• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/halilakpinar
  • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
  • https://www.twitter.com/halilakpinar
  • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
  • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

NECİP FAZIL KISAKÜREK BİBLİYOGRAFYASI

1
T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
NECİP FAZIL KISAKÜREK BİBLİYOGRAFYASI
1950 SONRASI TÜRK EDEBİYATI
VĠZi ÖDEVi
FATMA ÖZTÜRK
20550077 TDE/4
ANKARA, 2009
2
ÖNSÖZ
ÇağdaĢ Türk edebiyatımızın en önemli isimlerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek; çok yönlü bir sanatçı ve davası yolunda azimle yürümüĢ olan büyük bir düĢünce adamıdır. Onun bu çok yönlülüğü, eserleri ve davasındaki azmi, kararlılığı da bütün yüzleri üzerine çevirmiĢtir. Türk edebiyatı sahasında hakkında en çok yazı yazılanlardan, eserleri en çok eleĢtirilip/övülenlerden biridir. Bu da, onun bibliyografyasını hazırlamanın zorluğunu gösteren en büyük sebeplerden biridir.
ÇalıĢmamızda ilk olarak Necip Fazıl Kısakürek’in biyografisi üzerinde durduk ve hayatını çok fazla detaylandırmadan sunmaya çalıĢtık. Bunun yanında eserlerinin tam ve ilk baskı listelerini sunduk; yine çok detaylandırmadan kısaca bu eserleri tanıttık. ÇalıĢmamızın asıl amacını oluĢturan “bibliyografya” kısmında ise; çalıĢmaları dört bölümde inceledik. Necip Fazıl’a dair dergi özel sayılarını, akademik çalıĢmaları ve müstakil kitapları birer bölümde değerlendirirken; hakkında yazılmıĢ makaleleri, ansiklopedi maddelerini, eserlerine yapılan atıfları, eserlerinin çevirisini sunan çalıĢmaları ve benzeri pek çok maddeyi aynı çatı altında topladık. Bu durumun da en büyük sebebi; Kısakürek’in çok yönlü yapısının ve sanatının, hakkında yapılan çalıĢmalara da yansımıĢ olmasıdır. ÇalıĢmamızda, eserleri tarih sırasına göre değil alfabetik sıraya göre verdik. Bu da aranılan kaynağın ulaĢımına kolaylık sağlayacak bir yöntemdir.
Edebiyatımızın ender Ģahsiyetlerinden olan ve yüzün üstünde eserini Türk edebiyatına miras bırakan Necip Fazıl Kısakürek’i, böyle bir çalıĢmayla anmamıza vesile olan Hocam Dilek Yalçın Çelik’e teĢekkürü bir borç bilirim.
FATMA ÖZTÜRK
Ankara, 2009
3
NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN HAYATI,
SANATI VE TESİRİ, ESERLERİ
HAYATI
Necip Fazıl Kısakürek, Türk edebiyatına eĢsiz bir miras olarak bıraktığı eserleri kadar; dünya görüĢü ile de dikkatleri üzerine çekmiĢ nev’i Ģahsına münhasır ender Ģahsiyetlerden birisidir.
ÇağdaĢ Türk edebiyatının en dikkate değer isimlerinden biri olan Necip Fazıl Kısakürek bir çok eserinde1 kendi hayatından izlere yer vermiĢ, hayatını en mahrem çizgilerle çeĢitli türlerde ortaya koymuĢtur. Bu eserler biyografik eserler olmasa bile, hiçbir yoruma imkan bırakmayacak açıklıkta net bilgiler sunulmaktadır.
Necip Fazıl’ın hayatı, “O ve Ben” adlı eserinde kendisinin isimlendirdiği gibi iki ana bölümde ele alınabilir. “Efendim” diye hitap ettiği Abdülhakim Arvasî Efendi’ye atfen yazdığı bu eserinde kendi hayatını “Tanıyıncaya Kadar (1904-1934)” ve “Tanıdıktan Sonra (1934-1943)” Ģeklinde iki bölümde ele almıĢtır. Efendisinin ölümünden sonraki hayatını ise “O Günden Beri (1943-1974)” baĢlığı ile sunmuĢtur.2 Biz de bu sebeple çalıĢmamızda onun hayatını bu üç baĢlık altında toplamayı uygun gördük.
TANIYINCAYA KADAR (1904-1934)
Necip Fazıl Kısakürek, 26 Mayıs 1904’te, Cinayet Mahkemesi ve Ġstinaf Reisi MaraĢlı Kısakürekzade Hilmi Efendi’nin Ġstanbul ÇemberlitaĢ’taki konağında dünyaya gelmiĢtir. Aile kökü, MaraĢlı Kısakürekoğulları soyundan Dulkadiroğulları’na dayanmaktadır. Asıl adı Ahmet Necip’tir ve ailenin ilk çocuğudur. Babası, Hukuk Mektebi mezunu ve bazı memuriyetlerde bulunmuĢ olan Abdülbaki Fazıl Bey, annesi Mediha Hanım’dır.
Necip Fazıl’ın, konağında doğduğu ve “konağın ruhu, ben de onun ruhuyum” dediği büyükbabasının himayesinde dadılar, mürebbiyeler, lalalar, hizmetçiler arasında büyümüĢtür. Çocukluğunun geçtiği bu konak, eserlerinde olumsuz bir yapıya bürünmüĢtür.
Konağın içi müthiĢ girif. Kocaman salon... Sofalar üzerinde, büyüklü küçüklü odalar; ve odalardan geçtikçe oradan ve buradan sağa sola kıvrılan dehlizler, geçitler, aralıklar, merdivenler, bölükler... Her taraf loĢ, her köĢede her an akĢam havası... Rutubet kokuyor her taraf...
Konağın birinci katında taĢ zeminli büyük yemek odası. Ayrıca resmi ziyaretlere mahsus odalar... Ġkinci katında teklifsiz ziyaretçilere ait büyük salon-sofa. Buradan geçen ve arka bahçeye bakan Ģatafatlı salon; ve oraya karanlık bir koridorla bağlı, büyük babamın kitap odası. Sonra, üçüncü kattaki yatak odamız... Bu odanın yaldızlı çıtalarla çerçeveli siyah kadife kaplı tavanı, onun karĢısında ve sokak üstünde, büyük babamla cici annemin (babaannemin) büyük, çok büyük yatak odaları... Derken dördüncü kat ve tahtapoĢlar... Yedihde 'den gelen trenlere bakan ve insana baĢ dönmelerinin en tatlısını veren tahtapoĢlar... Bunlar, hatıralarımın bucak bucak kan lekelerini taĢır.3
1 Kısakürek, O ve Ben; Kafa Kağıdı; Babıâli; Cinnet Müstatili
2 O ve Ben 3; 85; 221.
3 age 6.
4
Mehmet Hilmi Efendi torununu Ģımartacak derecede çok sevmiĢ; bu yüzden de Necip Fazıl aile içinde her zaman ayrıcalıklı bir yere sahip olmuĢtur:
Büyük babamı görüyorum; aĢağı kattaki yemek salonunda, büyüksofranın baĢında... Etrafında, haremi, kızları, gelini ve torunları...Solunda ve yanı baĢında ben varım... Hava soğuksa muhakkak onun kürküne bürülüyüm...
BeĢ-altı yaĢındayım...
Büyük babam her an bana bitiĢik yaĢar.
O sofraya gelen sıcak yemeklerden hiç hoĢlanmaz, iĢte, hizmetçiyi haĢlıyor. Herkes baĢı önünde, susuyor; bir benim baĢım dik... Ġstersem avaz avaz haykırabilirim, büyük babamı da susturabilirim. Bana izin sonsuz... Büyüklerin, çocuklar yedikten sonra sofraya oturduğu zamanlarda da ben, hem küçüklerin hem de büyüklerin masasında hep baĢköĢedeyim.4
Büyükannesi Zafer Hanım gösteriĢ ve Ģatafata meraklı eski bir Ġstanbul hanımefendisidir. “Konakta büyük babam, bütün özeniĢ ve değiĢmelere rağmen, saffetti ve Anadolulu kalma seciyesinden; cici annem de, kabus çatılarının ördüğü büyük Ģehir kadınında, kararmıĢ bir iç hayatın dıĢına fıĢkırttığı bunalma halinden birer mostra.”5 diyen Necip Fazıl, Zafer Hanım’ı hatırlarında “basit bir dekor” olarak tarif eder.
Annesi Mediha Hanım, Aksaray’da fakir bir hayat süren bir ailenin kızıdır. 14-15 yaĢlarında iken, 16-17 yaĢlarındaki Abdülbaki Fazıl Bey ile evlendirilmiĢtir. Mediha Hanım sınıf farklılığından dolayı aile içersinde her zaman ezilmiĢ ve hak ettiği saygıyı hiç bir zaman görememiĢtir. Fakat Kısakürek ona çok Ģey borçlu olduğunu Ģu satırlarla dile getirir:
Annem, uğultulu konakta en hatırlı hizmetçiden bir derece daha üstün, asli kadronun en küçüğünden de bir derece aĢağı ve herkesin gel-git emrine memur acı bir mazlumluk hayatı sürüyor; ve bütün ümidini, doğurduğu erkek çocuğuna bağlıyor. Bana... Ah!6
Anneme gelince, yirmi küsur yaĢında babamdan dul kaldıktan sonra topyekün küsen, bütün ömrü uğultulu konaktan baĢlayarak bir besleme halinde ezilmekle geçen, nihayet hastalanan, kurtulan, çocuğunu (beni) diĢlerinde taĢıyarak büyüten, bu defa da kendim erkek kardeĢlerinin hizmetinde harcayan, Müslümanlıkta ve derinlikte annesine eĢ büyük kadın, bazı Ģiirlerimden de tüttüğü en köklü zaafım...Allah’ın, bende yarattığı birçok hususiyeti, annemin yolundan verdiğine inanıyorum.7
Mehmet Hilmi Efendi; Necip Fazıl’ın eğitimiyle yakından ilgilenmiĢ, 4-5 yaĢlarında okuma yazmayı öğretmiĢ, günlük gazeteleri beraber okumuĢlardır. Ġlk dini bilgileri ve Anadoluluk Ģuurunu da ona büyükbabası vermiĢtir. Okuma zevkini büyük yaĢlarda kazanan Necip Fazıl, polisiye ve macera romanları okumuĢ ancak 12 yaĢında psikolojisini kötü yönde etkilediği düĢünülerek ailesi tarafından yasaklanmıĢtır.8
Necip Fazıl çeĢitli okullarda kesintili ve düzensiz bir öğrenim hayatı geçirmiĢtir. Çok kısa süren mahalle mektebi devresinden sonra 1912’de GedikpaĢa Fransız Mektabi’ne yazılmıĢtır. Bu okula uyum sağlayamadığından GedikpaĢa Amerikan Mektabi’ne verilmiĢtir. Düzensiz eğitimi bunlarla sınırlı değildir. Büyükdere Emin Efendi Mahalle Mektebi’nde; Büyük ReĢit PaĢa Nümune Mektebi’nde; Vaniköy Rehber-i Ġttihad Mektabi’nde eğitimini bölük pörçük sürdürmüĢtür.
4 age 6-7.
5 age 10.
6 age 13.
7 age 74-75.
8 age 20-21.
5
Dokuz yaĢındayken (1912) kız kardeĢi Selma’nın vefatı ile ölüm duygusunu çok derinden yaĢamıĢ; bu olay onun ruhunda ileride sanatını da etkileyecek büyük yaralar açmıĢtır. Daha sonra I. Dünya SavaĢı ve büyükbabasının ölümü de onu derinden sarsmıĢtır.
Kızı Selma’nın ölümünden sonra verem olan annesi Ġsviçre’den döndükten sonra, doktorların tavsiyesiyle Heybeliada’ya yerleĢtiler. Necip Fazıl burada Nümune Mektebini bitirdi. Daha sonra Bahriye Mektebi sınavlarına girdi ve 1913’te Mekteb-i Fünun-u Bahriye öğrencisi oldu. Burada 5 yıl okuduktan sonra, mezuniyet beklerken ilave dilen son sınıf nedeniyle diploma almadan mektepten ayrıldı. Ancak bu mektebin, sanat ve fikir hayatının oluĢumunda etkisi büyük olmuĢ, ilk Ģiirlerini ve nesirlerini burada yazmaya baĢlamıĢtır. Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Akseki, Hamdullah Suphi Tanrıöver bu okuldaki hocalarının bazılarıdır. Edebiyat hocası Ġbrahim AĢkî Efendi’nin teĢvikleri; daha sonra tasavvufa yönelmesinde etkili olacaktır. Necip Fazıl bu okulda Nazım Hikmet, Nizamettin Nafiz ve Fahri Korutürk ile de arkadaĢlıklar kurmuĢtur. Ayrıca “Nihal” adlı el yazması okul dergisini çıkarmıĢtır.
Bu okulda geçirdiği zaman, Necip Fazıl’ın çocukluktan yetiĢkinliğe geçtiği dönemdir. ^0 yaĢına kadarki dönemin muhasebesini Ģu Ģekilde yapmıĢtır:
O güne kadar muhasebem, her unsuriyle hassasiyetimi gıcıklayan koca bir konak, her ferdinin nereden gelip nereye gittiğini bilmediği uğultulu bir cereyan içinde, her an iniltilerle açılıp örtülen mırıltılı kapılar arasında ve bütün bir ses, renk ve Ģekil cümbüĢü ortasında, beĢ hassemin sınırını tırmalayıcı ve ilerisini araĢtırıcı derin bir (melankoli) duygusundan ibaret...Bana konaktaki çocukluğumdan kalan ve ilerideki basamaklarda gittikçe kıvamlanan bu hassasiyet, sonunda, Büyük Veli 'nin eĢiğine yüz süreceğim ana kadar -otuzuna yaklaĢıncaya dek-mücerret müphem, formülleĢmemiĢ ve sisteme girmemiĢ, hayat üstü bir hayat, ideal hayat hasretinin, kulaklarıma devamlı fısıltısını akıttı. On iki yaĢımdan yirmi küsur, hatta otuz yaĢıma kadar süren, güya kendime gelme, billurlaĢma ve Ģahsiyetlenme çığırımda , Ģu veya bu bahanenin çarkına tutulmuĢ, döner, döner ve kendimi hep günübirlik bahanelerin hasis kadrosunda belirtmeye çabalarken, bu fısıltıyı; seslerin, renklerin, Ģekillerin ve mesafelerin ötesindeki hakikattan çıkıntılar bırakıp geçen bu fısıltıyı hiç kaybetmedim. Madde içi hayatta perende üstüne perende atarken,madde ötesi hayatın, ruhumda daima ihtarcısına, gözü uyku tutmaz nöbetçisine rastlıyor; ve arada bir bu nöbetçinin selamını alıp yine beni sürükleyen çarklara takılıyor, ona:
-Haydi beni nereye götüreceksen, kime teslim edeceksen et! diyemiyorum.
Otuz yasma kadar da muhasebem budur. (...)
Bin bir istikamette seke seke, sağa sola büküle büküle, renkten renge bulana bulana, hiç bir Ģeyden habersiz ve insandaki meccani emniyet ve bedahet saadeti karĢısında ĢaĢkın, hep o BĠR etrafında helezonlar çizen bir hayat... Benim hayatım budur!9
Ġbrahim AĢkî Efendi’nin yönlendirmeleriyle tasavvufla karĢılaĢmasını yaĢayan Necip Fazıl; Ġslam mistisizmiyle ilgili “Mansur Ġbrahim Ethem ve NakĢi Alemi” adlı kitap onu derinden etkilemiĢ; Ģiir anlayıĢı da bu yönde değiĢim göstermeye baĢlamıĢtır. Hayat ve bunun sırrı gibi mistik düĢünceler altında ezilen Ģair, bu sıkıntının çaresini Allah’ta bulduğuna ilk olarak 1925’te yayınladığı “Örümcek Ağı”nda iĢaret etmiĢtir.
Yazdığı Ģiirlerle o yıllarda bile “ġair” lakabıyla anılmıĢtır. Türk edebiyatı yanında Ġngiliz edebiyatını da yakından takip etmiĢtir. 1921’de Ġstanbul Darülfünun Felsefe ve Edebiyat ġubesine yazılmıĢtır. Bu okulda hocası Mustafa ġekip Tunç ile yakınlık kurmuĢ; kütüphane müdürü Hasan Ali Yücel’le arkadaĢ olmuĢtur. Ayrıca anne ve babasının ayrı yaĢıyor olması
9 age 35-37.
6
onu etkilerken, babasının vefatı ve bu sıralarda Milli Mücadelenin baĢlaması onu maddi ve manevi bir sefalete düĢürmüĢtür.
Necip Fazıl yayın hayatına da 1922 yılında girmiĢtir. ġiirlerini yayınlaması için Yakup Kadri’ye götürmüĢ; Ģiirleri takdir toplayınca “Yeni Mecmua”da ilk Ģiirlerini yayımlamıĢtır. 18 yaĢında Yahya Kemal ve Ahmet HaĢim’le aynı mecmuada Ģiirlerinin yer alması kendisini de ĢaĢırtmıĢtır. Bu vasıtalarla gazetecilik yapmıĢ; Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Peyami Safa ile tanıĢmıĢtır. Necip Fazıl bu dönemki Ģiirlerini gayet acemi ve iptidai bulduğunu,10 içi kof bir özeniĢ olduğunu, hece ile aruz arasında bocaladığını belirtir.
Asıl sanat hayatı 1923’te Ģiirlerinin Yeni Mecmua’da yayınlanmasıyla baĢlar. “Kitabe” adlı Ģiiri11 sanat hayatının ilk izlerini vermektedir. Orhan Okay, Necip Fazıl’ın izlediği yolu Ģu Ģekilde belirtir:
Daha bu ilk Ģiirde, mezar taĢı kitabesiyle beraber gelen ölüm motifi, tekke Ģiirinden gelen bir eda, divan mazmunlarının yeni bir sesle kullanılıĢı Necip Fazıl'ın sanat yolunu çizen umumi hatlar olur. AĢkta marazı bir hassasiyet ve acı bir lezzet de kendisine mahsus olan patetik havayı oluĢturacaktır.12
ġiir ve hikayeleri 1936 yılına kadar Yeni Mecmua, Milli Mecmua, Anadolu, Hayat, Varlık, Cumhuriyet gibi çeĢitli dergi ve gazetelerde yayınlanmıĢtır. 1925’te “Örümcek Ağı”, 1928’de “Kaldırımlar” isimli Ģiir kitaplarını yayınlamıĢ ve bu tarihten sonra uzun yıllar “Kaldırımlar ġairi” olarak anılmıĢtır.
1924’te Maarif Vekaleti’nin imtihanları kendisine Avrupa’nın kapısını açmıĢtır. Avrupa’ya Türkiye’deki temel ile Avrupa’daki çatıyı birleĢtirmek için gitmek istediğini söyler.13 Felsefe tahsili için Paris’e gitmiĢ ancak burada düzenli bir öğrencilik hayatı olamamıĢ, kısmen sanat çevrelerinde bulunmuĢsa da, kendini daha çok eğlenceye vermiĢtir. Paris yıllarının sanatındaki etkisini Ģöyle belirtir:
ġiirimdeki özenme, tasavvufi eda ve Anadolu Ģiirinin "KoĢma" Ģekline bağlı iptidai hassasiyet de gittikçe silinip, yerine dipsiz bir korku, sınırsız bir gurbet duygusu, devamlı bir ihtilaç, vecdini kaybetmiĢ büyük Ģehirlerin boğucu kabusu geçti. Ġlk eserim "Örümcek Ağı" birinci; sonraki kitabım "Kaldırımlar", ikinci merhalenin belirticileri...14
Paris’te bir yıl kaldıktan sonra Türkiye’ye dönen Necip Fazıl, devlet dairelerine duyduğu soğukluk yüzünden yabancı bankalarda muhasebe müdürlüğü ve müfettiĢliklerinde bulunmuĢtur.
1928-34 yıllarını “felaketim” olarak nitelendiren Necip Fazıl; kendinden kaçmak ve sabit fikirlerini uyutmak için kumarı kendine ilaç edinmiĢtir. Babaannesinden kalan mirası Paris’te tüketmiĢtir. Ayrıca annesine olan hassasiyeti de gün geçtikçe azalmaktadır. 1930 yılında Ankara’ya yerleĢen Kısakürek, bankacılığa devam etmiĢ, “Hakimiyet-i Milliye”de yazılar yazmıĢtır. 1932’de ise “Ben ve Ötesi” ismiyle ilk toplu Ģiirlerini yayınlamıĢ, büyük yankılara sebep olmuĢtur.
10 age 54.
11 Bu Ģiir “Örümcek Ağı” kitabına “Bir Mezar TaĢı” adıyla geçmiĢtir.
12 Okay 1987: 21.
13 O ve Ben 59.
14 age 63.
7
TANIDIKTAN SONRA (1934-1943)
Hayatının 1934’e kadar olan ilk devresinde Necip Fazıl; kendi ifadesi ile “genç Ģairin bohem hayatını tam bir teslimiyetle sürdürdüğü yıllarda”15 hızla değiĢen cemiyetin problemlerini yaĢamıĢ ve bir arayıĢ içine girmiĢtir. YaĢadığı metafizik kriz nedeniyle hayatını tamamen Allah’ı bulmaya adayan Kısakürek, ruhani bir lider olmadan bu amacına ulaĢamayacağını anlamıĢtı. 1934’te bütün hayatını, fikirlerini ve ruhunu etkileyen, kendisine yön verecek olan Seyyid Abdülhakim Arvasî ile tanıĢır. Böylece o mutlak varlığın bilincine inanmıĢtır. Eserlerinde tasavvufi motifler zaten var olsa da eserlerinde gittikçe berraklaĢan tercihler görülmüĢ, tasavvufi ve metafizik konularını iĢlemeye baĢlamıĢtır. Ayrıca mistisizm çevresinde hayatını yönlendirmesi, onu geçmiĢiyle de hesaplaĢmaya götürmüĢtür. GeçmiĢteki hayatını yok saydığını hatıralarında belirtmiĢtir:
Hayatımda öyle bir gün doğdu ki, kundaktan patiğe, emzikten kısa pantolona, oyuncaktan boyun bağına, karalama defterinden polis hafiyesi romanına, beĢ taĢtan iskambil kağıdına ve ayva tüğünden kır saça kadar anne, baba, dadı, mektep, arkadaĢ, kitap, hoca, tabiat, Ģehir, cemiyet, kimden ne aldımsa hepsim geriye verdim. Ruhuma istifledikleri hazırlop dünya bir sarsılıĢta yıkıldı gitti.16
Hayatının bu dönemine gelinceye kadar, fikir çilesinde büyük saygı ve bağlılık duyduğu Gazali’nin çektiği cinsten bir çile çektiğini ve “her Ģeyi o türlü kaybettim ki Allah’ı kazandım”17 diyerek gayesine ulaĢtığını belirtir. Necip Fazıl sanat hayatında da meydana gelen değiĢiklik karĢısında, daha önce yazdığı Ģiirlerin bazılarını değiĢtirmiĢ, bazılarını da yok saymıĢtır.
Bu dönemde Ģiir, hikaye ve tiyatro eserlerini ardı ardına yayınlamaya baĢlamıĢtır. Ayrıca 1936’da dönemin önemli sanat ve fikir adamlarını yazı kadrosunda bulunduran “Ağaç” adlı haftalık bir dergi çıkartmaya baĢlar. Kısakürek devrin materyalist düĢüncesine, estetik ve mistik bir düĢünceyle karĢı koymak amacıyla çıkarttığı bu dergiyi, beklediği ilgiyi göremediğinden kısa sürede kapatmıĢtır.
1939’da Ankara DTCF Güzel Sanatlar Akademisi’nde ders vermeye baĢlayan Kısakürek, “Son Telgraf” gazetesinde “Çerçeve” baĢlığı ile günlük yazılar yazmıĢ, bu yazılar büyük ilgi çekmiĢtir. 1940 yılında ise Namık Kemal üzerine hazırlanan 2 ciltlik eserin komitesinde yer almıĢ, aynı yıl TDK tarafından “Namık Kemal” adlı eseri yayınlanmıĢtır.
1941 senesinde Neslihan Hanım ile evlenen Kısakürek, 33 yıl boyunca “çile ortağı” ile beraber yaĢar. Üç erkek ve iki kız çocuk sahibi olur. Basın çevresini eser vermeye uygun bulan yazar memuriyetten ayrılır ve 1942 yılı itibariyle bütün geçmiĢini yazılarından sağlamaya baĢlar.
O GÜNDEN BERİ (1943-1983)
“Ağaç” dergisinden sonra Necip Fazıl 1943’te “Büyük Doğu” dergisini çıkarmaya baĢlamıĢtır. Büyük Doğu, dönemin kalburüstü yazarlarını toplamıĢ, bir fikir ve edebiyat otoritesi Ģekline bürünmüĢtür. Günlük, haftalık, aylık mecmualar halinde çıkan ve büyük ilgi gören dergi, 1978 yılına kadar aralıklarla kapansa da yayında kalmıĢtır. Bu dönemde
15 age 74.
16 age 98.
17 age 102.
8
Kısakürek “Büyükdoğucu” olarak anılmaya baĢlanmıĢtır. Dergi etrafında kısa sürede geniĢ bir tesir çevresi meydana getiren “Üstad” Anadolu’nun birçok Ģehrini ve Almanya’nın çeĢitli Ģehirlerini dolaĢarak büyük ilgi uyandıran, geniĢ halk kitlelerinin katıldığı konferanslar vermiĢtir. Dergideki yazıları ve siyasi düĢüncelerinden dolayı hakkında birçok tevkif, beraat ve mahkumiyetle sonuçlanan mahkeme kararları verilmiĢtir.
1943’te Efendisi Arvasî’nin vefatı onu yeni bir bohem hayatına sürüklemiĢtir. 1944’te Büyük Doğu kapatılmıĢ, üniversitedeki hocalığına da son verilmiĢtir. 1943’ten 1970’e kadar birçok kez mahkumiyetler almıĢtır. 1950 yılında aftan yararlanmıĢtır. Bu dönem eserlerinin basımı için en verimli dönem olmuĢtur. ġiir kitaplarını gözden geçirip tekrar yayınlamıĢ; roman, hikaye, hatıra türünde birçok eser vermiĢtir. Ayrıca “Çöle Ġnen Nur” adlı siyer kitabını da bu yıl yayınlamıĢtır. 1955!te ise “Sonsuzluk Kervanı” adlı Ģiir kitabını, 1958’de at sevgisi çerçevesinde yazdığı “At’a Senfoni”yi yayınlamıĢtır.
27 Mayıs ihtilalında tekrar hapse giren Kısakürek 1962 senesinde Ģiirlerini son haliyle “Çile”de toplamıĢ, “Poetika”yı da bu eserine dahil etmiĢtir. Siyasi ve dini birçok eserinden sonra 1974’te Almanya’ya giden Necip Fazıl için 1975’te Milli Türk Talebe Birliği tarafından “Sanat Hayatının 50. Yılı Jübilesi” yapılmıĢtır. 1977’de Ģiirlerini televizyonda okuma imkanı bulmuĢ; ayrıca “Bir Adam Yaratmak” adlı piyesi TRT tarafından aynı yıl yayınlanmıĢtır. 1980’de doğumunun 75. yılı münasebetiyle Ġstanbul Kültür Merkezi’nde, Kültür Bakanlığı’nca “Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü” verilmiĢtir. Aynı tarihte Türk Edebiyatı Vakfı tarafından da “Türkçenin yaĢayan en büyük Ģairi” seçilerek kendisine “Sultanü’Ģ ġuara” unvanı verilmiĢtir.
1983’e kadar Ģiir, senaryo, roman, fikir eserleri yazmaya devam eden Necip Fazıl; 25 Mayıs 1983’te Erenköy’deki evinde vefat etmiĢtir. Kalabalık bir cenaze töreninin ardından Eyüp sırtlarındaki kabristana defnedilmiĢtir.
SANATI VE TESİRİ
Necip Fazıl Kısakürek çok yönlü bir düĢünce ve sanat adamıdır. DeğiĢik türlerde ve alanlarda dili ve tavrı itibariyle yeni ve kendine has yazılarıyla, azimle ve türlü sıkıntılarla çıkarmıĢ olduğu dergi ve gazeteleriyle, kitleleri peĢinden sürükleyen konferanslarıyla, kurmuĢ olduğu Büyük Doğu Cemiyeti ile geniĢ bir tesir çevresi meydana getirmiĢtir.
Birçok edebiyatçı Necip Fazıl’ın çok yönlü bir fikir ve sanat adamı olduğunu kabul etmekle birlikte her Ģeyden önce büyük bir Ģair olduğunu, diğer bütün fikir ve yazı ürünlerinin bu özelliğinden sonra geldiğini vurgularlar. Onun yaptığı her iĢ “ġair Necip fazıl” damgası taĢır. Necip Fazıl’ın Ģiirdeki tesir çevresine dair Ahmet Kabaklı Ģunları ifade etmiĢtir:
Necip Fazıl, Cumhuriyet kuĢağının ilk önemli sairi olmuĢtur. Acemi kiĢiler elinde bezdirici bir ahenk yokluğuna ve muhteva hiçliğine düĢmüĢ olan hece Ģiirini ölçüleri asan bir kudretle geliĢtirmiĢ, yepyeni ve garip ürperiĢler dolu Ģiir üslûbu yıllarca taklit olunmuĢtur. Cahit Sıtkı ve Ahmet Muhip Dranas üstündeki etkileri ile ayrıca 1940’tan sonra geliĢen “Yeni ġiir” akımlarına öncülük yapmıĢtır. Boğuntu, hafakan, burkuntu, tedirginlik gibi 1955’ten sonra moda olan Ģiir temalarını ilk kullanan ve bunları bir çeĢit yasama cinneti halinde veren sairimizin de Necip Fazıl olduğu görülmektedir.18
18 Kabaklı 1968: 53-54.
9
Kısakürek’in Ģiirlerinde insanın iç alemi ve psikolojik derinlik hemen fark edilir. Materyalist düĢünceden uzaklaĢma çabasıyla yazdığı Ģiirleri mistik, metafizik, yalnızlık ve trajik karakterler yönünde eğilim gösterir. Bu yönüyle yeni bir akımın mimarı olmuĢtur. Kısakürek Ģiirin teorik yönüyle de ilgilenmiĢtir. Ġlk denemelerini “Ağaç” dergisinde yayınlamıĢ, daha sonra “Poetika” baĢlıklı yazısına “Çile”nin sonunda yer vermiĢtir. Bu yazısında Ģiiri meydana getiren unsurlar ve Ģiirin hayat, toplum, din, devlet ve pozitif bilimlerle olan ilgisini 14 bölümde detaylı olarak incelemiĢtir. ġiir sanatı ve gayesi ile ilgili görüĢ ve nazariyelerini sistematik bir biçimde ortaya koymuĢtur. ġiirin amacını ise Ģöyle belirtir:
Bizce Ģiir, mutlak hakikati arama iĢidir. EĢya ve hadiselerin, bütün mantık yasaklarına rağmen en mahrem, en mahcup, en nazik ve en hassas mahiyetini tutarak ve nispetlerini bularak mutlak hakikati arama iĢi…19
Necip Fazıl’a göre Ģiirin temel yapısı duygu ve düĢüncedir. “ġiirde temel unsur, tahassüs edası Ģekline bürünebilmiĢ gizli fikirdir.”20 Diğer vazgeçilmez bir unsur ise Ģekildir. ġekil, aralarında gizli fakat çok güçlü bir bağ olan maddiyatı ve maneviyatı birleĢtirir. ġekil tıpkı insan vücudundaki iskelet gibi görevini yapmalı fakat görülmemelidir. ġekli önemsemeyerek reddetmek ise acizlikten doğan bir kaçıĢtır.
Kısakürek gerek Ģiirlerinde gerekse diğer eserlerinde, zengin yazı hayatında dil ve üsluba dikkat etmiĢ, dilimizi yabancı unsurların istilasından ve sürüklendiği kargaĢadan kurtarabilmek için çareler üretmeye çalıĢmıĢtır. Necip Fazıl’ın sürükleyici ve toplumu harekete geçiren coĢkun, heyecanlı üslubunu, hitabetteki canlılığını bütün konferanslarında görmek mümkündür. Onun fikir hayatını da bütün hitabelerinde bulabiliriz. Necip Fazıl’ın konferans, makale, fıkra, sohbet ve telkinleri; toplumsal meselelerimizi, geri kalmıĢlığımızın ve ahlaki çöküntülerimizin sebeplerini, çözüm yollarını yansıtan önemli eserlerdir. Fikirlerinin geniĢ yankılar uyandırmasında, özgün fikirleri, bu fikirlere bağlılığı ve çarpıcı üslubu etkili olmuĢtur. Böylesi bir dünyayı kuran Kısakürek, toplum içinde mücadeleye giriĢmiĢ, “Ġdeolocya Örgüsü” adlı eserini de bu sebeple yayınlamıĢtır. Gençliğin yetiĢmesi için büyük çaba harcamıĢtır. Yeni bir nesil yetiĢtirdiği ve pek çok kimse üzerinde derin tesirler bıraktığı pek çok zaman dile getirilmiĢtir. Sezai Karakoç da sanat hayatında ondan çok etkilenen isimler arasındadır. Ali Haydar Haksal, Kısakürek’in edebiyattaki tesir çevresini Ģu Ģekilde çizmiĢtir:
Necip Fazıl, oluĢturduğu kanalda yürüyen ve yeni bir kuĢağın yetiĢmesine olanak sağlayan bir büyük çığırın baĢlatıcısıdır. Bu yeni kuĢakta Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Rasim Özdenören ve daha niceleri vardır. Büyük Doğu dergisinin yolunda da, DiriliĢ, Edebiyat, Mavera, YöneliĢler, Yeni Sanat, Yedi Ġklim, KaĢgar ve niceleri vardır. Necip Fazıl’ın, “Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil” ile baĢlayan ve “Ruh Burkuntularından Hikâyeler” ile devam eden hikâyeleri Türk hikayeciliği için bir dönüm noktasıdır. 1930 ile 1940’lı yıllardaki edebiyat dergileri karıĢtırıldığında onun, Behçet Necatigil’den Sabahattin Kudret Aksal’a kadar birçok Ģair ve yazar üzerindeki etkisi görülür. Sait Faik üzerinde de ciddi bir etkisi vardır. Necip Fazıl’ın hikâyeleri, insanın bir bütün olarak yer aldığı bir sürecin baĢlangıcıdır. Sait Faik’in hikâyelerindeki insan yoğunluğu ve sıcaklığı bu ruhtan gelmektedir. Sait Faik ilk hikâyelerini Ağaç ve Büyük Doğu dergilerinde yayımlamıĢtır.21
19 Çile 473.
20 Çile 479.
21 Haksal 2007: 90-92.
10
Necip Fazıl, eserleriyle, tesiriyle, hayatıyla, sıkıntılarıyla, “Üstad” hitabını kazanmıĢ, fikirleri ve fikirlerini savunmadaki gayreti ile yakın tarihimizde ve bugünkü düĢünce hayatımızda izler bırakmıĢtır. Tefekkür dalında farklı bakıĢ açısı ve söylemleriyle kitleleri ardından sürüklemiĢ, düĢünce tarihimize de değiĢik sesler ve renkler kazandırmıĢtır.
ESERLERİ
Necip Fazıl Kısakürek, ÇağdaĢ Türk edebiyatının büyük Ģairlerinden biri, aynı zamanda tiyatrocu, hikayecidir. Çok yönlü bir düĢünce ve sanat adamıdır. O, Ģiir, hikâye, tiyatro, roman, senaryo romanları, hatırat türü, fikrî, edebî, tarihî, dinî incelemeler, monografiler ile sadeleĢtirdiği eserlerle beraber birçok alanda yazılar yazmıĢ ve eserler vermiĢtir. Bununla birlikte değiĢik birçok yerde verdiği konferans ve hitabeleri de kitap hâlinde yayımlanmıĢtır. ÇıkarmıĢ olduğu dergiler de onun farklı bir yönünü ortaya koymuĢtur.
Necip Fazıl, yüzün üzerinde eser vermiĢ22, vefatından sonra bazı eserleri yeniden derlenmiĢ veya bazıları da bir araya getirilip birer kitap olarak “Büyük Doğu Yayınları” adı altında yeniden basılmıĢtır. O, eserlerini defalarca neĢretmiĢ; her defasında bunlara ilaveler ve değiĢikler yapmıĢtır. Bunların dıĢında hayatındayken yayınlanmıĢ olup da bu seriye giremeyen kitaplarıyla, gazete ve dergilerde kalmıĢ, kendi adının dıĢında da çeĢitli lakaplar kullanarak yazdığı pek çok yazısı ve Ģiiri bulunmaktadır.
ŞİİR KİTAPLARI
 Örümcek Ağı, (1925), Ġstanbul: Halk Kütüphanesi, 64 sf.
 Kaldırımlar, (1928), Ġstanbul: Ġkbal Kütüphanesi, 64 sf.
 Ben ve Ötesi, (1932), Ġstanbul: Semih Lütfü – Sühulet Kütüphanesi, 158 sf.
 101 Hadis (Manzum), (1951), Ġstanbul: Büyük Doğu’nun verdiği ek.
 Sonsuzluk Kervanı, (1955), Ankara: Serdengeçti NeĢriyatı, 192 sf.
 Çile, (1962), Ġstanbul: Bedir Yayınevi, 232 sf.
