• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/halilakpinar
 • https://api.whatsapp.com/send?phone=05056611119
 • https://www.twitter.com/halilakpinar
 • https://www.instagram.com/halilakpinar1453
 • https://www.youtube.com/channel/UCz-evvQhDvbJLw5bg_A8P1Q
Üyelik Girişi
MUHTEVA
Site Haritası

Custom Search


CANLILARIN ÇEŞİTLİLİĞİ

 

SINIFLANDIRMA

9. Sitematikte en küçük birim aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Sınıf            B) Tür              C) Takım           D) Aile            E) Cins

61. I. Aynı tür içerisinde yer alan bütün bireylerin kromozom sayısı aynıdır.
II. Kromozom sayısı aynı alan iki canlı kesinlikle aynı tür içerisinde bulunur.
III. Birbirine yakın alan türler arasında gen ve protein benzerliği vardır.

Canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) I ve II
D) I ve III 
E) I, II ve III

75. Bir hücrede gerçekleşen olaylardan bazıları şunlardır;

I. DNA eşlenmesi
II. Protein sentezi
III. Enerji üretimi

Bu olaylardan hangileri aynı sınıfı oluşturan canlı grubunda ortak yerde gerçekleşir?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

91. İki ayrı populasyonun farklı türler olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?    91. B
A) Bu iki populasyona ait bireyler, morfolojik olarak birbirinden çok farklı olmalıdır.
B) Bu iki populasyona ait bireyler morfolojik olarak birbirlerine çok benzer olsalar bile gen alış verişi yapamamalıdırlar.
C) Bu iki populasyon arasında sınırlı da olsa melezleşme görülmelidir.
D) Bu iki populasyon birbirlerinden çok uzak yerlerde bulunmalıdır.
E) Üreme dönemleri aynı zamana rastlamalıdır

 

 

80. Canlıların bilimsel olarak adlandırılmasında kullanılan yönteme göre;

I. Pinus nigra
II. Pinus silvestiris
III. Felis domestikus
IV. Canis domestikus

adlandırılan canlılardan hangileri diğerlerine göre daha yakın akrabadır?

A) I ve II  
B) III       
C) I ve IV
D) II ve IV               
E) III ve IV

 

1. Paramecium(Terliksi hayvan)  için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Macronucleusu eşeysiz üremede rol alır

Kontraktil koful sitoplazmadaki fazla suyun aktif olarak atılmasını sağlar

Pelikula organizmaya belirgin şekil kazandırır

Besin maddeleri sadece endositozla alınır

Macro ve micro nucleuslar genetik açıdan aynıdırlar

 

 

2. Euglena(Kamçılı hayvan) için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Kamçı beslenme ve harekette rol alır

Klorofiller sitoplazmada dağınık bulunur

Hem ototrof hem heterotrof beslenirler

Sadece eşeysiz ürerler

Stigma(Göz lekesi) kamçı hareketini koordine eder

 

 

3. Aşağıdaki özelliklerden hangisi protistaları bitkilere benzetir?

Endositozla besin almaları

Aktif hareket etmeleri

Bazı grupların koloni oluşturmaları

Eşeyli ve eşeysiz üremenin görülmesi

Ototrof beslenmenin görülmesi

 

 

4.Plasmodiumun hayat döngüsü için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?

Eşeyli üreme sivri sineğin vücudunda gerçekleşir

Sivrisineğin vücudunda gerçekleşen çoğa bölünmeye sporogoni denir

İnsan vücuduna geçen birey haploid özelliktedir

Şizogoni sonucu oluşan bireylere merezoit denir

Mayoz bölünme sonucu gametositler oluşur

 

 

5. Protistalara özgü aşağıdaki özelliklerden hangisi amiplere ait değildir?

Amitozla çoğalırlar

Belirgin şekilleri yoktur

Eşeyli üremeleri konjugasyonla gerçekleşir

Yalancı ayaklarla hareket sağlanır

Kontraktil koful taşırlar

 

 

6. Aşağıdaki genellemelerden hangisi protistalar için yanlıştır?

Heterotrof ve ototrof yaşayanlar vardır

Eşeyli ve eşeysiz üreyenler vardır

Kloroplast ve kontraktil koful taşırlar

Tek veya koloniler halinde yaşarlar

Bölünerek çoğalmaları mitozla gerçekleşir

 

 

7. Aşağıdaki protista özelliklerden hangisi bitkilerdede görülür?

Aktif hareket etmek

Heterotrof beslenmek

Endositoz yapmak

Amitoz geçirmek

Parazit yaşamak

 

 

8. Protistalara ait aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece parameciumda görülür?

Kontraktil koful

Makro ve micronucleus

Hücre ağzı

Eşeyli ve eşeysiz üreme

Amitozla çoğalabilme

 

 

9. Aşağıdaki özelliklerden hangisi protistalarla moneralar arasında ortak değildir?

Amitozla çoğalma

Eşeyli veya eşeysiz üreme

Kolonileşme

Heterotrof veya ototrof beslenme

Parazit yaşama

 

 

10.Aşağıda protistalarda görülen yapı ve görevleri verilmiştir.Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

Macronucleus - Eşeyli ve eşeysiz üreme

Hücre ağzı - Besin alınımı

Kamçı - Aktif hareket

Stigma - Işığın algılanması

Kontraktil koful - Sitoplazmadaki faza suyun dışa atılması

 

1.Canlıların bilimsel olarak adlandırılmasında kullanılan yönteme göre;

I.Capra domesticus

II.Felis domesticus

III.Canis lupus

IV.Felis leo

Olarak adlandırılan canlıların cins ve tür adlarına bakarak,hangilerinin birbirleriyle diğerlerinden daha yakın akraba olduğu düşünülebilir?

A.I ve II      B.I ve III     C.II ve III   D.II ve IV    E.III ve IV    (1992-ÖSS)

 

 

 

2.Hayvan türlerinde embriyonun ilk evrelerinde,aşağıdaki sınıflandırma basamaklarından hangisinin özellikleri ilk olarak ortaya çıkar?

A.Cins(Genus)  B.Aile(Familya)   C.Takım(Ordo)  D.Sınıf(Classis) E.Şube(Phylum)

 

3.Bazı canlıların adlandırılması şöyledir;

I.Amoeba     II.Canis familars  III.Apis mellifica   IV.Canis lupus

Bu canlı grupları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A.I.Amoeba bir tür adı olamaz      B.II ve IV diğerlerine oranla birbirine daha yakın akrabadır

C.II,III ve IV birbirinden farklı üç türdür   D.II ve IV aynı cinste yer alan canlı grubudur

E.I.Amoeba ile III.Apis mellifica kesinlikle aynı alem içerisinde yer alır

4.Kedi ve köpek alemden türe doğru gidildikçe hangi en alt sınıflandırma birimine kadar bir arada bulunur?  A.Türe  B.Cins   C.Aile  D.Şube   E.Alan

5.Virüslerde,aşağıdaki canlılık özelliklerinden hangisinin bulunması,bunları canlı olarak kabul eden hipotezi destekleyen bir kanıttır?

A.Çoğalmayı gerçekleştirme    B.Enzimleri aracılığıyla enerji üretimi  C.Büyüme

D.Aktif hareket etme   E.Organellere sahip olma    (1991-ÖSS)

6Aşağıdakilerden hangisinde verilen organizma,karşısındaki yaşamsal olayı gerçekleştiremez?

A.Virüs-ATP sentezi    B.Bakteri-CO2 üretimi C.Terleksi hayvan-Mayoz bölünme

D.Amip-Heterotrof beslenme   E.Sıtma plazmodyumu-Eşeyli üreme     (1988-ÖSS)

7.Fotosentez yapan bir bakteride;

I.Ribozom   II.Klorofil   III.Setrozom   IV.Çekirdekçik oluşumlarından hangisi bulunur?

A.I ve II    B.I ve III    C.II ve III   D.II ve IV      E.III ve IV     (1996-ÖSS)

8.İki memeli hayvanın aynı türden olduğunu söyleye bilmek için aşağıdakilerden hangisi bir kanıt olarak ileri sürülebilir? 

A.Vücutlarında kıllar bulunması   B.Süt bezlerinin bulunması  C.Çiftleştiklerinde verimli döller oluşturmaları    D.Üyelerinin beş parmaklı olması  E.Yavrularını doğurmaları

9.Mantar aleminde incelenen canlılara ait;

I.Hücre çeperi taşıma  II.Nişasta depolama  III.Besinini dışardan hazır alma

Özelliklerinden hangileri mantarların bitkiye benzeyen yönleridir?

A.Yalnız I   B.I ve II     C.I ve III     D.II ve III    E.I,II ve III

10.Kapalı bir ekosistemde,kemosentetik canlıların azalması;

I.Işık şiddetinin artması   II.Ortamda O2 miktarının azalması III.Ortamdaki inorganik maddelerin azalması   koşullarının hangileri neden olur?

A.I ve II    B.II ve III  C.I ve III  D.Yalnız I    E.Yalnız II

 

 

ÖSS Biyoloji B-3 Test soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi,sadece memeliler sınıfına özgü bir özelliktir?

A.Karın ve göğüs boşluklarının kaslı bir diyaframla birbirinden ayrılması

B.Kalbin dört gözlü olması

C.Kapalı dolaşım sisteminin bulunması

D.Akciğerlerle solunum yapılması

E.İskeletinde kıkırdak dokusunun bulunması     (1995-ÖYS)

2.Bazı özellikleri;

-vücudu kıllarla kaplı olan,

-yavrularını emziren,

-olgunlaşmış alyuvarları çekirdeksiz olan

Şeklinde belirlenen hayvanların,tümünün toplandığı sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?  A.Tür    B.Cins   C.Familya    D.Takım    E.Sınıf      (1995-ÖSS)

3.Bir liken birliğindeki iki çeşit canlı birbirinden ayrılarak birleşimi bilinmeyen bir sıvı ortama konuyor.Kısa bir süre sonra bu canlılardan renksiz olanının öldüğü,renkli olanının yaşamını sürdürdüğü görülüyor.

Bu deneyde yararlanılan sıvı ortamın,nasıl bir ortam olduğu kesindir?

A:Madensel tuzlarca zengin     B.Güneş ışığı alamayan     C.Amino asit ve glikozdan yoksun

D.Karbondioksitçe fakir           E.Oksijence zengin    (1981-ÖSS)

 

 

27.

Yukarıdaki grafikte sınıflandırma birimleriyle, be lirli bir özelliğin ilişkisi gösterilmiştir.

Bu özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birey sayısı
B) Yaşadıkları çevrenin genişliği
C) Beslenme ilişkisi
D) Ortak özelliklerin sayısı
E) Çevreyle olan ilişkileri

35. Bilimsel adlandırma yöntemine göre;

I. Homo sapiens
II. Canis lupus
III. Felis leo
IV. Canis tamillaris

olarak adlandırılan canlı türlerinden hangileri birbiriyle daha yakın akrabadır?

A) I ve II  
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV              
E) I ve IV

40. Aşağıdakilerden hangisi virüs, bakteri, mantar ve hayvanlarda ortak olarak bulunur?

A) Nükleik asit         
B) Mitokondri          
C) Çekirdek
D) Hücre zarı
E) Kloroplast

43. Sınıflandırmayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Aynı türdeki bütün bireylerin kromozom sayısı aynıdır.
B) Aynı cins içinde bulunan canlıların aynı familyadakilere göre benzer özellikleri daha çoktur.
C) Kromozom sayısı aynı olan canlıların gen sayıları da aynıdır.
D) Alemden türe doğru gidildikçe benzer özellikler artar.
E) Aynı takımdaki canlıların sınıfları da aynıdır.

47. Tabii (doğal) sınıflandırma yapılırken iki canlının sistematikteki yerini araştırmak için aşağıdakilerden hangisine bakılması en doğru sonucu verir?

A) Kromozom sayıları             
B) Üreme tipleri
C) Organların gelişim biçimleri
D) Gen yapıları
E) Organların görevsel işlevleri

48. İlk sınıflandırmayı gerçekleştiren Aristo bitkileri otlar, çalılar, ağaçlar, hayvanları karada suda, havada yaşayanlar olmak üzere  ayıkırken ne tür bir sınıflandırma yapmıştır?

A) Suni sınıflandırma
B) Aile içi sınıflandırma
C) Tabii sınıflandırma
D) Biyolojik sınıflandırma
E) Filogenetik sınıflandırma

50. Embriyonik gelişim sırasında aşağıdaki sınıflandırma basamaklarından hangilerinin özellikleri en son ortaya çıkar?

A) Aile
B) Takım
C) Sınıf
D) Şube
E) Alem

52. Sınıflandırmada cins ile tür arasındaki bağlantıya benzer bir bağlantı şube ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?

A) Sınıf   
B) Alem  
C) Takım
D) Cins    
E) Familya

54. I. Kromozom sayıları aynıdır.
II. Familyaları farklıdır.
III. Protein yapıları aynıdır.

Aynı türde yer alan canlılar için yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I              
B) Yalnız III            
C) I ve II
D) I ve III 
E) I, II ve III

1-Aşağıdaki hangi sınıflandırma biriminde diğerlerine göre daha az benzerlik vardır?

1

E

 

A.                Tür

B.                 Cins

C.                Familya

D.                Takım

E.                 Sınıf

5-Aşağıdaki çiftlerden hangisi, analog organlardan değildir?

5

D


    A.      İnsan iskeleti, çekirgenin iskeleti
    B.      Istakozun solungaçları, insanın akciğeri
    C.     Çekirgenin bacağı, kurbağanın bacağı
    D.     Çekirgenin iskeleti, arının iskeleti
    E.      Serçenin kanadı, arının kanadı

7-                                 I.           Doğal ortamda birbirleriyle çiftleşebilirler

                                II.           Ortak atadan gelir ve benzer özellikler taşıyabilirler

                              III.           Birbirleriyle çiftleştikleri gibi verimli döller oluşturabilirler

Yukarıda verilen üç özellik hangi biyolojik birim için geçerli olabilir?

7

A


   
A.      Tür
    B.      Suni sınıflandırma
    C.     Filogenetik sınıflandırma
    D.     Homolog organlar
    E.      Analog organlar

 

8-Aşağıdaki hangi sınıflandırma birimi diğer dördünü içine alır?

8

E


    A.      Familya
    B.      Tür
    C.     Takım
    D.     Cins
    E.      Sınıf

 

1-Aşağıdaki hangi sınıflandırma biriminde diğerlerine göre daha az benzerlik vardır?

1

E

 1. Tür
 2. Cins
 3. Familya
 4. Takım
 5. Sınıf

2-Aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden hangisi, aynı sınıfta fakat farklı familyada olan organizmaları içerir?

2

C

 

 1. Tür
 2. Cins
 3. Takım
 4. Sosyete
 5. Populasyon

 

9-Felis domesticus aşağıdaki hangi sınıflandırma biriminde tür özelliğini en az içerir?

9

C


    A.      Felis
    B.      Felidae
    C.     Kordalılar
    D.     Memeliler
    E.      Omurgalılar

 

2-Aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden hangisi, aynı sınıfta fakat farklı familyada olan organizmaları içerir?

A.                Tür

2

C

 

B.                 Cins

C.                Takım

D.                Sosyete

E.                 Populasyon

3-Aşağıdaki canlıların hangisinde taksonomik akrabalık vardır?

3

E

 

A.                Amip-Paramesyum

B.                 Kara yosunu-Eğreltiler

C.                Çam-Elma

D.                Deniz kestanesi-Kirpi

E.                 Fok-Tavşan

 

 

11-                                 I.           Mavi-yeşil alg

                                II.           Paramesyum

                              III.           Çam

                              IV.           Yer solucanı

                               V.           Fare

11

C

 

Yukarıda verilen canlıların evrimsel sırası nasıl olur?
   
A.      I, III, V, IV ve II
    B.      II, IV, V, III ve I
    C.     I, II, IV, III ve V
    D.     III, IV, V, II ve I
    E.      IV, V, III, I ve II

 

 

13-                                 I.           Paramesyum

                                II.           Bakteri

                              III.           Öglena

                              IV.           Cıvık mantarlar

                               V.           Trypanosoma

Yukarıda verilen canlıların hangileri aynı sınıf içinde incelenir?

13

C


   
A.      I ve II
    B.      IV ve V
    C.     III ve V
    D.     II, III ve V
    E.      I, III ve V

 8.  Aşağıdakilerden hangisi iki canlının aynı türden olduğunun en kuvvetli kanıtıdır?
            A)      Dış görünüşlerinin benzemesi
            B)      Üreme organlarının benzemesi
            C)      Aynı davranışı göstermeleri
            D)      Çiftleştiklerinde verimli döl verebilmeleri
            E)       Aynı ortamda yaşamaları

 

6.  Aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden  hangisi içinde yer alan tür sayısı  en fazla ve bireylerin benzerliği en az olanıdır?
           
A)  Tür                         B)  Familya             C)  Takım
            D)  Sınıf                       E)  Alem

 

1.Canlıların bilimsel olarak sınıflandırılmasında kullanılan yönteme göre;

I. Capra domesticus             II. Felis domesticus           III. Canis lupus

IV. Felis leo

olarak adlandırılan cins ve tür adlarına bakarak, hangilerinin birbiriyle diğerlerinden daha yakın akraba olduğu düşünülebilir?      (1982 – ÖSS)

A) I ve II           B) I ve III                  C) II ve III                                D) II ve IV       E) III ve IV

 

 

2. Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde ortak gen sayısının daha fazla olması gerekir?                                                                                        (1974)        

A) Bir sınıfta toplanan canlılarda

B)       Bir takımda toplanan canlılarda

C)       Bir familyada toplanan canlılarda

D)       Bir cinste toplanan canlılarda

E)       Bir türde toplanan canlılarda

 

3. Canlıların sınıflandırılmasında, “Sınıf – Takım” birimleri arasındaki bağıntıya benzer bir bağıntı familya ile  aşağıdakilerin hangisi arasında vardır?                                                                                              (1975)

A) Filum                            B) Cins       C) Sınıf      D) Tür         E) Takım

 

4. Hayvan türlerinde embriyonun ilk evrelerinde, aşağıdaki sınıflandırma basamaklarından hangisinin özellikleri ilk olarak ortaya çıkar? (1990)

A) Cins(genus)               B) Aile(familya)           C) Takım(ordo)

D) Sınıf(classis)             E) Şube(phylum)

6.İki canlının ortak bir kökenden geldiğine, aşağıdakilerden hangisinin benzerliği yeterli bir kanıt olamaz?             (1985 – ÖYS)

A) Kan proteinlerinin                         B) Boşaltım ürünlerinin

C)Enzim sistemlerinin                                              D) Kromozom sayılarının

E) Embriyonal gelişimlerinin

 

 

 

12. İnsanlarda, alınan besinlerdeki glikozdan, ağızda bulunan bakterilerin enzim etkinlikleriyle, diş taşları oluşabilmektedir

.

 

 

 

Bakteri- Enzim

Glikoz

 

 

Miktarı

Miktarı

[. Durum

Az

+++

II. Durum

Az

++++

III. Durum

Çok

+ +

IV, Durum

Orta

+++++

V. Durum

Orta

+

Yukarıdaki tabloda belirtilen durumların hangisinde en çok miktarda diş taşı oluşması beklenir?

 

A) l.      B) ll.      C) lll.      D) IV.      E) V.

 

 

 

 

 

 

BAKTERİLER

53. Aşağıdakilerden hangisi tüm prokaryotik canlılarda (virüsler hariç) ortak olarak görülen özelliktir?

A) Fotosentez enzimi taşıma
B) Hücre çeperi bulundurma
0) Solunum enzimi taşıma
D) Oksijen üretebilme
E) Çekirdek bulundurma

 

95. Gram boyama işlemi sonunda aşağıdakilerden hangileri görülür?
I. Gr (+) bakteriler ışık mikroskobunda pembe olarak görülür
II. Gr (+) bakteriler ışık mikroskobunda mor olarak görülür
III.Gr (-) bakteriler ışık mikroskobunda pembe olarak görülür
IV.Gr (-) bakteriler ışık mikroskobunda mor olarak görülür
V. Gr (-) bakteriler ışık mikroskobunda mavi olarak görülür.
A) I, II        B) I, V       C) II, V       D) III, IV       E) II, III

 cevap   E

8. Saprofit bakteri ile böcekçil bitkinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?                                                          A) Ototrof beslenme             B) Klorofil bulundurma                 C) Hücre dışına enzim salgılama  D) Sporlanarak çoğalma E) Glikojen depolama

81. Aşağıdakilerden hangisi, bakterilerin ortam şartlarına karşı dirençli olmasını sağlayan faktörlerden biridir?

A) Bölünerek çoğalması
B) Eşeysiz üremesi
C) Bakterilerin yetiştiği kültür ortamı
D) Ortam pH’sının değişmesi
E) Endospor oluşturmaları

84. Bakteriler eşeyli olarak nasıl ürer?

A) Tomurcuklanma ile
B) Konjukasyon ile
C) Mitoz bölünme ile
D) Endositor ile
E) Sporlanma ile

86. Prokaryot canlıların hepsinde ortak olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kontraktil koful
B) Kloroplast          
C) Klorofil
D) Hücre zarı
E) Nişasta

89. Bir deneyde bir bakteri türüne ait bireyler, ışıklı bir ortamda, et suyu ve tuz içeren besi yerine konulmuştur. Bu bakteri türünün, ortamda,

- Oksijen ve glikoz yokken üreyemediği
- Oksijen  yokken glikoz eklendiğinde üreyebildiği
- Oksijen varken glikoz eklendiğinde üreyemediği görülmüştür.

Bu verilere göre, bu deneyde kullanılan bakteri türü,

I. Fotosentez
II. Fermantasyon
III. Oksijenli solunum
olaylarından hangilerini gerçekleştirebilmektedir?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) I ve III 
E) II ve III

90. Kapalı salça kutuları açıldıktan bir süre sonra, salçaların sadece üst yüzeylerinde bakteri üremesi olduğu, alt kısımlarda ise bakteri üremesi olmadığı gözlenmiştir.

Bu gözleme göre, bu bakteri türü ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Oksijen kullanabilir.
B) Enerji kaynağı olarak glikoz kullanabilir.
C) Solunum ürünü olarak alkol meydana getirir.
D) ATP sentezler.
E) Karbondioksit açığa çıkarabilir.

91. Bir petri kabındaki besi yerinin bir yarısına oksijen kullanan, diğer yarısına da oksijen kullanmayan iki farklı bakteri türü ekilmiştir. Petri kabı, içine hava girmeyecek şekilde kapatılmış, bakteriler üremeye bırakılmıştır.

Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Kısa bir süre sonra petri kabında su miktarının artması
B) İlk evrede oksijen kullanan bakterilerin üremsi
G) Her iki türe ait bakterilerin sürekli olarak üremeye devam etmesi
D) Bir süre sonra oksijensiz ortamın oluşması
E) Oksijen kullanan bakterilerin kullanmayan dan önce ölmesi

26. Bakterilerde bulunan;
I. Solunum enzimleri
II. Klorofil tanecikleri
III. DNA ve RNA
IV. Ribozom organeli

yapılarından hangileri tüm bakteriler için ortaktır?

A) Yalnız I              
B) Yalnız IV            
C) I ve IV
D) I ve III 
E) I, III ve IV

12-Monera alemine giren bakteriler ve mavi-yeşil algler aşağıdaki hangi özellikleriyle diğer alemdeki canlılardan ayrılır?

12

D


    A.      Ototrof ve heterotrof beslenmeleri
    B.      Eşeysiz ve eşeyli üremeleri
    C.     Oksijenli ve oksijensiz ortamda yaşamaları
    D.     Belirgin çekirdek ve mitokondrinin olmaması
    E.      Hareket edebilmeleri ve fotosentez yapmaları

 

1.   Aşağıdaki grafik, bir bakteri kültüründeki canlı bakteri sayısının zamana göre değişimini göstermektedir.

Bu grafiğe göre, ölen ve üreyen bakteri sayılarının birbirine eşit olduğu zaman aralığı hangisidir?

A) l      B) lI      C) lll      D) IV      E) V

 

(1985-ÖSS)

CEVAP Cevap D

 

1.   Populasyonun denge hali ölen ve üreyen bakteri sayısının eşit olduğu zaman dilimidir. Bu grafiğin kademelerini incelersek;

l. zamanda ; Pozitif üreme evresidir. Bireyler aritmetik olarak artar. (2. 4. 6, 8, 10. 12...,gibi)

II. zamanda ; Bireylerin en hızlı arttığı evredir. Bu evre logaritmik ya da geometrik artış devresidir. Birey sayısı 2, 4. 8,16. 32, 64 şeklinde artar,

III. zamanda; Artma var ancak artmada azalma görülür. Negatif üreme evresidir,

IV. zamanda; Ölen ve üreyen birey sayısı eşit olduğu için denge vardır.

V. zamanda; Populasyon bireylerinin hızla azaldığı evredir.

2.  Aşağıdakilerin hangisinde verilen organizma, karşısındaki yaşamsal olayı gerçekleştiremez?

A) Virüs - ATP sentezi

B) Bakteri - CO2 üretimi

C) Terliksi hayvan - Mayoz bölünme

D) Amip - Heterotrof beslenme

E) Sıtma plazmodyumu - Eşeyli üreme

 

(1988-ÖSS)

2.   Virüsün enzim sistemi yoktur. Dolayısıyla ATP sentezleyemez. Ancak kullandığı ATP molekülleri, virüsün üzerinde parazit yaşadığı konak canlının ürettiği ATP molekülleridir.

- Bakterilerin büyük bir kısmı aerobik veya anaerobik solunumla CO2, oluşturabilir.

- Terliksi hayvanın küçük çekirdeği mayozla bölünür. Sonra döllenerek tekrar diploid çekirdek haline gelir.

- Amipler zaten heterotrof beslenir.

- Sıtma plazmodyumu sivrisineğin vücudunda gametlerini dölleyerek eşeyli ürer.

 

 

 

Cevap A

.  Bir bakteri kültürünün gelişme sürecinin t1 anında. kültüre sadece üremeyi durdurucu bir madde eklenmiştir. Bu madde t2 anına kadar etkilidir,

Bu kültürdeki canlı bakteri sayısının t2 anına kadar geçen süredeki değişimini aşağıdaki grafiklerden hangisi gösterir?

 

(1987-ÖSS)

3.   Ortama t1anında eklenen madde üremeyi durdurduğundan, bakteri sayısında artış olmaz. Bakteri sayısı bir süre dengede kalır. Ölümler devam edeceğinden, bir süre sonra bakteri sayısında azalma başlar. Zaten diğer grafiklerde, bakteri sayısı en azından belli zamanlarda artma göstermiştir.

 

Cevap D

 

5.   Bir deneyde bir bakteri türüne ait bireyler. ışıklı bir ortamda, et suyu ve tuz içeren besi yerine konulmuştur

Bu bakteri türü için aşağıdaki durumlar tespit edilmiştir.

- Oksijen ve glikoz yokken üreyemediği

-  Oksijen yokken glikoz eklendiğinde üreyebildiği

-  Oksijen varken glikoz eklendiğinde üreyebildiği

Bu verilere göre, bu deneyde kullanılan bakteri türü,

I.Fotosentez

II. Fermantasyon

IIl, Oksijenli solunum

olaylarından hangilerini gerçekleştirebilmektedir?

A) Yalnız l         B) Yalnız II         C) Yalnız III

D) I ve IH          E) II ve III

 

(1991 - ÖSS)

5.   Bakteri ortamda glikoz yokken üreyemediğine ve mutlaka dışarıdan glikoz verilmesi gerektiğine göre, bu bakteriler fotosentez yapamıyor ve glikoz üretemiyorlardır. Oksijenin varlığında. glikoz eklendiğinde üreyemezlerken, oksijensiz ortamda ve glikoz eklendiğinde üreyebiliyorlar.

Bu durumda oksijen üremeyi engelleyici etki yapmaktadır. Yani bunlar yalnız fermantasyon yapabilmektedirler. Oksijenli solunum yapamamaktadırlar.

 

Cevap B

6.  Virüslerde, aşağıdaki canlılık özelliklerinden hangisinin bulunması, bunları canlı olarak kabul eden hipotezi destekleyen bir kanıttır?

A) Çoğalmayı gerçekleştirme

B) Enzimleri aracılığıyla enerji üretme

C) Büyüme

D) Aktif hareket etme

E) Organellere sahip olma

         (1991 -ÖSS)

6.   Çoğalma canlıların ortak özelliklerindendir. Virüs, çoğalmak için bir canlı hücrenin içine girmesi ge-rekse bile, neticede çoğalma olayını gerçekleştirebilmektedir. Ancak, virüslerde organeller ve enam sistemi yoktur. Sitoplazmaları da bulunmaz. Bunun için kendi başlarına herhangi bir metabolik olayı gerçekleştirmezler. Çünkü ATP sentezleyernezler.

 

Cevap A

7. Kapalı salça kutuları açıldıktan bir süre sonra, salçaların sadece üst yüzeylerinde bakteri üremesi olduğu, alt kısımlarda ise bakteri üremesi olmadığı gözlenmiştir.

Bu gözleme göre, bu bakteri türü ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi varılıştır?

A) Oksijen kullanabilir.

B) Enerji kaynağı olarak glikoz kullanabilir.

C) Solunum ürünü olarak alkol meydana getirir.

D) ATP sentezler.

E) Karbondioksit açığa çıkarabilir

 

(1992-ÖSS)

7.   Bu bakteriler üst yüzeyde üreyebildiklerine göre oksijenli solunum yapıyorlardır. Oksijenin ulaşmadığı alt kısımlarda üreyemediklerine göre fermantasyon yapmıyorlardır. Oksijenli solunumun son ürünü CO2; ve H2O dur. Alkol. fermantasyonun ürünüdür. O2 li solunumda alkol üretilmez. Öyleyse bunlar solunumla alkol meydana getiremezler. ATP sentezini

ve glikoz kullanımını her canlı hücre yapabilir.

Cevap D

8.   Bir petri kabındaki besi yerinin bir yarısına oksijen kullanan, diğer yarısına da oksijen kullanmayan iki farklı bakteri türü ekilmiştir.

Petri kabı, içine hava girmeyecek şekilde kapatılmış, bakteriler üremeye bırakılmıştır.

Bu deneyde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Kısa bir süre sonra petri kabında su miktarının artması

B) ilk evrede oksijen kullanan bakterilerin üremesi

C) Her iki türe ait bakterilerin sürekli olarak üremeye devam etmesi

D) Bir süre sonra oksijensiz ortamın oluşması

E) Oksijen kullanan bakterilerin kullanmayanlardan önce ölmesi

 

(1993-ÖSS)

8.   Bakterilerden oksijenli solunum yapanlar, ortamdaki oksijeni kullanırlar. Ortama dışarıdan oksijen girmediğine göre bu oksijen bir süre sonra tükenir. Oksijenli solunum yapanlar oksijensiz ortamda üre-melerini sürdüremezler.

Oksijenli solunum yapanlar ortama CO2, ve H2O verir. Böylece su miktarı artar.

Oksijenin varlığı ilk evrede fermantasyon yapan bakterilerine engeldir.

Ortamda oksijen tükeneceğinden, oksijenli solunum yapan bakteriler kısa bir süre sonra Ölmeye başlarlar.

 

Cevap C

9.   Fotosentez yapan bir bakteride,

 

I.Ribozom

II. Klorofil

III. Sentrozom

IV. Çekirdekçik

oluşumlarından hangileri bulunur?

A) l ve II             B) l ve III             C) II ve III

D) II ve IV          E) II ve IV

 

(1996-ÖSS)

.   Bakteriler prokaryot hücre yapısındadırlar. Bunun için çekirdekçik (nükleolus) bulundurmazlar. Ribozom, bütün bütün hücrelerde bulunan ve protein sentezinin sağlandığı bir organeldir. Sentrozom, sadece hayvansal hücrelerde bulunur.

Fotosentez yapabilen bakterilerde klorofil molekülü sitoplazmada serbest olarak bulunur.

Buna göre, ribozom ve klorofil fotosentetik bakterilerde bulunur.

 

Cevap A

10. Bir bakteri türüne ait bireylerin belirli bir sürede gösterdiği sayısal artış aşağıdaki grafikte verilmiştir.

 

Bu süre içinde, bu bak-teri türünün bulunduğu ortamın sıcaklığını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?

 

 

 

(1995-ÖSS)

10. Bakteriler üremeleri ve yaşamaları esnasında ısı üretirler. Doğal bir populasyonda başlangıçta geometrik olarak arlan bakteriler zamanla azalmaya başlar. Çünkü ortam ısısı artmış ve öldürücü hale gelmiştir.

Ancak bu soruda devamlı artışın sağlandığı bir grafik verilmiştir. Devamlı artışın sağlanabilmesi için ortam ısısının üremeyi engellememesi ve öldürücü doza ulaşmaması gerekmektedir. Bu, artan ısıyı ortamdan izole etmekle sağlanabilir, Grafikteki artışı sağlayacak en uygun ısı değişimi C seçeneğindeki gibi olmalıdır.

 

Cevap C

 

 

Bu deney sonucu,

l Aynı türe ait bireyler farklı kalıtsal özellikler gösterir.

II. Aynı besini kullanan bireyler, besin açısından rekabete girer.

III Ortamın yeni koşullarına uyabilen bireyler bu koşullarda yaşamaya devam eder.

ifadelerinden hangileriyle açıklanabilir?

