• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI TÜRK EDEBİYATI VE DİL VE ANLATIM DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

............................................. LİSESİ

2015-2016  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

TÜRK EDEBİYATI  VE  DİL VE ANLATIM DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

1.DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Toplantı No                            : 1

Toplantı Tarihi                        : … / 09 / 2015

Toplantı Yeri                          : Öğretmenler Odası

Toplantı Saati                                     : 10.00

Toplantıya Katılanlar             : …………………………………

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

 1. 1.      Açılış, yoklama ve yazmanın belirlenmesi,
 2. 2.      Zümre toplantılarıyla ilgili mevzuatın okunması ve gerekli açıklamalarda bulunulması, (Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07.09.2013 tarihli 28758 sayılı Resmi  Gazete)
 3. 3.      Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,
 4. 4.      Eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuat, Türk Millî Eğitiminin genel amaçları, (1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunun 2, 3 ve 28. maddeleri) Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,
 5. 5.      Bir önceki öğretim yılında gerçekleşen ders başarısının değerlendirilmesi,
 6. 6.      Yeni öğretim yılında ulaşılması öngörülen hedeflerin belirlenmesi,      
 7. 7.      Bakanlığımız Ortaöğretim Kurumları  Yönetmeliğinin (07.09.2013 tarihli 28758 sayılı Resmi  Gazete) öğrenci başarısı ve bunda kullanılacak yöntem ve tekniklerle ilgili maddelerinin okunması ve açıklanması,
 8. 8.      Derslerin müfredat programlarının incelenmesi (T.T.K.’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 14.08.2011 Tarih ve 114 Sayılı kararının incelenmesi (14.08.2011 Tarih ve 114 Sayılı Karar.Türk Edebiyat, Dil ve Anlatım derslerinin değişen müfredatı),
 9. 9.      T.T.K.nin (14.07.2005 tarih ve 197 sayılı karar) Türk Edebiyatı dersi öğretim programı doğrultusunda Atatürkçülük ile ilgili bölümlerin okunup incelenmesi,
 10. 10.  “Atatürk İnkılâp ve İlkelerinin Öğretim Esasları Yönergesi” (2104 Sayılı TD) ile “Öğretim Programlarında Yer Alması Gereken Atatürkçülükle İlgili Konular” ve bunların plânlanması (2488 sayılı Tebliğler Dergisi),
 11. 11.  Yıllık planların hazırlanması (2551 sayılı Tebliğler Dergisindeki esaslar),
 12. 12.  Öğretim metotlarının tespiti ve derslerde kullanılacak teknikler,
 13. 13.  Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması (İlgili mevzuat, Yazılı sınav sayısı ve haftalarının belirlenmesi, proje ve performans ödevlerinin belirlenmesi, Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinde süreci değerlendirmeye yönelik kararlar alınması),
 14. 14.  Öğrenciler proje ve performans ödevlerinin  verilme, toplanma zamanları, konularının tespiti,
 15. 15.  Ölçme değerlendirmede birlik ve beraberliği sağlayıcı hususların belirlenmesi,
 16. 16.  Belirli gün ve haftaların kutlanmasında ve kompozisyon, şiir vb. yarışmaları için yapılacak çalışmaların belirlenmesi,
 17. 17.  Derslerle ilgili kaynakların, araç ve gereçlerin belirlenmesi,
 18. 18.  Öğrencilerin YGS-LYS'deki geçen yıllara ait başarı durumlarının değerlendirilmesi ve YGS-LYS amaçlı başarıyı artırmaya yönelik tedbirlerin alınması,
 19. 19.  Diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği,
 20. 20.  Öğrencilerin Türk Dilini doğru telaffuz, vurgu ve tonlama ile konuşmayı; yazılı anlatımda doğru söz dizimi, kelime seçimi ve noktalama işaretlerini fonksiyonlarına uygun olarak kullanmayı davranış haline dönüştürebilmelerini hedefleyen ortak tutum ve davranışların belirlenmesi,
 21. 21.  Dilek ve temenniler.

 

KAYNAKLAR

 

 1. 1.      Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, Tarih: 07.09.2013, 28758 Sayılı Resmi Gazete (En son değişiklik: 01.07.2015 tarihli 29403 Sayılı Resmi Gazete),
 2. 2.      22648 Tebliğler Dergisi (Atatürkçülük ile ilgili konular),
 3. 3.      1739 sayılı Temel Eğitim Kanunu,
 4. 4.      2575 Sayılı Tebliğler Dergisi,
 5. 5.      ................... İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2016 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi.

 

YAPILAN GÖRÜŞMELER VE ALINAN KARARLAR

 

1. Zümre başkanı ...................... yeni eğitim öğretim yılının bize, tüm eğitim camiasına ve ülkemize hayırlı olması temenni ederim, dedi  ve aramıza yeni katılan  ......................'ya hoş geldiniz diyerek , toplantıyı açtı. Yapılan yoklama sonucunda ......................  ve ......................'nın  hazır olduğu görüldü. ......................  yazman seçildi. Kendisine başarı dileklerinde bulunuldu. ...................... gündem maddelerini sundu. Bu maddelere ekleme yapmak isteyenin olup olmadığını sordu. Belirlenen maddelerin görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

2. Zümre Öğretmenler Kurulu toplantılarıyla ile ilgili mevzuat Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği (28758 Sayılı yönetmelik)  ...................... tarafından okundu:

 

Zümre öğretmenler kurulu

MADDE 111- (1) Zümre öğretmenler kurulu, okulda aynı dersi okutan öğretmenlerden oluşur. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında ayrıca uzman, usta öğretici, eğitici personel ve atölye teknisyenleri de zümre öğretmenler kuruluna katılır. Kurul, ilk toplantısında o eğitim ve öğretim yılı için kendi aralarından birini başkan seçer.

(2) Kurul, eğitim ve öğretim yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda olmak üzere en az üç defa toplanır. Kararlar, oy çokluğuyla alınır ve müdürün onayından sonra öğretmenlere duyurulur. Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ayrıca zümre öğretmenler kurulu program ve diğer öğrenme etkinliklerini değerlendirmek, uygulama süreçlerini izlemek, ortak kullanılacak ölçme-değerlendirme araçlarını hazırlamak ve sınav analizlerini yapmak üzere her ay belirli bir günde bir araya gelir. Bu toplantılara ayda bir kez okul müdürü veya sorumlu müdür yardımcısı katılır.

(3) Zümre öğretmenler kurulu toplantılarında;

a) Bir önceki toplantıya ait zümre kararlarının uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve uygulamaya yönelik yeni kararların alınması,

b) Eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, Türk millî eğitiminin genel amaçları, okulun kuruluş amacı ve ilgili dersin programında belirtilen amaç ve açıklamaların okunarak planlamanın bu doğrultuda yapılması,

c) Öğretim programlarında yer alması gereken Atatürkçülükle ilgili konular üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması,

ç) Öğretim programında belirtilen kazanım ve davranışlar dikkate alınarak derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle bunların uygulama şeklinin belirlenmesi,

d) Ünite veya konu ağırlıklarına göre zamanlama yapılması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülmesi,

e) Diğer zümre veya bölüm öğretmenleriyle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi,

f) Bilim ve teknolojideki gelişmelerin, derslere yansıtılmasını sağlayıcı kararlar alınması,

g) Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyalinin belirlenmesi,

ğ) Okul ve çevre imkânlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,

h) Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesinde ortak bir anlayışın, birlik ve beraberliğe yönelik belirleyici kararların alınması,

ı) Görsel sanatlar,  Müzik, Beden Eğitimi dersleriyle uygulamalı nitelikteki diğer derslerin değerlendirilmesinde dikkate alınacak hususların tespit edilmesi; sınavların şekil, sayı ve süresiyle ürün değerlendirme ölçütleriyle puanlarının belirlenmesi,

i) Öğrencilere verilecek proje ve ödev konularının seçiminde; öğretim programlarıyla okul ve çevre şartlarının göz önünde bulundurulması,

j) Öğrencilerin okul içinde, Öğrenci Seçme Sınavında, ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı ve başarısızlık durumlarının ders bazında değerlendirilmesi

ve benzeri konular görüşülür.

(4) Okul müdürü gerektiğinde aynı sınıf seviyesinde zümre öğretmenleriyle toplantı düzenleyebilir.

 

Zümre başkanı ...................... tarafından gerekli açıklama ve hatırlatmalar yapıldı, yıl içerisinde gerekli görülen zamanlarda ve ortak sınavlar sonrasında bir araya gelinmesi ve fikir alış verişinde bulunulması ayrıca derslerin mümkün olduğunca birbirine paralel olarak yürütülmesi kararlaştırıldı.

 

3. Bir önceki yılın sene başı zümre öğretmenler kurulu toplantı tutanağı ...................... tarafından okundu. Gerekli inceleme, değerlendirme, hatırlatma ve açıklamalar zümre başkanı ...................... tarafından yapıldı. Olabildiğince alınan kararlar doğrultusunda davranıldığı görüldü. Kararların bir kısmının bu yıl da uygulamaya devam edilmesinin uygun olacağı söylendi.

