• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

10 TED 2.DÖNEM 3.YAZILI

Adı:

2006/2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ERZURUM ANADOLU  LİSESİ

TÜRK EDEBİYATIDERSİ

10.SINIF

2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARIDIR

ALDIĞI NOT

Soyadı:

YAZIYLA

RAKAMLA

Nu:

 

 

Sınıfı:


1.Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su                     1. Ey göz, gönlümdeki ateşlere, gözyaşından su saçma, böylesine                                Kim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare su                    tutuşan ateşlere su çare kılmaz.
                                                                                     

5.Suya versin bağ-ban gülzar-ı zahmet çekmesin                 5.Bahçıvan boşuna zahmet çekmesin, gül bahçesini suya versin, bin gül              Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin-gülzâre su                bahçesine su verse, senin yüzün gibi bir gül açılmasına imkân yoktur.

7.Ârızın yâdiyle nem-nâk olsa müjgânım n'ola                       7.Yanağını hatırlarken kirpiklerim ıslansa bunda şaşılacak ne var? Gül
  Zâyi olmaz gül temennâsiyle vermek hâre su                 yetiştirmek isterken, dikene verilen su boşa gitmez.   

11.Ravza-ı kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr                11. Su, durmadan senin mahallendeki bahçeye doğru akıyor. Galiba
Âşık olmuş gâlibâ ol serv-i hoş reftâre su                         o, hoş yürüyüşlü sevgiliye âşık.

16.Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme                            16. Su temiz tabiatını âleme aydınlık (berrak) kılmış ve Hazret-i                  
İktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr'e su                            Muhammed'in, yoluna girmiştir.

19.Mu'ciz-i bir bahr-i bî-pâyan imiş âlemde kim                     19. Onun mucizi âlemde öyle nihayetsiz bir hidayet denizidir ki, binlerce
Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su            kâfir  tapınağına o denizden hidayet ermiştir.

 23.Hâk-i pâyine yetem der ömrlerdir muttasıl                      23. Su senin ayağının toprağına erişeyim diye durmadan, ömürler
Başını taştan taşa vurup gezer âvâre su                           boyu başını taştan taşa vurarak âvâre gezer durur.

30.Yümn-i na'tinden güher olmuş Fuzûlî sözleri                  30. Na'tının uğuru ile Fuzulî'nin sözleri nisan yağmurundan vücuda gelen         
Ebr-i nîsandan dönen tek lü'lü-i şeh-vâre su               büyük inci tanelerine benzemiştir.

31Hâb-ı gafletten olan bîdâr olanda Rûz-ı Haşr                 31. Mahşer günü gaflet uykusundan uyandığımda ve hasret gözyaşlarından
Eşk-i hasretten dökende dîde-i bîdâre su                    uykusuz gözlerim su döktüğünde (ağladığımda) umduğum odur ki, mahrum              

                                                                                              olmayayım, vaslının çeşmesi senin yüzüne teşne olan bana su versin.
         fâ î lâ tün /fâ î lâ tün /fâ î lâ tün /fâ î lün

 

 1. Yukarıdaki kasidenin bölümlerini  gösteriniz. (10 puan)                

 2. Konusuna göre kaside çeşitlerinden tevhid,münacaat,hicviye ve mersiyeyi  açıkjlayarak bu kasidenin konusuna  göre türünü nedeniyle birlikte yazınız.(15puan)
 3. Matla  beyitini kasidenin üstünde gösteriniz.(5 Puan)
 4. Şiirden telmih, hüsn-i talil, nida, teşhis,tezat sanatlarına birer örnek bulunuz.(20 puan)

 5.Şiirin kalıbını “7” numaralı beyit üzerinde uygulayınız. (10 puan)
                                              

Bir safâ bahşedelim gel şu dil-i nâ-şâda

Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d- âbâd’a

İşte üç kayık iskelede âmâde

Gidelim serv-i revânım yürü Sa’d- âbâd’a

 

6.Yukarıdaki dörtlüğü şairin edebî kişiliği ve dönemin zihniyeti ile ilişki kurarak açıklayınız.(10 puan)

 

7. Makalat’ın kim tarafından yazıldığını belirterek eserde karşılaştırılan olumlu ve olumsuz yargıları aşağıdaki  tabloya yazınız.(10 puan)

 

 

Olumlu Yargılar

 

 

 

 

Olumsuz Yargılar

 

 

 

 

                           

8. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlışların yanına Y yazınız. (10 puan)

Dede Korkut Hikayeleri Dede korkut tarafından yazılmıştır.  (      )

Mesneviler olay çevresinde gelişen metinlerdendir. (       )

Cemşid u Hurşid’in teması kahramanlıktır. (      )

Baki eserlerinde  dinî  konularda hiç değinmemiştir. (       )

Battalname ‘de Anadolunun İslamlaştırıldığı dönemde  Müslüman Türklerle Bizanslıların savaşları anlatılır. (     )    

 

9.Boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10 puan)

 

Rubai nazım biçiminin Fars edebiyatındaki en önemli temsilcisi …………………………………………..