A) Yalnız l          B) Yalnız II          C) l ve III   

 D) ll ve !ll          E) I, Il ve III

(1999-ÖSS)

14. Penisilin, bakterilerin üremesini engelleyen ve onları öldüren bir antibiyotiktir.

Böyle bir madde, tek bir bakteri türünün oluşturduğu I. ortama eklendiğinde ancak 3 koloni hayatta kalabiliyor. Eğer tüm bakterilerin kalıtsal yapısı aynı olsaydı hepsi ölürdü. Demek ki hayatta kalanlar diğerlerinden farklı olup, penisiline dirençlidir.

Hayatta kalan koloniler. yeni bir besi yerinin her la-rafına yayılabildiklerine göre, koloniler arasında rekabet yoktur. Sonuç olarak, bir türdeki bakterilerde kalıtsal yapı farkı vardır. Penisiline dayanıklı olanlar. penisilinli ortamda da yaşamaya devam edebilirler.  Cevap C

 

BAKTERİLER

1-Bir bakteri hücresinde aşağıdaki hangi organel bulunur?

A.    Golgi aygıtı

B.    Mitokondri

C.    Ribozom

D.    Çekirdek zarı

E.     Endoplazmik retikulum

 

2-Aşağıdaki yapılardan hangisi prokaryot bir hücrede bulunmaz?

A.    Kamçı

B.    Plazma zarı

C.    Ribozom

D.    Çekirdek zarı

E.      Hücre duvarı

 

3-Bakteriler aşağıdakilerin hangisine örnek oluşturur?

A.    Organel

B.    Prokaryot hücre

C.    Ökaryot hücre

D.    Plastid

E.     Organ

 

4-Bakterilerde eşeyli üreme ile gerçekleşen gen alış verişinden başka, doğal seleksiyona olanak sağlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A.    Mutasyon

B.    Mitoz bölünme hızı

C.    Fiziksel çevre değişikliği

D.    Besin için yarış

E.     Endospor oluşumu

5-Bakteriler, mantarlar ve bitkiler için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A.    İnorganik maddeden organik madde sentezlemeleri

B.    Zarla çevrili bir mitokondrilerinin bulunması

C.    Ökaryot canlılar olmaları

D.    Bileşimi farklı hücre duvarının bulunması

E.     Klorofile sahip olmaları

 

6-Yaralar içinde bulunan aerob bakterilerin oksijen sarf ederek , anaeroblar için iyi bir ortam oluşturması aşağıdaki yaşama şekillerinden hangisi için bir örnek olabilir?

A.       Mutualizm

B.       Komensalizm

C.      Parazitlik

D.      Çürükçül

E.       Patojen

 

7-Bakterilerin metabolit artıkları (organik asitler, vs.) genellikle ortamın pH’ını düşürür. Bu asidik ortam bakterilerde nasıl bir değişiklik getirir?

A.       Protein sentezini hızlandırır.

B.       Oksijen kullanımını azaltır

C.      Üremesini engeller

D.      Hücre çeperi yapısını hızlandırır

E.       Endosporu oluşturur

 

8-Virüslerle, parazit bakterilerin ortak özelliği hangisidir?

A.    A.       Konak organizmaya gerekli maddeleri sentezlemeleri

B.    B.       Heterotrof beslenmemesi

C.    C.      Konak organizmanın enzimlerini kullanması

D.    D.      Oksijenli solunum yapması

E.     E.       Konak organizmadan besin sentezlemesi

 

9-Aşağıdakilerden hangisi bakteriler için yanlış bir açıklamadır?

A.       Tabiatta yaygın olarak bulunurlar

B.       Bazıları heterotroftur

C.      Mutasyona uğramazlar

D.      Koloniler halinde bulunabilirler

E.       Geometrik dizi şeklinde artma eğilimindedirler

 

10-Saprofit bakterilerin, yüksek yapılı canlılarla benzer özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A.       Oksijenli ve oksijensiz solunum yapması

B.       Hücre dışı sindirim yapması

C.      İnorganik bileşiklerden organik bileşikleri sentezlemesi

D.      Hayatın devamı için hammadde oluşturması

E.       Hücre içi sindirim yapması

 

11-Aşağıdakilerden hangisinin yapısal özelliği diğerlerine göre en basittir?

A.       Spiral

B.       Coccus

C.      Bacillus

D.      Virüs

E.       Vibrio

 

12-Bakterilerin besin fizyolojisi yönünden pek çok özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi, bu özellikleri içerisinde yer almaz?

A.       Havanın serbest azotunu tespit eder

B.       Nitrifikasyon ile azot bileşiklerini yapar

C.      Denitrifikasyon ile azot bileşiklerini bozar

D.      Karbondioksit özümlemesini fotosentez ve kemosentez yolu ile yapar

E.       Şarap ve bira endüstrisinde alkol fermantasyonu yapar

 

 

 

13-Canlıdan canlıya bağışıklık derecesi değişir. Aşağıdakilerden hangisi etkileyici faktörlerden biri değildir

A.       Canlının yaşı ve genotipi

B.       Kullandığı ilaçlar

C.      Canlının metabolizma hızı

D.      Çevre koşulları

E.       Canlının beslenmesi

14-Organik bileşiklerce zengin olan humuslu topraklarda hangi bakteriler çoğunluktadır?

A.       Faydalı bakteriler

B.       Çürükçül bakteriler

C.      Parazit bakteriler

D.      Fotoototrof bakteriler

E.       Patojen bakteriler

 

15-Aşağıdakilerden hangisi, bakterileri virüslerden ayıran bir fark değildir?

A.       DNA ve RNA’nın birlikte bulunması

B.       Ribozomun olması

C.      Hastalık meydana getirmesi

D.      Solunum yapması

E.       Beslenmesi

 

16-Çürükçül bakterileri, kemosentetik bakterilerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A.       Enerjilerini inorganik maddelerin oksidasyonundan elde etmesi

B.       Zehirli maddeleri zehirsiz maddelere dönüştürmesi

C.      Oksidasyonla açığa çıkan enerjiden besin sentezlemesi

D.      Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürmesi

E.       Doğada madde dolaşımını sağlaması

 

17-Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin büyük dağılış ve çoğalışında rol oynayan etmenlerden biri değildir

A.       Büyük bir çoğalma yeteneği

B.       Değişik besin maddelerinden faydalanmaları

C.      % 20’den az su içeren ortamda gelişmeleri

D.      Çok küçük organizmalar olmaları sayesinde her tarafta bulunmaları

E.       Endosporların elverişsiz şartlara dayanabilme yeteneklerinin yüksek olması
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

B

A

D

A

C

C

C

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

E

B

B

C

D

C

 

 

 

 

64. I. Mutasyona uğrama
II. ATP üretebilme
III. Enzim kullanabilme

Yukarıdakilerden hangileri bakteri ile virüs arasındaki ortak özelliktir?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) I ve III 
E) l, II ve III

73. I. Solunum enzimleri bulundurma
II. Fotosentez yapabilme
III. Ribozom bulundurma

Yukarıdakilerden hangileri aerob bakteri ile mitokondrinin ortak özelliklerdendir?

A) Yalnız l              
B) l ve II  
C) l ve III
D) II ve III
E) I,II ve III

74. Klorofil taşıyan bir bakteri;
- Karbondioksit
- Hidrojen
- Oksijen

içeren bir ortama konulduğunda aşağıdakilerden hangisini oluşturamaz?

A) Glikojen             
B) Yağ asidi           
C) Aminoasit
D) Glikoz 
E) Gliserol

 7.  Aşağıdakilerden hangisi  gram boyası ile boyandığında  mikroskopta mor renkte  görülen bakterilerdir?
           
A)   Fototrof bakteriler                   B)  Parazit bakteriler
            C)  Gram (-) bakteriler                 D)  Kemoototrof bakteriler
            E)    Gram (+) bakteriler

13.  Bakterilerin parazit yaşama geçmelerinin  en önemli nedeni hangisidir?
A)      Sitoplazma ve ribozomların bulunması
B)      Çekirdeğin bulunması
C)      Gelişmiş enzim sistemlerinin bulunmaması
D)      Eşeyli ve eşeysiz olarak çoğalabilmeleri
E)       DNA ve RNA’yı birlikte taşımaları

 

17-Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin büyük dağılış ve çoğalışında rol oynayan etmenlerden biri değildir

A.       Büyük bir çoğalma yeteneği

B.       Değişik besin maddelerinden faydalanmaları

C.      % 20’den az su içeren ortamda gelişmeleri

D.      Çok küçük organizmalar olmaları sayesinde her tarafta bulunmaları

Endosporların elverişsiz şartlara dayanabilme yeteneklerinin yüksek olması

15-Aşağıdakilerden hangisi, bakterileri virüslerden ayıran bir fark değildir?

A.       DNA ve RNA’nın birlikte bulunması

B.       Ribozomun olması

C.      Hastalık meydana getirmesi

D.      Solunum yapması

E.       Beslenmesi


14-Organik bileşiklerce zengin olan humuslu topraklarda hangi bakteriler çoğunluktadır?

A.       Faydalı bakteriler

B.       Çürükçül bakteriler

C.      Parazit bakteriler

D.      Fotoototrof bakteriler

E.       Patojen bakteriler

 1.  

12-Bakterilerin besin fizyolojisi yönünden pek çok özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi, bu özellikleri içerisinde yer almaz?

A.       Havanın serbest azotunu tespit eder

B.       Nitrifikasyon ile azot bileşiklerini yapar

C.      Denitrifikasyon ile azot bileşiklerini bozar

D.      Karbondioksit özümlemesini fotosentez ve kemosentez yolu ile yapar

E.       Şarap ve bira endüstrisinde alkol fermantasyonu yapar

 

 

2-Aşağıdaki yapılardan hangisi prokaryot bir hücrede bulunmaz?

 1. Kamçı
 2. Plazma zarı
 3. Ribozom
 4. Çekirdek zarı
 5.  Hücre duvarı

 

7-Bakterilerin metabolit artıkları (organik asitler, vs.) genellikle ortamın pH’ını düşürür. Bu asidik ortam bakterilerde nasıl bir değişiklik getirir?

A.       Protein sentezini hızlandırır.

B.       Oksijen kullanımını azaltır

C.      Üremesini engeller

D.      Hücre çeperi yapısını hızlandırır

E.       Endosporu oluşturur

5-Bakteriler, mantarlar ve bitkiler için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İnorganik maddeden organik madde sentezlemeleri
 2. Zarla çevrili bir mitokondrilerinin bulunması
 3. Ökaryot canlılar olmaları
 4. Bileşimi farklı hücre duvarının bulunması
 5. Klorofile sahip olmaları

 

6-Yaralar içinde bulunan aerob bakterilerin oksijen sarf ederek , anaeroblar için iyi bir ortam oluşturması aşağıdaki yaşama şekillerinden hangisi için bir örnek olabilir?

A.       Mutualizm

B.       Komensalizm

C.      Parazitlik

D.      Çürükçül

E.       Patojen

 

16-Çürükçül bakterileri, kemosentetik bakterilerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A.       Enerjilerini inorganik maddelerin oksidasyonundan elde etmesi

B.       Zehirli maddeleri zehirsiz maddelere dönüştürmesi

C.      Oksidasyonla açığa çıkan enerjiden besin sentezlemesi

D.      Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürmesi

E.       Doğada madde dolaşımını sağlaması

1-Bir bakteri hücresinde aşağıdaki hangi organel bulunur?

 1. Golgi aygıtı
 2. Mitokondri
 3. Ribozom
 4. Çekirdek zarı
 5. Endoplazmik retikulum

 

3-Bakteriler aşağıdakilerin hangisine örnek oluşturur?

 1. Organel
 2. Prokaryot hücre
 3. Ökaryot hücre
 4. Plastid
 5. Organ

4-Bakterilerde eşeyli üreme ile gerçekleşen gen alış verişinden başka, doğal seleksiyona olanak sağlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Mutasyon
 2. Mitoz bölünme hızı
 3. Fiziksel çevre değişikliği
 4. Besin için yarış
 5. Endospor oluşumu

8-Virüslerle, parazit bakterilerin ortak özelliği hangisidir?

 1. A.       Konak organizmaya gerekli maddeleri sentezlemeleri
 2. B.       Heterotrof beslenmemesi
 3. C.      Konak organizmanın enzimlerini kullanması
 4. D.      Oksijenli solunum yapması
 5. E.       Konak organizmadan besin sentezlemesi

9-Aşağıdakilerden hangisi bakteriler için yanlış bir açıklamadır?

A.       Tabiatta yaygın olarak bulunurlar

B.       Bazıları heterotroftur

C.      Mutasyona uğramazlar

D.      Koloniler halinde bulunabilirler

E.       Geometrik dizi şeklinde artma eğilimindedirler

10-Saprofit bakterilerin, yüksek yapılı canlılarla benzer özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A.       Oksijenli ve oksijensiz solunum yapması

B.       Hücre dışı sindirim yapması

C.      İnorganik bileşiklerden organik bileşikleri sentezlemesi

D.      Hayatın devamı için hammadde oluşturması

E.       Hücre içi sindirim yapması

11-Aşağıdakilerden hangisinin yapısal özelliği diğerlerine göre en basittir?

A.       Spiral

B.       Coccus

C.      Bacillus

D.      Virüs

E.       Vibrio

17.  Aşağıdakilerden hangisi Protista alemi içinde yer almaz?
A)  Kamçılılar                B) Bakteriler           C)  Paramecium
D)  Bir hücreli alg        E)  Cıvık mantarlar

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

D

B

A

D

A

C

C

C

B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

E

B

B

C

D

C

 

 

 

BAKTERİLER TEST
1-Bir bakteri hücresinde aşağıdaki hangi organel bulunur?

Golgi aygıtı
Mitokondri
Ribozom
Çekirdek zarı
Endoplazmik retikulum
2-Aşağıdaki yapılardan hangisi prokaryot bir hücrede bulunmaz?

Kamçı
Plazma zarı
Ribozom
Çekirdek zarı
Hücre duvarı
3-Bakteriler aşağıdakilerin hangisine örnek oluşturur?

Organel
Prokaryot hücre
Ökaryot hücre
Plastid
Organ
4-Bakterilerde eşeyli üreme ile gerçekleşen gen alış verişinden başka, doğal seleksiyona olanak sağlatan olay aşağıdakilerden hangisidir?

Mutasyon
Mitoz bölünme hızı
Fiziksel çevre değişikliği
Besin için yarış
Endospor oluşumu
5-Bakteriler, mantarlar ve bitkiler için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

İnorganik maddeden organik madde sentezlemeleri
Zarla çevrili bir mitokondrilerinin bulunması
Ökaryot canlılar olmaları
Bileşimi farklı hücre duvarının bulunması
Klorofile sahip olmaları
6-Yaralar içinde bulunan aerob bakterilerin oksijen sarf ederek , anaeroblar için iyi bir ortam oluşturması aşağıdaki yaşama şekillerinden hangisi için bir örnek olabilir?

Mutualizm
Komensalizm
Parazitlik
Çürükçül
Patojen
7-Bakterilerin metabolit artıkları (organik asitler, vs.) genellikle ortamın pH’ını düşürür. Bu asidik ortam bakterilerde nasıl bir değişiklik getirir?

Protein sentezini hızlandırır.
Oksijen kullanımını azaltır
Üremesini engeller
Hücre çeperi yapısını hızlandırır
Endosporu oluşturur
8-Virüslerle, parazit bakterilerin ortak özelliği hangisidir?

Konak organizmaya gerekli maddeleri sentezlemeleri
Heterotrof beslenmemesi
Konak organizmanın enzimlerini kullanması
Oksijenli solunum yapması
Konak organizmadan besin sentezlemesi
9-Aşağıdakilerden hangisi bakteriler için yanlış bir açıklamadır?

Tabiatta yaygın olarak bulunurlar
Bazıları heterotroftur
Mutasyona uğramazlar
Koloniler halinde bulunabilirler
Geometrik dizi şeklinde artma eğilimindedirler

10-Saprofit bakterilerin, yüksek yapılı canlılarla benzer özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Oksijenli ve oksijensiz solunum yapması
Hücre dışı sindirim yapması
İnorganik bileşiklerden organik bileşikleri sentezlemesi
Hayatın devamı için hammadde oluşturması
Hücre içi sindirim yapması
11-Aşağıdakilerden hangisinin yapısal özelliği diğerlerine göre en basittir?

Spiral
Coccus
Bacillus
Virüs
Vibrio
12-Bakterilerin besin fizyolojisi yönünden pek çok özellikleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi, bu özellikleri içerisinde yer almaz?

Havanın serbest azotunu tespit eder
Nitrifikasyon ile azot bileşiklerini yapar
Denitrifikasyon ile azot bileşiklerini bozar
Karbondioksit özümlemesini fotosentez ve kemosentez yolu ile yapar
Şarap ve bira endüstrisinde alkol fermantasyonu yapar
13-Canlıdan canlıya bağışıklık derecesi değişir. Aşağıdakilerden hangisi etkileyici faktörlerden biri değildir

Canlının yaşı ve genotipi
Kullandığı ilaçlar
Canlının metabolizma hızı
Çevre koşulları
Canlının beslenmesi
14-Organik bileşiklerce zengin olan humuslu topraklarda hangi bakteriler çoğunluktadır?

Faydalı bakteriler
Çürükçül bakteriler
Parazit bakteriler
Fotoototrof bakteriler
Patojen bakteriler
15-Aşağıdakilerden hangisi, bakterileri virüslerden ayıran bir fark değildir?

DNA ve RNA’nın birlikte bulunması
Ribozomun olması
Hastalık meydana getirmesi
Solunum yapması
Beslenmesi
16-Çürükçül bakterileri, kemosentetik bakterilerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

Enerjilerini inorganik maddelerin oksidasyonundan elde etmesi
Zehirli maddeleri zehirsiz maddelere dönüştürmesi
Oksidasyonla açığa çıkan enerjiden besin sentezlemesi
Organik maddeleri inorganik maddelere dönüştürmesi
Doğada madde dolaşımını sağlaması
17-Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin büyük dağılış ve çoğalışında rol oynayan etmenlerden biri değildir

Büyük bir çoğalma yeteneği
Değişik besin maddelerinden faydalanmaları
% 20’den az su içeren ortamda gelişmeleri
Çok küçük organizmalar olmaları sayesinde her tarafta bulunmaları
Endosporların elverişsiz şartlara dayanabilme yeteneklerinin yüksek olması

 

1.                                                                                           I                                                                                                                    II                                                                                                                  III                  

 

 

 

 

 

 

                                   Üremeleri sırasında oksijene olan gereksinimlerini belirle-

                                   mek amacıyla, üç farklı bakteri türü, özel bir ekim yöntemi

                                   kullanılarak üç ayrı tüpte üretilmiştir. Bu bakteri türlerinin

                                   tüpte üreyebildikleri bölgeler şekildeki gibidir.

                                   Aşağıdakilerin hangisinde bu bakteri türleri, oksijen

                                   gereksinimleri açısından doğru olarak sıralandırılmış-

                                   tır?                                                                                                                                                                                                                                                                                                (1989 – ÖSS)

                                                                              Oksijenli ortamda                   Oksijensiz ortamda                 Her iki ortamda

                                                                              __üreyebilen___                                    ___üreyebilen___                                  __üreyebilen__      

                                   A)                                           III                                                                                                                                         I                                                                                                                                                        II

                                   B)                                            III                                                                                                                                         II                                                                                                                                                      I

                                   C)                                           I                                                                                                                                                        II                                                                                                                                                      III

                                   D)                                           I                                                                                                                                                        III                                                                                                                                         II

                                   E)                                           II                                                                                                                                                      I                                                                                                                                                       III

 

2.                     _Kültür ortamları_                                                     _Gelişme durumu_    

                                               B.K.O.                                                                                                                                                                                             —

                                               B.K.O. + V + Z                                                                                                                                —

                                               B.K.O. + U + Y                                                                                                                               +

                                               B.K.O. + Z + X                                                                                                                                —

                                               B.K.O. + V + Y                                                                                                                               +

                                               B.K.O. + U + X                                                                                                                               —

                                               B.K.O. + Y + Z                                                                                                                                +

                                   Yukarıdaki tabloda, bir bakteri türünün çeşitli kültür ortam-

                                   larında gösterdiği gelişmeler verilmiştir. Tabloda B.K.O.

                                   basit kültür ortamını, U, V, X, Y, Z ise ortama eklenen de-

                                   ğişik maddeleri göstermektedir.

                                   Bu bakteri türü, hangi maddeyi sentezleyememekte-

                                   dir?                                                                                                                                                                                                                                                                                               (1985 – ÖSS)

                                   A) Z                                                               B) Y                                                               C) X                                                                                  D) V                                                                          E) U

Birey sayısı

 

3.                     Ağır azot taşıyan besinler içeren bir ortamda yetiştirilerek

                                   DNA’ sı işaretlenen bakteriler (I. grup), DNA’ sı normal

                                   olan aynı türden bakteriler (II. grup) ile birlikte normal besi

                                   ortamına konulmuştur. Bir süre sonra, II. gruptaki bazı

                                   bakterilerin DNA’ larında da işaretli nükleotitlerin bulundu-

                                   ğu saptanmıştır.

                                   Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (1992 – ÖSS)

                                   A) II. gruptaki bazı bakterilerin, I. gruptakilerden daha faz-

                                                           la miktarda besin alması.

                                   B)        II. gruptaki bakterilerin ani bir kalıtsal değişikliğe uğra-

                                                           ması.

                                   C)        I. ve II. gruptaki bakteriler arasında eşeyli çoğalmanın

                                                           gerçekleşmesi.

                                   D)        II. gruptaki bakterilerin normal besi ortamında daha

                                                           hızlı üremesi

                                   E)        II. gruptaki bakteri DNA’ larının kendi kendini eşlemesi

 

4.                     K, L, M ve N bakteri türleri bir petri kabındaki besi orta-

                                   mında gelişmeye bırakılmış, bir süre sonra bu kaba belirli

                                   aralıklarla ve gittikçe artan dozlarda (I. doz, II. doz, III. doz)

                                   bir antibiyotik uygulanmıştır. Her dozun uygulanmasından

                                   sonra canlı kalan birey sayısı tabloda verilmiştir.

                                                                                                                                                                                 Doz

                                               Tür                                          I                                                                                 II                                                                                  III

                                               K                                            30.000                                                —                                                                   —

                                               L                                             30.000                        20.000                                                —

                                               M                                30.000                        30.000                        20.000

                                               N                                30.000                        20.000                        10.000

                                   Bu deneyin sonuçları ile ilgili aşağıdaki yorumlardan

                                   hangisi yanlıştır?                                                                                                                                                                                                  (1994 – ÖSS)

                                   A) M türü, bu antibiyotiğe N türünden daha dirençlidir.

                                   B)        L türü, bu antibiyotiğe M ve N kadar dirençli değildir.

                                   C) K ve L türlerinin bu antibiyotiğe dirençleri aynıdır.

                                   D)        K  türü, bu antibiyotiğe en az dirençlidir.

                                   E)        M  türü, bu antibiyotiğe en dirençlidir.

 

5.                     Bir deneyde bir bakteri türüne ait bireyler, ışıklı bir ortam-

                                   da, et suyu ve tuz içeren besi yerine konulmuştur.

                                   Bu bakteri türünün, ortamda,

                                   –          Oksijen ve glikoz yokken üreyemediği

                                   –          Oksijen yokken glikoz eklendiğinde üreyebildiği,

                                   –          Oksijen yokken glikoz eklendiğinde üreyemediği görül-

                                               müştür.

                                   Bu verilere göre, bu deneyde kullanılan bakteri türü,

                                   I.                     Fotosentez

                                   II.        Fermantasyon

                                   III.      Oksijenli solunum

                                   olaylarından hangilerini gerçekleştirebilmektedir?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (1991 – ÖSS)

                                   A) Yalnız I                                                                                        B) Yalnız II                                                                           C) Yalnız III

                                                                                                                                 D) I ve III                                                                             E) II ve III

 

 

 

 

6.                     Bir bakteri türüne ait

                                   bireylerin belirli bir

                                   sürede gösterdiği

                                   sayısal artış yanda-

Zaman

 

7

 

6

 

5

 

4

 

3

 

2

 

1

 

                                   ki grafikte verilmiş-

                                   tir.

                                   Bu süre içinde, bu bakteri türünün           içinde bulunduğu

                                   ortamın sıcaklığını gösteren grafik aşağıdakilerden

                                   hangisi olabilir?                                                                                                                                                                                                    (1995 – ÖSS)                                     A)                                                                                                                 B)                                                                                                                             C) 

 

 

 

zaman

 

zaman

 

 

 


                                                                                                                      D)                                                                                                                                                                 E)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTİSTA

82. Amip’in şematik yapısı aşağıdaki gibidir

 

Bu amipte, hangi numaralı kısım besinin hücre içine alınmasını sağlar?

A) Yalnız I              
B) I ve III 
C) İl ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

83. Parameciumda bulunan aşağıdaki yapılar dan hangisi neslin devamından sorumludur?

A) Trikosist çubuklar
B) Siller
C) Küçük çekirdek   
D) Pelikula
E) Kontraktil

85. Trikosit nedir?

A) Parameciumdaki savunma yapısıdır.
B) Prokaryot canlıların çoğalma biçimidir.
C) Tek hücrelilerde suyun fazlasının dışarı atılmasıdır.
D) Bakterilerde enerjinin üretildiği yer.
E) Plazmodyumdaki hareket organelidir.

87. Öglena ile parameciumu birbirinden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kloroplast
B) Çekirdek
C) Hücre zarı
D) Aktif hareket etme
E) Solunum yapma

28. Paramesyumda bulunan organellerden hangisi karşısındaki olayı c

A) Siller – Hareket
B) Çekirdek Bölünme (Üreme)
C) Vurgan koful – Boşaltım
D) Lizozom – Sindirim
E) Mitokondri - Sindirim

31. - Ototrof olarak beslenme
- Bölünerek üreme
- Klorofil taşıma

Yukarıda verilen özellikler, bir hücreli canlılardan hangisine ait olabilir?

A) Kemosentetik bakteri         
B) Terliksi hayvan
C) Amip  
D) Öglena
E) Plazmodium

58. Aşağıdaki canlılardan hangisi inorganik maddelerden organik madde üretebilir?

A) Amip  
B) Paramecium      
C) Öglena
D) Plazmodium malaria
E) Mantar

63. I. C02 atılımını
II. Vücuttaki fazla suyun kontraktil kofullarla dışarı atılması
III. Sindirim artıklarının atılması
IV. Fagositoz kofulunun oluşturulması

Tek hücreli bir canlıda enerji üretiminin azalması yukarıda verilen olaylardan hangilerini etkiler?

A) Yalnız I              
B) I ve II  
C) II ve III
D) II, III ve IV          
E) I, II ve IV

72. Bir kolonin çok hücreli sayılmasında;

I. Çok sayıda hücrenin bir arada olması
II. Hücrelerin görev bölümüne sahip olmaları
III. Hücrelerin organellere sahip olması

verilenlerden hangisi yeterli delil olamaz?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) I ve III 
E) l, II ve III

78. - Genetik materyal sitoplazmada dağınık bir yapıdadır.
- Hetotrof veya ototrof olabilirler.
- Kloroplastları yoktur.

Yukarıdaki özelliklere sahip canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amip  
B) Öglena              
C) Bakteri
D) Virüs   
E) Paramesyum

3. Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hemde hayvan özelliği gösteren tek hücreli bir organizmadır?                                                                                                                                         A)  Öglena                B)  Amip                 C)  Mantar           D)  Çam            E)  Alg

96. Kış aylarında fitoplanktonun azalmasının nedeni aşağıdakilerin hangisidir?       96. C-
I- Düşük sıcaklık         II- Besin arzının azalması
III- Azalan ışık şiddeti
A) Yalnız I, II           B) Yalnız III            C) I, II, III
D) Yalnız I, III               E) Yalnız II, III

97. Fitoplankton biyomassının ölçülmesinde aşağıdaki yöntemlerin hangisi kullanılmaktadır?            97. D

I- Sayım             II- Hacım bulma
III- Pigment analizi       IV- Kimyasal yollarla biomass tayini
A) Yalnız I, II              B) Yalnız II, III
C) Yalnız III                D) I, II, III, IV
E) Yalnız I, II, III

7. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde sentriyol bulunmaz? 7. E

A) Hayvan hücrelerinin çoğunda
B) Kırmızı algler dışındaki alglerde
C) Mantarlarda
D) Yosunlarda
E) Çiçekli bitkilerde

 

 

 

MANTARLAR

30. I. Oksijen üretemezler
II. Hücre çeperi taşımazlar
III. Genellikle sporla ürerler

Yukarıda verilenlerden hangileri gerçek mantarlara ait özelliklerdendir?

A) Yalnız l              
B) I ve III 
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

51. I. Sporla ürerler
II. Tek hücrelidirler
III. Ototrofturlar.
IV. Hetotrofturlar.

Yukarıdakilerden hangileri bütün mantarlardaki ortak yapı ve özelliklerdendir?

A) Yalnız l
B) I ve II  
C) I ve IV
D) I, III ve IV           
E) I, II, III ve IV

60. I. Organik besin
II. Sindirim enzimi
III. Karbondioksit
IV. Işık

Mantarın hayatını sürdürebilmesi için yukarıdakilerden hangilerine ihtiyacı vardır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I, III ve IV

 4. Aşağıdakilerden hangisi beslenmesi için ışıktan yararlanmak zorunda değildir?
 
A)  Eğrelti               B)  Mantar              C)  Alg           D)  Çimen           E)  Karayosunu

16.  Aşağıdakilerden hangisi, belirli bir hücre şekli olmayan, çok çekirdekli sitoplazmaya sahip bir organizmaya örnek verilebilir?
A)  Virüsler                  B)  Bakteriler          C)  Karayosunu
D)  Cıvık mantar          E)  Kök ayaklılar

 

 9. Aşağıdakilerden hangisi mantarların en önemli özelliğidir?
           
A)      Havanın serbest azotunu bağlamaları
            B)      Gıda maddelerinin  yoğunlaştırılması
            C)      Madde dönüşümünü sağlamaları
            D)      Diş macunu yapımında kullanımları
            E)       İzolasyon  ve filtre yapımına katılmaları

55.

Çeşitli besinleri içeren basit kültür ortamında yaşayabilen bir mantar

türüne X ışınları gönderildikten sonra mantarın bazı maddeleri

sentezleme yeteneğini kaybettiği ve bu nedenle basit kültür ortamında

yaşayamadığı saptanmıştır.

B.K.O+X+Y--------Ölür

B.K.O+X+Z--------Yaşar

B.K.O+X+Y+L-----Ölür

B.K.O+K+L--------Ölür

B.K.O+K+L+Z---- Yaşar

Yukarıda bu mantarın bulunduğu ortama eklenen bazı maddeler ve mantarın durumu verilmiştir. X ışınları bu mantarın hangi maddeyi sentezleme yeteneğini etkilemiştir?(B. K. 0 = Basit Kültür Ortamı)

A) X      B) Y      C) Z      D) K      E) L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİTKİLER

16. Azot bakımında fakir toprağı zenginleştirmek için hangi bitki ekilmelidir?                                                                  A) Pancar        B) Buğday        C) Bakla      D) Lahana             E) Şeker kamışı

34. - Bakteriler
- Kamçılılar
- Yeşil bitkiler
- Böcekler

Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki canlılar için ortak özellik değildir?

A) Oksijen kullanabilirler.
B) Enerjiye ihtiyaç duyarlar.
C) Aktif hareket edebilirler.
D) Protein sentezleyebilirler.
E) Enzim sentezleyebilirler.

37. Bitkiler, aşağıdaki özelliklerden hangisine bakılarak gruplandırılamaz?

A) İletim demetlerinin diziliş biçimine
B) Tohumundaki çenek sayısına
C) Yaprak şekline ve damarlanmasına
D) Kök tipine ve yayılma şekline
E) Enerji (ATP) üretim çeşidine

44. Böcekçil bitkiler aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmek için böceklerden faydalanırlar?

A) Fotosentezle glikoz sentezleme
B) Vitamin üretme
C) Organik besin alma
D) Protein sentezleme
E) Oksijen oluşturma

46. I. Klorofil pigmentinin bulunması
II. Hemosiyanin pigmentinin bulunması
III. Fotosentez yapmaları
IV. Zarlı organellerin bulunması

Yukarıda verilenlerden hangileri mavi-yeşil alg ve öglena’da ortak özellik olarak ele alınmaz?

A) Yalnız II             
B) I ve II  
C) II ve IV
D) I, II ve IV            
E) I, II, III ve IV

17-Aşağıdaki hangi canlıda iletim dokusu bulunur?
    A.      Alg

17

E


    B.      Liken
    C.     Ekmek küfü
    D.     Kara yosunu
    E.      Elma ağacı

 

18-

               I.           İletim demetleri vardır.

            II.           Kambriyumun faaliyeti ile sekonder büyüme görülür ve gövdeleri kalınlaşır

            III.           Tohum taslakları meyve yapraklarının üst yüzeyinde bulunur

           IV.           Çiçekleri daima tek eşeylidir

18

E

 

Yukarıdaki özelliklere sahip bitki hangi gruba ait olabilir?
   
A.      Kara yosunları
    B.      Eğreltiler
    C.     Monokotiledon bitkiler
    D.     Dikotiledon Bitkiler
    E.      Açık tohumlu bitkiler

 

 

14-Tohum taslağı, meyve yapraklarının oluşturduğu kapalı bir yapı olan dişi organın içinde bulunan bitki aşağıdakilerden hangisidir?

