir.

Eğitimin topluma Maliyeti;kamusal ve özel harcamalar ile vazgeçme maliyetinden oluşmaktadır.

Eğitimin bireye gerçek maliyeti ; eğitimin dolaysız ve dolaylı parasal maliyeti vazgeçme maliyetini içerir
Dolaysız maliyet; Kırtasiye, kitap, okul ücreti gibi konular
Dolaylı parasal maliyet; Beslenme giyim gibi harcamalar
Vazgeçme maliyeti; Kıt kaynakların değişik biçimlerde kullanımı sırasında bir seçim yapmak seçilen seçeneğin dışındaki seçenekleri feda etmek bazı gereksinimleri karşılama fırsatını kaçırmak anlamındadır.
Verimlilik; Bir üretim ya da sistemi ürettiği çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için kullanılan girdi arasındaki ilişkidir.
Öğrenmek bir işi nasıl yapılacağını bilmek, eğitim ise o işi yapmak anlamındadır.

ÖĞRENME- ÖĞRETME KURAMLARI
Öğretim; bireyin yaşam boyu süren eğitiminin okulda planlı ve proğramlı olarak yürütülen kısmıdır öğretim genişliği olan eğitim kavramının alt kesimlerinden biridir.
Eğitim; kişinin toplumsal yeteneklerinin optimum kişisel gelişmesinin sağlanması içi çevreyi ve okul etkinliklerini içine ala sosyal bir süreçtir.
Öğretim; Öğrenmenin gerçekleşmesi için bireyde istene davranışları gelişimi için uygulana süreçlerin tümüdür.

EĞİİTM VE ÖĞRETİMİN BENZER VE FARKLI YÖNLERİ
EĞİTİM
1.Zaman ve mekan yönünden kapsamlı sürekli ve çok boyutludur.
2.Bilgi dahil her türlü deneyim üzeride durulur.
3.üzerinde durulan deneyimler rastlantısal olabilir.
ÖĞRETİM
1.Zaman ve mekan yönünden sınırlıdır. Toplumun beklentileri önemlidir.
2.Öğrenme deneyimlerinin eğitsel olması esastır.
3.öğretide rastlantısal deneyimlerin yeri yoktur. Öğretim planlı proğramlı ve desteklidir.

Benzer yönleri
1.Süregeldiği toplumun sosyal kültürel politik ve ekonomik olgularından etkilenir.
2.Yerel ulusal ve uluslar arası özellik taşır.

Öğrenme; etkileşim sonucu kişide oluşan kalıcı davranış değişmeleridir. Öğrenme için 3 koşulun oluşması gerekir.
1.Davranışlarda bir değişme olmalıdır
2.Davranışlardaki bu değişme kalıcı olmalıdır
3.Davranışlardaki değişme bir yaşantı ürünü olmalıdır.

Öğretim ilkeleri
1.Açıklık ilkesi
2.Öğrenen eylemi (aktivite) ilkesi
3.Yaşama yakınlık ilkesi
4.Seviyeye uygunluk ilkesi
5.Bireyselleştirme ilkesi
6.Başarının güvence altına alınması ve alıştırma ilkesi
7.ekonomiklik ilkesi
8.Bütünlük ilkesi
9.Otorite ilkesi
10.Özgürlük ilkesi

ÖLÇME VE DĞERLENDİRME
Eğitim ; girdiler- süreç- çıktılar-değerlendirme ögelerinden oluşur
Ölçme; Bir niteliği gözlenerek gözlem sonuçlarının sayı ya da başka sembollerle gösterilmesidir.
Doğrudan ölçme; ölçmeye konu olan özellikleri kendileri ile aynı türden bir araçla ölçülmesidir.
Dolaylı ölçme; konu olan özellikleri kendileri ile ilgili olduğu biline başka özellik aracılığıyla ölçülmesidir.
Birim; Bir ölçme aracını oluştura en küçük parçadır.
Birimlerde bulunması gerek 3 özellik: Eşitlik, Genellik, Kullanışlık
Ölçek; Ölçme sonuçlarını göstere sembol ya da sayıların matematiksel niteliğidir.
Değerlendirme; Objektif ya da subjektif kaynaklardan elde edilen verileri ölçme sonuçlarının belirli bir ölçütle karşılaştırılması ve bir değer yargısına ulaşılma işidir.

Ölçme araçlarında bulunulması gereken nitelikler;
Güvenirlik; duyarlılık, kararlılık, tutarlılık
Geçerlilik
Kullanışlılık

Güvenirliği etkileyen faktörler;
1. Grubun homojenliği
2. Test uzunluğu
3. Yanıtlama süresi
4. Ölçmeyi yapa kişi yada kişiler
5. Ölçmenin yapıldığı koşular

Geçerlilik türleri;
1.Görünüş geçerliliği
2. Kapsam geçerliliği
3. Yapı geçerliliği
4. Bir ölçüde dayalı geçerlilik