 

4. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunundan Türk Milli Eğitiminin Temel Amaçları ...................... tarafından okundu. Gerekli açıklamalar ve hatırlatmalar yapıldı. Eğitim öğretim çalışmalarının başarılı ve verimli bir şekilde geçmesinin bu ilkeler doğrultusunda hareket edilmesiyle gerçekleşeceğini belirtti.

 

TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN GENEL AMAÇLARI

Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini,

1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

 

Madde 10 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/2 md.)  Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.  Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

 

VIII – Demokrasi eğitimi:

Madde 11 – (Değişik: 16/6/1983 - 2842/3 md.) Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde meydan verilmez.

 

1- Öğretmenlik :

Madde 43 – Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

 

Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkan verecek biçimde düzenlenir.

 

Ortaöğretim kurumlarının amaçları

MADDE 7- (1) Ortaöğretim kurumları;

a) Öğrencileri bedenî, zihnî, ahlâkî, manevî, sosyal ve kültürel nitelikler yönünden geliştirmeyi, demokrasi ve insan haklarına saygılı olmayı, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlamayı,

b) Öğrencileri ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vererek yükseköğretime, mesleğe, hayata ve iş alanlarına hazırlamayı,

c) Eğitim ve istihdam ilişkilerinin Bakanlık ilke ve politikalarına uygun olarak sağlıklı, dengeli ve dinamik bir yapıya kavuşturulmasını,

ç) Öğrencilerin öz güven, öz denetim ve sorumluluk duygularının geliştirilmesini,

d) Öğrencilere çalışma ve dayanışma alışkanlığı kazandırmayı,

e) Öğrencilere yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmayı,

f) Öğrencilerin dünyadaki gelişme ve değişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil öğrenebilmelerini,

g) Öğrencilerin bilgi ve becerilerini kullanarak proje geliştirerek bilgi üretebilmelerini,

ğ) Teknolojiden yararlanarak nitelikli eğitim verilmesini,

h) Hayat boyu öğrenmenin bireylere benimsetilmesini,

ı) Eğitim, üretim ve hizmette uluslararası standartlara uyulmasını ve belgelendirmenin özendirilmesini

amaçlar.

(2) Ayrıca:

a) Fen liseleri, fen ve matematik alanlarında; sosyal bilimler liseleri, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında öğrencilerin bilim insanı olarak yetiştirilmelerine kaynaklık etmeyi,

                                           

Amaçlarla ilgili maddeler ........................... tarafından okundu. ...................... konuyla ilgili olarak okunan ve incelenen maddeler ışığında derslerimizi takip etmek, eğitim ve öğretimi o ilkeler doğrultusunda götürmek zorundayız, dedi. Belirli ölçüler ve düzenlemeler başarıyı daha da artıracak; aynı zamanda bu, yapılmak istenen işte daha verimli olmamızı sağlayacaktır, dedi.

 

Genel Amaçlar: (TÜRK EDEBİYATI)

 

 1. 1.      Edebiyatın kültürel ve tarihî olandan hareketle dille gerçekleşen bir güzel sanat etkinliği olduğunu kavratmak
 2. 2.      Edebî eser ve metinlerin, ortaya çıktıkları dönemi, güzel sanatlara özgü duyarlılıkla yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından temsil ettiklerini sezdirmek
 3. 3.      Edebî metinleri yapı, tema, dil, anlatım ve anlam bakımlarından yazıldıkları dönemin zihniyetiyle ilişkilendirmek
 4. 4.      Ulusal ve evrensel değerlerin sanat eseri olan edebî metinlerde zenginleşerek varlıklarını nasıl sürdürdüklerini kavratmak
 5. 5.      Türkçenin, tarihî akış içinde yaşanılan medeniyet daireleri çevresinde nasıl zenginleştiğini ve edebiyat dili hâline geldiğini kavratmak
 6. 6.      Toplumsal hayatın ve her türlü bireysel değerin edebî metinlerde nasıl yansıdığını belirlemek.
 7. 7.      Türkçenin, Türk ulusunun kimliği olduğunu kavratmak
 8. 8.      Yeni düşünceler üretebilme yeteneğini geliştirmek
 9. 9.      Okuma zevki ve alışkanlığını geliştirmek
 10. 10.  Araştırma, tartışma, anlama, değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek
 11. 11.  Öğrencilerin sanat zevk ve anlayışlarını geliştirmek
 12. 12.  Dille gerçekleştirilen sanatın etkinliklerini anlayabilecek zevk ve bilgi birikimini kazandırmak
 13. 13.  Dil ve edebiyat ilişkisini kavratmak
 14. 14.  Edebiyat ile diğer çalışma alanları ve bilim dalları  arasındaki ilişkiyi kavratmak
 15. 15.  Zamanın akışına paralel olarak -en eski dönemden bugüne- Türk yaşama tarzını, düşüncesini, dil zevkini ve kültür hayatına özgü gelişmeleri edebî metinler çevresinde değerlendirmek
 16. 16.  Edebî metinlerden hareketle Türk kültür hayatının, tarihinin ve edebiyatının birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu kavratmak
 17. 17.  Edebî metinlerin zamanın getirdiği değişmelerle zenginleştiğini ve geliştiğini kavratmak
 18. 18.  Edebî eserler çevresinde Türk insanının kültür, anlayış ve zevk bakımından gelişmesini kavratmak
 19. 19.  Öğrencilerin; kazandıkları yöntem ve dikkatle karşılaştıkları her türlü yazılı ve sözlü metni anlamalarını, değerlendirmelerini ve yorumlamalarını sağlamak
 20. 20.  Başta sanat metinleri olmak üzere her türlü metinde ulusal ve evrensel kültür, düşünce ve zevk ögelerini belirlemek; bunlar arasındaki ilişkiyi kavratmak
 21. 21.  Her türlü insan etkinliğinin edebî eserlerde, sanata has duyarlılıkla dile getirilerek değerlendirildiğini kavratmak
 22. 22.  Öğrencilerin Türk ulusunun yaşadığı medeniyet daireleri ile Türk edebiyatının dönemlerini bu günden geçmişe yönelen bir dikkatle değerlendirip yorumlayacak düzeye ulaşmalarını sağlamak

 

 

Genel Amaçlar (DİL VE ANLATIM)

 

 1. 1.      Dilin rolünü ve önemini kavratmak
 2. 2.      Dil-kültür ilişkisini kavratmak
 3. 3.      İletişim aracı olarak dilin işlevlerini kavratmak
 4. 4.      Türkçeyi doğru ve güzel kullanma yeteneği kazandırmak
 5. 5.      Türkçenin dünya dilleri arasındaki yerini kavratmak
 6. 6.      Kelime, cümle ve metin düzeylerinde dil-anlam ilişkisini kavratmak
 7. 7.      Günlük hayatın ihtiyaçlarını karşılayacak yazma ve konuşma becerisi kazandırmak
 8. 8.      Metin ve metin parçalarını, doğru ve güzel okuma, doğru anlama ve yorumlama becerileri kazandırmak
 9. 9.      Anlatım türlerinin özelliklerini kavratmak
 10. 10.  Her anlatım türünde yazma becerisi kazandırmak
 11. 11.  Metin türlerinin özelliklerini kavratmak
 12. 12.  Dinlediklerini ve okuduklarını doğru inceleme ve anlama becerisi kazandırmak
 13. 13.  Türkçenin kendine özgü ses, yapı ve anlam özelliklerini metinler çevresinde kavratmak
 14. 14.  Dil bilgisi kurallarını; ses, kelime, kelime grubu, cümle ve metin düzeylerinde doğru uygulama becerisi kazandırmak
 15. 15.  Sanat metinlerini anlama, inceleme ve değerlendirme becerisi kazandırmak
 16. 16.  Tartışma, değerlendirme becerisi kazandırmak
 17. 17.  Türkçenin köklü bir dil ailesinden geldiği bilincini kazandırmak
 18. 18.  Türk diliyle edebî zevk ve estetik değerler taşıyan eserler verildiğini kavratmak
 19. 19.  Türkçenin millî birlik ve bütünlüğümüzün vazgeçilmez unsurlarının başında geldiğini benimsetmek
 20. 20.  Dinleme, konuşma, okuma ve yazma faaliyetlerinde Türkçenin yazım kurallarına, söyleyiş özelliklerine ve inceliklerine özen göstermelerini sağlamak

 

5. Zümre başkanı ......................, geçen yıl Edebiyat grubu derslerinin başarı oranının 9.sınıflar haricinde %50'nin üzerinde olduğunu söyledi. Başarıyı arttırmak için ......................, ne istediğini bilen, niçin bu okula geldiğinin bilincinde olan bir öğrenci daha başarılı olacaktır. Bunu için öğrencilerin özgüvenlerini ve ilgilerini artırıcı etkinlikler her zaman faydalıdır, dedi.