14

D


    A.      Kara yosunu
    B.      Eğreltiler
    C.     Mantar
    D.     Buğday
    E.      Çam

57. Canlılarda gerçekleşen bazı metabolik olaylar şunlardır;

I. Glikoliz
II. Oksijen kullanımı
III. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme
IV. Protein sentezi

Bu olaylardan hangileri bir canlının bitkiler alemine ait olduğunu kesin olarak gösterir?

A) Yalnız III            
B) I ve II  
C) III ve IV
D) II, III ve IV          
E) I, II, III ve IV

 

15.  Aşağıdakilerden hangisi  çift çenekli ( Dikotiledon ) bir bitkidir?
A)  Nohut                     B)  Lale                   C)  Orkide
D)  Buğday                  E)  Bezelye

 

 

8. Tohum taslağını meyve yapraklarının üst yüzünde bulunduran bir bitki, aşağıdaki grupların hangisine ait olabilir?                    (1984 – ÖYS)

A) Karayosunları                                B) Eğreltiotları

C) Çift çenekli bitkiler                                               D) Bir çenekli bitkiler

E) Açık tohumlu bitkiler                 

 

 

 

 

 

 

HAYVANLAR

88. Canlılar sudan karaya geçtiklerinde aşağıdaki sistemlerden hangisinde büyük ölçüde değişiklik meydana gelmemiştir?
A) Üreme sistemi
B) Boşaltım sistemi
C) Dolaşım sistemi
D) İskelet sistemi
E) Sinir sistemi      E

89. Evrimsel olarak aşağıdaki hayvan gruplarından hangisinde en fazla su tasarrufu sağlanmıştır?
A) Tatlı su balıklarında
B) Deniz balıklarında
C) Kuşlarda
D) Memelilerde
E) Amfibilerde                C

92. Bir akreple bir yengeç için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Her ikisinde de birer çift anten vardır.
B) Her ikisinin de üyeleri çatallıdır.
C) Her ikisinde de boşaltım organı olarak koksal bezler vardır.
D) Her ikisinde de üyeler segmentlidir.
E) Her ikisinde de nauplius larva evresi vardır.               D

93. Avustralya köstebeği, kuzey Amerika ve Avrupa köstebeğine benzemesine karşın plasentalı bir hayvan değildir. Bu iki hayvanın dış görünüşünün benzer olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu hayvanlar köstebek benzeri ortak bir atadan türemişlerdir
B) Avusturalyada ve kuzey Amerikada yaşayan bu iki hayvan divergent evrim geçirmişlerdir
C) Doğal seçilim baskısı hem Avusturalyada hem de kuzey Amerika ve Avrupa'da benzer etki göstermiştir
D) Bu hayvanların evrimleşme süreci birbirinin aynıdır
E) Keseli hayvanlar ile plasentalı memeliler birbirleriyle yakından akrabadırlar                          C

94. Aşağıdakilerden hangisi pseudosölomun (=yalancı vücut boşluğunun) görevi değildir?
A) İç organlar için yer sağlama
B) İçerdiği sıvı sayesinde hidrostatik iskelet görevi yapma
C) Besinlerin vücut hücrelerine taşınmasını sağlama
D) Gametleri ve vücutta oluşan atıkları bir süre depolama
E) Absorbsiyonla dışarıdan besin alınımını sağlama             E

98. Amniyotik yumurta oluşumu aşağıdaki omurgalı hayvan sınıflarından hangisinde ilk kez görülür?
A) Ostlichthyes
B) Amphibia
C) Reptilia
D) Aves
E) Mammalia                       C

16. Bazı bağırsak parazitlerinin gelişme evrelerini konukçunun vücudu dışında tamamlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yayılmayı sağlayabilmek için
B) Eşeysel çiftleşmeyi sağlayabilmek için
C) Gelişmesini yapabilmesi için oksijene gereksinme duyduğundan
D) Konukçuda gerekli enzimleri bulamadığından
E) Konukçuda gerekli besinleri bulamadığından                      cevap   C

29. Kurbağa, kuş, İnsan, balık ve amfiyoksüs hangi en alt sınıflandırma biriminde ortaktırlar?

A) Alem  
B) Şube  
C) Sınıf
D) Takım 
E) Cins

32. Aşağıdakilerden hangisi omurgalıların özelliğidir?

A) Solungaç solunumu yapmaları
B) Karada yaşamaları
C) Etçil olmaları
D) iç döllenmeyle üremeleri
E) İç iskelete sahip olmaları.

33. – Hermafrodittirler
- Suda yaşarlar.
- Yüzey solunumu yaparlar.

Yukarıda özellikleri verilen canlılar hangi  grupta toplanır?

A) Sölenterler         
B) Yassı solucanlar
C) Çok ayaklılar      
D) Böcekler
E) Yuvarlak solucanlar

36. - Serbest oksijeni alamazlar.
- Solunum organı vücut dışına doğrudur.
- Azotlu artıkları amonyaktır.
- Çok sayıda gamet oluşturur.

Yukarıda özellikleri verilen canlı aşağıdakiler den hangisi olabilir?

A) Ergin kurbağa    
B) Su yılanı            
C) Balina
D) Deniz anası        
E) Sazan balığı

38. I. Aktif yer değiştirme
II. Solunum yapabilme
III. Oksijen açığa çıkarma

Yukarıdakilerden hangileri tüm canlılar için ortak özelliktir?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) I ve II
D) II ve III
E) l, II ve III

39. Sürüngenlere ait verilen özelliklerden hangisi bu canlıların soğukkanlı olmasının sebebi değildir?

A) Kalplerinin 3 odacıklı olması
B) Kirli ve temiz kanın karışması
C) Derilerinin keratinden yapılmış pullarla kaplı olması
D) Vücut sıcaklığının çevreye bağlı olarak değişmesi
E) Vücutlarında yarı kirli kanın dolaşması

49. I. Süngerler
II. Eklem bacaklılar
III. Derisi dikenliler
IV. Yumuşakçalar

Yukarıdaki omurgasız hayvanların filogenetik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yapılmıştır?

A) I – IV – II – III
B) I – II – IV – III
C) III – I – II – IV
D) III – I – IV – II
E) II – I – III – IV

19-Aşağıdaki özelliklerden hangileri, yalnızca memelilerde bulunmaz?

19

D


    A.       Kıllar, meme bezleri ve ter bezleri
    B.       Kesici, köpek ve azı dişleri
    C.      Diyafram ve gelişmiş bir beyin
    D.      Sabit vücut ısısı ve dört odalı kalp
E.       Nukleussuz alyuvarlar ve kulak kepçesi

 

20-Aşağıdaki canlıların hangisinde en yakın taksonomik akrabalık ilişkisi vardır?

20

C


    A.      Yengeç-Arı
    B.      Hidra-Sünger
    C.     Kurbağa-Semender
    D.     Plazmodyum-Tenya
    E.      Istakoz-Çıyan
 

16-Aşağıdakilerden hangisi omurgalılarda görülen bir özellikolamaz?

16

B


    A.      Erginde solungaç yarıklarının tamamen kaybolması
    B.      Embriyoda bulunan iç iskeletin yerini erginde dış iskeletin alması
    C.     Embriyoda bulunan sırt ipliğinin yerini erginde beyin ve omuriliğin alması
    D.     Embriyoda iskeleti teşkil eden notokordun yerini erginde omurganın alması
    E.      Embriyoda ve erginde sinir şeritlerinin sırt tarafta yer alması

6-                                 I.           Kaslar kemiklerin iç yüzeyine bağlanmıştır

                                II.           Başkalaşım gösterirler

                              III.           Boşaltım maddesi üredir

                              IV.           Dölenme ve yavru gelişimi dıştadır

                               V.           Sinir şeritleri sırt taraftadır

                              VI.           Hücre dışı sindirim yaparlar

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri, hem böcekler hem de kurbağalar için ortaktır?

 

6

B


   
A.      I ve III
    B.      II ve VI
    C.     III, IV ve V
    D.     IV, V ve VI
    E.      I, II ve V

 

4-Denizde yaşayan bir hayvanda iç döllenme şekli ve trake solunumu varsa, bu canlı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

4

A


    A.      Kara yaşamından su yaşamına geçmiştir.
    B.    Az sayıda gamet yapmaktadır
    C.     Yavru bakımı gelişmiş durumdadır.
    D.     Erselik bir canlıdır
    E.      Tatlı sudan denize geçmiştir

 

 

 

10-Öglena, toprak solucanı, kurbağa ve balina için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

10

A


    A.      Ökaryot hücrelerden oluşmaları
    B.      Omurgalı canlı olmaları
    C.     Prokaryot hücrelerden oluşmaları
    D.     Omurgasız canlı olmaları
    E.      Sabit ısılı canlı olmaları

 

15-                                 I.           Hidra

                                II.           Toprak solucanı

                              III.           Mürekkep balıkları

                              IV.           Istakoz

                               V.           Deniz lalesi

Yukarıda verilen beş çeşit omurgasız canlının evrimsel sırası nasıl olur?

15

A


   
A.      I, II, III, IV ve V
    B.      II, IV, III, V ve I
    C.     III, IV, V, I ve II
    D.     IV, V, I, II ve III
    E.      V, IV, III, II ve I

62. İki memeli hayvanın aynı türden olduğunu söyleyebilmek için aşağıdakilerden hangisi bir kanıt olarak ileri sürülebilir?

A) Vücutlarında kıllar bulunması
B) Süt bezlerinin bulunması
C) Yavrularını doğurmaları
D) Ayaklarının beş parmaklı alması
E) Çiftleştiklerinde kısır olmayan döller oluşturmaları

65. - Genellikle parazittir.
- Vücut boşluğu tek delikle dışarıya açılır.
- Sindirim sistemi gelişmemiştir.

Yukarıda verilen özelliklere sahip canlı grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yumuşakçılar     
B) Yassı solucanlar
C) Eklem bacaklılar
D) Süngerler
E) Derisi dikenliler

66. Aşağıdakilerden hangisi sadece memeli hayvanlara ait bir özelliktir?

A) Besinlerin dişlerle öğütülmesi
B) Alyuvarlarında solunum pigmenti bulunması
C) Sinir impulslarının iletiminde aktif taşıman yapılması
D) Yumurta ve spermlerin dişi vücudunda döllen r
E) Göğüs boşluğunun kaslı diyaframla ayrılması

69. I. Plazmodium
II. Tenya
III. Bağırsak kurdu
IV. Uyuz böceği

insanda parazit olarak yaşayan yukarıdaki canlılardan hangileri sadece sindirilmiş besinleri alarak yaşayabilir?

A) Yalnız I              
B) I ve IV
C) II ve III
D) II, III ve IV          
E) II ve IV

70. Bir canlının;
I. Açık veya kapalı dolaşım yapması.
II. Solungaç solunumu yapması.
III. Dış döllenmeyle üremesi.
IV. Yavrularını sütle beslemesi.

verilen özelliklerden hangilerine bakılarak kesin omurgalı hayvan olduğu belirlenir?

A) Yalnız IV            
B) I ve III 
C) II ve IV
D) I, II ve III            
E)II, III ve IV

89. Evrimsel olarak aşağıdaki hayvan gruplarından hangisinde en fazla su tasarrufu sağlanmıştır? 89. C-
A) Tatlı su balıklarında          B) Deniz balıklarında
C) Kuşlarda             D) Memelilerde      E) Amfibilerde

90. Aşağıdakilerden hangisinde trake solunumu görülmez?
A) Çıyanda             B) Çekirgede           C) Akrepte
D) Sucul böcek larvalarında             E) Istakozda       90. E-

 

76. Ototrof bir canlıda gerçekleşen bazı olaylar şunlardır;
I. İnorganik madde kullanma
II. Protein sentezleme
III. Oksijen kullanma
IV. Glikoz üretebilme

olaylarından hangileri heterotrof canlılarda da gerçekleşir?

A) I ve II  
B) II ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV          
E) I, II, III ve IV

88. Canlılar sudan karaya geçtiklerinde aşağıdaki sistemlerden hangisinde büyük ölçüde değişiklik meydana gelmemiştir?     88. E-
A) Üreme sistemi            B) Boşaltım sistemi
C) Dolaşım sistemi          D) İskelet sistemi
E) Sinir sistemi

 

94. Aşağıdakilerden hangisi pseudosölomun (=yalancı vücut boşluğunun) görevi değildir?    - 94. E-

A) İç organlar için yer sağlama
B) İçerdiği sıvı sayesinde hidrostatik iskelet görevi yapma
C) Besinlerin vücut hücrelerine taşınmasını sağlama
D) Gametleri ve vücutta oluşan atıkları bir süre depolama
E) Absorbsiyonla dışarıdan besin alınımını sağlama

98. Amniyotik yumurta oluşumu aşağıdaki omurgalı hayvan sınıflarından hangisinde ilk kez görülür?           - 98. C-  A) Ostlichthyes           B) Amphibia             C) Reptilia
D) Aves                  E) Mammalia

99. Aşağıdakilerden hangisi tüm kara omurgalılarında görülen ortak bir özelliktir? 99. E-
A) Vücutlarının pullarla kaplı olması
B) Kalplerinin dört odacıklı olması
C) Endotermik olmaları
D) Mezonefroz tip boşaltım sistemine sahip olmaları
E) İç döllenmeye sahip olmaları

92. Bir akreple bir yengeç için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir? -         92. D-
A) Her ikisinde de birer çift anten vardır.
B) Her ikisinin de üyeleri çatallıdır.
C) Her ikisinde de boşaltım organı olarak koksal bezler vardır.
D) Her ikisinde de üyeler segmentlidir.
E) Her ikisinde de nauplius larva evresi vardır.

93. Avustralya köstebeği, kuzey Amerika ve Avrupa köstebeğine benzemesine karşın plasentalı bir hayvan değildir. Bu iki hayvanın dış görünüşünün benzer olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?         93. CA) Bu hayvanlar köstebek benzeri ortak bir atadan türemişlerdir
B) Avusturalyada ve kuzey Amerikada yaşayan bu iki hayvan divergent evrim geçirmişlerdir
C) Doğal seçilim baskısı hem Avusturalyada hem de kuzey Amerika ve Avrupa'da benzer etki göstermiştir
D) Bu hayvanların evrimleşme süreci birbirinin aynıdır
E) Keseli hayvanlar ile plasentalı memeliler birbirleriyle yakından akrabadırlar

77. - Sırt kısmından sinir kordonunun geçmesi

- İç döllenme yapması
- Yavru gelişiminin anne vücudunda olması
- Doğan yavrunun sütle beslenmesi

Yukarıdaki özelliklere sahip canlıların tümünün toplandığı sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tür     
B) Cins    
C) Familya
D) Alem  
E) Sınıf

19.  Aşağıdakilerden hangisi memelilerin özelliklerinden biri değildir?
A)      Sıcak kanlıdırlar
B)      Dış döllenme görülür                          
C)      İskeletleri kemikleşmiştir.
D)      Kapalı dolaşım sistemi görülür
E)       Değişken vücut ısısına sahip canlılardır.

5. Plasentalı memeli bir hayvanın embriyonal gelişimi izlenirken solungaç yarıklarının görülmesi, aşağıdakilerden hangisine kanıt olmaktadır.                                                                  (1987 – ÖYS)

A) Suda yaşayan bir memeli embriyosu olduğuna

B) Embriyonal gelişmede bir aksaklığın olduğuna

C) Embriyonun amniyon sıvısıyla solunumunu gerçekleştirdiğine

D) Solungaç yarıkları taşıyan bir yavrunun doğacağına

E) Filogeninin tekrarlandığına

 

9.Omurgalılar, aşağıda verilen özelliklerden hangisiyle omurgasızlardan kesin olarak ayrılır?                                     (1986 – ÖYS)

A) Bilateral simetrik olmaları

B) Kılcal damarlarının olması

C) İç döllenme yapmaları

D) Sinir şeritlerinin sırt tarafında olması

E) İskelete sahip olmaları

 

10.   –           Vücudu kıllarla kaplı olan

         –            Yavrularını emziren

         –            Olgunlaşmış alyuvarları çekirdeksiz olan

hayvanların tümünün toplandığı sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?                                 (1995 – ÖSS)

A) Tür         B) Cins       C) Familya                                             D) Takım                         E) Sınıf

 

11. Hayvanların bazı özellikleri şunlardır:

I. Kasların iskelete dıştan bağlı olması

II. Vücudun kitin ile örtülü olması

III. Vücudun dıştan görünür şekilde segmentli olması

Bu özelliklerden eklembacaklılara ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?(1988 – ÖYS)

A) Yalnız I                                 B) I ve II                 C) I ve III               D) II ve III          E) I, II ve III

 

99. Aşağıdakilerden hangisi tüm kara omurgalılarında görülen ortak bir özelliktir?
A) Vücutlarının pullarla kaplı olması
B) Kalplerinin dört odacıklı olması

C) Endotermik olmaları
D) Mezonefroz tip boşaltım sistemine sahip olmaları

E) İç döllenmeye sahip olmaları             E

 

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

Soru 1.  Canlıların sınıflandırılması ile ilgilenen biyolojinin alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

D

        A)  Ekoloji   

        B)  Evrim     

        C)  Mikro biyoloji

        D)  Taksonomi

        E)  Genetik

 

 

 

 

 

Soru 2.  Sınıflandırma yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?  

E

A)      Hücresel organizasyon

B)      İskeletin bulunuşu ve yapısı

C)      Vücut simetrisi

D)      Homolog organlar

E)      Analoğ organlar

 

 

Soru 3.  Türlerin adlandırılmasında kullanılan yönteme göre;

        I. Pinus nigra

      II. Pinus alba

     III. Felis leo

Tür ve cins adlarına bakılarak yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır?               D

 

A)      Türleri farklıdır.

B)      Cinsleri farklıdır.

C)      I ve II yakın akrabadır.

D)      II ve III yakın akrabadır.

E)I,II,III verimli döller verebilir.             

 

Soru 4.  Sınıflandırmada guruplar

Tür→Cins→ Familya→ Takım→ Sınıf→ Şube→ Alem

Olarak belirlenmiştir. Buna göre;

Aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?    E

 

A)      Türden takıma gidildikçe ortak özellikler azalır.

B)      Takımdan aleme gidildikçe ortak özellikler artar.

C)      Alemden takıma gidildikçe ortak özellikler artar.

D)      Şubeden sınıfa gidildikçe birey sayısı aynıdır.

E)      Alem ve şubedeki birey sayısı aynıdır.

 

Soru 5.  Virüslerin zorunlu parazit olmalarının nedenini;

Aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi açıklar?              E

 

A)      DNA ve RNA bulundurmaları

B)      Hücre dışında kristalize olmaları

C)      Hücresel bir yapı göstermemeleri

D)      Sitoplazma ve organel bulundurmaması

E)      Organelleri ve enzim sistemlerinin olmaması

 

 

 

 

 

 

Soru 6.  I. Prokaryotik hücre yapısına sahiptirler. 

              II. Ribozomları vardır.

             III. Kloroplastları bulunur.

Yukarıdakilerden hangileri Algler ile Bakterilerin ortak özellikleridir?    D

 

        A)  Yalnız I                  B)  Yalnız II         C)  Yalnız III

 

                D)  I ve II                             E)  II ve III

 

Soru 7.  I. Deniz anası 

              II. Şapkalı mantarlar

             III. Eschrichia coli

             IV. Protozoalar

                V. Eğreltiler

        Yukarıda verilen canlılar bilimsel sınıflandırmaya göre; ilkelden gelişmişe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?            A

 

A)      III – IV – II – V – I

B)      I – II – III – IV – V

C)      II – III –IV – V – I

D)      III – IV – V – II – III

E)      IV – V – I – II - III

 

 

Soru 8.  Virüsler insan vücudunda antikor üretimine neden olular. Antikor üretiminde kontrol ve yönetimi; 

        I. Enzim

      II. Hormon

     III. Gen ;

Hangileri sağlar?                 C

A)  Yalnız I                          B)  Yalnız II         C)  Yalnız III

 

                C)  I ve II                             E)  II ve III

Soru 9.  Monera aleminin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?               C

 

A)      Tek hücreli olmaları

B)      Ototrof olmaları

C)      Zarla çevrili çekirdek ve organellerinin olmaması

D)      Heterotrof olmamaları

Enzimlerin bulunması 

Soru 10.  Bakteriler ısıya ve kuraklığa karşı endespor oluştururken;

        I. Mitokondrilerinde oksijen kullanır.

      II. Ribozomlarda protein sentezi yapar.

     III. Metabolizma minimum seviyeye iner.

Verilenlerden hangileri yanlıştır?                                    A

 

        A)  Yalnız I                  B)  Yalnız II         C)  Yalnız III

 

                C)  I ve II                             E)  I – II - III

 

 

 

 

 

 

 

Soru 11.  Bakterilerde kalıtsal varyasyonlara sebep olan üreme şekli;

        Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?        C

 

 

A)      Eşeysiz üreme

B)      Endespor oluşturma

C)      Konjugasyon

D)      Mutasyon

E)      Modifikasyon 

 

 

Soru 12.  Protista alemi içinde Amip, Euglena Paramecium için;           A

        I. Çekirdek taşıma

      II. Protein sentezi

     III. Kamcıyla hareket

     IV. Parazit bir yaşam

 

        A)  I ve II                      B)  II ve III          C)  III ve IV

 

                D)  I – II – III                      E)  I – II – III – IV

 

 

Soru 13.  I. Kök, Gövde ve Yapraklara sahip değildir.   

                 II. Saprofit yaşayan türleri bulunur.

              III. Hücre dışı sindirim yaparlar.

        Gerçek mantarlar bu özelliklerden hangilerini taşırlar?     E

A)  Yalnız I                          B)  Yalnız II         C)  Yalnız III

 

                D)  I ve II                             E)  I ,II ve III

 

 

Soru 14.  Bitkiler alemi için; aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?                    B

 

A)      Güneşin ışık enerjisini kullanır.

B)      Gerçek kök, gövde ve yaprakları bulunur.

C)      Sinir sistemleri yoktur.

D)      Eşeyli ve eşeysiz üreme görülür.

E)      Okaryot ve çok hücrelidir.   

 

 

Soru 15.  Aşağıdaki bitkilerden hangisinde tohum meyve içinde değildir?           E

 

        A)  Nohut                     B)  Bezelye           C)  Kiraz

 

                D)  Karpuz                           E)  Çam

 

Soru 16.  Vücutları keratinli pullarla örtülüdür.

                   Kalpleri üç odacıklıdır.

                   Kış uykusuna yatarlar.

                   Yumurta vücut içinde döllenir.

        Yukarıda özellikleri verilen canlı grubu aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?           C

 

        A)  Balıklar                 

        B)  Kurbağalar           

        C) Sürüngenler

        D)  Kuşlar

                E)  Memeliler

Soru 17.  Aşağıdakilerden hangisi memelilerin genel özelliklerinden biri değildir?              D

 

A)      Sıcak kanlı hayvanlardır.

B)      Sinir sistemleri gelişmiştir.

C)      Yavru annenin döl yatağında gelişimini tamamlayarak doğar.

D)      Vücut ısıları değişkendir.

E)      Süt bezleri bulunur.

 

Soru 18.  Virüslerin sebep olduğu hastalıklar için antibiyotik kullanılmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?              B

 

A)      Antibiyotiklerin yapay ilaç olması

B)      Antibiyotikler enzimleri bloke eder.

C)      Antibiyotiklerin genleri mutasyona uğratmaları

D)      Antibiyotiklerin Ökaryot hücreleri etkilemeleri.

E)      Virüslerin enzim sistemlerinin bulunması.

 

Soru 19.  .Vücutları baş, göğüs ve karından oluşur.

                  . Kitin örtüden dış iskelete sahiptirler.

                . Trake solunumu görülür.

                . Sindirim organları gelişmiştir.

        Yukarıda özellikleri verilen canlı gurubu . aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?      E

 

A)      Süngerler

B)      Sölenterler

C)      Solucanlar

D)      Eklem bacaklılar

Yumuşakçalar

Soru 1.  Aşağıdaki canlılardan hangisi tipik hücre yapısına sahip değildir?      C

 

        A) Bakteriler                B) Kamçılılar           C) Virüsler

 

        D) Mantarlar                               E) Silliler

 

Soru 2.   Canlıların çeşitliliğine göre sınıflandırmada benzerlik ve farklılıkların tespit edilmesinde aşağıdakilerden  hangisinden ayırt etmeye başlanmalıdır?

D

A)      Yaşadığı ortamdan

B)      Beslenme  şeklinden

C)      Organizmanın  görünüşü

D)      Hücre yapısından

E)      Organ  şekillerinden

 

Soru 3.   Aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden hangisinde canlı çeşitliliği en fazladır?  E

 

        A) Tür                           B) Familya               C) Cins

 

        D) Takım                     E) Şube

       

Soru 4.  Aşağıdakilerden hangisi türlerin oluşturulmasında en önemli faktördür?             A

 

A)      Doğurgan  bireyler  oluşması

B)      Aynı   çeşit   besinle   beslenmeleri

C)      Omurga  taşımaları

D)      Benzer vücut yapıları

E)      Suda  yaşamaları              

Soru 5.   Aşağıdaki sınıflandırma  birimlerinden   hangi –sindeki canlılar arasındaki  benzerlik  en fazladır?           B

 

        A) Alem                        B) Cins                  C) Takım

 

        D) Sınıf                         E) Şube

 

Soru 6.   I. Enzim sistemleri gelişmiştir

               II. Stoplazmik  organelleri yoktur

              III. Kalıtsal   yapıya sahiptir

 

        Yukarıda    verilen  özelliklerden hangisi Virüslerin  genel özelliklerini    ifade   eder?                E

 

        A) Yalnız I                   B) Yalnız II          C) YalnızIII

 

        D) I ve II                      E) II ve III

       

Soru 7.   Canlıları  çeşitliliğine göre  sınıflandırmada    yer alan    alemlerden    hangisi  yapısal   olarak   diğerlerinden     farklılık    gösterir?        E

 

        A) Mantarlar                               B) Protistalar        C) Bitkiler

 

        D) Hayvanlar              E) Moneralar

 

Soru 8.   Aynı  türe ait  bireylerin   aşağıdaki özellik -lerinden hangisi  türe ait bireylerin  tamamında  kesin ortak özelliklerdir?           C

 

A)      Protein dizileri

B)      DNA  dizileri

C)      Kromozom  sayıları

D)      Stoplazma  miktarları

E)      Enzim  yapıları

 

Soru 9.   I.Oksijenli   solunum

              II.Protein   sentezi

             III.Fotosentez   yapabilme

             IV.Enerji   kullanabilme

       Canlılar   aleminde yer alan  canlılarda   yukarıdaki hayat-

sal  faaliyetlerin   hangileri ortak özelliktir?                  E

 

       A) I ve II                       B) I ve III             C) II ve III

 

       D) I ve IV                      E) II ve IV

 

Soru 10.   Canlılar  alemi içerisinde yer alan   Mavi  ve Yeşil Algler    ile  bitkilerin     ortak özelliği  aşağıdaki -lerden    hangisidir?      B

 

A)      Kloroplast bulundurmaları

B)      Klorofil  bulunması

C)      Prokaryot  hücreli olmaları

D)      Heteretrof   beslenmeleri

E)      Kromozom   sayıları   aynıdır

 

Soru 11.   Bitkiler alemi  içerisinde yer alan   canlıların ortak  özelliği  aşağıdakilerden   hangisidir?                            E

 

A)      Veyatatif üreme

B)      İletim demetine sahip olma

C)      Sporla  üreme

D)      Tohum   oluşturma

E) Rejenerasyon  (yenileme)   yapmak

Soru 12.    I. Nemli yerlerde  yaşarlar

                  II. Sporla  çoğalırlar

                 III. Döl almaşı  görülür

                 IV. Fotosentez  yapabilmeleri

        Yukarıda verilen   özelliklerden      hangisi    çiçeksiz Bitkilerin   üremek  amacıyla    meydana         getirdiği adaptasyonlardır?  D

 

        A) I ve II                      B) I ve III                 C) I ve IV

 

        D) II ve III                   E) II, III ve IV

 

Soru 13.   Soğukkanlı canlıların kış uykusuna yatmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisi değildir?                       E

 

A)      Temiz ve kirli kanın birlikte dolaşması

B)      Yeterli oksijeni taşımaması

C)      Yeterli ATP üretilmemesi

D)      Vücut ısısının korunamaması

E)      Kapalı dolaşımın bulunması

 

Soru 14.   Hayvanlar aleminde yer alan canlıların ortak özellikleri aşağıdakilerden hangisidir?                   E

 

A)      İskelete sahip olma

B)      Eşeyli üreme

C)      Protein yapıları aynıdır

D)      Kromozom sayıları aynıdır

E) Hücresel yapıları benzerdir

Soru 15.   Hayvanlar aleminde yer alan memeliler grubunun ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?     D

 

A)      Kendi besinlerini yapabilme

B)      Karada yaşama

C)      Etçil olarak beslenme

D)      Oksijenli solunum yapmaları

E)      Otçul canlılar olmaları

4.Bir karınca türü,ihtiyacı olan şekerli maddeleri yuvasına getirdiği yaprak bitlerinden sağlar;buna karşılık onları düşmanlarından korur.

Bu karınca türü ile yaprak bitkinin yaşama şekli aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A.Saprofitizm    B.Ototrofizm  C.Kommensalizm   D.Paratizm  E.Mutualizm (1985-ÖYS)

5.İnsan vücudunda parazit yaşayan canlılardan üçü şunalrdır;

I.Kan emen kene II.Deri hücreleriyle beslenen uyuz böceği  III.İnce bağırsakta yaşayan tenya

Bu parazitlerin hangilerinde,sindirim sistemi gelişmemiştir?

A.Yalnız I   B.Yalnız II  C.Yalnız III   D.I ve II      E.II ve III    (1990-ÖYS)

6.Bir canlının,organizmaya bağlı olarak parazit yaşamasına aşağıdakilerden hangisinin eksikliği neden olur?  A.Enzimlerin  B.Karbonhidratların   C.Hormonların  D.Yağların  E:Nükleik asitlerin                    (1985-ÖYS)

7.Ökse otu bazı meşe ağaçları üzerinde parazit yaşar.Buna göre ökse otuyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A.Ökse otu su ve mineral ihtiyacını topraktan karşılar

B.Fotosentez yapabilir     C.Meşe bu beraberlikten zarar görür

D.Ökse otu kendi proteinlerini sentezleyebilir  E.Ökse otu yarı parazittir

8.Hayvanlar alemindeki tüm canlılar için;

I.İç döllenme ve dış gelişmeyle çoğalabilme

II.Besin kaynağı olarak bitkileri kullanabilme

III.Besin ihtiyacını hetetrof olarak karşılama

Özelliklerden hangileri ortaktır?

A.Yalnız II   B.Yalnız III   C.I ve II  D.I ve III    E.I,II ve III

9.Aşağıdakilerden hangisi kurbağalar ile sürüngenlerin ortak özelliklerindendir?

A.Dış döllenme dış gelişim görülür    B.Başkalaşım görülür

C.Soğukkanlı canlılardır  D.İç döllenme dış gelişim görülür

E.Gelişmelerinin belli evrelerinde solungaç solunumu görülür

10.Tüm bitki hücreleri;

I.Hücre çeperine sahiptir    II.Nişasta bulundurma    III.Klorofil bulundurma

Özelliklerinden hangilerine sahiptir?

A.Yalnız III  B.I ve II    C.I ve III   D.II ve III   E.I,II ve III

ÖSS Biyoloji B-3 Test soruları

1.Aşağıdakilerden hangisi,sadece memeliler sınıfına özgü bir özelliktir?

A.Karın ve göğüs boşluklarının kaslı bir diyaframla birbirinden ayrılması

B.Kalbin dört gözlü olması

C.Kapalı dolaşım sisteminin bulunması

D.Akciğerlerle solunum yapılması

E.İskeletinde kıkırdak dokusunun bulunması     (1995-ÖYS)

2.Bazı özellikleri;

-vücudu kıllarla kaplı olan,

-yavrularını emziren,

-olgunlaşmış alyuvarları çekirdeksiz olan

Şeklinde belirlenen hayvanların,tümünün toplandığı sınıflandırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?  A.Tür    B.Cins   C.Familya    D.Takım    E.Sınıf      (1995-ÖSS)

3.Bir liken birliğindeki iki çeşit canlı birbirinden ayrılarak birleşimi bilinmeyen bir sıvı ortama konuyor.Kısa bir süre sonra bu canlılardan renksiz olanının öldüğü,renkli olanının yaşamını sürdürdüğü görülüyor.

Bu deneyde yararlanılan sıvı ortamın,nasıl bir ortam olduğu kesindir?

A:Madensel tuzlarca zengin     B.Güneş ışığı alamayan     C.Amino asit ve glikozdan yoksun

D.Karbondioksitçe fakir           E.Oksijence zengin    (1981-ÖSS)

4.Bir karınca türü,ihtiyacı olan şekerli maddeleri yuvasına getirdiği yaprak bitlerinden sağlar;buna karşılık onları düşmanlarından korur.

Bu karınca türü ile yaprak bitkinin yaşama şekli aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A.Saprofitizm    B.Ototrofizm  C.Kommensalizm   D.Paratizm  E.Mutualizm (1985-ÖYS)

5.İnsan vücudunda parazit yaşayan canlılardan üçü şunalrdır;

I.Kan emen kene II.Deri hücreleriyle beslenen uyuz böceği  III.İnce bağırsakta yaşayan tenya

Bu parazitlerin hangilerinde,sindirim sistemi gelişmemiştir?