Bu eser, Necip Fazıl’ın 1922’den itibaren yayınlamaya baĢladığı ilk Ģiirlerinden baĢlayarak vefatına kadar yazdığı bütün Ģiirleri kapsamaktadır. Buradaki Ģiirler daha önce kitaplaĢtırıldığı halde; Kısakürek bütün Ģiirlerini defalarca gözden geçirmiĢ, düzeltmiĢ hatta bazılarını yok saymıĢtır. “ġiirlerim ve ġairliğim” adlı takdim bölümünde de bunu dile getirmiĢtir. Bu eserin sonunda ise, Necip fazıl’ın Ģiir ve Ģairlik üzerine görüĢlerini sistematik bir biçimde ortaya koyan “Poetika” baĢlıklı yazı yer almaktadır.
 Şiirlerim, (1969), Ġstanbul: Fatih Yayınevi, 278 sf.
Necip Fazıl’ın Ģiirlerinin yer aldığı bir eserdir. 1974 yılında son Ģeklini almıĢtır.
22 Eserleri için yararlandığımız elektronik ortamlar kaynakçada verilmiĢtir.
11
 Esselam, (1973), Ġstanbul: BDY, 144 sf.
“Kıyamete kadar gelecek mukaddesatçı Türk gençliğine ithaf" edilmiĢ olan ve sonuna "Vasiyet" bölümü de eklenmiĢ bulunan, Peygamberler Peygamberinin mukaddes hayatının 63 Levhada manzum olarak anlatıldığı eser, Büyük Doğu Yayınları’nın birinci kitabı olarak ilk defa o yıl yayınlanmıĢtır. Necip Fazıl, bu eseri için söyle bir takdim yazmıĢtır: "Bu eser, bir mevlid mi? Hayır! Sadece ona olan eritici aĢkımın ve gevĢemez bağlılığımın veca destanı.”
HİKAYE VE ROMANLARI
 Birkaç Hikaye Birkaç Tahlil, (1933), Ġstanbul: Semih Lütfü – Sühulet Kütüphanesi, 94 sf.
“Hikayelerim” içinde yeniden basılmıĢtır.
 Ruh Burkuntularından Hikayeler, (1965), Ġstanbul: Ötüken Yayınları, 112 sf.
“Hikayelerim” içinde yeniden basılmıĢtır.
 Hikayelerim, (1970), Ġstanbul: Toker Yayınları, 270 sf.
Necip Fazıl Kısakürek'in 1925 yılından baĢlayarak çeĢitli gazete ve dergilerde yayınlanmıĢ ve bir bölümü 1933'de "Bir Kaç Hikâye Bir Kaç Tahlil", bir kısmı da 1965'de "Ruh Burkuntularından Hikâyeler" adı altında kitaplaĢmıĢ bütün hikâyeleri 1970’de yayınlanmıĢ, 1983 yılında da ilavelerle birlikte son seklini almıĢtır.
 Aynadaki Yalan, (1980), Ġstanbul: BDY, 200 sf.
Necip Fazıl Kısakürek'in, roman adını vererek kaleme almıĢ olduğu tek eserdir. Roman, üniversitede felsefe asistanı olan Naci'nin hayatı etrafında geliĢir. Bu hayat, Necip Fazıl'ın kendi hayatından izler taĢımaktadır. Roman; cemiyet, kadın ve sanat anlayıĢıyla, hayata ve ölüme dair düĢünceler üzerinde geliĢir.
TİYATRO ESERLERİ
 Tohum, (1935), Ġstanbul: Semih Lütfi Matbaa ve Kitabeci, 88 sf.
3 perdelik bir piyes olan ve 1935 senesinde Muhsin Ertuğrul tarafından sahnelenen "Tohum"da olay, Anadolu'nun iĢgal edilmiĢ bir kösesinde, MaraĢ’ta cereyan etmektedir. Tohum, millî mücadeleyi, Anadolu halkının öz benliğinde mevcut olan ruhun bir fıĢkırıĢı olarak göstermektedir.
 Bir Adam Yaratmak, (1938), Ġstanbul: Semih Lütfü – Sühulet Kütüphanesi, 104 sf.
3 perdelik piyeste, her yönden örnek bir insan olan, içindeki his ve düĢünce âlemine kapanıp kalan ve kimsenin kendisini anlamadığı “Husrev” karakterinin, kötü olan toplum karsısında yenilgiye düĢüĢü, yanlıĢın doğruya üstünlüğü anlatılmaktadır. Bu piyes 1937–1938 temsil yılında Ġstanbul ġehir Tiyatrosunda oynanmıĢtır.
12
 Künye, (1938), Ġstanbul: Semih Lütfü – Sühulet Kütüphanesi, 120 sf.
3 perde ve 12 tablodan ibaret olan eserde, Birinci Dünya SavaĢında cepheden cepheye koĢmuĢ, Harbiye mektebinde hocalık yapmıĢ, Balkan savasına katılmıĢ, divanı harpte yargılanmıĢ; baĢarıyı ruh, disiplin ve bilginin eseri bilen, Ģahsî hayatı olmayan, her Ģeye toplum açısından bakan Plevne Ģehidi bir zabitin oğlu Gazanfer Bey'in hikâyesi anlatılmaktadır.
 Sabırtaşı, (1940), Ġstanbul: Semih Lütfü – Sühulet Kütüphanesi, 96 sf.
Olayın "ezeldeki mazi ve ebeddeki istikbalde" geçtiği ifade edilen 3 perdelik piyes, ana hatlarını eski bir Türk masalından almıĢtır.
 Para, (1942), Ġstanbul: Semih Lütfü – Sühulet Kütüphanesi, 96 sf.
5 perdelik piyesin baĢ aktörü bir banka patronudur. Para kazanmak uğruna her Ģeyi meĢru görür. Ancak, ahlaksızlığının üstünü örterek namuslu görünmek gibi riyakâr bir tavır içine girmez. Ama çevresindeki insanlarda ahlaksızlık ve riyakârlık had safhadadır. Piyeste geliĢen hâdiselerin merkezinde para, öyle bir ölçüdür ki, insanların bütün içyüzünü olduğu gibi ortaya çıkarmaktadır.
 Vatan Şairi Namık Kemal, (1944), Ġstanbul: Semih Lütfü – Sühulet Kütüphanesi, 64 sf.
 Namı Diğer Parmaksız Salih, (1949), Ġstanbul: Türk NeĢriyat Yurdu, 100 sf.
4 perdelik eserde, sebep ve neticeleriyle kumar anlatılmaktadır. Necip Fazıl’ın “Reis Bey” adlı eseriyle beraber tek kitap hâlinde yeniden basılmıĢtır.
 Ahşap Konak, (1964), Ġstanbul: Büyük Doğu’nun eki.
3 perde halinde Necip Fazıl'ın yazdığı ikinci piyes olan AhĢap Konak, giderek özünden ve ahlakî değerlerinden uzaklaĢan bir toplumu gösteren bir temsildir. AhĢap Konak, her katında üç ayrı neslin yaĢadığı, fakat bu nesiller arasında büyük bir anlayıĢ ve yaĢayıĢ farkının olduğu bir mekânı temsil ederken, Türk cemiyetinin tezatlar içindeki halini remzetmektedir. “Sabır TaĢı” adlı eseriyle birlikte tek kitap hâlinde yeniden basılmıĢtır.
 Reis Bey, (1964), Ġstanbul: Ötüken Yayınları, 92 sf.
3 perdelik piyesin ana karakteri Reis Bey, bir ağır ceza reisidir ve ömrü otel odalarında geçmiĢ, yapayalnız ve merhameti olmayan bir kanun adamıdır. Fakat daha sonra 20 gelisecek olaylar, Reis Bey'in buz gibi iç dünyasını yerle bir etmiĢtir. BDY tarafından “Parmaksız Salih” adlı eseriyle birlikte tek kitap hâlinde yeniden basılmıĢtır.
 Siyah Pelerinli Adam, (1964), Ġstanbul: Büyük Doğu’nun eki.
Necip Fazıl, bu eserini "tek perdede bir hikâye" Ģeklinde takdim etmiĢtir. Eser, iman ve Ģeytan mücadelesini konu etmiĢ, ilk defa Büyük Doğu’da tefrika edilmiĢtir. “ Ġbrahim Ethem”, “Abdülhamid Han” eserleriyle birlikte tek kitap hâlinde yeniden basılmıĢtır.
 Piyeslerim, (1969), Ġstanbul: Toker Yayınları.
Eserde, “Ulu Hakan Abdülhamid Han” ve “Yunus Emre” piyesleri yer almıĢ, Abdülhamit Han ve Dervis Yunus’un (3 perde ve 9 tablodan ibaret) hikâyeleri anlatılmıĢtır.
 Kanlı Sarık, (1970), Ġstanbul: Akçağ Yayınları, 94 sf.
13
3 perde ve 12 tablodan ibaret olan eser, Anadolu kapılarının Türklere açıldığı 1071 tarihindeki Malazgirt Zaferinden baĢlayarak, "Türkiye Tarihi"ne, memleketin doğu ucundaki bir kösesinden bakısın temsilidir, “Yunus Emre” eseriyle birlikte tek kitap hâlinde yeniden yayınlanmıĢtır.
 Senaryo Romanları, (1972), Ġstanbul: Toker Yayınları, 360 sf.
Necip Fazıl, eserin takdiminde, “Bu senaryo romanı filme çekilmek üzere yazılmıĢtır” notuyla “Vatan Sairi Namık Kemal”i kaleme almıĢtır. Daha sonra “Canım Ġstanbul”, “Villa Semer”, “Kâtibim”, “Sen Bana Ölümü Yedirdin”, “Deprem (Çile)” adlı senaryo romanlarını yazmıĢ ve bunlar 1972’de, “En Kötü Patron”, “Ufuk Çizgisi”, “Son Tövbe” ile birlikte bütün senaryo romanları 1986’da bir kitapta toplanmıĢtır.
 Mukaddes Emanet, (1976), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
4 perde ve 8 tabloluk piyes, Anadolu halkının yüzyıllardır bir türlü Ģuurlanmadığını anlatmaya çalıĢmakta ve Anadolu insanını kendi derdine sahip çıkmaya davet etmektedir.
 İbrahim Ethem, (1978), Ġstanbul BDY, 72 sf.
5 perdelik piyeste Belh sultanı Ġbrahim Ethem Hazretlerinin hayatından sahneler yer almaktadır.
HATIRAT ESERLERİ
 Yılanlı Kuyudan (Cinnet Mustatili), (1955), Ġstanbul: Ġnkılap Kitabevi, 202 sf.
Bu eser, çeĢitli nedenlerle birçok kez cezaevine giren Necip Fazıl’ın hapishanede geçirdiği günlerin, iç dünyası üzerindeki tesirini yansıtan hatıralardan ibarettir. Daha sonra “Cinnet Mustatili” adıyla yayınlanmıĢtır.
 Büyük Kapı, (1965), Ġstanbul: Yeni ġark Maarif Kütüphanesi, 215 sf.
1974’te BDY tarafından “O ve Ben” adıyla ilaveli baskısı yapılmıĢtır. Ġlk olarak 1965 senesinde "Büyük Kapı" ismiyle yayınlanan eser, 1974’te ilaveli haliyle “O ve Ben” adıyla yayınlanmıĢtır. Eserde, Necip Fazıl, hayatını, Abdülhakim Arvasî Hazretlerini "Tanıyıncaya Kadar", "Tanıdıktan Sonra" ve “O Günden Beri” diye üç ana bölüme ayırmıĢ ve kendi hayat hikâyesiyle birlikte Efendisine doğru kendisini cezbeden olayları anlatmıĢtır.
 Hac, (1973), Ġstanbul: BDY, 160 sf.
Kutsal toprakları ziyaret eden Necip Fazıl'ın, seyahat intibaları ve ayrıca kitabın "Veliler Diyarı" bölümünde, Van'ın Arvas köyünde medfun Seyyid Fehim Hazretlerini; "Vatanımı Buldum" bölümünde ise, Hakkâri’nin ġemdinli kazasında kabri bulunan Seyyid Tâhâ Hazretlerini ziyaret yolculuklarının hikâyesi vardır.
 Babıâli, (1975), Ġstanbul: BDY, 343 sf.
Bu kitap, Necip Fazıl'ın, bizzat merkezinde yer aldığı aydınlar muhiti Babıâli’yi, bir kıymet hükmüne bağladığı, kendini ise acımasız bir nefs muhasebesine tâbi tutarak, hayatının “O ve Ben” adlı eserinde değinmediği farklı bir dilimini ortaya koyduğu eseridir.
 Kafa Kağıdı, (1984), Ġstanbul: BDY, 208 sf.
14
Necip Fazıl, eserin takdiminde “hayat hikâyesini bazı eserlerinde gereğince yazmıĢ olduğunu, ancak asıl ruh 23 hayatını, ruhunun kafa kâğıdını resimlendirmek istediğini” dile getirmiĢtir. Yarım kalmıĢ olan bu eserde Necip Fazıl, özellikle çocukluk günlerinin hatıralarını anlatmıĢ, olayların dıĢ tezahürlerinden ziyade, onları doğuran ruhî oluĢları tespite yönelmiĢtir.
DİNİ VE TASAVVUFİ ESERLERİ
 Halkadan Pırıltılar (Veliler Ordusundan 333), (1948), Ġstanbul: Türk NeĢriyat Yurdu, 315 sf.
Evliya menkıbelerinin yer aldığı bu eser, Ebu Hâsim Sofi'den baĢlayarak, herhangi bir silsile ve tarih gözetmeden umumî Ģekilde 333 velinin hikâyesini anlatmaktadır.
 Çöle İnen Nur, (1961), Ġstanbul: Türk NeĢriyat Yurdu, 444 sf.
Bu eserin 1950 yılında izinsiz baskısı yapılmıĢtır. Allah Resulünün hayatının anlatıldığı bu eser, siyer kitaplarının alıĢılmıĢ anlatımlarından farklı bir üslubu yansıtmaktadır. Eserin takdiminde bu farklılık söyle ifadelendirilmektedir: "Tefsir, Hadis, siyer ve nakil olarak en emin kaynaklardan devĢirili ve kaynaklarını tek tek göstermek tasasından uzak bu eser, sadece iman sahiplerine hitap edici, hiçbir aklî teftis, tespit ve ispat gayretine düĢmeyici, mutlak doğru üzerine hissî ve teessürî bir çatı kurucu ve eğer bir kıymeti varsa onu bu noktada toplayıcı bir denemedir.”
 Mektubât’tan Seçmeler, İmam-ı Rabbanî (Sadeleştirme), (1956), Ġstanbul: Türk NeĢriyat Yurdu, 80 sf.
Ġmam-ı Rabbânî Hazretlerine ait Mektubat'ı, "Allah ve Resulünün kitaplarından sonra dinin en büyük eseri” ifadesiyle takdim eden Necip Fazıl'ın bu eserden sadeleĢtirdiği mektup parçalarından bir demet yer almaktadır. Bu mektuplar, 1'den 24'üncü mektuba kadar eksiksiz olarak sadeleĢtirilmiĢ, daha sonrakiler ise konularına göre bir tasnife tabi tutulmuĢtur.
 Altun Halka (Silsile-i Zeheb), (1960), Ġstanbul: Türk NeĢriyat Yurdu, 112 sf.
Eser ayrıca “BaĢbuğ Velilerden 33” adıyla 1966 yılında Oku yayınları tarafında yayınlanmıĢtır. Eserde Allah Resulüyle beraber mukaddes emaneti ondan alıp günümüze kadar getirdiği ifade edilen, 33 büyük ferdin hayatları anlatılmaktadır.
 Hazret-i Ali, (1964), Ġstanbul: Bedir Yayınevi, 232 sf.
Hazret-i Ali'nin hayatının anlatıldığı eserde, "Kırtas" meselesinden itibaren, Allah Resulü'nün vefatlarından sonra bas gösteren ve gittikçe derinleĢip siyasî ve itikadî mezhep ayrılıklarına sebep olan olayların tahlili yapılmaktadır.
 El-Mevâhibü’l-Ledûniyye “Gönül Nimetleri, İmam Kastalânî” (Sadeleştirme), Ġstanbul: Babıâli’de Sabah Gazetesi NeĢriyatı, 196 sf.
Necip Fazıl, Ġmam Kastalanî'nin, Allah Resulünün hayatını anlatan "El- Mevâhibü'l Ledûniyye" eserini, “Gönül Nimetleri” ismiyle Bâki çevirisinden, kendi üslubuyla sadeleĢtirmiĢtir.
 Peygamber Halkası, (1968), Ġstanbul: Toker Yayınları, 200 sf.
Necip Fazıl bu eserinde, sahabenin vasıflarına değinmiĢ ve bunların bir kısmını örnekleĢtirmiĢtir.
15
 Vecdimin Penceresinden, (1968).
Eserde, sorarak, ölçerek ve Ģüphe ederek arayan aklın değil, yalnızca vecd içindeki kalbin ulaĢabileceği keyfiyetler âlemine bir bakıĢ yapılmıĢtır. “Mümin Kâfir” ve “Bir Pırıltı Bin bir IĢık” adlı eserlerle beraber, 1986’da BDY tarafından tek kitap halinde yayınlanmıĢtır.
 Nur Harmanı, (1970), Ġstanbul: Çile Yayınları, 204 sf.
Bu eserde, Peygamber Efendimizin hadislerinden bir demet sunulmuĢtur."Hakikat" ve "Ahlâk" ana 25 baslıkları altında 254'er hadisin derlendiği kitabın son bölümünde "Manzum 101 Hadîs" yer almaktadır.
 Resâhat Ayn el-Hayat, Sâfi Mevlana Ali bin Hüseyin (Sadelestirme), (1971), Ġstanbul: Eser Kitabevi, 406 sf.
Tasavvufî hikmetleri ve evliya menkıbelerini anlatan Mevlana Safiyüddin Hazretlerine ait “Resâhat” isimli eseri, Necip Fazıl kendi üslûbu ile sadeleĢtirmiĢtir.
 Râbıta-i Serîfe, Esseyyid Abdülhakîm Arvâsî ( Sadelestirme), (1974), Ġstanbul: BDY, 160 sf.
Necip Fazıl'ın, hayatında önemli bir yere sahip olan ve “Efendim, Kurtarıcım” dediği, Abdülhakim Arvasî'ye ait “Râbıta-i Serîfe”den sadeleĢtirilen eser, rabıtanın nasıl yapılacağını, usul ve adabını çerçevelemektedir.
 Doğru Yolun Sapık Kolları, (1978), Ġstanbul: BDY, 174 sf.
Kitapta, "Sünnet ve Cemaat Ehli" anlayıĢı dıĢında kalan batıl ve sapık kollar, ilk örneklerinden itibaren ortaya çıkıĢ tarihlerine göre izah edilmiĢ ve günümüzde Ġslam’ın hakikatinin ortaya çıkarılması gerekliliğinin üzerinde durulmuĢtur.
 İman ve İslam Atlası, (1981), Ġstanbul: BDY, 560 sf.
Necip Fazıl, bu eserde alıĢılmıĢ ilmihal kitaplarından farlı bir üslup kullanmıĢ, ilmihal ile tefekkürü bir araya getirmeye çalıĢmıĢtır. Eser, ibadet ve vecd ana bölümlerinden meydana gelmektedir.
 Batı Tefekkürü ve İslam Tasavvufu, (1982), Ġstanbul: BDY, 224 sf.
Bu eser, 1962 yılının Ramazan ayında üç gece teravihten sahur vaktine kadar konferans seklinde verildikten 20 sene sonra bizzat Necip Fazıl tarafından kitaplaĢtırılmıĢtır. Kendisi eserin takdiminde, bu eseri “Ġdeolocya Örgüsü”ne bağlı olarak en basa alınması gereken verimlerinden biri olarak göstermiĢtir. Ġki ana bölümden oluĢan kitapta, "Batı Tefekkürü" baĢlığı altında Batı düĢüncesi, kısa ve genel hatlarıyla ele alınmıĢ, ikinci bölümde ise Ġslam tasavvufu, en ince ve mahrem çizgileriyle anlatılmıĢtır.
 Tasavvuf Bahçeleri, Esseyid Abdülhakim Arvasî (Sadeleştirme), (1983), Ġstanbul: BDY, 156 sf.
Kitapta, tarifinden baĢlayarak, Tasavvufun gayesi, konusu ve terimleri; Naksî yolunun hususiyetleri ve ayrıca sufî, mutasavvıf, melamî ve fakir gibi tabirler izah edilmektedir.
FİKRİ, SİYASİ, TARİHİ İNCELEMELERİ VE DENEMELERİ
 Abdülhak Hamid ve Dolayısıyla, (1937), Ġstanbul: BDY Dergisi.
16
Necip Fazıl’ın bir konferansından derlenen eser, Büyük Doğu dergisinde yayınlanmıĢtır. Bu eserde, Abdülhak Hamid’in yaĢadığı dönemin ve toplumun içinde bulunduğu durumun tahlili yapılmıĢ ve onun sanata bakısı ele alınmıĢtır.
 Namık Kemal, (1940), Ankara: TDK Yayını, 404 sf.
Eserin takdiminde belirttiği üzere Necip Fazıl’ın, Tanzimat’ın ilânı ve Namık Kemal'in doğumunun 100'üncü yıldönümü münasebetiyle, Maarif Vekâleti tarafından 1939'da kendisine yapılan teklif üzerine yazdığı bu eserde, sahsı,eseri ve tesiriyle Namık Kemal ele alınmıĢtır.
 Çerçeve, (1940), Ġstanbul: Semih Lütfü, Sühulet Kütüphanesi, 240 sf.
Necip Fazıl Kısakürek'in çeĢitli gazetelerde "Çerçeve" baĢlığı altında kaleme alınan yazılarının 5 ayrı kitapta derlendiği bu serinin ilk eserinde, Necip Fazıl, özellikle Birinci Dünya Savası öncesi yazdıklarıyla büyük Ģöhret bulmuĢtur.
 Müdafaa, (1946), Ġstanbul: Ġktisadi YürüyüĢ Basımevi, 32 sf.
Necip Fazıl Kısakürek'in mahkeme savunmalarından derlenmiĢ eseri, 1969 ve 1985 ilave Ģekilleriyle yeniden basılmıĢtır. Kitapta, Malatya Hadisesinden hemen sonra yayınladığı "Maskenizi Yırtıyorum" adlı broĢürü, 1,5 yıl mahkûmiyetle neticelenen ve vefatı sebebiyle infaz edilemeyen Vahidüddin Davası’na dair bilgi ve belgeleri ve çeĢitli davaların basına yansımalarını gösteren gazete kupürlerini de bulmak mümkündür.
 Maskenizi Yırtıyorum, (1953), Ġstanbul: (NeĢreden: Hüseyin Rahmi Yananlı), 68 sf.
“Müdafaa” adlı eserin içinde yayınlanmıĢtır.
 At’a Senfoni, (1958), Ġstanbul: TJK, 160 sf.
Necip Fazıl, bu eserinde, tarihi, felsefesi ve bütün estetiğiyle bir kahramanlık sembolü olan “at”ı anlatır.
 Büyük Doğu’ya Doğru, (1959), Ankara: Hilal Yayınları, 160 sf.
Bu eserin ilaveli ve son Ģekli “Ġdeplocya Örgüsü” ismiyle 1968’de Ġstanbul’da Kayser Y.Ġ.E. Talebe Derneği Yayınları tarafından yayınlanmıĢtır. Bu eser, Necip Fazıl Kısakürek’i siyasî, fikrî düĢüncelerini, tarih muhasebesini ve tasavvur ettiği Büyük Doğu ülküsünü bütün açıklığıyla ortaya koymaktadır. Necip Fazıl, kitabın 1968’deki ilk baskısının ithafında; "Bu eser, benim bütün varlığım, vücut hikmetim, her Ģeyim... Ben, arının peteğini hendeseleĢtirmeye memur bulunması gibi, bu eseri örgüleĢtirmek için yaratıldım. ġiirlerim de, piyeslerim de, hikâyelerim de, ilim ve fikir yazılarım da sadece bu eserin belirttiği bina etrafında bir takım "müĢtemilat”tan baĢka bir Ģey değil...” diyerek bu eserin önemini ortaya koymaktadır.
 Her Cephesiyle Komünizm, (1962), Ġstanbul: Doğan GüneĢ Yayınları, 38 sf.
“Dünya Bir Ġnkılâp Bekliyor” (1985), “Yolumuz, Halimiz, Çaremiz“ (1977, Ġstanbul, BDY 256 s.), “Ruh Muvazenesi”(1977) adlı konferansları ile birlikte tek kitapta toplanmıĢtır. Necip Fazıl bu konferanslarında genel olarak iĢlediği temalar, Ġslam’ın 16’ıncı asrın sonlarına doğru temsil kadrosunda zaafa uğraması ve bunun sebepleri ile Ġslam’ı temsil edecek yeni nesli yoğurma teĢebbüsleridir. Konu baĢlığının iĢaret ettiği meselelerde sosyal bir Ģuur zemini oluĢturmaya çalıĢmıĢtır.
17
 İman ve Aksiyon, (1964), Ġstanbul: Bedir Yayınevi, 56 sf.
Bu eser Necip Fazıl’ın, Erzurum’da 2000’i geçkin bir kalabalığa, 1963’de verdiği konferanstan derlenmiĢtir. BDY adı altında “Sahte Kahramanlar”, “Özlediğimiz Nesil”, “Ġslam ve Öbürleri” konferanslarıyla birlikte tek kitap halinde yeniden basılmıĢtır.
 Ulu Hakan II. Abdülhamid Han, (1965), Ġstanbul: Ötüken Yayınları, 320 sf.
Bu eserde, II. Abdülhamid Han’ın hayatı ve dönemin olaylarının tahlili yapılmaktadır.
 Bir Pırıltı Binbir Işık, (1965), Ġstanbul: Uğur Yayınları, 64 sf.
Bu eserde, çoğu Hazreti Ömer'in hayatına ait numuneler, ibretli sözler, menkıbeler ve ölçülerden bir demet yer almaktadır. Eser, BDY tarafından “Mümin Kâfir”, “Vecdimin Penceresinden” adlı eserlerle birlikte tek kitap halinde yeniden basılmıĢtır.
 Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar I-II, (1966), Ġstanbul: Sebil Yayınevi, 320 sf.
Bu eserde, “Yunan Filozofu Sokrates'ten baĢlayarak, Hıristiyanlığın mazlumları, Ġslâm’ın ilk kurbanları, Peygamber torunu Hazreti Hasan ve Hüseyin, Haccac'ın zulümleri, Ġmam-ı Azam ve diger mezhep imamları, Mansur, Jan Dark, Cem Sultan, San Bartelomi kurbanları, Genç Osman, Jan Kalas, Büyük Fransız Ġhtilali kurbanları, Dreyfus ve Ġttihat Terakki zulümleri” gibi konular ele alınmıĢtır.
 İki Hitabe: Ayasofya, Mehmetçik, (1966), Ankara: BYD Fikir Kulübü, 24 sf.
 Vahidüddin, (1968), Ġstanbul: Toker Yayınları, 232 sf.
Eserde, Sultan Vahdettin hakkında malumat verilmiĢ ve Osmanlının son dönemlerindeki olayların tahlili yapılmıĢtır.
 Türkiye’nin Manzarası, (1968), Ġstanbul: Toker Yayınları, 192 sf.
Cumhuriyetin 50. Yılı münasebetiyle yayınlanan kitapta, Türkü öz kökünden uzaklaĢtırarak, körü körüne hayranlık, taklit ve BatılılaĢma gayretlerinin ekonomik, sosyal, siyasî, ilmî, ahlakî ve dinî yönlerden ülkeyi getirdiği hallere bir bakıĢ ve tahlil yapılmaktadır.
 Tanrı Kulundan Dinlediklerim I-II, (1968), Ġstanbul: Toker Yayınları, 240-288 sf.
Eserin içeriğini oluĢturan yazılar, 1943 ve 1945 Büyük Doğu dergilerinde "Tanrı Kulundan Dinlediklerim" baĢlığı altında kaleme alınmıĢtır. Eserin baĢlığından da anlaĢılacağı gibi, Necip Fazıl, efendisi Seyyid Abdülhakim Arvasî’den aldığı “feyzin bereketiyle”, tarih, fikir, sanat, edebiyat gibi mevzularda kaleme aldığı yazıların derlendiği bir kitaptır.
 1001 Çerçeve, (1968), Ġstanbul: Toker Yayınları.
Necip Fazıl’ın çeĢitli zamanlarda, çeĢitli gazete ve dergilerde yayınlanan “Çerçeve” baslıklı yazılarından seçmeler yapılmak suretiyle derlenmiĢtir. Bu yazılar “Çerçeve” adı altında, beĢ seri olarak kitap halinde yayınlanmıĢtır.
 Son Devrin Din Mazlumları, (1969), Ġstanbul: Toker Yayınları, 280 sf.
Necip Fazıl, eserin takdiminde eseri söyle tanıtır: "Bu eser, 'Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar'dan sonra beklenmesi ve ona eklenmesi gereken bir bahsi çerçeveliyor. Ġman ve ideal uğrunda umumi mazlumluk davasının çok yakından, öz hayatımızdan, yakın tarihimizden ele alınması ve hususi planda gösterilmesi… Bu yakın tarih ve hususi plân,
18
Ġttihad ve Terakki ile baĢlayan, Cumhuriyetle yerleĢtiğini gördüğümüz Ġslâm nefretinin zeminini çizer” diyerek bazı olaylar ve Ģahısların hikâyelerini anlatmıĢtır.
 Sosyalizm, Komünizm ve İnsanlık, (1969), Ġstanbul; Ak Yayınları, 88 sf.
Eserde, kâinat, insan ve toplum arasındaki münasebete değinilen bir giriĢten sonra, eserin yazılıĢ amacı yönünde insan ve kâinata bakıĢlarıyla ilk önce sosyalizm, daha sonra da komünizm muhasebe edilmiĢ ve bu akımların fikrî tahlili ve eleĢtirisi yapılmıĢtır.
 Benim Gözümde Menderes, (1970), Ġstanbul: Ötüken Yayınları, 528 sf.
Necip Fazıl bu eserinde, Adnan Menderes vasıtasıyla bir nevi kendi siyasî hâl tercümesini kaleme almıĢ, Adnan Menderes ile Demokrat Partiyi de, kendi tasavvur ettiği düĢünce çerçevesinde biçimlendirerek anlatmıĢtır.
 Yeniçeri, (1970), Ġstanbul: Özbahar Yayınları, 372 sf.
Eserde, Yeniçerinin, kurulusundan sonraki ilk iki asır içinde devletinin gayesine ve ahlâkına bağlı ideal asker olusunu anlatan Necip Fazıl, daha sonra, iman vecd ve askının gönüllerden uçup gitmesine bağlı olarak bir çöküĢ içine girmesini ruhî ve sosyal amilleriyle birlikte ele almaya çalıĢmıĢtır.
 Tarihimizde Moskof, (1973), Ġstanbul: Toker Yayınları, 377 sf.
Necip Fazıl, bu eserinde tarihî bir bakıĢ açısı içinde Türk ve Rus münasebetlerinin tahlilini yapmıĢtır. Üç ana bölüm halindeki eserin, kitap boyunca ispatına giriĢilen temel tezi ise, “1917 ihtilalinden sonra dünyanın basına belâ kesilen Rusya'nın dünya sahnesin çıkmasında, iki Müslüman ve asılları Türk olan, 14’üncü asır sonlarında Timurlenk'in ve 18’inci asır baslarında Baltacı Mehmed PaĢa’nın” sorumlu olduğudur.
 Hitabeler, (1975), Ġstanbul: BDY, 232 sf.
Eserde, Necip Fazıl’ın 33 hitabesi yer almıĢtır. Eserin ilaveli son basımında Necip Fazıl Kısakürek'in, 1934 yılında “D Grubu Resim Sergisi”nde yaptığı, "Beklenen Sanatkâr" adlı konuĢmasından, vefatından 3 gün önce 21 Mayıs 1983 tarihinde, basında 50’inci yılını dolduranların Ģilt törenine gönderilmek üzere yazdırdığı satırlara kadar çeĢitli yerlerde ve zamanlarda verdiği kısa konferans ve hitabeler derlenmiĢtir.
 İhtilâl, (1976), Ġstanbul, BDY, 344 sf.
Eser, Habil ve Kabil vakasından baslar ve birinci bölümde mutlak inkılâpçılar olarak Nuh, Ġbrahim, Musa ve Ġsa Peygamberle beraber, Peygamber Efendimizin inkılâpları, diğer bölümlerde ise insanoğlunun hak gördüğü ve bildiği yollardaki ayaklanıĢlarının, mana, ilim ve usul bakımlarından ders çıkarılması gereken hikâyeleri anlatılmıĢtır. Eski Yunandan Amerika Ġstiklal savaĢlarına kadar ki ihtilâller ikinci bölümde, Büyük Fransız Ġhtilali üçüncü bölümde, Napolyon Bonapart ve sonrası ihtilaller de dördüncü bölümde anlatılmıĢtır. Son bölümde ise, "hak ve hakikat bağlılarına en faydalı is ve hareket kültürünün aĢılandığı sentez kısmı” yer almaktadır.
 Sahte Kahramanlar, (1976), Ġstanbul: BDY, 248 sf.
Necip Fazıl’ın konferansından derlenen eserde genel olarak, ruh kökünden uzaklaĢtırılmak istenen Türkü kurtarma, bununla beraber Türkün ruh ve madde dünyasını Batının da hayran olacağı ve içinde her derde deva bulacağı bir biçimde tesis etme idealinden bahsedilmektedir.
 Rapor I-XIII, (1976-1980), Ġstanbul: BDY.
19
1971'de sıkıyönetimin ilanıyla 15'inci devresini kapatan Büyük Doğu dergisini, tekrar çıkaracak bir ortam bulamayan Necip Fazıl, “Rapor” baĢlığı altında aylık yazılar çıkarmıĢtır. Bunlar, 1976 – 1980 yılları arasında 13 sayı çıkmıĢtır. Bu serinin birinci kitabında, ilk üç Rapor, ikinci kitabında 4, 5 ve 6'ncı Rapor, üçüncü kitabında 7, 8 ve 9'uncu Rapor ve dördüncü kitabında da, 10, 11, 12 ve 13'üncü Rapor bir arada yayınlanmıĢtır.
 Hesaplaşma, Tarihte Yobaz ve Yobazlık, Türkiye ve Komünizm, (1985), Ġstanbul: BDY, 160 sf.
Necip Fazıl, "HesaplaĢma" konferansıyla mücadele tarihinin muhasebesini kalabalıklar önünde yaparken, "Tarihte Yobaz ve Yobazlık" isimli konferansında, en ulvî hakikatleri kendi basit anlayıĢı içinde hapseden, donduran ve din adına yaptığını zannederek her yeniliği, hikmetini anlamadan reddeden “yobaz”ın ruhi yapısını ortaya koyar, vasıfları üzerinde durur ve tarihi örneklerini verir. "Türkiye ve Komünizm" ise, Marksizm’in fikri tahlili yanında, komünizmin Türkiye macerasına dikkatleri çeker. Bu konferanslar, Necip Fazıl’ın vefatından sonra derlenerek yayınlanmıĢtır.
 Mümin Kâfir, Vecdimin Penceresinden, Bir Pırıltı Binbir Işık, (1985), Ġstanbul: BDY, 144 sf.
Diyalog tarzında kaleme alınan “Mümin Kâfir” adlı eserde, iman ve küfür kutuplarını temsilen Mümin ve Kâfir isimli iki hayali kiĢi, çeĢitli konularda tartıĢır ve birbirilerine fikrî üstünlük kurmaya çalıĢır. “Ġnsan, Ġspat, Akıl, Peygamberler, Felsefe, Kutsal Kitaplar, Namaz, Oruç, Hac, Zekât, Merhamet, Zina, Sirkat (Hırsızlık), Ceza, Laisizma, Muhabbet Nefret”, eserdeki diyalog konularıdır.
 Öfke ve Hiciv, (1988), Ġstanbul: BDY, 248 sf.
Eser, Necip Fazıl Kısakürek'in 1947 yılından baĢlayarak çeĢitli gazete ve dergilerde "Ozan" veya "OzanbaĢı" imzasıyla yayınladığı, nazım biçimindeki öfke ve hicivlerinden derlenmiĢtir.
 Çerçeve 2, (1990), Ġstanbul: BDY, 264 sf.
Bu serinin ikinci kitabında, 1943 ile 1954 yılları arasında devre devre yayınlanan Büyük Doğu mecmualarında, "Çerçeve" ana baĢlığı altında yazılan fıkralar yer almaktadır.
 Konuşmalar, (1990), Ġstanbul: BDY, 272 sf.
Eser, Necip Fazıl'ın 1931 ve 1983 yılları arasında, çesitli dergi, gazete veya televizyonda kendisiyle yapılan röportaj, anket ve sohbetlerin tarih sırası halinde bir araya getirilmesiyle derlenmiĢtir. “KonuĢmalar”, Ģiirden spora, tiyatrodan siyasete kadar birçok mevzuda Necip Fazıl’ın görüĢlerini yansıtmaktadır.
 Başmakalelerim I, (1990), Ġstanbul: BDY, 280 sf.
Eser, 1950'nin baslarından itibaren Necip Fazıl'ın, bilhassa Büyük Doğu’da o gün veya o haftanın gündemini teĢkil eden konular etrafında kaleme aldığı makalelerinden derlenmiĢtir. Bu dizinin ilk kitabında, 1952 ile 1954 tarihleri arasında yazılmıĢ makaleler yer almıĢtır.