 

ALINAN KARARLAR:

 

 • Müfredatı aksatmadan kitap okuma çalışmaları yapılacaktır.
 • Sosyal ve kültürel alanlarda, kompozisyon, şiir yarışmalarında okulumuzu temsil eden öğrencilerin değişik ödüller  ile ödüllendirilmesine devam edilecektir.
 • Dersler işlenirken öğrenci ve sınıf seviyesi dikkate alınacaktır.
 • İdare, veli öğrenci işbirliğinin en üst düzeyde olmasına çalışılacaktır.
 • Öğrenciye hedef gösterilecektir.
 • Öğrencinin derse hazırlıklı gelmesi temin edilecektir.
 • Konular anlatılırken güncelleme yapılarak ders ilgi çekici hale getirilecektir.
 • Verimli ders çalışma yöntemleri öğrencilere kazandırılacaktır.         

 

6. Yeni eğitim öğretim yılında öngörülen hedeflere ulaşmak için aşağıdaki kararlar alınmıştır:

 

ALINAN KARARLAR:

 

 • Her zümre toplantısında, bir önceki zümrede alınan kararların uygulama sonuçları gözden geçirilmesine,
 • Dersler işlenirken Atatürkçülükle ilgili konulara yer verilmesine, ayrı bir ders saati ayrılmamasına,
 • Ders anlatırken daha çok öğrenci merkezli öğretim metotlarının uygulanmasına,
 • Öğrencilere ders çalışma metotlarının öğretilmesine,
 • Derslere her zaman hazırlıklı girilmesine,
 • Yardımcı ders araç gereçleri olarak, en son basım İmla Kılavuzu, Türkçe Sözlük,  defter almalarının öğrencilere tavsiye edilmesine,
 • Derslerin müfredatlarında yer alan konuların incelenmesine, gerekli görüş birliği sağlandıktan sonra yıllık planlar zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanıp imzalanmasına,
 • Yıllık planlar hazırlanırken, dersin amaçları ile konuların özel amaçları arasında sağlam bir bağ kurulmasına ve bu amaçlara yıllık planlarda yer verilmesine,
 • Aynı dersi okutan zümre öğretmenleri ile aynı şubede dersi olan öğretmenler arasında toplanılarak işbirliği yapılmasına,
 • Konuların işlenişinden, kullanılacak metot ve tekniklerin neler olduğu belirlenerek, mutlaka metot ve tekniklerin uygulanması sağlamasına, bu konuda öğretmenlerin sürekli bir arayış içine girmeleri ve kendilerini yenilemelerine, konulara göre uygulanacak metotlara ve tekniklere yıllık planda yer verilmesine,
 • Sınıf geçme yönetmeliklerine uygun olarak hareket edilmesine ve en son yapılan değişikliklerle ilgili olarak  tereddüde düşülen noktada okul idaresinden bilgi alınmasına,
 • Öğrenci başarısının artırılması için;
 • Öğrencilere kitap okuma zevkinin kazandırılmasına,
 • Sınıf seviyelerinin tespit edilerek konuların zaman zaman tekrar edilmesine,
 • Ön hazırlık çalışmalarının kontrol edilmesine,
 • Kütüphanenin önemi konusunda bilgi verilerek öğrencilerin teşvik edilmesine karar verilmiştir.

 

7. Ölçme ve Değerlendirme

 

Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları

MADDE 43- (1) Öğrenci başarısının ölçme ve değerlendirilmesinde aşağıdaki esaslar gözetilir.

a) Ders yılı, ölçme ve değerlendirme bakımından birbirini tamamlayan iki dönemden oluşur.

b) Öğrencilerin başarısı; öğretim programı öğrenme kazanımları esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı sınavlar, uygulamalı sınavlar, performans çalışmaları ve projeler ile işletmelerde beceri eğitiminde alınan puanlara göre tespit edilir.

c) Sınav soruları, öğretim programlarında belirtilen genel ve özel amaçlarıyla öğrenme kazanımları esas alınarak hazırlanır.

ç) Öğretmen, ölçme ve değerlendirme yöntem ve araçlarıyla öğrencinin programlarda amaçlanan bilgi ve becerileri kazanıp kazanmadığını sürekli izler ve değerlendirir.

d) Öğrencilerin durumunu belirlemeye yönelik faaliyetler, ders ve etkinliklere katılım ile performans çalışmalarından oluşur.

e) Öğrencilerin başarısının belirlenmesinde, eleştirel ve yaratıcı düşünme, araştırma, sorgulama, problem çözme ve benzeri becerileri ölçen araç ve yöntemlere önem verilir.

f) Öğrencilerin başarısının ölçülmesinde, geçerlilik, güvenirlilik ve kullanışlılık özellikleri açısından uygun ölçme araçları kullanılır. Ölçme aracının özelliğine göre cevap anahtarı, dereceli puanlama anahtarı ya da kontrol listeleri hazırlanır ve kullanılır.

g) Kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilere yönelik ölçme değerlendirmede Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) esas alınır.

 

 

 

Puanla değerlendirme

MADDE 44- (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

(2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

 

Puan               Derece

85,00-100       Pekiyi

70,00-84,99    İyi

60,00-69,99    Orta

50,00-59,99    Geçer

0-49,99           Geçmez

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sınavlar

Yazılı ve uygulamalı sınavlar

MADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.

a)(Değişik: 01/07/2015-29403 RG) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar.
b)(Değişik: 01/07/2015-29403 RG) Öğretmenin/öğretmenlerin ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere birden fazla şubede okutulan tüm dersler ile güzel sanatlar ve spor liselerinde bireysel veya grup olarak okutulan derslerin yazılı ve uygulamalı sınavları ortak yapılır ve ortak değerlendirilir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanır ve sınav sonunda ilan edilir. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ortak sınav yapılmaz.

c) Gerektiğinde ilçe, il ve ülke genelinde ortak sınavlar yapılabilir. Bu sınavların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler millî eğitim müdürlükleri veya Bakanlıkça yürütülür.

ç) Zorunlu hâller dışında yazılı sınav süresi bir ders saatini aşamaz.

d) Soruların, bir önceki sınavdan sonra işlenen konulara ağırlık verilmek suretiyle geriye doğru azalan bir oranda tüm konuları kapsaması esastır.

e) Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarları da soru tiplerine göre ayrıntılı olarak hazırlanır ve sınav kâğıtlarıyla birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir.

f) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Uygulamalı nitelikteki derslerin sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların

süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.

g) Bir sınıfta bir günde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavların sayısının ikiyi geçmemesi esastır. Ancak zorunlu hâllerde fazladan bir sınav daha yapılabilir.

ğ) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında (BEP) yer alan amaçlar esas alınır.

h) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.

(2) Yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı olarak yapılması esastır. Ancak her dönemde her dersin sınavlarından biri test usulüyle de yapılabilir.

 

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi

MADDE 47- (1) Ölçme sonuçları, eğitim ve öğretimin amaçlarına ve derslerin programlarındaki kazanımlara ne ölçüde ulaşıldığını tespit etmek, ulaşılamayan kazanımlarla ilgili olarak ne gibi tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır.

(2) Öğretmenler, başarıyı etkileyen ve yeterince ulaşılamayan kazanımları belirleyerek konuları yeniden işlemek ve öğrencilere alıştırma çalışmaları yaptırmaya yönelik tedbirler alırlar.

(3)(Değişik: 01/07/2015-29403 RG) Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin ilgili fıkra hükümleri uygulanır.

 

Sınavlara katılmayanlar

MADDE 48- (Değ: 13/09/2014-29118 RG) (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrencilerden, özrünü 36 ncı maddenin yedinci fıkrasına göre belgelendirenlerin mazeret sınavı ilgili zümrenin belirleyeceği bir zamanda önceden duyurularak bir defaya mahsus yapılır. Performans çalışması veya projesi kabul edilir. Ancak birinci dönemdeki özürler için belirlenen süre birinci dönemi, ikinci dönemdeki özürler için belirlenen süre ikinci dönemi aşamaz.

(2) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Özürleri nedeniyle sorumluluk sınavına katılamayan ve özürleri kabul edilen öğrencilerin sorumluluk sınavları ilgili dönem içerisinde okul yönetimince yeniden belirlenen günlerde yapılır.

(3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar.

(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmez. Puan hanesine; sınava katılmayan, projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyenler için “G” ve kopya çekenler için “K” olarak belirtilir ve aritmetik ortalamaya dâhil edilir.

(5)(Değişik: 01/07/2015-29403 RG) Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar.

 

Ölçme ve değerlendirme sonuçlarının duyurulması

MADDE 49- (1) Öğretmenler sınav, performans çalışması ve projelerin sonuçlarını öğrencilere bildirir ve sınav analizlerine göre ortak hataları açıklar.

(2) Yazılı sınav, uygulama, performans çalışması ve projelerin değerlendirme sonuçları, yazılı sınavın yapıldığı tarih veya performans çalışmasının, uygulamanın yahut projenin teslim tarihini takip eden 10 gün içinde öğrenciye duyurulur ve e-Okul sistemine işlenir.

(3) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Öğrencilerin talebi halinde proje, performans çalışmaları ve sınav evrakı ders öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilerle birlikte bir defa daha incelenir.