A.Yalnız I   B.Yalnız II  C.Yalnız III   D.I ve II      E.II ve III    (1990-ÖYS)

6.Bir canlının,organizmaya bağlı olarak parazit yaşamasına aşağıdakilerden hangisinin eksikliği neden olur?  A.Enzimlerin  B.Karbonhidratların   C.Hormonların  D.Yağların  E:Nükleik asitlerin                    (1985-ÖYS)

7.Ökse otu bazı meşe ağaçları üzerinde parazit yaşar.Buna göre ökse otuyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A.Ökse otu su ve mineral ihtiyacını topraktan karşılar

B.Fotosentez yapabilir     C.Meşe bu beraberlikten zarar görür

D.Ökse otu kendi proteinlerini sentezleyebilir  E.Ökse otu yarı parazittir

8.Hayvanlar alemindeki tüm canlılar için;

I.İç döllenme ve dış gelişmeyle çoğalabilme

II.Besin kaynağı olarak bitkileri kullanabilme

III.Besin ihtiyacını hetetrof olarak karşılama

Özelliklerden hangileri ortaktır?

A.Yalnız II   B.Yalnız III   C.I ve II  D.I ve III    E.I,II ve III

9.Aşağıdakilerden hangisi kurbağalar ile sürüngenlerin ortak özelliklerindendir?

A.Dış döllenme dış gelişim görülür    B.Başkalaşım görülür

C.Soğukkanlı canlılardır  D.İç döllenme dış gelişim görülür

E.Gelişmelerinin belli evrelerinde solungaç solunumu görülür

10.Tüm bitki hücreleri;

I.Hücre çeperine sahiptir    II.Nişasta bulundurma    III.Klorofil bulundurma

Özelliklerinden hangilerine sahiptir?

A.Yalnız III  B.I ve II    C.I ve III   D.II ve III   E.I,II ve III

 

 

 

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI TEST - 2
1. Monera alemine giren bakteriler ve mavi-yeşil algler aşağıdaki hangi özellikleriyle diğer alemdeki canlılardan ayrılır?

A) Ototrof ve heterotrof beslenmeleri
B) Eşeysiz ve eşeyli üremeleri
C) Oksijenli ve oksijensiz ortamda yaşamaları
D) Belirgin çekirdek ve mitokondrinin olmaması                          E) Hareket edebilmeleri ve fotosentez yapmaları

2. I. Paramesyum
II. Bakteri
III. Öglena
IV. Cıvık mantarlar
V. Trypanosoma
Yukarıda verilen canlıların hangileri aynı sınıf içinde incelenir?

A) I ve II
B) IV ve V
C) III ve V
D) II, III ve V
E) I, III ve V

3. Tohum taslağı, meyve yapraklarının oluşturduğu kapalı bir yapı olan dişi organın içinde bulunan bitki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kara yosunu
B) Eğreltiler
C) Mantar
D) Buğday
E) Çam


4. Aşağıdakilerden hangisi omurgalılarda görülen bir özellik olamaz?

A) Erginde solungaç yarıklarının tamamen kaybolması
B) Embriyoda bulunan iç iskeletin yerini erginde dış iskeletin alması
C) Embriyoda bulunan sırt ipliğinin yerini erginde beyin ve omuriliğin alması
D) Embriyoda iskeleti teşkil eden notokordun yerini erginde omurganın alması
E) Embriyoda ve erginde sinir şeritlerinin sırt tarafta yer alması

5. Aşağıdaki hangi canlıda iletim dokusu bulunur?

A) Alg
B) Liken
C) Ekmek küfü
D) Kara yosunu
E) Elma ağacı

6. I. İletim demetleri vardır.
II. Kambriyumun faaliyeti ile sekonder büyüme görülür ve gövdeleri
kalınlaşır
III. Tohum taslakları meyve yapraklarının üst yüzeyinde bulunur
IV. Çiçekleri daima tek eşeylidir
Yukarıdaki özelliklere sahip bitki hangi gruba ait olabilir?

A) Kara yosunları
B) Eğreltiler
C) Monokotiledon bitkiler
D) Dikotiledon Bitkiler
E) Açık tohumlu bitkiler


7. Aşağıdaki özelliklerden hangileri, yalnızca memelilerde bulunmaz?

A) Kıllar, meme bezleri ve ter bezleri
B) Kesici, köpek ve azı dişleri
C) Diyafram ve gelişmiş bir beyin
D) Sabit vücut ısısı ve dört odalı kalp
E) Çekirdeksiz alyuvarlar ve kulak kepçesi


8. Aşağıdaki canlıların hangisinde en yakın taksonomik akrabalık ilişkisi vardır?

A) Yengeç-Arı
B) Hidra-Sünger
C) Kurbağa-Semender
D) Plazmodyum-Tenya
E) Istakoz-Çıyan

 

1-Aşağıdaki hangi sınıflandırma biriminde diğerlerine göre daha az benzerlik vardır?

A.                Tür

B.                 Cins

C.                Familya

D.                Takım

E.                 Sınıf

2-Aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden hangisi, aynı sınıfta fakat farklı familyada olan organizmaları içerir?

A.                Tür

B.                 Cins

C.                Takım

D.                Sosyete

E.                 Populasyon

3-Aşağıdaki canlıların hangisinde taksonomik akrabalık vardır?

A.                Amip-Paramesyum

B.                 Kara yosunu-Eğreltiler

C.                Çam-Elma

D.                Deniz kestanesi-Kirpi

E.                 Fok-Tavşan

4-Denizde yaşayan bir hayvanda iç döllenme şekli ve trake solunumu varsa, bu canlı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
    A.      Kara yaşamından su yaşamına geçmiştir.
    B.    Az sayıda gamet yapmaktadır
    C.     Yavru bakımı gelişmiş durumdadır.
    D.     Erselik bir canlıdır
    E.      Tatlı sudan denize geçmiştir

5-Aşağıdaki çiftlerden hangisi, analog organlardan değildir?
    A.      İnsan iskeleti, çekirgenin iskeleti
    B.      Istakozun solungaçları, insanın akciğeri
    C.     Çekirgenin bacağı, kurbağanın bacağı
    D.     Çekirgenin iskeleti, arının iskeleti
    E.      Serçenin kanadı, arının kanadı

6-                                 I.           Kaslar kemiklerin iç yüzeyine bağlanmıştır

                                II.           Başkalaşım gösterirler

                              III.           Boşaltım maddesi üredir

                              IV.           Dölenme ve yavru gelişimi dıştadır

                               V.           Sinir şeritleri sırt taraftadır

                              VI.           Hücre dışı sindirim yaparlar

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri, hem böcekler hem de kurbağalar için ortaktır?
   
A.      I ve III
    B.      II ve VI
    C.     III, IV ve V
    D.     IV, V ve VI
    E.      I, II ve V

7-                                 I.           Doğal ortamda birbirleriyle çiftleşebilirler

                                II.           Ortak atadan gelir ve benzer özellikler taşıyabilirler

                              III.           Birbirleriyle çiftleştikleri gibi verimli döller oluşturabilirler

Yukarıda verilen üç özellik hangi biyolojik birim için geçerli olabilir?
   
A.      Tür
    B.      Suni sınıflandırma
    C.     Filogenetik sınıflandırma
    D.     Homolog organlar
    E.      Analog organlar

8-Aşağıdaki hangi sınıflandırma birimi diğer dördünü içine alır?
    A.      Familya
    B.      Tür
    C.     Takım
    D.     Cins
    E.      Sınıf

9-Felis domesticus aşağıdaki hangi sınıflandırma biriminde tür özelliğini en az içerir?
    A.      Felis
    B.      Felidae
    C.     Kordalılar
    D.     Memeliler
    E.      Omurgalılar

10-Öglena, toprak solucanı, kurbağa ve balina için ortak olan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
    A.      Ökaryot hücrelerden oluşmaları
    B.      Omurgalı canlı olmaları
    C.     Prokaryot hücrelerden oluşmaları
    D.     Omurgasız canlı olmaları
    E.      Sabit ısılı canlı olmaları

11-                                 I.           Mavi-yeşil alg

                                II.           Paramesyum

                              III.           Çam

                              IV.           Yer solucanı

                               V.           Fare

Yukarıda verilen canlıların evrimsel sırası nasıl olur?
   
A.      I, III, V, IV ve II
    B.      II, IV, V, III ve I
    C.     I, II, IV, III ve V
    D.     III, IV, V, II ve I
    E.      IV, V, III, I ve II

12-Monera alemine giren bakteriler ve mavi-yeşil algler aşağıdaki hangi özellikleriyle diğer alemdeki canlılardan ayrılır?
    A.      Ototrof ve heterotrof beslenmeleri
    B.      Eşeysiz ve eşeyli üremeleri
    C.     Oksijenli ve oksijensiz ortamda yaşamaları
    D.     Belirgin çekirdek ve mitokondrinin olmaması
    E.      Hareket edebilmeleri ve fotosentez yapmaları

13-                                 I.           Paramesyum

                                II.           Bakteri

                              III.           Öglena

                              IV.           Cıvık mantarlar

                               V.           Trypanosoma

Yukarıda verilen canlıların hangileri aynı sınıf içinde incelenir?
   
A.      I ve II
    B.      IV ve V
    C.     III ve V
    D.     II, III ve V
    E.      I, III ve V

14-Tohum taslağı, meyve yapraklarının oluşturduğu kapalı bir yapı olan dişi organın içinde bulunan bitki aşağıdakilerden hangisidir?
    A.      Kara yosunu
    B.      Eğreltiler
    C.     Mantar
    D.     Buğday
    E.      Çam

15-                                 I.           Hidra

                                II.           Toprak solucanı

                              III.           Mürekkep balıkları

                              IV.           Istakoz

                               V.           Deniz lalesi

Yukarıda verilen beş çeşit omurgasız canlının evrimsel sırası nasıl olur?
   
A.      I, II, III, IV ve V
    B.      II, IV, III, V ve I
    C.     III, IV, V, I ve II
    D.     IV, V, I, II ve III
    E.      V, IV, III, II ve I

16-Aşağıdakilerden hangisi omurgalılarda görülen bir özellikolamaz?
    A.      Erginde solungaç yarıklarının tamamen kaybolması
    B.      Embriyoda bulunan iç iskeletin yerini erginde dış iskeletin alması
    C.     Embriyoda bulunan sırt ipliğinin yerini erginde beyin ve omuriliğin alması
    D.     Embriyoda iskeleti teşkil eden notokordun yerini erginde omurganın alması
    E.      Embriyoda ve erginde sinir şeritlerinin sırt tarafta yer alması

17-Aşağıdaki hangi canlıda iletim dokusu bulunur?
    A.      Alg
    B.      Liken
    C.     Ekmek küfü
    D.     Kara yosunu
    E.      Elma ağacı

18-

               I.           İletim demetleri vardır.

            II.           Kambriyumun faaliyeti ile sekonder büyüme görülür ve gövdeleri kalınlaşır

            III.           Tohum taslakları meyve yapraklarının üst yüzeyinde bulunur

           IV.           Çiçekleri daima tek eşeylidir

Yukarıdaki özelliklere sahip bitki hangi gruba ait olabilir?
   
A.      Kara yosunları
    B.      Eğreltiler
    C.     Monokotiledon bitkiler
    D.     Dikotiledon Bitkiler
    E.      Açık tohumlu bitkiler

19-Aşağıdaki özelliklerden hangileri, yalnızca memelilerde bulunmaz?
    A.       Kıllar, meme bezleri ve ter bezleri
    B.       Kesici, köpek ve azı dişleri
    C.      Diyafram ve gelişmiş bir beyin
    D.      Sabit vücut ısısı ve dört odalı kalp
E.       Nukleussuz alyuvarlar ve kulak kepçesi

20-Aşağıdaki canlıların hangisinde en yakın taksonomik akrabalık ilişkisi vardır?
    A.      Yengeç-Arı
    B.      Hidra-Sünger
    C.     Kurbağa-Semender
    D.     Plazmodyum-Tenya
    E.      Istakoz-Çıyan
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

E

C

E

A

D

B

A

E

C

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

D

C

D

A

B

E

E

D

C

 

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI

 

1. Aynı tür iki canlının hangi özellikleri kesinlikle aynıdır?

          A)                 Cinsiyeti - beslenme türü

B)                 Protein sayısı - beslenme türü

C)                 Üreme çeşidi - kromozom sayısı

D)                 Kromozom sayısı - gen yapısı

E)                 Kromozom sayısı - gen sayısı

 

2. Aşağıdakilerden hangisi canlıların sınıflandırılmasında ayırt edici özellik olarak kullanılmaz?

 

A)     Gen benzerliği

B)     Verimli birey oluşturma

C)     Kromozom sayısı        

D)     Protein benzerliği

E)     Anatomik benzerlikler

 

3.  

I. Felis domesticus

II. Salmonella

III. Pinus nigra

Yukarıda verilenlerden hangileri tür ismidir?

 

A)     Yalnız I

B)     Yalnız II           

C)     Yalnız III

D)     I ve II           

E)     I ve III

 

4. Bakteriler hangi özelliklerine göre gruplara ayrılmazlar?

 

A)     Enzimlerine

B)     Gram boyasına

C)     Şekillerine

D)     Oksijene duyulan ihtiyaca

E)     Beslenmelerine

 

5. Aslan ile koyun en küçük hangi sınıflandırma biriminde ortaktır?

 

A)     Şube   

B)     Sınıf   

C)     Takım    

D)     Cins    

E)     Aile

 

6. Felis domesticus şeklindeki bir adlandırma için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 

A)     Bir canlı türü adıdır.

B)     Bireylerinin kromozom sayısı aynıdır.

C)     Felis tigris ile aynı cinste yer alır.

D)     Yaşadığı ortama göre yapılan sınıflandırmadır.

E)     Kendi aralarında verimli döller oluştururlar.

 

7. Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde canlılar arası benzerlik en fazladır?

 

A)     Çiçekli bitkiler         

B)     Otçullar      

C)     Omurgalılar

D)     Kediler

E)     Balıklar

 

8. Çiçekli bitkilerin sınıflandırılmasına aşağıdaki özelliklerin hangisine bakılarak başlanır?

 

A)     Tohumların meyve kabuğu ile örtülü olup olmamasına

B)     Üreme şekillerine

C)     Tohum içindeki çenek sayısına

D)     Yaprakların damarlanmasına

E)     Kambiyumun olup olmamasına

 

9. Sınıflandırma birimlerinde türden aleme doğru gidildikçe artan özellik,

I. Yapısal protein benzerliği

II. Farklı gen sayısı     

III. Birey sayısı

IV. Anatomik yapı benzerliği

verilenlerden hangileri olabilir?

 

A)     II ve III

B)     III ve IV         

C)     I, II ve IV

D)     I, III ve IV          

E)     II, III ve IV

 

10. Sınıflandırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 

A)     Tür içindeki canlıların kromozom sayısı aynıdır.

B)     Kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı tür içinde olmayabilir.

C)     Aynı tür içindeki canlıların cinsleri farklı olabilir.

D)     Bir familya içinde çok sayıda tür olabilir.

E)     Aynı tür içindeki canlılar çiftleştiklerinde verimli bireyler oluştururlar.

 

11. 

I. DNA

II. Ribozom

III. Hücre zarı

IV. Mitokondri

Yukarıda verilen hücreye ait yapılardan hangileri prokaryotlarda, protistalarda, mantarlarda, bitkilerde ve hayvanlarda ortak olarak bulunur?

 

A)     I ve II

B)     I ve III               

C)     II ve III

D)     I, II ve III            

E)     I, III ve IV

 

12. 

I. Beslenme biçimlerinin aynı olması

II. Kısır olmayan döller oluşturabilmesi

III. Vücut büyüklüklerinin aynı olması

IV. Aynı atadan gelmeleri

Yukarıda verilenlerden hangileri aynı türdeki canlıların ortak özelliğidir?

 

A)     Yalnız II

B)     Yalnız III         

C)     I, II ve IV

D)     I, III ve IV              

E)     II, III ve IV

 

13. Canlılar sınıflandırılırken ilk olarak aşağıdaki özelliklerden hangisine bakılır?

 

A)     Beslenme şekline

B)     Çekirdek zarına

C)     Üreme şekline              

D)     Sinir şeridinin yerine

E)     Hücre sayısına

 

14.

- İç iskeleti vardır.

- Hareketi sağlayan çizgili kaslar vardır.

- Kapalı dolaşıma sahiptirler.

- Erginleri solungaç solunumu yapar.

Yukarıdaki özellikleri gösteren canlılar hangi sistematik birimde bir arada bulunurlar?

 

A)     Alem

B)     Sınıf              

C)     Familya

D)     Cins               

E)     Tür

 

15. Felis leo şeklindeki adlandırma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

 

A)     Felis, cins ismini temsil eder.

B)     Sistematikte kullanılan ikili adlandırmadır.

C)     Temsil ettiği canlılar bir türe aittir.

D)     Akrabası olan canlılar leo ismine bakılarak tespit edilir.

E)     Felis leo, iki isim birden tür adını ortaya çıkarır.

 

16. 

I. Hücre zarına sahip olma

II. Zarlı çekirdek bulundurma

III. Nükleik asit bulundurma

IV. Zarlı organel bulundurma

Yukarıdaki özelliklerden hangileri ökaryotik canlıları prokaryotik canlılardan ayıran özelliklerdendir?

 

A)     Yalnız II

B)     I ve II

C)     I ve III

D)     II ve III

E)     II ve IV

 

 
0 Yorum - Yorum Yaz


HÜCRE YAPISI VE ORGANELLER

HÜCRE

 

HÜCRE YAPISI VE ORGANELLER

 

HÜCRE

1) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi hücre zarının yapısıyla ilgili değildir?

A)Canlı bir yapıdır ve kendini onarabilir.
B)Yapısındaki lipid, protein ve karbonhidratlar hareketsizdir.
C)Glikoprotein molekülleri hücrelerin birbirini tanımasını sağlar.
D)Çok ince ve seçici geçirgendir.
E)Yük toplamı pozitiftir.

2) Aşağıdaki organellerden hangisini birim zar çevreleyemez?

A)Lizozom
B)Mitokondri
C)Kloroplasty
D)Golgi aygıtı
E)Ribozom

3) Hücre zarının, hücrenin madde alış – verişini kontrol edebilmesi aşağıdaki özelliklerden hangisiyle sağlanmaktadır?

A)Çok ince yapıda olması
B)Lipoprotein yapıda olması
C)Geçirgen olması
D)Canlı olması
E) Glikoprotein içermesi

4) Hücre zarından madde iletimini sağlayan aşağıdaki olay çiftlerinden hangisinde hücrenin enerji harcaması gerekmez?

A)Difüzyon – Osmoz
B)Difüzyon – Fagositoz
C)Pinositoz – Osmoz
D)Fagositoz – Pinositoz
E)Osmoz – Fagositoz


5) Aşağıdakilerden hangisi difüzyon hızının artmasına neden olmaz?

A)Difüzyon yüzeyinin artması
B)Ortam sıcaklığının yükselmesi
C)Yoğunluk farkının artması
D)Molekül büyüklüğünün artması
E)Hücre zarındaki par sayısının artması

6) Hücre içi madde konsantrasyonları %3 olan bitki ve hayvan hücreleri, madde konsantrasyonu % 10 olan ortama bırakılıyor.

Bu hücrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Hücreler su kaybeder.
B)Bitki hücresindeki küçülme daha azdır.
C)Ortamdaki su miktarı artar.
D)Ortamın osmatik basıncı azalır.
E)Hücrelerin osmatik basıncı değişmez.

7)
I.Hücrenin enerji harcaması gerekir.
II.Sadece canlı hücrelerde gerçekleşir.
III.Moleküller düşük konsantrasyonlu oldukları ortamdan yüksek konsantrasyonlu oldukları ortama geçerler.

Yukarıda verilen özellikler aşağıdaki olaylardan hangisine aittir?

A)Fagositoz
B)Pinositoz
C)Aktif taşıma
D)Osmoz
E)Difüzyon


8) Bitkisel bir hücrede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Hücre çeperi B) Hücre zarı
C) Pinositoz cebi D) Mitokondri
E) Koful

9) I. Difüzyon II. Aktif taşıma
III. Protein sentezi IV. Fagositoz

Yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleştiği hücrenin canlı olduğunu kanıtlamaz?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV
D) I ve II E) I, III ve IV

10) I. Hücre : TB = OB
II. Hücre : TB > OB
III. Hücre : TB < OB

Turgor basıncı ve osmotik basınç değerleri yukarıdaki gibi olan üç hücrenin emme kuvvetlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I, II, III B) II, III, I C) II, I, III
D) I, III, II E) III, I, II

11) I. Çekirdek
II. Hücre zarı
III. Sitoplazma
IV. Ribozom
V. Mitokondri

Yukarıdakilerden hangileri prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortaktır?

A) I, II ve III B) I, II ve IV C) II, III, IV
D) III, IV ve V E) II, III, IV ve V

12) Protein sentezini gerçekleştiremeyen bir hücre için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A)Hücrenin sentrozomu yoktur.
B)Hücrede mitokondri sayısı fazladır.
C)Hücre çekirdeksizdir.
D)Hücrede ribozomlar görev yapmamaktadır.
E)Hücrenin kofulları yetersizdir.

13) Aşağıdakilerden hangisi kloroplastların özelliklerinden birisi değildir?

A)ATP sentezi gerçekleşir.
B)Oksijen üretimi gerçekleşir.
C)Çift katlı zarla çevrilidir.
D)Sadece bitkisel hücrelerde bulunur.
E)Hücrenin kalıtsal özelliklerini belirler.


14) Aktif taşımanın çok yoğun olarak gerçekleştiği bir hücrede fazla sayıda bulunması gereken organel aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sentrozom
B)Mitokondri
C)Golgi aygıtı
D)Koful
E)Çekirdek

15) Aşağıdaki yapılardan hangilerinin kendilerine özgü DNA, RNA ve ribozomları vardır?

A)Mitokondri – Kloroplast
B)Lizozom – Çekirdek
C)Çekirdek – Sitoplazma
D)Kloroplast – Sentrozom
E)Lökoplast – Ribozom

16) Aşağıdaki organel çiftlerinden hangileri aynı hücrede birlikte bulunmazlar?

A)Lizozom – Sentrozom
B)Mitokondri – Kloroplast
C)Sentrozom – Kromoplast
D)Golgi aygıtı – Endoplazmik retikulum
E)Mitokondri – Sentrozom

17) Aşağıda verilen yaşamsal olaylardan hangisi bütün canlı hücrelerde gerçekleşir?

A)Protein sentezi
B)Klorofil sentezi
C)Oksijenli solunum
D)Glikojen sentezi
E)Selüloz sentezi

18) I. Çekirdek
II. DNA
III. Rİbozom
IV. Hücre zarı

Yukarıdaki yapılardan hangilerinin varlığı hücrenin eukaryot olduğunu kanıtlamaz?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) II ve III E) II, III ve IV


------------------------

 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi prokaryotik hücreler için geçerli değildir?
A) Fotosentetik pigmentler zarla çevrilmiştir
B) Bazılarında hücre zarının dışında selüloz içermeyen bir hücre çeperi bulunur
C) Bazıları fotosentez yaparlar
D) Hücre sitoplazmalarında ribozom birikmelerine rastlanır
E) Pek çoğunda gerçek kamçı bulunmaz               A

 

2. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde sentriyol bulunmaz?
A) Hayvan hücrelerinin çoğunda
B) Kırmızı algler dışındaki alglerde
C) Mantarlarda
D) Yosunlarda
E) Çiçekli bitkilerde                     E

3. Mitokondride protein sentezi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Mitokondri ribozomlarının yapısal proteinlerinin çoğu çekirdekte sentezlenir
B) Mitokondri proteinlerinin büyük bir çoğunluğu hücre çekirdeğindeki DNA ile kodlanır
C) Mitokondri rRNA'ları mitokondri DNA'sı tarafından sentezlenir
D) Mitokondri ribozomlarının yapısal proteinlerinin çoğu sitoplazmada sentezlenir
E) Mitokondri DNA'sı organel içindeki proteinlerin ancak %10-15 kadarını şifrelemeye yeterlidir                  A

5. Aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi hem kloroplastlarda ve hem de mitokondride meydana gelir?
A) Oksidatif fosforilasyon
B) Fotofosforilasyon
C) Fosforilasyon
D) Fotorespirasyon
E) Lipit yıkımı                       C

 

6-Oksijenli solunum yapan bir yaprak hücresinde, çevreden alınan oksijen moleküllerini suya dönüştüren organel aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Kloroplast 

B) Lökoplast 

C) Kromoplast 

D) Mitokondri 

E) Lizozom

 

7-Sitoplazması ara lamel ile bölünen bir hücrede aşağıdakilerden hangisi görülmez?

 

A) Selüloz çeperin olması

B) Koful özsuyunda boya maddesinin bulunması

C) Sentrozomların kutuplara çekilmesi

D) Büyük kofulların olması

E) Çekirdek zarı oluşumu

 

8-Hücrenin dışında kullanılmak için protein sentezi nerede yapılır?

 

A) Mitokondri 

B) Serbest ribozomlar 

C) Çekirdekçik

D) Granülsüz endoplazmik retikulum 

E) Granüllü endoplazmik retikulum

 

 

10-Aşağıdaki yapılardan hangisi, bitkisel ve hayvansal hücrelerin tümünde bulunur?

 

A) Plâstiklerin bazıları

B) Mikrovillus veya yalancı ayaklar

C) Sentrozom veya sentrioller

D) Solunum enzimleri

E) Kamçı veya siller

 

11-Bir hücre, aşağıdaki özümleme olaylarından hangisini gerçekleştirirken dış ortama su vermez?

 

A) Amino asitlerden protein sentezi

B) Glikozlardan nişasta sentezi

C) Karbondioksit ve sudan glikoz sentezi

D) Yağ asitleri ve gliserolden yağ sentezi

E) Nükleotitlerden RNA sentezi

 

 

12-

I. Nükleik asit sentezleme

II. Enzim kullanma

III. Oksijen tüketme

 

Bütün canlı hücreler, yukarıdaki olaylardan hangilerini gerçekleştirirler?

 

A) Yalnız II

B) I ve II

C) I ve III

D) II ve III

E) I, II ve III

 

13-Bir hücreye “colchicine” denilen bir kimyasal madde verilerek mitoz olayına engel olunabilir, ancak DNA replikasyonu durmaz. Sonuç olarak nukleusun içerdiği DNA miktarı giderek artar ve buna paralel olarak hücrenin de aynı oranda büyüdüğü görülür.

 

Bu neyi kanıtlar?

 

A) Kimyasal maddeler bölünmeyi etkiler.

B) Hücrenin büyüklüğü hemen hemen sitoplazma miktarına bağlıdır

C) Hücrede RNA ve protein yapımı artar

D) Hücrede büyüme ve çoğalmaya sınır koyan mekanizma vardır

E) Hücrenin büyüklüğü tamamıyla DNA miktarına bağlıdır.

 

14-Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi, karşısındaki olayı gerçekleştiremez?

 

A) Kloroplast-ATP sentezi

B) Hücre zarı-Aktif taşıma

C) Mitokondri-enzim sentezi

D) Ribozom-RNA sentezi

E) Golgi-Hormon salgısı

 

15-Aşağıdakilerin hangisi, interfazı tanımlar?

 

A) Çekirdeğin eşlenmesidir

B) Hücre bölünmesidir

C) Çekirdek bölünmesidir

D) Sitoplazma eşlenmesidir

E) Sitoplazma bölünmesidir

 

16-Sitoplazma hücrenin ekvator bölgesinden dıştan içe doğru “boğumlanarak”bölünen bir hücrede aşağıdaki hangi organel bulunmaz?

 

A) Kloroplast

B) Mitokondri

C) Sentrozom

D) Hücre zarı

E) Çekirdek

17-Aşağıda, bazı hücre çeşitlerinin görev gereğince en fazla

 

bulundurdukları organeller verilmiştir.

 

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

 

A) Sinir hücresi-Mitokondri

B) Pankreas hücresi-Ribozom

C) İnce bağırsak hücresi-Mikrovillus

D) Kara ciğer hücresi-Sentriol

E) Hipofiz hücresi-Golgi

 

 

18. P11. Aşağıdakilerden hangisinin moleküler yapısı sellülozdur?

 

A) Hücre Zarı

B) Lizozom Zarı

C) Çekirdek Zarı

D) Hücre Çeperi

E) Mitokondrinin dış zarı

19. Bitkisel bir hücrede aşağıda verilen organik bileşiklerden hangisinin sentezi görülmez?

 

A) Sükroz        B) Fruktoz   

C) Glikojen      D) Lipit

E) Selüloz

 

20. Plastitlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün fotosentetik hücrelerde bulunurlar
B) Klorofil ve karotenoid gibi pigmentler içerirler
C) Nişasta, protein ve yağ gibi maddelerin sentezini yaparlar
D) Nişasta, protein ve yağ depolarlar
E) Genellikle proplastit adı verilen yapılardan oluşurlar            A

21. Aşağıdakilerden hangisi, yalnız bir çift kolu ve bir terminal sentromeri olan kromozoma verilen addır?
A) Metasentrik        B) Submetasentrik        C) Akrosentrik
D) Telosentrik         E) İzokromozom       13. D

23. - Kimyasal bağ enerjisinin oluşmasını Sağlar.
- Oksijenin oluştuğu yerdir.
- Suyun parçalandığı yerdir.

Yukarıdaki verilen bilgiler hangi organelin özelliğidir?

A) Kloroplast         
B) Golgi cisimciği
C) Çekirdek            
D) Ribozom
E) Endoplazmik retikulum

 

24. Hücre ile ilgili;
I. Çift zarlı olma
II. Yönetici molekül bulundurma
III. ATP üretebilme
IV. Protein üretebilme

Verilenlerden hangileri mitokondri ve çekirdek için ortak özelliktir?

A) I ve II  
B) II ve III 
C) III ve IV
D) I II ve III               
E) I II ve IV

 

25. Krista nedir?
A) Işık ile enerji üretmektir.
B) Oksijen oluşturulmasıdır.
C) Mitokondride iç zarın, matrikse doğru oluşturduğu çıkıntıdır.
D) Klorofilin kloroplastta bulunduğu yerdir.
E) Hücre organelidir.

26. I. Salgının oluşturulduğu yerdir.
II. Çekirdeğe yakın olarak bulunur.
III. Yapısında DNA ve RNA vardır.

Yukarıdakilerden hangileri golgi cisimciği için doğrudur?

A) Yalnız II             
B) I ve II  
C) I ve III
D) II ve III 
E) I II ve III

27. Ökaryot hücrelerde ribozomlar aşağıdaki organellerden hangisi üzerinde bulunur?

A) Golgi  
B) Sentrozom
C) Lizozom
D) Koful
E) Endoplazmik retikulum

28. Bir hücrede;
I. Solunum enzimleri
II. Yönetici molekül
III. Ribozom

organellerinden hangisi mutlaka bulunur?

A) Yalnız III
B)  I ve II 
C)  I ve III
D)  II ve III
E)  I  II ve III

29. Aşağıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücresinde ortak olarak bulunan bir organel değildir?

A) Ribozom            
B) Mitokondri
C) Hücre zarı         
D) Koful
E) Sentrozom

30. Aşağıdaki organel çiftlerinden hangi ikisi kapalı bir ortamda karbon ve oksijen miktarını dengede tutar?

A) Ribozom – Kloroplast
B) Mitokondri – Çekirdek
C) Ribozom – Mitokondri
D) Mitokondri – Kloroplast
E) Golgi - Endoplazmik retikulum

31. Aşağıda verilenlerden hangisi hücre çeperinin özelliklerinden değildir

A) Canlı değildir.
B) Madde alışverişini Sağlar.
C) Seçici geçirgendir.
D) Yapısında selüloz bulunur.
E) Çeperdeki delikler hücre zarındaki deliklerden daha büyüktür.

32. - Salgı üreten hücrelerde bolca bulunur.

-Endoplazmik retikulumdan meydana gelir.

-Enzimlerin paketlendiği yerdir.

Yukarıdaki özelliklere sahip hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ribozom            
B) Lizozom            
C) Golgi
D) Mitokondri          
E) Sentrozom

33.-I. Enzimler
 -II.  Nişasta
-III. Glikoz
-IV. O2 ve C02

Yukarıdakilerden hangileri hayvan hücresinin sitoplazmasında bulunmaz?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C)  I ve III
D) II ve IV
E)  I, II ve IV

34. Her ikisinde de organik besin yıkımı gerçekleşen organel çifti hangisidir?

A) Ribozom – Lizozom
B) Kloroplast – Mitokondri
C) Mitokondri – Lizozom
D) Golgi – Lizozom
E) Endoplazmik retikulum - Koful

35. Zarının yırtılmasıyla hücreyi sindiren organel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koful 
B) Golgi
C) Lizozom
D) Lökoplast          
E) Kloroplast

36. Canlı bir hücrede;
I. Zardan cep oluşturularak maddelerin alınması
II. Porlardan suyun dışarı atılması
III. Aminoasitlerin peptit bağı ile birleştirilmesi

olaylarından hangileri için enzim kullanılır?
A) Yalnız I              
B) Yalnız III             
C) I ve II
D) II ve III 
E) I ve III

37.1. Pinositozla besin alma
II. Nişastayı kullanabilme
III. Protein sentezleme
IV. Solunum enzimi kullanma

Yukarıdakilerden hangileri hayvan hücrelerinde görülen bir olaydır?