 Çerçeve 3, (1991), Ġstanbul: BDY, 280 sf.
"Çerçeve" serisinin üçüncü kitabı olan bu eserde, 1956'da Büyük Doğu, 1964'de Bugün ve 1965'de Yeni Ġstanbul gazetelerinde yayınlanmıĢ “Çerçeve”ler yer almaktadır.
 Hücum ve Polemik, (1992), Ġstanbul: BDY, 344 sf.
20
Necip Fazıl’ın, çeĢitli gazete ve dergilerde farklı Ģahıslarla yaptığı tartıĢmaları, karsı tarafa yönelttiği iddiaları ve hücumları derlenmiĢ ve kitaplaĢtırılmıĢtır.
 Başmakalelerim 2, (1995), Ġstanbul: BDY, 288 sf.
Bu serinin ikinci kitabı olan eser, Necip Fazıl’ın 1956 ve 1959’da Büyük Doğu dergilerinde yayınlanmıĢ bütün makalelerinin bir araya getirilmesiyle oluĢturulmuĢtur.
 Başmakalelerim 3, (1995), Ġstanbul: BDY, 320 sf.
Bu serinin üçüncü kitabı olan eser, Necip Fazıl’ın 1960 sonrası kaleme aldığı makaleleri içermektedir.
 Çerçeve 4, (1996), Ġstanbul: BDY, 320 sf.
“Çerçeve” serisinin dördüncü kitabı olan bu eserde yer alan yazılar, 1966 ile 1977 tarihleri arasında kaleme alınmıĢtır.
 Edebiyat Mahkemeleri, Doğu Edebiyatı, Dil Raporları, (1997), Ġstanbul: BDY, 256 sf.
“Edebiyat Mahkemeleri” baslığı altında, 1945 Büyük Doğu dergilerinde neĢredilmiĢ yazılarda, edebiyat dünyamızın ünlü isimlerinden Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Mehmet Akif ve Nurullah Ataç, mizah üslûbuyla temsili bir mahkeme düzeni içinde tenkit edilmiĢtir. Ayrıca farklı zaman ve mekânlarda Necip Fazıl nezaretinde yapılan sohbet toplantılarında "Tevfik Fikret" ve ayrı bir bahis olarak "Ģiir" ele alınmıĢtır. “Doğu Edebiyatı” baĢlığı altında, Doğu edebiyatına kısa ve genel bir giriĢten sonra, Arap Edebiyatı bölümünde "Muallakat-ı Seb'a" sairleri; Fars edebiyatı bölümünde ise Baba Tahir’den baĢlayarak ilk sehnameciler ve Firdevsi, hayatı, edebi kıymeti ve eserleri örneklerle anlatılmıĢtır. Mısır Edebiyatı bölümünde, papirüsler üzerine yazılmıĢ “Annana” isimli bir kâhine ait en eski bir hikâyenin tercümesi yer almıĢtır. Eserin son bölümünde ise Dogunun Büyükleri baĢlığı altında, “Nizami, El-Maarri, Ömer Hayyam, Ġbn-i Fariz ve Sâdi” ele alınmıĢ ve eserlerinden tercümeler yapılmıĢtır. “Dil Raporları” baĢlığı altında ise, "Zavallı Türkçe" ve "Dil Laboratuarından" ana baslıkları altında bir taraftan lisana dair ölçüler verilirken, diğer taraftan, Türk dilinin geliĢimi için neler yapılabileceği konularına değinilmiĢtir.
 Çerçeve 5, (1998), Ġstanbul: BDY, 336 sf.
“Çerçeve” serisinin beĢinci kitabı olan bu eser, 10 Mart ile 26 Aralık 1978 tarihleri arasındaki fıkraların bir araya getirilmesiyle oluĢmuĢtur.
 Hadiselerin Muhasebesi 1, (1999), Ġstanbul: BDY, 296 sf.
Eser, Necip Fazıl'ın Büyük Dogu’da sosyal ve siyasî olaylara bakısını yansıtan "Hâdiselerin Muhasebesi" baslıgı altında ve “Be-De” imzası kullanarak kaleme aldıgı yazılarının birinci cildidir. Bu serinin ilk kitabında, 1943 ile 1949 yılları arasındaki hâdiselerin muhasebesi yapılmaktadır.
 Hadiselerin Muhasebesi 2, (2003), Ġstanbul: BDY.
Serinin ikinci kitabında, 1949 ile 1951 yılları arasındaki hâdiselerin muhasebesi yapılmaktadır.
 Hadiselerin Muhasebesi 3, (2003), Ġstanbul: BDY.
Serinin üçüncü kitabında, 30 Eylül ile 25 Kasım 1964 tarihleri arasındaki hâdiselerin muhasebesi yapılmaktadır.
 İstanbul’a Hasret, (2005), Ġstanbul: BDY.
21
Necip Fazıl’ın vefatından sonra Mehmet Kısakürek tarafından derlenen eserde, her yönüyle ve özellikle ruhuyla, insanıyla Ġstanbul anlatılmaktadır.
 Savaş Yazıları I-II, (2006), Ġstanbul: BDY.
Necip Fazıl’ın esaslı bir kültür, anlayıĢ ve seziĢle Ġkinci Dünya savasının gidiĢatını fikrî ve siyasî cepheleriyle göz önüne seren 1939–1943 yılları arasındaki yazıları kronolojik bir sıra ile derlenmiĢtir.
DERGİ VE GAZETELERİ
 Ağaç Dergisi
Necip Fazıl’ın kitaplaĢmıĢ eserlerinin ve gazetelerde yazmıĢ olduğu fıkra ve makalelerin dıĢında, dönemin önemli sanat ve fikir adamlarını bünyesinde barındıran kendi adına çıkardığı dergiler olmuĢtur. Bunlardan biri Ağaç Dergisi’dir. 14 Mart 1936 ile 2 Ağustos 1936 tarihleri arasında Necip Fazıl’ın “sanat, fikir, aksiyon dergisi” olarak nitelediği bu dergi, 17 sayı çıkabilmiĢtir. Ġlk 6 sayısı Ankara’da çıktıktan sonra, 7’inci sayıdan itibaren Ġstanbul’a nakledilmiĢtir. 17’inci sayıda Necip Fazıl’ın, ekonomik sıkıntılardan ve okuyucu ilgisizliğinden dergiyi kapatmak zorunda kaldıklarını bildiren bir yazısıyla Ağaç Dergisi yayınını sona erdirmiĢtir.
Dergide; Ģiir, tiyatro, hikâye, edebiyat tarihi gibi sanat, sosyal hayat ve tefekkürle alakalı yazılara yer verilmiĢtir. Ġlk sayıdan itibaren her sayıda, baĢyazı mahiyetinde, derginin felsefesini, dünya ve sanat görüsünü aksettiren yazılar Necip Fazıl’a aittir. Bununla birlikte Ģiirleri ve makaleleri de dergide yer almıĢtır. Necip Fazıl’ın dıĢında derginin yazar kadrosu, Ahmet Kutsi Tecer, Mustafa Sekip Tunç, Abdülhak ġinasi Hisar, Burhan Toprak, Sabahattin Ali, Sabahattin Rahmi Eyüboğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar, Sait Faik (Adalı), Abdülhak Sinasi Hisar, Cahit Sıtkı Tarancı, Ziya Osman Saba, Ahmet Muhip Dranas, Sait Faik Abasıyanık gibi dönemin önde gelen fikir ve sanat adamlarından meydana gelmiĢtir.
Ağaç Dergisi indeksi Hece Dergisi Necip Fazıl Özel Sayısı’nda yayınlanmıĢtır.
 Büyük Doğu Dergisi
17 Eylül 1943 ile 5 Haziran 1978 yılları arasında, çeĢitli boyutlarda, 35 sene aralıklarla günlük, haftalık, aylık olarak 16 defa ve toplam 599 sayı çıkan; edebî, dinî, fikrî ve siyasî karakterli bir dergi olan Büyük Doğu, Türk basın tarihinde polemikleri, çok değiĢik sahalardan yazıları, çok değiĢik çevreden yazarları ve tesirleri ile en uzun süreli yayınlardan olmuĢtur. Dergi farklı nedenlerle birçok defa kapanmak zorunda kalmıĢtır.
Büyük Doğu; sanat, fikir, felsefe, politika, edebiyat, tarih, Ģiir, hikâye, dinî yazı ve tefrikaları, güncel meseleler, röportajlar gibi muhtevası bakımından kaliteli bir dergi hüviyeti gösterir. Necip Fazıl’ın kendi adıyla çıkardığı yazıların yanı sıra, ”Be-De, Se-Ka Prof. Dedektif X, Adı Değmez, Kısakürek, Neslihan Kısakürek, Ozan, OzanbaĢı, Ne-Mu D., T., fa.” gibi çeĢitli takma adlar kullanarak birçok farklı konuda yazıları bulunmaktadır. Büyük Doğu, ilk olarak haftalık yayınlanmaya baĢlamıĢtır. Ġlk sayının kapağında “Siyasî ve Edebî Mecmua” olarak tanıtılan derginin, “cumaları çıkar” notuyla birlikte fiyatının “Yirmi kuruĢ” olduğu belirtilmiĢtir. Derginin kapağına, tarihî bir kalıntı resminin altına, “Roma’da demokrasyaları bekleyen bir zafer tâkı...” baĢlığı atılmıĢtır. Ġlk sayının muhtevasında Necip Fazıl’ın, “Büyük Doğuya Doğru, 1001 Çerçeveden, Tanrı Kulundan Dinlediklerim, Hadiselerin Bilânçosu, Fikir Adresinden, Sinema, Kadın ve Ev, Dogu ve Batıdan Alıntılar, Nefs Muhasebesi” baslıkları altındaki yazıları ve ayrıca siirleri ile beraber, “Bedri Rahmi
22
Eyüboğlu, Hüseyin Cahit Yalçın, Burhan Toprak, Prof. Salih Murat Uzdilek, ReĢat Ekrem Koçu” gibi yazarların fikir ve sanata dair yazıları bulunmaktadır. “Hilmi Ziya Ülken Mustafa Sekip Tunç, Abdülhak ġinasi Hisar, Sait Faik Abasıyanık” ve birçok farklı isim derginin daha sonraki sayılarının yazar kadrosuna dâhil edilmiĢtir.
Büyük Doğu Dergisi indeksi Hece Dergisi Necip Fazıl Özel Sayısı’nda yayınlanmıĢtır. Fakat günlük gazete halinde çıkan sayıları indekse dahil edilmemiĢtir.
 Borazan Dergisi
Haftalık mizah ve hiciv unsurları taĢıyan bir gazete olan Borazan, 28 Kasım 1947 ile 12 Aralık 1947 tarihleri arasında yayınlanmıĢ ve ancak 3 sayı çıkabilmiĢtir. Haftalık Borazan gazetesinde hemen hemen bütün yazılar siyasî ve sosyal hiciv karakterindedir. Üç sayıda da gazetenin adının yer aldığı üst bölümde, Borazan yazısının üzerinde, yazı ile iç içe geçmiĢ bir borazan resmi bulunmaktadır.
Gazetedeki yazıların büyük bir bölümünün kime ait olduğu belirtilmemiĢ olsa da, bunların Necip Fazıl’a ait olduğu bilinmekte ve anlaĢılmaktadır. Gazetenin ilk sayısının sol üst kösedeki ilkyazı “Yuf” baĢlığını taĢımakta ve toplumun içinde bulunduğu duruma, sahtekârlık, riyakârlık gibi ahlak bozukluklarına farklı bir üslupla iĢaret edilmektedir. Gazetenin diğer bölümlerinde siyasi ve sosyal hiciv taĢıyan yazılar, manzumeler ve karikatürler, “Babıâli: Muazzam Matbuat Revüsü” baslıklı yazılarda basın çevresine eleĢtiriler vardır. Bunun dıĢında Neyzen Tevfik’ten, Muallim Naci’den, Pol Elüar'dan, Adanalı Ziya’dan alıntılar yapılmıĢtır.
Borazan Dergisi indeksi Hece Dergisi Necip Fazıl Özel Sayısı’nda yayınlanmıĢtır.
23
KAYNAKÇA
HAKSAL, Ali Haydar, (2007), Büyük Doğu Irmağı, Ġstanbul: Ġnsan yayınları.
KABAKLI, Ahmet, (1968), Necip Fazıl Kısakürek, Necip Fazıl Kısakürek, Şiiri, Sanatı, Aksiyonu, s. 53-54, Ġstanbul: Binbir Yayınları.
KISAKÜREK, Necip Fazıl, (2005), Bâbıâli, Ġstanbul: Büyük Doğu Yayınları.
____________,(2006), O ve Ben, Ġstanbul: Büyük Doğu Yayınları.
____________, (2007), Çile, Ġstanbul: Büyük Doğu Yayınları.
MĠYASOĞLU, Mustafa, (1999), Necip Fazıl Kısakürek, Ankara: Akçağ Yayınları.
OKAY, Orhan, (1987), Necip Fazıl Kısakürek, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
____________, (2007), Necip Fazıl Kısakürek Kendi Sesinin Yankısı, Ġstanbul: EtkileĢim Yayınları.
ELEKTRONİK KAYNAKLAR
Ana Hatlarıyla İlk Necip Fazıl Biyografisi, (t.y.), 10 Nisan 2009, http://www.necipfazil.com/biyografi.htm
Eserlerin İlk Basım Tarihleri, (t.y.), 10 Nisan 2009, http://www.necipfazil.com/eskizler.htm
Yayın Kataloğu, (t.y.), 10 Nisan 2009, http://www.buyukdoguyayinlari.com/Yayinlar.aspx
24
NECİP FAZIL KISAKÜREK BİBLİYOGRAFYASI
NECİP FAZIL KISAKÜREK’E DAİR DERGİ ÖZEL SAYILARI VE DOSYALAR
Adımlar, (Mayıs-Temmuz 1989), Bir Ġmza: Necip Fazıl Kısakürek, S. 5-7: 18-25. Akdoğuş (1990), S. 7-8. Berceste, (Mayıs 2004), Doğumunun 100. Yılında Onu Rahmetle Anıyoruz (Dosya), S. 23. Büyük Doğu, (Mayıs 1986), Büyük Doğu. Cuma, (24-30 Mayıs 1991), Ġslâm Davacısı" Üstad Necip Fazıl Kısakürek, S. 47. Doğuş Edebiyat, (Temmuz 1983), Vefatı Dolayısıyla Dosya, S. 16. Erciyes, (Haziran 1983), Necip Fazıl Kısakürek Eki. Hareket, (Ekim-Mart 1976-1977), Bir Mahkeme Kurulurken (Dosya), S. 115: 61-82. Hece, (Ocak 2005), DüĢünce, Tarih ve Bir Coğrafya Tasarımı Olarak Büyük Doğu ve Necip Fazıl Kısakürek (Özel Sayı 9), S. 97. İslami Edebiyat, (Mayıs 1991). Kaçak Yayın, (Ağustos 2004), Kaçakanma: Necip Fazıl 100 YaĢında (Dosya), S. 16: 23-35. Kafdağı/Edebiyat-Kültür-Sanat, (Nisan 2002), Dosya: Necip Fazıl Kısakürek, S. 55-56: 43-96. Kaşgar, (Kasam-Aralık 2002), Sahneye KonuĢu Nedeniyle "Bir Adam Yaratmak" (Dosya), S. 30: 19-59. Kaşgar, (Ocak-ġubat 2003), Necip Fazıl ve SahneleniĢi Nedeniyle Bir Adam Yaratmak (Dosya), S. 31: 89-145. Kökler, (Temmuz-Eylül 2004), Dosya: Modern ġiire GeçiĢ Sürecinde Necip Fazıl'ın ġiiri ve Poetikası, S. 6: 44-113. Kültür Dünyası, (Mayıs 1988), Necip Fazıl Kısakürek (Dosya), S. 13: 12-27. Kültür ve Sanat, (Temmuz-Ağustos 1983), Necip Fazıl Özel Sayısı, S. 28-29: 1-62. Mavera, (Temmuz-Eylül 1983), Necip Fazıl'a Rahmet, 7 (80-82). Mavera, (Haziran 1984), Necip Fazıl Kısakürek Dosyası, , 8 (91), 11-14.
25
Mavera, (Haziran 1984), Üstad 79 YaĢında, S. 91. Meşhur Davalar Dergisi, (Ağustos 1953), S. 1-12 Millet Aylık Sanat Eki Sel, (Mayıs 1984), S.5. Millî Gazete Kültür Sanat Eki, (Mayıs 1984), Özel Sayı. Milli Gençlik, (Kasım 1968), S. 28-31. Muradiye, (25 Mayıs 1999), Dava TaĢı Necip Fazıl Özel Sayısı. Nokta, (5 Haziran 1988), Cinnetle Cennet Arasında/Bir Tatlısu Ġslamcısı, s. 68-69. Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı, (1984), Necip Fazıl Armağanı, s. 143-560. Türk Edebiyatı, (Temmuz 1980), Sultanü'Ģ-ġuara Özel Sayısı, S. 81. Türk Edebiyatı, (Temmuz 1983), Necip Fazıl'ın Aziz Hatırasına..., 10 (117). Türk Edebiyatı, (Haziran 1984), Özel Bölüm: Necip Fazıl Kısakürek, 11 (128). Türk Edebiyatı, (Temmuz 1988), Edebiyat Takvimi (Necip Fazıl Kısakürek) (Dosya), 15 (177), 27-34. Türk Tiyatrosu, (Mart 1938), Bir Adam Yaratmak Özel Sayısı, S. 87. Ufuk Çizgisi, (1990), S. 8. Vakit (Yalçın Turgut BALABAN), YaĢayan Necip Fazıl, S. 1: 1-32. Yazın, (Temmuz 1981), Portre: Necip Fazıl Kısakürek, Yedi İklim, (Mayıs 1993), Büyük Doğu (Dosya), S. 38: 51-85. Yitik Düşleri Edebiyat Seçkisi, (Mayıs 2002), Yeniden ve Hep Necip Fazıl! (Özel Sayı), S. 19. Yönelişler, (Temmuz 1983), Necip Fazıl Kısakürek Özel Sayısı, S. 25. NECİP FAZIL KISAKÜREK’E DAİR AKADEMİK ÇALIŞMALAR ADIGÜZEL, Hanifi, (1998), Necip Fazıl'da İman Esasları, Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat F. Kelâm Anabilim Dalı. AKÇA, ġecaattin, (1991), Necip Fazıl'in Toplum Yapımız Hakkındaki Tahlilleri, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı.
26
ALPEREN, Altan, (1993), Eine Vergleichende Untersuchung der Mystischen Züge in der Lyrik Hermann Hesses und Necip Fazıl Kısakürek, Doktora Tezi(Almanca), Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim Anabilim Dalı. ATEġ, Salih, (1986), Necip Fazıl'in Şiir Anlayışı, Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı. AYTEPE, Mehmet, (1975), Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Mistik Yönelişler, Lisans Tezi, Erzurum. BAĞIġ, Orhan, (1991), Necip Fazıl ve Tasavvuf, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı. BAĞLITAġ, Ahmet, (1976), Necip Fazıl'in Değişiklik Yapılan Şiirlerinin Mukayesesi, Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. BOZKURT, Ünal, (1996), Necip Fazıl Kısakürek'te Din-Felsefe İlişkisi, Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Ġslâm Felsefesi Anabilim Dalı. BULUT, ġevket, (1999), Necip Fazıl Kısakürek'te Tasavvuf Anlayışı, Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı. BÜYÜKÇAPAR, Ali, (1998), Necip Fazıl Kısakürek'e Göre Felsefi Düşünce ve Tasavvufun Mahiyeti, Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Felsefesi Anabilim Dalı. CUMA, Ahmet, (2002), Rainer Maria ve Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde İmgesel Anlatım Biçimleri, Doktora Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. ÇATAK, Hilâl, (1999), Necip Fazıl Kısakürek'in "Aynadaki Yalan" Romanındaki Dinî Tasav-vufi Motifler, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı. ÇEBĠ, Hasan, (1984), Necip Fazıl Kısakürek'in Şiiri,Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. ÇETĠNKAYA, Meryem, (1992), Necip Fazıl Kısakürek'in Tiyatro Eserlerinde Ölüm, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı. ÇUBUK, Ahmet, (1991), Necip Fazıl'in Şiirlerinde Tasavvuf Unsurları, Lisans Tezi, Ġzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı. DAĞCI, ġaban, (2002), Necip Fazıl Kısakürek' in Bir Adam Yaratmak Adlı Eserinin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir. DAĞLI, M. Emin, (1985), Necip Fazıl ve Tiyatro, Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı.
27
DAYIOĞLU, Mustafa, (1998), Necip Fazıl'da İnsan Anlayışı, Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Ġslâm Felsefesi Anabilim Dalı. DEĞĠRMENCĠ. Ali, (1989), Necip Fazıl'in Lirik ve Trajik Şiirlerinin İncelenmesi, Lisans Tezi, Ġstanbul: Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. DURAN, Burhanettin, (2001), Transformation of Islamist Political Thought in Turkey from The Empire to The Early Republic (1908-1960): Necip Fazıl Kısakürek's Political Ideas, Doktora Tezi(Ġngilizce), Ankara: Bilkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyasal Bilimler Anabilim Dalı. EL-SAWl, Azza, (1983), Necip Fazıl'in İslâmî Düşüncesi, Doktora Tezi (Arapça), Kahire Ayn ġems Üniversitesi. EMLĠK, Ali, (1988), Necip Fazıl Kısakürek ve İdeolojisi, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Ġslâm Felsefesi Anabilim Dalı. ERSOY, Ġlyas, (2007), Necip Fazıl Kısakürek Düşüncesinin Felsefi Yönü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi. ERTAġ, Murat, (2001), Necip Fazıl Kısakürek'te Tenkit, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. GÖKMEN, ġule, (t.y.), Necip Fazıl Kısakürek'te Ahlâk Felsefesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı. GÜMÜġ, Harun, (t.y.), Necip Fazıl Kısakürek ve Hadis, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı. GÜNAYDIN, Selma, (1992), Necip Fazıl'a ve Sanatına Yöneltilen Eleştiriler, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. HAS, Kenan, (1986), Necip Fazıl Kısakürek Hayatı, Eserleri ve Eserlerindeki Özellikler, Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi IġIK, Abdülkadir, (1977), Necip Fazıl Kısakürek'in Tiyatrolarında Tipler, Lisans Tezi, Erzurum. IġIK, Ġhsan, (1976), Necip Fazıl Kısakürek'in Oyunlarında Tipler, Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. KARA, Hikmet, (1993), Necip Fazıl'da Eğitim ve Gençlik, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı. KARAHAN. Asiye, (1993), Necip Fazıl'in Tiyatro Eserlerindeki Şahıslar, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı.
28
KAVAZ, Ġbrahim, (1985), Necip Fazıl'm Şiirlerindeki Değişmelerin İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi. KAYMAZ, Rıfkı, (1972), Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Sonsuzluk, Lisans Tezi, Erzurum. KESĠCĠ, Gülsen, (t.y.), Necip Fazıl Kısakürek'e Göre Yabancılaşma Problemi, Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı. KIZIL, Mustafa, (1975), Bir Adam Yaratmak: Necip Fazıl Kısakürek (İnceleme-Tahlil), Erzurum. KĠBAR, Sadık, (t.y.), Necip Fazıl’ın Tasavvuf Anlayışı, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı. KOÇ, Ahmet, (1993), Necip Fazıl'da Değerler, Yüksek Lisans Tezi Ġstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Felsefesi Anabilim Dalı. KOÇER, ġevket Server, (1997), Necip Fazılda Ölüm ve Ölümsüzlük, Yüksek Lisans Tezi, Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Felsefesi Anabilim Dalı. KURBAN, M. NeĢude, (1997), Necip Fazıl'in 101 Hadis İsimli Eserindeki Rivayetlerin Tahkiki, Lisans Tezi, Ġzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı. KÜSMÜġ, Celal, (1991), Necip Fazılda Akıl-İman Münasebeti, Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Ġslâm Felsefesi Anabilim Dalı. MUTLUER, Sema, (2000), Necip Fazıl Kısakürek'in Reis Bey ve Ahşap Konak Adlı Tiyatro Eserlerindeki Dinî Tasavvufî Muhteva, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı. NAR, Mustafa, (1970), Necip Fazıl Kısakürek'in Eserlerinde Ölüm Duygusu, Lisans Tezi, Erzurum. ÖGÜTLÜ, Ġsmail, (1989), Bir Şiir İncelemesi: Necip Fazıl Kısakürek'in Şiir Dilinde Belirgin Öğeler, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dilbilim Anabilim Dalı. ÖZEL, Çiğdem, (1998), Çile'deki Tasavvufî Temalar, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı. ÖZEġSĠZ, Mustafa, (1988), Necip Fazıl Kısakürek ve Millî Duygular, Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı. ÖZTAġ, NeĢe, (t.y.), Necip Fazıl Kısakürek'in "Siyah Pelerinli Adam" ve "Bir Adam Ya-ratmak" Adlı Tiyatro Eserlerinde Dinî-Tasavvufî Muhteva, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı.
29
POLAT, Adem, (t.y.), Necip Fazıl’ın Fikir Hayatımızdaki Yeri, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı. SARAÇ, Adil, (1972), Hikayeleriyle Necip Fazıl (Hikâyeler-Problemler-Kahramanlar), Lisans Tezi, Erzurum. SERĠN, Zuhal, (2000), Necip Fazıl Kısakürek'in Eserlerinde Hz. Peygamber, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı. SUNGU, Çetin, (1965), Necip Fazıl Kısakürek'in "Çile" Adlı Şiir Kitabının Sistematik Lügati, Lisans Tezi, Ġstanbul: Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi. ġAHĠN, Süleyman, (1986), Necip Fazıl'in Şiirlerinde Dinî-Tasavvufî Terimler ve Tahkik, Lisans Tezi, Ġzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı. ġAHĠN, Zekeriya, (1988), Necip Fazıl Kısakürek ve Mensur Eserleri, Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı. ġAR, Yasemin, (1971), Necip Fazıl Kısakürek'in Tiyatrolarının Tahlili, Lisans Tezi, Ġstanbul: Türkiyat. TOK, Turgut, (1997), Necip Fazıl'in "Çile" Adlı Şiir Kitabındaki Cümlelerin Yapısal Tahlili ve Öğelerin Derin Yapısı, Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. TORTUMLUOĞLU, Zeynep, (t.y.), Necip Fazıl Kısakürek' in Din ve Toplum Görüşleri, Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı. ÜNSAL, Harun, (2007), Necip Fazıl Kısakürek’in İlk Dönem Oyunları Üzerine Bir İnceleme,Yüksek Lisans Tezi, 100. Yıl Üniversitesi. YAġAR, M. Ruhat, (1997), Necip Fazıl Kısakürek'in Görüşlerinin Sosyolojik Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı. YILDIRIM, Hikmet, (1984), Necip Fazıl ve Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar, Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı. YILDIZ, Ramazan, (1989), Necip Fazıl Kısakürek'te Akıl-İman Münasebeti, Lisans Tezi, Ġzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi. YĠĞĠT, Süheyla, (1995), Necip Fazıl'a Göre Dil Kültür Edebiyat, Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı. YURDAKUL, Mehmet, (1995), Necip Fazıl Kısakürek'in Şiirlerinde Tasavvuf, Lisans Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Anabilim Dalı. YÜKSEL, Arslan, (1989), Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı, Fikirleri, Sanatı, Tiyatrosu, Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi TĠE. Anabilim Dalı.
30
NECİP FAZIL KISAKÜREK’E DAİR MÜSTAKİL KİTAPLAR ATAÇ, Ġbrahim, (t.y.), Necip Fazıl Kısakürek Bir Asra Yakın Ömür (Ölümünün 11. Yılı Dolayısıyla), Konya: Meram Belediyesi Yayınları. BÜLENDOĞLU, A. Arif, (1968), Necip Fazıl Kısakürek Şiiri Sanatı Aksiyonu. ÇEBĠ, Hasan, (1981), Tiyatro Eserlerinde Madde ve Manâda Necip Fazıl, Ġstanbul: Veli Yayınları. ÇEBĠ, Hasan, (1987), Bütün Yönleriyle Necip Fazıl Kısakürek'in Şiiri, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. ÇETĠN, Mehmet ve M. Nuri ġAHĠN, (2004), 100. Yılında Necip Fazıl Kitabı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. EKĠZ, Osman Nuri, Müslim ERGÜL, Vahap KABAHASANOĞLU, Zekeriya NĠKBAY, Yalçın TOKER, Atilla YAYIM, (1984), Necip Fazıl Kısakürek, Ġstanbul: Toker Yayınları. EROĞLU, Ebubekir, (1994), Necip Fazıl Kısakürek/Seçmeler, Ġstanbul: Yapı Kredi Yayınları. GÖZE, Erg un, (1995), Üç Mustarip (Cemil Meriç, Peyami Safa, Necip Fazıl Kısakürek), Ġstanbul: Boğaziçi Yayınları. KABAKLI, Ahmet, (1992), Sohbetler 2: Mehmed Akif/Yahya Kemal/Necip Fazıl Kısakürek, Ġstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. KABAKLI, Ahmet, (1995), Sultanu ş-Şuarâ Necip Fazıl, Ġstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. KAPLAN, Ahmet, (2003), İşte Necip Fazıl, Antalya: TÜRKAV Yayınları. KAPLAN, Sadettin, (1996), 20. Yüzyıl Türk Şiirinde 5 Şair: Tevfik Fikret, Mehmet Akif, Yalıya Kemal, Nazım Hikmet, Necip Fazıl, Marifet Yayınları. KOCAHANOĞLU, Osman Selim, (1983), Türk Edebiyatında Necip Fazıl Kısakürek l Hayatı-Sanatı-Çilesi, Birinci Kitap, Ġstanbul: Ağrı Yayınları. KOÇER, ġevket Servet, (1997), Necip Fazıl'da Ölüm ve Ölümsüzlük,Isparta: Isparta Ofset. KURT, Ġhsan,(1991), Çiledeki İnsan Necip Fazıl, Ankara: Yaygın Eğitim Enstitüsü Matbaası. MISIROĞLU, Kadir, (1993), Üstad Necip Fazıl'a Dâir, Ġstanbul: Sebil Yayınevi. MĠRZABEYOĞLU, Salih. (1982), Necip Fazılla Başbaşa l: İntiba ve İlham, Ġstanbul: GönüldaĢ Yayınları, (2. Baskı: Ġstanbul: Ġbda Yayınları).
31
MĠRZABEYOĞLU, Salih, (1987), Kavgam/Necip Fazıl (3 cilt), Ġstanbul: Ġbda Yayınları. MĠRZABEYOĞLU, Salih, (1996), Kökler/Es-seyyid Abdülhakim Arvasî'den Necip Fazıl'a, Ġstanbul: Ġbda Yayınları. MĠYASOĞLU, Mustafa, (1985), Necip Fazıl Kısakürek, Ġstanbul: Suffe Yayınları. MĠYASOĞLU, Mustafa, (2004), Necip Fazıl Armağanı, Ġstanbul: Marifet Yayınları, (Diğer Baskı: Ġstanbul: Konak Yayınları). OĞUZBAġARAN, Bekir, (1983), Necip Fazıl'in Şiiri, Ġstanbul: Kültür ve Sanat Yayınları. OKAY, Orhan, (1987), Necip Fazıl Kısakürek, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, (Diğer basım: (1998), Ġstanbul: ġule Yayınları). OKAY, Orhan, (2001), Kendi Sesinin Yankısı Necip Fazıl Kısakürek, Ġstanbul: Ufuk Kitapları Yayınları. ÖZDAMAR, Mustafa, (1997), Üstâd Necip Fazıl, Ġstanbul: Kırk Kandil Yayınları. ÖZER, Mustafa, (1997), Sanat ve Aksiyon İçinde Bir Portre Denemesi, Kayseri: Birlik Vakfı Yayınları. SAĞIROĞLU, Ekrem, (1997), Necip Fazıl Şiirinde Ölüm Senfonisi, Ankara: Esra Yayınları. SAĞLAM, Nuri, (2002), Necip Fazıl Kısakürek/Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Eserlerinden Seçmeler, Ġstanbul: Hikmet NeĢriyat. Sanat Eserleri Serisi, (1957), Beş Mevsim (B. K. Çağlar, A. M. Dıranas, N. F. Kısakürek, A. H. Tanpınar, A. K. Tecer). ġEHSUVAROĞLU, Lütfü, (2003), Necip Fazıl Kısakürek, Ankara: Alternatif Yayınları. ġENOL, Derya, (2003), Sahnenin İki Yüzü: Bir Adam Yaratmak ile Hamlet Karşılaştırması, Ġstanbul: Karakutu Yayınları. ġENTÜRK, Sebahattin, (1995), Son Hamurkâr Necip Fazıl Kısakürek / Vefatının 12. Yıldönümü Hatırasına, Trabzon: Trabzon Belediyesi Kültür Yayınları. Türkiye Yazarlar Birliği, (1994), Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, Ankara: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. UYGUNER, Muzaffer, (1994), Necip Fazıl Kısakürek / Yaşamı Sanatı Yapıtlarından Seçmeler, Ankara: Bilgi Yayınevi. YAKAR, Serdar, (1995), Necip Fazıl ve Mücadelesi, KahramanmaraĢ: KahramanmaraĢ Belediyesi Yayınları. YARAR, Ali Rıza ve Ahmet COġKUN, (2000), Necip Fazıl (Albüm), Ankara: Ankara BüyükĢehir Belediyesi Eğitim Kültür Daire BaĢkanlığı Yayınları.
32
YÜCEL, Mustafa, (2003), Necip Fazıl Kısakürek/Seçmeler I-III, Ankara: Berikan Yayınları. NECİP FAZIL KISAKÜREK’E DAİR MAKALELER, KİTAP BÖLÜMLERİ, ANSİKLOPEDİ MADDELERİ, RÖPORTAJLAR (Geniş Bir Biçimde Ele Alan Çalışmalar) ACAR, Göksu, (Ekim 1996), ġiirde Ġdealizmin Yansımaları, Dize/Şiirde Öncü Yorum, S. 12: 13. ACAR. Zafer, (Ağustos 2004), Duvarım Arayan Sırt Necip Fazıl'ın ġiiri, Yedi İklim, 17(173), 61-63. AÇIKÖZ, Ali, (1990), Niçin Ben, Mavera, S. 161. AÇIKÖZ, Ali, (Mart 1984), Giden Çoktan Kalan Bir Az, Mavera, 8(88), 22-26. AĞABEGÜM, Ayla, (Temmuz 1983), Tiyatroları, Türk Edebiyatı, 10(117), 48-51. AHMET NEDĠM, (t.y.), Selam Sana, Rahmet Sana, Mavera, S. 11. AHMET RIDVAN,(25 Mayıs 1999), Necip Fazıl'ın Ölümü, Yeni Şafak. AHMET RIDVAN,(26 Mayıs 1999), Necip Fazıl'ı Ne Kadar Tanıyoruz?, Yeni Şafak. AHMET RIDVAN,(27 Mayıs 1999), Necip Fazıl ġifresi, Yeni Şafak. AK, Suat, (25 Mayıs 1998), Bir Fıkra Yazarı Olarak Necip Fazıl “Bu adam ne derse çıkıyor!", Yeni Şafak. AK, Suat, (26 Mayıs 1998), Necip Fazıl Kısakürek, Yeni Mesaj. AK, Suat, (27 Mayıs 1998), Necip Fazıl'ı Anlamak. Her ġeyi Anlamak Olacaktır-I: Necip Fazıl'a Bakarken, Biz..., Yeni Mesaj,. AK, Suat, (28 Mayıs 1998), "Necip Fazıl'ı Anlamak, Her ġeyi Anlamak Olacaktır-II: Necip Fazıl'a Bakarken, Biz..., Yeni Mesaj. AK, Suat, (28 Mayıs 1998), Samimiyet, Yeni Mesaj. AK, Suat, (Nisan 2002), Müddetname, Kafdağı, S. 55-56: 73-76. AKALIN, Nazir, (Bahar 2001), Necip Fazıl'ın Polemikleri, Karçiçeği, S. 2: 4-8. AKAY, Hasan, (16 ġubat 1984), Necip Fazıl, Yeni Devir. AKAY, Hasan, (Kasım- Aralık 1986), Güllük GüneĢlik Bahçede Bir AĢk Oyunu, İlim ve Sanat, S. 10: 24-27.