(4) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Öğrenci velisi proje, performans çalışmaları ve sınav sonuçlarına, sonuçların ilanını takip eden 5 işgünü içerisinde yazılıolarak okul yönetimine itirazda bulunabilir. Yapılan itiraz doğrultusunda; okul yönetimince ders öğretmeni/öğretmenleri dışında ilgili branştan en az iki öğretmenden oluşturulan komisyon, okulda yeterli öğretmen bulunmaması durumunda ise il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından 5 gün içerisindeincelenip değerlendirilerek öğrencinin nihai puanı belirlenir ve veliye bildirilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında 46 ncı madde kapsamında komisyon tarafından yapılan beceri sınavlarına yönelik itiraz yalnız iş dosyasının değerlendirmesi için yapılır.

(5) Uygun görülen performans çalışması ve projeler, öğrencileri özendirmek amacıyla sınıf veya okulun uygun yerinde sergilenebilir.

 

Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar

MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.

(2)(Değişik: 01/07/2015-29403 RG) Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre özürleri nedeniyle 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin dönem puanları zorunlu hâllerde bir yazılı sınav eksiğiyle verilebilir.

(3) Öğrencilerin hangi dersten/derslerden proje hazırlayacakları sınıf rehber öğretmenleri tarafından okul yönetimine bildirilir.

(4) Proje ve seminer çalışmalarında öğrencilerin laboratuvar, bilgisayar, internet, kitaplık, spor salonu ve konferans salonu gibi imkânlardan etkili ve verimli şekilde yararlanmaları için okul yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınır.

(5) İşbirliği çerçevesinde, ilgili makamlardan izin ve onay alınmak şartıyla okulun amaçlarına uygun konferans ve seminerler düzenlenebilir.

(6) Topluma hizmet etkinliklerine önem verilir. Öğrencilerin bu etkinliklere katılmalarını teşvik etmek amacıyla okul yönetimince gerekli tedbirler alınır.

(7) Proje ve performans çalışması puanla değerlendirilir. Topluma hizmet etkinlikleri ve diğer çalışmalar puanla değerlendirilmez; ancak öğrencilerin mezuniyetlerinde belgelendirilir.

(8) (Değ: 13/09/2014-29118 RG) Her dönemde tüm derslerden iki performans puanı verilir. Bunlardan birisi birinci fıkra kapsamında yapılan performans çalışmasına, diğeri ise öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir.

 

ALINAN KARARLAR:

 

 • Eğitim öğretim çalışmalarının geçen senelerde olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre titiz bir şekilde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

 

8. Dil ve Anlatım ve Türk Edebiyatı dersleri müfredat programları T.T.K.’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararından gözden geçirildi. Ayrıca 15.08.2011 tarihinde yapılan değişikliklerin incelenerek planların buna uygun olarak hazırlanması gerektiği vurgulandı.

 

Yıllık Planlar hazırlanırken bu müfredat programlarına uyulması ...................... tarafından hatırlatıldı. ...................... müfredatların içerdiği konuların öğrencilere verilmesinde gereken gayret ve titizliğin gösterilmesi gerektiğini söyledi.. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi sene içinde sık sık bir araya gelinerek fikir alış verişinde bulunulmasının devamına karar verildi.

 

ALINAN KARARLAR:

 

 • Yıllık planlar yapılırken yukarıda belirtilen müfredatlar esas alınacaktır. 
 • Gerek Türk edebiyatı, gerekse Dil ve Anlatım derslerinin işlenmesinde bu program esas alınacaktır. 
 • Herhangi bir tereddüt anında idareye danışılacak ve müfredatın ortak yürütülmesi sağlanacaktır. 
 • Derslerin işlenmesinde ortaklığın sağlanması için müfredatın ilkeleri uygulanacaktır.
 • İl zümre kararlarına uygun hareket edilecektir.

 

9. Zümre başkanı ...................... Atatürkçülük ile ilgili konuların T.T.K.’nın (14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı) Türk Edebiyatı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu kitabının 188-189. sayfalarında, Dil ve Anlatım Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu kitabının  177-178. sayfalarında belirtildiğini söyledi.  Bu sayfalar gözden geçirildi......................., ülkece milli birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde bu konulara özellikle önem vermemiz gerektiğini belirtti. ............................ bu konuda tarih dersi öğretmenleri ile işbirliği yapılabileceğini söyledi.   Yıllık planlar hazırlanırken Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili konuların  planlarda ayrı bir başlık halinde gösterilebileceğini belirtti. Konu bölümüne yazılabileceğini de sözlerine ekledi.   

 

10. Atatürk İlke ve İnkılâpları ile Atatürk’ün müspet ilimler alanındaki görüş ve düşünüşleri için 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisi kurul tarafından incelendi. Zümre öğretmeni ........................., en son yayımlanan 2488 Sayılı Tebliğler Dergisindeki açıklamaların ve yönlendirmelerin esas olduğunu belirtti.Atatürkçülük konularının müfredatta var olan şekliyle yıllık planlarda uygulanması kararı alındı.Ayrıca il zümre sinde alınan karar ı da gündeme getirdi. Buna göre Atatürkçülükle ilgili aşağıdaki açıklamalara uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

 

 • Eski Türk Edebiyatı: Atatürk’ün tarih görüşü, milliyetçilik anlayışı, birlik ve beraberlik konularındaki görüşleri, Atatürk’ün Türk Tarih Kurumunu kurmasındaki amaçları, millet olmada tarih şuurunun önemi, Atatürk’ün tarihe verdiği önem,Atatürk’ün edebiyat ve sanat anlayışı, Atatürk’ün evrensel sanat görüşleri.
 • Güzel Sanatlar ve Edebiyat: Atatürk’ün sanat ve edebiyat anlayışı “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” Atatürk’e ait bu özdeyişin vurgulanması ve açıklanması.
 • Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler: Atatürk’ü anlatan şiirler, Atatürk’ün sanat toplum görüşü, sanat eserleriyle toplumu aydınlatmanın yolları, geleneklerin bir millet açısından önemi.
 • Olay Çevresinde Oluşan Metinler: Atatürk’ün çağdaşlık anlayışı, Atatürk ve değişim, Atatürk ve Batılılaşma, Atatürk’ün halkçılık anlayışı.
 • Türk Destanları ve Göktürk Kitabeleri okutulurken, Atatürk'ün Tarih ve Milli Birlik anlayışı;
 • Dede Korkut hikayeleri okutulurken devlet teşkilatı,eski ve yeni yönetim şekilleri;
 • Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinden parçalar okutulurken,Cumhuriyet döneminde kıyafet alanında yapılan değişiklikler;
 • Namık Kemal, Tevfik Fikret,Mehmet Akif Ersoy,Yahya Kemal Beyatlı ve Mehmet Emin Yurdakul'dan  seçilmiş parçalar okutulurken,Atatürk'ün "Vatan" ve "Millet" anlayışı;
 • Ahmet Mithat,Recaizade Ekrem,Hüseyin Rahmi Gürpınar,Halide Edip Adıvar ve Halit Ziya Uşaklıgil gibi yazarlardan alınan roman örnekleri işlenirken,konu ile ilgili Atatürk'ün toplum alanında yaptı~ı yenilikler,Türk kadınına sağladığı haklar:
 • Ömer  Seyfettin ve Ziya Gökalp' in dil ile ilgili makalelerinden örnekler verilirken,Atatürk'ün "Dil"anlayışı ve yeni harfleri kabul edişi (Bu arada "Milli Eğitimle ilgili Söylev ve Demeçler"isimli eserdeki Atatürk'ün 9 Ağustos 1928 de Sarayburnu'nda söylediği demeç,işlenecek bir metin olarak alınabilir.) üzerinde durulmalıdır.
 • Ders kitaplarında yer alan diğer yazarlara ait metinler işlenirken de ilgisine göre,Atatürk ve İnkılabıyla  bağlantı kurulmaya çalışılmalıdır.
 • Sınıflarda Bakanlığımızın tavsiye ettiği Atatürk'le ilgili yayınlardan öğrenci seviyesinde uygun Atatürk kitaplığı  kurulmaya çalışılmalı;her öğrencinin bir kitabı okuyarak sınıfta arkadaşlarına sözlü olarak takdim etmesi istenmeli ilkeleri üzerinde durulmalıdır.
 • Öğrenciler,Atatürk'le ilgili şiir ve özdeyişleri toplamaya ve bir Atatürk Şiileri Antolojisi meydana getirmeye teşvik edilmelidir.
 • Her ay değiştirilecek şekilde,bir panoda haber levhası hazırlatmalı,gazete ve dergilerde Atatürk hakkında çıkan şiir ve yazılarla öğrencilerin yazdıkları aynı konudaki şiir ve yazılar bu levhaya konulmalı;sınıf öğrencilerinin bilgi edinmeleri sağlanmalıdır.Daha sonra bu yazılar,gelecek yıllarda kullanılmak üzere sınıflarda tutulacak birer dosya da toplanıp saklanmalıdır.
 • Yıl içinde yazdırılacak ödevlerinden en az birisi Atatürk'ün ilke ve görüşleri ile ilgili özdeyişlerin açıklanması konusunda verilmelidir.
 • Ders kitabındaki metinlerde geçen kelimelerle cümleler yaptırılırken, sık sık Atatürk inkılabıyla ilgili     cümlelerden örnekler bulundurulmalı;dil bilgisinde de,cümle analizleri üzerinde durulurken gene Atatürk inkılabıyla ilgili cümleler alınmalıdır.
 • Öğrencilerden,bulundukları yerde ve yakın çevrede Atatürk’le ilgili müze ve anıtları görmeleri istenmeli;  derslerde gezi notları,Atatürkçülük duygusu ile birleştirilerek sözlü veya yazılı olarak anlattırılmalıdır.
 • Son sınıfta öğrencilerin,bulundukları yerde Kurtuluş Savaşına katılan veya Atatürk'ü tanıyıp İnkılabına tanık olan kimseler varsa;onlarla önceden hazırlanacak bir plana göre konuşmalar yaptırılmalı ve bunlar derste anlattırılmalıdır.
 • Bütün bunlar dışında,öğrencilerin ellerinde bulunan Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım  kitaplarında yer alan Atatürk,Kurtuluş Savaşı,Atatürk İnkılap ve ilkeleriyle ilgili bulunan "Serbest Okuma" parçaları da,kitaptaki esas metinler gibi işlenmelidir.