A) I ve III 
B) II ve IV               
C) III ve IV
D) I, II ve IV            
E) I, II, III ve IV

 38. Aşağıdakilerden hangisi bir hücreyi, hayvan hücrelerinden kesin olarak ayırır?

A) Kloroplast
B) Mitokondri
C) Ribozom
D) Golgi  
E) Hücre zarı

39. Tatlı sularda yaşayan bir hücreli canlılarda hücre içersindeki fazla suyu dışarı boşaltan kontraktil kofullar vardır.

Hücre içersindeki fazla suyun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücrenin fazla solunum olması
B) Hücrenin fotosentez yapması
C) Osmozla suyun içeriye girmesi
D) Hücre zarındaki enzimlerin görev yapamaması
E) Aktif taşıma ile suyun içeri alınması

40. Aşağıdakilerden hangisi çekirdeğin yapısın da bulunmaz?

A) Enzim
B) Protein               
C) Mitokondri
D) Nükleik asit        
E) Ribozom

41. I. Besin depo eder.
II. Karakterlerin aktarılmasını sağlar.
III. Çoğalmayı sağlar.

Yukarıdakilerden hangileri çekirdeğin görevlerindendir?

A) Yalnız II             
B) I ve II  
C) II ve III
D) I ve III 
E) l, II ve III

42. Akyuvarlar vücuda giren mikropları fagosite ederek yok ederler. Akyuvarlar bu şekilde hücre içine aldığı bu mikropları hangi organeldeki enzimler ile yok eder?

A) Çekirdek            
B) Lizozom            
C) Golgi
D) Mitokondri
E) Ribozom

43. Hücrede bulunan bazı birimler şunlardır:

I. Hücre zarı
II. Ribozom
III. Hücre Çeperi
IV. Sentrozom

Bunlardan hangileri bütün hücrelerde ortaktır?

A) I ve III 
B) II ve IV               
C) I ve II
D) II ve III 
E) I, II ve III

44. 1. Klorofil
II. Ribozom
III. ETS
IV. DNA

Ökaryot bir hücrenin sitoplazmasında yukarıdaki verilenlerden hangileri bulunabilir?

A) Yalnız II             
B) I ve III 
C) I ve IV
D) I, II ve III              
E) I, II, III ve IV

 

45. Bitkilerde fotosentez ile üretilen glikozun fazlası aşağıdaki verilen organellerden hangisinde nişastaya çevrilerek depolanır?

A) Kloroplast         
B) Lökoplast          
C) Sentrozom
D) Golgi
E) Koful

46. Hücre zarı ile ilgili bazı özellikler şunlardır;

I. ATP harcanarak madde taşıma
II. Fagositozla madde alınımı
III. Ekzositoz ile artıkların dışarı atılması

verilen özelliklerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücrelerinde ortak olarak görülür?

A)Yalnız I               
B) I ve II  
C) I ve III
D) II ve III 
E) I, II ve III

 

47  Bitki hücrelerinde gerçekleşen genel olaylardan bazıları şunlardır;

I. Karbondioksitin kullanılması
II, Glikozun parçalanması
III. Oksijenin açığa çıkarılması

Bu olaylardan hangileri kloroplastlarda ger çekleşir?

A) Yalnız I              
B) Yalnız III             
C) I ve II
D) I ve III 
E) l, II ve III

 48. Ribozomda aşağıdaki maddelerin hangisi sentezlenmez?

A) Enzim
B) Hormon             
C) Globin
D) Glikoz
E) Fibrinojen

49. I. Organik besin üretilir.
II. Işık kullanılır.
III. Çift zarlıdır.
IV. Bütün hücrelerde bulunur.

Yukarıdakilerden hangileri mitokondri ve kloroplastın ortak özelliklerindendir?

A) Yalnız III            
B) I ve III 
C) II ve III
D) III ve IV              
E) I, III ve IV

50. I. Golgi
II. Lizozom
III. Mitokondri
IV. Endoplazmik retikulum

Yukarıdaki organellerden hangileri içinde organik madde depo edilebilir?

A) I ve II  
B) II ve III 
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV            
E) I, II, III ve IV

51. Tükürük bezlerinde enzimlerin yapısına katılmak üzere çok fazla protein üretildiği düşünülürse tükürük bezi hücrelerinde hangi organelin daha fazla olması gerekir?

A) Sentrozom        
B) Koful  
C) Lizozom
D) Ribozom            
E) Kloroplast

34. Hücre nedir?

A) En küçük canlıdır.
B) Organel ismidir.
C) Metabolizma adıdır.
D) Solunum çeşididir.
E) Kimyasal bir reaksiyondur.

52. I. Besin + Oksijen  Karbondioksit + Su + Enerji
II. Glikoz + Protein  Glikoprotein

Canlı bir hücrede yukarıdaki reaksiyonlar nerelerde gerçekleşebilir?

                    I                            II
A)            Ribozom                 Mitokondri
B)            Kloroplast               Kloroplast
C)            Sindirim kofulu        Ribozom
D)            Lizozom                 Golgi
E)            Mitokondri               Golgi

10. Ökaryot hücrelerde genetik özelliklerin yavru hücrelere aktarılması sırasında aşağıdakilerden hangisine rastlanılmaz?

A) ATP harcanır
B) Hücre bölünmesi olur
C) DNA eşlenmesi olur
D) Mutasyon olabilir
E) Modifikasyon olabilir

 

53. I. Enzim kullanabilme
II. Hücreler arası iş bölümü
III. Yönetici molekül bulundurma

Yukarıdakilerden hangileri çok hücrelileri tek hücreli canlılardan ayıran özelliklerdendir?

A) Yalnız II             
B) I ve II  
C) I ve III
D) II ve III 
E) I, II ve III

37. I. Ribozom
II. Klorofil
III. Kloroplast

Yukarıdaki organellerden hangileri bitki hücresinde glikoz üretilmesi için gereklidir?

A)Yalnız I               
B) I ve II  
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

38. Aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?     E

A) Lizozom golgi cisimciğinden oluşur.
B) Lizozom içerisindeki enzimler ribozomlarda üretilir.
C) Lizozom tek zarlı bir organeldir.
D) Lizozom zarı eriyecek olursa hücre kendi kendini sindirir.
E) Lizozomdaki enzimler protein sentezinde etkilidir.

40. Aynı bireye ait, farklı dokudan alınan iki hücrenin;

I. Şekilleri
II. Büyüklükleri
III. Kromozom sayıları

gibi özelliklerinden hangileri farklı olabilir?

A) Yalnız I              
B) Yalnız III             
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

45. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?     C

A) Hücre en küçük canlılık birimidir.
B) Yeni hücreler daima kendinden önceki hücre den oluşur.
C) Kloroplast fotosentez yapan tüm hücrelerde ortaktır.
D) Her hücrede çekirdek bulunmayabilir.
E) Bütün hücreler enerji kullanırlar.

49. Bir organelin içeriği belirli bir arayla analiz edilmiş ve sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Analiz
NO

Analiz sonucu

Protein

Aminoasit

1

% 92

% 8

2

% 30

% 70

3

% 2

% 98

 Bu organelin adı nedir?

A) Ribozom            
B) Sindirim kofulu   
C) Golgi
D) Kloroplast          
E) Mitokondri

50. Hücre organellerinden;

- Kloroplast
- Ribozom
- Golginin

ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enerji üretirler.
B) Kendi kendilerine çoğalırlar.
C) DNA bulundururlar.
D) Organik madde üretirler.
E) Oksijen kullanırlar.

48. Bir bitki hücresinde protein sentezi sırasında;

I. Replikasyon

II. Translasyon

III. Kloroplastta üretilen ATP enerjisi

verilenlerden hangisine ihtiyaç yoktur?

A) Yalnız 1            
B) Yalnız III             
C) I ve II
D) I ve III 
E) II ve III

 

52. Mitokondrisi olmayan hücre ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Protein sentezi yapamaz.
B) Difüzyonla madde alışverişi yapamaz.
C) Oksijensiz solunum ile enerji üreterek yaşamını sürdürür.
D) Fotosentez yapamaz.
E) Enerji yokluğundan bu hücre ölür.

53. Sitoplazma ile ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Az akışkan bir sıvıdır.
B) Metabolizmanın meydana geldiği yerdir.
C) Organik ve inorganik maddelerden oluşur.
D) Sitoplazma hareket edebilir.
E) Virüsler dahil bütün canlılarda bulunur.

58. Aşağıdaki olaylardan hangisi hücrenin solunumla enerji ürettiğini gösterir?

A) Metabolizmada enerji kullanması
B) Hücre zarından difüzyonla madde alması
C) Sitoplazmada ribozom bulundurması
D) Çekirdek içinde yönetici molekül bulundurması
E) Yoğun ortamda su kaybetmesi.

59. Aşağıdakilerden hangisi hücrenin serbest yüzeyindeki farklılaşmalar için söylenemez?

A) Mikrovillüsler, hücre zarının meydana getirdiği çıkıntılardır.
B) Hücre zarının meydana getirdiği çıkıntılar metabolik aktiviteyi artırabilir.
C) Pinositoz cebinin görevi, porlardan geçebilecek maddeleri almaktır.
D) Yalancı ayak, su ve kamçı, genellikle tek hücrelilerin hareketini sağlar.
E) Barsak epitelindeki mikrovillüsler emilim yüzeyini artırırlar.

 

61. Öglena’nın bir organelinin içeriği üçer dakika arayla analiz edilmiş ve sonuçlar yandaki tablo da gösterilmiştir.

Analiz
NO

Analiz sonucu

Nişasta

Glikoz

1

% 96

% 4

2

% 22

% 78

3

% 8

% 92

 Bu organelin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sindirim             
B) Solunum            
C) Fermantasyon
D) Boşaltım            
E) Fotosentez

65. Aşağıdakilerden hangisi, çok hücreli bir canlıdan alınmış ve mantar hücresi olmadığı belirlenmiş klorofilsiz bir hücrenin, bitki hücresi olup olmadığını kesin olarak gösterir?

A) Hücre zarının geçirgen olması.
B) Hücrede lizozom bulunması.
C) Hücrede nişasta bulunması.
D) Sitoplazmadaki karbondioksit miktarının çok olması.
E) Hücrenin oksijen kullanması.

66. Bir hücrelilerde bulunabilen bazı organellerin işlevleri, insanlarda bulunan bazı organların işlevlerine benzer.

Aşağıdakilerin hangisinde verilen organel ile organ arasında işlev yönünden bir benzerlik yoktur?

A) Sindirim kofulu – Mide
B) Mitokondri – Karaciğer
C) Boşaltım kofulu – Böbrekler
D) Kamçı – Bacaklar
E) Pelikula - Deri

67. Canlıların tümünde;

I. Enzim kullanabilme
II. Mitokondriye sahip olma
III. Nükleotidlere sahip olma

özeliklerinden hangileri bulunur?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) I ve II  
E) I ve III

69. Canlılarda görülen;

I. DNA’sını eşleyerek kendine benzer yeni organizmalar meydana getirme
II. Aldığı besini kendine özgü moleküller haline getirme
III. Hücredeki büyük organik molekülleri basit moleküllere ayrıştırma

olaylarından hangileri hem çok hücreli organizmaların her bir hücresinde hem de bir hücreli organizmalarda gerçekleşir?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) I ve II
D) II ve III 
E) I, II ve III

 

35. Hücre çekirdeğinde bulunan DNA molekülü çekirdekten başka aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde bulunur?

A) Ribozom              B) Golgi aygıtı                C) Kloroplast     

D) Sentrozom           E) Endoplazmik Retikulum

 

12   Aşağıda verilen hücresel yapılardan hangisi endoplaz mik retikulumdan meydana gelmez?
A) Çekirdek zarı       B) Mikrovillus      C) Golgi                               D) Koful     E) Lizozom

13  Bitkilerde renk maddelerinin çözüneceği ve artık maddelerin depolanacağı ortamı oluşturan organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koful             B) Mitokondri                 C) Golgi
D) Endoplazmik retikulum               E) Kloroplast

 

14   Hücredeki bazı organel ve yapılar kendilerine ait DNA’ları sayesinde bölünerek çoğalabilmektedirler
. Buna göre;                            
I. Mitokondri       II. Nukleus       III. Ribozom                                      IV. Kloroplast
 yapılarından hangileri bu özelliğe sahiptir?
A) Yalnız II     B) Yalnız III        C) II ve III                                         D) III ve IV       E) I, II ve IV                E

15]   I. Kromozom     II. Sentrozom      III. Mitokondri                        IV. Çekirdek
Hücrede bulunan yukarıdaki yapılardan hangilerinin bölünerek çoğalması, hücre bölünmesi ile ilgili değildir?
A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) Yalnız III
D) II ve III           E) I, II ve IV

[16]   Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin her ikisi de bulunur?                        B                                                                  A) Kromoplast ve sentrozom   B) Ribozom ve kloroplast        C) Kontraktil koful ve selüloz       D) Nişasta ve sindirim kofulu
E) Glikojen ve mitokondri

7.Hücre zarında yer alan karbohidratlar için aşağıdaki lerden hangisi doğru değildir? OLİMPİYAT

A) Çoğu proteinlere bağlı olarak yer alır

B) Bu moleküller, hücrelerin birbirini tanımasında

önemlidir

C) Karbohidratlar proteinlere Golgi aygıtında eklenir

D) Zarda yer alan karbohidratların çeşitliliği sınırlıdır*

E) Hücreye antijenik özellik kazandırırlar

 

[17]   Aşağıdakilerden hangisi, çok hücreli bir canlıdan alın mış ve mantar hücresi olmadığı belirlenmiş klorofilsiz bir hücrenin, bitki hücresi olup olmadığını kesin olarak gösterir?
A) Hücre zarının geçirgen olması                                                 B) Hücrede Lizozom bulunması
C) Hücrede nişasta bulunması                                                                           D) Sitoplazmadaki CO2 miktarının çok olması                                         E) Hücrenin oksijen kullanması

[18]   Memeli bir hayvana  ait hücresel yapılarla, bu yapıların işlevi eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmede hangisi doğru değildir?
A) Mitokondri  ATP sentezi                                                            B) Golgi cisimciği  Polipeptid sentezi
C) Çekirdek  tRNA sentezi                                                                D) DNA  mRNA sentezi
E) Ribozom  Protein sentezi

[19]   I. Klorofil       II. Su         III. ATP          IV. Enzim                     V. Karbondioksit
Yukarıdakilerden hangileri gelişmiş bitkilerin biyokimyasal reaksiyonları sırasında kullandıkları halde tüketilmezler?
A) Yalnız II    B) Yalnız IV    C) I ve IV                                          D) III ve IV      E) II, III ve V

I. Kloroplast

II. Mitokondri

III. Sentrozom

IV. Çekirdek

Yukarıda verilen hücre organellerinin hangilerinde DNA bulunur?

A) Yalnız IV         B) I ve II          C) II ve III 

D) I, II ve III      E) I, II, III ve IV

 

2-Yapı ile görev ilişkisi aşağıdaki hangi çiftte yanlış verilmiştir?

A) Çekirdek-Kalıtım 

B) Golgi aygıtı-Kompleks molekülleri parçalama

C) Kloroplast-Glikoz sentezi 

D) Mitokondri-ATP sentezi 

E) Hücre zarı-Osmoz

 

3-Hücre zarının yapısında kimyasal bakımından aşağıdaki hangi molekül bulunmaz? 

A) Protein        B) Lipid         C) Selüloz                                  D) Glikolipid     E) Gikoprotein

 

4-Aşağıdaki organellerden hangisinde, zar bulunmaz?

A) Kloroplast             B) Mitokondri        C) Çekirdek 

D) Çekirdekçik           E) Lizozom

 

41-Çekirdeği çıkarılmış bir amibin canlılığını devam ettirmemesi hangi etkinliğin gerçekleştirilmemesi ile açıklanır? 

A) Madde depolama               B) Protein sentezi 

C) Madde alış verişi                D) Enerji üretme 

E)Hücre içi sindirim

 

42-Yara olan kısmı onaran deri altı dokusundaki hücre lerde aşağıdakilerden   hangisi farklı olamaz?

A) Ribozom sayısı            B) Mitokondri sayısı 

C) Koful sayısı                  D)Sitoplazma miktarı 

E) DNA’nın nitelik ve niceliği

 

43-Aşağıdakilerden hangisi, hücre çeperi ile hücre zarının ortak özelliğidir?

A) Yağ ve proteinden yapılması   B) Tam geçirgen olması 

C) Madde geçişine izin vermesi      D) Canlı olması 

E) Selülozdan yapılmış olması

 

44-Bir bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Canlı olan hücre zarı     B) Cansız olan hücre çeperi 

C) Büyük koful             D) Plastidler 

E) Sentrozom

 

5-Ökaryot bir hücrede aşağıdaki hangi organel bulunmaz?

A) Sentrozom              B) Kloroplast 

C) Mezozom               D) Çekirdek 

E) Kontraktil koful

 

 

45-Golgi aygıtının birinci görevi nedir?

A) Ribozomlarda protein sentezlemek 

B) Depo edilmiş proteini hidrolize etmek

C) Ribozomlarda sentezlenen proteini depo etmek 

D) Sentezlediği proteini salgılamak

E) Kendini eşleyerek çoğalmak

 

6-Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücre çeperi 

B) Plastid 

C) Kloroplast 

D) Büyük koful 

E) Hücre zarı

 

46- Ribozomal RNA aşağıdakilerden hangisinde yapılır?

A) Ribozom 

B) Çekirdekçik 

C) Sitoplazma 

D) Koful 

E) Endoplazmik retikulum

 

7-Bez hücrelerinde sayısı en fazla olan organel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mitokondri 

B) Kromoplast 

C) Lizozom 

D) Golgi aygıtı 

E) Çekirdek

 

47-Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücre sinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Kromoplast 

B) Nişasta 

C) Selüloz çeper 

D) Lignin 

E) Kontraktil koful

 

8-Aşağıdaki hangi hücre organelinde inorganik madde ler organik maddeye dönüşebilir?

A) Lizozom           B) Kloroplast          C) Mitokondri                   D) Sentrozom       E) Koful

 

48-Çekirdeğin görevi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Protein sentezini denetler 

B) Genleri taşımasıyla kalıtımı sağlar

C) Büyümeyi denetler 

D) Enzimleri sentezler

E) Bölünme ve üremeyi denetler

 

9-Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıda verilenlerin hangisi bulunmaz?                   A

A) Pinositoz cebi 

B) Ribozom 

C) Lökoplast 

D) Çekirdekçik 

E) Selüloz çeper

 

49-Aşağıdaki hangi hücre organelinde fotosentez reaksiyonu ile glikoz üretilir?

A) Mitokondri 

B) Lökoplast 

C) Kloroplast 

D) Çekirdek 

E) Sitoplazma

 

10-Aşağıdakilerin hangisi, kromozomlara ilişkin yanlış bir ifadedir?

A) DNA, RNA ve proteinden yapılmıştır

B) Prokaryot hücrelerde sitoplazmaya dağılmış haldedir

C) Vücut hücrelerinde 2n sayıda bulunur 

D) Ökaryot hücrelerde çekirdek bölgesinde bulunur

E) Aynı türün bireylerinin hücrelerinde sayıları farklıdır

 

11-Aşağıdakilerin hangisinin hücrelerinde büyük kofullara rastlanır?

A) Epitel 

B) Kan 

C) Amip 

D) Paramesyum 

E) Soğan zarı

 

12-Aşağıdakilerden hangisi, mitokondri için doğru değildir?

A) Kendini eşleyebilir, bölünüp çoğalabilir

B) Kendine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır

C) Sayısı ve büyüklüğü hücrelere göre değişir

D) Ökaryot hücrelerde bulunmaz

E) Enerji tüketen hücrelerde sayıları fazladır

 

13-Bir karaciğer hücresinde bütün mitokondrilerin görev yapması engellenseydi aşağıdakilerden hangisi meydana gelirdi?

A) Protein sentezi dururdu 

B) Fermantasyon yapılamazdı

C) Vitaminler hücre zarından geçemezdi 

D) Madde depolama azalırdı

E) Plazmoliz gerçekleşmezdi

 

14-Aşağıdaki organellerin hangisi, karşısındaki yapıları içermez?

A) Ribozom-RNA, protein

B) Mitokondri-DNA, RNA, ribozom

C) Çekirdekçik-RNA, protein

D)Kromozom-DNA, RNA, protein

E) Koful-DNA, lizozom, protein

 

15-Aşağıda belirtilen hücresel yapılardan hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?

A) Hücre zarı-difüzyon-madde geçişi 

B) Çekirdek-DNA eşlenmesi-kalıtım

C) Mitokondri-solunum-ATP sentezi 

D) Ribozom-nükleotit sentezi-amino asit taşıma

E) Kloroplast-fotosentez-glikoz sentezi

 

16-Aşağıdakilerden hangisi, çekirdekçik ile ilgili değildir?

A) Her hücre bölünmesinden sonra üretilir

B) Mitoz boyunca kendi kendini eşleme özelliğine sahiptir

C) Ribonükleoprotein tarafından çevrilmiştir

D) Fonksiyonu RNA ve bazı proteinleri sentezlemektir

E) Mitozda erir, görülmez olur

 

17-Lizozomlarda aşağıdakilerin hangisi yüksek oranda bulunur?

A) Klorofil       B) DNA         C) Ribozom

D) Hormonlar       E) Enzimler

 

 

 

18-Bir hayvan hücresi aşağıdakilerden hangisiyle bitki hücresinden ayrılır?

A) Selüloz çeperin varlığıyla 

B) Renk verici plastidlerin bulunmasıyla

C) Küçük kofulların varlığıyla 

D) Köşeli bir hücre şekline sahip olmasıyla

E) Hücrelerinde nişasta bulunmasıyla

 

 19-Oksijenli solunum yapan bir yaprak hücresinde, çevreden alınan oksijen moleküllerini suya dönüştüren organel aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kloroplast 

B) Lökoplast 

C) Kromoplast 

D) Mitokondri 

E) Lizozom

 

58Aşağıdaki olayların hangisinde mitoz görülmez?

A) Kanserli hücre çoğalırken 

B) Planaryada kesik yer onarılırken

C) Kurbağa larvası başkalaşım geçirirken 

D) İnsanda gamet oluşurken

E) Kemik iliğinde alyuvarlar çoğalırken

 

59-Sitoplazması ara lamel ile bölünen bir hücrede aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Selüloz çeperin olması

B) Koful özsuyunda boya maddesinin bulunması

C) Kromoplast 

D) Mitokondri 

E) Lizozom

 

20-Hücrenin dışında kullanılmak için protein sentezi nerede yapılır?

A) Mitokondri 

B) Serbest ribozomlar 

C) Çekirdekçik

D) Granülsüz endoplazmik retikulum 

E) Granüllü endoplazmik retikulum

 

 

21-Aşağıdaki yapılardan hangisi, bitkisel ve hayvansal hücrelerin tümünde bulunur?

A) Plâstiklerin bazıları

B) Mikrovillus veya yalancı ayaklar

C) Sentrozom veya sentrioller

D) Solunum enzimleri

E) Kamçı veya siller

22-Bir hücre, aşağıdaki özümleme olaylarından hangisini gerçekleştirirken dış ortama su vermez?

A) Amino asitlerden protein sentezi

B) Glikozlardan nişasta sentezi

C) Karbondioksit ve sudan glikoz sentezi

D) Yağ asitleri ve gliserolden yağ sentezi

E) Nükleotitlerden RNA sentezi

 

 

 

24-Aşağıdaki hücresel yapılardan hangisi, karşısındaki olayı gerçekleştiremez?

A) Kloroplast-ATP sentezi

B) Hücre zarı-Aktif taşıma

C) Mitokondri-enzim sentezi

D) Ribozom-RNA sentezi

E) Golgi-Hormon salgısı

 

 

Soru 11.   Farklı iki türe ait bireylerin hücrelerinde verilen özelliklerden hangisinde farklılık görülür?                          B

 

A)      DNA’ nın faaliyetleri

B)      Kromozom sayıları

C)      Kromozom yapıları

D)      Hücre zarı yapıları

E)      Ribozom faaliyetleri

 

 

 

 

Soru 12.     I-Ribozom

                   II-Mitokondri

                 III-Kloroplast

                 IV-Sentrozom

        Yukarıdaki hücresel yapılardan hangisi hücrenin çeşidini belirleyici özelliğe sahip değildir?                   A

 

        A) I                                B) II                       C) III

 

        D) IV                             E) II ve III

Soru 13.  

        Yukarıdaki grafikte bir hücrede O2 ve buna bağlı olarak H2O değişim miktarına bakarak hücrede hangi organelin varlığını söyleyebiliriz?                      B

 

A)      Kloroplast

B)      Mitokondri

C)      Golgi aygıtı

D)      Ribozom

E)      Endoplazmik retikulum

 

 

25-Aşağıda, bazı hücre çeşitlerinin görev gereğince en fazla bulundurdukları organeller verilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Sinir hücresi-Mitokondri

B) Pankreas hücresi-Ribozom

C) İnce bağırsak hücresi-Mikrovillus

D) Kara ciğer hücresi-Sentriol

E) Hipofiz hücresi-Golgi

 

, bazı hücre çeşitlerinin görev gereğince en fazla

bulundurdukları organeller verilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Sinir hücresi-Mitokondri

B) Pankreas hücresi-Ribozom

C) İnce bağırsak hücresi-Mikrovillus

D) Kara ciğer hücresi-Sentriol

E) Hipofiz hücresi-Golgi

 

65-Sitoplazma hücrenin ekvator bölgesinden dıştan içe doğru “boğumlanarak”bölünen bir hücrede aşağıdaki hangi organel bulunmaz?

A) Kloroplast

B) Mitokondri

C) Sentrozom

D) Hücre zarı

E) Çekirdek

 

 

 

 

26-Gelişmiş bir bitkinin yaprak hücresinde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?

A) Kromoplast

B) Büyük koful

C) Kloroplast

D)Pinositoz cebi

E) Lökoplast

 

66-Aşağıdakilerden hangisi, mitoz bölünme ile sağlanmaz?

A) Çiçekli bitkilerde polen oluşumu

B) Gül fidelerinin çelikle üretilmesi

C) Fasulye tohumlarının çimlenmesi

D) Döllenmiş yumurtanın büyüyüp gelişmesi

E) Omurgalılarda yıpranan hücrelerin onarılması

 

29-İnsanların besinlerle aldığı D vitamini, B vitaminine göre daha kolay hücrelere geçer.

Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanabilir?

A)  Yağı çözen moleküller hücre zarından daha kolay geçer

B) Küçük moleküller, hücre zarından büyük moleküllere göre daha hızlı geçer

C) Yağda çözünen moleküller suda çözünenlerden daha kolay geçer

D) Suda çözünen moleküller yağda çözünenlerden daha kolay geçer

E) Nötr moleküller hücre zarından

 

 

 

69-Aşağıda verilen hücresel yapılardan hangisi endoplazmik retikulumdan meydana gelmez?

A) Çekirdek zarı         B) Mikrovillus       C) Golgi

D) Vakuol         E) Lizozom

71-Hücre zarının özgüllüğünü veren kimyasal molekül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lipit         B) Glikoprotein            C) Protein

D) Vitamin           E) Nükleik asit

70-Hücre zarının yapısındaki özel karbonhidratları sentezleyen organel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Golgi                  B) Ribozom            C) Kloroplast

D) Vakuol              E) Mitokondri

 

31 - I. Hücreye besin, gaz ve su giriş çıkışını düzenler

II. Hücrenin uyarılması ve uyarının iletilmesini sağlar

III Hücreyi dış ortamdan ayırır ve bir çok dış etkiden korur

IV. Hücre bölünmesini ayarlar ve düzenler 

Yukarıda verilenlerden hangileri hücre zarının görevlerinden değildir? 

A) Yalnız II           B) Yalnız IV        C) I ve II

D) I ve III           E) II ve IV

 

 

32- Maddelerin özellikleri ve hücre zarından geçişleriyle ilgili olarak, aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Proteinler, lipidler ve polisakkaritler hidroliz olmadan zardan geçemezler

B) İyonlar, nötr olan küçük moleküllerden daha zor geçer

C) Yağda çözünen moleküller zardan daha kolay geçer

D)Glikoz, amino asit, vitamin ve gliserol gibi organik moleküller difüzyonla geçebilir

E)Nükleik asitler nükleotitlerine hidroliz edilerek zardan geçebilir

 

72-Aşağıdaki organizmalardan hangisinde mitokond riler etkin biçimde görev yapar?

A) Alyuvar            B) Akyuvar       C) Mavi-yeşil alg

D) Bakteri                 E) Virüs

 

33-Aşağıda verilen hücre organellerinden hangisi birim zarla çevrili değildir?

A) Lizozom          B) Golgi aygıtı           C) Mitokondri

D) Ribozom                E) Vakuol

 

73-Aşağıdaki maddelerden hangisi mitokondri organelinde üretilemez?

A) rRNA      B) tRNA     C) Enzim     D) DNA  E) Oksijen

74-Bitkilerde renk maddelerinin çözüneceği ve artık maddelerin depolanacağı ortamı oluşturan organel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koful             B) Mitokondri

C) Golgi          D) Endoplazmik retikulum

E) Kloroplast

 

35- Hücredeki birçok organelin kökeni hücre zarı olup, onun değişmesiyle oluşur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi hücre zarından oluşmamıştır?

A) Lizozom            B) Koful             C) Golgi

D) Endoplazmik retikulum                E) Sentrozom

 

75-Hücredeki birçok yapı ve organel kendini eşleyerek çoğalabilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu yapılardan değildir? 

A) Kromozom           B) Mitokondri         C) Sentrozom

D) Kloroplast             E) Ribozom

 

36- I. Mitokondri

I- Nükleus

II- Ribozom

III- Kloroplast

Hücrelerdeki bazı organel ve yapılar kendilerine ait DNA’ları sayesinde bölünerek çoğalabilmektedirler.

Yukarıdakilerden hangileri bu özelliğe sahip olan yapılardandır?

A) Yalnız I          B) I ve II          C) II ve III

D) III ve IV        E) I, II ve IV

 

76-I- Kloroplast

II-Ribozom

III-Golgi cisimciği 

Yukarıdaki üç organelin, hücre için en önemli ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birim zarla çevrili olmaları

B) Nükleik asit içermeleri

C) Özümleme organeli olmaları

D) Sadece ökaryotik hücrelerde bir arada bulunmaları

E) Kedine gerekli ATP’ yi sentezleyebilmeleri

 

37-Canlıların değişik hücreleriyle ilgili aşağıdaki anlatımlardan hangisi doğrudur?

A) Hücrelerde ATP sadece mitokondrilerde sentezlenir.

B) Bitki hücrelerinde fotosentezde kullanılan enerji mitokondriden sağlanır.

C) Bitkisel hücrelerdeki bütün plastidler fotosentezde görev yapar.

D) Hayvan hücrelerinde ribozomlar sadece sitoplazmada bulunur.

E) Bakterilerde sentezlenen bütün proteinlerin şifresi bir DNA tarafından verilir.

 

 

 

 

 

77-Bir canlıda üç farklı dokunun hücreleri incelendiğinde; X hücresinde mitokondrilerin, Y hücresinde ribozomların ve Z hücresinde de kloroplastların fazla sayıda olduğu gözlenmiştir. 

Bununla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Z hücresi daha çok özümleme yapmaktadır

B) Y hücresi daha çok yadımlama yapmaktadır

C) X, Y ve Z bitki hücreleri olabilir

D) X hücresinde solunum hızlıdır

E) X ve Z hücreleri birbirlerinin ürünlerini kullanmaktadır

 

38-Yüksek yapılı bitkilerde, oksijenli solunum ürünlerinin tekrar kullanılarak faydalı duruma getirildiği organel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ribozom       B) Mitokondri          C) Lizozom

D) Golgi             E) Kloroplast

 

78-Ökaryotik hayvansal hücreler aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremezler?

A) Glikozu su ve karbondioksite parçalamayı

B) Amino asitlerden protein sentezlemeyi

C) Karbondioksit ve sudan glikoz yapmayı

D) Proteinleri amino asitlere parçalamayı

E) Nükleotidlerden nükleik asit sentezlemeyi

39-Hücredeki bazı organeller özümleme (sentez), bazıları da yadımlama (yıkım) yapmakla görevlidirler.

Buna göre aşağıdaki ikililerden hangisi “özümleme-yadımlama” ikilisi değildir?

A) Ribozom-Mitokondri

B) Kloroplast-Lizozom

C) Golgi-Ribozom

D) Mitokondri-Kloroplast

E) Lizozom-Golgi

 

79-Görevi enzim ve hormon salgılamak olan bir salgı bezinin hücrelerinde, hangi organelin en az sayıda bulunduğu söylenebilir?

A) Mitokondri

B) Golgi

C) Ribozom

D) Lizozom

E) Endoplazmik retikulum

 

40-Sitoplazmik DNA hayvan hücrelerindeki hangi organelde bulunur?