33
AKBAL, Oktay, (16 Nisan 1989), Zamanın Çarkları ġiiri Yok Edemez!, Cumhuriyet. AKBAL, Oktay, (17 Temmuz 1986), Evet/Hayır, Cumhuriyet. AKBAL, Oktay,( 28 Mayıs 1983), Necip Fazıl, Cumhuriyet. AKBAġ, A. Vahap, (1984), Necip Fazıl Hakkında Ġki Kitap, Suffe Kültür ve Sanat Yıllı-ğı/Necip Fazıl Armağanı, s. 37-38, Ġstanbul: Suffe Yayınları. AKBAġ, A. Vahap, (1984), Dergilerde Necip Fazıl/Necip Fazıl Özel Sayıları, Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı/Necip Fazıl Armağanı, s. 33-37, Ġstanbul: Suffe Yayınları. AKBAġ, A. Vahap, (1984), Fikir Adamı Necip Fazıl, Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı/Necip Fazıl Armağanı,s. 24-29, Ġstanbul: Suffe Yayınları. AKBAġ, A. Vahap, (1984), Gazetelerde Necip Fazıl, Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı/Necip Fazıl Armağanı, s. 32-33, Ġstanbul: Suffe Yayınları. AKBAġ, A. Vahap, (29 Mayıs 1984), "Hâdimünnâs Efendi, Yeni Devir. AKBAġ, A. Vahap, (Mayıs 2004), Çöle Ġnen Nur, Berceste, S. 23: 6-7. AKBAġ, A. Vahap, (Temmuz 1983), Necip Fazıl'ı Anlatmak, Türk Edebiyatı, 10(117), 87-88. AKBAġ, Ah, (Temmuz 1983), Gitti Bütün Güzeller, Doğuş Edebiyat, S. 16: 4-5. AKBAYIR, Sıddık, (Kasım-Aralık 2004), Metinlerin Anlatı-sal ve Söylemsel Kimlikleri Bağlamında Sakarya Türküsü, Yom Sanat, S. 21: 53-62. AKBULUT, Cüneyt, (Ocak 1985), Suffe Yıllığı-Necip Fazıl Armağanı Üzerine, Mavera, 9(97), 58-59. AKDENĠZ, Ali, (15 Haziran 1991), Necip Fazıl'ı Tanımak, Kül, S. 6-7: 2-3. AKIN, Hüseyin, (26 Eylül 2004), Necip Fazıl ġirini Kısa Bir Okuma Denemesi, Millî Gazete. AKKAYA, H. (t.y.), Necip Fazıl ve ġiiri, Dolunay, S. 17. AKKOR, A. Ekmel, (Mart 1977), Yazar ve Yazar, Mavera, S. 4: 50-51. AKKOR, A. Ekmel, (Temmuz 1977), Konferans'ta Hatırlanmayan Bir Kitap: "Çöle Ġnen Nur", Mavera, S. 8: 31-33. AKKUġAK, Osman, (25 Mayıs 2002), Bu Millet 'Üstad'ı Seviyordu, Yeni Şafak. AKKUġAK, Osman, (26 Mayıs 2003), Üstad'la Ġlgili Bir Kaç Hatıra, Yeni Şafak. AKKUġAK, Osman, (27 Mayıs 2004), PerĢembe Notları/Üstâd'dan Damlalar!, Yeni Şafak.
34
AKKUġAK, Osman, (Ağustos 2001), Necip Fazıl, Paul Claudel ve Ataç, Yedi İklim, 14(137), 59-60. AKKUġAK, Osman, (Mayıs 2001), Üstad Necip Fazıl'la, Yedi İklim, 14(134), 62-64. AKMAN, Lâtif, (Temmuz-Ağustos 1983), Deha'nın Ardından Ne Dediler?, Kültür ve Sanat (Ö.S.), S. 28-29: 39-40. AKPINAR, Veysel, (28 Mayıs 1983), Terhis, Tasvir. AKSAKOĞLU, A. (Mart 1938), Necip Fazıl ve Eseri, Gündüz/Sanat ve Fikir Mecmuası, 4(24), 105-107. AKSAY, Hasan, (24-30 Mayıs 1991), Necip Fazıl'ı DüĢünürken, Cuma (Ö. S.), S. 47: 9. AKSAY, Hasan, (27 Mayıs 1983), Büyük Randevu, Millî Gazete. AKTAġ, ġerif, (ġubat 1996), Necip Fazıl'in ġiirinde Ġnsan, Türk Dili, S. 530: 340-447. AKYOL, Taha, (28 Kasım 1977), Çile ġairi, Hergün. AKYOL, Taha, (28 Mayıs 1980), Necip Fazıl, Hergün. AKYOL, Taha, (30 Mayıs 1983), O, Devrimize Damgasını VurmuĢ Bir Fikir ve Sanat Devi Ġdi, Hamle. AKYOL, Taha, (t.y.), Üstada Saygı, Töre, S. 146-147. AKYOL, Taha, (Temmuz 1983), “Çile" yahut "Zehirli Kıymık", Türk Edebiyatı, 10(117), s. 82-83. AKYÜZ, Mehmet Emin, (Ağustos 1953), Malatya Hâdisesi Dâvası (1), Meşhur Dâvalar/Aylık Meslekî Mecmua, 1(1), 4-11. AKYÜZ, Mehmet Emin, (Aralık 1954), Malatya Hâdisesi Dâvası/Müdafaa II (7), Meşhur Dâvalar/Aylık Meslekî Mecmua, 1(11), 243-255. AKYÜZ, Mehmet Emin, (Ekim 1953), Malatya Hâdisesi Dâvası-III/Maznunlar Neler Söylediler?, Meşhur Dâvalar/Aylık Meslekî Mecmua, 1(3), 59-64. AKYÜZ, Mehmet Emin, (Eylül 1953), Malatya Hâdisesi Dâvası -II- Maznunlar Neler Söylediler?, Meşhur Dâvalar/Aylık Meslekî Mecmua, 1(2), 29-43. AKYÜZ, Mehmet Emin, (Eylül 1954), Malatya Hâdisesi Dâvası/Müdafaa I (6), Meşhur Dâvalar/Aylık Meslekî Mecmua, 1(10), 219-230. AKYÜZ, Mehmet Emin, (Kasım 1953), Malatya Hâdisesi Dâvası-IV/Maznunlar Neler Söylediler?, Meşhur Dâvalar/Aylık Meslekî Mecmua, 1(4), 91-96. AKYÜZ, Mehmet Emin, (ġubat 1954), Malatya Hâdisesi Dâvası/30 Aralık 1953 Tarihli Celse (5), Meşhur Dâvalar/Aylık Meslekî Mecmua, 1(6), 133-141.
35
ALAN, Zeki, (t.y.), Bir Adam Yaratmak, Millî Kültür, S. 11. ALKAN, A. Turan, (26 Mayıs 2003), Yorumsuz Yorumlar", Zaman. ALKAN, Erdoğan, (Temmuz 1994), Necip Fazıl Kısakürek ve "Batının Pırtıkları", Varlık, 61(1042), 47-51. ALKIN, Sinan, (Temmuz 1982), Batı Tefekkürü ve Ġslâm Tasavvufu, Mavera, S. 68: 55-56. ALPEREN, Ahmet, (1994), Necip Fazıl Kısakürek'in Sanatı, Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, s. 27-44, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. ALPEREN, Altan, (Ağustos 1993), Necip Fazıl Kısakürek'in Tasavvufî Yönü, Yedi İklim, S. 41: 8-13, (Aynı yazı tekrar: (Haziran 1999), Yedi İklim, 7(111), 39-44). ALPEREN, Altan, (Mart 1994), Hermann Hesse'nin "Görkemli Serenad" ġiiri ile Necip Fazıl Kısakürek'in "Senfonya" ġiirinin Mistik Yönden KarĢılaĢtırılması, Yedi İklim, 6(48), 7-14. ALPEREN, Fatih, (Mayıs 2004), Zindandan Aydınlık Yarınları Haykıran Bir ġâir: Necip Fazıl, Sızıntı,S. 304. 19-20. ALTAN, Çetin, (17 Haziran 2004), Ölümler, ÇağrıĢımlar, Necip Fazıl ve Denizler, Milliyet. ALTAN, Çetin, (1949), Yazık Oldu Necip Fazıl'a, Yeni Adam, S. 622. ALTAN, Çetin, (6 Haziran 1983), Bir Ben Varım Bende Benden Ġçeru, Güneş. ALTAN, Çetin, (6 Haziran 1983), Necip Fazıl, Güneş. ALTINTOP, Rahmi, (15 Mayıs-15 Haziran 1988), Necip Fazıl ve Ġkinci Üniversite Sınavları, Teklif, S. 4: 37-38. ANDI, M. Fatih, (Aralık 1994), Ġki ġair Ġki ġiir, Dergâh, 5(58), 9-10. ANKARA 3. SORGU HAKĠMLĠĞĠ, (Ağustos 1953), Son Tahkikatın Açılmasına Mütedair Karar (1), Meşhur Dâvalar!Aylık Meslekî Mecmua, 1(1), 12-24. ANKARA 3. SORGU HAKĠMLĠĞĠ, (Aralık 1953), Son Tahkikatın Açılmasına Mütedair Kararın Devamı (3), Meşhur Dâvalar/Aylık Meslekî Mecmua, 1(5), 117-119. ANKARA 3. SORGU HAKĠMLĠĞĠ, (Eylül 1953), Son Tahkikatın Açılmasına Mütedair Karar II, Meşhur Dâvalar/Aylık Meslekî Mecmua, 1(2), 45-48. ANKARA 3. SORGU HAKĠMLĠĞĠ, (Mart 1954), Malatya Hâdisesi Dâvası'nda Son Tahkikat Kararnamesinin Devamı (5), Meşhur Dâvalar! Aylık Meslekî Mecmua, 1(7), 163-168.
36
ANKARA 3. SORGU HAKĠMLĠĞĠ, (ġubat 1954), Malatya Hâdisesi Dâvası'nda Son Tahkikat Kararnamesinin Devamı (4), Meşhur Dâvalar! Aylık Meslekî Mecmua, 1(6), 143-144. ANKARA MÜDDEĠUMUMĠLĠĞĠ, (Aralık 1954), Malatya Hâdisesi Dâvasında C.M.U.liğinin Esas Hakkındaki Mütalaası (4), Meşhur Dâvalar/Aylık Meslekî Mecmua, 1(911), 256-361. ANKARA MÜDDEĠUMUMĠLĠĞĠ, (Eylül 1954), Malatya Hâdisesi Dâvasında C.M.U.liğinin Esas Hakkındaki Mütalaası (3), Meşhur Dâvalarl Aylık Meslekî Mecmua, 1(10), 219-230. ANKARA MÜDDEĠUMUMĠLĠĞĠ, (Nisan 1954), Malatya Hâdisesi Dâvasında C.M.U.lığının Esas Hakkındaki Mütalaası (1), Meşhur Dâvalar/Aylık Meslekî Mecmua, (8), s. 188-192. ANKARA MÜDDEĠUMUMĠLĠĞĠ, (Temmuz 1954), Malatya Hâdisesi Dâvasında CJvI.U.liğinin Esas Hakkındaki Mütalaası (2), Meşhur Dâvalar/Aylık Meslekî Mecmua, 1(9), 211-216. APAYDIN, Muhammet, (Eylül 1980), Aynadaki Yalan ve Hatice Ölmeseydi, Hisar, 20(274), 27-29. ARAFATOĞLU, Mustafa, (Eylül 1983), Üstadın Ardından, Mavera (Ö. S.), 7(80-82), 181-186. ARI, Gültekin, (30 Mayıs 1983), Necip Fazıl'a Lâyık Olan, Tercüman. ARISOY, M. SunuIIah, (ĠkinciteĢrin 1941), Necip Fazıl Kısakürek, Yeni Türk / İstanbul Halkevi Mecmuası, 9(107), 751. ARPAD, Burhan, (1938), Bir Adam Yaratmak, Servet-i Fünun-Uyanış,S. 2169. ARSEVEN, Serdar, (24-30 Mayıs 1991), N. Fazıl Kısakürek Lisesi Ġzlenimleri, Cuma (Ö. S.), S. 47: 5-6. ARSLAN, M. Abdullah, (2001), Necip Fazıl Kısakürek'in ġiirlerinde "Sonsuzluk", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 16: 99-106. ARSLAN, Mustafa, (Haziran-Ağustos 1989), Necip Fazıl Kısakürek'in ġiirlerinde Ġlâhi AĢk, İslâmî Edebiyat, 2(1), 40-42. ARVASĠ, S. Ahmet, (3 Haziran 1983), Necip Fazıl Öldü mü?, Yeni Düşünce, S. 25. ARVASĠ, S. Ahmet, (Temmuz 1983), Vefatından Bir Ay Önce, Türk Edebiyatı, 10(117), 78-80. ARVASĠ, Seyyid Ahmet, (29 Mayıs 1983), O, Yüce ġairlerimizin KumaĢından YaratılmıĢtı, Tercüman.
37
ASLANOĞLU, Memduh, (1967), Büyük Doğu Ekolü, Elazığ Uluova Gazetesi, S. 4441, (Diğer Yayın: Osman Selim Kocahanoğlu, (1983), Türk Edebiyatında Necip Fazıl Kısakürek,s. 455-458, Ġstanbul: Ağrı Yayınları). ATABEK, Ġsmail, (5 Haziran 1983), O, Diriliş, S. 22: 2. ATAÇ, Nurullah, (14 ġubat 1934), Tapmak, Polemik, vs.'den, Milliyet. ATAÇ, Nurullah, (18 ġubat 1932), Necip Fazıl, Milliyet. ATAÇ. Nurullah, (27 Kanunusani 1934), DurmuĢ Bir Adam, Milliyet. ATAY, Falih Rıfkı. (25 Mayıs 1968), Politika, Dünya. ATAY, Falih Rıfkı. (3 Ağustos 1953), Rejimin Kaderi Adaletin Elinde!, Vatan. ATLIHAN. O. KürĢat. (Ocak 1985), Ahmet Kaplan'ın "Necip Fazıl" Tefrikası Münasebetiyle, Erciyes, S. 85: 18. AY, Arif, (Mayıs 1993), Necip Fazıl'ın ġiire Yüklediği Özel Görev (Misyon), Yedi İklim, S. 38: 58-59. AY, Arif, (Nisan 2002), Die Spezielle Aufgabe. Die Necip Fazıl Dem Gedicht Zudachte, Kafdağı,( Çev: Nüvit Düzgün), S. 55-56: 93-96. AYAġLI, Münevver, (Mayıs 1988), Necip Fazıl Kısakürek, Türk Edebiyatı, 14(175), 13-15. AYAZ, Sadık, (Mayıs-Temmuz, 1989), Yeniden DiriliĢin Altıncı Yılında "Necip Fazıl", Adımlar, S. 5-7: 24. AYDEMĠR, ġenay, (16 Haziran 2002), Tiyatronun Kaderi, Evrensel. AYVAZOĞLU, BeĢir, (24 Mayıs 1993), Bir Necip Fazıl Portresi Denemesi, Türkiye. AYVAZOĞLU, BeĢir, (25 Mayıs 1992), Necip Fazıl'in 'Büyük Doğu' Dünyası, Türkiye. AYVAZOĞLU, BeĢir, (25 Mayıs 1998), Necip Fazıl ġiirine Farklı Bir BakıĢ, Zaman. AYVAZOĞLU, BeĢir, (25 Mayıs 1998), Necip Fazıl, Mustafa Sekip ve Bergson, Zaman. AYVAZOĞLU, BeĢir, (26 Mayıs 1999), ġair ve Necip Fazıl, Zaman. AYVAZOĞLU, BeĢir, (5 Ağustos 2003), At'a Senfoni, Dünden Bugüne Tercüman. AZĠZOĞLU, Orhan, (1948-1949), Necip Fazıl ġiirleri ve Sanatı, İzlerimiz/İstanbul Amerikan Kız ve Erkek Kolejleri Edebiyat Dergisi, Yıl:20: 12-14. B., K., (26 Ağustos 2004), Basın Tarihimizin Ġlginç Bir Sayfası, Yeni Şafak.
38
BAĞCIOĞLU, Fatih, (Mayıs 2000), Yahya Kemal ve Necip Fazıl'ın ġiirlerinde Zaman, Sızıntı, S. 256. BAKIR, Mahmut Riyad, (27 Mayıs 1998), Üstadın Ardından, Gündüz. BAKĠLER, Yavuz Bülent, (29 Mayıs 1993), Necip Fazıl Kısakürek'in ĠhtiĢamı, Türkiye. BALCI, Ġbrahim, (15 Haziran 1983), ġiirimizde Ölüm Temi, Millî Gazete. BALCI, Ġbrahim, (27 Mayıs 2003), Edep Yâhû, Millî Gazete. BALCI, Ġbrahim, (30 Mayıs 1988), Necip Fazıl Kısakürek Vefatının 6. Yıldönümünde Rahmetle Anıl-dı/Üstad'ın Mücadelesini Sürdüremez, Seslendiremezsek Bu Zillet Süreceğe Benzer, Millî Gazete. BALCI, Remziye, (25 Mayıs 1999), Eserleriyle Necip Fazıl: Ġdeolocya Örgüsü, Dava Taşı (Ö.S.), S. 8. BALCIOĞLU, A. Rahim. (22 Mayıs 1956), Dâvanız Dâvamız/Üstad Necip Fazıl Kısakürek'e Saygılarımla, Büyük Doğu. BALDIRAN, Galip, (Temmuz 2002), Baudelaire ve Necip Fazıl'da Ġç HesaplaĢma, Yom Sanal. BALTACIOĞLU, Ġsmail Hakkı, (1934), Bir Edebiyatın DoğuĢu, Yeni Adam, S. 35: 35. BARDAKÇI, Ġlhan, (31 Mayıs 1983), "Çile" Bitti "Adam" Gitti, Tercüman. BARDAKÇI, Ġlhan, (Haziran 1991), DuyulmamıĢ Anıları ile Necip Fazıl Bey'i Takdimimdir, Türk Edebiyatı, S. 212: 13-15. BAġOĞLU, Ali, (Temmuz-Ağustos 1983), Üstad Necip Fazıl'ın Vefatı, Kültür ve Sanat (Ö.S.), S. 28-29: 45-46. BAġOĞLU. Mustafa, (Temmuz-Ağustos 1983), Necip Fazıl'la KonuĢmalar, Kültür ve Sanat (Ö.S.), S. 28-29: 33-34. BATUR, Enis, (Mart 1985), Harp ve Manevra, Çağdaş Eleştiri, 4(3), 17-19. BAYAZIT, Erdem, (27 Mayıs 1983), Ve Dağ Dağ Elveda!, Yeni Devir. BAYAZIT, Erdem, (Temmuz-Eylül 1983), Eserleri, Mavera (Ö. S.), 7(80-82), 10-18. BAYAZIT. Erdem, (1968), Bir Medeniyetin DiriliĢi, Çıkış, S. 3. BAYAZIT. Erdem, (Temmuz-Eylül 1983), Üstad, Mavera (Ö. S.), 7(80-82), 47-51. BAYAZOĞLU, Ümit, (11-18 Nisan 1993), Kadınsız Bohemler: Necip Fazıl'a Göre Kadın, EP, S. 20: 47-49. BAYKURT. ġenol, (Mayıs-Haziran 1985), Mütefekkir Necip Fazıl, Konevi, , 3(27), 19-22.
39
BAYRAK, Sema, (25 Mayıs 1999), Eserleriyle Necip Fazıl: Tanrıkulundan Dinlediklerim", Dava Taşı (Ö.S.), s. 10. BAYRAKTAR, Hakkı, (9 Haziran 1983), Ġdeolocya Örgüsü, Yeni Devir. BAYRAKTAR, Osman, (Temmuz 1983), Necip Fazıl'in Konumu, Yönelişler, S. 25: 39-40. BAYRAKTAR, Osman, (Temmuz-Eylül 1983), Cinnet Mustatilinin BeĢinci Buudu, Mavera (Ö. S.), 7(80-82), 56-68. BAYRAV, Süheylâ, (1977), Göstergebilimsel Uygulamalar II: "Ben", Dilbilim I: 1976/İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Fransızca Bölümü Dergisi, s. 79-84. BAZ, Ġbrahim, (21 Mayıs 1998), DerviĢ Olarak Necip Fazıl, Sağduyu. BAZ, Ġbrahim, (22 Mayıs 1998), Bir DerviĢ Olarak Necip Fazıl Kısakürek (2), Sağduyu. BAZ, Ġbrahim, (30-31 Mayıs 1997), Tam Otuz Yıl Gökyüzünden Habersiz Uçurtma Uçurduktan Sonra Genç ġair Arvasi Hazretleri ile TanıĢır, Yeni Şafak. BAZ, Ġbrahim, (Ocak-Haziran 2003), Necip Fazıl Kısakürek (ö. 1983) ve Tasavvuf, Tasavvuf, S. 10: 331-341. BEK, Kemal, (Temmuz-Ağustos 2000), Necip Fazıl: Mistik Ġmgeler ġairi, Türk Dili Dergisi. BEKTAġ, ġemsinur, (t.y.), Necip Fazıl'ı Sanatıyla Anlamak, Zaman-Pazar. BERK, N. Ġlhan, (31 Ağustos 1939), "Senfoni" Hakkında", Servetifünun-Uyanış, S. 2245 (560): 15-16. BERKĠ, Kâmil EĢfak, (Aralık 1992), Referans, Yedi İklim, S. 33: 3-5. BERKĠ, Kâmil EĢfâk, (Kasım-Aralık 2002), B. A. Y.'ın Yazgısı, Kaşgar, S. 30: 20-31. BERKĠ, Kâmil EĢfak, (Mayıs 1987), Devlet ve Belediye Tiyatroları Necip Fazıl Kısakürek Ġle, Yedi İklim, S. 3: 39. BERKĠ, Kâmil EĢfak, (Mayıs 1992), Necip Fazıl ve Rıza Tevfik, Yedi İklim, S. 2: 3-7. BERKĠ, Kâmil EĢfak, (Yaz 1974), Ġskelede, Gelişme, S. 6: 72-74. BĠLÂL DAVUT, (2 Haziran 1983), Bitmez Tükenmez Yeni, Yeni Devir. BĠLÂL DAVUT, (2 Haziran 1983), Üstad, Yeni Devir. BĠLÂL DAVUT, (2 Haziran 1983), Zaman Seni Daha da Büyütecek, Yeni Devir. BĠLÂL DAVUT, (25 Nisan 1983), KarĢılaĢtırma, Yeni Devir.
40
BĠLÂL DAVUT, (30 Mayıs 1983), Üstad, Yeni Devir. BĠLGE, Esra, (25 Mayıs 1999), DüĢüncenin Babasına, Dava Taşı (Ö.S.), s. 3. BĠLGE, Esra, (25 Mayıs 1999), Eserleriyle Necip Fazıl: Yılanlı Kuyudan, Dava Taşı (Ö.S.), s. 9. BĠLGEGĠL, Kaya, (Temmuz 1983), Necip Fazıl'a Dair, Türk Edebiyatı, 10(117), 12-13. BĠLGEGĠL, Zehra, (Ekim 1991), Necip Fazıl'in Bilinmeyen Bir Romanı, Dergâh, 2(20), 10. BĠLGĠÇ, Emin, (Temmuz 1980), Sanat, Kültür ve Necip Fazıl, Türk Edebiyatı, 7(81), 7. BĠLGĠÇ, Sait, (3 Haziran 1983), Necip Fazıl, Tercüman. BĠLGĠÇ, Sait, (31 Mayıs 1983), Seni Hatırlamamak Mümkün mü?, Tercüman. BĠLGĠNER, Recep, (Ağustos 1983), Necip Fazıl Kısakürek, Yazko Edebiyat, 6(34), 72-77. BĠRADEROĞLU, Ali, (t.y.), Bir DüĢmanlığın Psikolojisi, Türk Edebiyatı, S. 121. BĠRADEROĞLU, Ali, (Temmuz 1983), ĠĢte Ġnsan, Türk Edebiyatı, 10(117), 98-99. BĠRADEROĞLU, Ali. (Temmuz-Ağustos 1983), Ġki Hatıra, Kültür ve Sanat (Ö.S.), S. 28-29: 10-11. BĠRĠNCĠ, Necat, (Temmuz 1983), Necip Fazıl Kısakürek'in "Sakarya Destanı" Üzerine Bir Deneme, Yönelişler, S. 25: 41-47. BĠRĠSĠ, Abdullah, (25 Mayıs 2004), Üstad'ın 100 Yılı, Akit. BOL, Fuat, (21 Haziran 2004), Üstad Necip Fazıl, Türkiye. BOL, Fuat, (23 Mayıs 1997), ġairler Sultanı-1, Türkiye. BOL, Fuat, (24 Mayıs 1997), ġairler Sultanı-2, Türkiye. BOL, Fuat, (25 Mayıs 1998), Necip Fazıl'sız 15 Yıl, Türkiye. BOL, Fuat, (25 Mayıs 2002), Necip Fazıl, Türkiye. BOL, Fuat, (28 Mayıs 1998), Necip Fazıl'sız Yıllar, Türkiye. BOL, Fuat, (28 Mayıs 2001), Necip Fazıl Cesaret Abidesi Ġdi, Türkiye. BOL, Fuat, (30 Mayıs 2000), Üstad Necip Fazıl, Türkiye. BOLAT, Nuray, (25 Mayıs 1999), Gençliğin Cevabı/Alacakaranlık KuĢağının GüneĢe Özlemi, Dava Taşı (Ö.S.), s. 3. BORAN, Behice Sadık, (ġubat 1941), Kitaplar, Yurt ve Dünya, 1(2), 67-70.
41
BOSTANCI, M. Naci, (30 Mayıs 2004), Benim Necip Fazıl'ım", Zaman. BOYNUĠNCE, Nuran YeĢim, (Temmuz-Eylül 1982), Ozanlarda Kimlik Belirlemesi/Necip Fazıl Kısakürek (1905), Aylık Dergi/Şiir Özel Sayısı-2, S. 44-46: 29. BOZDAĞ, Ġsmet, (Mayıs 1983), Bir Mütefekkir ġair, Millî Gazete Kültür Sanat Eki. BÖLÜKBAġI, Zeynep, (25 Mayıs 1999), Canını Uğruna Verme Yolundaki Gençlik, Dava Taşı (Ö.S.), s. 3. BÖLÜKBAġI, Zeynep, (25 Mayıs 1999), Eserleriyle Necip Fazıl: Çöle Ġnen Nur, Dava Taşı (Ö.S.), s. 9. BUĞRA, Tarık, (29 Haziran 1983), Tek, Tercüman. BUMĠN, KürĢat, (26 Haziran 2004), Sayın BaĢbakan, Kendinize Ġftira Etmeyin!, Yeni Şafak. BURAK, Osman, (t.y.), Necip Fazıl ve Bir Sorumluluk, Yeni Sanat, S. 3. BURĠAN, Orhan ve Vahdet GÜLTEKĠN, (Nisan 1945), Sahne Oyunlarımız Hakkında, Yücel, S. 102. BÜKTEL, CoĢkun, (Ocak-ġubat 2003), Necip Fazıl'ın Çilesi Bitmiyor/Birinci Bölüm: "Yönetmen Tiyatrosu" Dedikleri "Diyet Tiyatro", Kaşgar, S. 31: 117-131. BÜKÜM YILMAZ. Hacire, (25 Mayıs 2004), Üstad 100 YaĢında, Vakit. BÜLBÜL, Melik, (Ekim 1993), Mistisizm, Batı Tefekkürü ve Necip Fazıl, Yedi İklim, S. 43: 81-82. BÜRÜN, Vecdi, (26 Kasım 1975), Büyük ġâir ve 50. Yıl, Ortadoğu. BÜRÜN, Vecdi, (28 Mayıs 1980), Doğumunun 75. Yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek, Hergün. BÜRÜN, Vecdi, (29 Ocak 1978), Babıâli'den Geçenler: Necip Fazıl Kısakürek, Ortadoğu. BÜRÜN, Vecdi, (4 Mayıs 1985), 1 Kitap Çile, Milliyet. BÜRÜN, Vecdi, (Haziran 1983), Büyük Bir Değer'ın Kaybı, Orkun. BÜRÜN, Vecdi, (Haziran 1983), Necip Fazıl, Orkun. BÜYÜKKÖRÜKÇÜ, Tahir, (1 Haziran 1983), Mektup, Yeni Devir. CAN, Abdülcelil, (Haziran-Temmuz), 25 Mayıs 1983, Kültür ve Sanat, S. 39-40: 13. CAN, AfĢin, (Ocak 1990), UnutulmuĢ Bir Roman Aynadaki Yalan Ġçin Notlar, Kültür Edebiyat/Yeni Taşova Gazetesi Sanat Eki, S. 12: 1.
42
CAN, Hasan A., (Aralık 1994), Tasavvuf! Bir Roman: Aynadaki Yalan", Özlenen Fark/Bülten, S. 3: 36. CANOZAN, Ali ġahin, (Mayıs 2002), Necip Fazıl Sivas'ta, Yitik Düşler, , S. 19:12. CEBECĠ, Dilaver, (3 Haziran 1983), Bir Kandil Bir Kılıç, Yeni Düşünce. CELÂ, Cemil, (Ocak 1976), Bir Sanatçının Bir Dönemi Anlatması, Edebiyat, S. 12: 1. CEMAL SÜREYA, (Ağustos 1975), Eski Dergiler (4): "Ağaç", Milliyet Sanat Dergisi, S. 144: 32-33. CEMAL SÜREYA, (ġubat 1989), 971. Gün, Gösteri, S. 99: 10. CESUR, Hasan Hüseyin, (Mayıs 2002), Necip Fazıl ve Zaman, Yitik Düşler, S. 19: 12. CEYHAN, Zeki, (1 Aralık 2002), Üstad, Muhafazakar Demokrat mıydı?, Millî Gazete. CEYLAN, Davut, (Mayıs 2000), Necip Fazıl'ın Telif Metodu, Özlenen Fark, S. 46: 36. CEYLANLI, ġahin, (1985), Necip Fazıl ve Erol Güngör Anma Toplantısı, Boğaziçi, S. 7: 14-19. CĠMCOZ, Adalet, (15 Eylül 1949), Namı Diğer Parmaksız Salih, Edebiyat Dünyası, S. 2: 2. COġKUN, Ahmet Hakan, (5 Aralık 2003), CHP'li Topuz'a Ciddiyet Çağrısı, Sabah. COġKUN, Sezai, (Ocak-ġubat-Mart 2003), Cumhuriyet Dönemi Türk ġiirinde Na'tlar, Yağmur, S. 18. CÖMERT, Yusuf Ziya, (26 Mayıs 2000), ĠĢte Öyle Bir Adamdı Üstad, Yeni Şafak. CÖMERT, Yusuf Ziya, (29 Mayıs 1997), Biz mi, Onlar mı, Hepimiz mi?, Yeni Şafak. CÖMERT, Yusuf Ziya, (Haziran 1992), Üstad'ın Polemikleri, Kayıtlar, S. 20: 15-17. CÖMERT, Yusuf Ziya, (Nisan 1993), Kötü Niyetli Bir Kitap, Kayıtlar, S. 30: 52-53. ÇAĞLIGÖNCÜ, Mahmut, (Temmuz-Ağustos 1983), Necip Fazıl Kısakürek Ġçin Kronolojik Biyografi Denemesi, Kültür ve Sanat (Ö.S.), S. 28-29: 52-55. ÇAKMAK, Hüsnü, (Aralık 1976), Necip Fazıl'in Toplu Piyesleri, Mavera, S. L: 41. ÇAKMAKLI, Yücel, (Temmuz 1983), Sinema ve TV'de Necip Fazıl, Türk Edebiyatı, 10(117), 51. ÇALIġKAN, Selami, (28 Mayıs 1983), Gün DoğmuĢ Gün BatmıĢ Ebed Bizimdir, Millî Gazete. ÇALIġKAN, Selami, (29 Mayıs 2004), Üstad'ın Hayati Ülkü'ye Gönderdiği Kartvizit, Millî Gazete.
43
ÇALIġKAN, Selami, (t.y.), Üstad'ı Rahmetle Andık/O, Ġslam'ın Müdafiiydi, Millî Gazete. ÇALIġKAN, Selami. (25 Mayıs 2005), Necip Fazıl Kısakürek (1904-1983), Millî Gazete.. ÇANKĠRĠLĠ, M. Akif, (28 Mayıs 1993), Mehmed ile Memet Farkı, Millî Gazete. ÇANKĠRĠLĠ, M. Akif, (9 Haziran 1993), Mehmed'ten Bana Mektup, Millî Gazete. ÇEBĠ, Hasan, (Ağustos 1985), Necip Fazıl'ın ġiirine Toplu Bir BakıĢ, Türk Edebiyatı, 12(142), 35-36. ÇEBĠ, Hasan, (Temmuz 1988), Necip Fazıl'in Poetikası Üzerine, Türk Edebiyatı, 14(175), 33-34. ÇEBĠ, Hasan, (Temmuz-Ağustos 1983), "O" ve Ötesi", Kültür ve Sanat (Ö.S.), S. 28-29: 43. ÇEKMEGĠL, M. Sait, (1989), Mektup, Kalem, S. 19-24: 2. ÇELEN, Ebubekir, (24 Haziran 1987), Cahit YeĢilyurt'un Cümlelerine ġaĢtım Doğrusu, Zaman. ÇELĠK, A. Ġsmail, (Temmuz-Ağustos 1989), GözyaĢıyla Yargılanan Adalet: Reis Bey, Kırkikindi, S. 3: 32-33. ÇELĠKYAMAN, Çelik, (20 Mayıs 2004), Üstad Kısakürek Ġhmal Girdabında, Halka ve Olaylara Tercüman. ÇETĠN, Mehmet, (25 Mayıs 1987), Necip Fazıl'ı Anmak ve Anlamak, Zaman. ÇETĠN, Mehmet, (Ağustos 2004), Bohem ve ġövalye ġair ve Kahraman Snop ve DerviĢ, Kaçak Yayın, S. 16: 34-35. ÇETĠN, Mehmet, (Temmuz 1983), Ağaç, Yönelişler, S. 25: 53-56. ÇETĠN, Remzi, (30 Mayıs 1999), Üstadımız Necip Fazıl, Milli Gazete. ÇINARLI, Mehmet, (1977), GeçmiĢin Anıları, Günümüzün Acıları, Hisar, S. 165,: 4. ÇĠÇEK, Mustafa, (Aralık 1990), Babıâli'den Üstad Geçti, Öğüt, S. 66: 34. ÇĠFTÇĠ, Cemil, (Temmuz-Eylül 1983), Fırtınanın Ardındaki Gerçek, Mavera (Ö. S.), 7(80-82), 69-71. ÇĠFTÇĠ, Rümeysa, (25 Mayıs 1999), Eserleriyle Necip Fazıl: Cinnet Mustatili, Dava Taşı (Ö.S.), s. 10. ÇĠFTÇĠGÜZELĠ, Mehmed Cemal, (Temmuz-Eylül 1983), Gazeteci Necip Fazıl, Mavera (Ö. S.), 7(80-82), 139-144, (Diğer yayın: (1994), Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, s. 153-159, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları).
44
ÇĠFTLĠKÇĠ, Ramazan, (Haziran 1995), Necip Fazıl'la Tarih Muhasebesi, Yedi İklim, 9(63), 30-31. ÇOBAN, Ahmed, (2 Haziran 1983), Anadolu'da NFK Damgası, Yeni Devir. ÇOKUM, Sevinç, (1994), Necip Fazıl'in Roman ve Hikâyelerinde Kadın, Bütün Yönleriyle Necip Fazıl,s. 79-86, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. ÇOKUM, Sevinç, (25 Mayıs 1995), DüĢünen Beyin, Duyan Yürek, Türkiye. ÇOKUM, Sevinç, (27 Mayıs 1993), Ġnanan Sanatkâr, Türkiye. ÇOKUM, Sevinç, (3 Haziran 1983), ġimdi Dövün Sakarya, Yeni Düşünce, s. 28-29. ÇOKUM, Sevinç, (Temmuz 1980), Bir Törenin Ardından/Enel-Hak, Türk Edebiyatı, 7(81), 33-34. ÇOKUM, Sevinç. (Temmuz 1983), Ruh Burkuntularından Hikâyeler, Türk Edebiyatı, 10(117), 20-21. ÇOKYĠĞĠT, CoĢkun, (27 Mayıs 2004), Kelimelerin Efendisi, Dünden Bugüne Tercüman. ÇOLAK, Ali, (21 Haziran 2004), Necip Fazıl'ı 'Takdim' Eden Genç ġimdi BaĢbakan, Zaman. ÇOLAK, Ali, (25 Mayıs 2002), 2005 Yılı 'Necip Fazıl Yılı' Olacak mı?, Zaman. ÇOLAK, Ali, (27 Mayıs 1995), Necip Fazıl: Kendini Çoğaltan Ses, Zaman. ÇOLAK. Ali, (20 Haziran 2004), ġairler Dostluğu Neden Beceremez, Zaman. ÇÖLLÜ, Nadiye, (25 Mayıs 1999), Eserleriyle Necip Fazıl: Hikâyelerim, Dava Taşı (Ö.S.), s. 8. D., Abdullah Mesut, (15 Temmuz 1979), Akıncı ve Aksiyon, Akıncı Güç, S. 3: 9. DAĞLI, Nihat, (9 Haziran 1991), Madde-Mânâ Birliğine Uzanan Hicretin Adı: Necip Fazıl, Zaman. DEMĠR, Mustafa Sabri, (27 Mayıs 2004), Nar: Üzerimizde Emeği Büyük, Millî Gazete. DEMĠRCĠ, Ġbrahim, (Mayıs 2002), Necip Fazıl'ın ġiiri?, Yitik Düşler,nS. 19: 4-5. DENĠZ, Ġhsan, (1990), Metafiziksiz ġiir, Yönelişler, S. 47: 4. DENĠZ, Ġhsan, (21 Mayıs 2001), “Büyük Doğu" Hattı Nasıl Kuruldu?, Yeni Şafak. DENĠZ, Ġhsan, (31 Mayıs 2004), Yüzüncü Yılda Necip Fazıl, Yeni Şafak.
