• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

TANZİMAT EDEBİYATI ROMAN ÖZETLERİ

Tanzimat Dönemine Ait Bazı Kitap ÖzetleriYazdır
Taaşşuk-ı Talât ve Fitnat (1872)
(Şemsettin Sami) 
Özet:

Talât, küçük yaşta babasız kalır ve annesi ta­rafından büyütülür. İşyerine gidip gelirken Hacı Mustafa'nın dükkânına uğrar. Hacı Mustafa, Fıt-nat'ın üvey babasıdır. Fıtnat'ın annesi, Fıtnat'a ge­beyken kocasından ayrılmış, Hacı Mustafa ile evlenmiştir. Bu evlilikten birkaç yıl sonra Fıtnat'ın annesi ölmüş, Fıtnat öksüz kalmıştır.

Talât, Hacı Mustafa'nın üvey kızı Fıtnat'ı tesa­düfen görür ve ona âşık olur. Sevgisi karşılıksız kal­maz; Fıtnat da Talât'a tutulur. Hacı Mustafa, kızı Fıtnat'ı hiç dışarı çıkarmamakta, âdeta evde hapis tutmaktadır. Talât, bir gün çarşaf giyer, kadın kılı­ğına girer ve Fıtnat'ın yanına çıkar. İki sevgili birbi­riyle konuşurlar. Hacı Mustafa, Fıtnat'ı Ali Bey adında zengin ve yaşlı bir adamla evlendirmeyi düşünmektedir. Fıtnat ise buna yanaşmaz; çünkü Talât'ı sevmek­tedir. Sonunda Hacı Mustafa'nın dediği olur; fakat Fıtnat buna dayanamaz ve intihar eder. Fıtnat'la ev­lenen Ali Bey, Fıtnat'ın boynundaki muskayı açıp okur ve deliye döner. Çünkü öz kızıyla evlenmiştir. Ali Bey bir süre sonra delirir ve ölür. Ardından, bütün bu olaylara dayanamayan Talât da yatağa düşer; çok geçmeden o da ölür. Roman, bu acıklı olayla biter.


Felatun Bey ile Rakım Efendi (1875)
(Ahmet Mithat Efendi) 


Özet:
Mustafa Meraki Efendi'nin oğlu Felatun Bey, babası gibi giyime kuşama çok düşkün biridir. Var­lıklı bir aailenin çocuğu olduğu için su gibi para har­car. Ona göre Batılılaşmak, lüks yaşamak, şık giyinmek ve eğlence yerlerinde gezip tozmaktır. Felatun Bey, yarım yamalak Fransızcasıyla yabancı aileler arasında dolaşmaktan zevk almakta, belli bir iş tutmamakta, zamanı mağazaları dolaşmakla, el­bise provaları yaptırmakla, eş dost ziyaretleriyle ge­çirmektedir. Babası ölünce büyük bir mirasa konar; ancak varını yoğunu tanıştığı bir İtalyan kadın oyuncuya yedirir. Baba mirasını hepten tüketince, eski aile dostları yardımına koşar, ona istanbul dışında bir iş bulurlar. Felatun Bey, büyük bir utanç­la İstanbul'dan ayrılmak zorunda kalır.

Rakım Efendi, Felatun Bey'in tam karşıtı bir tiptir. Küçük yaşta anasız babasız kalmasına, çok yoksul olmasına rağmen dadısının yardımıyla ken­dini çok iyi yetiştirir. Çamaşırcılık yaparak kendisini büyüten dadısına minnettardır; kişilikli bir insan olur. Çok çalışarak Fransızca öğrenir, kendisine iyi bir iş bulur, yabancılara Türkçe dersleri verir. Evine cariye olarak aldığı Canan'ı eğitir, yetiştirir ve so­nunda onu severek onunla evlenir. Mutlu bir evlilik yaşarlar.


İntibah (1876) 
(Namık Kemal) 
Özet:


Zengin bir ailenin çocuğu olan Ali Bey, çok iyi eğitim görmüş, kibar bir gençtir. Gösterişi sever, bol para harcar. Bir gün Çamlıca'da Mahpeyker adında güzel bir kadınla tanışır, ona âşık olur. Oysa Mahpeyker, kötü yola düşmüştür; herkes de bunu bilmektedir. Ali Bey, bu kadına aşırı biçimde bağla­nır. Ali Bey'in annesi, oğlunun bu durumunu öğre­nince, onu Mahpeyker'den kurtarmak ister; eve Dilaşup adında güzel bir cariye alır. Dilaşup, Ali Bey'i bir türlü kendisine bağlayamaz.

Ali Bey, bir gün Mahpeyker'i yine görmeye gider, onu evde bulamaz. Çevresinden onun bir fa­hişe olduğunu öğrenince hayatı altüst olur. Perişan biçimde evine döner. Dilaşup onu teselli eder. Bir süre sonra Ali Bey, Dilaşup'a bağlanır ve onunla ev­lenir. Durumu öğrenen Mahpeyker, kıskançlık duy­gusuna kapılır; dedikodu çıkartarak Dilaşup'un kötü bir kadın olduğunu söyler. Zayıf iradeli Ali Bey, söylentilere inanır; Dilaşup'u döver ve bir esirciye satar. Mahpeyker, bir yolunu bulup Dilaşup'u da kendisi gibi kötü yola düşürür.