Ölçme araçları;
1. Başarı testler;
2. Yetenek testleri
3. İlgi envanterleri
4. Kişilik ölçekleri
5. Tutum ölçekleri
Başarı ve yetenek testleri bilişsel özellikleri ölçer (maksimum performans testleri)
İlgi envanterleri, kişilik ölçekleri, tutum ölçekleri, duyuşsal özellikleri ölçerler (Tipik performans testleri)
Ölçme yöntem ve teknikleri;
1.yazılı yoklama; analiz sentez düzeyindeki hedef davranışları etkili ölçer
2.Sözlü yoklama; Belli bir konu hakkında öğrencinin güçlü ve zayıf yönlerini ortaya çıkarır
3.Testler
-kısa testler
-çoktan seçmeli testler
-doğru yanlış testleri
-eşleştirmeli maddelerden oluşan testler
4.Ödev ve projeler (öğrenilmeyen konuda ödev verilmez)
Ölçmenin temel özelliği; sonuçların sayısal olarak ifade edilmesidir değerlendirme ölçme sonuçlarının belirli ölçütlere göre yorumlanarak yargılara varılmasıdır.
Değerlendirme çeşitleri
1.norma dayalı değerlendirme ( Bağıl Değerlendirme) Bireyleri birbiriyle karşılaştırarak yapılır.
2.Hedefe dayalı değerlendirme (Mutlak değerlendirme)
Değerlendirme çeşitleri
1.Tanılayıcı değerlendirme; Başarı yetenek seçe yerleştirme amaçlıdır
2.Biçimlendirici değerlendirme ; öğrenme güçlüklerini ortaya çıkartmak için yapılır (izleme testleri, kısa sınavlar, ara sınavlar)
3.Düzey belirleyici değerlendirme; Proğram sonunda öğrencilerin kazanılmış becerilerini ölçmeye yaraya değelendirmedir.
SINIF YÖNETİMİ
* Woolfolk’a göre öğretmenin rollari
-öğretim uzmanı
-güdüleyici
-lider
-danışman
-çevre düzenleyici
-model
*Seronson’a göre öğretmenin rolleri
-danışman
-yardımcı
-diisplin sağlayıcı
-bilgi verici
-güdüleyici
-aracı (dış dünya sınıf arasında)
*Blayth’a göre
-öğretici
-ana baba-vekili
-düzenleyici
-değer taşıyıcı
-sınıflayıcı
-refah işçisi
*Trow’a göre
-yönetimsel ve yürütme rolleri disiplin sağlayıcı (polis)
-ölçmeci ve kayıt tutucu (memur)
-Öğrenme araçları memuru (kütüphaneci)
-Proğram yönetici(planlamacı)

Sınıfın özellikleri;

 • Çok boyutluluk
 • Eş zamanlılık
 • çabukluk
 • ön görülmezlik ve aşikarlık
 • tarih

Öğretmenlerin sınıftaki uzlaşma stratejileri

 • Söz verme tehdit
 • aşırı istekler (yalancı ılımlılık)
 • dikkat çekici öyküler
 • üst yetkililere şikayet etme
 • blöf
 • kişisel şikayet
 • yücelte
 • genelleştirilmesine şikayet
 • böl ve yönet
 • erteleme
 • hakları imtiyazlara çevirme
 • sıkı tedbir
 • geleneklere şikayet

Öğrencilerin stratejileri

 • kaydırma
 • adelete şikayet
 • böl ve yönet
 • öğretmenlerin seçici kullanımı
 • üst yetkiliye şikayet
 • grup işbilirliği (en tehlikelisi)

ÖĞRETMEN TİPLERİ
Blake ve Mouton göre oluşturulan 9,9 yönetim biçimi modeli

 • iş öğretmeni
 • mahalle kahvesi öğretmeni
 • fakirleşmiş öğretmen
 • sınıf öğretmeni
 • yavaşlamış sarkaç

Öğrenci tipleri; (Good ve Power’e göre)

 • başarılı öğrenci
 • sosyal öğrenciler
 • bağımlı öğrenciler
 • yabancılaşmış öğrenciler
 • gölge öğrenciler


Eğitim teknolojileri ve etkin kullanımı
Teknoloji; etkili ve verimli yapma uğraşıdır.
Eğitim teknolojiler arasındaki ilişki kültürel ekonomik ve eğitseldir.
Eğitim teknolojisi seçici ve eleyici değil tamamlayıcı ve yetiştiricidir.

Teknolojik eğitim araçları;
İnternet
Telekonferans sistemler
Eğitim teknolojisi merkezleri
Bilgisayarlar
Multimedia (çoklu ortam)

Geleneksel eğitim araçları;
Tepegöz
TV
Video

Sınıfta televizyon;

 • öğrencilerden 90 cm yüksekte olmalıdır.
 • televizyonun arkası ışığa gelmelidir.
 • televizyona en yakı öğrenci ekran genişliğini üç katı, en uzak öğrenci genişliğinin oniki katı uzaklıkta olmalıdır.

Uzaktan eğitim
Uzaktan eğiti; fiziksel olarak ayrı mekanlarda olan öğretme ve öğrencileri teknoloji yoluyla etkileşimde bulundukları bir sistemdir.
Uzaktan eğitim teknolojileri.