45
DEVRĠM, Hakkı, (8 Aralık 2002), BeĢ ArkadaĢ: Vâlâ Nurettin, P. Safa, Necip Fazıl, N. Nazif ve Nâzım Hikmet, Radikal. DĠCLEHAN, ġakir, (Haziran-Eylül 1993), Sanatkâr Necip Fazıl'in Üniversite Kavgası, İslâmî Edebiyat, S. 21: 19-24. DĠCLEHAN, ġakir, (Mayıs 1993), Büyük Doğu'nun Gözünde Üniversiteler, Yedi İklim, S. 38: 66-73. DĠKMEN, Ramazan (Mayıs 1993), Necip Fazıl'ın ġiirine Dair, Kayıtlar. DĠKMEN, Ramazan, (Haziran 1993), Bir Ödevdir Necip Fazıl'ı Okumak, Kayıtlar, S. 32: 4-6. DĠKMEN, Ramazan, (Temmuz-Eylül 1983), Necip Fazıl Ġçin Nasıl Yazmalı, Mavera (Ö. S.), 7(80-82), 78-81. DĠLĠPAK, Abdurrahman, (26 Mayıs 1983), Dört ĠnanmıĢ Adam Aranıyor, Millî Gazete. DĠLĠPAK, Abdurrahman, (26 Mayıs-1 Haziran 2000), NFK, Cuma, S. 500: 9. DĠNO, Abidin, (23 ĠkinciteĢrin, 1939), Senfoni Necip Fazıl'a KarĢı Ġsyan Bayrağını Çeken ġiirdir, Serveti Fünıın-Uyanış, S. 2257(572): 4-5. DĠRĠN, Ġlyas, (Mayıs 2001), Büyük Doğu Dergisi'nin Künyesi, Yedi İklim, 14(134), 71. DOĞAN, Ayhan, (Kasım 1955 ve ġubat 1956), Necip Fazıl ve Sanatı, Türk Sanatı, 3(41&44), (Diğer yayın: Bekir OğuzbaĢaran (1983), Necip Fazıl'ın Şiiri, s. 149-168, Ġstanbul: Kültür ve Sanat Yayınları). DOĞAN, Cemal, (23-26 Mayıs 1996), Necip Fazıl'a Göre Sol Niçin Kapalı? (1-4), Zaman. DOĞAN, D. Mehmet, (1984), Necip Fazıl Kısakürek: "Affedilmeyen", Türkiye Kültür ve Sanat Yıllığı, s. 578. DOĞAN, D. Mehmet, (1994), Bir Adam Yaratmak’ın Yeniden Sahnelenmesi Münasebetiyle Necip Fazıl Tiyatrosu, Bütün Yönleriyle Necip Fazıl,s. 103-108, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. DOĞAN, D. Mehmet, (1994), On Yıl Sonra Necip Fazıl, Bütün Yönleriyle Necip Fazıl,s. 12-16, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. DOĞAN, D. Mehmet, (Temmuz 1983), Son SultanüĢĢuara, Türk Edebiyatı, 10(117), 60-61. DOĞAN, Mehmet Can, (Ekim 1993), ġiir Ġçinde Tehlikeli Bir ġair, Araf Edebiyat, S. 1: 3-4, (Diğer Yayın: Bütün Yönleriyle Necip Fazıl,s. 19-21, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları). DOĞAN, Mehmet, (26 Ekim 1990), Necip Fazıl Kısakürek: 'ġiir hakikati arama iĢidir’, Yeni Düşünce.
46
DOĞAN, Muzaffer, (), Büyük Çile ve Mücadele Adamı Necip Fazıl Kısakürek, Necip Fazıl Armağanı, s. 43-49, Ġstanbul: Marifet Yayınları. DOĞAN, Muzaffer, (1984), Büyük Doğu'da Yazı Yazanların Listesi, Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı 1984/Necip Fazıl Armağanı,s. 243-245, Ġstanbul: Suffe Yayınları. DOĞAN, Muzaffer, (1984), Necip Fazıl Kısakürek'in Eserleri, Sujfe Kültür ve Sanat Yıllığı 1984INecip Fazıl Armağanı, s. 226-242, Ġstanbul: Suffe Yayınları. DOĞAN, Muzaffer, (1984), Necip Fazıl'ın Hayatı/Bir Asra Yakın Ömrün Kronolojisi (26 Mayıs 1904-25 Mayıs 1983), Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı 1984INecip Fazıl Armağanı, s. 143-161, Ġstanbul: Suffe Yayınları. DOĞAN, Muzaffer, (24 Mayıs 1984), Büyük Doğu, Yeni Devir. DOĞAN, Muzaffer, (24-30 Mayıs 1991), Necip Fazıl Bütün Ömrünü Cephede Geçiren Bir Kahraman, Cuma (Ö. S.), S. 47: 17. DOĞAN, Muzaffer, (26 Mayıs 2004), Ġdare Lambası ve GüneĢ, Vakit. DOĞAN, Muzaffer, (Mayıs 1993), Soylu Bir DüĢünce Bayrağı: Büyük Doğu, Yedi İklim, S. 38: 65. DOĞAN, Muzaffer, (Temmuz 1983), MürĢid ve Mürid, Türk Edebiyatı, 10(117), 43-44. DOĞAN, Muzaffer. (25-31 Mayıs 1990), 86. Doğum ve 7. Ölüm Yıldönümünde Büyük Çile ve Mücadele Adamı Büyük Öncü Necip Fazıl Kısakürek, Cuma, S. 7: 10-11. DOĞAN, Yasin. (Haziran 1987), Necip Fazıl Kısakürek, Altınoluk, S. 16: 40. DOĞRU, Adil, (27 Mayıs 1983), Necip Fazıl'a Rahmet, Yeni Devir. DOKSAT, Recep, (Haziran 1980), KonuĢma, Rapor, S. 9: 18-25. DUMANLI, Ekrem, (25 Mayıs 1996), Necip Fazıl Enstitüsü Gerekli, Zaman. DURAK, Mustafa, (1992), Sakarya Türküsü, Karşı, S. 58: 1-9. DURAK, Mustafa, (1994), Necip Fazıl'ın Çile ġiiri Üzerine, Karşı, S. 86-87: 35-50. DURAK, Mustafa, (Aralık 1993-Ocak 1994), Necip Fazıl'ın "Kaldırımlar" ġiiri Üzerine, Yeni Biçem, S. 8-9. DURBAġ, Refik, (15 Haziran 1983), Necip Fazıl Kısakürek: Karasevdalısı Kaldırımların, Milliyet Sanat Dergisi, S. 74: 22-23. DURBAġ, Refik, (2 Mart 2004), Medyada ġiir Savurganlığı, Sabah. DURSUN, Yusuf, (Haziran 1984), Anadolu'da Necip Fazıl, Mavera, 8(91), 23-26. DURUKAN, Hüseyin, (28 Mayıs 2000), Necip Fazıl ve Hocası, Yeni Şafak.
47
DURUKAN, Hüseyin, (31 Mayıs 1997), Necip Fazıl'ın ġiiri Huzursuzluğun ġiiridir, Yeni Şafak. DUYMAZ, Recep, (15 Ekim 1976), AhĢap Konak"ın Çevresinde, Sur, S. 8: 14-17. DUYMAZ, Recep, (15 Kasım 1976), AhĢap Konak"ın Yüksel'i, Sur, S. 9: 36-37. DÜZENLĠ, Yahya, (25 Mayıs 1999), Necip Fazıl 'Anılmalı' mı?/Ölüp de Ölmeyenler Bağlamında, Yeni Şafak. DÜZENLĠ, Yahya, (26 Mayıs 1999), 'Necip Fazıl Bilinci' Nedir?, Akit. DÜZENLĠ, Yahya, (26 Mayıs 1999), Niçin Gençliğe Hitabe?, Akit. DÜZENLĠ, Yahya, (28 Mayıs 1998), Ġslâm Türkiye'de Bozuldu, Yeni Şafak. DÜZENLĠ, Yahya, (Aralık 2003), 'DeğiĢim'i 'DeğiĢmez'de Arayan Adam: Necip Fazıl, Yedi İklim, 17(165), 52-54. DÜZENLĠ, Yahya, (Mayıs-Haziran 1986), Ayrılma Zorunluluğu ve OluĢum Üzerine, Tavır, S. 2: 13-14. DÜZGÜN, Nüvit, (Nisan 2002), Necip Fazıl Kısakürek's Biografie, Kafdağı, S. 55-56: 44-57. EBEOĞLU, Süleyman Nazif, (Kasım 1945), Yarının Türk ġiirinin Ġki Büyük Müjdecisi: Nazım Hikmet Ran-Necip Fazıl Kısakürek, Dünya. ECE, Hüseyin K., (Temmuz-Eylül 1983), “Hikâyelerim" Üzerine, Mavera (Ö. S), 7(80-82), 127-133. EDĠBOĞLU, Baki Süha, (5 ġubat 1966), Genç KuĢağın Birinci Plâna Çıkmasını Geciktiren Güçlü Soluk: Necip Fazıl Kısakürek, Cumhuriyet. EDĠPOĞLU, Bedirhan, (Kasım-Ocak 2005), Büyük Doğu Akademyası, İnkişaf, S. 1. EKĠCĠ, Gıyasettin, (Kasım-Aralık 2002), Bir Adam Yaratmak'a Dair Psikiyatrik Bir Okuma: Ölüm Korkusu, Kaşgar, S. 30: 38-45. EKĠZ, Osman Nuri, (Mayıs 1979), Necip Fazıl Kısakürek, Meşale, S. 32. ELĠBOL, Sadettin, (1990), Bergson Felsefesi ve Türkiye, Dergâh, S. 5: 16. ELĠBOL, Sadettin, (Temmuz-Eylül 1983), Mutlak'a Çağıran DüĢünür, Mavera (Ö. S.), 7(80-82), 87-88. EL-SAVVĠ, Azza, (1984), Necip Fazıl Kısakürek'in Ġslâmî DüĢüncesi", Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı 1984INecip Fazıl Armağanı, s. 198-204, Ġstanbul: Suffe Yayınları, (Diğer yayın: (1996), Necip Fazıl Armağanı,s. 50-51, Ġstanbul: Marifet Yayınları).
48
EMĠL, Birol, (Ağustos 1983), Büyük Köklerin ve "Çile "nin ġâiri", Türk Edebiyatı, S. 118: 16-17. EMĠR, Sabahat, (19 Kasım 2002), Necip Fazıl ġehir Tiyatrolarında, Türkiye. EMRE, Akif, (25 Mayıs 1999), Fikir Öfkesi, Yeni Şafak. EMRE, Ġsmet, (Ekim 1990), Üç Devir Üç Ġnsan: M. Akif, N. Fazıl, S. Karakoç, İlim ve Sanat, S. 27: 55-57. ENGĠN, Nuri, (Ağustos 1990), Mütefekkir Necip Fazıl, Türk Yurdu, 10(36), 59-60. ENGĠNÜN, Ġnci, (Temmuz 1983), Tohum, Yönelişler, S. 25: 20-24. ER, Rahim, (21 Haziran 2004), Üstad Filmi ve Necip Fazıl Müzesi 1, Türkiye. ER, Rahim, (22 Haziran 2004), Üstad Filmi ve Necip Fazıl Müzesi 2, Türkiye. ER, Rahim, (25 Mayıs 2000), Necip Fazıl, Türkiye. ER, Rahim, (26 Mayıs 1999), Necip Fazıl, Türkiye. ERCĠLASUN, Bilge, (Temmuz 1983), Necip Fazıl ve Zaman, Türk Edebiyatı, 10(117), 90-92. ERDAL, Ali, (Ağustos 1983), Bir Gün AnlaĢılır ġiir, Türk Edebiyatı, S. 118: 22-23. ERDOĞAN, Mehmet, (1988), Dağların Dili, Ayane,S. 1: 4. ERDOĞAN, Mehmet, (1988), Faruk Nafiz Çamlıbel ve Hece ġiiri, Ayane, S. 9: 4. ERDOĞAN, Mehmet, (Nisan 1996), ġairlerimiz Kahramandır, Dergâh, 7(74), 9-10. EREN, Burhan, (25 Mayıs 2002), Necip Fazıl: Yüceltilerek Üstü Örtülen 'Çile'li ġâir, Zaman. ERER, Tekin, (1 Haziran 1983), Necip Fazıl Kısakürek, Son Havadis. ERER, Tekin, (24 Haziran 1983), Atatürk ve Necip Fazıl, Son Havadis. ERGÜN, Mehmet, (Ağustos 2004), Makâm-ı Yusuf'ta Ġki KarĢıt: Sabahattin Ali ile Necip Fazıl, Kaçak Yayın, S. 16: 27-32. ERGÜN, Mehmet, (t.y.), Yazar Olacak Çocuk 7: Büyük Doğu'nun "Dava Mihrakı", Za-man/Kitap. ERGÜZEL, M. Mehdi, (Temmuz 1983), Hitabelerinde Necip Fazıl, Türk Edebiyatı, 10(117), 39-41. ERGÜZEL, M. Mehdi, (Temmuz 1988), KehkeĢanlara KaçmıĢ Eski GüneĢleri An..., Türk Edebiyatı, 14(177), 27.
49
ERĠNMEZ, Nâzım, (Eylül-Ekim 1969), ġiirlerim, Tohum, S. 43. ERKĠLETOĞLU, Halit, (Haziran-Temmuz), Üstad'in Mücevher Dizeleri, Kültür ve Sanat, S. 39-40, 6-10. EROĞLU, Ebubekir, (Ağustos 1975), Kitaplar: Necip Fazıl Kısakürek, Hitabe, Diriliş, S. 12: 79. EROĞLU, Ebubekir, (Mart 1975), Kitaplar: O ve Ben (N. F. Kısakürek), Diriliş, S. 7: 94. EROĞLU, Ebubekir, (Mayıs 1993), Büyük Doğu: Bir Anket, Yedi İklim, S. 38: 56-57. EROĞLU, Ebubekir, (Nisan 1975), Kitaplar: Bâb-ı Alî/Sultan Vahidüddin, Diriliş, S. 8: 79. EROĞLU, Ebubekir, (Nisan 1982), Ġki Tasnif ve Bir YaklaĢım, Yönelişler, S. 17: 1-4. EROĞLU, Ebubekir, (Nisan 2002), Büyükdoğu: Eine Umfrage, (Çev: Nüvit Düzgün), Kafdağı, S. 55-56: 90-92. EROĞLU, Ebubekir, (Temmuz 1983), Bir Yazar Soyu, Türk Edebiyatı, 10(117), 85. EROĞLU, Ebubekir, (Temmuz 1983), Necip Fazıl ġiirinde 'Ben'in OluĢumu, Yönelişler, S. 25: 12-17. EROĞLU, Ebubekir, (Temmuz-Eylül 1983), Ġyi Biliriz, Mavera (Ö. S.), 7(80-82), 76-77. EROĞLU, Ebubekir. (Temmuz-Ağustos 2000), Büyük Doğu, Ki-tap-lık, S. 42: 150. EROĞLU, Hasan Hüseyin, (Temmuz-Ağustos 1983), Kültür ve Sanat"ta Necip Fazıl, Kültür ve Sanat (Ö. S.), S. 28-29: 56-58. ERġENKAL, Erol, (28 Mayıs 1983), Necip Fazıl Kısakürek'in Ardından..., Tasvir. ERTOP, Konur, (15 Haziran 1982), Türk Edebiyatında Hapishane (2)/Hapisteki Ozanlar Ġnançlarını ve Geleceğe Umutlarını Yitirmediklerini Gösteriyorlar, Milliyet Sanat Dergisi, S. 50: 14-17. ERTOP, Konur, (t.y.), Necip Fazıl'ın ġiiri, Bugünün Çok Gerisinde Kalan Bir Duyarlığın Yarı Yolda BırakılmıĢ Ürünleridir, Milliyet Sanat Dergisi, S. 252. EYGĠ, Mehmet ġevket, (4 Haziran 1980), Sultanü'Ģ ġuara, Büyük Gazete. FARSAK, Yasemin, (25 Mayıs 1999), Eserleriyle Necip Fazıl: Rapor-1, Dava Taşı (Ö.S.), s. 7. FERSOY, Orhan Cemal, (Temmuz 1980), En Büyük ġair, Türk Edebiyatı, 7(81), 6. FEYZĠOĞLU, Muin, (Eylül 1983), Batı Tefekkürü ve Ġslam Tasavvufu, Kültür ve Sanat, S. 20: 9-11.
50
FEYZĠOĞLU, Muin, (Temmuz-Ağustos 1983), Süper Sanatkârdın: Kısakürek, Kültür ve Sanat (Ö. S.), S. 28-29: 7-9. FIRAT, Aybars, (25 Mayıs 1998), Üstad'a Arzuhalimdir, Hergün. FĠDANĠL, Mahmut, (Haziran 1983), Hey Gidi Gölgeler Ülkesi Dünya, ErciyeslNecip Fazıl Kısakürek Eki, S. 66. FĠDANĠL, Mahmut, (Haziran-Temmuz), Necip Fazıl'a Dil Uzatanların Topuna Birden, Kültür ve Sanat, S. 39-40: s. 2-3. FĠDANĠL, Mahmut, (Mart 1982), ġairler Sultanı Necip Fazıl'ı Ziyaret, Kültür ve Sanat, S. 12: 5-8. FĠDANĠL, Mahmut, (Temmuz-Ağustos 1983), Necip Fazıl'ın Tiyatro AnlayıĢı ve Piyesleri Üzerine, Kültür ve Sanat (Ö. S.), S. 28-29: 21-25. GAZĠOĞLU, Murat, (25 Mayıs 1998), Bir Üstadın Portresi: Necip Fazıl Kısakürek, Hergün. GENÇ, Nihat, (Ağustos 2004), Bozuk Ölümler, Kaçak Yayın, S. 16: 33. GENÇOSMANOĞLU, Niyazi Yıldırım, (3 Haziran 1983), Seviye Göstergesi, Yeni Düşünce. GENGEÇ, Ali, (Temmuz-Ağustos 1983), Üstad'dan Hatıralar, Kültür ve Sanat (Ö.S.), S. 28-29: 12-13. GERÇEKER, Mehmet, (Mayıs-Temmuz, 1989), Bir Fikir ve Edebiyat ġehsüvarı: Necip Fazıl, Adımlar, S. 5-7: 19-20. GEZER, Zeki, (Mart 1996), Sultanü'Ģ-ġuarâ Necip Fazıl, Türk Edebiyatı, S. 269. GEZGĠN, Hakkı Süha, (31 Mayıs 1940), Necip Fazıl, Yeni Mecmua, S. 3: 5. GONCAGÜL, Hüseyin. (22 Mayıs 2004), Necip Fazıl 100 YaĢında, Millî Gazete. GÖÇER, Ali, (Ekim-Aralık 2002), Bir Adam Yaratmak Zor ĠĢ, Yedi İklim, S. 151-153: 4-45. GÖÇER, Ali, (Kasım-Aralık 2002), Aklın Sınırlarında Bir VaroluĢ Sorgulaması, Kaşgar, S. 30: 46-48. GÖKALP, Mehmet, (1965), Reis Bey, Tohum, S. 6. GÖKALP, Mehmet, (Ağustos 1983), Maveradan Sesler Getiren Adam, Türk Edebiyatı, S. 118: 41-43. GÖNEN, Tuncer, (Bahar 1968), Dünden Bugüne Necip Fazıl Kısakürek, Yordam, 3(18): 40-45. GÖNENÇ, Edip, (26 Mayıs 1984), Üstad ve ġiiri, Millî Gazete.
51
GÖNENÇ, Edip, (Temmuz-Eylül 1983), Necip Fazıl'da Karakterin Boyutları, Mavera (Ö. S.), 7(80-82) : 59-63. GÖZE, Ergun, (1969), ġiir, Tercüman. GÖZE, Ergun, (24 Nisan 1974), Çile, Tercüman. GÖZE, Ergun, (26 Mayıs 1983), Durun Kalabalıklar, Tercüman. GÖZE, Ergun, (27 Mayıs 1983), Emsalsiz Ġncelik, Tercüman. GÖZE, Ergun, (28 Mayıs 1983), Bir BaĢka Ġncelik, Tercüman. GÖZE, Ergun, (31 Mayıs 1983), O Bir Çile Yumağı Ġdi, Tercüman. GÖZE, Ergun, (4 Haziran 1983), Sayın O. A., Tercüman. GÖZE, Ergün, (31 Mayıs 1983), O Bir Çile Yumağı Ġp Ġdi, Tercüman. GUVEMLI, Zahir Sıtkı, (1 Ġkincikanun 1938), Bir Adam Yaratmak ve Ġncir Ağacı, Türk Tiyatrosu, S. 85: 3-4. GÜLTEKĠN, Feyzullah, (16 Haziran 1998), Yahya Düzenli: Üstad Bir Devrimciydi, Akit. GÜLTEKĠN, Vahdet, (1935), Kısakürek'e Kısa Cevap, Yeni Adam, S. 90: 90. GÜMÜġ, Ali, (Haziran 1983), Onun Çilesi, Türk Edebiyatı, 10(116): 7. GÜN, Ahmet F., (8 Kasım 2000), Büyük Doğu’nun Perspektifinden Laikliğe Farklı Bir BakıĢ -I, Millî Gazete. GÜN, Ahmet F., (9 Kasım 2000), Büyük Doğu’nun Perspektifinden Laikliğe Farklı Bir BakıĢ -II, Millî Gazete. GÜNAY, Tuğrul, (28 Ocak 2002), Nazım Hikmet'e ve Necip Fazıl'a, Hürriyet. GÜNAYDIN, Selma, (Eylül 1995-Ekim 1995), Necip Fazıl'a ve Sanatına Yöneltilen EleĢtiriler I-II: Hikâyeciliği, Özlenen Fark/Bülten, S. 7: 24-25; S. 8: 15-16. GÜNAYDIN, Selma, (Eylül 2002), Necip Fazıl'a Yöneltilen EleĢtiriler: Necip Fazıl'da EleĢtiri, Yedi İklim, 15(150): 21-24. GÜNAYDIN, Selma, (Kasım 1995-Aralık 1995), Necip Fazıl'a ve Sanatına Yöneltilen EleĢtiriler III-IV: Romancılığı, Özlenen Fark/Bülten, S. 9: 16-17; S. 10: 16-17. GÜNAYDIN, Selma, (Mart 2003), Necip Fazıl'ın ġiirine Yöneltilen EleĢtiriler III, Yedi İklim, 15(156): 37-43. GÜNAYDIN, Selma, (Mayıs, 2003), Necip Fazıl'ın ġiirine Yöneltilen EleĢtiriler IV, Yedi İklim, 15(158): 48-52.
52
GÜNAYDIN, Selma, (Ocak 2003), Necip Fazıl'ın ġiirine Yöneltilen EleĢtiriler I, Yedi İklim, 15(154): 33-37. GÜNAYDIN, Selma, (ġubat 2003), Necip Fazıl'ın ġiirine Yöneltilen EleĢtiriler II, Yedi İklim, 15(155): 34-38. GÜNAYDIN, Yusuf Turan, (Eylül 1994), Roman, Hikâye ve Necip Fazıl, Özlenen Fark/Bülten, S. 1: 31. GÜNAYDIN, Yusuf Turan, (Kasım 1995), Nakd-i Rical Geleneği ve Babıâli, Özlenen Fark/Bülten, S. 9: 25. GÜNDEM, Mehmet, (26 Mayıs 2002), Cahit Tanyol: Ben Hep Geç Kaldım, Turkuaz/Zaman, S. 6: 14-15. GÜNER, Agâh Oktay, (25 Mayıs 1993), Necip Fazıl Kısakürek, Türkiye. GÜNER, Ahmet, (25 Kasım 1975), Öldürülen 50'ncı Yıl, Ortadoğu. GÜNGÖR, Semih, (1984), Necip Fazıl'ın Ölümü, Cenazesi ve Vasiyeti, Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı 1984/Necip Fazıl Armağanı, s. 218-225, Ġstanbul: Suffe Yayınları. GÜNGÖR, Semih, (1984), Necip Fazıl'ın Sanat Eserleri, Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı 1984/Necip Fazıl Armağanı, s. 72-77, Ġstanbul: Suffe Yayınları. GÜNGÖR, Semih, (1996), Bir Külliyatın Tasnifi ve Değerlendirilmesi, Necip Fazıl Armağanı, s. 91-107, Ġstanbul: Marifet Yayınları. GÜNGÖR, Semih, (24 Nisan 1983), Tasavvuf Kitapları, Yeni Devir. GÜNGÖR, Semih, (28 Mayıs 1983), Üstad'm Ölümü, Yeni Devir. GÜNGÖR, Semih, Borazan/Necip Fazıl'ın Mizah Gazetesi, Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı 1984/Necip Fazıl Armağanı, s. 205-217, Ġstanbul: Suffe Yayınları. GÜNYOL, Vedat, (15 Haziran 1985), Giderayak: 3/Haziran '85 BaĢları, Milliyet Sanat Dergisi, S. 122: 21. GÜR, Alim, (Ekim 1987), Necip Fazıl'da Metafizik Buhran, Türk Edebiyatı, 13(168), 20-21. GÜR, Alim, (Ekim 1991), Necip Fazıl'ın ġiirlerinde Bazı Metafizik Unsurlar, İlim ve Sanat, S. 30: 34-40. GÜRBÜZ, Ülker, (1977), Üslûp Sahibi Olmak Meselesi II, Hisar, S. 165. GÜRDOĞAN, Nazif, (2 Haziran 2004), Necip Fazıl Kısakürek ya da Hayatın ġiirini Yakalamak, Yeni Şafak. GÜRDOĞAN, Nazif, (25 Mayıs 2000), Çile'nin ġairi, Yeni Şafak.
53
GÜRDOĞAN, Nazif, (27 Mayıs 1999), DüĢünce Sanat ve Eylem Ustası: Necip Fazıl, Yeni Şafak. GÜREL, Tuna, "Necip Fazıl Yıh Resmen BaĢladı", Zaman, 20 Haziran 2004. GÜREL, Tuna, (25 Nisan 2004), 100 YaĢında Yeniden Doğuyor, Zaman. GÜRSOY, ġeref, (28 Kasım 1963), Tiyatro Yazarlarından Portreler: Necip Fazıl Kısakürek, Akşam. GÜVEMLĠ, Zahir Sıtkı, (1 Ocak 1938), Necip Fazıl Kısakürek, Varlık, S. 108: 567. GÜVEMLĠ, Zahir Sıtkı, (Mart 1938), Bir Adam Yaratmak Piyesini Tahlil, Türk Tiyatrosu (Ö. S.), S. 87: 1-7 ve 10-14. GÜVEMLĠ, Zahir Sıtkı, (Mart 1938), Cevap Veriyorum!, Türk Tiyatrosu (Ö. S.), S. 87: 14-15. GÜVEN, Ercan, (31 Mart 2000), Necip Fazıl Sendromu, Milliyet. HACALOĞLU, Yücel, (Nisan 1994), Tannöver'in Necip Fazıl Ġçin Tavsiye Mektubu, Türk Yurdu, S. 55. HACIEMĠNOĞLU, Necmettin. (Temmuz 1983), Türkçe'nin Sultanı, Türk Edebiyatı, 10(117), 13-14. HAKSAL, Ali Haydar, (Aralık 2004), Güne DüĢen Notlar: Necip Fazıl'ın Bir Bilinmeyeni, Yedi Ġklim, S. 177: 66-67. HAKSAL, Ali Haydar, (25 Mayıs 2000), Mektup VI-Efendim, Muhterem Üstadım, Millî Gazete. HAKSAL, Ali Haydar, (25 Mayıs 2004), 100. Doğum Yıldönümünde Üstad Necip Fazıl -I-, Millî Gazete. HAKSAL, Ali Haydar, (25 Mayıs 2004), 100. Doğum Yıldönümünde Üstad Necip Fazıl -II-/Bir Gençlik..., Millî Gazete. HAKSAL, Ali Haydar, (27 Mayıs 2003), Üstad Necip Fazıl'ın Ölümünün 20. Yılı Nazilli Konferansı -I-, Millî Gazete. HAKSAL, Ali Haydar, (7 Eylül 2004), Ruhun Dili: Büyük Doğu, Millî Gazete. HAKSAL, Ali Haydar, (Ağustos 2004), Üstat Necip Fazıl, Kaçak Yayın, S. 16: 32. HAKSAL, Ali Haydar, (Ekim-Arahk, 2002), Bir Adam Yaratmak'ı Ġzlerken ve Yeniden Okurken, Yedi İklim, 16(151)-153, 28-37. HAKSAL, Ali Haydar, (Haziran 1993), Necip Fazıl ve Öyküsü, Yedi İklim, S. 39: 3-5.
54
HAKSAL, Ali Haydar, (Haziran-Ağustos, 2002), Yeniden Okumalar: Kafa Kâğıdı: Acı Çeken Ruhun Romanı, Yedi İklim, 15(147-149), 26-30. HAKSAL, Ali Haydar, (Mayıs 1987), Yağmur'un Önündeki Cinnet, Yedi İklim, S. 3: 21-233. HAKSAL, Ali Haydar, (Mayıs 1993), DönüĢümler KavĢağında Büyük Doğu, Yedi İklim, S. 38: 60-62. HAKSAL, Ali Haydar, (Mayıs 2001), Büyük Doğu Nasıl Çıktı, Neler Yaptı?, Yedi İklim, 14(134), 52-57. HAKSAL, Ali Haydar, (Mayıs 2001), Büyük Doğu/Cuma Günleri Çıkar Siyasî ve Edebî Mecmua 17 Eylül 1943-5 Mayıs 1944, 30 Sayı, Yedi İklim, 14(134), 72-80. HAKSAL, Ali Haydar, (Temmuz-Eylül 1983), Necip Fazıl'daki Bazı Unsurlara Bir YaklaĢım Denemesi, Mavera (Ö. S.), 7(80-82), 72-75. HARB, Muhammed, (1988), Bir Adam Yaratmak Çevirisi Önsözü, (Çev: M. Enes Kadıoğlu), İslâmî Edebiyat, S. 2. HARB, Muhammed, (Nisan-Haziran 1994), Türk Tiyatrosu, Necip Fazıl ve Bir Adam Yaratmak, (Çev: Fuat Ak), İslâmî Edebiyat, S. 24: 28-30. HAREKET, (Ekim-Mart 1976-1977), Bir Mahkeme Kurulurken, Hareket, 10(115), 61. HASIRCI, Metin, (25 Mayıs 2001), Üstâd Necip Fâzıl'sız 18. Yıl, Akit. HATEMI, Hüseyin, (1987-1988), DüĢünür-Sanatkâr ve Uzman Arasındaki Fark/Necip Fazıl, Girişim, S. 27-28: 40-41. HATĠBOĞLU, Yasin, (31 Mayıs 1983), "...Ve Ġnna Ġleyhi Raciuun!..", Millî Gazete. HATĠPOĞLU, Yasin, (31 Mayıs 1984), Ġyi Ġnsanlar Ġyi Atlar, Millî Gazete. HAYBER, Abdülkadir, (Temmuz 1983), Benim Filozofum Necip Fazıl, Doğuş Edebiyat, S. 16: 10-11. HAYYATOĞLU, Habib, (20 Haziran 1983), Üstad'in Ardından, Yeni Devir. HAYYATOĞLU, Habip, (Kasım 1983), Ġman ve Ġslam Atlası, Mavera, S: 84: 42-43. HAYYATOĞLU, Habip, (ġubat 1984), Necip Fazıl Hakkında Ġki Kitap", Mavera, 8(87), 61-62. HAZAR, M. Nedim, (26 Mayıs 2001), Beyni Sızlayan Biri, Zaman. HEKĠMOĞLU ĠSMAĠL, (26 Mayıs 1998), Necip Fazıl Kısakürek, Zaman. HEKĠMOĞLU, ġebnem, (25 Mayıs 1999), Eserleriyle Necip Fazıl: Hikâyelerim, Dava Taşı (Ö.S.), s. 8.
55
HIZLAN, Doğan, (14 Ocak 2001), Takma Yazarlar DeĢifre Oldu, Hürriyet. HIZLAN, Doğan, (6 Haziran 1983), Necip Fazıl, Yankı. HIZLAN, Doğan, (6 Haziran 2004), Hayatında Mümin Edebiyatta Münkir Ġdi, Hürriyet. ILGAZ, Afet, (13 Mayıs 1998), Adnan Menderes ve Necip Fazıl Kısakürek, Yeni Şafak. ILGAZ, Afet, (28 Mayıs 1995), Üstad, Yeni Şafak. ILICAK, Nazlı, (2 Haziran 1983), Fikri Ġdam Etmek!, Tercüman. ILICAK, Nazlı, (28 Mayıs 1983), Kısakürek Ġçin, Tercüman. IġIK, Ġhsan, (Nisan 1978), Necip Fazıl Kısakürek'in Oyunlarına Toplu BakıĢ, Mavera, S. 17: 26-41. ĠLBAK, Üzeyir, (1986), Ġbn Teymiyye ve Eseri, Kitap Dergisi, S. 7: 8. ĠLYASOĞLU, F. Sabit, (t.y.), Öfke ve Hiciv, İlim ve Sanat, S. 23. ĠMZASIZ, (1 Haziran 1983), Necip Fazıl Kısakürek Öldü, Milliyet Sanat Dergisi, S. 73: 59. ĠMZASIZ, (1 Haziran 2000 ), O Toplumun Sesiydi, Akit. ĠMZASIZ, (1 Haziran 2004 ), Necip Fazıl'a Armağandır, Zaman. ĠMZASIZ, (10 Haziran 1983), Bir Üstad Gitti, Yeni Düşünce. ĠMZASIZ, (11 Ekim 1953 ), Nifak Unsurlarına KarĢı Alınan Tedbirlerin Neticesi, Zafer. ĠMZASIZ, (14 Ocak 2002), Nazım ve Necip Fazıl, Vatan. ĠMZASIZ, (15 Ağustos 2004), 'Büyükdoğu ideali BOP gibi evrenseldi' , Yeni Şafak, ĠMZASIZ, (14 Ekim 2004), 'Çile' Azerbaycan Türkçesinde, Türkiye, ĠMZASIZ, (15 Haziran 1983), Bir Necip Fazıl ki..., Çağımıza Selam. ĠMZASIZ, (15 Mayıs-15 Haziran 1990), Edebiyatımızın Bodler'i Üstadı Rahmetle Anıyoruz, Panel, S. 17: 55. ĠMZASIZ, (15-21 Haziran 1990), Tarihi Davalar/'Tanık" Necip Fazıl "Sanık" Kürsüsünde", Cuma, S. 10: 31. ĠMZASIZ, (17 Haziran 1998), Üstad Necip Fazıl ve Aksiyonu Konulu Panel Trabzon'da Yapıldı, Yeni Düşünce. ĠMZASIZ, (18 Aralık 2004), MĠT'in Kitaba Armağanı; Necip Fazıl'ın Resimleri, Yeni Şafak.
56
ĠMZASIZ, (18 Aralık 2004), Yazın ve Fikir Dünyasının Öncüsü 'Sultan-üĢ-ġuara', Yeni Şafak. ĠMZASIZ, (1933), Kedi Pençesi, Servet-i Fünun-Uyanıs, S. 1916. ĠMZASIZ, (1950), Basınımızda Köylü, Yağmur ve Toprak, S. 23. ĠMZASIZ, (1979), Ġçtihat Meselesi, Hareket, S. 2. ĠMZASIZ, (1983), Giden Aydan Bu Aya, Gösteri, S. 32. ĠMZASIZ, (1996), Aydınlar ve Necip Fazıl, s. 441-443, Necip Fazıl Armağanı, Ġstanbul: Marifet Yayınları. ĠMZASIZ, (1996), Necip Fazıl'ın Bibliyografyası, Necip Fazıl Armağanı, s. 115- 118, Ġstanbul: Marifet Yayınları. ĠMZASIZ, (1996), Necip Fazıl'ın Kronolojik Biyografisi, Necip Fazıl Armağanı, s. 108-114, Ġstanbul: Marifet Yayınları. ĠMZASIZ, (1996), Necip Fazıl'ın Ölümü ve Vasiyeti, Necip Fazıl Armağanı, s. 85-90, Ġstanbul: Marifet Yayınları. ĠMZASIZ, (1996), Ölüm Yıldönümlerinde Üstad Necip Fazıl Kısakürek, Necip Fazıl Armağanı, s. 438-441, Ġstanbul: Marifet Yayınları. ĠMZASIZ, (2 Ağustos 1979), Mahzun Ramazan, Akıncı Güç, S. 4: 9. ĠMZASIZ, (20 Mayıs 1998), Necip Fazıl'la Bir Hafta, Zaman. ĠMZASIZ, (20-26 Nisan 1990), Tarihi Davalar/Tövbe Etmeni Hatırlatmak Müslümanlık Görevimdir, Cuma, S. 3: 33. ĠMZASIZ, (21 Ağustos 1943), Büyük Doğu, Çınaraltı, S. 100: 8. ĠMZASIZ, (21 Mayıs 1983), Üstad'ı Uğurladık/Eyüp Sırtlarında Sancaklar Çağıldıyor, Millî Gazete. ĠMZASIZ, (24 Mayıs 1993), Ölümünün 10. Yılında Sultanu'Ģ ġuara: Necip Fazıl Kısakürek, Yeni-Hafta. ĠMZASIZ, (24-30 Mayıs 1991), Ġslâm Yenilenmez AnlayıĢı Yenilemek Gerek, Cuma (Ö. S.), S. 47: 2. ĠMZASIZ, (25 ĠlkteĢrin 1935), Tohum/Necip Fazıl Kısakürek, Türk Tiyatrosu, S. 6. ĠMZASIZ, (25 Mayıs 1983), Rahmetle Anıyoruz, Millî Gazete. ĠMZASIZ, (25 Mayıs 1993), Türkçe'nin En Büyük ġairi, Türkiye. ĠMZASIZ, (25 Mayıs 1995), Bedbaht Ama Mesudum, Türkiye.