 

ALINAN KARARLAR:

 

 • Belirtilen konuların yıllık planlara yansıtıldığı şekilde dikkatle, titizlikle ve özenle verilmesine ve Atatürkçülük ile ilgili konularda Tarih dersi öğretmenleriyle iş birliği yapılmasının devamına karar verildi.

 

11. ......................, Türk Edebiyatı dersi ile Dil ve Anlatım dersi yıllık planlarının T.T.K.’nın 14.07.2005 tarih ve 197 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanması gerektiğini hatırlattı. Her ders saatinde yapılacak faaliyetlerin yıllık planda belirtilmesi kararlaştırıldı. ...................... derslerin işlenişinde konuya göre ayrılacak sürenin, kullanılacak araç ve gereçlerin, uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin yıllık planlarda belirtilmesi gerektiğini hatırlattı. .........................., Atatürk İlke ve İnkılâpları ile ilgili konuların yıllık planlarda ayrı bir başlık halinde gösterilebileceğini veya konular bölümüne eklenebileceğini tekrarladı.

 

2551 STD’den maddeler:

Madde 5 –Plân, önceden belirlenen eğitim hedeflerine ulaşmak için öğretim konusu  içinde yer alan etkinliklerden hangilerinin  seçileceği, bunların öğrencilere niçin ve nasıl yaptırılacağı, ne gibi yardımcı ve tamamlayıcı kaynak ve araçların kullanılacağı, elde edilen başarının nasıl değerlendirileceği önceden tasarlanıp kâğıt üzerinde saptanır. Eğitim-öğretim konusuna giren etkinlikler, geliştirici niteliklere göre dikkatle seçilir, bu konuların hangi eğitim ve öğretim hedeflerini gerçekleştireceği önceden belirlenir. Bu şekilde Eğiti-öğretim etkinlikleri içinde ne öğretileceği öğrencilerce birlikte plânlanır ve onların neleri öğrenecekleri önceden bilinir. Öğretimde ne öğretileceği öğrenciler tarafından açıkça bilinmeli ve onlarla birlikte plânlanmalıdır.

Madde 6 – Eğitim-öğretim kurumlarında Eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girmek yasal yönden zorunlu, eğitsel yönden gereklidir.

 

 

Plânlı çalışmanın yararları

Madde 7 – Eğitim-öğretimde plânlı çalışmanın yararları şunlardır:

a) Plânlar; öğrenci merkezli, çağdaş öğrenme-öğretme yaklaşımlarını temel alan, uygulanabilir etkinliklere dayalı olur.

b) Öğretimin plânlanması, öğretmenin eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl yapacağını düşünmesini sağlayarak verimini arttırır.

c) Öğretim programlarının plânlaması, öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri dikkate alınarak ne zaman ve hangi süreler içinde işleneceğinin düzenlenmesini sağlar.

d) Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır, ve düzenli çalışmasını sağlar.

e) Hedeflere ulaştıracak en uygun öğrenme öğretme süreçleri ile araç ve gerecin seçilmesini, eğitim etkinliklerine ve derslere hazırlıklı girilmesini sağlar.

f) Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yetiştirilmelerini sağlar.

g) Eğitim-öğretimin değerlendirilmesinin güvenilir olmasını sağlar.

h) Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır.

i) Eğitim-öğretim etkinliğinde düşünceye açıklık kazandırır.

 

ALINAN KARARLAR:

 

 • 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında müfredatlarda yer alan konuların mümkün olduğunca dengeli bir şekilde dağıtılması kararlaştırıldı.
 • Yıllık planlar yapılırken zümre olarak sürekli fikir alış verişi yapılacaktır.
 • Planların yapımında belirtilen Tebliğler Dergilerindeki açıklamalara uyulacaktır.
 • İşlenecek konular ve bu konulardan elde edilecek kazanımlar, davranışlar, hedefler belirtilecektir.
 • Planlar hazırlanırken resmi tatil günlerine, dini bayram tatillerine, özel gün kutlamalarına dikkat edilecektir.

                 

12. Öğretim metotlarıyla ilgili eldeki dokümanlar okunup incelendi. Bunlardan bilhassa konunun uygunluğuna göre tartışma, analiz, senaryo, yazdırma, konuşturma, soru-cevap, sesli veya sessiz okuma yöntemlerinin tercih edilip yıllık planlarda gösterilmesine karar verildi. Konuların özelliğine göre derslerde soru- cevap, okuma, anlatım, dramatizasyon amaçlı tartışma, tüme varım, tümdengelim yöntemlerinden bir veya bir kaçının kullanılmasına karar verildi. Konuların somuttan soyuta, kolaydan zora, basitten karmaşığa doğru anlatılması uygun bulundu. Diksiyonu zor olan metinlerde örnek okumanın öğretmen tarafından birkaç kez yapılmasının faydalı olacağı belirtildi .

 

ALINAN KARARLAR:

 

 • Derslerin işlenişi sırasında konunun gereğine, sınıf ve seviyenin durumuna göre sesli ve sessiz okuma, anlatım, soru-cevap, dramatize etme, taklit, tasvir etme, tanımlama, açıklama, tartışma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, özetleme, örnekleme, gözlem yapma, tümevarım, tümdengelim, araştırma, inceleme, tartışma, karşılaştırma sunu, afişleme, resimleme, film, v.b. yöntem ve tekniklerin kullanılması kararlaştırıldı.
 • Ayrıca derslerin daha da öğrenci merkezli olması için elden gelen çabanın gösterilmesi kararlaştırıldı.
 • Yıllık planlar hazırlanırken her konuda kullanılacak yöntem ve tekniklerin konuların yanına ayrı ayrı belirtilmesi kararlaştırıldı.

 

13. Zümre başkanı ...................... haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az 2 sınav yapılması gerektiğini hatırlattı. Sınav tarihlerinin yıl içinde yapılacak olan Zümre Öğretmenler Kurulu tarafından belirleneceği hatırlatıldı. Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım derslerinde bütün  sınavların ortak olması kararlaştırıldı. ......................, her dönem en fazla bir sınavın test şeklinde yapılabileceğini sözlerine ekledi. Konuyla ilgili olarak  tutanağın 7.gündem maddesinde ele alınan Ortaöğretim  Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddelerini  tekrar hatırlattı.

 

Bütün sınavlar ortak yapılacağından yazılı soruları hazırlanırken zümre ortak hareket edecektir. Sorular ve cevap anahtarları zümre öğretmenlerince birlikte hazırlanacaktır. Bu sınavların şube ve sınıflar bazında sınav analizleri yapılacaktır. Konu ve kazanım eksikliği görülen öğrencilerin durumları, ders ve zümre öğretmenleri tarafından yeniden değerlendirilecektir.