 • işitsel araçlar
 • video
 • bilgisayar

-Bilgisayar destekli eğiti (BDÖ)
-Bilgisayar yönetimli öğreti
-İnternet destekli öğretim
4. Basılı metaryaller
Etkili uzaktan eğiti programları dikkatli bir planlamaya derslerin gerekliliklerinin yerine getirilmesine ve öğrenci gereksinimlerinin iyi anlaşılarak karşılanmasına bağlıdır
BDÖ bilgisayar sistem tamamlayıcı güçlendirici bir araçtır.
BDÖ programının uygulanışı

 • Alıştırma tekrar ; çalışma havuzu oluşturulur.
 • Birebir öğretim; olgu yöntem kavram ve ilkeler öğretilir.
 • Problem çözme; logolarla problem çözme yöntemi öğretilir.
 • benzetim programları; gerçek hayattaki olaylar kontrollü temsil edilir.

REHBERLİK YAPMA
Rehberlik; kendini anlaması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini kendine uygu düzeyde geliştirmesi, çevresine dengeli ve sağlıklı uyum yapması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye verilen psikolojik yardımdır.

Rehberliğin ortak özellikleri

 • rehberlik bireye yardım etme işidir.
 • rehberlik bir süreçtir.
 • rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey vardır.
 • rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yardımdır.
 • rehberliğin esası bireyin kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir.
Psikolojik danışman ve rehberlik hizmetlerinin ilkeleri,

 • Rehberliğin temelinde insan hak ve sorumlulukları ile yakından ilgili demokratik ve insancıl bir anlayış vardır.
 • rehberlik uygulamalarında öğrenciyle yakında ilgili ola herkesi n anlayış ve işbirliği içinde çalışması gerekir.
 • rehberlik anlayışı her türlü çalışması ile öğrenciyi merkez ala bir eğitim sistemini öngörür.
 • rehberlik yardımının esası öğrencilerin kendi kişiliklerini daha iyi anlamalarını problemlerine çözüm yolları bulmada onların kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerini sağlamaktır.
 • rehberlik bedensel zihinsel, sosyal, ve duygusal olan bütün kapasitelerini kendi ilgi yetenekleri doğrultusunda en uygun bir düzeyde geliştirmesi için, öğrencilere yardım etmelidir.
 • öğrencilere rehberlik yardımı verirken onları türlü yönleri ile tanımak gerekir.
 • rehberlik uygulamaları her okulun amaç ve ihtiyaçlarına uygun olan alanlarda yoğunlaştırılmalıdır.
 • rehberlik hizmetleri planlı, programlı, örgütlenmiş bir biçimde ve profesyonel düzeyde sunulmalıdır.

Rehberlik Hizmet alanları

 • Alıştırma ve oryantasyon ; öğrenciye okul okulda bulunan olanaklar ve yakın çevresi tanıtılır.
 • Bireyi tanıma; bireyin kendisini tanımasına yardımcı olma
 • Bilgi toplama ve yayma; okul içi proğramlar sosyal kültürel ve eğitsel çalışmalar üniversiteler iş ve meslekler hakkında bilgilerin verilmesidir.
 • Psikolojik danışma
 • Yerleştirme; öğrencilerin ilgi yeteneklerine göre okul içi dışı sosyal kültürel etkinliklerce yerleştirilmesidir.
 • İzleme; ortama uyum sağlayıp sağlamadığına gözleme
 • Danışmanlık; (Konsültasyon); uzmanlar tarafından öğretmen veliyle işbirliği
 • Araştırma ve değerlendirme
 • çevre ve veli ile ilişkiler

ÖZEL EĞİTİM
*Öğretmenin yapacağı program şu bilgileri içermelidir
1. Çocuğun şimdiki eğitimsel başarı düzeyi
2. Kısa dönemli eğitimsel hedefleri de içeren yıllık hedefler
3. Belirlenen yıllık hedeflere ilişkin olarak değerlendirme süreçlerinin ve değerlendirme uygun objektif kriterlerin belirlenmesi.

Özel eğitime muhtaç duyan öğrenciler

 • duyusal engelli çocuklar işitsel engelli çocuklar
 • konuşma engelli çocuklar
 • görme engelli çocuklar
 • bedensel engelli çocuklar
 • bilişsel yönden farklılığı olan çocuklar

-Zihinsel engelliler
-Öğrenme güçlüğü çekenler
-Üstünler

ÇEVRE EĞİTİMİ
Çevre; yaşamın gelişmesine etki eden doğal sosyal kültürel faktörlerin oluşturduğu bütünlük
İlköğretimde çevre eğitimi; TC anayasası ME Temel Kanunu ilköğretim ve Eğitim Kanunu ilköğretim programı, ilköğretim kurumları yönetmeliğinde ve beş yıllık kalkınma planında yer almaktadır.
Çevre eğitiminin Genel amacı; öğrencilere çevrenin tanıtılması koruma ve çevre bilincinin kazandırılmasıdır.
5 Haziran Dünya Çevre Günü Dür.

CİNSEL EĞİTİM
Cinsel Gelişim; Bireyin cinsel büyümesi cinsel büyümesine karşı sağlıklı tutum takınması, cinsel sorunlarını yenebilmesi ve olumsuz cinsel dürtülerini denetim altına alabilmesinde belgili ve becerikli olması
Cinsellik Çocukta 3-6 yaş aralığında cinsel meraka dönüşür
Erinliğe hazırlık evresi kızlarda 8-13 erkeklerde 9-14,5 yaş aralığındadır.
Erinlik döneminin 2.aşaması kızlarda aybaşı 13 erkelerde ise meni çıkarma 14,5,
Cinsel olgunluk kızlarda 18 erkelerde 19 yaş aralığındadır.