A) Lizozom

B) Sentrozom

C) Mitokondri

D) E. retikulum

E) Ribozom

 

80-I. RNA

II. Protein

III. DNA

Yukarıda verilen yapılardan hangileri ribozomun yapısında bulunur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

D) I ve III

E) II ve III

14. Ökaryot hücreleri, prokaryot hücrelerden ayıran temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Ototrof olmaları
B)      Çok çekirdek taşımaları
C)      Su içinde yaşayan organizma olmaları
D)      Zar ile çevreli organel  taşıması
E)       Hayvansal organizmaları oluşturmaları

[12]   Aşağıda verilen hücresel yapılardan hangisi endoplazmik retikulumdan meydana gelmez?
A) Çekirdek zarı
B) Mikrovillus
C) Golgi
D) Koful
E) Lizozom

[13]   Bitkilerde renk maddelerinin çözüneceği ve artık maddelerin depolanacağı ortamı oluşturan organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koful
B) Mitokondri
C) Golgi
D) Endoplazmik retikulum
E) Kloroplast

[14]   Hücredeki bazı organel ve yapılar kendilerine ait DNA’ları sayesinde bölünerek çoğalabilmektedirler. Buna göre;
I. Mitokondri    II. Nukleus    III. Ribozom   IV. Kloroplast
yapılarından hangileri bu özelliğe sahiptir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) II ve III
D) III ve IV
E) I, II ve IV

[15]   I. Kromozom       II. Sentrozom       III. Mitokondri
IV. Çekirdek
Hücrede bulunan yukarıdaki yapılardan hangilerinin bölünerek çoğalması, hücre bölünmesi ile ilgili değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve IV

[16]   Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin her ikisi de bulunur?
A) Kromoplast ve sentrozom
B) Ribozom ve kloroplast
C) Kontraktil koful ve selüloz
D) Nişasta ve sindirim kofulu
E) Glikojen ve mitokondri

 

[17]   Aşağıdakilerden hangisi, çok hücreli bir canlıdan alınmış ve mantar hücresi olmadığı belirlenmiş klorofilsiz bir hücrenin, bitki hücresi olup olmadığını kesin olarak gösterir?
A) Hücre zarının geçirgen olması
B) Hücrede Lizozom bulunması
C) Hücrede nişasta bulunması
D) Sitoplazmadaki CO2 miktarının çok olması
E) Hücrenin oksijen kullanması

[18]   Memeli bir hayvana  ait hücresel yapılarla, bu yapıların işlevi eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmede hangisi doğru değildir?
A) Mitokondri  ATP sentezi
B) Golgi cisimciği  Polipeptid sentezi
C) Çekirdek  tRNA sentezi
D) DNA  mRNA sentezi
E) Ribozom  Protein sentezi

[19]   I. Klorofil              II. Su     III. ATP      IV. Enzim
V. Karbondioksit
Yukarıdakilerden hangileri gelişmiş bitkilerin biyokimyasal reaksiyonları sırasında kullandıkları halde tüketilmezler?
A) Yalnız II
B) Yalnız IV
C) I ve IV
D) III ve IV
E) II, III ve V

19. Gelişmiş bir bitkinin yaprak hücresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Kromoplast          B) Büyük koful                       C) Lökoplast

D) Pinositoz cebi      E) Hücre çeperi

 

35. Hücre çekirdeğinde bulunan DNA molekülü çekirdekten başka aşağıdaki hücre organellerinden hangisinde bulunur?

A) Ribozom         B) Golgi aygıtı       C) Kloroplast    

D) Sentrozom      E) Endoplazmik Retikulum

6. "Birim zar" ve "Sıvı mozaik model"lerine göre hücresel zarlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Zarlarda görülen asimetri; periferal proteinlerin miktar farkının bir sonucudur
B) Zarların yapı ve işlev farklılıkları zar proteinlerinin çeşitliliğine, yerlerine ve dağılışlarına bağlıdır
C) Birim zar kalınlığı plazma zarında hücre içi zarlardan daha fazladır
D) Elektron mikroskobunda dışta görülen iki yoğun bant lipit ortadaki açık bant ise proteinlerden oluşmuştur
E) Glikoproteinler hücre zarının dış yüzeyinde bulunur                cevap     D

 

7. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinde sentriyol bulunmaz?
A) Hayvan hücrelerinin çoğunda
B) Kırmızı algler dışındaki alglerde
C) Mantarlarda
D) Yosunlarda
E) Çiçekli bitkilerde            cevap     E

 

10. Plastitlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Bütün fotosentetik hücrelerde bulunurlar
B) Klorofil ve karotenoid gibi pigmentler içerirler
C) Nişasta, protein ve yağ gibi maddelerin sentezini yaparlar
D) Nişasta, protein ve yağ depolarlar
E) Genellikle proplastit adı verilen yapılardan oluşurlar            cevap           A

10.  I. Fotosentez      II: Hücresel Yapı         III:Oksijenli solunum   IV:Boşaltım   V. Enerji üretimi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri canlıların ortak özelikleridir ?

A) I-II ve III      B) II-IV ve V       C) I-IV ve V      

D) II-III ve IV      E) I-IV ve V           Cevap : B

 

11. Aşağıdakilerden hangisinin moleküler yapısı sellülozdur?

A) Hücre Zarı   B) Lizozom Zarı    C) Çekirdek Zarı  

D) Hücre Çeperi    E)Mitokondrinin dış zarı    Cevap :D

 

12. Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinde bulunmaz?

A)Nişasta   B)Vitamin   C)Glikojen    D) Glikoz    E) Enzim

Cevap : C

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Prokaryot hücrelerin tümünde bulunmaz ?

A) Mitokondri    B) DNA        C) Hücre zarı                             D) Sitoplazma     E) Ribozom

Cevap :A

 

14.Enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde hangi organelin fazla sayıda olması beklenir?

A) Ribozom         B) Sentrozom          C)Koful                              D) Mitokondri   E) Golgi Aygıtı

Cevap :D

16. Aşağıdaki hücrelerin hangisinde koful hacmi en fazladır ?

A)Yaşlı bitki hücresi          B) Genç hayvan hücresi                    C) Genç bitki hücresi        D)Yaşlı hayvan hücresi                  E) Bakteri hücresi               Cevap : A

 

18. Aşağıdaki maddelerden hangisi mitokondrilerde üretilir ?

A) Glikoz           B) ATP              C)Oksijen                                 D) Nişasta        E) Glikojen         Cevap :B

 

19.Hücre zarının özelikleriyle ilgili  olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Canlıdır             B) Yapısında lipit ve protein  bulunur C)Sitoplazma ürünüdür          D) Geçirgendir                              E) Çok ince ve esnektir              Cevap:D

 

20. Bol nişasta depolayan patates yumrusu hücrelerinde hangi yapı bol miktarda bulunur?

A)Mitokondri         B) Ribozom      C)Lökoplast                        D) Kromoplast       E)Kloroplast               Cevap : C

 

21. Aşağıda verilen organellerden hangisinin karşısında verilen işlev kendisiyle ilgili değildir?

A) Sentrozom – Hücre Bölünmesi  

B) Lizozom – Hücre içi sindirim 

C) Koful- Hücre boşaltımı 

D) Ribozom- Karbonhidrat sentezi  

E) Mitokondri- Oksijenli solunum    Cevap: D

 

1.Elektron taşıma sistemi aşağıdaki hücresel yapıların hangisinde bulunur?                              (1974)

A) Çekirdekte      B) Kofullarda      C) Lizozomlarda                                             D) Mitokondrilerde                               E) Golgi aygıtında

 

2.Ribozomlarla protein sentezi arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki, mitokondrilerle aşağıdaki olaylardan hangisi arasında vardır?                                                               (1974)                                                                      A) ATP sentezi B) Glikoz sentezi                 C) Yağ sentezi

D) DNA sentezi                   E) RNA sentezi

 

3.Her ikisinin de yapısında enerji üretimi ile ilgili elektron taşıma sistemi bulunan organel çifti aşağıdakilerden hangisidir?     1976)

A) Mitokondri – Ribozom                B) Ribozom – Golgi cisimciği

C)Kloroplast – Endoplazmik retikulum       D) Mitokondri – Kloroplast

E)Endoplazmik retikulum – Golgi cisimciği

 

4.Havuç bitkisinin kökünde,                                                         I.Kloroplast       II.Kromoplast     III.Lökoplast

plastitlerinden hangileri bulunur?              (1994 – ÖYS)

A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) I ve II

D) I ve III                             E) II ve III

 

5.İnsanda alyuvarlara dönüşecek olan genç hücrelerde, hemoglobinin yapısında bulunan globin molekülü bu

hücrelerin aşağıdaki organellerinin hangisinde sentezlenir?                                                                            (1991 – ÖYS)

A) Çekirdek zarı  B) Ribozom         C) Lizozom

D) Çekirdekçik                    E) Mitokondri     

 

6.Aşağıdakilerden hangisi, hücrelerde birim zamanda

üretilen  ATP  miktarı ile doğrudan ilişkili değildir?  (1997 – ÖSS)

A) Lizozom          B) Sıcaklık           C) Mitokondri

D) Glikoz                              E) Enzim

 

8.Gelişmiş organizasyonlu tipik bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin her ikisi de bulunur?             (1988 – ÖSS)

A) Kromoplast ve sentrozom         B)Ribozom ve mitokondri

C)Pinositoz cebi ve selüloz çeper       D)Lignin ve vurgan koful

E) Glikojen ve lökoplast

 

9.Bir enzimin hücrede sentezinin başlamasından dışarıya salgılanmasına kadar gerçekleşen olaylarda, aşağıdaki yapı ve organellerden hangisinin doğrudan işlevi yoktur? (1993 – ÖYS)

A) Ribozom         B) Hücre zarı       C)Lizozom                          

D)Golgi aygıtı      E) Endoplazmik retikulum

 

10.Aşağıdakilerden hangisi, bitkisel ve hayvansal hücrelerin ikisinde de bulunur?    (1982 – ÖYS)

A) Klorofil            B) Hücre zarı       C) Büyük koful

D) Hücre duvarı  E) Plastit

 

11.Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının en önemli özelliğidir?                                                                    (1977)

A) Çok ince oluşu               B) Protein kapsaması   C) Seçici geçirgen oluşu                  D) Lipid kapsaması          E) Suyu geçirebilmesi

 

12.Sitoplazmasında çok fazla sayıda ribozom bulunan bir hücre için aşağıdaki varsayımlardan hangisi ileri sürülebilir?         (1979)

A) Protein sentezi hızlıdır.         B)Ototrof bir hücredir.

C)Mitoz bölünmeye hazırlanmaktadır.   

D)Hormon salgılayan bir hücredir.

E)Oksijensiz solunum yapmaktadır.

 

13.Bir hücrelilerde bulunabilen bazı organellerin işlevleri, insanlarda bulunan bazı organların işlevlerine benzer.                                Aşağıdakilerin hangisinde verilen organel ile organ arasında işlev yönünden bir benzerlik yoktur?             (1992 – ÖSS)

A) Sindirim kofulu – Mide                               B) Mitokondri – Karaciğer

C) Boşaltım kofulu – Böbrekler      D) Kamçı – Bacaklar

E) Pelikula – Deri

 

14.Bir bilim adamı, iyot, etil alkol ve suyun canlı bir hücreye glikozdan daha kolay girdiğini gözlediğinde, aşağıdaki hipotezlerden hangisini ileri sürebilir? (1980)

A) Yağda çözünen maddeler hücreye daha kolay girer.

B)Küçük moleküller hücreye daha kolay girer

C)Nötr moleküller hücreye iyonlardan daha kolay girer.

D)Yağı çözen maddeler hücreye daha kolay girer.

E)Negatif iyonlar bazı hücrelere pozitif iyonlardan daha kolay girer.

 

 

 

 

 

26.Aşağıdakilerden hangisi kloroplast ve mitokondride görülen ortak özelliklerden biri değildir?( )

A) Çift zara sahip olma              B)Bağımsız çoğalabilme.

C)Kendine özgü yönetici moleküllere sahip olma.                                    D)ATP  sentezleyebilme      E)Suyu ayrıştırabilme

 

 

 

28.Canlılarda bazı hücrelerde görülen,

I.Hücre zarından dışarı doğru oluşmuş bulunan parmak biçimindeki çıkıntılar.

II.Hücrenin geçici olarak dışarı doğru oluşturduğu sitoplazma uzantıları.

III.Hücre zarının içeri doğru çukurlaşarak oluşturduğu kesecikler.

biçimindeki yapılardan her biri, yer değiştirme, besin alımı ve besin emilimi işlevlerinden hangisinin yerine getirilmesini sağlar?                                                                              (1995 – ÖYS                     Yer değiştirme        Besin alımı           Besin emilimi                                      A)  III                          II                             I

B)  II                      III                          I                                                       C)  III                          I                              II

D)  I                       III                          II

E)  I                        II                            III

 

1-

I. Kloroplast

II. Mitokondri

III. Sentrozom

IV. Çekirdek

 

Yukarıda verilen hücre organellerinin hangilerinde DNA bulunur?

 

A) Yalnız IV         B) I ve II          C) II ve III 

 

D) I, II ve III      E) I, II, III ve IV

 

41-Çekirdeği çıkarılmış bir amibin canlılığını devam ettirmemesi hangi etkinliğin gerçekleştirilmemesi ile açıklanır?

 

A) Madde depolama 

B) Protein sentezi 

C) Madde alış verişi

D) Enerji üretme 

E)Hücre içi sindirim

 

2-Yapı ile görev ilişkisi aşağıdaki hangi çiftte yanlış verilmiştir?

 

A) Çekirdek-Kalıtım 

B) Golgi aygıtı-Kompleks molekülleri parçalama

C) Kloroplast-Glikoz sentezi 

D) Mitokondri-ATP sentezi 

E) Hücre zarı-Osmoz

 

42-Yara olan kısmı onaran deri altı dokusundaki hücrelerde aşağıdakilerden hangisi farklı olamaz?

 A) Ribozom sayısı 

B) Mitokondri sayısı 

C) Koful sayısı

D)Sitoplazma miktarı 

E) DNA’nın nitelik ve niceliği

 

3-Hücre zarının yapısında kimyasal bakımından aşağıdaki hangi molekül bulunmaz?

  A) Protein B) Lipid C) Selüloz D) Glikolipid E) Gikoprotein

 

 

43-Aşağıdakilerden hangisi, hücre çeperi ile hücre zarının ortak özelliğidir?

 

A) Yağ ve proteinden yapılması 

B) Tam geçirgen olması 

C) Madde geçişine izin vermesi

D) Canlı olması 

E) Selülozdan yapılmış olması

 

4-Aşağıdaki organellerden hangisinde, zar bulunmaz?

 

A) Kloroplast      

B) Mitokondri 

C) Çekirdek 

D) Çekirdekçik 

E) Lizozom

 

44-Bir bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 

A) Canlı olan hücre zarı 

B) Cansız olan hücre çeperi 

C) Büyük koful

D) Plastidler 

E) Sentrozom

 

5-Ökaryot bir hücrede aşağıdaki hangi organel bulunmaz?

 

A) Sentrozom 

B) Kloroplast 

C) Mezozom 

D) Çekirdek 

E) Kontraktil koful

 

45-Golgi aygıtının birinci görevi nedir?

 

A) Ribozomlarda protein sentezlemek 

B) Depo edilmiş proteini hidrolize etmek

C) Ribozomlarda sentezlenen proteini depo etmek 

D) Sentezlediği proteini salgılamak

E) Kendini eşleyerek çoğalmak

 

6-Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapı aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Hücre çeperi 

B) Plastid 

C) Kloroplast 

D) Büyük koful 

E) Hücre zarı

46- Ribozomal RNA aşağıdakilerden hangisinde yapılır?

 

A) Ribozom 

B) Çekirdekçik 

C) Sitoplazma 

D) Koful 

E) Endoplazmik retikulum

 

7-Bez hücrelerinde sayısı en fazla olan organel aşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Mitokondri 

B) Kromoplast 

C) Lizozom 

D) Golgi aygıtı 

E) Çekirdek

 

47-Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 

A) Kromoplast 

B) Nişasta 

C) Selüloz çeper 

D) Lignin 

E) Kontraktil koful

 

8-Aşağıdaki hangi hücre organelinde inorganik maddeler organik maddeye dönüşebilir?

 

A)      Lizozom B) Kloroplast C) Mitokondri D) Sentrozom E) Koful

 

48-Çekirdeğin görevi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 

A) Protein sentezini denetler 

B) Genleri taşımasıyla kalıtımı sağlar

C) Büyümeyi denetler 

D) Enzimleri sentezler

E) Bölünme ve üremeyi denetler

 

9-Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıda verilenlerin hangisi bulunmaz?

 

A) Pinositoz cebi 

B) Ribozom 

C) Lökoplast 

D) Çekirdekçik 

E) Selüloz çeper

 

49-Aşağıdaki hangi hücre organelinde fotosentez reaksiyonu ile glikoz üretilir?

 

A) Mitokondri 

B) Lökoplast 

C) Kloroplast 

D) Çekirdek 

E) Sitoplazma

 

 

10-Aşağıdakilerin hangisi, kromozomlara ilişkin yanlış bir ifadedir?

 

A) DNA, RNA ve proteinden yapılmıştır

 

B) Prokaryot hücrelerde sitoplazmaya dağılmış haldedir

 

C) Vücut hücrelerinde 2n sayıda bulunur

 

D) Ökaryot hücrelerde çekirdek bölgesinde bulunur

 

E) Aynı türün bireylerinin hücrelerinde sayıları farklıdır

 

 

50-Hücrenin hangi organellerinde elektron taşıma sisteminde (ETS) enerji üretilir?

 

A) Ribozom-Sentrozom 

B) Golgi aygıtı-Endoplazmik retikulum 

C) Kloroplast-Mitokondri

D) Endoplazmik retikulum-Kromoplast 

E) Mitokondri-Ribozom

 

11-Aşağıdakilerin hangisinin hücrelerinde büyük kofullara rastlanır?

 

A) Epitel 

B) Kan 

C) Amip 

D) Paramesyum 

E) Soğan zarı

 

51-Gelincik çiçeği, kiraz, üzüm, erik ve vişnenin kırmızı renkli olmalarının nedeni nedir?

 

A) Koful ve hücre özsuyunun asidik özellikte olması

B) Kromoplastın kloroplasta dönüşmesi

C) Koful ve hücre özsuyunun bazik özellikte olması

D) Lökoplastın kromoplasta dönüşmesi

E) Kloroplastın kromoplasta dönüşmesi

12-Aşağıdakilerden hangisi, mitokondri için doğru değildir?

 

A) Kendini eşleyebilir, bölünüp çoğalabilir

 

B) Kendine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır

 

C) Sayısı ve büyüklüğü hücrelere göre değişir

 

D) Ökaryot hücrelerde bulunmaz

 

E) Enerji tüketen hücrelerde sayıları fazladır

 

52-Aşağıdaki yapıların hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?

 

A) Hücre zarı-Madde taşınması 

B) Sentrozom-İğ ipliklerinin oluşumu

C)Lökoplast-Nişasta depolama 

D) Lizozom-Hücre içi sindirim

E) Ribozom-DNA eşlemesi

 

13-Bir karaciğer hücresinde bütün mitokondrilerin görev yapması engellenseydi aşağıdakilerden hangisi meydana gelirdi?

 

A) Protein sentezi dururdu 

B) Fermantasyon yapılamazdı

C) Vitaminler hücre zarından geçemezdi 

D) Madde depolama azalırdı

E) Plazmoliz gerçekleşmezdi

 

53-Canlılarda üretilen enzim ve hormonlar hücrenin hangi organelinde sentezlenir?

 

A) Kromoplast 

B) Ribozom 

C) Çekirdek 

D) Golgi aygıtı 

E) Lizozom

 

 

14-Aşağıdaki organellerin hangisi, karşısındaki yapıları içermez?

 

A) Ribozom-RNA, protein B) Mitokondri-DNA, RNA, ribozom

 

C) Çekirdekçik-RNA, protein D)Kromozom-DNA, RNA, protein

 

E) Koful-DNA, lizozom, protein

 

 

54-Aşağıdaki hangi molekül düzenli olarak çekirdekten sitoplazmaya hareket eder?

 

A) RNA 

B)ATP 

C) DNA 

D)Glikojen 

E) Kolesterol

 

15-Aşağıda belirtilen hücresel yapılardan hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?

 

A) Hücre zarı-difüzyon-madde geçişi 

B) Çekirdek-DNA eşlenmesi-kalıtım

C) Mitokondri-solunum-ATP sentezi 

D) Ribozom-nükleotit sentezi-amino asit taşıma

E) Kloroplast-fotosentez-glikoz sentezi

17-Lizozomlarda aşağıdakilerin hangisi yüksek oranda bulunur?

 

A) Klorofil B) DNA C) Ribozom D) Hormonlar E) Enzimler

18-Bir hayvan hücresi aşağıdakilerden hangisiyle bitki hücresinden ayrılır?

 

A) Selüloz çeperin varlığıyla 

B) Renk verici plastidlerin bulunmasıyla

C) Küçük kofulların varlığıyla 

D) Köşeli bir hücre şekline sahip olmasıyla

E) Hücrelerinde nişasta bulunmasıyla

16-Aşağıdakilerden hangisi, çekirdekçik ile ilgili değildir?

 

A) Her hücre bölünmesinden sonra üretilir

B) Mitoz boyunca kendi kendini eşleme özelliğine sahiptir

C) Ribonükleoprotein tarafından çevrilmiştir

D) Fonksiyonu RNA ve bazı proteinleri sentezlemektir

E) Mitozda erir, görülmez olur

 

 

 

 

 

Soru 2.   I-Su

                 II-Fruktoz

                 III-Hormon

                 IV-Vitamin

                 V-Aminoasitler

        İnsanlarda kan yoluyla taşınan yukarıdaki moleküllerden  hangisi hücre zarının yapısına bağlı olarak geçebilme özelliğine sahip değildir? C

 

        A) I                                B) II                       C) III

 

        D) IV                             E) V

 

 

 

 

 

Soru 3.  I-Proteinler

                II-Yağlar

                III-Glikoproteinler

                IV-Selüloz çeper

        Hormonların özgüllüğü, organizma sistemini meydana getiren ve hücre zar yapısına katılan hangi moleküller tarafından gerçekleştirilir?                     D

 

A)      Yalnız I

B)      Yalnız II

C)      III ve IV

D)      Yalnız III

E)      II ve IV

Soru 4.  Aynı türe ait iki bireyde, aşağıdaki yapılardan hangisi farklılık gösterir?                             C

 

A)      Lizozom faaliyetleri

B)      Kromozom sayıları

C)      Sitoplazma miktarı

D)      Mitokondri faaliyetleri

E)      Hayatsal faaliyetleri

Soru  5.  Aşağıdaki organellerden hangileri yapısal olarak benzemelerine rağmen fonksiyonel olarak farklılık göstermektedir?      D

 

A)      Ribozom - Mitokondri

B)      Kloroplast - Ribozom

C)      Golgi aygıtı - Lizozom

D)      Kloroplast – Mitokondri

E)      Lizozom – Ribozom

 

 

 

 

Soru  6. 

Yukarıdaki grafikte bir bitkisel hücrede H2O ve buna bağlı olarak O2 değişimi miktarı verilmiştir. Buna göre  aşağıdaki hangi organelin hücrede varlığını açıklayabili-riz?  D

 

A)      Ribozom

B)      Mitokondri

C)      Lizozom

D)      Kloroplast

E)      Golgi aygıtı

 

 

 

Soru 7.  Aşağıdaki organellerden hangisi koful yapısına katılmaz?      B

 

A)      Endoplazmik Retikulum

B)      Mitokondri

C)      Hücre zarı

D)      Lizozom

E)      Çekirdek zarı

 

 

 

 

 

1-

                               I.           Kloroplast

                             II.           Mitokondri

                          III.           Sentrozom

                           IV.           Çekirdek

Yukarıda verilen hücre organellerinin hangilerinde DNA bulunur?

A.    Yalnız IV

B.     I ve II

C.    II ve III

D.    I, II ve III

E.   I, II, III ve IV

2-Yapı ile görev ilişkisi aşağıdaki hangi çiftte yanlış verilmiştir?

A.    Çekirdek-Kalıtım

B.     Golgi aygıtı-Kompleks molekülleri parçalama

C.    Kloroplast-Glikoz sentezi

D.    Mitokondri-ATP sentezi

E.     Hücre zarı-Osmoz

3-Hücre zarının yapısında kimyasal bakımından aşağıdaki hangi molekül bulunmaz?

A.    Protein

B.     Lipid

C.    Selüloz

D.    Glikolipid

E.     Gikoprotein

4-Aşağıdaki organellerden hangisinde, zar bulunmaz?

A.    Kloroplast

B.     Mitokondri

C.    Çekirdek

D.    Çekirdekçik

E.     Lizozom

5-Ökaryot bir hücrede aşağıdaki hangi organel bulunmaz?

A.    Sentrozom

B.     Kloroplast

C.    Mezozom

D.    Çekirdek

E.     Kontraktil koful

6-Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A.    Hücre çeperi

B.     Plastid

C.    Kloroplast

D.    Büyük koful

E.     Hücre zarı

7-Bez hücrelerinde sayısı en fazla olan organel aşağıdakilerden hangisidir?

A.    Mitokondri

B.     Kromoplast

C.    Lizozom

D.    Golgi aygıtı

E.     Çekirdek

8-Aşağıdaki hangi hücre organelinde inorganik maddeler organik maddeye dönüşebilir?

A.    Lizozom

B.     Kloroplast

C.    Mitokondri

D.    Sentrozom

E.     Koful

9-Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıda verilenlerin hangisi bulunmaz?

A.    Pinositoz cebi

B.     Ribozom

C.    Lökoplast

D.    Çekirdekçik

E.     Selüloz çeper

10-Aşağıdakilerin hangisi, kromozomlara ilişkin yanlış bir ifadedir?

A.    DNA, RNA ve proteinden yapılmıştır.

B.     Prokaryot hücrelerde sitoplazmaya dağılmış haldedir.

C.    Vücut hücrelerinde 2n sayıda bulunur.

D.    Ökaryot hücrelerde çekirdek bölgesinde bulunur

E.     Aynı türün bireylerinin hücrelerinde sayıları farklıdır

11-Aşağıdakilerin hangisinin hücrelerinde büyük kofullara rastlanır?

A.    Epitel

B.     Kan

C.    Amip

D.    Paramesyum

E.     Soğan zarı

12-Aşağıdakilerden hangisi, mitokondri için doğru değildir?

A.    Kendini eşleyebilir, bölünüp çoğalabilir

B.     Kendine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır

C.    Sayısı ve büyüklüğü hücrelere göre değişir

D.    Ökaryot hücrelerde bulunmaz

E.     Enerji tüketen hücrelerde sayıları fazladır

13-Bir karaciğer hücresinde bütün mitokondrilerin görev yapması engellenseydi aşağıdakilerden hangisi meydana gelirdi?

A.    Protein sentezi dururdu

B.     Fermantasyon yapılamazdı

C.    Vitaminler hücre zarından geçemezdi

D.    Madde depolama azalırdı

E.     Plazmoliz gerçekleşmezdi

14-Aşağıdaki organellerin hangisi, karşısındaki yapıları içermez?

A.    Ribozom-RNA, protein

B.     Mitokondri-DNA, RNA, ribozom

C.    Çekirdekçik-RNA, protein

D.    Kromozom-DNA, RNA, protein

E.     Koful-DNA, lizozom, protein

15-Aşağıda belirtilen hücresel yapılardan hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?

A.    Hücre zarı-difüzyon-madde geçişi

B.     Çekirdek-DNA eşlenmesi-kalıtım

C.    Mitokondri-solunum-ATP sentezi

D.    Ribozom-nükleotit sentezi-amino asit taşıma

E.     Kloroplast-fotosentez-glikoz sentezi

16-Aşağıdakilerden hangisi, çekirdekçik ile ilgili değildir?

A.    Her hücre bölünmesinden sonra üretilir

B.     Mitoz boyunca kendi kendini eşleme özelliğine sahiptir

C.    Ribonükleoprotein tarafından çevrilmiştir

D.    Fonksiyonu RNA ve bazı proteinleri sentezlemektir

E.     Mitozda erir, görülmez olur

17-Lizozomlarda aşağıdakilerin hangisi yüksek oranda bulunur?

A.    Klorofil

B.     DNA az

C.    Ribozomlar

D.    Hormonlar

E.     Enzimler

18-Bir hayvan hücresi aşağıdakilerden hangisiyle bitki hücresinden ayrılır?

A.    Selüloz çeperin varlığıyla

B.     Renk verici plastidlerin bulunmasıyla

C.    Küçük kofulların varlığıyla

D.    Köşeli bir hücre şekline sahip olmasıyla

E.     Hücrelerinde nişasta bulunmasıyla

19-Oksijenli solunum yapan bir yaprak hücresinde, çevreden alınan oksijen moleküllerini suya dönüştüren organel aşağıdakilerden hangisidir?

A.    Kloroplast

B.     Lökoplast

C.    Kromoplast

D.    Mitokondri

E.     Lizozom

20-Hücrenin dışında kullanılmak için protein sentezi nerede yapılır?

A.    Mitokondri

B.     Serbest ribozomlar

C.    Çekirdekçik

D.    Granülsüz endoplazmik retikulum

E.     Granüllü endoplazmik retikulum

 

 1-

I. Kloroplast

II. Mitokondri

III. Sentrozom

IV. Çekirdek

 

Yukarıda verilen hücre organellerinin hangilerinde DNA bulunur?

 

A) Yalnız IV         B) I ve II          C) II ve III 

 

D) I, II ve III      E) I, II, III ve IV

 

 

41-Çekirdeği çıkarılmış bir amibin canlılığını devam ettirmemesi hangi etkinliğin gerçekleştirilmemesi ile açıklanır?

 

A) Madde depolama 

B) Protein sentezi 

C) Madde alış verişi

D) Enerji üretme 

E)Hücre içi sindirim

 

2-Yapı ile görev ilişkisi aşağıdaki hangi çiftte yanlış verilmiştir?

 

A) Çekirdek-Kalıtım 

B) Golgi aygıtı-Kompleks molekülleri parçalama

C) Kloroplast-Glikoz sentezi 

D) Mitokondri-ATP sentezi 

E) Hücre zarı-Osmoz

42-Yara olan kısmı onaran deri altı dokusundaki hücrelerde aşağıdakilerden

 

hangisi farklı olamaz?

 

A) Ribozom sayısı 

B) Mitokondri sayısı 

C) Koful sayısı

D)Sitoplazma miktarı 

E) DNA’nın nitelik ve niceliği

 

4-Aşağıdaki organellerden hangisinde, zar bulunmaz?

 

A) Kloroplast      

B) Mitokondri 

C) Çekirdek 

D) Çekirdekçik 

E) Lizozom

HÜCRE TEST - 1


Kloroplast
Mitokondri
Sentrozom
Çekirdek
1-Yukarıda verilen hücre organellerinin hangilerinde DNA bulunur?

A) Yalnız IV
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I , II, III ve IV

2-Yapı ile görev ilişkisi aşağıdaki hangi çiftte yanlış verilmiştir?

A) Çekirdek-Kalıtım
B) Golgi aygıtı-Kompleks molekülleri parçalama
C) Kloroplast-Glikoz sentezi
D) Mitokondri-ATP sentezi
E) Hücre zarı-Osmoz


3-Hücre zarının yapısında kimyasal bakımından aşağıdaki hangi molekül bulunmaz?

A) Protein
B) Lipid
C) Selüloz
D) Glikolipid
E) Gikoprotein


4-Aşağıdaki organellerden hangisinde, zar bulunmaz?

A) Kloroplast
B) Mitokondri
C) Çekirdek
D) Çekirdekçik
E) Lizozom

5-Ökaryot bir hücrede aşağıdaki hangi organel bulunmaz?

A) Sentrozom
B) Kloroplast
C) Mezozom
D) Çekirdek
E) Kontraktil koful


6-Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücre çeperi
B) Plastid
C) Kloroplast
D) Büyük koful
E) Hücre zar

ı
7-Bez hücrelerinde sayısı en fazla olan organel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mitokondri
B) Kromoplast
C) Lizozom
D) Golgi aygıtı
E) Çekirdek


8-Aşağıdaki hangi hücre organelinde inorganik maddeler organik maddeye dönüşebilir?

A) Lizozom
B) Kloroplast
C)Mitokondri
D) Sentrozom
E) Koful

 

9-Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıda verilenlerin hangisi bulunmaz?

A) Pinositoz cebi
B) Ribozom
C) Lökoplast
D) Çekirdekçik
E) Selüloz çeper

 

10-Aşağıdakilerin hangisi, kromozomlara ilişkin yanlış bir ifadedir?

A) DNA, RNA ve proteinden yapılmıştır.
B) Prokaryot hücrelerde sitoplazmaya dağılmış haldedir.
C) Vücut hücrelerinde 2n sayıda bulunur.
D) Ökaryot hücrelerde çekirdek bölgesinde bulunur
E) Aynı türün bireylerinin hücrelerinde sayıları farklıdır

 

HÜCRE TEST - 2

1-Aşağıdakilerin hangisinin hücrelerinde büyük kofullara rastlanır?

A) Epitel
B) Kan
C) Amip
D) Paramesyum
E) Soğan zarı

 

2-Aşağıdakilerden hangisi, mitokondri için doğru değildir?

A) Kendini eşleyebilir, bölünüp çoğalabilir
B) Kendine ait DNA, RNA ve ribozomları vardır
C) Sayısı ve büyüklüğü hücrelere göre değişir
D) Ökaryot hücrelerde bulunmaz
E) Enerji tüketen hücrelerde sayıları fazladır

 

3-Bir karaciğer hücresinde bütün mitokondrilerin görev yapması engellenseydi aşağıdakilerden hangisi meydana gelirdi?