57
ĠMZASIZ, (25 Mayıs 1998), Necip Fazıl Ġçin ne Dediler?, Yeni Mesaj. ĠMZASIZ, (25 Mayıs 1998), Üstada Rağmen Üstadı Anlatmak, Yeni Mesaj. ĠMZASIZ, (25 Mayıs 1998), Vefatının OnbeĢinci Yılında Üstad'ı Rahmetle Anıyoruz/Aynalar söyleyin bana ben kimim?, Yeni Mesaj. ĠMZASIZ, (25 Mayıs 1999), Anılarda Necip Fazıl, Dava Taşı (Ö.S.), s. 11. ĠMZASIZ, (25 Mayıs 1999), Çile ile Örülen 78. Yıl, Akit. ĠMZASIZ, (25 Mayıs 1999), Necip Fazıl'ı Anmaya Değil; Anlamaya Davet Ediyoruz, Dava Taşı (Ö.S.), s. 1. ĠMZASIZ, (25 Mayıs 1999), Necip Fazıl'ın Kronolojik Biyografisi, Dava Taşı (Ö.S.), s. 4. ĠMZASIZ, (25 Mayıs 1999), Üstad Ġçin Toplantılar, Türkiye. ĠMZASIZ, (25 Mayıs 2001), Gaib'in Sevdalısı, Yeni Şafak. ĠMZASIZ, (25 Mayıs 2003), Kısakürek'in Çileli Yılları, Türkiye. ĠMZASIZ, (25 Mayıs 2004), ġiirleri, Eserleri, Hayatı ve Hayatı AlgılayıĢı ile 'Üstad', Yeni Şafak. ĠMZASIZ, (25 Mayıs 2004), Üstad'in Anısına Bir Selam Niyetine, Yeni Şafak. ĠMZASIZ, (25 ġubat 1938), Edebî Hayatımızda Bir Hâdise: Necip Fazıl'ın "Bir Adam Yaratmak" Piyesi Çok Muvaffakiyet Kazandı, Tan. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 1983), Bir Kez Daha Yetimiz/Üstad Necip Fazıl da Hakk'a Yürüdü, Yeni Devir. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 1983), Çile Dolu 78 Yıllık Bir Ömür, Millî Gazete. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 1983), Necip Fazıl Ebedi Yere Göçtü, Millî Gazete. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 1983), Necip Fazıl Kısakürek Öldü, Hürriyet. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 1983), Necip Fazıl Kısakürek Öldü, Milliyet. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 1983), Necip Fazıl Vefat Etti, Türkiye. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 1983), ġairler Sultanı Ölümsüzlük Aleminde, Tercüman. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 1983), ġairler Sultanı Ölümsüzlük Âleminde, Tercüman. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 1983), Üstad Necip Fazıl Kısakürek Vefat Etti, Son Havadis. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 1994), Fotoğraflarla Necip Fazıl Kısakürek, Türkiye.
58
ĠMZASIZ, (26 Mayıs 1998), Hakikati Arama ĠĢi: ġairlik, Yeni Mesaj. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 1999), Sultan-ü'Ģ-ġuara/Necip Fazıl'ı ve Mücadelesini Vefatının 16. Senesinde Daha Ġyi Anlıyoruz, Gündüz. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 2000), Üstad Bir BaĢkaydı, Yeni Şafak. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 2001), Bir Necip Fazıl Geçti, Yeni Mesaj. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 2004), Necip Fazıl Anılıyor, Dünden Bugüne Tercüman. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 2004), TYB BaĢkanı Necmettin Turinay: BOP'a karĢı Büyük Doğu yeniden değerlendirilmeli, Vakit. ĠMZASIZ, (26 Mayıs 2004), TYB'den Üstad'a 100 Yıl Kutlaması, Millî Gazete. ĠMZASIZ, (27 Mayıs 1983), Durun Kalabalıklari/Binlerce ĠnanmıĢ Genç Adam TaĢıdı O'nu, Yeni Devir. ĠMZASIZ, (27 Mayıs 2000), O Edebiyatın Soluğuydu, Yeni Şafak. ĠMZASIZ, (27 Mayıs 2004), Üstad'ın Yılı, Türkiye. ĠMZASIZ, (27 Ocak 1953), Ġrtica Cephesinden Kaçan Gencin ĠfĢaatı, İstiklâl. ĠMZASIZ, (27 Ocak 1953), Savcıya bir mektup tevdi ettik, İstiklâl. ĠMZASIZ, (28 Mayıs 1983), Necip Fazıl'ın Ardından, Tercüman. ĠMZASIZ, (28 Mayıs 1983), Üstad Hakkında Ne Dediler?, Millî Gazete. ĠMZASIZ, (28 Mayıs 2000), Anmaya Değil Anlamaya Davet, Yeni Şafak. ĠMZASIZ, (28 Mayıs 2000), Üstad'in edebi ve ideolojik yönleri Server Vakfının özel oturumlarında ele alındı.../Durumun Değil, DuruĢların Adamı, Millî Gazete. ĠMZASIZ, (3 Aralık 1975), 50. Sanat Yılı Jübilesi, Ufuk (Haftalık Gazete). ĠMZASIZ, (3 Aralık 1975), 50. Sanat Yılı Jübilesi, Ufuk (Haftalık Gazete), S. 330: 8-9. ĠMZASIZ, (30 Mayıs 1983), Tedirgin Bilincin "Çile"si Bitti, Nokta. ĠMZASIZ, (31 Mayıs 1998), Vekar ve Samimiyet Timsali Necip Fazıl'ı Anma Toplantıları, Millî Gazete. ĠMZASIZ, (4 Haziran 1983), Ġki ġiir ve DüĢündürdükleri, Millî Gazete. ĠMZASIZ, (5 Haziran 1988), Necip Fazıl Kısakürek: "Cinnetle Cennet Arasında", Nokta, s. 68-71. ĠMZASIZ, (6 Haziran 1983), Elliye Yakın Eser, Bayrak.
59
ĠMZASIZ, (6 Haziran 1983), Eserleriyle BütünleĢen Sanatçı, Bayrak. ĠMZASIZ, (6 Haziran 1983), Necip Fazıl'ı da Kaybettik, Hayat. ĠMZASIZ, (6 Haziran 1983), Türk ġiir ve DüĢüncesi Büyük Ustasını Kaybetti, Bayrak. ĠMZASIZ, (6 Haziran 1983), Türk ġiir ve DüĢüncesinin Maveraya Açılan Penceresi, Bayrak. ĠMZASIZ, (6-12 Nisan 1990), Tarihi Davalar/Yassıada'da Necip Fazıl ve Egesel, Cuma, S. 1: 25. ĠMZASIZ, (7 Temmuz 1962), Necip Fazıl'ın Yeni "Çile’si", Akşam. ĠMZASIZ, (Ekim 1977), “Bir Adam Yaratmak" Çekimi Tamamlandı, Mavera, S. 11: 44. ĠMZASIZ, (Ekim-Mart 1976-1977), Mahkeme, Hareket, 10(115), 62-82. ĠMZASIZ, (Eylül 1980), Necip Fazıl'a "Sultan-üĢ ġu-ara" Unvanı Verildi, Hisar, 20(272): 1. ĠMZASIZ, (Haziran 1979), Ġslamcılık Cereyanı, Hareket, S. 5. ĠMZASIZ, (Haziran 1983), Ölüm, Sonsuzluk, Necip Fazıl Kısakürek, Edebiyat, S. 38 (101): s. 1. ĠMZASIZ, (Haziran 2004), Necip Fazıl Kısakürek/MeĢ'um Yakut, Yedi İklim, 17(171), 62-64. ĠMZASIZ, (Haziran-Temmuz 1987), Panel, Tavır, S. 3: 18. ĠMZASIZ, (Kasım 1977), Bir Adam Yaratmak Basın Mensuplarına Gösterildi, Mavera, S. 12: 44. ĠMZASIZ, (Mayıs 1984), Necip Fazıl'a Rahmet, İslâm, S. 9: 52. ĠMZASIZ, (Mayıs 1987), Basın Bildirisi, Tavır, S. 2: 16-17. ĠMZASIZ, (Mayıs 1992), Rahmetle Andığımız Ġnsan Necip Fazıl Kısakürek, Feyz, S. 11: 14-19. ĠMZASIZ, (Mayıs 1993), Üstad'ı Anarken, Yedi İklim, S. 38: 2. ĠMZASIZ, (Mayıs 1997), Vefatının 14. Sene-i Devriyesinde Üstad Necip Fazıl, Nizam-ı Âlem, S. 26: 32-33. ĠMZASIZ, (Mayıs 2002), Yeniden ve Hep Necip Fazıl!, Yitik Düşler, S. 19: 1. ĠMZASIZ, (Mayıs-Haziran 1984), Kafa Kâğıdı, Yönelişler, S. 31-32: 64. ĠMZASIZ, (Mayıs-Haziran 1986), Büyük Doğu'yu Anlamak, Tavır, S. 2: 3-6.
60
ĠMZASIZ, (Nisan 1982), Ġman ve Ġslâm Atlası, Yönelişler, S. 13: 47. ĠMZASIZ, (Nisan 1986), "Kökler" Üzerine, Tavır, S. 1: 30-31. ĠMZASIZ, (ġubat 1983), Yazarlar Birliğinin Değerlendirmesi: Necip Fazıl Yılın Üstün BaĢarılı Fikir ve Sanat Adamı Seçildi, Türk Edebiyatı, 10(112), 56. ĠMZASIZ, (ġubat 1989), Necip Fazıl Senaryo YarıĢması Ödülleri Dağıtıldı, Türk Edebiyatı, 16(184): 61-62. ĠMZASIZ, (ġubat-Mart 1984), Türk Edebiyatında Necip Fazıl, Yönelişler, S. 29-30: 63 ĠMZASIZ, (t.y.), Hep Merdivenin Ġlk Basamağında BekletilmiĢ Adam: Necip Fazıl Kı-sakürek, Yazın, S. 7: 29-39. ĠMZASIZ, (t.y.), Kültür Büyük Ödülü, Milliyet Sanat Dergisi, S. 6. ĠMZASIZ, (t.y.), N. F. Kısakürek Öldü, Milliyet Sanat Dergisi, S. 73. ĠMZASIZ, (t.y.), N. F. Kısakürek'i Yitirdik, Gösteri, S. 32. ĠMZASIZ, (t.y.), Necip Fazıl Kısakürek ve Meselelerimiz, Türk Edebiyatı, S. 93. ĠMZASIZ, (t.y.), Necip Fazıl Öldü, Somut, S. 44. ĠMZASIZ, (t.y.), Portre, Yazın, S. 5. ĠMZASIZ, (t.y.), TRT, ġiir ve Necip Fazıl, Mavera, S. 3. ĠMZASIZ, (Temmuz 1980), Necip Fazıl Olayı, Türk Edebiyatı, 7(81), s. 1-2. ĠMZASIZ, (Temmuz 1983), Dünü ve Bugünüyle Necip Fazıl'ın ġiiri, Varlık, 50(910), 22-23. ĠMZASIZ, (Temmuz 1983), Fikir ve Sanat Adamlarının Necip Fazıl Üzerine DüĢünceleri, Türk Edebiyatı, 10(117), 31. Ġmzasız, (Temmuz 1983), Necip Fazıl Kısakürek'i Yitirdik, Gösteri. ĠMZASIZ, (Temmuz 1995), Necip Fazıl Günleri, Yesevi, S. 19: 32. ĠMZASIZ, (Temmuz-Ağııstos 1983), Necip Fazıl Kısakürek Ġçin Kronolojik Biyografi Denemesi, Kültür ve Sanat (Ö. S.), S. 28-29: 52-55. ĠMZASIZ, (Temmuz-Eylül 1983), Bir Plâk, Mavera (Ö. S.), 7(80-82), s. 150. ĠNAM, Ahmet, (Aralık 1973), Türk ġiirinde Mistik Yönelimler, Yeni Dergi, S. 111: 21-35. ĠNAN, Akif Reha, (27 Mayıs 1983), Büyük GüneĢ, Yeni Devir. ĠNAN, Akif Reha, (30 Mayıs 1983), Üstad'ın Çevresinde, Yeni Devir.
61
ĠNAN, Akif Reha, (30 Mayıs 1983), Yazara Okuyucu Bulan, Yeni Devir. ĠNAN, Akif, (31 Mayıs 1983), Üstadın Çevresinde, Yeni Devir. ĠNAN, Akif, (Haziran 1984), Necip Fazıl Kısakürek, Mavera, 8(91), 15-18. ĠNAN, Akif, (Haziran 1984), Tarihteki Üstad, Mavera. 8(91), 11-14. ĠNAN, Akif, (Temmuz-Eylül 1983), Anılar ve Anekdotlar/Üstad Çevresinde, Mavera (Ö. S.), 7(80-82), 151-169. ĠNAN, Akif, (Temmuz-Eylül 1983), Necip Fazıl Kısakürek, Mavera (Ö. S), 7(80-82), 112-116. ĠNAN, Akif, (Temmuz-Eylül 1983), Üstad'la Bir Bekleme Esnasında (Akif Ġnan'ın Notlarından), Mavera (Ö. S.), 7(80-82), 190-192. ĠNAN. Akif, (Temmuz-Eylül 1983), Hayatından Çizgiler, Mavera (Ö. S.), 7(80-82), 5-9. ĠNANÇ, Üstün, (26 Mayıs 2000), Bit yerine kafayı tıraĢ ediyorum, Yeni Şafak. ĠNANÇ, Üstün, (Temmuz-Eylül 1993), Necip Fazıl'ın Piyesleri, İslâmî Edebiyat, S. 21: 17-18. ĠPEK, Selahaddin, (Temmuz-Eylül 1983), Türk ġiirinde Ürperti ve Necip Fazıl, Mavera (Ö. S.), 7(80-82): 103-111. ĠPEK, Selahattin, (Temmuz-Ağustos 1987), ġiirin Ġnce Çizgisi, Yedi İklim, S. 5-6: 60-61. ĠSEN, Mustafa, ( Nisan 1992), Yunus'un ÇağdaĢ Yorumcuları, Yedi İklim, S. l: 17-19. ĠSLAMOĞLU, Mustafa, (6 Haziran 1994), 'Üstad' , Vakit. ĠSMET HULUSĠ, (1 TeĢrinievvel 1935), Türk Tiyatrosunda Tohum, Türk Tiyatro Dergisi. ĠSMET HULUSĠ, (24 ġubat 1938), ġehir Tiyatrosunda Bir Adam Yaratmak, Son Posta. ĠġLER, Ahmet (Eylül 1993), Necip Fazıl'ın ġehirleri, Yedi İklim, 5(42): 15. ĠġLER, Ahmet, (Ağustos 1993), Necip Fazıl'ın Korku Dünyası, Yedi İklim, 5(41): 14. ĠġLER, Ahmet, (Mart 1994), Beklenen, Yedi İklim, 6(48): 39-41. ĠZZETTĠN Hanifi, (Nisan 2002), Cumhuriyet Dönemi Türk ġiirinde Ġslam Ġmajı/Batı ile Dir-sek Teması: Üstad Necip Fazıl, İktibas, S. 280: 28. KABAHASANOĞLU, Vahap, (Ocak 1978), Necip Fazıl ve "Ben", Türk Edebiyatı, 5(51): 18-20. KABAKLI, Ahmet, (18 Aralık 1982), Yepyeni Bir Necip Fazıl, Tercüman.
62
KABAKLI, Ahmet, (1995), Mizacından Bazı Tespitler, Sultamı' ş-Şuarâ Necip Fazıl, s. 279-286, Ġstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. KABAKLI, Ahmet, (26 Mayıs 1974), Çile, Tercüman. KABAKLI, Ahmet, (27 Mayıs 1983), Hece TaĢları, Tercüman. KABAKLI, Ahmet, (27 Mayıs 1984), Sonsuzluk Kervanı, Tercüman. KABAKLI, Ahmet, (28 Mayıs 1980), Bir Törenin Ardından, Tercüman. KABAKLI, Ahmet, (28 Mayıs 1983), ĠĢte Servili Çukur ve Ölümsüz Hakikat, Tercüman. KABAKLI, Ahmet, (29 Mayıs 1983), Bir Dahiyi Kaybettik, Tercüman. KABAKLI, Ahmet, (31 Mayıs 1995), Necip Fazıl Günümüze Sesleniyor, Türkiye. KABAKLI, Ahmet, (9 Haziran 1995), Büyük Doğu Nesli, Türkiye. KABAKLI, Ahmet, (Ağustos 1985), Necip Fazıl'da Ben ve Biz, Türk Edebiyatı, 12(142): 4-8. KABAKLI, Ahmet, (Haziran 1983), Üç Ağırlık, Türk Edebiyatı, 9(116): 3-4. KABAKLI, Ahmet, (Temmuz 1980), Sultanü'Ģ-ġuarâ Töreninin Basındaki Akisleri, Türk Edebiyatı, 7(81): 35-40. KABAKLI, Ahmet, (Temmuz 1980), Sultanü'Ģ-ġuara, Türk Edebiyatı, 7(81): 4-5. KABAKLI, Ahmet, (Temmuz 1983), Sakarya Türküsü Üzerine, Türk Edebiyatı, 10(117): 57-58. KABAKLI, Ahmet, (Temmuz 1985), Necip Fazıl'ın Edebiyattaki Yeri, Türk Edebiyatı, 12(141): 4-8. KABAKLI, Ahmet, (Temmuz 1988), Necip Fazıl ve Eskimez Yeni, Türk Edebiyatı, 14(177): 29-30. KABAKLI, Ahmet. (21 Ekim 1967), Büyük Doğu ve DiriliĢ, Tercüman. KABAKLI, Belkıs, (Temmuz 1983), Aynadaki Yalan, Türk Edebiyatı, 10(117): 73-74. KAFLI, Kadircan, (3 Eylül 1962), Çile..., Tercüman. KAFTAN, Ekrem, (25 Mayıs 1999), Çile ġairi, Türkiye. KAHRAMAN, A. , (1990), Edebiyat ve Ġman, Mavera, S. 161. KAHRAMAN, Âlim, (Ekim 1983), Necip Fazıl Kısakürek'in Hikâyesi-II (Ben'in Halleri), Mavera, S. 83: 26-30.
63
KAHRAMAN, Alim, (Haziran 1987), Bedel, Yedi iklim, S. 4: 9-10. KAHRAMAN, Âlim, (Temmuz-Eylül 1983), Necip Fazıl Kısakürek'in Hikâyesi-I, Mavera (Ö. S.), S. 80-82: 121-126. KAHRAMAN, Kemal, (Eylül-Ekim 1987), Necip Fazıl: Bir Muhalefetin Anatomisi, İlim ve Sanat, S.15: 39-44. KAHRAMAN, Mehmet, (Ağustos 1978), Türk Edebiyatının Yüz Akı "Çile" (III), Mavera, S. 21: 27-31. KAHRAMAN, Mehmet, (Aralık 1978), Türk Edebiyatının Yüz Akı "Çile"-VII, Mavera, S. 25: 19-23. KAHRAMAN, Mehmet, (Ekim 1978), Türk Edebiyatının Yüz Akı "Çile"-V, Mavera, S. 23: 28-32. KAHRAMAN, Mehmet, (Eylül 1978), Türk Edebiyatının Yüz Akı "Çile" (IV), Mavera, S. 22: 20-23. KAHRAMAN, Mehmet, (Kasım 1978), Türk Edebiyatının Yüz Akı "Çile"-VI, Mavera, S. 24: 18-23. KAHRAMAN, Mehmet, (Mayıs 1991), Necip Fazıl Kısakürek ve Büyük Doğu, Kayıtlar, S. 7: 19-24. KAHRAMAN, Mehmet, (ġubat 1978), Türk Edebiyatının Yüz Akı "Çile"-VIII, Mavera, S. 27: 14-22. KAHRAMAN, Mehmet, (Temmuz 1978), Türk Edebiyatının Yüz Akı "Çile" (II), Mavera, S. 20: 14-18. KAHRAMAN, Mehmet, (Temmuz-Eylül 1983), Necip Fazıl'ı Değerlendirmede DüĢülen Bir YanlıĢlık, Mavera (Ö. S.), 7(80-82): 98-91. KAHRAMAN, Mehmet, (Yıl: II, Haziran 1978), Türk Edebiyatının Yüz Akı "Çile" (I), Mavera, S. 19: 30-35. KAHRAMAN, Mustafa, (Mayıs 1985), Necip Fazıl'ın Çile'si, İcmal, S. 21: 26-28. KAHVECĠ, Kutsi, (Ocak 1993), Aynadaki Yalan'da Mistik Gerilim Yahut Necip Fazıl'da Gerçeği Olmayan Yalan, Palandöken, S. 2: 6-7. KALDIRIMCI, Nurettin, (Temmuz 1988), Necip Fazıl'ı Anma Günü, Türk Edebiyatı, 14(177): 28. KALELĠ, Halil, (8 Haziran 1983), Üstad Yahut Hayattan Mayata, Yeni Devir. KALKAN, Ġbrahim, (25 Mayıs 1998), Necip Fazıl, Yeni Mesaj. KAMERTAN, Fikret Adil, (12 Temmuz 1962), Çile, Hakimiyet.
64
KAMERTAN, Fikret Adil, (9 Temmuz 1962), Çile, Sun Havadis. KANAR, Yüksel, (Temmuz 1983 ), “O ve Ben" ve Ġtiraflar, Türk Edebiyatı, 10(117): 94-95. KANAR, Yüksel, (Temmuz 1983), Necip Fazıl ve Tasavvuf, Yönelişler, S. 25: 36-38. KANDEMĠR, Tayfun, (27 Mayıs 1999), ġairler Sultanı Anıldı, Zaman. KANIK, Orhan Veli, (1946), Edebiyat Dünyamız/Çevçeve, Ülkü, S. 112. KAPLAN ÖZ, Hale, (25 Mayıs 2003), Türk ġiiri Yirmi Yıldır Sultansız, Yeni Şafak. KAPLAN ÖZ, Hale, (25 Mayıs 2004), ġairler Sultanı ile Bir Asır, Yeni Şafak. KAPLAN, Ahmet, (Haziran 1983), Ve Çevre Çevre Nur, Çevre Çevre Nur, Erciyes/Necip Fazıl Kısakürek Eki, S. 66. KAPLAN, Ahmet, (1 Haziran 1984), Sana Dil Uzatmak! , Yeni Düşünce. KAPLAN, Ahmet, (1 ġubat 1985), Sayıklama, Yeni Düşünce. KAPLAN, Ahmet, (17 Haziran 1983), Fikir ve Ġmanın Öfkesi Gitti, Yeni Düşünce. KAPLAN, Ahmet, (18 Mayıs 1984), Necip Fazıl Öldü mü? , Yeni Düşünce. KAPLAN, Ahmet, (2 Aralık 1983), Önce O'nun Ahlâkı, Yeni Düşünce. KAPLAN, Ahmet, (25 Mayıs 1995), Necip Fazıl YaĢasaydı, Ortadoğu. KAPLAN, Ahmet, (25 Mayıs 1995), Necip Fazıl Zamanları, Gündüz. KAPLAN, Ahmet, (Temmuz-Ağustos 1983), Gerisi Hep Angarya Değil, Kültür ve Sanat (Ö.S.), S. 28-29: 30-32. KAPLAN, Mehmet, (1978), Resim ve Edebiyat, Türk Edebiyatı, S. 61. KAPLAN, Mehmet, (25 ġubat 1941), Necip Fazıl Kısakürek'in Namık Kemal'e Dair Eseri, Vatan. KAPLAN, Sefa, (15-21 Nisan 1993), Kadir Mısıroğlu Ġslamcı "ġair-i Azam"ı Yerden Yere Vurdu, Aktüel, S. 93. KAPLAN, YaĢar, (2 Haziran 1994), YaĢayan Necip Fazıl, Vakit. KAPLAN, Yusuf, (11 Haziran 2003), Fatih'le Necip Fazıl'ı BuluĢturan Kader Çizgisi ya da Kendi Hikâyemizi Hikâye Edinebilmek, Yeni Şafak. KAPLAN, Yusuf, (26 Mayıs 2004), Fatih'le Necip Fazıl'ın Fetihleri ya da Kendi Hikâyemizi Hikâye Edebilmek, Yeni Şafak.
65
KAPLAN, Yusuf, (31 Mayıs 2004), Ġki Büyük Fetih, Ġki Büyük Fatih: Fatih Sultan ve Necip Fazıl, Yeni Şafak. KARA, Ġlhan, (Mayıs-Temmuz 1989), ġiir Hikâye ve Necip Fazıl, Zaman, S. 5-7: 24. KARA, Mehmet, (10 Mayıs 1993), TYB'nin Necip Fazıl Hamlesi, Yeni Asya. KARABACAK, Müslüm, (22 Haziran 2004), Büyükdoğu BOP Olunca, Yeni Mesaj. KARABAY, Muhsin, (Temmuz 1995), Necip Fazıl ġiir Gecesi, Türk Edebiyatı, S. 261: 33.-34. KARABULUT, Kemal, (25 Mayıs 1987), Necip Fazıl Kısakürek Ġçin Kronolojik Biyografi, Zaman. KARACA, Aziz, (25 Mayıs 1998), Ağlayın Su Yükselsin, Yeni Mesaj. KARACA, Aziz, (26 Mayıs 1998), Ağlayın Su Yükselsin (2), Yeni Mesaj. KARACA, Aziz, (9 Haziran 1983), Yoktur Ölüm Allah Diyene, Yeni Devir. KARACA, Aziz, (Mayıs 1990), Çile'de Tasavvufî Motifler, İcmal, S. 81: 18-21. KARACA, Mehmet, (Mayıs-Haziran 1986), Demokrasi Ne iĢe Yarar?/Bir Kitap: Benim Gözümde Menderes", Tavır, S. 2: 41-44. KARAGĠL, Serhan, (17 ġubat 1987), Dengeleyebildiklerimizden misiniz?, Zaman. KARAHOCAOĞLU, M. , (Ağustos 1983), Dergilerde Necip Fazıl, Türk Edebiyatı, S. 113: 57. KARAKAYA, Rahmetullah, (25 Mayıs 1995), Necip Fazıl'a Selam Olsun, Yeni Şafak. KARAKOÇ, Ertuğrul, (1967), Sakarya Türküsü, Fikir ve Sanatta Hareket, S. 16. KARAKOÇ, Sezai, (25 Mayıs 1962), Elinizdeki Deniz, Yeni İstiklâl. KARAKOÇ, Sezai, (26 Mart 1968), Büyük Doğu, Sabah. KARAKOÇ, Sezai, (26 Mayıs 1983), Göklerin Çektiği Kartal, Diriliş, S. 212: 1. KARAKOÇ, Sezai, (26 Mayıs 1983), Üstad Necip Fazıl Bu Fani Âlemden Göçtü, Diriliş, S. 212: 1. KARAKOÇ, Sezai, (27 Mayıs 1983), Som Mermer Gibi, Diriliş, S. 213: 1. KARAKOÇ, Sezai, (27 Mayıs 1983), Üstad Necip Fazıl, O'nu Seven Milletinin Elleri Üzerinde Manevî Ülkemiz Eyüp Sultan'a Uğurlandı, Diriliş, S. 213: 1. KARAKOÇ, Sezai, (28 Mayıs 1983), Ve Necip FazıĢ, Diriliş, S. 214: 1.
66
KARAKOÇ, Sezai, (7 Ekim 1964), Reis Bey, Büyük Doğu, S. 2: 16-18. KARAL, Cevdet, (Kasım-Aralık 2002), DüĢüncede YoğunlaĢan Duygu yada Sanatçının Bir Yaratıcı Olarak Küstahlığı: N. F. K., Kasgar,S. 30: 49-59. KARAMAN, Nazif, (25 Mayıs 1999), Vefatının 16. Yılında Üstad Necip Fazıl'ı Rahmetle Anıyoruz/Onu YıldıramamıĢlardı, Akit. KARAOSMANOĞLU. Yakup Kadri, (Mayıs 2003), Alp Dağlarından-VII, Yedi İklim, 15(158): 72-73. KARATEPE, ġükrü, (1994), Necip Fazıl Davaları, Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, s. 160-165, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. KARATEPE, ġükrü, (24 Mayıs 1999), Necip Fazıl'ın KiĢiliği ve Tesiri, Yeni Şafak. KARATEPE, ġükrü, (3 Haziran 1995), Necip Fazıl Adliyede, Akit. KARCI, Mehmet Ragıp, (26 Mayıs 2000), Öyle bir 'ah' çekti ki, Yeni Şafak. KARDEġ, Ġbrahim, (25 Mayıs 2004), Ġki Üstad ve Medrese-i Yusufiye, Yeni Şafak. KARDEġ, Mehmet, (Mayıs 1999), Necip Fazıl Kısakürek, Erciyes, 22(257), s. 8. KARLIDAĞ, Abdullah Cevdet, (1 TeĢrinisani 1928), Kaldırımlar, İçtihad S. 263: 5191-5192. KARLIĞA, Bekir, (28 Haziran 2004), Soylu DüĢüncenin Çileli ġairi, Dünden Bugüne Tercüman. KARLIĞA, Bekir. (8 Temmuz 2004), Necip Fazıl ve Felsefe, Dünden Bugüne Tercüman KATIRCIKARA, Ayhan, (25 Mayıs 1998), Durun Kalabalıklar, Türkiye. KATIRCIKARA. Ayhan, (12 Mayıs 1995), Necip Fazıl ve Vasiyeti, Türkiye. KAVAKLI, Ali Erkan, (25 Mayıs 2002), ġairler Sultanı Necip Fazıl, Akit. KAVAKLI, Erkan, (Mayıs 2001), Ġnsanları Ġdealleri YaĢatır ve Yükseltir, Akit. KAVAKLI. Erkan, (ġubat 1984), Necip Fazıl, Sur. KAVAZ, Ġbrahim, (Ekim 1993), Necip Fazıl Kısakürek'in Hikâyeciliği ve Hikâyelerinde Temalar, Yedi İklim, S. 43: 5-14. KAYA, Hüseyin, (Mayıs 2002), Necip Fazıl ve Ben, Yitik Düşler, S. 19: 11. KAYA, M. Bilal, "Necip Fazıl Üstadım", Akit.
67
KAYGILI. Osman Cemal, (12 TeĢrinisani 1935), Necip Fazıl'in Tohumu BaĢka Bir Tohumdur, Kurun. KAZDAL, Ġsmail, (26 Mayıs 2000), Kemiyet keyfiyeti terk ettirir, Yeni Şafak. KEKEÇ, Ahmet, (Ocak 1981), Seksende On Kitap/Aynadaki Yalan, Aylık Dergi, S. 26: 5-6. KILIÇ, Elif, (Temmuz 1983), Çile'nin Lügatçesi, Türk Edebiyatı, 10(117), 69-70. KILIÇ, Hüsnü, (26 Mayıs 1998), Necip Fazıl ve Büyük Doğu, Yeni Şafak. KILIÇ, Ġbrahim, (Mayıs-Temmuz, 1989), Büyük Doğu ve Necip Fazıl, Adımlar, S. 5-7: 25. KILIÇ, Sevgi, (Temmuz 1983), Siyah Pelerinli Adam Üzerine Notlar/Bir ġairin Ġç HesaplaĢması, Türk Edebiyatı, 10(117), 53-54. KILLIOĞLU, Ġsmail, (27 Mayıs 1996), Necip Fazıl Tekirdağ'da, Zaman. KILLIOĞLU, Ġsmail, (28 Mayıs 2004), Aydın Olarak Necip Fazıl, Millî Gazete. KILLIOĞLU, Ġsmail, (Mart-Nisan 2003), "Okuma Türevleri II", Kaşgar, S. 32: 43-51. KILLIOĞLU, Ġsmail, (Mayıs 1987), Soy Bir ġair Necip Fazıl, İslâm, S. 45: 12-13. KILLIOĞLU, Ġsmail, (Ocak-ġubat 2003), “Okuma Türevleri" (I), Kaşgar, S. 31: 107- KILLIOĞLU, Ġsmail, (Temmuz 1983), Hikâyede Sembol, Yönelişler, S. 25: 30-35. KILLIOĞLU, Ġsmail, (Temmuz 1983), Uçurum Uğultusu, Türk Edebiyatı, 10(117), 45-47. KILLIOĞLU, Ġsmail. (13 Ekim 2004), Necip Fazıl Azerbaycan'da, Millî Gazete. KILLIOĞLU. Ġsmail, (26 Mayıs 1993), Üstad On YaĢında, Zaman. KIRCI, Mustafa, (1995), “Ölümsüz Hakikat" KarĢısında Necip Fazıl Kısakürek". Erciyes, S. 2: 9-10. KISAKÜREK, Mehmet, (Ocak-ġubat 2003), "Bir Adam Yaratmak" Etrafında, Kaşgar, S. 31: 133-145. KISAKÜREK, Mehmet, (Temmuz 1983), Onun Söylediği Benim Yazdığım Dakikalar.., Türk Edebiyatı, 10(117), 8-9. KIVANÇ, Taha, (27 Mayıs 1999), Üstad'ı. Hasretle..., Yeni Şafak. KIZILASLAN, Kamelya, (25 Mayıs 1999), Eserleriyle Necip Fazıl: Hazret-i Ali, Dava Taşı (Ö.S.), s. 7-8. KĠRAS, Ġbrahim, (28 Mayıs-3Haziran 2004), ġair, Aydın, Dava Adamı: Necip Fazıl, Gerçek Hayat, S. 188: 9.
68
KĠRAS, Ġbrahim. (25 Mayıs 1995), Bir ġairin Trajedisi, Yeni Şafak. KOCAHANOĞLU, Osman Selim, (ġubat-Mart 1984), Bir Kitap Yargılanıyor, Kültür ve Sanat, S. 35-36: 9-12. KOCAKAPLAN, Ġsa, (1984), Necip Fazıl'ın ġiiri, Sujfe Kültür ve Sanat Yıllığı 19841 Necip Fazıl Armağanı,s. 51-54, Ġstanbul: Suffe Yayınları. KOCAKAPLAN, Ġsa, (Temmuz 1983), Hayatı: Çile Yumağı, Türk Edebiyatı, 10(117), 102-108. KOCAKAPLAN, Ġsa, (Temmuz 1985), Necip Fazıl Kısakürek (Mustafa Miyasoğlu), Türk Edebiyatı, 12(141), 68. KOCASĠNAN, Ümit Davut. (Mayıs 1991), Üstad, SultanüĢĢuara ve Çileli bir Ömür... Necip Fazıl Kısakürek, Bizim Ocak, S. 86: 47. KOCATÜRK, Vasfi Mahir, (15 Temmuz 1935), Çok Ġleri GitmiĢ Bir Adama, Varlık, 3(49), 3-5. KODALAK, Harun, (15 Mayıs-15 Haziran 1989), Necip Fazıl'da Milliyetçilik AnlayıĢı, Teklif, S. 14: 41-42. KONAR, Elif, (Mayıs 2002), Yollar ve Gökler, Yitik Düşler, , S. 19: 13. KORAP, Ali Rıza, (1938), Bir Adam Yaratmak Münasebetiyle, Varlık, S. 119: 741-743. KORKMAZ, Alâaddin, "Zirve'ler", Doğuş, S. 16. KÖKDEN, Uğur, "Sabahattin Ali "Ağaç"ta", Adam Sanat, S. 35. KÖKTAġ, Eyüp, (25 Mayıs 1984), Rahmetli Necip Fazıl, Millî Gazete. KÖROĞLU, Zeynep, (25 Mayıs 1999), Eserleriyle Necip Fazıl: Reis Bey, Dava Taşı (Ö.S.), s. 8. KÖSOĞLU, Ġsmet. (2001), Sultânu'Ģ-Ģuarâ Necip Fazıl Kısakürek, Karçiçeği, S. 2: 9-10. KUCUR, ġamil. "Büyük Üstad Necip Fazıl'ı ölüm yıldönümünde rahmetle anıyoruz". Zaman. KUKUL, M. Halistin, (10 Mayıs 1995), Ayağa Kalk Sakarya, Türkiye. KUKUL, M. Halistin, (26 Mayıs 2004), Üstad Ne Zaman Doğdu?, Türkiye. KUKUL, M. Halistin, (Eylül 2003), Necip Fazıl ve Nazım'a Fidan", Erciyes, 26(26), 1-2. KUKUL, M. Halistin, Vefatının 12. Yılında Necip Fazıl Kısakürek, Türk Edebiyatı, Yıl: XXIII, Haziran 1995, S. 260. s. 32-33. KUKUL, M. Halistin. "Üstad Ġçin", Türk Edebiyatı, c. X, Temmuz 1983, S. 117, s. 70.