……………………   divan şiirine Türklerin kattığı bir nazım şeklidir.

Dede Korkut Hikayeleri ……………………………………………den ………………………………………………… geçiş örneğidir.

Danişmend-name ……………………….. Türkçesi ile yazılmıştır. 

                         

Adı:

2006/2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ERZURUM ANADOLU  LİSESİ

TÜRK EDEBİYATIDERSİ

10.SINIF

2.DÖNEM 3.YAZILI SORULARIDIR

ALDIĞI NOT

Soyadı:

YAZIYLA

RAKAMLA

Nu:

 

 

Sınıfı:


 

 

ERZURUM ANADOLU LİSESİ, 2006 2007  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI, TÜRK EDEBİYATI DERSİ, 2.DÖNEM,1.YAZILI CEVAPLARIDIR

 

 

 1.  1.- 16.beyitler : Nesip       16. beyit : Girizgah        17.-30. beyitler :Methiye    30. beyit: Fahriye        31.beyit: Dua bölümüdür.

 

2.        Tevhid:  Allah’ın birliğini anlatab kasidelerdir.

Münacat: Allah’a yakarış bildiren kasidelerdir.

Hicviye:  Yergi amaçlı yazılan kasidelerdir.

Mersiye:  Birinin ölümünden duyulan acıyı anlatan kasidelerdir.

Su Kasidesi Peygamberimizi övme amacı taşımaktadır.  Bu amaçla yazılan kasidelere Naat denir.

 

3. Kasidenin ilk beyiti matla olarak adlandırılır.

 

4. TELMİH:  19. beyitte Peygamber Efendimizin doğumu sırasında Mecusilerin ateşinin sönmesi hatırlatılmıştır.

    HÜSN-İ TALİL: Suyun akışının Peygamberimize aşık oluşuna bağlanması

    NİDA:  Birinci beyitte şairin gözüne seslenmesi

    TEŞHİS:  Birinci beyitte “göz”, diğer beyitlerde “su” kişileştirilmiş

    TEZAT: Suya vermek- su vermek, ateş- su..

 

 

5. Â – rı-  zın  yâ- /   diy- le-  nem-nâk /  ol- sa müj- gâ /  nım- n'o-la                    
   -     .     -    -           -    .     -          -      -   .    -       -       -    .    -

Zâ- yi- ol-maz/  gül te-men-nâ/  siy- le ver-mek / hâ- re su                 
-     .    -     -       -    .     -      -     -      .     -     -      -    .    -  

 

 

6. Şiir Lale devrinin meşhur şairi Nedim’e aittir. Bilindiği gibi Lale devri bir zevk ve sefa dönemidir.Bu dönemde dünyevî zevkler ön plana çıkarılmış, eğlence yerleri çoğalmıştır.Nedim’in  mizacı da lale devrinin  anlayışı ile tam bir uyum göstermektedir. Nedim eğlenmeyi, yemeyi,içmeyi seven bnir rinddir. Klasik şiirimizde görülen kaderci anlayış Nedim’de yoktur. Bu dörtlükte  şairin sevgilisini oldukça samimi bir eda ile  dönemin önemli eğlence yerlerinden Sadabad’a  davet ettiğini görüyoruz. Ardında iskelede dıran kayıklardan bahsederek şair yaşadığı çevreyi canlı bir  şekilde tasvir ediyor.Şiirin temiz bir İstanbul türkçesi ile yazılmış olması da Nedim’e ait bir özellik olarak dikkatimizi çekiyor.

 

7. Makalat’ Hacı Bektaş-i Veli’inin eseridir.

 

Olumlu Yargılar

utanma

Akıl

İlim

İman

Olumsuz Yargılar

açgözlülük

Öfke

haset

şüphe

                           

8. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına D yanlışların yanına Y yazınız. (10 puan)

Dede Korkut Hikayeleri Dede Korkut tarafından yazılmıştır.  (  Y    )

Mesneviler olay çevresinde gelişen metinlerdendir. (    D   )

Cemşid u Hurşid’in teması kahramanlıktır. (   Y   )

Baki eserlerinde  dinî  konularda hiç değinmemiştir. (  D     )

Battalname ‘de Anadolunun İslamlaştırıldığı dönemde  Müslüman Türklerle Bizanslıların savaşları anlatılır. (  D   )    

 

9.Boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10 puan)

 

Rubai nazım biçiminin Fars edebiyatındaki en önemli temsilcisi ………ÖMER HAYYAM…………………………………..

………ŞARKI……………   divan şiirine Türklerin kattığı bir nazım şeklidir.

Dede Korkut Hikayeleri … DESTAN……………dan……HALK HİKAYESİNE………… geçiş örneğidir.

Danişmend-name ………OĞUZ……………….. Türkçesi ile yazılmıştır. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam114
Toplam Ziyaret3705023
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Takvim