A) Protein sentezi dururdu
B) Fermantasyon yapılamazdı
C) Vitaminler hücre zarından geçemezdi
D) Madde depolama azalırdı
E) Plazmoliz gerçekleşmezdi

 

4-Aşağıdaki organellerin hangisi, karşısındaki yapıları içermez?

A) Ribozom-RNA, protein
B) Mitokondri-DNA, RNA, ribozom
C) Çekirdekçik-RNA, protein
D) Kromozom-DNA, RNA, protein
E) Koful-DNA, lizozom, protein

 

5-Aşağıda belirtilen hücresel yapılardan hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?

A) Hücre zarı-difüzyon-madde geçişi
B) Çekirdek-DNA eşlenmesi-kalıtım
C) Mitokondri-solunum-ATP sentezi
D) Ribozom-nükleotit sentezi-amino asit taşıma
E) Kloroplast-fotosentez-glikoz sentezi

 

6-Aşağıdakilerden hangisi, çekirdekçik ile ilgili değildir?

A) Her hücre bölünmesinden sonra üretilir
B) Mitoz boyunca kendi kendini eşleme özelliğine sahiptir
C) Ribonükleoprotein tarafından çevrilmiştir
D) Fonksiyonu RNA ve bazı proteinleri sentezlemektir
E) Mitozda erir, görülmez olur

 

7-Lizozomlarda aşağıdakilerin hangisi yüksek oranda bulunur?

A) Klorofil
B) DNA az
C) Ribozomlar
D) Hormonlar
E) Enzimler

 

8-Bir hayvan hücresi aşağıdakilerden hangisiyle bitki hücresinden ayrılır?

A) Selüloz çeperin varlığıyla
B) Renk verici plastidlerin bulunmasıyla
C) Küçük kofulların varlığıyla
D) Köşeli bir hücre şekline sahip olmasıyla
E) Hücrelerinde nişasta bulunmasıyla

 

9-Oksijenli solunum yapan bir yaprak hücresinde, çevreden alınan oksijen moleküllerini suya dönüştüren organel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kloroplast
B) Lökoplast
C) Kromoplast
D) Mitokondri
E) Lizozom

 

10-Hücrenin dışında kullanılmak için protein sentezi nerede yapılır?

A) Mitokondri
B) Serbest ribozomlar
C) Çekirdekçik
D) Granülsüz endoplazmik retikulum
E) Granüllü endoplazmik retikulum

HÜCRE TEST - 3

1. Canlı hücrelerdeki bazı reaksiyonlar ve organeller hücrenin yapısı ve çeşidinin tespit edilmesini sağlar.
Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi hücre yapısı ve çeşidi hakkında kesin bilgi vermez?

A) Kloroplastlarda glikoz üretilmesi
B) Sentrozomların iğ iplerini oluşturması
C) Ribozomda proteinlerin sentezlenmesi
D) Glikozların nişasta şeklinde depolanması
E) Selüloz çeperin oluşturulması

2. Bir bitki hücresindeki kloroplast organellerinde;
I. Amino asitlerden protein sentezlenmesi
II. Karbondioksit üretilmesi
III. DNA molekülünün eşlenmesi
IV. Selüloz çeperin oluşturulması
olaylarından hangileri gerçekleştirilebilir?

A) I ye II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve III
E) II ve IV

3. Aşağıdaki organellerden hangileri yapı bakımından birbirlerine daha çok benzer özellik taşır?

A) Ribozom - Sentrozom
B) Koful - Ribozom
C) Mitokondri - Kloroplast
D) Sentrozom - Endoplazmik retikulum
E) Lizozom - Ribozom

4. Ökaryot hücre yapısına sahip hayvan hücrelerinde;
I. RNA
II. DNA
III. Sentrozom
IV. Ribozom
moleküllerinden hangileri çekirdeğin içinde bulunmaz?

A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) Yalnız III

5. Bitki hücrelerinde bulunan kloroplast ve kromoplast plastitlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) ATP üretimi gerçekleştirme
B) Işık enerjisini kullanma
C) Nişasta depolama
D) Bitkiye renk verme
E) Glikoz üretme

6. Hücre zarının yapısına katılan glikoprotein moleküllerinin sentezinde;
I. Ribozom
II. Sentrozom
III. Çekirdek
yapılarından hangileri görev yapmaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

7. Bir hücrede mitokondri sayısını belirlemede;
I. Hücre büyüklüğü
II. Hücrenin enerji gereksinimi
III. Hücrenin bitki ya da hayvan hücresi olması
IV. Hücredeki depo karbonhidrat çeşidi
ifadelerinden hangileri ölçü olarak kabul edilebilir?

A) l, II ve IV
B) II ve IV
C) Yalnız II
D) II ve III
E) Yalnız IV

8.
I. Hücre zarı
II. Mitokondri
III. Lizozom
IV. Ribozom
V. Sentrozom
Yukarıda verilen yapılardan hangileri bütün hücrelerde bulunur?

A) I, III ve IV
B) I ve IV
C) II ve V
D) III ve V
E) I, II ve IV

Soru 1.  Hücreler→Dokular→OrganlarOrganizma→ Sistem

        şemaya bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisinin yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz.                           E

 

A)      En küçük yapı birimi hücredir.

B)      Organizma dokular bütünlüğüdür.

C)      Dokular benzer hücrelerden meydana gelir.

D)      Her organ farklı dokulardan oluşur.

E)      Her doku hücresi kalıtsal farklılığa sahiptir.

 

 

Soru 9.   I-Kloroplast

                II-Ribozom

                III-Mitokondri

                IV-Selüloz çeper

                V-Sentrozom

        Yukarıdaki organellerden hangisi kesinlikle bitkisel hücrede bulunmaz?     E

 

        A) I                                B) II                       C) III

 

        D) IV                             E) V

 

6. "Birim zar" ve "Sıvı mozaik model"lerine göre hücresel zarlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ? 6. D
A) Zarlarda görülen asimetri; periferal proteinlerin miktar farkının bir sonucudur
B) Zarların yapı ve işlev farklılıkları zar proteinlerinin çeşitliliğine, yerlerine ve dağılışlarına bağlıdır
C) Birim zar kalınlığı plazma zarında hücre içi zarlardan daha fazladır
D) Elektron mikroskobunda dışta görülen iki yoğun bant lipit ortadaki açık bant ise proteinlerden oluşmuştur
E) Glikoproteinler hücre zarının dış yüzeyinde bulunur

8. Mitokondride protein sentezi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 8. A A) Mitokondri ribozomlarının yapısal proteinlerinin çoğu çekirdekte sentezlenir
B) Mitokondri proteinlerinin büyük bir çoğunluğu hücre çekirdeğindeki DNA ile kodlanır
C) Mitokondri rRNA'ları mitokondri DNA'sı tarafından sentezlenir
D) Mitokondri ribozomlarının yapısal proteinlerinin çoğu sitoplazmada sentezlenir
E) Mitokondri DNA'sı organel içindeki proteinlerin ancak %10-15 kadarını şifrelemeye yeterlidir

1. Canlı hücrelerdeki bazı reaksiyonlar ve organeller hücrenin yapısı ve çeşidinin tespit edilmesini sağlar.
Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi hücre yapısı ve çeşidi hakkında kesin bilgi vermez?

A) Kloroplastlarda glikoz üretilmesi
B) Sentrozomların iğ iplerini oluşturması
C) Ribozomda proteinlerin sentezlenmesi
D) Glikozların nişasta şeklinde depolanması
E) Selüloz çeperin oluşturulması

2. Bir bitki hücresindeki kloroplast organellerinde;
I. Amino asitlerden protein sentezlenmesi
II. Karbondioksit üretilmesi
III. DNA molekülünün eşlenmesi
IV. Selüloz çeperin oluşturulması
olaylarından hangileri gerçekleştirilebilir?

A) I ye II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve III
E) II ve IV

3. Aşağıdaki organellerden hangileri yapı bakımından birbirlerine daha çok benzer özellik taşır?

A) Ribozom - Sentrozom
B) Koful - Ribozom
C) Mitokondri - Kloroplast
D) Sentrozom - Endoplazmik retikulum
E) Lizozom - Ribozom

4. Ökaryot hücre yapısına sahip hayvan hücrelerinde;
I. RNA
II. DNA
III. Sentrozom
IV. Ribozom
moleküllerinden hangileri çekirdeğin içinde bulunmaz?

A) I ve III
B) II ve III
C) III ve IV
D) I, II ve IV
E) Yalnız III

5. Bitki hücrelerinde bulunan kloroplast ve kromoplast plastitlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) ATP üretimi gerçekleştirme
B) Işık enerjisini kullanma
C) Nişasta depolama
D) Bitkiye renk verme
E) Glikoz üretme

6. Hücre zarının yapısına katılan glikoprotein moleküllerinin sentezinde;
I. Ribozom
II. Sentrozom
III. Çekirdek
yapılarından hangileri görev yapmaz?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

7. Bir hücrede mitokondri sayısını belirlemede;
I. Hücre büyüklüğü
II. Hücrenin enerji gereksinimi
III. Hücrenin bitki ya da hayvan hücresi olması
IV. Hücredeki depo karbonhidrat çeşidi
ifadelerinden hangileri ölçü olarak kabul edilebilir?

A) l, II ve IV
B) II ve IV
C) Yalnız II
D) II ve III
E) Yalnız IV

8.
I. Hücre zarı
II. Mitokondri
III. Lizozom
IV. Ribozom
V. Sentrozom
Yukarıda verilen yapılardan hangileri bütün hücrelerde bulunur?

A) I, III ve IV
B) I ve IV
C) II ve V
D) III ve V
E) I, II ve IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÜCRE METABOLİZMASI VE MADDE TAŞIMA

1-Aşağıdaki biyokimyasal reaksiyonlardan hangisi Katabolik reaksiyondur?

A) Aminoasitlerin birleşerek proteinleri oluşturması

B) ADP + Fosfat + Enerji ® ATP + H2O

C) Glikozların birleşerek nişastayı oluşturması

D) C6H12O6 + 6O2 ------ ® 6CO2 + 6H2O + Enerji

E) 6CO2+12H2O+Enerji --------® C6H12O6+6O2+ 6H2O

 

2. Bir bitki hücresi hipertonik bir çözeltiye konulduğunda ilk olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? 2 C A) Hücre porlarının kapanması
B) Hücrenin patlaması
C) Plazmoliz
D) Ozmotik basıncın dengelenmesi
E) Metabolik işlevlerin durması

3. Bitki hücresindeki turgor basıncı;
I. Hücrenin fazla su alarak şişmesidir.
II. Hücreye bir şekil kazandırır.
III. Gövdenin dik durmasını sağlar.

ile ilgili verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) I ve II
D) II ve III 
E) I, II ve III

 4. Hücre zarının canlı olduğu:

I. Enzim kullanmasına
II. Enerji harcanmasına
III. Protein ve yağdan yapılmış olması

verilen özelliklerden hangilerine bakılarak anlaşılabilir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III 
E) I ve III

5.

Yandaki grafiğe bakarak aşağıdakiler den hangisini söylemek doğru olur?

 

 

 A) A hücresi aktif taşıma yapmıştır.
B) A hücresi az yoğun bir ortama konmuştur.
C) B hücresi deplazmoliz olmuştur.
D) A hücresi hemoliz olmuştur.
E) B hücresi yoğun bir ortama konmuştur.

6. I. Fagositoz
II. Difüzyon
III. Aktif taşıma
IV. Ekzositoz

Yukarıdakilerden hangisi hem bitki hem de hayvan hücrelerinde görülür?                 C

A) I ve II
B) II ve III 
C) II, III ve IV
D) II ve IV               
E) I, II, III ve IV

 7. Aşağıdakilerden hangisi turgor basıncı ile gerçekleşmez?

A) Stomaların açılıp kapanması
B) Otsu bitkilerin dik durması
C) Küstüm otuna dokununca yaprakların kapanmas ı
D) Bir ağaç gövdesinin dik durması
E) Böcek yiyen bitkilerde yaprakların kapanması

8.

 Yandaki şekil x moleküllerinin zardan geçişini göstermektedir.


X molekülü ve madde taşınımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) X maddesi zardaki deliklerden geçebilir büyüklüktedir.
B) Bu geçişmede enerji harcanmaz.
C) Geçişrne her iki yanda dengeleninceye kadar devam eder.
D) Bu geçişmede enzim kullanılmaz.
E) Sadece canlı hücrede gözlenen bir olaydır.

9. Bira mayasında ihtiyaç duyulan bir besin monomerinin hücre içerisine alınamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bira mayasında mitokondri bulunması
B) Çekirdek taşıması
C) Bira mayasının ölü olması
D) Besin monomerinin hücre içinde az olması
E) Besin monomerinin suda çözünür olması

10. Aşağıdaki şekilde aynı bitkinin farklı iki dokusundan alınan hücrelerin durumları şematize edilmiştir.

 

Bu iki hücre ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I numaralı hücre genç bir bitki hücresidir.
B) Metabolizma hızı yüksek olan hücre II numaralı hücredir.
C) II numaralı hücredeki sitoplazma miktarı azalmıştır.
D) Büyüme hızı I numaralı hücrede daha fazladır.
E) Metabolik artıkların birikimi II numaralı hücre de daha fazladır.

11. Az yoğun ortama konulan bitki ve hayvan hücrelerinden bitki hücresinin turgorlu hale geçtiği hayvan hücresinin ise hemoliz olduğu görülür.
Bu farklılığın n önemli sebebi nedir?

A) Hayvan hücresinin güçsüz olması
B) Bitki hücresinin dışında çeper olması
C) Bitki hücresi zarının çok kalın olması
D) Bitki hücresinde kloroplast olması
E) Bitki hücresinde koful olması

12. Aşağıdakilerden hangisi bir “ekzositoz”dur?

A) Kurbağalarda kuyruğun lizozom enzimi ile kopartılması
B) Na ve K gibi zardaki deliklerden geçemeyen eriyiklerin sitoplazmaya alınması
C) Yıpranan kısımların onarılarak eski haline getirilmesi
D) Golgi cisimciğinden oluşan salgının zardan dışarı atılması
E) Ribozomda aminoasitlerin peptit bağları ile birleştirilmesi

13. I. Difüzyon
II. Aktif taşıma
III. Pinositoz

Hücre zarından madde alış verişi ile ilgili verilenlerden hangisinde, yoğunluk farkı etkili değildir?               B

A) Yalnız II
B) Yalnız III             
C) I ve II
D) I ve III 
E) II ve III

14. – Fagositoz
-Aktif taşıma
-Osmoz

Yukarıdaki olayları gerçekleştirebilen bir hücre ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Canlı bir hücredir.
B) Karbondioksit kullanılabilir özelliktedir.
C) Oksijen kullanarak enerji üretebilir.
D) Sitoplazmasında ribozom bulundurur.
E) Bu hücre kendi başına çoğalabilir.

15. Bir molekülün hücre dışındaki konsantrasyonu hücre içine göre çok azdır.
Bu molekülün hücreye alınması devam ediyorsa bununla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bu olay sırasında enerji harcanır.
B) Bu bir aktif taşıma olayıdır.
C) Enzimler kullanılır.
D) Isıyı ne kadar çok arttırırsak molekülün alınması o kadar hızlı olur.
E) Bu olay ancak canlı hücrede görülebili

16. Yandaki grafik az yoğun ortama konulan bir bitki hücresindeki değişmeyi göstermektedir.

Buna göre x neyi göstermektedir?              

 

A) Osmotik basıncı
B) Turgor basıncını
C) Emme basıncını
D) Terleme basıncını
E) Kök basıncını

17.

   Yukarıdaki deney düzeneği ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) II sütunda sıvı miktarı artar.
B) I. sütunda sıvı miktarı azalır.
C) Saf suyun bir kısmı diğer tarafa geçer.
D) Sıvı dengesi bozulmaz.
E) II. sütunda madde yoğunluğu azalır.

180. Bir kavanozdaki suyun her 50 mI. sine 5 mI. iyot çözeltisi damlatılıyor. İçinde nişasta çözeltisi ile 20 damla % 80lik glikoz çözeltisi bulunan bir bağırsak parçası bu kavanoza daldırılıyor.

 

Bir süre sonra bu deney kabında aşağıdaki değişikliklerden hangisinin olması beklenir?

A) Bağırsak dışındaki suyun maviye boyanması
B) Nişasta moleküllerinin bağırsak dışına çıkması
C) Bağırsak içinde su konsantrasyonunun azalması
D) Bağırsak dışındaki su konsantrasyonunun çoğalması
E) yol moleküllerinin bağırsak içine girmesi

19. Su kaybetmekte olan bir bitki hücresi mikroskopla gözlendiğinde, bir hayvan hücresine göre daha az küçülür.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hücre zarının esnek olmaması
B) Kofulların büyük olması
C) Hücre zarlarında porların bulunması
D) Hücre çeperinin selüloz olması
E) Sitoplazmanın fazla su tutması

20. Terliksi hayvan kültürüne kongo kırmızısı ile boyanmış bira mayası süspansiyonu konuyor. Terliksi hayvanların önce kırmızı renge boyanan besin kofullarının bir iki dakika sonra mavileştiği gözleniyor.

Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin mey dana geldiğine bir kanıttır? (Kongo kırmızısı bazik ortamda kırmızı, asitli ortamda mavi renk alır.)

A) Glikojenin glikoza yıkılmasına
B) Yağların sentezlenmesine
C) Sakkarozun parçalanmasına
D) Proteinlerin sindirimine
E) Selülozun basit birimlere ayrılmasına

 21. Saf su dolu kabın içine bir bağırsak parçası daldırılıyor. Bağırsak parçasının içinde, M maddesi ile M maddesini parçalayan bir enzim bulunuyor. Bir gün sonra kaptaki su inceleniyor ve içinde sadece X maddesi bulunduğu belirleniyor.

 

Bu gözlemlere dayanarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) X maddesi M enzimi ile parçalanır.
B) M maddesi bağırsak içerisinde yıkılır.
C) X maddesi M maddesinin yapıtaşıdır.
D) X maddesi bağırsak duvarını geçme özelliği taşır.
E) M maddesinin molekül yapısı, X maddesinin kinden büyüktür.

22. Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıdakilerden hangisinde verilenlerin her ikisi de bulunur?

A) Kromoplast ve sentrozom
B) Ribozom ve mitokondri
C) Pinositoz cebi ve selüloz çeper
D) Lignin ve vurgan (kontraktil) koful
E) Glikojen ve lökoplast

23. Bir hücrenin bir molekülü pasif taşıma (difüzyon) ile içine alamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Hücrede ATP miktarının az olması.
B) Hücrede ilgili enzimin bulunmaması.
C) Molekülün hücre içindeki derişiminin az olması.
D) Molekülün suda çözünebilir olması.
E) Molekülün yapısının büyük olması.

24 I. Karbondioksit ve su

II. Amino asitler

III. Madensel tuzlar

IV. Glikoz

Yukarıdaki maddelerden hangileri hücre zarından aktif taşımayla alınmazlar?     A

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve III

D) II ve IV

E) III ve IV

25- I. Terliksi hayvanın fazla su kaybetmesi

II. Terliksi hayvanın fazla tuz kaybetmesi

III Fazla miktarda suyun terliksi hayvana girmesi

IV. Fazla miktarda tuzun terliksi hayvana girmesi 

Denizde yaşayan bir paramesyum’un havuz suyuna konunca ölmesi,

yukarıdaki olaylardan hangisiyle açıklanabilir?

A) I ve II             B) Yalnız III       C) II ve III         

D) I ve IV           E) III ve IV

26-Tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılarda, vücut içerisine giren fazla suyu toplayarak, küçük kanalcıklar aracılığıyla dışarıya atan organel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Besin kofulu            B) Golgi cisimciği

C) Endoplazmik retikulum         D) Kontraktil koful

E) Hücre anüsü

27. Bir hücre aktif taşıma yapamıyorsa hangi hücre organelinin faaliyeti durmuş olabilir?
A)  Mitokondri             B)  Golgi                C)  Kromoplast
D)  Sentrozom              E)  Endoplazmik retikulum

28.  Fagositoz olayı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?
A)       Hayvan hücrelerinde görülür
B)      Bitki hücrelerinin çeperlerinde görülür
C)      Bu olay sırasında  hücre zarında çıkıntılar oluşur
D)      Fagositoz ile hücre mikrop alabilir
E)       Fagositoz ile hücre içine katı besinler alınır

29. Bir bitki hücresi hipertonik bir çözeltiye konulduğunda ilk olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Hücre porlarının kapanması
B) Hücrenin patlaması
C) Plazmoliz
D) Ozmotik basıncın dengelenmesi
E) Metabolik işlevlerin durması

30. Kolaylaştırılmış difüzyon ile aktif taşıma için aşağıda verilerden hangisi doğrudur?
A) İkisinde de enerji harcanır
B) İkisinde de enerjiye ihtiyaç yoktur
C) İkisinde de taşıyıcı proteinler rol oynar
D) İkisinde de taşınan madde yüksek konsantrasyonlu ortamdan düşük konsantrasyonlu ortama taşınır
E) Hiçbiri

 cevap     C

31. Hücrelerde gerçekleşen madde alış verişini sağlayan olaylardan;

 

 I. Aktif Taşıma         II. Difüzyon         III. Pinositoz                    IV.  Osmoz  V. Fagositoz  

Hangilerinde ATP( Hücresel Enerji) harcanmaz ?

A) I-IV ve V          B) II ve IV          C) I – II ve IV                        D) III-IV ve V  E) I ve V

Cevap : B

 

32.Yoğun tuz çözeltisine konan terliksi hayvanın ölmesi,

aşağıdaki olaylardan hangisinin sonucudur?          D

A) Fazla miktarda tuzun terliksi hayvana girmesi.

B)Fazla miktarda suyun terliksi hayvana girmesi.

C)Tuzun hücre zarını eritmesi.

D)Terliksi hayvanın fazla su kaybetmesi.

E)Terliksi hayvanın tuzlu sudan yeterli oksijen alamama

 

33.Bulundukları ortamla osmotik denge halinde bulunan

hücreler bir süre sonra içlerindeki glikoz moleküllerini nişasta taneciklerine dönüştürdüklerinde aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?                             (1981 – ÖYS)

A) Turgor durumuna geçmeleri       B)Fazla basınçtan ölmeleri

C)Hücrelerin büyümeleri        D)Dış ortama su vermeleri

E)Osmotik dengenin bozulmaması

 

34.Su kaybetmekte olan bir bitki hücresi mikroskopla gözlendiğinde, bir hayvan hücresine göre daha az küçülür.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?   (1984 – ÖSS)

A) Hücre zarının esnek olması

B)Kofulların büyük olması

C)Hücre zarında porların bulunması

D)Hücre çeperinin selüloz olması

E)Sitoplazmanın fazla su tutması

 

35.Mikroskopta incelenmekte olan alyuvarların bulunduğu ortama aşağıdakilerden hangisinin verilmesi, onların hemolizine (şişerek patlamasına) neden olur?              1987 – ÖSS)

A) Karbonhidratları parçalama özelliğindeki bir maddenin.

B)Arı suyun.

C)Pıhtılaşmayı hızlandırıcı bir maddenin.

D)Tuz çözeltisinin.

E)Glikoz çözeltisinin.

 

36.Bir hücrenin bir molekülü pasif taşıma(difüzyon) ile içine alamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?                    1994 – ÖSS)

A) Hücrede ATP miktarının az olması.

B)Hücrede ilgili enzimin bulunmaması.

C)Molekülün hücre içindeki derişiminin az olması.

D)Molekülün suda çözünebilir olması.

E)Molekülün yapısının büyük olması.

 

37.Canlıdan alınan bir dokunun, canlılığını bir süre koruyabilmesi için aşağıdaki ortamlardan hangisinde saklanması  gerekir?                                                                                              (1994 – ÖSS)

A) Arı suda          B)Glikojen içeren suda         C)Protein içeren suda D)İzotonik tuz çözeltisinde       E)         Alkol çözeltisinde.

 

38.Karasal bitki ve hayvanların vücut içi osmotik basıncı genel olarak  2 atmosfere kadar çıkabilir.  Özel yaşam alanlarına uyum yapmış olan canlı türlerinde ise vücut içi osmotik basınç, farklı özellikler gösterebilir.

I.Tuzlu göl kenarları       II.Dere kenarları.      III.Nemli orman altları

gibi özel yaşam alanlarının hangilerine uyum yapmış olan canlı türlerinde vücut içi osmotik basıncın  2 atmosferden çok yüksek olması beklenir? (1991 – ÖSS)

A) Yalnız I    B) Yalnız II    C) Yalnız III       D) I – II      E) II – III

39.Suda çözünmeyen  bir boya maddesi, mikroskopla incelenmekte olan bir terliksi hayvanın bulunduğu ortama eklenmiştir.

Bir süre sonra, terliksi hayvanda boyanın,

I.Boşaltım kofullarıyla dış ortama atılması.    II.Besin kofuluna alınması

III.Difüzyonla dış ortama atılması                                               IV.Sitoplazmanın her yerine yayılması                                               olaylarından hangileri gerçekleşir?                           (1995 – ÖSS)

A) Yalnız I           B) Yalnız II          C) I ve IV

D) II ve III           E) II ve IV           

 

40.Hücre içi glikoz konsantrasyonları  %3  olan değişik tipteki  A  ve  B  hücreleri, glikoz konsantrasyonları  %1  olan iki ayrı çözeltiye konuyor. Bir süre sonra  A  hücresinin konduğu çözeltinin glikoz konsantrasyonu azalırken  B  hücresinin konduğu çözeltininki artıyor.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?(1975)

A) A  hücresinden dışarıya difüzyonla su çıkmıştır.

B) B  hücresinden dışarıya difüzyonla su çıkmıştır.

C) B  hücresi aktif taşıma ile glikoz almıştır.

D) A  hücresi aktif taşıma ile glikoz almıştır.

E) A  hücresine difüzyonla glikoz girmiştir.

 

41.Hücre zarından kolaylıkla geçebilen bir maddenin hücre içindeki konsantrasyonunun dış ortama oranla daha yüksek olduğu saptanıyor.

Bu duruma yol açan neden aşağıdakilerden hangisi olabilir?                                                                          (1979)

A) Difüzyon olayı              B)Aktif taşıma olayı     C)Osmoz olayı

D) Hücre zarının seçici geçirgen oluşu     E)Hücre zarının delikli oluşu.

 

42.Birim molekülleri (monomerleri) geçirebilen bir bağırsak zarı içine su, glikoz, protein, nişasta ve amino asit koyulup bağlanmış ve izotonik tuz çözeltisi içinde bir süre bekletilmiştir.

Bu sürenin sonunda,

I.  Glikoz      II.  Protein      III.  Nişasta   IV.  Amino asit

V.  Çözünmüş tuz

moleküllerinden, bulunduğu ortamdan diğerine difüzyonla geçebilenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?                                                                                          (1997 – ÖSS)               A) I, II ve III               B) I, III ve V        C) I, IV ve V

D) II, III ve IV     E) II, IV ve V

 

43.Tatlı sularda normal koşullarda yaşayan, kontraktil kofullu ökaryot bir hücrelide,

I.             ATP üretiminin azalması

II.           Hücre içi madde derişiminin artması

III.          Sindirim artıklarının kofullarda birikmesi

durumlarından hangileri, hücrenin aşırı su alarak pat-lamasına neden olmaz?                                         (1996 – ÖSS)

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) Yalnız III      D) I ve II      E) II ve III

44.Nötr kırmızısı ile boyanmış olan bira mayası süspansiyonu süzgeç kâğıdından süzüldüğünde, hücrelerden ayrılan Sıvıda renk verici maddenin hiç kalmadığı görülmüştür.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?   (1982 – ÖYS)

A) Bira mayası zarlarının geçirgen olması

B)Boya moleküllerinin küçük olması

C)Difüzyonla boyanın hücre içine girmesi

D)Hücrenin aktif taşıma ile boyayı içine alması

E)Boya moleküllerinin hareket halinde olması

 

45.Bitki köklerindeki emici tüyler ile çözünmüş madensel tuzlerın bulunduğu toprak sıvısı arasında yoğunluk farkı olmaması halinde, bitkinin madde alabilmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?                                          (1996 – ÖYS)

A) Osmoz             B) Kök basıncı    C) Difüzyon        

D) Odun borularının kılcallığı                         E) Aktif taşıma

 

46.Normal düzeyde tuz içeren topraklarda yetişen bitkilere tuz konsantrasyonu yüksek su verilmesi, aşağıdakilerden hangisine neden olur?         (1998 – ÖYS)

A) Toprak suyu ile kök hücreleri arasındaki difüzyon basınç farkının azalmaya başlamasına

B)Kökteki emici tüylerin deplazmoılize uğramasına

C)Topraktan bitki kök hücrelerine su geçişinin artmasına

D)Kök kabuk parankimasında turgor basıncının artmasına                      E)Bitkide transpirasyonun (terlemenin) artmasına

 

47.    Endositozla besin alan 3 amipten 1. si nişasta, 2. si yağ, 3. sü proteinle besleniyor.

 

         Sindirim olaylarını tamamlayan amipler kongo kırmızısı çözeltisine konursa hangisinin hücre stoplazması mavi renk alır?  (Kongo kırmızısı asitlerle mavi renk verir.)

 

A) Yalnız 1                                 B) 1 ve 2

C) Yalnız 3                                 D) 2 ve 3

                              E) 1, 2 ve 3

 

 

CEVABI.       D

 

48.          I. Glikozun CO2 + H2O’ya yıkımı

II. Nişastanın hidrolizi

III. Aminoasitlerden protein sentezlenmesi

IV. Nişasta depolanması

V. Glikozun enzimlerle etil alkole yıkımı

 

Yukarıda verilen anabolizma ve katabo- lizma olaylarından hangileri bütün canlı- larda görülebilecek bir olay değildir?

 

A) II, IV ve V                         B) I, II, IV ve V

C) III ve V                     D) IV ve V

                      E) I, II ve III

CEVABI       B

 

49.    İnsan hücrelerinde gerçekleşen katabolizma reaksiyonları sırasında H2O, CO2 ve azotlu artıklar oluşur.

 

Oluşan bu ürünlerden su aşağıda verilen yapılardan hangisi ile vücuttan uzaklaş- tırılmaz?

 

A) Böbrekler                              B) Akciğer

C) Bağırsaklar                           D) Karaciğer

        E) Deri

CEVABI       D

 

Soru 50  Tatlı sularda yaşayan basit yapılı bir hücrelilerde hücre içi  turgor basıncı aşağıdaki hangi özel organel ile dengelenir?        C

 

A)      Endoplazmik retikulum

B)      Lizozom

C)      Kontraktil Koful

D)      Golgi aygıtı

E)      Sentrozom

 

Soru 51.  Bir hücrede bulunduğu ortama göre madde konsantrasyonunun yüksek olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?       A

 

A)      Canlı olduğunu

B)      Mitokondri varlığını

C)      Koful varlığını

D)      Fotosentez yaptığını

E)      Solunum yaptığını

 

Soru 52.   I-İzotonik ortam

                   II-Hipotonik ortam

                   III-Hipertonik ortam

        Yukarıda verilen  ortamlardan hangisinde bir hayvansal hücrenin hemoliz olmasına sebep olur?        B

 

A)      Yalnız I

B)      Yalnız II

C)      Yalnız III

D)      III ve IV

E)      I ve III

 

Soru 53.   I-Sitoplazma miktarında artış

                   II-DNA eşlemesi

                   III-Ribozom sayısında artış

                   IV-Koful sayısında artış

        Bölünme için yukarıdaki olaylardan hangileri birbirine bağlı olarak gerçekleşme özelliğine sahiptir?    A

 

        A) I ve II                      B) I ve III             C) II ve III

       

        D) III ve IV                  E) II ve IV

 

54.    I. Tiroksin salgılanmasının artması

II. Kullanılan O2 miktarının artması

III. Kas faaliyetinin hızlanması

IV. Kalp atışının yavaşlaması

 

Yukarıdakilerden hangileri bir insanın metabolizma hızının artmasına sebep olan etkenlerdendir?

 

A) I ve IV            B) III ve IV         C) II ve IV

          D) I, II ve III        E) I, III ve IV

CEVABI    D

 

55. Mikroskopta incelenmekte olan hücrelerin bulunduğu ortama, aşağıdakilerden hangisini eklememiz gerekir ki hücrelerde plazmoliz görülsün?

A) Stoplazmaya eş yoğunlukta olan sıvıyı
B) Sindirim enzimleri içeren sıvıyı
C) Stoplazmaya göre hipotonik bir sıvıyı
D) Arı suyu
E) Yoğun tuzlu suya

 

56. İçinde nişasta, protein, yağ gibi moleküllerin bulunduğu bir ortama koyulan hücre, bu molekülleri;
I. Difüzyon      II. Aktif taşıma     III. Pinositoz     

olaylarından hangileri ile alabilir?
A) Yalnız I     B) Yalnız III     C) I ve II     D) II ve III     E) I, II ve III

57. Bir bitki hücresi hipertonik bir çözeltiye konulduğunda ilk olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Hücre porlarının kapanması
B) Hücrenin patlaması
C) Plazmoliz
D) Ozmotik basıncın dengelenmesi
E) Metabolik işlevlerin durması    C

58. Hücre zarından geçebilmeleri       II. Organik moleküller olmaları       III. Enerji gereksiniminde kullanılmaları      
şeklindeki özelliklerden hangileridir?
A) Yalnız I      B) Yalnız II      C) Yalnız III      D) I ve III      E) II ve III

59-Canlılarda görülen aşağıdaki olaylardan hangisi bir “katabolizma” reaksiyonudur?     C

A) Büyüme           B) Fotosentez       C) Hücresel solunum

D) ATP sentezi      E) Yaraların onarılması

 

60-Katabolik reaksiyonlardan sağlanan enerji yalnız nerede kullanılır?