69
KUKUL, M. Halistin. (Ağustos 1998), Necip Fazıl'ın Öfke ve Hiciv ġiirleri, Erciyes, 21(248), 1-7. KUKUL, M. Halistin. (Ekim 2003), Necip Fazıl'ın ġiirlerinde Ġnsana BakıĢ, Erciyes, 26(310), 1-5. KUKUL, M. Halistin. (Temmuz 1996), Necip Fazıl'ın ġiirlerinde Ölüm, Türk Edebiyatı, 24(273), 27-30. KURAN, Mustafa, (31 Mayıs 1983), Hiçbir Kaba Sığmayan Cevval Bir Ruh, Tercüman. KURDAKUL, ġükran, Necip Fazıl'ın ġiiri, Türk Dili, c. XXXIII, Haziran 1976, S. 297, s. 452-455. KURNAZ, Cemâl, (1984), GeçmiĢ Günler Birer Hayal Oldular, Doğuş Edebiyat, S. 22-24: 4. KURT, Ġhsan, (Ağustos 1998), Çiledeki Ġnsan Necip Fazil, Erciyes, c. XIV, , S. 248, s. 8-9. KURT, Ġhsan, (Mayıs 1990), Necip Fazıl ve "Ben", Millî Kültür, S. 72: 49-50. KURTULMUġ, ġakir, (10 Haziran 1983), Ölüm ve Sala..., Yeni Devir. KURTULMUġ, ġakir, (2 Haziran 1983), Üstad'ı Uğurlarken, Yeni Devir. KURTULUġ, Hilmi, (1977), Bir Adam Yaratmak, Toker , S. 8. KUġOĞLU, T. Taner, (26 Mayıs 1995), Necip Fazıl'da Ben ve Toplum, Zaman. KUTLU, Mustafa, (Temmuz 1983), Oyun Bozan (Öykü), Yönelişler. KÜÇÜK, Yalçın, (Nisan 1988), Andre Gide, Necip Fazıl ve "Doğu", Edebiyat Dostları, s. 12. LEKESĠZ, Ömer, (1994), Necip Fazıl Öykücülüğünün Türk Öykücülüğü Ġçindeki Yeri, Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, s. 75-78, Ankara: Türkiye Yazarlar Birliği&Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları. LEKESĠZ, Ömer, (Mayıs 2002), Sanatsal Eylemden Eylemsel Sanata, Yitik Düşler, S. 19: 4. MAKAL, Tahir Kutsi, (3 Haziran 1980), Necip Fazıl'a Saygı, Ortadoğu. MAKAL, Tahir Kutsi, (Temmuz 1983), Kavgacı YaratılıĢ ve Ruh CoĢkunluğu, Türk Edebiyatı, c. X, S. 117: 86. MARAġLIOĞLU, Mehmet, (Temmuz-Eylül 1983), Metafizik ve Öykü, Mavera (Ö. S.), c. VII, S. 80-82: 117-120. MARDĠN, ġerif, (1994), Culture Change and Intellectual: A Study of the Effects of Secu-larization in Modern Turkey/Necip Fazıl and The NakĢibendi, Social, Economic and Po-litical Studies of the Middle East, Ed. ġerif Mardin, c. XLVIII, Leiden, s. 189-213.
70
MAVERA, (Temmuz-Eylül 1983), Necip Fazıl'ın Ġngilizceye Çevrilen ġiirleri, Mavera (Ö. S.), c. VII, S. 80-82: 145-149. MAVĠġ, ġevket, (26 Mayıs 1996), Ustad'ın ġiiri Video Filmi Oldu. MEÇHUL Katib, (Ekim-Aralık 1990), Roman ve Gölgeler Üzerine, Kararlı Genç Adam, S. 5: 34-35. MEHMED Kemal, (2 Haziran 1983), Bir ġair Öldü, Cumhuriyet. MEHMED Muhsin, "Bir Adam Yaratmak" ya da Ölüm Korkusu", Mavera (Ö. S.), c. VII, Temmuz-Eylül 1983, S. 80-82, s. 134-138. MEHMET Rıfat, (Yaz 1997), Necip Fazıl Kısakürek'in Çile'sini Takdim’i ve Politika’sı, Ludingirra, S. 2: 46-55. MEHMET Yasin [Sezai Karakoç], (15 Ocak 1955), Sonsuzluk Kervanı, Şiir Sanatı, S. 1: 30-31. MERĠÇ, Cemil, (1978), Tanımadığımız Avrupa, Hisar, S. 254: 10. MERTER, Ġzzet, (Aralık 1983-Ocak 1984), Üç Ölümlü Sanatçı, Aylık Dergi, S. 61-62: 40-60. METE, Muhsin, (1994), Necip Fazıl ve Sinema, Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı 19841 Necip Fazıl Armağanı,s. 95-97, Ġstanbul: Suffe Yayınları. METE, Muhsin, (Yıl: I, 5 Mart 1994 ), “Bir Adam Yaratmak” Cinayeti Üzerine, İzlenim, S. 1: 60. METĠN, Ali K. (Temmuz-Eylül 2004), Necip Fazıl'ın ġiir Ağacı, Kökler, S. 6: 67-78. MIGNON, Laurent, (Yıl: VII, Ocak 2003), Kaldırımlar'dan Monna Rosa'ya, Hece, S. 73 (Bir Uygarlık Tasarımı Olarak DiriliĢ özel sayısı), s. 135-145. MĠLÂR, Selçuk, (1938), Necip Fazıl'ın Ġkinci Eseri, Türk Tiyatrosu, S. 85: 4-5. MĠLÂR, Selçuk, (28 ġubat 1938), Bir Adam Yaratmak, Kurun. MĠRAÇ, BüĢra, (Yıl: I, Eylül 1997), ġiir Kitabının Adı "Çile" ĠmiĢ, Hece, S. 9: 87. MĠRZABEYOĞLU, Salih, (Yıl: II, Mayıs 1987), Necip Fazıl'la BaĢ BaĢa/Ġslâm'a Muhatap AnlayıĢ, Tavır, S. 2: 3-8. MĠYASOĞLU, Mustafa, "Necip Fazıl'ın Yeniden AnlaĢılması", Necip Fazıl Armağanı. Marifet Y., Ġstanbul, 1996, s. 13-18. MĠYASOĞLU, Mustafa, ( Nisan 2002), Necip Fazıl'ın Çevresinde, Kafdağı, S. 55-56: 58-72. MĠYASOĞLU, Mustafa, (18 Ocak 1978), Sonsuzluk Kervanı, Yeni Devir. .
71
MĠYASOĞLU, Mustafa, (1984), Necip Fazıl ve Kültür Hayatımız, Suffe Kültür Sanat Yıllığı/Necip Fazıl Armağanı, Suffe Y. , Ġstanbul, s. 11-22. MĠYASOĞLU, Mustafa, (1985), Necip Fazıl Kısakürek: Nev'i ġahsına Münhasır, Boğaziçi, S. 7: 20. MĠYASOĞLU, Mustafa, (1994), Necip Fazıl'ın ġiiri, Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, Türkiye Yazarlar Birliği&Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Y. , Ankara, s. 22-26. MĠYASOĞLU, Mustafa, (1996)Necip Fazıl'ın ġiiri, Necip Fazıl Armağanı, Marifet Y., Ġs-tanbul, s. 24-30. MĠYASOĞLU, Mustafa, (21 Mayıs 2000), Necip Fazıl'ı Anmak ve Anlamak, Millî Gazete. MĠYASOĞLU, Mustafa, (23 Mayıs 1998), Üstadın Mizah Gazetesi: Borazan, Yeni Şafak. MĠYASOĞLU, Mustafa, (24 Haziran 1985), Necip Fazıl'ın Tarihî Eserleri, Türkiye,. MĠYASOĞLU, Mustafa, (24 Mayıs 1998), Ölümünün 15. Yıldönümünde Üstad Necip Fazıl/Necip Fazıl Portresi", Millî Gazete. MĠYASOĞLU, Mustafa, (24 Mayıs 2004), Necip Fazıl'ı Unutturma Yollan, Vakit. MĠYASOĞLU, Mustafa, (25 Mayıs 2001), Necip Fazıl'a Dair, Hatalarla Kasıtlar, Akit. MĠYASOĞLU, Mustafa, (26 Mayıs 2004), Divanesi Ġkimiz Kaldık Allah Yolunun.../Doğumunun 100. Yıldönümü Anısına, Zaman. MĠYASOĞLU, Mustafa, (31 Mayıs 1998), Hilmi Oflaz Üzerine, Millî Gazete. MĠYASOĞLU, Mustafa, (4 Mayıs 1974), Ruhun ve Ġnancın ġiiri, Millî Gazete,. MĠYASOĞLU, Mustafa, (5 Haziran 2001), Sakarya'nın Ruhu ve Sözcüsü", Akit,. MĠYASOĞLU, Mustafa, (Ekim-Aralık, 2002), Binbir Günlük, Yedi İklim, c. XVI, S. 151-153: 38-42. MĠYASOĞLU, Mustafa, (Eylül 1984), Bir Adam Yaratmak, Türk Edebiyatı, S. 131: 51-52. MĠYASOĞLU, Mustafa, (Haziran 1985), Necip Fazıl'ın ġiiri, Mavera, S. 102: 33-38. MĠYASOĞLU, Mustafa, (Haziran-Eylül 1993), Kültür Hayatımızda Necip Fazıl, İslâmî Edebiyat, S. 21: 10-12. MĠYASOĞLU, Mustafa, (Kasım 1968), Necip Fazıl ve Canım Ġstanbul'u, Millî Gençlik, s. 28-31. MĠYASOĞLU, Mustafa, (Mayıs 1999), Necip Fazıl'ın Karizması ve Tanrıkulu’ndan Dinledikleri, Türk Edebiyatı, S. 307: 15-16.
72
MĠYASOĞLU, Mustafa, (Mayıs 2001), Necip Fazıl ve Tesir Çevresi, Yedi İklim, S. 134: 58-61. MĠYASOĞLU, Mustafa, (Mayıs 2004), Necip Fazıl'ın ġiiri, Berceste, S. 23: 3-4. MĠYASOĞLU, Mustafa, (Nisan 2003), Necip Fazıl ile Babıâli'nin Hikâyesi, Erciyes, S. 26: 11-13. MĠYASOĞLU, Mustafa, (Temmuz 1983), Necip Fazıl'ın Dehası, Türk Edebiyatı, S. 117: 63-64. MĠYASOĞLU, Mustafa, (Temmuz-Ağustos 1983), Beklenen Sanatkâr, Kültür ve Sanat (Ö.S.), S. 28-29: 14-16. MĠYASOĞLU, Mustafa, (Temmuz-Eylül 1983), Gaiblerden Bir Ses, Mavera (Ö. S.), S. 80-82: 52-55. MĠYASOĞLU, Mustafa, (Yıl: II. Ocak 1985), Necip Fazıl'ı Değerlendirmek, İcmal, S. 17: 33-34. MĠYASOĞLU, Mustafa, (Yıl: VIII, Ocak 1984), Necip Fazıl'ı Değerlendirmek, Mavera, S. 86: 22-24.. MĠYASOĞLU, Mustafa, Necip Fazıl'ın Tiyatro Eserleri, Türk Edebiyatı, Yıl: XXV, Ekim 1997, S. 288, s. 20-21. MĠYASOĞLU, Mustafa, Ölümünün Birinci Yıldönümünde Necip Fazıl Kısakürek, Türk Edebiyatı, c. XI, Haziran 1984, S. 128, s. 37-38. MĠYASOĞLU, Mustafa, Sedat Umran'ın ġiirleri, Hisar, 1970, S. 157. MUSTAFA BĠLAL, (9 Haziran 1983), Çöle Ġnen Nur", Yeni Devir,. MUTLU, Endican, Sevgili Üstadım Efendim" Yitik Düşler, Mayıs 2002, S. 19, s. 14. MÜDERRĠSOĞLU, Kemal, Sevgili Üstad, Türk Edebiyatı, c. X, Temmuz 1983, S. 117, s. 58. MÜFTÜOĞLU, Mustafa, (26 Mayıs 2004), Ördeklerden Bir Filo Bir de Kazdan Amiral, Millî Gazete. MÜFTÜOĞLU, Mustafa, (27 Mayıs 2004), Büyük Doğu'dan Feyz Almayan Var mı?, Millî Gazete. MÜFTÜOĞLU, Mustafa, (6 Haziran 1983), Necip Fazıl, Millî Gazete. NALBANDOĞLU, Muhiddin, (29 Mayıs 1980), Doğumunun 75. Yıldönümü Törenleri Vesilesiyle: Türk Edebiyatında Necip Fazıl-2, Hergün. NAR, Ali, "Bir VarmıĢ Bir YokmuĢ", Mavera (Ö. S.), c. VII, Temmuz-Eylül 1983, S. 80-82, s. 178-179.
73
NAR, Ali, "Ġslam, Sanat ve Üstad Necip Fazıl Kısakürek", Islâmî Edebiyat, Ekim-Arahk2001,S. 35, s. 8-11. NAR, Ali, "Ölümünün Onuncu Yılında Üstad Necip Fazıl'ın Dini Eserlerine BakıĢ", Ġslâmî Edebiyat, Temmuz-Eylül 1993, S. 21, s. 3-9. Aynı yazı: Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, Türkiye Yazarlar Birliği&Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayım, Ankara 1994, s. 111-119. NURANSOY, Hülya, "Eserleriyle Necip Fazıl: Son Devrin Din Mazlumları", Dava Taşı, Necip Fazıl Özel Sayısı, 25 Mayıs 1999, s. 10. NUTKU, Özdemir, "Söylevcı Bir Yazar". Osman Selim Kocahanoğlu, Türk Edebiyatında Necip Fazıl Kısakürek, Ağrı Y., Ġstanbul 1983, s. 322-343. OFLAZ, Hilmi, "Ormanla ġehri BirleĢtiren Aksiyoncu: Necip Fazıl, İslâm, c. VI. Mayıs 1989, S. 69, s. 34-35. OGUZBAġARAN, Bekir, "Bir ġiir Çevirisi ve Öyküsü", Kültür ve Sanat, ġubat 1982, S. 11, s. 27-30. OGUZBAġARAN, Bekir, "Bir YanlıĢı Düzeltmek", Türk Edebiyatı, c. XI, Haziran 1984. S. 128, s. 33-34. OGUZBAġARAN, Bekir, "Cumhuriyet Devri Türk ġiirinde Necip Fazıl Etkisi", Millî Eğitim, Eylül 1989, Sayı: 89, s. 33-38. OGUZBAġARAN, Bekir, "Esselâm", Millî Gazete, 1 Mayıs 1973. Aynı yazı: Necip Fazıl'in ġiiri, Kültür ve Sanat Y., 1. b., Ġstanbul 1983, s. 89-90. OGUZBAġARAN, Bekir, "Millî Edebiyat Anketi ve Necip Fazıl", Doğuş Edebiyat, Ağustos-Eylül 1983, S. 17-18, s. 26. OGUZBAġARAN, Bekir, "Necip Fa-ıl'da Hz. Peygamber Sevgisi", Ġslâmî Edebiyat, Nisan-Haziran 1991, S. 12, s. 40-44. OGUZBAġARAN, Bekir, "Necip Fazıl Bir ġiirini Yorumluyor", Kültür ve Sanat, Haziran 1983, S. 27, s. 5-11. OGUZBAġARAN, Bekir, "Necip Fazıl Gerçeği", Küçük Dergi, Eylül 1980, S. 16, s. 5-6. OGUZBAġARAN, Bekir, "Necip Fazıl Kısakürek (M. Orhan Okay)", Yedi İklim, c. X, Eylül 1996, 78/70-71. OGUZBAġARAN, Bekir, "Necip Fazıl Üstün Bir Terkiptir", Türk Edebiyatı, c. XII, Eylül 1985, S. 143, s. 14-15. OGUZBAġARAN, Bekir, "Necip Fazıl ve ġairlik", Erciyes, Nisan 1986, S. 100, s. 21-23. OGUZBAġARAN, Bekir, "Necip Fazıl ve ġiir", Millî Eğitim, Nisan-Mayıs 1987, S. 72, s. 53-56.
74
OGUZBAġARAN, Bekir, "Necip Fazıl'ı Yazmak Neden Zordur", Kültür ve Sanat (Ö.S.), Temmuz-Ağustos 1983. S. 28-29, s. 17-18. OGUZBAġARAN, Bekir, "Necip Fazıl'ın "Evim" ġiirinin Tahlili", Kültür ve Sanat, Mart 1982, S. 12, s. 5-8. OGUZBAġARAN, Bekir, "Necip Fazıl'ın Bir ġiiri Münasebetiyle Birkaç Söz", Kültür ve Sanat, Aralık 1983, s. 7-8. OGUZBAġARAN, Bekir, "Necip Fazıl'ın Ölümü", Kültür ve Sanat (Ö.S.), Temmuz-Ağustos 1983, S. 28-29, s. 4-6. OGUZBAġARAN, Bekir, "Necip Fazıl'ın ġiiri Ġçin Diyorlar ki", Mavera (Ö. S.), c. VII, Temmuz-Eylül 1983, S. 80-82, s. 92-102. OGUZBAġARAN, Bekir, "Necip Fazıl'la KonuĢmalar", Mavera (Ö. S.), c. VII, Temmuz-Eylül 1983, S. 80-82, s. 204-226. OGUZBAġARAN, Bekir, (25 Mayıs 1988), Necip Fazıl'da Tarih ġuuru", Zaman,. OGUZBAġARAN, Bekir, (26 Aralık 1986), Yazarlarımız Çocukken Neler OkumuĢlar/Neleri Okudular Nasıl Okudular, Zaman,. OGUZBAġARAN, Bekir, (Nisan 1982), Bir Ġnceleme Kitabı Üzerine, Kültür ve Sanat, , S. 13, s. 13-14. OGUZBAġARAN, Bekir, Aynadaki Yalan II, Küçük Dergi, Temmuz 1980, S. 14. OGUZBAġARAN, Bekir. "Necip Fazıl'ın Müfredleri", Yitik Düşler, Mayıs 2002. S. 19, s. 13. OGUZBAġARAN, Bekir. "Necip Fazıl'ın ġiiri Konusunda Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler", İslâmî Edebiyat, Temmuz-Eylül 1993, S. 21, s. 13-16. OGUZBAġARAN, Bekir. "Necip Fazıl'in ġiiri Konusunda Yapılanlar ve Yapılması Gerekenler", Erciyes, c. XVIII, ġubat 1995, S. 206, s. 11-24. OGUZBAġARAN. Bekir, "Necip Fazıl'ın ġiiri" Münasebetiyle Birkaç Söz", Kültür ve Sanat, S. 32. OĞAN, M. Raif, "Oğlum Necip Fazıl'a Açık Mektup", Sebilürreşad, c. IV, Eylül 1950, S. 87, s. 178-180. OĞUZ, Hayrettin, (25 Mayıs 1999), Necip Fazıl: Bir Tepki, Bir Kaygı, Bir Tavır, Yeni Şafak. OĞUZ, Mustafa, "Biraz Tercüme Çokça Garabet", Yedi İklim, c. VI, Mart 1994, S. 48, s. 99-100. OĞUZ, ġeref&ÖNDER, Kemal, (28 Mayıs 1983), Hayatının Her Anında Ölüme Hasret DuymuĢtu. Tercüman.
75
OĞUZBAġARAN, Bekir, (Haziran 1980), Aynadaki Yalan I, Küçük Dergi,. S. 13. OKAY, M. Orhan "[Necip Fazıl'da] Dinî Duygunun GeliĢmesi", Türk Yurdu, Mayıs 1993, S. 69, s. 22-25. OKAY, M. Orhan, "Çile'dekiler ve Çöplüğe Atılanlar", Hece, Yıl: V, Mayıs-Temmuz 2001, S. 53-55 (Türk ġiiri Özel Sayısı), s. 157-161. OKAY, M. Orhan, "Davulcular", Hece, Yıl: VIII, Eylül 2004, S. 93, s. 13-17. OKAY, M. Orhan, "Dergi Koleksiyonları Arasında: Ağaç Dergisinde Neler Vardı?", Mina, Ocak 1991, S. 17, s. 9-11. OKAY, M. Orhan, "Dergi Koleksiyonları Arasında: Büyük Doğu", Mina, Mart 1991, S. 19, s. 5-7. OKAY, M. Orhan, "Dergi Koleksiyonları Arasında: Necip Fazıl ve Ağaç Mecmuası", Mina, Mayıs 1990, S. 15, s. 5-7. OKAY, M. Orhan, "Necip Fazıl Kısakü-rek ve Dergileri I: Ağaç", Kültür ve Sanat (Ö.S.), Temmuz-Ağustos 1983, S. 28-29, s. 19-20. OKAY, M. Orhan, "Necip Fazıl Kısakürek'in ġiirlerinin Poetika Açısından Tekevvünü", Millî Kültür, Temmuz 1985, S. 49, s. 43-47. OKAY, M. Orhan, "Necip Fazıl ve Yahya Kemal", Zaman, 19 Mayıs 1996. OKAY, M. Orhan, "Necip Fazıl'ın ġiiri I-II", Burak, Ocak-ġubat 1980, S. 3-4, s. 7-12; Mart 1980, S. 5, s. 5-12. OKAY, M. Orhan, "Necip Fazıl'ın ġiirlerinin Estetik Derinliği", Dergâh, c. XIV, Mayıs 2003, 159, s. 1 ve 8-10. OKAY, M. Orhan, "Poetika Denemeleri: XIX/Tarifler", Yedi İklim, Yıl: V. Temmuz OKAY, M. Orhan, "Poetika Denemeleri: XVII/Mahkemelerde ve Akademya'da ġairler Sorgulanıyor", Yedi Ġklim, Yıl: V, Nisan 1993, S. 37, s. 9-11. OKAY, M. Orhan, "Poetika Denemeleri: XVIII/Piramidin Zirvesine Doğru". Yedi İklim, Yıl: V, Mayıs 1993. S. 38, s. 3-4. OKAY, M. Orhan, "Poetika Denemeleri: XX/ġiirde Usûl", Yedi İklim, c. VI, ġubat OKAY, M. Orhan, "Sanatkârın Talihi", Zaman, 7 Haziran 1998. OKAY, M. Orhan, "Senfonya'dan Çi-le'ye I: Batının Ġzleri", Dergâh, c. I, Temmuz 1990, S. 5, s. 14-15. OKAY, M. Orhan, "Senfonya'dan Çile'ye II: ġair ve Mûsikî", Dergâh, c. I, Ağustos 1990, S. 6, s. 9-10.
76
OKAY, M. Orhan, "Senfonya'dan Çile'ye III: Bir ġiirin Müzikal Anatomisi", Dergâh, c. I, Eylül 1990. S. 7. s. 10-11 ve 18. OKAY, M. Orhan, "Siyâsî ve Fikrî Yazıların DıĢında Büyük Doğu". Yedi İklim. Yıl: V, Mayıs 1993, S. 38, s. 53-55. OKAY, M. Orhan, "Sonsuzluk Kervanı", İstanbul, Mart 1955, S. 3, s. 49. OKAY, M. Orhan, "Sözün Demini Bilen KiĢi: Necip Fazıl ve ġiir Sanatı", Zaman, 25-29 Mayıs 1987, s. 2.' OKAY, M. Orhan, (31 Mayıs 1997), Necip Fazıl ġiiri Huzursuzluğun ġiiridir, Yeni Şafak. OKAY, Orhan, "Birkaç Hatıra... Birkaç Ġntiba", Türk Edebiyatı, c. X. Temmuz 1983. S. 117, s. 18-19. OKAY, Orhan, "Necip Fazıl Kısakürek -Poetikası ve ġiiri-", Yönelişler. Yıl: III, Temmuz 1983, S. 25, s. 7-11. OKAY, Orhan, "Poetika Denemeleri/Poetikalar", Yedi İklim, Yıl: I, Kasım 1987, S. 9, s. 6-7. OKAY, Orhan, "Poetika Denemeleri: XV/Utopia Düzeni Ġçinde Bir Poetika", Yedi İklim, Yıl: IV, ġubat 1993, S. 35, s. 3-4. OKAY, Orhan, "Poetika Denemeleri: XVI/Poetika Öncesinde ġiir Üzerine", Yedi İklim, Yıl: IV, Mart 1993, S. 36, s. 3-5. OKAY, Orhan, "Sanat ve Edebiyat Dergisi Olarak Büyük Doğu", Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, Türkiye Yazarlar Birliği&Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Y.. Ankara 1994, s. 176-183. OKAY, Orhan, "Sonsuzluk Kervanı", Ġstanbul Sanat-Edebiyat, Yıl: II, 17 Mart 1955. S. 3, s. 49. OKAY, Orhan, (1984), Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in ġiiri, Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı 1984/Necip Fazıl Armağanı, Suffe Yayınları, Ġstanbul, s. 162-186. OKAY, Orhan, (Kasım 1984), VI. Millî Türkoloji Kongresinden Bir Tebliğin Özeti: Necip Fazıl'in ġiirlerinin Politika Açısından Tekevvünü", Türk Edebiyatı, S. 133: 28-29. OKAY. M. Orhan, "Dergi Koleksiyonları Arasında: Büyük Doğu/Birinci Devre", Mina, Nisan 1992, S. 26, s. 6-7. OKTAY, Orhan & Bekir OğuzbaĢaran, (Ağustos 1993), Sanatkâr ve Ġslâm Davacısı Necip Fazıl, Türk Edebiyatı, S. 238: 15-18. OKUR, Ali, (31 Mayıs 1984), Üstad Necip Fazıl Ankara'da Rahmetle Anıldı, Millî Gazete. OLGUN, AyĢe, (24 Mayıs 2004), Oflaz Sofrasında BuluĢtular, Yeni Şafak.
77
OLGUN, AyĢe, (25 Mayıs 2000), En Heyecanlı TanıĢma, Yeni Şafak. OMRAK, Kemal, (Haziran 1996), Vuslatının 13. Yıldönümünde N. Fazıl'ı Anmak ve Anlatmak, Türk Edebiyatı, S. 272: 48-49. ONARAN, Mustafa ġerif, (Ekim 2004), Necip Fazıl Kısakürek'ın ġiirinde Ölüme Doğru, Gösteri, S. 263: 18-20. ONGER, Fahir, (1943), El Tayfül Necip Fazıl, Servet-i Fünun-Uyanış , S. 2447. ONUR, Mahir, (28 Mayıs 1983), Makamı Cennet Olsun, Yeni Devir. ORAL, Zeynep, (5 Haziran 1983), ġair Ölür, ġiir Ölmez, Milliyet. ORHAN, Abdülmecid, (25 Mayıs 2002), Üstad'in Hayatından Satır BaĢları, Vakit. ORHAN, Abdülmecid, (Mayıs 2002), Necip Fazıl Kısakürek Kronolojisi, Yitik Düşler, S. 19: 15. OZANSOY, Halit Fahri, (t.y.), Bana ve UyanıĢ'a Saldıran Birisi Ġçin, Servet-i Fünun-Uyanış, S. 2070. ÖĞÜT, Fatih Ġsmail, (1985), Dilbilimi Açısından Necip Fazıl Kısakürek'in ġiir Dili Üzerine, Mavera, S. 103. ÖLMEZ, A. Ġhsan, (Temmuz 1983), Üstadım, Gurbet Edebiyat. ÖMEROĞLU, Serdar, (28 Mayıs 1984), Üstad Necip Fazıl Ardından, Millî Gazete. ÖMEROĞLU, Serdar, Oynanmaktan Korkulan Bir Oyun: Reis Bey, Millî Gazete, ÖNAL, Mehmet ġeref, Bir Adam Yaratmak’taki Mesaj, Nilüfer, S. 1. ÖNAL, Mehmet, (Yıl: V, Mayıs 1993), Necip Fazıl Kısakürek'in “Muhasebe” ġiiri, Yedi İklim, S. 38: 74-85. ÖNAL, Zeki, (Temmuz 1983), Merhaba, Dağarcık. ÖNDER, A. R. , (14 Mayıs 1982), Yargıtay Ġlâmından, Yeni Düşünce/Haftalık Dergi, S. 32: 19. ÖNDER, Kemal & OĞUZ, ġeref. , (28 Mayıs 1983), Ömrünün Her Anında Ölüm'e Hasret DuymuĢtu, Tercüman. ÖNDER, Kemal, (27 Mayıs 1983), ġairler Sultanı Toprağa Verildi, Tercüman. ÖNGAY, (1949), Mehmet Necati, Dergiler Arasında, Ülkü, S. 26 (Ağaç dergisi de tanıtılıyor). ÖNGÜR, Saliha, (27 Mayıs 1994), Ebedi ve Edebi Üstad (1), Vakit.
78
ÖNGÜR, Saliha, (28 Mayıs 1994), Ebedi ve Edebi Üstad (2), Vakit. ÖREN, Mehmet Metin, (27 Ocak 1953), Necip Fazıl'ı Nasıl Ġhbar Ettim?, İstiklâl. ÖRĠK, Nahit Sırrı, Kaldırımlar, Cumhuriyet, 15 TeĢrinisani 1928, S. 1619, s. 4. ÖZ, Cavit Orhan, (Ağustos 1943), 1943'ten Ġki Manzara: Büyük Doğu ve Türedi Ailesi, Değirmen/Aylık Fikir, San'at ve Ahlâk Dergisi, S. 11: 142-144. ÖZ, Erdal, (Ağustos 1997), Necip Fazıl Dedikleri, Varlık, S. 1079: 41-42. ÖZALP, Ahmet, (25 Mayıs), Üstad ile Gülmek, Zaman. ÖZATA, ġeref, (26 Mayıs 1983), Necip Fazıl'ın Evinde, Millî Gazete. ÖZATA, ġeref, (28 Mayıs 1983), Son Yolculuk, Millî Gazete. ÖZBAHÇE, Osman, (Temmuz-Eylül 2004), Necip Fazıl'in Politikası, Kökler, S. 6: 79-113. ÖZBAHÇE, Osman, (Yıl: II, Temmuz-Eylül 2004), Necip Fazıl'ın ġiirimizdeki Yeri, Kökler, S. 6: 44-66. ÖZBALCI, Mustafa, (Temmuz 1988), Haziranda Kaybettiklerimiz, Kardelen, S. 10. ÖZBAY, Hüseyin, (Yıl: IV, Temmuz 1983), Bendeki Necip Fazıl, Doğuş Edebiyat, S. 16: 8-9. ÖZBEKLER, Kerim, (1976), Kitaplar Arasında, Yelken, S. 232: 5. ÖZBEN, Raif, (1973), Türkçe Ġnsana Prolog, Yelken, S. 191: 18-19. ÖZCAN, Mevlüt, (25 Mayıs 2004), Üstad Necip Fazıl'lı Yıllar, Millî Gazete. ÖZÇELĠK, Mustafa, ( Ocak 1984), Necip Fazıl'ın AhĢap Konağı, Yönelişler, S. 28: 23-25. ÖZÇELĠK, Mustafa, (Mayıs-Haziran 1989), Necip Fazıl'ın ġiirinde Ġkileme, İlim ve Sanat, S. 25: 74-75. ÖZDAMARLAR, Kadir, (Temmuz-Ağustos 1983), Tarihimize Bir NeĢter, Kültür ve Sanat (Ö. S.), S. 28-29: 28-29 ÖZDEMĠR, AĢur, (Ekim-Aralık 1991), Necip Fazıl'ın Gençlik AnlayıĢı Üzerine Bir Deneme, Islâmî Edebiyat, S. 14: 19-20. ÖZDEMĠR, Mehmed Niyazi (24 Mayıs 1999), Katmerli Hüzün, Zaman. ÖZDEMĠR, Mehmed Niyazi (24 Mayıs 2004), Necip Fazıl'ın ġiiri, Zaman. ÖZDEMĠR, Mehmed Niyazi (26 Mayıs 2001), Sanatın ve Çilenin Kartalıydı, Zaman. ÖZDEMĠR, Mehmed Niyazi (31 Mayıs 2004), Necip Fazıl'ın DüĢünce Dünyası, Zaman.
79
ÖZDEMĠR, Mehmed Niyazi, (26 Mayıs 1995), Kartalın Göğe ÇekiliĢi, Zaman. ÖZDEMĠR, Mehmed Niyazi, Kartalın Göklere KarıĢması, Zaman. ÖZDEMĠR, Mehmed Niyazi], (24 Mayıs 2004), Necip Fazıl'ın ġiiri, Zaman. ÖZDEMĠR, Mehmed Niyazi], (26 Mayıs 2002), Rahmetle Anıyoruz, Zaman. ÖZDEMĠR, Mehmed Niyazi], (26 Mayıs 2003), ġair ve ġiir, Zaman. ÖZDEMĠR, Mehmet Niyazi, (1996), Mütefekkir Necip Fazıl, Necip Fazıl Armağanı, Marifet Y. , Ġstanbul, , s. 19-23. ÖZDEMĠR, Yakup, (2 Temmuz 1968), Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in Fevkalade Bir Eseri!...", Türkiye Ticaret Postası. ÖZDEMĠR. Mehmet Niyazi, (26 Mayıs 2000), Madem laiksin vicdanımla iĢin ne, Yeni Şafak. ÖZDENÖREN, Alâeddin, (Mayıs 19), Sırların Bilgini, Kayıtlar, 93, S. 31: 7-9. ÖZDENÖREN, Rasim (28 Mayıs 1995), Hecenin KentleĢmesi, Yeni Şafak. ÖZDENÖREN, Rasim, (1 Haziran 1995), Neslihan Hanımefendi, Yeni Şafak. ÖZDENÖREN, Rasim, (1968), Sezai Karakoç ve Necip Fazıl, Çıkış, S. 3. ÖZDENÖREN, Rasim, (1994), Necip Fazıl'ın Fikir Özellikleri, Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, Türkiye Yazarlar Birliği&Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Y. , Ankara, S. 120-124. ÖZDENÖREN, Rasim, (22 ve 25 Mayıs 1997), Necip Fazıl'ın ġiiri ve ġehri I-II, Yeni Şafak. ÖZDENÖREN, Rasim, (25 Mayıs 1995), Sokakta, Yeni Şafak. ÖZDENÖREN, Rasim, (Eylül-Ekim 2001), Hecenin KentleĢmesi Necip Fazıl'ın ġiiri ve ġehri, Kaşgar, S. 23: 58-63. ÖZDENÖREN, Rasim, (Nisan 1977), Dünya Bir Ġnkılâp Bekliyor, Mavera, S. 5: 70-71. ÖZDENÖREN, Rasim, (Nisan 1985), Demek ki Yüz Ayı Geride BırakmıĢız, Mavera, S. 100: 4-11. ÖZDENÖREN, Rasim, (Ocak 1977), Esselâm, Mavera, S. 2: 46. ÖZDENÖREN, Rasim, (Temmuz 1999), Hecenin KentleĢmesi, Ünlem, S. 3. ÖZDENÖREN, Rasim, (Temmuz-Eylül 1983), Necip Fazıl Kısakürek (KiĢiliği Üzerine Notlar), Mavera (Ö. S.), S. 80-82: 19-46.
80
ÖZDÜR, Atilla, (2 Haziran 1983), Miras, Millî Gazete. ÖZDÜR, Atilla, (27 Mayıs 1983), Rahmetli Ġçin, Millî Gazete. ÖZDÜR, Atilla, (6 Haziran 1983 ), Bir Ġzah..., Millî Gazete, (Yazar "Miras" baĢlıklı yazısının doğurduğu yanlıĢ anlamaları düzeltiyor). ÖZEL, Ġsmet, (10 Ağustos 1987), ġair Öldüren Rejim, Millî Gazete. ÖZER, Feyzi, (Haziran 1984), Necip Fazıl'la Dokuz Ay, Mavera, S. 91: 19-22. ÖZER, Sait, (Yıl: II, Mayıs 2004), Necip Fazıl ve Cemiyet, Berceste, S. 23: 12-13.
ÖZERDĠM, B. Sami, (6 Kasım 1949), Bu Meczup Artık Susturulmalıdır, Ankara. SAROGLU, Hasan, "Necip Fazıl Kısa-kürek'in Ahlâk Telakkisi", Yurd Üniversiteliler Dergisi, Aralık 1943, S. 1, s. 15. SAY, Ömer, "Necip Fazıl'ın ġiirinde Sonsuzluk Kavramı", Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, Türkiye Yazarlar Birliği&Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Y., Ankara 1994, s. 45-47. SAYAR, Kemal, "Dünya Evinde Olmayan Adam: Hüsrev", Kaşgar, Kasım-Aralık 2002, S. 30, s. 32-37. SAYIN, Emine&ALTIN, Kudret, "Necip Fazıl'ın Eserlerinde Çocuk ve 1983'te Çocuk Kitapları", Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı 1984: Necip Fazıl'a Armağan, Suffe Y., Ġstanbıl 1984, s. 128-134. SAZYEK, Hakan, "Poetikanın Bireyselliği ve Biçimleri", Sombahar, Yıl: II, Mayıs-Haziran 1992, S. 11, s. 3-4. SEÇKĠN, Ahmet, (25 Mayıs 1987), NFK ve Ölüm, Zaman,. SEDES, Selami Ġzzet, "Tohum", Türk Tiyatrosu, 1 TeĢrinisani 1935, S. 62. SEDES, Selami, "Tiyatro Tenkidleri/Bir Adam Yaratmak", Türk Tiyatrosu, Yıl: IX, Mart (Nisan?) 1938, S. 89, s. 4-6. SELAMOĞLU, Mehmet, "Üstad ve Dil", Millî Gazete, 30 Mayıs 1983. SELÇUK, Ġlhan, "Atatürk'e DüĢmanlıkta Tercüman'ın Göreneği", Cumhuriyet, 6 Temmuz 1983. SELÇUK, Ġlhan, "Bir Yargıtay Ġçtihadı", Cumhuriyet, 30 Haziran 1983. SELÇUK, Ġlhan, "Necip Fazıl ile Nötron Naciye", Cumhuriyet, 30 Haziran 1983. SELÇUK, M. EĢref, "Necip Fazıl Kısa-kürek", Yeni Devir, 2 Haziran 1983.