 

14.  Zümrece alınan karar doğrultusunda aşağıdaki proje ve performans konuları belirlendi:

                         

9. SINIF TÜRK EDEBİYATI

 

 1. 1.      Roman incelemesi, müfredat konularında yer alan veya 100 temel eser çerçevesinde verilen romanların incelenmesi. (Roman incelenirken ders kitaplarındaki plan doğrultusunda incelenecektir.)
 2. 2.      Bir konu başlığı altında,  kurallara uygun olarak bir şiir antolojisi  oluşturunuz.
 3. 3.      Atatürk’ün hayatını şiirlerle ve resimlerle  anlatan bir albüm hazırlayınız.
 4. 4.      "Yunus Emre ve Tasavvuf düşüncesi" konulu bir Powerpoint sunusu hazırlayınız.
 5. 5.      Türk destanlarındaki mitolojik unsurları ve gerçek yaşamın izlerini araştırınız.
 6. 6.      Yörenizdeki  halk hikayesi, masal, efsane, mani, türkü, ninni, tekerleme, bilmece vs. sözlü edebiyat ürünlerini derleyiniz. Düğünlerdeki gelenek-görenekleri anlatınız.
 7. 7.      Okulumuzun web sitesindeki edebiyat sayfasını hazırlayınız.
 8. 8.      Gazete çevresinde gelişen türleri örneklerle açıklayan bir defter tutunuz. (Makale, deneme, fıkra, eleştiri, sohbet,röportaj, haber yazısı)
 9. 9.      Herhangi bir şair ya da yazarın biyografisini Powerpoint sunusu olarak hazırlayınız.
 10. 10.  Seçtiğiniz beş şiiri biçim ve içerik olarak inceleyiniz.
 11. 11.  Türk masallarındaki “kara” motifini araştırınız.
 12. 12.  Bir halk aşığı ile röportaj yapınız.
 13. 13.  Edebi sanatların (söz sanatlarının) açıklanması, örnek metinlerde incelenmesi.
 14. 14.  Aşağıdaki belirtilen şiirlerin ritim, ahenk ve yapı unsurlarını inceleme:
  Orhan Veli KANIK-İstanbul’u Dinliyorum, Cahit Sıtkı TARANCI-Otuz Beş Yaş, Ahmet Kutsi TECER-Nerdesin, Necip Fazıl KISAKÜREK –Kaldırımlar, Karacaoğlan’dan veya Erzurumlu Emrah’tan bir koşma, Fuzuli’den ve ya Baki’den bir gazel, Yunus Emre’den bir ilahi
 15. 15.  Türk Halk şiiri geleneğinin örneklerle incelenmesi
 16. 16.  Klasik Türk şiir geleneğinin örneklerle incelenmesi
 17. 17.  Anlatmaya ve göstermeye bağlı edebi metinleri inceleme metotlarını araştırma.
 18. 18.  Seçilen bir roman veya hikayeyi inceleme:
  Reşat Nuri GÜNTEKİN-Çalıkuşu, Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU-Yaban, Tarık BUĞRA-Küçük Ağa, Refik Halit KARAY-Eskici, Ömer SEYFETTİN-Yalnız Efe,  Sait Faik ABASIYANIK-Semaver ...
 19. 19.  Anlatmaya bağlı edebi metinlerin araştırılması
 20. 20.  Göstermeye bağlı edebi metinlerin araştırılması
 21. 21.  Öğretici metinlerin incelemesi hakkında bilgi verilmesi
 22. 22.  Öğretici metin türlerinin araştırılması (makale, deneme, fıkra, eleştiri, röportaj).
 23. 23.  Gazete çevresinde gelişen metin türlerinin araştırılması (hatıra, gezi, biyografi, mektup günlük).
 24. 24.  Beğenilen şairlerin şiirlerinden bir antoloji oluşturma.

 

 

9. SINIF DİL VE ANLATIM

 

 1. 1.      Bir hikaye üzerinde sözcük türlerini inceleyiniz.
 2. 2.      Bir metin üzerinde sözcükleri yapı olarak inceleyiniz.
 3. 3.      Günlük dildeki anlatım bozukluklarını konu alan bir ödev hazırlayınız.
 4. 4.      Çeşitli metinlerden cümle türlerine örnekler yazınız.
 5. 5.      Çeşitli metinlerden kelime gruplarına örnekler bulunuz.
 6. 6.      Atatürk’ün Türk dilinin gelişimi ile ilgili yaptığı çalışmaları  araştırınız.
 7. 7.      Çeşitli metinlerden(hikaye,roman,deneme, makale) paragraf türlerine örnekler bulunuz.
 8. 8.      "Türk dilinin yabancı kelimeler karşısındaki durumu ve yapılması gerekenler" konulu bir ödev hazırlayınız.
 9. 9.      Çeşitli metinlerden ses olaylarına örnekler bulunuz. Metindeki sözcükleri Türkçenin ses özelliklerine göre inceleyiniz.
 10. 10.  Seçtiğiniz beş kişinin bir gün boyunca kaç sözcükle konuştuğunu kaydediniz. Araştırma sonucunda hangi sözcüklerin ne kadar sıklıkla söylendiğini ve kişiler arasındaki farkları grafiklerle gösteriniz.
 11. 11.  Atatürk’ün dil hakkındaki görüşlerini araştırma
 12. 12.  İnsan, iletişim ve dil kavramlarının ilişkisini araştırma
 13. 13.  Dillerin sınıflandırılması, Türk dilini tarihi gelişimi,ve Türkiye Türkçesi hakkında araştırma
 14. 14.  Türkçedeki ses olaylarını araştırma, örnek metinler üzerinde gösterme. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
 15. 15.  Yazım kurallarını araştırma. Örnek bir metinde yazım hataların düzeltme. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
 16. 16.  Noktalama işaretlerinin araştırılması. Örnek metinde noktalama işaretlerinin gösterilmesi. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
 17. 17.  Kelimede yapı ve anlam üzerinde araştırma yapılması. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
 18. 18.  Türkçedeki tamlamaları ve bu tamlamaların çeşitlerinin örnek metinler üzerinde gösterilmesi. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
 19. 19.  Cümlenin ögelerini araştırma. Örnek cümlelerde ögelerin gösterilmesi. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
 20. 20.  Yapı  ve anlam bakımından cümlelerin araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
 21. 21.  Anlatım bozuklularının sebeplerini araştırılması. Örnek çözümlemelerin yapılması. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
 22. 22.  Paragrafta düşünceyi geliştirme yollarını araştırılması. YGS-LYS’de konu ile ilgili çıkmış sorulardan örnekler gösterme.
                                                           

10. SINIF TÜRK EDEBİYATI

 

 1. 1.      Göktürk Kitabeleri hakkında araştırma yapma, örnek metinler bulma, kitabelerin Türk edebiyatı ve tarihi açısından araştırma.
 2. 2.      Kaşgarlı Mahmut’un Divan-ı Lûgati’t Türk adlı eserini araştırma, eserin Türk edebiyatı ve Türk kültürü açısından önemini araştırma.
 3. 3.      Dede Korkut Hikâyeleri hakkında araştırma yapma. Üç hikayenin incelenmesi.
 4. 4.      Tasavvuf Edebiyatı’nın özelliklerini araştırma.
 5. 5.      Nasrettin Hoca fıkralarını hakkında araştırma yapma, fıkralardaki mesajları bulma.
 6. 6.      Yunus Emre ve Yunus Emre’nin insana bakış açısı hakkında inceleme.
 7. 7.      Halk edebiyatı ve halk edebiyatının bölümlerinin incelenmesi.
 8. 8.      Divan şiirini genel hatlarıyla tanıtma. Divan şirinde kullanılan nazım biçimleri hakkında bilgi toplama.
 9. 9.      Türk halk hikayelerinin genel özelliklerini belirleme. Hikâyelerdeki karakterleri ve bu karakterlerin genel özelliklerini çıkarma.
 10. 10.  Hikaye yazma çalışması yapma.
         

10. SINIF DİL VE ANLATIM

 

 1. 1.      Anlatıma hazırlanma, anlatımda tema ve konu, sınırlandırma konularında bilgi toplama.
 2. 2.      Anlatımın ve anlatıcının amacı ile anlatıcının tavrı hakkında bilgi toplama.
 3. 3.      Anlatımın özellikleri ve oluşumu hakkında bilgi toplama.
 4. 4.      Öyküleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Öyküleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulma.
 5. 5.      Belirlenen bir metin üzerindeki isimleri ve isimlerin çeşitlerini bulabilme.
 6. 6.      Betimleyici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Betimleyici anlatım özelliği taşıyan metinlerden örnekler bulabilme.
 7. 7.      Belirlenen bir metin üzerindeki sıfatları bulabilme, çeşitlerini gösterme. Sıfat-betimleyici anlatım ilişkisini kurabilme.
 8. 8.      Coşkulu ve heyecan bağlı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatıma uygun metinler bulabilme.
 9. 9.      Belirlenen bir metin üzerindeki adılları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
 10. 10.  Destansı ve emredici anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu tip anlatımla yazılan örnek metinler bulabilme.
 11. 11.  Belirlenen bir metin üzerinde fiilleri gösterebilme, fiillerde çatı, fiillerin yapısı konularında uygulamalar yapma.
 12. 12.  Öğretici, açıklayıcı, tartışmacı ve kanıtlayıcı anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
 13. 13.  Belirlenen bir metin üzerindeki zarfları bulabilme, çeşitlerini gösterme.
 14. 14.  Düşsel ve gelecekten söz eden anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme.
 15. 15.  Belirlenen bir metin üzerindeki edat ve bağlaçları bulabilme.
 16. 16.  Söyleşmeye bağlı ve mizahî anlatımın özelliklerini gösterebilme. Bu anlatım türleriyle oluşturulmuş örnek metinleri bulabilme ve metin üzerindeki ünlemleri bulabilme.
 17. 17.  YGS-LYS’de anlatım türleri konusunda çıkan son 20 yılın sorularını derleme.
 18. 18.  YGS-LYS’de sözcük türleri konusunda çıkan son 20 yılın soruları derleme.