 • Rehberlik
 • Türkiye’de okullarda rehberlikte en çok yönlendirmeye ağırlık verilmiştir.
 • Arkadaşlarının birey üzerindeki etkileşimi ve baskısının en yoğun olduğu döne ortaöğretimdir.
 • John Dewey problem çözme yöntemi kurucusudur.
 • Karanlık korkusu klasik koşullanmayla öğrenilir.
 • Bir davranışın tekrarlanma olasılığının edimsel (Araç) koşullanma yoluyla kontrol edilmesinin ön koşulu davranışın pekiştirilmesidir.
 • Programlı öğretimde öğretilecek konunun basitten karmaşığa bilinenden bilinmeyene doğru öğretilmesi yöntemine küçük adınlar ilkesi denir
 • Tam öğrenme kuramının öğeleri, ipucu, katılım, pekiştirme.
 • Konu merkezli yaklaşımı benimseye öğretmen öncelikle içeriğin ayrıntılarına önem verir.
 • Öğrenci merkezli yaklaşımın tercih edildiği yöntem işbirliği ve grupla çalışma yöntemidir.
 • Kağıt ve kalemle yapılan sınavların en büyük dezavantajı davranış durumunun gözlenememesidir.
 • Sunuş yoluyla öğretme yönteminde öncelikle içerik düzenli ve anlamlı bir biçimde sunulmalıdır. • Piaget’in bilişsel gelişim kuramı • Bilişsel gelişim duyu-motor, somut ve soyut işlemler olmak üzere üçe ayrılır.
 • Göreceli düşünce okul öncesi dönemde gelişmeye başlar
 • Somut işlemler dönemindeki çocuklar benmerkezci düşünür. • Benlik tasarımı insan-varoluşçu kurama aittir
 • Gestalt; parçalardan bütüne giden ve bütünlerin parçalardan farklı olduğu savunur (Bütünlük)
 • Sınavlarda boşluk doldurma öğrencide ezbere yönlendirme etkisi yapar.
 • Taba’nın tümevarım yolunda amaçlar ilk basamakta yer alır.
 • Proje tekniği öğretim yöntemiyle öğrenci daha bağımsız çalışmayı ve problem çözme yeteneği gelişir.
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ
İnsan hakları devredilemez. Ve vazgeçilemez haklardır.
Özgürlük; hukuk düzeninin yasaklamadığı kişinin başkalarına zarar vermediği davranışlardır.

 • Kişinin özgürlüğü anayasanın 12. maddesinde belirtiliştir. (Herkes kişiliğine bağlı dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez hak ve hürriyetlere sahiptir.)
 • Fransız düşünür Montesgueu; kanunu kraldan üstün gören bir anlayışla kanun yapan ile uygulayanı birbirinden ayırmıştır. (aklın üstünlüğünü esas almıştır.) • Jean Jacgues Rousseeu ; Devleti kişileri kendi iradeleri ile meydana getirdikleri bir oluşum olarak görür (Devletin görevi kişi hak ve özgürlükleri güvence altına almaktır) • İnsan hakları evrensel beyannemesi 10 Aralık 1948 Uluslar arası ilkelere bağlanmıştır. 30 maddeden oluşmaktadır. • 5 mayıs 1949 avrupa konseyi kurulmuştur. • İnsan haklarıyla ilgili evrensel belgelerin sırası;
 • İngiltere’de 1215 yılında ilan edilen Büyük Özgürlükler bildirgesi (Kralın vergi ve askerlik konuusndaki yetkileri kısıtlanmıştır.)
 • İngilterede 1698 Yurttaşlık Hakları Bildirgesi (Yasanın Krala karşı üstünlüğü ilkesini kabul etmiştir.)
 • 1789 Fransız İnsan ve Yurttaşlık Hakları Bildirgesi (Evrensel bir nitelik kazanarak hem insan ve vatandaş hakları sayılmış hemde siyasi ilkeler ve anayasa esasları belirtilmiştir. • 1961 ve 1982 anayasası arasındaki fark (insan hakları konusunda) 1961 insan haklarına dayalı 1982 insan haklarına saygılı olarak tanımlanmaktadır. • TC. 6 nisan 1949 ‘da İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul etmiştir. • 26 Ağustos 1994’te İnsan Hakları Başmüşavirliği kuurlmuştur.
 • 14 Mart 1995 İnsan Hakları Eğitim Protokolü hazırlanmıştır. • 16.121966 İkiz Sözleşmeler imzalanmış insan hakları konusu iç sorun olmaktan çıkmıştır.

Kişisel ve siyasal haklara ilişkin uluslar arası sözleşme
Ekonomik sosyal ve kültürel Haklara İlişkin uluslar Arası Sözleşme

 • Ülkemiz bu sözleşmeye 2000 yılında imzalamıştır. • 3 Eylül 1950 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi yapılmıştır.
 • 10 Mart 1954 Türkiye bu sözleşmeyi imzalamıştır.