Ali Bey, üzüntüsünden hastalanır. Bu arada annesi de olanlara dayanamayarak ölür. Mahpey­ker çok kindar bir kadındır. Ali Bey'i öldürmek ister. Onu eğlenceye çağırır. Mahpeyker'in kötü niyetini öğrenen Dilaşup, Ali Bey'i uyarır; fakat o inanmaz. Ali Bey, eğlence yerinde kendisine kurulan tuzağı anlar ve kaçar. Kiralık katil, Ali Bey yerine yanlış­lıkla Dilaşup'u öldürür. Polisi eve çağıran Ali Bey, Dilaşup'un oracıkta öldürüldüğünü görünce Mah-peyker'e saldırır ve onu bıçaklayarak öldürür. Tu­tuklanıp hapse atılan Ali Bey, hapiste hastalanır ve kahrından ölür.Karabibik (1890)
(Nabizade Nazım) 

Özet:


Eserde Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Beyme-lik köyünde geçen bazı olaylar anlatılır. Sekiz dö­nümlük küçük tarlasını sürmek için her yıl Koca İmam'ın öküzlerini kiralayan Karabibik, Koca İmam'ın kayınbiraderi Sarı İsmail'e kızı Huri'yi baş­lık almadan vererek öküzleri bedava kullanmayı kurar; Sarı İsmail'in başka bir kızla evleneceğini öğ­renince, tefeci bir Rum'dan yüksek faizle borç alıp iki öküz edinir. Artık, çift sahibi olduğu için, kızını nasıl olsa birinin alacağını düşünür. Ufacık tarlasına göz diktiği için kavgalı olduğu tarla komşusu zen­gin Yosturoğlu'nun yeğeni Hüseyin, Huri'yi sever, onunla evlenir. Karabibik, buna sevinir; artık o da çok mutludur.


Araba Sevdası (1896)

(Recaizade Mahmut Ekrem) 


Özet:

Nazlı büyütülmüş, üstünkörü bir öğrenim gör­müş Bihruz Bey, bir Osmanlı paşasının oğlu yani "paşazâde"dir. Babası ölünce Bihruz'la cahil ve saf annesine büyük bir miras kalır. Yirmi dört yaşların­daki Bihruz Bey, hazır paranın bitmeyeceğini sa­narak, kendini gezmelere, eğlencelere kaptırır. Alafranga giyinmek; terziler, garsonlar ve ayakka­bıcılar arasında yarım yamalak öğrendiği Fransızca sözcükleri kullanmak onun başlıca meraklarıdır. Kı­saca, Bihruz Bey "Batılıiaşma"yı yanlış anlamış bir "züppe" tipidir.

Bihruz Bey bir gün, İstanbul'un o zamanki ge­zinti yerlerinden Çamlıca tepesinde genç ve güzel bir kadın görür. Hayalinde onu kibar bir aile kızı ola­rak tasarlar. Ona sırılsıklam âşık olmuştur. Ertesi hafta yine oraya gider ve bin bir özenle yazdığı mektubu onun arabasına atar. Fakat bir daha onu hiç göremez. Yemeden içmeden kesilir, yataklara düşer. İşini, annesini ihmal eder.

Bihruz Bey, bir daha göremediği Periveş adındaki kadının aşkıyla yanarken, dalkavuk ve ya­lancı arkadaşı Keşfi Bey, Bihruz'a Periveş'in öldü­ğünü söyler. Âşık Bihruz şimdi Periveş'in hiç değilse mezarını bulmak sevdasındadır.

İstanbul'un bir başka eğlence yeri Şehzade-başı'nda bir ramazan akşamı gezinirken Periveş'e çok benzeyen bir kadına rastlar; onu Periveş'in ab­lası sanır; kadından kardeşinin mezarının yerini sorar. Bihruz Bey'in ahmaklığını anlayan Periveş ona, aradığı kadının kendisi olduğunu söyler. Ha­yalinde yücelttiği sevgilisinin bir sokak yosması ol­duğunu anlayan Bihruz Bey, büyük bir hayal kırıklığına daha uğrar.

Sergüzeşt (1899)

(Sami Paşazade Sezai)

özet:


Kafkasya'dan çalınan dokuz yaşındaki Dilber, İstanbul'a getirilerek, ilkin Harput malmüdürlüğün-den azledilmiş Mustafa Efendi'nin evine kırk liraya satılır. Orada evin taşyürekli hanımı ile Arap hala­yık Taravet'in elinde çok eziyet çeker. Mustafa Efendi bir ilçe kaymakamlığına tayin edilerek is­tanbul'dan ayrılırken kızı bir esirciye altmış liraya satar. Esircinin evinde kendisi gibi daha birçok kızla birlikte kırbaçla dövülerek eğitilen Dilber, bu sefer Âsaf Paşa adlı birinin konağına yüz elli liraya satı­lır. Orada rahat bir hayata kavuşur, hatta Fransızca öğrenir. Paşa'nın Avrupa'da resim öğrenimi gör­müş olan oğlu Celal Bey, kızın türlü kılıklarda res­mini yapar. Günün birinde iki genç birbirlerini severler. Oğulları için yüksek bir evlilik düşünen ve onun bir halayık parçasına tutulmasını uygun gör­meyen ana baba, Dilber'i bir esirciye gizlice sata­rak evden uzaklaştırırlar. Kız, Mısır'a götürülerek zengin bir tüccara satılır. Yeni efendisine odalık ol­mayı reddettiği için dövülerek hapsedilerek türlü eziyetler çeker. Kendisini seven bir haremağası ta­rafından tekrar istanbul'a götürülmek üzere iken haremağası ölünce yakalanıp tekrar işkenceli ha­yata katlanmak korkusuyla kendisini Nil nehrine atar ve esirlikten kurtulur.

Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam115
Toplam Ziyaret3705024
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.477332.6074
Euro34.596434.7351
Takvim