81
SELĠÇĠ, Nairn Ulvi, "Bir Tahlil Denemesi yahut Metafizik Etrafında Bir ġair", Aylık Dergi, Mayıs-Temmuz 1984, S. 66-68, s. 40-46. SELVĠ, M, Fatih, "Genç ġairler Onu KonuĢtu", Zaman, 26 Mayıs 1995. SEPETÇĠOĞLU, M. Necati. "Aksiyon Adam", Tercüman, 29 Mayıs 1983. SERDENGEÇTĠ, Osman Yüksel, "Dâva ArkadaĢım", Türk Edebiyatı, c. X, Temmuz 1983, S. 117, s. 5. SERHENDLĠ, Miraç, "Necip Fazıl", Boğaziçi, Haziran 1983. SEVENGĠL, Refik Ahmet, "Tohum", Kurun, 1 ĠkinciteĢrin 1935. SEVĠM, Emine, "Necip Fazıl'ın Eserlerinde Çocuk", Necip Fazıl Armağanı, Marifet Y., Ġstanbul, 1996, s. 73-84. SEYHAN, Recep, "Üstadı Anlamak". Mavera (Ö. S.), c. VII, Temmuz-Eylül 1983, S. 80-82, s. 64-68. SEYMEN, Mehmet N., "Ölümünün 7. Yılında Necip Fazıl'ı Anmak". İktibas, Mayıs 1990, S. 137, s. 57. SEYYAD, Hikmet, "Gündem: Büyük Doğu", Taraf, Nisan 1992, S. 14, s. 24-26. SEZER, Akif, "Üstad'ın Ardından Yapılması Gerekenler", Kültür ve Sanat (Ö.S.), Temmuz-Ağustos 1983, S. 28-29, s. 38. SEZER, Kâtip&BURAK, Osman, "1983 Türkiye'sinde Dinî Yayınlar/Necip Fazıl'ın Dinî Eserleri", Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı 1984: Necip Fazıla Armağan, Suffe Y., Ġstanbul 1984, s. 101-108. SEZGĠN, Ahmet, "Necip Fazıl ve ġiirinde Fikir Çilesi", Kırağı. 1 Eylül-15 Ekim 1996, S. 21, s. 18-19. SEZGĠN, Ahmet, "Ölümünün 10. Yıldönümünde Necip Fazıl ve ġiirinde Fikir Çilesi", İslâmî Edebiyat, Haziran-Eylül, 1993, S. 21, s. 25-27. SHAIKH, Masud Ahktar, "Translator's Notes", İslâmî Edebiyat, Ekim-Aralık, 2001, S. 35, s. 15. SINAV, Tahsin, "Necip Fazıl'da Ġktisadi DüĢünce-1", Yeni Şafak, 12 Ekim 1995. SINAV, Tahsin, "Necip Fazıl'da Ġktisadi DüĢünce-2", Yeni Şafak, 14 Ekim 1995. SĠMAVĠ, Sedat, "Takdim", Yedigün, 4 Ġkincikanun 1938 SOLAK, Saffet, "Necib Fazıl'dan Ġzlenimler", Yedi İklim, Yıl: III, Ağustos, 1992, S. 24, s. 65-66.
82
SOLOK, Cevdet Kudret, (Nisan 1978), 50. Yıldönümünde Yedi MeĢale Üzerine Anılar, Varlık, S. 1847. SONGAR, Ayhan, "Bir Dahi Portresi", Türk Edebiyatı, c. IX, Mart 1982, S. 101, s. 24-25. SONGAR, Ayhan, "Gönüllü Müstemleke", Türkiye, 24 Haziran 1994. SONGAR, Ayhan, "Her ġiirinde Korkunç Bir "Tecrid" Vardı", Tercüman, 29 Mayıs 1983. SONGAR, Ayhan, "KonuĢma", Rapor, Haziran 1980, S. 9, s. 13-17. (ġultanü'Ģ-ġu-ara töreninde). SONGAR, Ayhan, "Necib Fazıl'sız Dört Yıl", Türkiye, 7 Haziran 1987. SONGAR, Ayhan, "Necip Fazıl'in Ruh Portresi", Türk Edebiyatı, c. X, Temmuz 1983, S. 117, s. 10-11. SONGAR, Ayhan, "Necip Fazü Kayseri'de", Türkiye, 15 Ekim 1995. SONGAR, Ayhan, "Nisan Yağmuru", Türk Edebiyatı, c. XI, Haziran 1984, S. 128, s. 32. SONGAR, Ayhan, "ġairler Sultanı", Türkiye, 1 Haziran 1996. SONGÜR, Hasan, "Ġnsanlar Ġçinde Bir Yalnız", Yeni Mesaj, 24 Mayıs 1998. SONGÜR, Hasan, "Üstad'ın Oyunları Ġyi ki Oynanmıyor", Yeni Mesaj, 27 Mayıs 1998. SORGUN, Hüseyin, "ġehir Tiyatrosunda "Para" Krizi", Zaman, 6 Aralık 2001. SORGUN, Taylan, "Sonun BaĢlangıç Olduğu Yerde", Tercüman, 1 Haziran 1983. SORGUNLU, Ümit Fehmi, "Bir Dev Daha Göçtü", Kültür ve Sanat (Ö.S.), Tem-muz-Ağustos 1983, S. 28-29, s. 48. SORGUNLU, Ümit Fehmi, "Necip Fazıl'ı Necip Fazıl Yapan Unsurlar", Berceste, Yıl: II, Mayıs 2004, S. 23, s. 10. SOYSAL, Ġlhami, "Tarikattan Edebiyata Yakup Kadri Karaosmanoğlu/Bir BaĢka Vasiyet Örneği", Milliyet. SOYSAL, Mümtaz, "Dil ġehitleri", Milliyet, 27 Mayıs 1983. SÖNMEZ, Ahmet, "Ustad Necip Fazıl Kısakürek'in Vefatından Sonra Basında Çıkan Yazıların Bibliyografyası", Kültür ve Sanat (Ö. S.), Temmuz-Ağustos 1983, S. 28-29, s. 59-62. SUBAġI, M. Ġlyas, "Necip Fazıl'ın ġiiri ve ġairliği", Erciyes, c. XII, Eylül 1989, S. 132, s. 6-7. SUBAġI, Muhsin Ġlyas, "Büyük Doğu" Hassasiyeti Ġle", Yeni Düşünce, 17 Haziran 1983.
83
SUBAġI, Muhsin Ġlyas, "Çile mi Ölüm Tiradı mı?", Türk Edebiyatı, c. X, Temmuz 1983, S. 117, s. 100-101. SUBAġI, Muhsin Ġlyas, "Çile'nin Kronolojisi", Suffe Kültür ve Sanat Yıllığı 1984/Necip Fazıl Armağanı, Suffe Y., Ġstanbul 1984, s. 187-194. SUBAġI, Muhsin Ġlyas, "Kaldırımlar ġâiri'nden Necip Fazıl'a", Berceste, Yıl: II, Mayıs 2004, S. 23, s. 8-9. SUBAġI, Muhsin Ġlyas, "Necip Fazıl'da "Nefs Muhasebesi", Türk Edebiyatı, c. XI, Haziran 1984, S. 128, s. 39-40. SUBAġI, Necdet, "Necip Fazıl Hakkında Bir Kitap", Kültür ve Sanat. Aralık 1983, s. 12-13. SUTAY, Hasan, "ġiirin Sürgün DönüĢü", Zaman, 27 Mayıs 2001. SUVER, Akkan, "PeriĢan Portreler/Necip Fazıl'a Dair", Yeni Düşünce/Haftalık Dergi, 6 Ağustos 1982, S. 44. s. 28. SÜTER, ġakir, "Cumhuriyet ve Necip Fazıl", Akşam, 24 Temmuz 2003. SÜTER, ġakir, "Türkiye'de Garip Yaratıklar", Akşam, 23 ġubat 2001. ġAHĠN, Mustafa, "O'nu Rahmetle Anıyoruz". ġEHSUVAROĞLU, Lütfi, "Necip Fazıl ve Farklı Tarafları", Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, Türkiye Yazarlar Birliği&Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Y., Ankara 1994, s. 125-128. ġEHSUVAROĞLU, Lütfi, "Necip Fazıl'sız On Yıl", YeniHafta, 24 Mayıs 1993. ġEKER, Mehmet, "Sandık Üstüne Sandık, Necip Fazıl'ı Andık", Yeni Şafak, 27 Mayıs 1999. ġEKER, Mehmet, "Üstad Necip Fazıl'ı Rahmetle Anıyoruz", Yeni Şafak, 25 Mayıs 2000. ġEN, Abdurrahman, "Necip Fazıl Kısakürek Kronolojisi...". ġEN, Abdurrahman, "Tiyatro ve Sinemada Necip Fazıl", Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, Türkiye Yazarlar Birliği&Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Y., Ankara 1994, s. 98-102. ġEVKET HIFZI, "Aydınlık ve Karanlık", Varlık, c. II, 1 Ocak 1935, S. 36, s. 186 ġĠMġEK, Tacettin, "Ustama Mektup", Karçiçeği, Haziran 1991, S. 1, s. 16 ve 15. TAHA MUHSĠN, "Bir Sonsuz Sonbaharız ġimdi", Kültür ve Sanat (Ö.S.), Temmuz-Ağustos 1983, S. 28-29, s. 47. TAMER, Rauf, "ġiir...", Tercüman, 28 Mayıs 1983.
84
TANER, Haldun, "Necip Fazıl", Milliyet, 5 ġubat 1984. TANPINAR, Ahmet Hamdi, (Temmuz 1933), Necip Fazıl, Varlık, S. 1: 15. TANPINAR, Ahmet, "Necip Fazıl ve Kop Dağındaki Dükkânı", Varlık, 15 Temmuz 1933, S. 1, s. 5 TANSEL, Fevziye Abdullah, (1941), Namık Kemal, Ülkü, S. 98. TANSEL, Fevziye Abdullah, (Ağustos 1939), Millî Edebiyat Devri ġiir Sahasında ÂĢık Tarzı Tesirleri, Ülkü, S. 78. TANYOL, Cahit, "Bir Çağın Serüveni ve Necip Fazıl", Kaşgar, Ocak-ġubat 2003, S. 31, s. 90-95. TANYOL, Cahit, "ÇağdaĢ ġiirimizin Temelleri ve Dört ġair", Üç Çiçek/Şiir Özel Kitabı, Ocak 1984, S. 3, s. 8-24 TANYOL, Cahit, "Mecmualara ve Büyük Doğu'ya Dair", Vatan, 21 Eylül 1943. TANYOL, Cahit, "Necip Fazıl ve Büyük Doğu Olayı", E, Yd: I, Ekim 1999, S. 7, s. 20-21. TANYOL, Cahit, "Necip Fazıl'a Ait Anılar ve Notlar", Kaçak Yayın, Ağustos 2004, S. 16, s. 24-26. TANYOL, Cahit, "ġiir Hakkında'dan". Güzeli İyiyi Gerçeği Aramak. Nisan 1939, S. 1, s. 7. TARAKÇI, Celal. "Oluklar Çift...", Karçiçeği, Ġkinci Dönem-Bahar 2001, S. 2, s. 11-13. TARANCI, Cahit Sıtkı, "Necip Fazıl ve Piyesi", Kurun, 4 Aralık 1935. TARANCI, Cahit Sıtkı, (15 Nisan 1931), ġiirimizin Bir Zirvesi: Necip Fâzıl", Akademi Dergisi,S. 7: 16-17, (Diğer Yayın: (ġubat 1993), Yedi İklim, S. 35: 95-96). TARI, Gültekin, "Bir MuhteĢem GüneĢ Battı", Tercüman, 1 Haziran 1983. TARI, Gültekin, "Necip Fazıl'a Lâyık Olmak", Tercüman, 30 Mayıs 1983. TARIM, ġakir, "Vefatının 21. Yılında Necip Fazıl'ı Rahmetle Anıyoruz/Üstad'ı Anıyoruz", Millî Gazete, 25 Mayıs 2004. TAġÇI. D. Ali, "Necip Fazıl ve Cemil Meric'e Dair", Vakit, 29 Temmuz 2004. TAġÇIOĞLU, Yılmaz, "Büyülü Bir Kelime: "Çile", Yönelikler, Yıl: IV. 2. Dönem. Mayıs 1990, S. 46. s. 28-29. TAġDELEN, Ali, "Türkiye'nin Manzarası/Üstadı Rahmetle Anarken", Millî Gazete, 29 Mayıs 1983.
85
TAġGETĠREN, Ahmet, "Ġdeolocya Örgüsü Üzerine Notlar/Buz Dağını Eritmek", Türk Edebiyatı, c. X, Temmuz 1983, S. 117, s. 34-36. TAġKIN, A. Gaffar, "Sultanü'Ģ ġuara", Yeni Devir, 31 Mayıs 1980. TAġKIN, A. Gaffar, "Üstad (2)", Yeni Devir, 28 Mayıs 1983. TAġKIN, A. Gaffar, "Üstad Hakkında Bir ÇalıĢma Krokisi", Yeni Devir, 30 Mayıs 1983. TAġKIN, A. Gaffar. "Üstad" (1). Yeni Devir, 21 Mayıs 1983. TATLI, Ali, "Necip Fazıl KonuĢuldu", Türkiye, 28 Mayıs 1998. TAVIR, "Bir Panel", Tavır, Yıl: I, Mayıs-Haziran 1986, S. 2, s. 48 TEKELĠOGLU, Mehmet, "Çile", Yeni Sanat, Nisan 1974, S. 5. TEKĠL, Firuzan, "Necip Fazıl'dan Birkaç Çizgi", Türk Edebiyatı, c. XI, Haziran 1984, S. 128, s. 41. TEZCAN, Gülcan, "Gazeteci Yazar Abdurrahman ġen, Necip Fazıl'ın Dünden Bugüne YaĢayan Mesajını Anlattı/Üstad'ın Emanet Dizeleri", Yeni Şafak, 25 Mayıs 1997. TOK, Muzaffer, "Ötelerde Bayram Var", ErciyeslNecip Fazıl Kısakürek Eki, Haziran 1983, S. 66. TOPRAK, Hasan, "Bir Kavga Adamının Ölüme HazırlanıĢı", Panel, 15 Haziran 1989, s. 58-59. TOSUN, Necip, "Sevgili Üstadı Anlamak", Zaman, 27 Mayıs 1987. TOSUN, Yusuf, "Büyük Doğu Necip Fazıl Kısakürek", Türkiye'de ve Dünyada Yarın, Mayıs 2004. TOZLU, Necmettin, "Necip Fazıl Kısakürek'te Eğitim DüĢüncesi", Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, Türkiye Yazarlar Birliği&Yü-züncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Y., Ankara 1994, s. 129-134. TÖRENEK, Mehmet, "Necip Fazıl'ın ġiirinde Ölüm", Yedi İklim, c. 12, Nisan 1999. S. 109, s. 37-38. TUNA, Bahadır, "Sırlar Etrafında Körebe Oynayan ġairin Fikir Çilesi", Adımlar, Mayıs-Temmuz, 1989, S. 5-7, s. 22-23. TUNALI, Y., "Ölüm... Ölüm...", Töre, S. 146-147. TUNCER, Faruk, "Necip Fazıl'a Dair", Zaman, 12 Mayıs 1993 (K. Mısırlıoğlu'nun kitabı hakkında). TUNCER, Hüseyin, "Necip Fazıl'da Yunus Emre'yi ArayıĢ", Millî Eğitim, 1987, S. 73, s. 7-13.
86
TUNÇ, Mustafa ġekip, "Kaldırımlar"ın Necip Fazıl'ı, Hayat, c. IV, 15 TeĢrinisani 1928, S. 103, s. 14. TURGUT EMĠN, "Aziz Üstadım", Vakit, 25 Mayıs 2002. TURGUT, Ahmet, "Büyük Doğu Münasebetiyle Bir Muhasebe", Kovan, 1943, S. 4, s. 4. TURĠNAY, Necmettin, "Necip Fazıl ve Politika", Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, Türkiye Yazarlar Birliği&Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Y., Ankara 1994. s. 139-150. TURĠNAY, Necmettin, "Necip Fazıl'dan Peyami Safa'ya: Hangi Batı?", Zaman, 4 Temmuz 2004. TÜFEKÇĠ, Mustafa Muharrem, "Tezatların Dehâsı", Gençliğin Sesi, Haziran 1990. S. 2, s. 24/25. TÜRK EDEBĠYATI, "Aziz Nesin'in Üstad'a Bir Mektubu". Türk Edebiyatı, c. X, Temmuz 1983, S. 117. s. 55. TÜRK EDEBĠYATI, "Dergimize Gelen Telgraf, Mektup ve ġiirlerden Bir Bölümü". Türk Edebiyatı, c. X. Temmuz 1983, S. 117. s. 109-111. TÜRK EDEBĠYATI, "Mümtaz Soy-sal'ın GörüĢü", Türk Edebiyatı, c. X, Temmuz 1983, S. 117, s. 55. TÜRKOĞLU, M. Said, "Çağını AĢan Gür Bir Ses", Yitik Düşler, Mayıs 2002, S. 19, s. 7-8. TÜRKOĞLU, M. Said, "EĢsizliğin Zirvesi: NFK", Vakit, 25 Mayıs 2002. UÇAKAN, Mesut, "YeĢilçam Dedikleri/Necip Fazıl (Merhumun) piyesleri, içindeki alemleri keĢfeden ve hakikate ulaĢabilmek için yılanlı kuyuya atılmayı göze alan ruhların iç ve dıĢ çatıĢmalarını veriyor". Millî Gazete, 23 Haziran 1983. UÇMAN, Abdullah, "Necip Fazıl ve "Babıâli", Hisar, c. XVI, Ekim 1976. S. 154 (229), s. 20-22. UÇMAN, Abdullah, "Necip Fazıl ve Ağaç Dergisi", Mavera (Ö. S.), c. VII, Tem-muz-Eylül 1983, S. 80-82, s. 82-86. UÇMAN, Abdullah, "Necip Fazıl'ın Çıkardığı Dergiler", Kitap-lık. Kasım-Aralık 2001,50, s. 244-246. UÇMAN, Abdullah, "Necip Fazıl'ın Edebiyat ve Sanat Çevresi". Yönelişler, Yıl: III, Temmuz 1983, S. 25, s. 25-29. UÇMAN, Abdullah, "Necip Fazıl'ın ġiirinde Dönemler", Türk Dili, 1997, S. 1, s. 78-87. UÇMAN, Abdullah, "ġiir, ġair ve Ġdeoloji ya da Necip Fazıl'ın ġiiri", Dergâh, c. IX, S. 102-103, s. 8-. UÇURUM, Mustafa, "Necip Fazıl'ın Reis Bey'i", Yitik Dükler, Mayıs 2002, S. 19, s. 14.
87
UĞURLU, Fatih, "Büyük Doğu", Altınoluk, S. 2. USLUBAġ, Tolga, "ġairler Sultanı", Türkiye, 25 Mayıs 2003. USLUBAġ, Tolga, "Üstad 100 YaĢında", Türkiye, 24 Mayıs 2004. UTKU, Nuh, "Bir KarĢılaĢtırma: Necip Fazıl-Nazım Hikmet", Yitik DüĢler, Mayıs 2002, S. 19, s. 16. UYAR, Turgut, "Bir ġiirden/Bu Yağmur", Papirüs, ġubat 1968, S. 21, s. 4 ÜMĠT YAġAR, "40 Yılın 40 ġairi/Necip Fazıl Kısakürek", Yelpaze, 20 Mayıs 1964. ÜMRAN, Sedat, "Necip Fazıl Ġçin", Yönelişler, Yıl: III, Temmuz 1983, S. 25, s. 18-19. ÜNAL, Vecihi, "Necip Fazıl", Türkiye, 30 Mayıs 1983. ÜNAN, Selâhattin, "Avukat Selâhattin Ünan'ın Müdafaası", Meşhur Dâvalar, c. I, Aralık 1954, S. 11, s. 262-264 (Malatya Hâdisesi Davasıyla ilgili). ÜNLÜ, Özcan, " 'Ağaç' Bir Bilmecedir", Yitik Düşler, Mayıs 2002, S. 19, s. 9-10. ÜNLÜ, Özcan, " 'Bedbaht Fakat Mesudum' ", Türkiye, 25 Mayıs 1996. ÜNLÜ, Özcan, " 'His' ve 'Fikrin' ġairi", Türkiye, 25 Mayıs 1995. ÜNLÜ, Özcan, "Ağaç'taki Üstad", Türkiye, 25 Mayıs 2001. ÜNLÜ, Özcan, "Bekliyoruz...", Türkiye, 8 Kasım 2004. ÜNLÜ, Özcan, "Büyük KarĢılaĢma", Türkiye, 24 Mayıs 2004. ÜNLÜ, Özcan, "O'nu Anlatıyorlar", Türkiye, 24 Mayıs 2004 (Cahit Sıtkı Tarancı, A. Hamdi Tanpınar, Behçet Necatigil, Necmettin Hacıeminoğlu, Attila Ġlhan). ÜNLÜ, Özcan, "O'nu Anlatıyorlar", Türkiye, 26 Mayıs 2004 (Çetin Altan, Hayrettin Orhanoğlu, Nurettin Durman, Hüseyin Akın). ÜNLÜ, Özcan, "ġiirin Sultanı", Türkiye, 24 Mayıs 2004. ÜNLÜ, Özcan, "Üstadın Hedefi". Türkiye, 25 Mayıs 2002. ÜNLÜ, Özcan, "Yüz YaĢında Daha Genç", Türkiye, 1 Kasım 2004. ÜNLÜ, Özcan, "Zirvedeki ġair", Türkiye, 25 Mayıs 2004. ÜNLÜ, Seyfettin, "Rüzgârın Alnım OkĢayan Dağ", Yedi İklim, Yıl: V. Mayıs 1993, S. 38, s. 63-64. ÜNLÜ, Sibel, "Üstad Belgeseli", Dünden Bugüne Tercüman, 25 Mayıs 2004.
88
ÜZMEZ, Hüseyin, "Necip Fazıl Nasıl Bir Ġnsandı?", Vakit, 11 Mayıs 2002. ÜZMEZ, Hüseyin, "Necip Fazıl", Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, Türkiye Yazarlar Birliği&Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Y., Ankara 1994, s. 166-175. VAKKASOĞLU, Vehbi, "Sanatçı ve Ġnancı", Türk Edebiyatı, c. X, Temmuz 1983. S. 117, s. 59. VAKKASOĞLU, Vehbi. "Necip Fazıl'ın Sanatı ve Ġnancı". Gündüz. 27 Mayıs 1998. VEL, Sümeyya, "Eserleriyle Necip Fazıl: At'a Senfoni", Dava Taşı, Necip Fazıl Özel Sayısı, 25 Mayıs 1999, s. 8. Y., "Kitaplar", Yönelişler (Ö. S.), Yıl: III. Temmuz 1983, S. 25, s. 62-63 Y., "Madde ve Manada Necip Fazıl", Yönelişler, Yıl: I, Aralık 1981, S. 9, s. 47-48 (Hasan Çebi'nin aynı adlı kitabının eleĢtirisi). YAĞCIOĞLU, Halim, "Necip Fazıl Kısakürek", Çağrı, 1964, S. 84. YAĞIZ, Süleyman, "Nazım ve Necip Fazıl", Takvim, 22 Ocak 2002. YAHYALI, Gaffar, "Bir Baltaya Sap Olmak", Türk Edebiyatı, Mart 1984, S. 125, s. 75. YAKAR, Serdar, "Necip Fazıl Kısakü-rek/Hayatı, Eserleri ve Mücadelesi", Millî Gazete, 9 Haziran 1993. YAKAR, Serdar, "Necip Fazıl'ı Anma Toplantısı", İlim ve Sanat, 15 Temmuz-15 Ağustos 1988, S. 20, s. 80. YAKAR, Serdar, "Üstad'ın Tiyatro Eserleri ve "Reis Bey", İlim ve Sanat, Mayıs-Haziran 1989, S. 25, s. 72-73. YAKAR, Serdar, "Üstadın Vasiyeti Hakkında", Millî Gazete, 28 Mayıs 1984. YALÇIN TURGUT [BALABAN], "DıĢ GörünüĢ", Rapor, Haziran 1980, S. 9, s. 4-6. (ġultanü'Ģ-ġuara töreni hakkında). YALÇIN, Hüseyin Cahit , (25 Kanunusani 1934), Matbuat Hayatı/Necip Fazıl Bey, Fikir Hareketleri, 1(14), 11-13. YALÇIN, Hüseyin Cahit, (25 Ocak 1934), Necip Fazıl Bey/Ben ve Ötesi, Fikir Hareketleri, 1(14), 11-13. YALÇIN, Hüseyin Cahit, (8 ġubat 1934), Kendine Tapan Bir Adam, Fikir Hareketleri, S. 16: 10-12. YALÇIN, Hüseyin Cahit, (9 ĠlkteĢrin 1935), Matbuat Hayatı/Necip Fazıl, Fikir Hareketleri, S. 17.
89
YALÇIN, Süleyman, "Benim Gözümle Necip Fazıl", Türk Edebiyatı, c. VII, Temmuz 1980, S. 81, s. 14-16. YALÇIN, Süleyman, "Tanıdığım Necip Fazıl" (1), Türk Edebiyatı, c. X, Temmuz YALÇIN, Süleyman, "Tanıdığım Necip Fazıl" (2), Türk Edebiyatı, c. X, Eylül 1983, S. 119, s. 26-27. YALÇIN, Süleyman, "Tanıdığım Necip Fazıl-3", Türk Edebiyatı, c. XI, Haziran YALÇIN, Süleyman, "Üstad Fevkalâde Müstesna Bir Ġnsandı", Tercüman, 29 Mayıs 1983. YALINKILIÇ, Ġlhami, "Üstadın Muzda-rip Telvini", Zaman, 25 Mayıs 1996. YALMAN, Ahmet Emin, "Geriliğin Muhakemesi", Vatan, 3 Ağustos 1953 (Malatya Muhakemesi hakkında). YAR, Ġsa, "Yandı Kitap Dağlarım", Berceste, Yıl: II, Mayıs 2004, S. 23, s. 11. YARDIM, Mehmet Nuri, "ġairler Sultanına Anma", Türkiye, 25 Mayıs 2000. YAVUZ, Hilmi "Nazım Hikmet ve Necip Fazıl/'Satıh' mı 'Profondör' mü?", E Dergisi, ġubat 2003, S. 47, s. 10. YAVUZ, Hilmi, "Nazım Hikmet, Necip Fazıl ve Ġslam", Zaman, 8 Ocak 2003. YAVUZ, Hilmi, "Necip Fazıl ġiiri "Doğu Hikmeti"ni mi Dile Getiriyor, "Batı Hikmeti"ni mi?", Zaman, 29 Ocak 2003. YAVUZ, Hilmi, "Necip Fazıl ġiiri Üzerine Notlar" (1), Zaman, 3 Mart 2004. YAVUZ, Hilmi, "Necip Fazıl ġiiri Üzerine Notlar" (2), Zaman, 10 Mart 2004. YAVUZ, Hilmi, "Necip Fazıl ve 'DüĢünce ġiiri' ", Zaman, 22 Ocak 2003. YAZAR, M. Behçet, "Necip Fazıl Kısa-kürek", Yedigün, c. XIV, 5.12.1939, S. 352, s. 13. YAZAR, Yusuf, "Doğru Yolun Sapık Kolları", Mavera, S. 17, s. YAZGAN, Mustafa, "Benim Manevi Ġnkılap Çerağımdı", Zaman. 26 Mayıs 1997. YAZGAN, Mustafa, "Necip Fazıl'sız 14 Yıl", Zaman, 25 Mayıs 1997. YAZGIÇ, Suavi Kemal, "Büyük DoğuĢ'un ġairi", Yeni ġafak, 30 Mayıs 1997. YAZICI, O. Olcay, "Unutma ki Çocuğum Ben de Bir Faniyim", Türk Edebiyatı, 1983, S. 118. YAZICI, Olcay, "Medeniyetimizin Gündönümü -Necip Fazıl'in 100. Doğum Yılına Armağan-", Kitap Haber, Eylül-Ekim 2004, S. 22, s. 78-80.
90
YENĠ, Said [Sezai Karakoç], "Akif, Yahya Kemal ve Necip Fazıl", Diriliş, Ekim 1970, S. 13, s. 26-29. YENĠ, Sait [Sezai Karakoç], "Bir Adam Yaratmak", Diriliş, Kasım 1970, S. 14, s. 48-51. YENĠ, Sait [Sezai Karakoç], "Necip Fa-zıl'ın ġiiri I", Diriliş, Aralık 1979, S. 15, s. 42-52. YENĠ, Sait [Sezai Karakoç], "Necip Fa-zıl'ın ġiiri-III", Diriliş, Eylül-Ekim 1974, S. 1-2, s. 75-79. YENĠ, Sait [Sezai Karakoç], "Necip Fa-zıl'm ġiiri-II", Diriliş, Ocak 1971, S. 16, s. 28-35. YENĠCE, Osman, "Büyük Doğu ve Avrupa Topluluğu", İlim ve Sanat, 15 Temmuz-15 Ağustos 1988, S. 20, s. 31. YEġĠLYURT, Cahit, "Kökler"deki Beraberlik Yazıları", Zaman. 17 Kasım 1987. YETĠK, Zübeyir, "Bir GüneĢ Battı", Millî Gazete, 21 Mayıs 1983. YETĠK, Zübeyir, "Dil Üzerine 4", Millî Gazete, 1 Ekim 1983. YETĠK, Zübeyir, "Ġlk Olmak", Millî Gazete, 26 Mayıs 1984. YETĠK, Zübeyir, "Ġlk Olmak-2", Millî Gazete, 27 Mayıs 1984. YETĠK, Zübeyir, "Ġlk Olmak-3", Millî Gazete, 28 Mayıs 1984. YETĠK, Zübeyir, "Ġlk Olmak-4", Millî Gazete, 30 Mayıs 1984. YETĠK, Zübeyir, "Ġlk Olmak-5", Millî Gazete, 31 Mayıs 1984. YETĠK, Zübeyir, "Necip Fazıl" Nedir?", Cuma, Yıl: I, 24-30 Mayıs 1991, S. 47, s. 29. YETĠK, Zübeyir, "Necip Fazıl'da Fikir ve Pratik", Bütün Yönleriyle Necip Fazıl, Türkiye Yazarlar Birliği&Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Y., Ankara 1994, s. 135-138. YILDIRIM, Hasanali, "Kimdi Üstad'ın Yanındaki Adam?", Ümran, Ekim 2004, S. 122 s. 83-85 YILDIZ, Aytaç, "Necip Fazıl'ı Anarken...", Gündüz, Mayıs 1998. YILDIZ, Nail. " "ĠĢaret" "Ben"de Saklıdır", Yedi İklim, S. 177, Aralık 2004, s. 68. YILMAZ, Durali "Roman Geleneği ve 'Aynadaki Yalan' " Hareket, VII. Devre, Hazi-ran-Temmuz 1980, S. 16-17 (178-179), s. 52. YILMAZ, Durali, "Sanatçılar ve Ünlüler", Yeni Devir, 20 ġubat 1983. YILMAZ, Duraü, "Çölde Bir Çığlık". Türk Edebiyatı, c. X, Temmuz 1983, S. 117, s. 23.
91
YILMAZ, Muammer, "ġairler Sultanına Mektup", Berceste. Yıl: II, Mayıs 2004, S. 23, s. 14. YILMAZ, Sabri, "Üstad Necip Fazıl Ta Bir Gün...", Yeni Şafak. YILMAZ, Zübeyir, "Necip Fazıl'ın ġiirimize Etkisi ve Yenilikleri", Irmak, Haziran 2001, S. 6, s. 8-9. YILMAZ, Zübeyir, "Necip Fazıl'ın Türk ġirine Etkileri-2", Irmak. Ocak 2002. S. 13, s. 12. YIRCALI, Azmi, "Akif. Fikret. Necip Fazıl...", Millî Gazete, 28 Aralık 1984. YĠĞĠT, Soner, "Üstad'ı Rahmetle Anıyoruz", Vakit, 26 Mayıs 2004. YORULMAZ, Hüseyin, "Çok Diriden Diridir", Yeni Devir, 2 Haziran 1983. YÖRÜK, Serpil, "Necip Fazıl Kısakürek Haftası", Türk Edebiyatı, Aralık 1990. S. 206, s. 40-41. YUNUS NADĠ [ABALIOĞLU], "Senfoni", Yeni Mecmua, 1939. S. 2. YURDAGÜL, Selçuk, "Üstadı Anarken", Türk Edebiyatı, c. XIV. Temmuz 1988. S. 177, s. 31-32. YURDAGÜL, Selçuk. "Ölümünden Sonraki Necip Fazıl", Kültür ve Sanat (Ö.S.), Temmuz-Ağustos 1983. S. 28-29. s. 35-37. YURT, A. Kemal, "Necip Fazıl'ın "Bir Adam Yaratmak' Oyununa Sosyal Demokrat Sansür/Oyun Ġçinde Oyun", İzlenim. Yıl: I, 5 Mart 1994, S. 1, s. 58-60. YUSUF SELMAN. "Bir DüĢünce Adamı Olarak Necip Fazıl", İlim ve Sanat, Ocak-ġubat 1986. S. 5, s. 22-23. YUSUF ZĠYA [ORTAÇ]. "Halk ġairleri ve Edebiyatımız". Yeni Türk Mecmuası, ç. I. Kanunuevvel 1932. S. 3, s. 197. YÜCEL. Müslüm. "Kısakürek'in 'Büyük Doğu'sunda Kürtler/.. Necip Fazıl Sey-yid Rıza'dan hiç söz etmiyor". Gündem. 17 ġubat 1998. Z., A., "TRT, ġiir ve Necip Fazıl". Mavera, Yıl: I, ġubat 1977, S. 3, s. 77-78. ZAHĠR SITKI [GÜVEMLĠ]. "Bir Adam Yaratmak" Piyesine Dair", Haber. 9 Ekim ZAHĠR SITKI [GÜVEMLĠ]. "Bir Adam Yaratmak". Türk Tiyatrosu, Yıl: IX, ġubat ZAHĠR SITKI [GÜVEMLĠ]. "Necip Fazıl Kısakürek", Varlık, 1 Ocak 1938. S. 5 (108), s. 567. ZAĠMOGLU, Ziya Ġlhan, "Oynanacak Oyunların Değer Ölçüsü", Tohum, 1966, S. 28.
92
ZAMANTILI, Abdülkadir, "Necip Fâzıl da Gitti", Erciyes, Yıl: VII, Kasım 1984, S. 83, s. 1-2. ZARĠFOĞLU, Cahit, "...ve Rapor'lar", Mavera, Yıl: I, Aralık 1976, S. 1, s. 44. ZARĠFOĞLU, Cahit, "Bir Adam Yaratmak' Televizyona Uygulanıyor", Mavera, Yıl: I, Aralık 1976, S. 1, s. 43-44. ZARĠFOĞLU, Cahit, "Necip Fazıl Kısakürek Tek BaĢına Bir Mektepti" (1), Yeni Devir, 27 Mayıs 1983. ZARĠFOĞLU, Cahit, "Necip Fazıl Kısakürek Tek BaĢına Bir Mektepti" (2), Yeni Devir, 28 Mayıs 1983. ZARĠFOĞLU, Cahit, "Necip Fazıl Kısakürek Tek BaĢına Bir Mektepti" (3), Yeni Devir, 29 Mayıs 1983 ZARĠFOĞLU, Cahit, "Necip Fazıl'la", Mavera (Ö. S.), c. VII, Temmuz-Eylül 1983, S. 80-82, s. 170-177. ZARĠFOĞLU, F. B., "Doğru Yolun Sapık Kolları-Arınma Çağında Ġslâm-1", Mavera, Yıl: II, ġubat 1978, S. 15, s. 52-54. ZARĠFOĞLU, M. Sait, "Tanımak", Mavera (Ö. S.), c. VII, Temmuz-Eylül 1983, S. 80-82, s. 187-189. ZENGĠN, Bahri, "Çorapları su içindeydi", Yeni Şafak, 26 Mayıs 2000. ZENGĠN, Salih, "Tanıdığı Çoktu, Tanımayanı Yoktu", Zaman, 20 Mayıs 1998 ZĠNGAL, Ekrem, "Dahiler Dahisinin Arkasından", Türk Edebiyatı, c. X, Temmuz 1983, S. 117, s. 63. ZĠYA OSMAN [SABA], "Ben ve Ötesi", Varlık, c. I, 1 Birincikanun (ġubat) 1933. S. 10, s. 153-154. ZĠYA OSMAN [SABA], "Kaldırımlar", Servet-i Fünun-Uyanış, 13 Kanunuevvel 1928, S. 1687 (2), s. 27. ZĠYAD TALHA, "Tohum", Zaman, 3 TeĢrinisani 1935. ZĠYAĠOĞLU, Emin "Değinmeler" Edebiyat, BeĢinci Dönem, Ekim 1976, S. 21, s. 2.


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam132
Toplam Ziyaret3718627
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.119632.2483
Euro34.816934.9564
Takvim