A.İH.S. ile İ.H.E.B arasında iki fark
1. A.İH.S temel ve siyasi haklarla sınırlı olup, sosyal ve ekonomik hakları kapsamaktadır.
2. A.İH.S. Hak ve özgürlükler ayrıntılı olarak tanımlanıp sınırlandırılmıştır. Kişisel başvuru hakkı tanımıştır. (Türkiye kişisel başvuru hakkını 1987 yılında kabul etmiştir.)


 • 25 Kası 1989 tarihinde Türkiye Avrupa İnsan hakları Mahkemesinin yargı yetkisini kabul etmiştir. • 21 kası 1990 Yeni bir Avrupa içi Paris Şartı imzalanmıştır. • Helsinki Nihai Senedi 1 Ağustos 1975 tarihinde 33 ülke (Avrupa) Kanada ve Amerika arasında imzalanmış hukuki nitelik taşımıyor tarafları bağlayıcılığı yok.
 • Helsinki Nihai Senedi ; insan hakları, ekonomi, ve güvenlik kısımlarından oluşur. • Çocuklarla ilgili uluslar arası bildirge ve anlaşmalar

-Cenevre çocuk hakları bildirgesi
-Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi
Çocuk Hakları Sözleşmesi (2 eylül 1990)ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Değerlendirme; yargılama işidir. Bir anlam çıkarmak ve ölçüler nesneler hakkında bir değer yargısına ulaşmaktır. Ölçümlerden bir anlam çıkarmak için ölçümleri bir ölçütle karşılaştırılması gerekir.
Ölçütsüz değerlendirme olmaz.

 • Tanıma ve yerleştirmeye yönelik değerlendirme;

- öğrencilerin belirli bir kurs ya da ünitenin ön koşulu niteliğindeki giriş davranışlarına sahip olma derecesini belirler.
- İlgili kursun geliştirmeyi düşündüğü davranışlarda öğrencilerce önceden edinilenler olup olmadığını belirler. Öğretimin başlangıç noktasını saptar.

 • Biçimlendirme- yerleştirmeye yönelik değerlendirme; öğretim sürüp giderken her bir ünitedeki öğrenme eksikliklerini ve güçlüklerini belirlemek için eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesi yani ünitenin daha iyi öğrenilebilmesi için her öğrenciye ayrı ayrı önerilerde bulunmaktır.
 • Değer biçmeye yönelik değerlendirme; (Sonuç Değerlendirmesi) Genellikle öğretim devresi sonunda, ara sıra öğretim devresi içinde programın öngördüğü hedeflere ulaşıp ulaşılmadığına bakılarak öğrenci, öğretme ve programa ilişki yargılarda bulunur.

ÖLÇME
Ölçme bir betimle işlemidir. Belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe sahip olup olmadığını, sahipse sahip oluş derecesinin gözlenip gözlem sonuçlarını sembollerle ifade edilmesidir.(Konusu bir özelliktir.)
Fark kavramı ölçmede temeldir.

Ölçme Yöntemleri;

 • Doğrudan ölçme; boy ağırlık doğrudan ölçülür.
 • Dolaylı ölçme; Sıcaklık ve zeka dolaylı ölçmedir.

ÖLÇÜT
Ölçek; nesnelere verilen sayıların anlamlarını ya da nesnelere sayılar vermede ve nesnelere verilen sayıları kullanılmasında uyulması gerekli kurallar ve kısaltmalar.Ölçek Türleri;
1. Sınıflama ölçekleri; Gözlemin en basit biçimi nesneleri belli bir yönden benzeyip benzemediklerine göre sınıflamaktır. (kadı-erkek, evli- bekar, dul- boşanmış) illerle kod numarası verilmesi gibi.
Özellikleri;
Simetrik; Ali Velinin akrabası ise veli de Ali’nin akrabasıdır.
Geçişlik; Ali Veli’nin kardeşi, Veli Ayşe’nin kardeşi ise Ali Ayşe’nin kardeşidir.
2. Sıralama ölçekleri; bu tür ölçekler belli bir özelliğe sahip oluş miktarı bakımında nesneleri bir sıraya koymakla elde edilir. (öğrencilerin boy ve sınavdan aldıkları puana göre sıraya bırakılması)
(İlker sınavda 5. olmuştur.)
Geçişlik; A>B ve B>C ise A>C
Asimetriklik; A>B ise B>A değildir.

3. Eşit aralıklı ölçekler; iki noktası belirlenip bu iki nokta arası eşit aralıklarla bölünerek ya da bir noktası belirlenip bu noktadan itibaren tanımlanmış bir birimle bölmelenerek geliştirilebilir. (Termometre, takvim; standart puan)
Başlangıç noktası (sıfır) tanımlanmış değişmez bir birim vardır. keyfi olarak saptanır, toplama çıkarma işlemi yapılabilir.

 • Oranlı ölçekler; Aralıklı ölçek üzerindeki saymaca sıfır noktası yerine doğal ya da gerçek sıfır noktası konulabilirse, elde edilen ölçeğe denir.

Her türlü matematiksel işlem yapılır. (metre, kilogram, saat)
Sıfır noktası ölçülecek özelliğin hiçliğini yokluğunu gösterir.