 

11. SINIF TÜRK EDEBİYATI

 

 1. 1.      Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında roman türünde yazılan eserlerdeki karakterlerinin incelenmesi. Romanlardan örnekler verilmesi.
 2. 2.      Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özelliklerini belirleme. Özellikler hakkında bilgi verme.
 3. 3.      Şinasi ve Namık Kemal’in Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı için önemi hakkında araştırma yapma.
 4. 4.      Tanzimat Döneminde yazılan tiyatro eserlerini konu, tema, dil ve sahneleme bakımlarından incelenmesi.
 5. 5.      Batı edebiyatındaki edebi akımlar hakkında bir sunum hazırlama.
 6. 6.      Servet-i Fünûn Edebiyatı’nın genel özellikleri hakkında araştırma yapma.
 7. 7.      Aşağıda belirlenen Servet-i Fünûn döneminde yazılan eserleri içerik, dönemin özelliklerini yansıtma, yapı bakımından  inceleme:
  Mai ve Siyah (Halit Ziya UŞAKLIGİL), Aşk-ı Memnû (Halit Ziya UŞAKLIGİL), Eylül (Mehmet Rauf), Sis (Tevfik Fikret), Elhân- Şitâ (Cenap Şehabettin)
 8. 8.      Tanzimat ve Servet-i Fünûn Dönemi Türk Edebiyatlarının dil, edebi akımlar, edebi tür ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
 9. 9.      Fecr-i Âtî Edebiyatı ve Ahmet Haşim hakkında bilgi toplama.
 10. 10.  Millî Edebiyat Dönemi ile Fecr-i Atî Dönemi Türk şiirini ses ve ahenk, yapı, dil ve anlatım ve temalar bakımlarından karşılaştırılması benzer ve farklılıklarının belirlenerek bunların sebeplerinin belirlenmesi.
 11. 11.  Ömer Seyfettin’in 5 hikayesinin okunup yapı, tema, dil ve anlatım unsurlarının incelenmesi.
 12. 12.  Aşağıda belirlenen Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı’nın eserlerinin incelenmesi.
  Ateşten Gömlek (Halide Edip ADIVAR), Yaban (Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU), Memleket Hikâyeleri (Refik Halit KARAY), Küçük Ağa (Tarık BUĞRA), Zeytindağı (Falih Rıfkı ATAY)
 13. 13.  İstanbul’u konu alan şiirlerin derlenmesi.
 14. 14.  Beğenilen şairlerin şiirlerinden antoloji oluşturma.        

 

11. SINIF DİL VE ANLATIM

 

 1. 1.      Mektup türünün özelliklerinin araştırılması. Ünlü kişilerin mektup örneklerinin derlenmesi. Uzaktaki bir tanıdığa mektup türünün özelliklerine uygun mektubun yazılması.
 2. 2.      Günlük türünün özelliklerinin araştırılması. Belirli bir süre günlük tutulması
 3. 3.      Anı türünün özelliklerinin araştırılması. Atatürk ile ilgili anıların derlenmesi. Anılarda bulunan ses olaylarının incelenmesi.
 4. 4.      Biyografi türünün özelliklerinin araştırılması. Atatürk’ün hayatının biyografi türünün özelliklerine göre incelenmesi.
 5. 5.      Gezi türünün özelliklerinin araştırılması. Gezilip görülen bir yerin gezi türünün özelliklerine göre anlatılması.
 6. 6.      Sohbet (söyleşi) türünün özelliklerinin araştırılması.
 7. 7.      Haber yazılarının özelliklerinin araştırılması. Günümüzde gazetelerde bulunan anlatım bozukluğu bulunan cümlelerin tespit edilmesi.
 8. 8.      Fıkra türünün özelliklerinin araştırılması. Türü uygun örneklerin incelenmesi.
 9. 9.      Deneme türünün özelliklerinin araştırılması.  Seçilen bir konuda deneme türünün özelliklerine uygun bir denemenin yazılması.
 10. 10.  Makale türünün özelliklerinin araştırılması. Belirlenen bir konuda makale yazılması.
 11. 11.  Eleştiri türünün özelliklerinin araştırılması. Edebî bir eserin eleştiri türünün özelliklerine göre incelenmesi.
 12. 12.  Röportaj türünün özelliklerinin araştırılması.  Ünlü bir kişiyle yapılan röportajın türün özelliklerine göre incelenmesi.
 13. 13.  Mülakat türünün özelliklerinin araştırılması.
 14. 14.  Söylev türünün özelliklerinin araştırılması. “Nutuk” adlı eserin türü göre incelenmesi.
 15. 15.  İmla kurallarının araştırılması. İmla kuralları konusunda YGS-LYS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
 16. 16.  Anlatım bozukluğu konusunun araştırılması . Bu konuda YGS-LYS’de çıkmış örnek soruların çözümü.
 17. 17.  Belirlenen bir hikayedeki sözcükleri anlamaları bakımından incelemek.
 18. 18.  Üniversiteye giriş sınavında öğretici metinlerle ilgili çıkan soruların araştırılması.

 

12. SINIF TÜRK EDEBİYATI

 

 1. 1.      Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının oluşumu
 2. 2.      Cumhuriyet döneminin siyasî, sosyal ve fikrî temelleri
 3. 3.      Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Deneme
 4. 4.      Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Makale
 5. 5.      Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Gezi
 6. 6.      Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hatıra
 7. 7.      Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Fıkra
 8. 8.      Cumhuriyet Döneminde Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin şiirlerini inceleme
 9. 9.      Cumhuriyet Döneminde Öz Şiir Anlayışını Sürdürenlerin Şairleri inceleme-tanıtma,
 10. 10.  1920-1960 yılları arasında toplumcu gerçekçi şiirleri inceleme
 11. 11.  1920-1960 yılları arasında toplumcu gerçekçi şairleri inceleme-tanıtma
 12. 12.  Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şiirlerini inceleme
 13. 13.  Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdürenlerin Şairleri inceleme-tanıtma,
 14. 14.  Garip Hareketi (I. Yeni) şiirlerini inceleme
 15. 15.  Garip Hareketi (I. Yeni) şairleri inceleme-tanıtma,şiirleri inceleme,
 16. 16.  Garip dışında yeniliği sürdüren şairleri inceleme-tanıtma
 17. 17.  İkinci Yeni akımı şairlerinden seçilen şiir/şiirleri inceleme,
 18. 18.  İkinci Yeni akımı şairlerini inceleme-tanıtma
 19. 19.  İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şiirleri inceleme,
 20. 20.  İkinci Yeni Sonrası Toplumcu Şairleri inceleme-tanıtma,
 21. 21.  Cumhuriyet dönemi hikayeciliği
 22. 22.  Cumhuriyet dönemi romanı
 23. 23.  Toplumcu Gerçekçi Anlayışla Yazılan Hikâye ve Romanları incelemek: (Yazarların eserlerinden metinler seçerler. Bu metinleri sıralanan kazanım, verilen açıklama ve daha önce önerilen etkinliklerden yararlanarak yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından incelerler ve yorumlarlar.)

 

12. SINIF DİL VE ANLATIM

 

 1. 1.      Duvar gazetesi hazırlama.
 2. 2.      Sözlü anlatım türlerinde yazılmış (sempozyum, münazara, panel, açık oturum) örnek metinleri dil ve anlatım özelliklerine göre inceleme.
 3. 3.      Daha önceki yıllara ait YGS-LYS’de çıkmış çözümlü dil ve anlatım soruları derleme. 

 

ALINAN KARARLAR:

 

 • Yukarıdaki konuların haricinde şartlara ve imkanlara göre zümre öğretmenleri sene içerisinde farklı konularda da proje ödevleri verebilir.
 • Yukarıdakilerin haricinde belirlenen bir konu diğer zümre öğretmenleriyle paylaşılacaktır, ayrıca yönetmeliklere, genelgelere ve Türk Milli Eğitiminin amaçlarına uygun olacaktır.
 • Bu konuların, "Performans ve Proje Çalışması Değerlendirme Ölçeği"ne göre değerlendirilmesine karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Performans ve Proje Çalışması Değerlendirme Ölçeği

 

 

GÖZLENECEK

ÖĞRENCİ KAZANIMLARI

DERECELER

Zayıf

Kabul Edilebilir

Orta

İyi

Çok İyi

1

2

3

4

5

I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ

 

 

 

 

 

Projenin amacını belirleme

 

 

 

 

 

Projeye uygun çalışma planı yapma

 

 

 

 

 

İhtiyaçları belirleme

 

 

 

 

 

Farklı kaynaklardan bilgi toplama

 

 

 

 

 

Projeyi plana göre gerçekleştirme

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

II. PROJENİN İÇERİĞİ

 

 

 

 

 

Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma

 

 

 

 

 

Bilgilerin doğruluğu

 

 

 

 

 

Toplanan bilgilerin analiz edilmesi

 

 

 

 

 

Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma

 

 

 

 

 

Toplanan bilgileri düzenlenme

 

 

 

 

 

Kritik düşünme becerisini gösterme

 

 

 

 

 

Yaratıcılık yeteneğini kullanma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

III. SUNU YAPMA

 

 

 

 

 

Türkçe’yi doğru ve düzgün konuşma

 

 

 

 

 

Sorulara cevap verebilme

 

 

 

 

 

Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma

 

 

 

 

 

Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme

 

 

 

 

 

Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma

 

 

 

 

 

Verilen sürede sunuyu yapma

 

 

 

 

 

Sunum sırasındaki öz güvene sahip olma

 

 

 

 

 

Severek sunu yapma

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM

 

 

 

 

 

 

15. ......................, geçen sene ortak sınavlarda gösterilen çabaların bu yıl da devam etmesini istedi. Bunun için de yazılı sınavlardan önce zümre öğretmenlerinin bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmalarına, özellikle ortak sınavların soru ve cevap anahtarlarının hazırlamasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına karar verildi. .......................... yazılı sınavların %50 veya %60’ının metin ağırlıklı olmasının, her sınavdan sonra her sorunun kaç öğrenci tarafından yapıldığını gösteren sınav analizlerinin yapılmasının ölçme değerlendirmede birliğin sağlanması açısından önemli olacağını söyledi. Soruların yapılandırıcı eğitime göre hazırlanmasına karar verildi.

 

16. Belirli Günler ve  Haftalarla ilgili gerçekleştirilecek etkinliklerde görev alacak öğretmenler  Sene Başı Öğretmenler Kurulunca alınan karar gereği daha sonra yapılacaktır. Görevlendirme zümre ayrımı yapılmadan bütün öğretmenler  arasından yapılacaktır.

ALINAN KARARLAR:

 

 • Öğrenciler bu tür yarışmalara teşvik edileceklerdir.
 • Çeşitli kurumlarca düzenlenen ve okulumuza gönderilen yarışma ile ilgili belgeler anında bütün öğrencilere duyurulacaktır.
 • İlgili öğrenciye her türlü konuda rehberlik yapılacaktır.
 • Okulumuzu temsilen yarışmaya katılan öğrenci dereceye girse de girmese de okulun imkanları doğrultusunda ödüllendirme yoluna gidilecektir.
 • Sene boyunca bu tür yarışmalara katılan öğrencilerin çalışmaları sene sonunda sergilenmesi sağlanacaktır.
 • Katılan öğrencilerin her türlü çalışması gerek okul panolarında gerekse sınıf panolarında sergilenecektir.

 

17. Ders araç ve gereçleri olarak öğrencilerin ders kitaplarının yanında imkânları dâhilinde Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu, bulundurmalarının yararlı olacağı görüşü belirtildi. Bunların dışında Edebiyat Tarihi Ansiklopedilerinden, Dil bilgisi kitaplarından, Güzel Konuşma ve Yazma kitaplarından ve Antolojilerden yararlanılmasının iyi olacağını belitti. Ayrıca metni işlenen şair ve yazarların bulunabilen eserlerinin sınıflara götürülmesi konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağını belirtti. ......................, bilhassa Türk Edebiyatı konularını işlerken ön hazırlığın önemine dikkat çekti. Bu hazırlığın daha çok öğrenci tarafından yapılmasının yeni müfredatın ana amaçlarından biri olduğunu belirtti. ......................, okulumuzun teknolojik açıdan verimliliğine işaret ederek bilgisayar, akıllı tahta ,tablet,tepegöz, projeksiyon makinesi, kamera,  gibi araç ve gereçlerin kullanılmasının motivasyona faydası olacaktır dedi.

 

ALINAN KARARLAR:

 

 • Yukarıda belirtilen görüşler doğrultusunda davranılacaktır.
 • Gerekirse öğrencilere ders kitabının haricinde farklı kaynaklar tavsiye edilecektir. Bu tamamen tavsiye niteliğinde olacak ve zorlama olmayacaktır.
 • Öğrencilerin derslere ders kitaplarıyla girmeleri sağlanacaktır.

 

18. Zümremizin  YGS ve LYS değerlendirmesi şöyledir:

 

 • Veliler okul rehberlik servisiyle işbirliği içerisinde YGS - LYS ve öğrenci psikolojisi hakkında bilgilendirilecek.
 • Öğrencilerle bire bir ilgilenmeye çalışılacak.
 • Öğrenciler 10. ve 11. sınıflarda Türk ve dünya klasiklerini okumaya yönlendirilecek.

 

19. Edebiyat derslerinde İslamiyet Etkisindeki Türk Edebiyatı, İslam konulu ürünler ve tasavvuf ile ilgili konularda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretmenleriyle; destanlar, Tanzimat dönemi, Milli Mücadele dönemi v.b dönemler, Edebiyat tarihi ile ilgili bölümlerde ve Atatürkçülük ile ilgili konularda Tarih dersi öğretmenleriyle iş birliği yapılmasının yararlı olduğunu söyleyen ......................, önceki senelerdeki iş birliğinin devam ettirilmesinin gerektiğini sözlerine ekledi. Konulara paralel olarak, dil bilgisi konularında da yabancı dil dersleri öğretmenleri ile iş birliği yapıldığını söyledi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi diğer zümre öğretmenleriyle sürekli iş birliğine gidilerek alışkanlık haline gelmiş imla, noktalama ve anlatım yanlışlıklarının diğer derslerde de düzeltilmesi, mahalli ağzın devamlı kullanılmasının önüne geçilmesi için çalışılması kararlaştırıldı.

 

20. Güzel Türkçemizin konuşma ve yazma kurallarının iyi kullanılması ve öğretilmesi için T. Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine büyük iş düştüğünü söyleyen ......................, bu konuda iş birliği yapılmasının şart olduğunu belirtti. Söz alan ......................, aslında bunun sadece T. Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin değil, bütün öğretmenlerin öncelikli görevi olması gerektiğini söyledi. Öğrencilerde kitap okuma alışkanlığının bulunmadığını, kitap okumayan öğrencilerin kendini ifade etme noktasında da sorunlar yaşadığını söyledi. Kitap okuma alışkanlığı kazandırılması noktasına önem verilmesi ve gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Geçen sene de kitap okuma alışkanlığı kazandırılması noktasında çalışmalar yapıldığını, elden gelen çabanın sarf edildiğini belirtti. Bu sene de aynı çalışmaların yapılacağını sözlerine ekledi.

 

ALINAN KARARLAR:

 

 • Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını artırmak için ödül, taltif,  gibi yöntemler uygulanacaktır.
 • Okul kütüphanesinin zenginleştirilmesi ve kitapların yenilenmesi, yeni yayımların tanıtılması sağlanacaktır.
 • Seçkin eserler, bilhassa gerek Türk Edebiyatında, gerekse diğer edebiyatlarda klasik olmuş eserler (100 Temel Eser gibi) nazara getirilecektir.
 • Televizyonlarda ve radyolarda Türkçe’yi güzel kullanan program yapıcıları, sunucular, haber spikerleri, konuşmacılar takip edilecek ve öğrencilerin onları dinlemeleri sağlanacaktır.
 • Sınıf içinde ilk dakikalarda öğrencilerin bazı güncel konularda serbestçe konuşmaları teşvik edilecektir.
 • Seslerin, harflerin, hecelerin, kelimelerin, vurgularına, telaffuzlarına dikkat edilecektir. Bu konuda otorite olmuş ve Türkiye çapında isim yapmış konferansçıların tespit edilerek okulumuz konferans salonunda istifadesine çalışılacaktır.

 

21. ......................, "Kararlar en iyi şekilde uygulanacaktır. Kararların uygulanmasında birliktelik esastır. Okul idaresi ve diğer zümre öğretmenleri ile her zaman işbirliği içinde olunacaktır. Gerek yıllık planlar, gerekse günlük planlar ilgili maddelere göre hazırlanacaktır. Sınavların gerçekleştirilmesinde alınan kararlar esas olacaktır. Ortak sınavların büyük bir titizlikle  yapılmasına çalışılacaktır.  Öğrencilerin ders dışı etkinliklerde görev almaları ve çeşitli kurumlarca belirlenen yarışmalara katılmaları sağlanacaktır. Belirli gün ve haftaların etkin bir şekilde kutlanması, değerlendirilmesi, onların amacına uygun bir şekilde anlatılması gerek idare gerekse diğer zümre öğretmenlerinin katkılarıyla gerçekleştirilecektir." diyerek alınan kararları özetledi.

           

Başka söz alan olmadığından  yeni eğitim ve öğretim yılının başarılı ,mutlu ve huzurlu geçmesi dileğiyle toplantı sona erdi.

 

 

 

       ......................                                               ......................              ...................... 

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt.                                            ÜYE                               ÜYE

    ZÜMRE BAŞKANI

... / 09 / 2015

UYGUNDUR

...................................

OKUL MÜDÜRÜ


Yorumlar - Yorum Yaz
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam51
Toplam Ziyaret3717209
VİDEOLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419
Takvim