ÖLÇÜT ÇEŞİTLERİ

 • Mutlak ölçüt; Değerlendirilecek grup dikkate alınmadan önceden kesin olarak belirtilirse mutlaktır. Buna göre yapıla değerlendire mutlak değerlendirmedir.
 • Bağıl Değerlendireme; Grubun ortala başarısı gibi grubun başarısından çıkarıla norma denir. Yapılan değerlendirmeye de bağıl değerlendirme denir.

Yapılan değerlendirme çeşitleri; not vermede yapılan değerlendirme
Mutlak Değerlendirme;
*Mutlak kritere bağlı olarak yapılan değerlendirme
-Hedef davranışların P’sine sahip olma
-İçeriğin (kapsamın) % 60 ‘ına sahip olma,
-sınavdan en az 60 puan alma
*Kriter öncede belirlenmiş ve kesindir.
*100 soruda 50 soruyu yapmış olan geçer
*100 metreyi 12 sn’de koşa atletizm sınavında başarılı olur.

Bağıl Değerlendirme;
*Bağıl kritere bağlı olarak yapıla değerlendirmedir.
*Bireylerin (öğrencilerin) grup içerisinde birebiriyle ilişkilen dirilmesine bağlı olarak yapılır.
*Kriter grubun başarısına göre belirlenir.
*Bireyin başarısı grubun başarısına bağlıdır.
*Sınıfın yarısını başarılı kabul etme.
*sınıfın aritmetik ortalamasının altında kalanları başarısız kabul etme
*sııftaki en başarılı 5 öğrenciyi belirleme
*Sınıfın başarısız lik dilimine giren öğrencilere ek öğreti hizmetleri sunma
*100 metre koşuyu ilk beşte tamamlayanlar atletiz takımına girecek.
*100 soruluk testten aritmetik ortalamanın üzeride puan alanlar başarılı olur.

Portfolyo Değerlendirme;
(Tümel değerlendirme); öğrencinin öğrenme sürecindeki performansının ve başarısının kaydedildiği, öğrencinin yıl içerisinde yaptığı tüm ödev çalışmalarını örneklerini bulunduğu böylece gelişimin izlendiği bir değerlendire biçimidir. Bu değerlendire süreçle alakalıdır., ayrıca öğrenme eksikliklerini belirleme gibi bir işlem söz konusu değildir.


ÖLÇME ARACINDA BULUNMASI GEREKEN NİTELİKLER
Geçerlilik; Bir ölçme aracı her şeyden önce ölçülecek özellik ya da özellikleri tam ve doğru olarak ve ölçülmesi söz konusu olmaya başka özelliklerle karıştırmada ölçebilmesine denir.
Güvenirlik; belli bir özellik, bir ölçme aracıyla değişik zamanlarda ölçüldüğünde aynı, ya da hiç değilse, yaklaşık olarak aynı ölçümler elde ediliyorsa buna güvenirlik denir.(tutarlılık)

Kullanışlılık; Puanlamanı kolay ve masrafsız olması;
*Bir testin geçerli olabilmesi için güvenirliği olması gerekir.

GEÇERLİLİK;
1. Kapsam Geçerliliği; Kapsam geçerliliği bir bütün olarak testi ve testteki her bir maddeni maksada ne derce hizmet ettiğidir.
*Ölçme konusu evreni yeterli ve dengeli olarak örnekleye ve kapsadığı maddelerin her biri ölçmek istediği davranışı gerçekten ölçen bir test kapsa geçerliliğine sahiptir.

Yordama Geçerliliği; istatistiksel teknikler kullanılarak ve bilinenlerden yararlanılarak bilinmeyen durumlar hakkında yapılan geleceğe yönelik tahminlerde bulunma işlemidir.
Bir testin yordama geçerliliğini belirlemede en önemli nokta uygu bir ölçüt elde etmektir. Seçilen ölçüt ölçüsünü, önem sırasına göre değişkenle ilgili olmalı, karalı olmalı, kolay ve pratik olmalı.

3.Yapı Geçerliliği; Bir ölçüde bilimsel kura geliştire süreciyle aynıdır.
4. Görünüş Geçerliliği; Bir testi gerçekten ne ölçtüğüyle değil onun ne ölçüyor göründüğüyle ilgilidir. Örnek; Fizik testi yazılı bir testi içinde fizikle ilgili sorular varsa görünüş geçerliliği vardır.
Eğer bir test piyasaya kabul ettirilmek isteniyorsa görünüş geçerliliği yükseltilmelidir. Kişilik testlerindeki soruların ise görünüş geçerlilikleri gözlenmelidir.


GÜVENİRLİLİK
Hata; elde edilen puan ile gerçek puan arasındaki fark
Hata Türleri
1. Sabit Hatalar; Her bir ölçme için miktarı değişmeyen hatalardır.
Her öğrenciye 5 puan verilmesi terazini her defasında 50 gr fazla göstermek
2. Sistemli Hatalar; yoklama kağıdı puanlanırken sadece kızlara 5 puan verilmesi sadece yazısı güzel olanlara fazla puan verilmesi; 1 kg aşan tartmalarda her nesneyi 50 kg fazla tartması
3. Rastgele Hatalar; Şansla ortaya çıkan bilinmeye nedenlerle bağlı

Güvenirliği Etkileyen Etmenler;
*Testin uzunluğu; soru sayısı artarsa artar
*Test yönergesi ve testteki maddeleri ifadesi; Testi başında cevaplayıcılar için yönergenin bulunması güvenirliği artırır.
*Test içeriğinin benzeşikliği; konu bakımından homojen maddeler oluşan bir test heterojen bir testten daha güvenirlidir.
* Puanlamada nesnellik

KULLANIŞLILIK;
Bir testin kullanışlılığı onun geliştirilmesi çoğaltılması uygulanması ve puanlamasının kolay ve ekonomik olması demektir. İlköğretimde 3. sınıftan sonra testlerde D. Y.. olarak testler daha kullanışlıdır.SINAV TÜRLERİ

 • Yazılı yoklamalar; Sentez ve değerlendirme düzeyindeki davranışların ölçülmesinde en etkili kavrama, uygulama ve analiz düzeyindeki davranışlarda iyi sayılır Bilgi düzeyindeki davranışlarının ölçümlersinde etkisiz. Öğrenme sürecine etkisi ise öğrencileri fikirlerini ifadeye bütünleştirip örgütlemeye teşvik eder öğrencilere sürekli ve onaylayarak çalışmaya yöneltir.
 • Çoktan Seçmeli sorular; Bilgi, kavra uygulama ve analiz düzeyindeki davranışları ölçülmesi de yi. Değerlendirme ve sentez düzeyindeki davranışlarda yetersizdir. Öğrencileri başkalarının fikirlerini hatırlamaya yorumlamaya ve analize teşvik eder. Ezberlemeye yöneltir.
 • Sözlü sınavlar, performansın vurgulandığı alanlarda etkilidir.
 • Kısa Cevaplı Testler; Öğrencinin bir sözcük, rakam, tarih ya da en çok bir cümle ile cevaplandırabileceği maddelerden oluşur. Objektif puanlanın yapılacağı testtir.
 • Eşleştirme maddeleri;
 • Doğru yanlış testleri; Çoktan seçmeliye benzer.


Özümleme; Karşılaşılan yeni bir olayı objeyi kendisinden daha önceden var olan bilişsel yapı içine alma sürecidir. Eğer mevcut bilişsel yapılar yeni durumlara cevap vermek içi uygun ise özümleme yeterli değilse mevcut bilişsel yapılar yeniden düzenlenir. Buna (uyumsama) denir.

Bilişsel alandaki Davranışlar;
Bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme

 • Bilgi düzeyindeki Değerlendirme Davranışların ölçülmesi; Bilgi basamağındaki davranışların ölçülmesinde öğrencide beklene bilgi öğelerini, öğrenme durumunda öğrendiği biçimiyle hatırlaması ya da tanımasıdır. Ölçme durumunda öğrenci, öğrenme durumunda öğrendiklerini ilk öğrendiği biçimde hatırlayıp yazmalı, söylemeli, ya da gördüğü zaman tanımalıdır. Ezberlemeyi vurgular
 • Kavrama; O öğrencinin önceden öğrendiklerini yeni bir biçimde yeni bir düzenlemeyle sunması, ya da farklı biçimlerde ve düzenlemelerde gördüğünde onları tanımasıdır. 3 ‘e ayrılır.

-Çeviri; Başka bir iletişim biçiminde çevirme
-Yorumlama ; Bir iletişim parçasının yeniden düzenlenmesidir.
-Öteleme; İletişimde betimlene koşulları eğilimleri ve yönelimleri anlama üzerinde ve kestirmeler yapmayı içerir.

 • Uygulama; bu basamaktaki davranışların ölçülmesi daha önce öğrenilenleri yeni durumlarda kullanılmasına ilişkindir. Uygulama maddeleri anlamayı da ölçer. Kısaca; öğrencileri öğrendiklerini transfer edebilme ve yeni problemlerin çözümünde kullanabilme gücünü ölçer.
 • Analiz; aralarında tek ya da çok yönlü ilişkiler buluna birkaç öğenin belli ilkelere göre örgütlenmesidir.
 • Sentez; Belli bir maksada hizmet edecek uygun öğeleri ya da parçaları seçip onları birbiriyle ilgileyip birleştirerek yeni bir ürün ortaya çıkarmasıdır.
 • Değerlendirme; Bu basamaktaki davranışları ölçülmesi belli bir maksat için belli ölçütler yardımıyla bir şeyi değerini bilinçlice yargılamayı içerir.

Duyuşsal alandaki Hedef ve Davranışlar
Alma, Tepkide bulunma, Değer verme, örgütleme, bir değerler bütünüyle nitelenmişlik

 • Alma; öğrencinin belli olaylar ya da uyaranlara dikkat etme isteğidir.
 • Tepkide bulunma; öğrenci yalnızca uyaranların farkında değildir. Ona belli biçimde bir tepki gösterir.
 • Değer verme; Kişinin bir davranışa, bir olaya bir nesneye değer ya da önem vermesidir. Bunlar tutum, inanç ve takdir etme başlığı altında olabilir.
 • Örgütleme; iç tutarlılığı olan bir değerler sistemi geliştirmedir. Aralarındaki ilişkilerin belirlenecek farklı değerlerin bir sistem oluşturacak şekilde örgütlenmesidir.
 • Bir Değerler Bütünüyle Nitelenmişlik; Kişi davranışlarını süreklice kontrol ede bir değer sistemine sahiptir. Kişi davranışlarını süreklice kontrol eden bir değer sistemine sahiptir. Birey önemsediği değerlerle tutarlıca davranır. Kişinin davranışları inandırıcı tutarlı ve yordanabilir olur. Kişinin kendine özgü bir yaşa felsefesi ya da dünya görüşü gelişmiştir.

Psikomotor Davranışlar;

 • Kaba (yontulmamış vücut hareketleri) organların hareketleri
 • İyice koordine edilmiş hareketler; el, parmak, göz, kulak, ayak hareketleri
 • Sözsüz iletişim davranışları; yüz ifadesi, testler, vücut hareketleri
 • Konuşma Davranışları; Ses üretme, sözcük oluşturma, sesin sunulması vb.

Performans Değerlendirme;
Müzik, beden iş eğitimi vb. derslerde bir davranış yapılırken (süreç) gözlenmesi veya belli işlem ya da işlemler sonucunda ortaya çıkarıla ürünün niteliklerine bakılarak yapılan değerlendirmedir. Bu değerlendirmede bir şeyi yapılacağını söylemesinden sonra o şeyi bizzat yapması istenir. Bu testler psikomotor düzeyindeki hedeflerin ölçülmesinde kullanılır.

Performansın ölçülebilir Yanları;
İşin yapılmasında izlenen yol
İşin yapılma hızı
Bitirilmiş işin, ürünün kalitesi

Performans Ölçülmesinde Yaklaşımlar;
1.Tanıma Testi; Öğrencilerin bir ürünün esaslı niteliklerini bir işin yapılmasında kullanıla aletin özelliklerini, bir makinenin çeşitli parçalarını işlevleriyle tanıma gücünü ölçer.
2. Benzetilmiş koşullar Testi; Gerçek yaşam durumunda karşılaşabileceği eksiklikleri ve koşulların taklit edildiği yapay bir duru içine sokulur. (Pilotlar) üründen ziyade süreç vurgulanır.
3. İş Örneklemi Testi; Gerçek yaşamda yapılacak işin tamamı değil o işi kritik ve önemli yanları örneklenir. Kişiden gerçek yaşamdaki işin gerektirdiği işlemleri ve kritik alanlarını gerçekten yapması istenir.

Temel İstatistiki Kavramlar;
Mod; Bir ölçümler dizisinde frekansı en çok olan değerdir
Örnek; 3,4,5,6,6,6,8,9 Mod=6

Medyan (Ortanca) ; Dizideki ölçüler kendi aralarında büyüklük sırasına konulduğunda bu ölçülerde yarısını altta diğer yarısını üstte bıraka değerdir. Dizideki ölçü sayısı tek ise medya sıralamada ortada yer ala ölçünün değeridir.
Aritmetik Ortalama ( X üstü çizgi) Ölçülerin toplamının ölçü sayısına bölünmesiyle bulunur. Aritmetik ortala arttıkça başarı oranı artar.
Ranj (Dizi Genişliği) ; Bir kümenin en yüksek puanı ile en düşük puanı arasındaki farktır.
Standart Kayma; Bir ölçüler dizisindeki ölçüleri aritmetik ortalamadan ne derece uzaklara yayıldıklarını puan biriminden gösteren istatistiktir.
Çeyrek Kayma; Çeyrek Kayma; üçüncü çeyrek ile birinci çeyrek arasındaki farkın yarısıdır.
Z puanı; Puanların aritmetik ortalamasının sıfır standart kaymasının 1.00 olan puanlardır.
Z=Xi-X/Sx
Xi; öğrencinin puanı
X;Aritmetik ortalama
Sx; Standart Kayma
T puanı ; Aritmetik ortalaması 50 standart kayması 10 olan puanlardır. T=50+10(Z)
Güvenlik Katsayısı (r) ; Test içindeki her bir sorunun güçlük derecesi yani her bir maddeye doğru cevap veren öğrencilerin toplam öğrencilere oranıdır. 0.00 – 1.00 arasında değer alır. Katsayı 1.00 yaklaşırsa güvenirlik artar 0.00 ‘a yaklaştıkça güvenirlik azalır.
*Standart Kayma ya da Standart Sapma; Bir dağılımda ölçmeni standart hatası azaldıkça ( 0.00 yaklaştıkça) güvenirliği artar yani güvenirlik 1.00 ise ölçmenin standart hatası 0.00 ‘dır.
*Bir dağılımda aritmetik ortalamanın (X) küçük olması başarının düşük olduğunu dolayısıyla soruların zor olduğu anlamındadır.
*Aritmetik ortalama ile standart sapmanın arası büyürse heterojen yapı oluşur ve başarı düşer.
*Aritmetik ortalama ile standart sapmanın arası küçülürse homojen yapı oluşur başarı artar.
Simetriklik; Aritmetik ortalama, ortanca ve modun birbirine eşit olduğu dağılımdır. Kayışıklığın sıfır çıkması durumudur.


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam224
Toplam Ziyaret3724871
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.284732.4140
Euro34.710634.8497
Takvim