A) Protein sentezinde.            B) Aktif taşımada.

C) Kas kasılmasında.             D) Hücre bölünmesinde.

E) ADP’nin ATP’ ye dönüştürülmesinde.

 

61-Aşağıdakilerden hangisi ekzergonik reaksiyondur?

A) Biyosentez                  B) Sinirsel iletim

C) ADP + P ® ATP + H2O          D) Glikoliz

E) Genetik bilgi aktarımı

 

Soru 2.   I-Su

                 II-Fruktoz

                 III-Hormon

                 IV-Vitamin

                 V-Aminoasitler

        İnsanlarda kan yoluyla taşınan yukarıdaki moleküllerden  hangisi hücre zarının yapısına bağlı olarak geçebilme özelliğine sahip değildir?

 

        A) I                                B) II                       C) III

 

        D) IV                             E) V

 

 

 

 

 

Soru 3.  I-Proteinler

                II-Yağlar

                III-Glikoproteinler

                IV-Selüloz çeper

        Hormonların özgüllüğü, organizma sistemini meydana getiren ve hücre zar yapısına katılan hangi moleküller tarafından gerçekleştirilir?

 

F)       Yalnız I

G)      Yalnız II

H)     III ve IV

İ)        Yalnız III

J)        II ve IV

 

 

 

 

 

Soru 4.  Aynı türe ait iki bireyde, aşağıdaki yapılardan hangisi farklılık gösterir?

 

F)       Lizozom faaliyetleri

G)      Kromozom sayıları

H)     Sitoplazma miktarı

İ)        Mitokondri faaliyetleri

J)        Hayatsal faaliyetleri

Soru  5.  Aşağıdaki organellerden hangileri yapısal olarak benzemelerine rağmen fonksiyonel olarak farklılık göstermektedir?

 

F)       Ribozom - Mitokondri

G)      Kloroplast - Ribozom

H)     Golgi aygıtı - Lizozom

İ)        Kloroplast – Mitokondri

J)        Lizozom – Ribozom

 

 

 

 

Soru  6. 

Yukarıdaki grafikte bir bitkisel hücrede H2O ve buna bağlı olarak O2 değişimi miktarı verilmiştir. Buna göre  aşağıdaki hangi organelin hücrede varlığını açıklayabili-riz?

 

F)       Ribozom

G)      Mitokondri

H)     Lizozom

İ)        Kloroplast

J)        Golgi aygıtı

 

 

 

Soru 7.  Aşağıdaki organellerden hangisi koful yapısına katılmaz?

 

F)       Endoplazmik Retikulum

G)      Mitokondri

H)     Hücre zarı

İ)        Lizozom

J)        Çekirdek zarı

 

 

 

Soru 8.  Tatlı sularda yaşayan basit yapılı bir hücrelilerde hücre içi  turgor basıncı aşağıdaki hangi özel organel ile dengelenir?

 

F)       Endoplazmik retikulum

G)      Lizozom

H)     Kontraktil Koful

İ)        Golgi aygıtı

J)        Sentrozom

Soru 9.   I-Kloroplast

                II-Ribozom

                III-Mitokondri

                IV-Selüloz çeper

                V-Sentrozom

        Yukarıdaki organellerden hangisi kesinlikle bitkisel hücrede bulunmaz?

 

        A) I                                B) II                       C) III

 

        D) IV                             E) V

 

 

 

 

 

Soru 10.

        Kültür ortamına konulan iki hücreden I. 12 saat içinde 6 defa bölünüyor. II. hücre her 1 saatte işaretli yerden kesiliyor. Hiç mitoz görülmüyor. Deneyden çıkarılacak en uygun yorum hangisidir?

 

A)      Mitoz bölünmede kalıtsal materyal etkilidir.

B)      Sitoplazma miktarı bölünmede etkili değildir.

C)      Sitoplazma miktarı mitoz bölünmeyi başlatır.

D)      Besin miktarı bölünmede etkilidir.

E)      Su miktarı bölünmede etkilidir.

 

 

 

 

 

 

 

Soru 11.   Farklı iki türe ait bireylerin hücrelerinde verilen özelliklerden hangisinde farklılık görülür?

 

F)       DNA’ nın faaliyetleri

G)      Kromozom sayıları

H)     Kromozom yapıları

İ)        Hücre zarı yapıları

J)        Ribozom faaliyetleri

 

 

 

 

Soru 12.     I-Ribozom

                   II-Mitokondri

                 III-Kloroplast

                 IV-Sentrozom

        Yukarıdaki hücresel yapılardan hangisi hücrenin çeşidini belirleyici özelliğe sahip değildir?

 

        A) I                                B) II                       C) III

 

        D) IV                             E) II ve III

Soru 13.  

      Yukarıdaki grafikte bir hücrede O2 ve buna bağlı olarak H2O değişim miktarına bakarak hücrede hangi organelin varlığını söyleyebiliriz?

 

F)       Kloroplast

G)      Mitokondri

H)     Golgi aygıtı

İ)        Ribozom

J)        Endoplazmik retikulum

 

 

 

 

Soru 14.   I-Tetrat oluşumu

                   II-Krossingover oluşumu

                   III-Kromozomların eşlenmesi

                   IV-Sinaps oluşumu

        Mayoz bölünmenin profaz safhasında gerçekleşen bu olaylar hangi sıra ile gerçekleşir?

 

A)      I – II – III – IV

B)      II – I – III – IV

C)      III – II – IV – I

D)      IV – III – I – II

E)      III – II – I – IV

 

 

 

Soru 15.   İnsanda aşağıdaki  orgnların hangisinde hem mitoz, hem mayoz görülür?

 

A)      Kemik

B)      Kas

C)      Kalp

D)      Beyin

E)      Testisler

 

 

 

 

 

Soru 16.  Mayoz bölünme ile meydana gelen hücrelerin kaıtsal farklılığının nedeni nasıl açıklanır?

 

A)      DNA’ nın yanlış eşlenmesi

B)      Tetratların oluşması

C)      Kromatitlerin oluşması

D)      Krossingover oluşması

E)      Sentrozomların eşlenmesi

Soru 17.  Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlıların hangi organlarında görülür?

 

A)      Yumurtalık

B)      Beyin

C)      Akciğer

D)      Kalp

E)      Kemik

 

 

 

Soru 18.   I-DNA eşlenmesi

                   II-Tetrat oluşumu

                   III-Krossingover

                   IV-Haploid hücre oluşumu

        Yukarıdaki gerçekleşen olaylardan hangileri mitoz ile mayoz bölünmenin ortak özelliğidir?

 

A)      Yalnız I

B)      Yalnız II

C)      Yalnız III

D)      I ve III

E)      II, III ve IV

 

 

 

Soru 19.  Mayoz bölünmede kromozom sayısınının yarıya indirilmesi olayı, canlılarda neden önemlidir?

 

A)      Türleri devamlılığı için

B)      Türlerin farklılığı için

C)      Hücrenin kromozom sayısının sabit kalması için

D)      Eşeyli üreyen canlılarda kromozom sayısının sabitliği için

E)      Evrimsel değişme için

 

 

 

 

Soru 20.  Bir hücrede bulunduğu ortama göre madde konsantrasyonunun yüksek olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 

F)       Canlı olduğunu

G)      Mitokondri varlığını

H)     Koful varlığını

İ)        Fotosentez yaptığını

J)        Solunum yaptığını

 

 

 

 

Soru 21.   I-İzotonik ortam

                   II-Hipotonik ortam

                   III-Hipertonik ortam

        Yukarıda verilen  ortamlardan hangisinde bir hayvansal hücrenin hemoliz olmasına sebep olur?

 

F)       Yalnız I

G)      Yalnız II

H)     Yalnız III

İ)        III ve IV

J)        I ve III

Soru 22.  Aşağıdaki hangi hayatsal faaliyetlerin  gerçekleşmesi için mitoz bölünme meydana gelmez?

 

A)      Onarım

B)      Büyüme

C)      Yenileme

D)      Gelişme

E)      Yumurta oluşumu

 

 

 

Soru 23.   I-Sitoplazma miktarında artış

                   II-DNA eşlemesi

                   III-Ribozom sayısında artış

                   IV-Koful sayısında artış

        Bölünme için yukarıdaki olaylardan hangileri birbirine bağlı olarak gerçekleşme özelliğine sahiptir?

 

        A) I ve II                      B) I ve III             C) II ve III

       

        D) III ve IV                  E) II ve IV

 

 

 

 

 

Soru 24.    Mitoz bölünme sırasında metafaz safhasında hücrede 84 kromatidin varlığı tespit edilmiştir. Bölünme başlamadan önce başlangıç kromozom sayısı kaçtır?

 

        A) 84                             B) 21                     C)42

 

        D) 168                           E)66

 

 

 

 

 

 

Soru 25.   Mitoz ile meydana gelen hücrelerin kalıtsal özelliğinin aynı olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 

A)      Sitoplâzma miktarından dolayı

B)      Mitokondri sayıları aynıdır

C)      Kalıtsal yapının eşleme ile oluşmasından

D)      Ribozom sayılarının eşit olmasından

E)      Koful sayılarının aynı olması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CEVAP ANAHTARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

E

C

D

C

D

D

B

C

E

C

B

A

B

D

E

D

A

A

D

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

E

A

C

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 
0 Yorum - Yorum Yaz


LİSE 1 BİYOLOJİ (HÜCRE)

LİSE 1 BİYOLOJİ (HÜCRE)

 

 

Soru 1.  Hücreler→Dokular→OrganlarOrganizma→ Sistem

        şemaya bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisinin yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz.

 

A)      En küçük yapı birimi hücredir.

B)      Organizma dokular bütünlüğüdür.

C)      Dokular benzer hücrelerden meydana gelir.

D)      Her organ farklı dokulardan oluşur.

E)      Her doku hücresi kalıtsal farklılığa sahiptir.

 

 

 

 

 

Soru 2.   I-Su

                 II-Fruktoz

                 III-Hormon

                 IV-Vitamin

                 V-Aminoasitler

        İnsanlarda kan yoluyla taşınan yukarıdaki moleküllerden  hangisi hücre zarının yapısına bağlı olarak geçebilme özelliğine sahip değildir?

 

        A) I                                B) II                       C) III

 

        D) IV                             E) V

 

 

 

 

 

Soru 3.  I-Proteinler

                II-Yağlar

                III-Glikoproteinler

                IV-Selüloz çeper

        Hormonların özgüllüğü, organizma sistemini meydana getiren ve hücre zar yapısına katılan hangi moleküller tarafından gerçekleştirilir?

 

A)      Yalnız I

B)      Yalnız II

C)      III ve IV

D)      Yalnız III

E)      II ve IV

 

 

 

 

 

Soru 4.  Aynı türe ait iki bireyde, aşağıdaki yapılardan hangisi farklılık gösterir?

 

A)      Lizozom faaliyetleri

B)      Kromozom sayıları

C)      Sitoplazma miktarı

D)      Mitokondri faaliyetleri

E)      Hayatsal faaliyetleri

Soru  5.  Aşağıdaki organellerden hangileri yapısal olarak benzemelerine rağmen fonksiyonel olarak farklılık göstermektedir?

 

A)      Ribozom - Mitokondri

B)      Kloroplast - Ribozom

C)      Golgi aygıtı - Lizozom

D)      Kloroplast – Mitokondri

E)      Lizozom – Ribozom

 

 

 

 

Soru  6.  

Yukarıdaki grafikte bir bitkisel hücrede H2O ve buna bağlı olarak O2 değişimi miktarı verilmiştir. Buna göre  aşağıdaki hangi organelin hücrede varlığını açıklayabili-riz?

 

A)      Ribozom

B)      Mitokondri

C)      Lizozom

D)      Kloroplast

E)      Golgi aygıtı

 

 

 

Soru 7.  Aşağıdaki organellerden hangisi koful yapısına katılmaz?

 

A)      Endoplazmik Retikulum

B)      Mitokondri

C)      Hücre zarı

D)      Lizozom

E)      Çekirdek zarı

 

 

 

Soru 8.  Tatlı sularda yaşayan basit yapılı bir hücrelilerde hücre içi  turgor basıncı aşağıdaki hangi özel organel ile dengelenir?

 

A)      Endoplazmik retikulum

B)      Lizozom

C)      Kontraktil Koful

D)      Golgi aygıtı

E)      Sentrozom

Soru 9.   I-Kloroplast

                II-Ribozom

                III-Mitokondri

                IV-Selüloz çeper

                V-Sentrozom

        Yukarıdaki organellerden hangisi kesinlikle bitkisel hücrede bulunmaz?

 

        A) I                                B) II                       C) III

 

        D) IV                             E) V

 

 

 

 

 

Soru 10.

        Kültür ortamına konulan iki hücreden I. 12 saat içinde 6 defa bölünüyor. II. hücre her 1 saatte işaretli yerden kesiliyor. Hiç mitoz görülmüyor. Deneyden çıkarılacak en uygun yorum hangisidir?

 

A)      Mitoz bölünmede kalıtsal materyal etkilidir.

B)      Sitoplazma miktarı bölünmede etkili değildir.

C)      Sitoplazma miktarı mitoz bölünmeyi başlatır.

D)      Besin miktarı bölünmede etkilidir.

E)      Su miktarı bölünmede etkilidir.

 

 

 

 

 

 

 

Soru 11.   Farklı iki türe ait bireylerin hücrelerinde verilen özelliklerden hangisinde farklılık görülür?

 

A)      DNA’ nın faaliyetleri

B)      Kromozom sayıları

C)      Kromozom yapıları

D)      Hücre zarı yapıları

E)      Ribozom faaliyetleri

 

 

 

 

Soru 12.     I-Ribozom

                   II-Mitokondri

                 III-Kloroplast

                 IV-Sentrozom

        Yukarıdaki hücresel yapılardan hangisi hücrenin çeşidini belirleyici özelliğe sahip değildir?

 

        A) I                                B) II                       C) III

 

        D) IV                             E) II ve III

Soru 13.  

      Yukarıdaki grafikte bir hücrede O2 ve buna bağlı olarak H2O değişim miktarına bakarak hücrede hangi organelin varlığını söyleyebiliriz?

 

A)      Kloroplast

B)      Mitokondri

C)      Golgi aygıtı

D)      Ribozom

E)      Endoplazmik retikulum

 

 

 

 

Soru 14.   I-Tetrat oluşumu

                   II-Krossingover oluşumu

                   III-Kromozomların eşlenmesi

                   IV-Sinaps oluşumu

        Mayoz bölünmenin profaz safhasında gerçekleşen bu olaylar hangi sıra ile gerçekleşir?

 

A)      I – II – III – IV

B)      II – I – III – IV

C)      III – II – IV – I

D)      IV – III – I – II

E)      III – II – I – IV

 

 

 

Soru 15.   İnsanda aşağıdaki  orgnların hangisinde hem mitoz, hem mayoz görülür?

 

A)      Kemik

B)      Kas

C)      Kalp

D)      Beyin

E)      Testisler

 

 

 

 

 

Soru 16.  Mayoz bölünme ile meydana gelen hücrelerin kaıtsal farklılığının nedeni nasıl açıklanır?

 

A)      DNA’ nın yanlış eşlenmesi

B)      Tetratların oluşması

C)      Kromatitlerin oluşması

D)      Krossingover oluşması

E)      Sentrozomların eşlenmesi

Soru 17.  Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlıların hangi organlarında görülür?

 

A)      Yumurtalık

B)      Beyin

C)      Akciğer

D)      Kalp

E)      Kemik

 

 

 

Soru 18.   I-DNA eşlenmesi

                   II-Tetrat oluşumu

                   III-Krossingover

                   IV-Haploid hücre oluşumu

        Yukarıdaki gerçekleşen olaylardan hangileri mitoz ile mayoz bölünmenin ortak özelliğidir?

 

A)      Yalnız I

B)      Yalnız II

C)      Yalnız III

D)      I ve III

E)      II, III ve IV

 

 

 

Soru 19.  Mayoz bölünmede kromozom sayısınının yarıya indirilmesi olayı, canlılarda neden önemlidir?

 

A)      Türleri devamlılığı için

B)      Türlerin farklılığı için

C)      Hücrenin kromozom sayısının sabit kalması için

D)      Eşeyli üreyen canlılarda kromozom sayısının sabitliği için

E)      Evrimsel değişme için

 

 

 

 

Soru 20.  Bir hücrede bulunduğu ortama göre madde konsantrasyonunun yüksek olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 

A)      Canlı olduğunu

B)      Mitokondri varlığını

C)      Koful varlığını

D)      Fotosentez yaptığını

E)      Solunum yaptığını

 

 

 

 

Soru 21.   I-İzotonik ortam

                   II-Hipotonik ortam

                   III-Hipertonik ortam

        Yukarıda verilen  ortamlardan hangisinde bir hayvansal hücrenin hemoliz olmasına sebep olur?

 

A)      Yalnız I

B)      Yalnız II

C)      Yalnız III

D)      III ve IV

E)      I ve III

Soru 22.  Aşağıdaki hangi hayatsal faaliyetlerin  gerçekleşmesi için mitoz bölünme meydana gelmez?

 

A)      Onarım

B)      Büyüme

C)      Yenileme

D)      Gelişme

E)      Yumurta oluşumu

 

 

 

Soru 23.   I-Sitoplazma miktarında artış

                   II-DNA eşlemesi

                   III-Ribozom sayısında artış

                   IV-Koful sayısında artış

        Bölünme için yukarıdaki olaylardan hangileri birbirine bağlı olarak gerçekleşme özelliğine sahiptir?

 

        A) I ve II                      B) I ve III             C) II ve III

       

        D) III ve IV                  E) II ve IV

 

 

 

 

 

Soru 24.    Mitoz bölünme sırasında metafaz safhasında hücrede 84 kromatidin varlığı tespit edilmiştir. Bölünme başlamadan önce başlangıç kromozom sayısı kaçtır?

 

        A) 84                             B) 21                     C)42

 

        D) 168                           E)66

 

 

 

 

 

 

Soru 25.   Mitoz ile meydana gelen hücrelerin kalıtsal özelliğinin aynı olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 

A)      Sitoplâzma miktarından dolayı

B)      Mitokondri sayıları aynıdır

C)      Kalıtsal yapının eşleme ile oluşmasından

D)      Ribozom sayılarının eşit olmasından

E)      Koful sayılarının aynı olması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CEVAP ANAHTARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

E

C

D

C

D

D

B

C

E

C

B

A

B

D

E

D

A

A

D

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

E

A

C

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
0 Yorum - Yorum Yaz

EKOLOJİ    29.10.2013

 

EKOLOJİ

 

13. Ototrof canlıların tümünde;

   I. Işık enerjisinden doğrudan yararlanma

 II.  Klorofile sahip olma

III. ATP sentezleme

 IV. CO2 özümleme

özelliklerinden hangileri ortaktır?

 

A)Yalnız II              B) I ve III 

C) III ve IV            D) I, II ve IV     

E) II, III ve IV

 

4. Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinin karşısındaki beslenme şekli kendisine uygun değildir?

 

A) Tenya —> Parazit

B) Su yosunu —> Holozoik

C) Küf mantarı —> Saprofit

D) Nitrat bakterisi —> Kemosentetik

E) Nitrit bakterisi —> Kemosentetik

2. Bir canlı kendi besinini kendisi yapabiliyorsa, bu canlı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 

A) Atmosfere O2 verir.

B) Işık enerjisini kullanır.

C)Kloroplastları vardır.

D)İnorganik maddelerden organik madde sentezler.

18.Sürekli olarak, azotlu bileşiklerce zengin su bulunduran derelerdeki taşların çok kaygan olmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?         (1986 – ÖYS)

A)Su akıntısından dolayı taşların düzleşmesi

B)Bozulmuş organik maddelerin birikmesi

C)Kalker birikmesi

D)Bir hücreli alglerin mukus salgısı çıkarması

E)Küçük yengeçlerin salgı çıkarması

15. Verilen besin zinciri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

 

A) X canlısı saprofit (çürükçül) bir canlıdır.

B) Y canlısı herbivor (otçul) bir canlıdır.

C) Z canlısı karnivor (etçil) bir canlı olabilir.

D) Enerji akışı X ten Z ye doğrudur.

E) X ototrof bir canlıdır.

 

16. II. Dünya savaşı sırasında Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atılmış, bu bölgelerde ve civar alanlarda onlarca yıl ot dahi yetişmediği gözlenmiştir. Bu duruma;

I. Saprofit canlılar ve diğer mikroorganizmalar yok olmuştur.

II. Toprak aşırı derecede ısınmıştır.

III. Doğal besin zincirleri bozulmuştur.

olaylarından hangileri neden olmuştur?

 

A) Yalnız I         B) I ve II          

C) I ve III           D) II ve III         E) I, II ve III

56. I. Alg ile mantarın birlikte yaşaması
II. Selülozu sindiren tek hücreli canlının Termit’in bağırsağında yaşaması
III. Virüsün bakteri içinde çoğalması
IV. Anofel’in insan kanı ile beslenmesi

Yukarıda verilen örneklerden hangileri zararlı birliği temsil eder?

A) Yalnız III            
B) Yalnız IV            
C) I ve III
D) III ve IV              
E) II, III ve IV

 

97. Fitoplankton biyomassının ölçülmesinde aşağıdaki yöntemlerin hangisi kullanılmaktadır?
I- Sayım
II- Hacım bulma
III- Pigment analizi
IV- Kimyasal yollarla biomass tayini
A) Yalnız I, II
B) Yalnız II, III
C) Yalnız III
D) I, II, III, IV
E) Yalnız I, II, III                    D

96. Kış aylarında fitoplanktonun azalmasının nedeni aşağıdakilerin hangisidir?
I- Düşük sıcaklık
II- Besin arzının azalması
III- Azalan ışık şiddeti
A) Yalnız I, II
B) Yalnız III
C) I, II, III
D) Yalnız I, III
E) Yalnız II, III                    C

91. İki ayrı populasyonun farklı türler olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
A) Bu iki populasyona ait bireyler, morfolojik olarak birbirinden çok farklı olmalıdır.
B) Bu iki populasyona ait bireyler morfolojik olarak birbirlerine çok benzer olsalar bile gen alış verişi yapamamalıdırlar.
C) Bu iki populasyon arasında sınırlı da olsa melezleşme görülmelidir.
D) Bu iki populasyon birbirlerinden çok uzak yerlerde bulunmalıdır.
E) Üreme dönemleri aynı zamana rastlamalıdır.                        B

54. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki bitki ve hayvanların oluşturduğu doğal ekosistemlere verilen addır?
A) Biyom
B) Biyosfer
C) Ekosfer
D) Dünya ekosistemi
E) Biyolojik topluluk               A

55. Canlıların tohum, spor, kist ve yumurta gibi yapılar oluşturmaları aşağıdaki çevre faktörlerinden hangisine uyum sağlamaya yöneliktir?
A) Yüksek tuzluluk
B) Aşarı nem
C) Düşük sıcaklık
D) Aşarı ışık
E) Az ışık                       C

56. Bitkilerde yaprak yüzeyinin küçültülmesi ve stomaların epidermis yüzeyinin altında oluşu, aşağıdaki çevre faktörlerinden hangisine uyum sağlamaya yöneliktir?
A) Aşırı neme karşı korunma
B) Su kıtlığına dayanma
C) Tuz yitirilmesine önlem
D) Toprak pH'sına karşı korunma
E) Rüzgara karşı önlem            B

58. Canlılarla cansızların karşılıklı madde alışverişine dayalı bir sistem olan ekosistemin işlemesi için gerekli olan enerji, şu öğelerden hangisiyle sağlanır?
A) Çevrenin anorganik ve organik bileşiklerinden
B) Yapıcılar olarak bilinen ototroflardan
C) Tüketici olarak bilinen heterotroflardan
D) Suyun iyon derişiminin değişmesinden
E) Mikro ayrıştırıcılardan        B

59. Bir ekosistemin devam edebilmesi madde döngüsüyle yakından ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında aşağıdakilerden hangisi azot döngüsünde görülür?
A) Genel olarak kayıp ve katılma nitrat düzeyinde olur
B) Ekosisteme katılma nitrat, kayıp amino asitler şeklinde olur
C) Katılma proteinler, kayıp üre şeklinde olur
D) Katılma nitriler, kayıp amonyak şeklinde olur
E) Kayıp ve katılma sülfit düzeyinde olur     A

52. Bir organizmanın ya da populasyonun ekosistemdeki işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Habitat
B) Biyotop
C) Ekolojik niş
D) Kommünite
E) Organizmanın kendisi                 C

53. Madde çevrimi aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlar?
A) Organik maddelerin parçalanması
B) Organik maddenin yapımı için gerekli maddelerin organizma tarafından alınması
C) Organik maddelerin ayrıştırılması
D) Organik maddelerin besin zinciri içinde taşınması
E) Organizmaların ölümü         B

16. Bazı bağırsak parazitlerinin gelişme evrelerini konukçunun vücudu dışında tamamlamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yayılmayı sağlayabilmek için
B) Eşeysel çiftleşmeyi sağlayabilmek için
C) Gelişmesini yapabilmesi için oksijene gereksinme duyduğundan
D) Konukçuda gerekli enzimleri bulamadığından
E) Konukçuda gerekli besinleri bulamadığından    C

 

1-       Ekosistemdeki hayvanlar kütle ve sayılarına göre gruplanırsa aşağıdaki grafiklerden hangisi ortaya çıkar?

A)        Sayı                                          B)          Sayı                                        C)                Sayı

 

 

 

 

 


                                      Kütle                                                  Kütle                                                 Kütle

 

D)           Sayı                                       D)              Sayı

 

 

 

 

 


                                           

            Kütle                                                                Kütle

 

2-       Tüm hetetrofların yaşamları ototrofların varlığına bağlıdır. Bu durum aşağıdakilerin hangisiyle açılanır?

A) Parazitlik                         B) Çürükçülük                    C)Simbiyozluk

                       D)Besin zinciri                     E)Saprofitlik

 

3-       Besin zinciri ve özellikleri için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A)      Besin zincirinde en fazla enerji birikimi pramidin tabanıdır.

B)      Bir ekosistemde birden fazla besin zinciri olabilir

C)      Besin pramidinin tabanından tepesine doğru gidildikçe her basamakta biray sayısı giderek artar

D)      Bir besin zincirinin üyesi bir başka besin zincirinde de yer alabilir

E)      Besin zincirindeki canlılar biri diğerini yiyecek şekilde sıralanırsa besin pramidi oluşur.

F)        

 

 

4-       Bitki topraktan aldığı nitrat tuzlarındaki azotu aşağıdakilerin hangisinin yapımında kullanamaz?

 

A) Glikoz     B) Enzim     C)Aminoasit     D) DNA     E) Klorofil

 

5-       Bir yaşama birliğinin ortak özelliği ;

 

 1.                    I.             Küçük vücutlu bireylerin sayısının büyüklerden çok olması
 2.                 II.             Tür sayısının sınırlı oluşu
 3.               III.             Baskın türlerin varlığı

Verilenlerden hangisi ya da hangileri olabilir?

                A)Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve II     E) I, II, III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.  Aşağıdakilerden hangisi çevrenin cansız (abiyotik) etmenlerinden biri değildir?
A)  Işık                         B)  Sıcaklık             C)  Üreticiler
D)  İklim                      E)  Su

52. Bir organizmanın ya da populasyonun ekosistemdeki işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Habitat                 B) Biyotop
C) Ekolojik niş          D) Kommünite
E) Organizmanın kendisi        cevap     C

53. Madde çevrimi aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlar?
A) Organik maddelerin parçalanması
B) Organik maddenin yapımı için gerekli maddelerin organizma tarafından alınması
C) Organik maddelerin ayrıştırılması
D) Organik maddelerin besin zinciri içinde taşınması
E) Organizmaların ölümü  cevap   B

54. Aşağıdakilerden hangisi yeryüzündeki bitki ve hayvanların oluşturduğu doğal ekosistemlere verilen addır?
A) Biyom                B) Biyosfer
C) Ekosfer              D) Dünya ekosistemi
E) Biyolojik topluluk  cevap   C

55. Canlıların tohum, spor, kist ve yumurta gibi yapılar oluşturmaları aşağıdaki çevre faktörlerinden hangisine uyum sağlamaya yöneliktir?
A) Yüksek tuzluluk          B) Aşarı nem         C) Düşük sıcaklık                  D) Aşarı ışık              E) Az ışık  cevap   A

58. Canlılarla cansızların karşılıklı madde alışverişine dayalı bir sistem olan ekosistemin işlemesi için gerekli olan enerji, şu öğelerden hangisiyle sağlanır?
A) Çevrenin anorganik ve organik bileşiklerinden
B) Yapıcılar olarak bilinen ototroflardan
C) Tüketici olarak bilinen heterotroflardan
D) Suyun iyon derişiminin değişmesinden
E) Mikro ayrıştırıcılardan             cevap   B

59. Bir ekosistemin devam edebilmesi madde döngüsüyle yakından ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında aşağıdakilerden hangisi azot döngüsünde görülür?
A) Genel olarak kayıp ve katılma nitrat düzeyinde olur
B) Ekosisteme katılma nitrat, kayıp amino asitler şeklinde olur
C) Katılma proteinler, kayıp üre şeklinde olur
D) Katılma nitriler, kayıp amonyak şeklinde olur
E) Kayıp ve katılma sülfit düzeyinde olur        cevap   A

32. Doğadaki H2O devrinde bitkiler tarafından kullanılan H2O atmosfere verdikleri O2'nin kaynağıdır.                                Aşağıdaki olaylardan hangisinde 02'nin tekrar  H2O yapısına katılması en uzun sürer?                                                   A) Likendeki algin fosforilasyonunda                                                 B) Tavşanın solunumunda                                                                   C) Çekirgenin özümlemesinde                                                              D) Atmacanın solunumunda                                                                      E) Öğlenanı fotofosforilasyonunda

34. Azot dolaşımında aşağıdaki canlılardan hangisinin etkin

bir rolü yoktur?

A) Bitkiler         B) Parazitler           C) Nitrat bakterileri   

D) Saprofitler      E) Azot bağlayan bakteriler

 36.Bir canlı kendi besinini kendisi yapabiliyorsa, bu canlı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?                A) Atmosfere O2 verir.        B) Işık enerjisini kullanır.                   C) Kloroplastları vardır.                                                                            D) İnorganik maddelerden organik madde sentezler.                             E) Hücre dışı sindirim enzimleri gelişmiştir.

 

17.Doğadaki azot devrini   gösteren  yandaki  şemada, soru işaretli kısma aşağıdaki   bakterilerden hangisi konmalıdır?                                                                         (1981 – ÖYS)

                                 NO2     

 

 

 

 

 

A) Çürütme yapanlar        B) Kemosentez yapanlar 

C)Azotu oksitleyenler        D)Güherçile bozanlar

E) Amonyağı oksitleyenler

 

 

LİSE 1 BİYOLOJİ (BESLENME BAĞINTILARI)

 Soru 1.     I.Komünite

                  II.Tür

                 III.Cansız çevre

        Yukarıda tanımlanan gruplardan hangileri ekolojiyi ifade etmekte kullanılır?

 

        A) Yalnız I                   B) Yalnız II          C) Yalnız III

 

                               D) I ve II                   E) I ve III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 2.     

         Güneş ışığıBitkilerHayvanlarAyrıştırıcılar

        Yeryüzünde canlıların enerji kullanımları şekildeki gibidir.

        Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

A)      Enerji kaynağı güneştir.

B)      Enerji kaynağı bitkilerdir.

C)      Enerji kaynağı hayvanlardır.

D)      Enerji kaynağı ayrıştırıcılardır.

E)      Enerji kaynağı alınan besinlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 3.     OtÇekirgeKurbağaYılanAtmaca

        Besin zincirinde avcılar tarafından aşırı şekilde atmaca avlanıyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 

A)      Ot miktarı artar.

B)      Çekirge miktarı artar.

C)      Kurbağa miktarı artar.

D)      Yılan miktarı artar.

E)      Atmaca miktarı artar.

 

 

       

               

 

 

Soru 4.     Aşağıdaki beslenme şekillerinden hangileri holozoik  beslenmeye örnek teşkil eder.

 

A)      Etçil hayvanlar.

B)      Saprofitler.

C)      Kemosentetik ototroflar.

D)      Mutualist yaşayanlar.

E)      Sembiyotik yaşayanlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

               

 

 

 

Soru 5.      I.Kullanılan enerji kaynağı

                   II.Enzim kullanılması

                  III.Canlı hücrelerdeki pigment yapısı

                  IV.Oluşturulan yapının organik besin olması

        Ototrof beslenme çeşitleri olan fotosentez ile kemosentez olayları arasında, yukarıda verilenlerden hangisi ortak özelliktir?

 

        A) I                                B) II                       C) III

 

                               D) IV                     E) II ve IV

 

 

 

 

 

       

               

 

 

 

Soru 6.     Köpek balıklarının vantuzlarında yaşayan küçük organizmalar artık besinler ile beslenir. Ancak köpek balıklarına bir yararları dokunmaz.

        Bu yaşama birliği aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 

A)      Mutualizm

B)      Saprofitizm

C)      Kommensalizm

D)      Parazitlik

E)      Dış parazitlik

 

 

       

 

 

 

Soru 7.      I.Ökse otu

                   II.Saprofit bakteri

                  III.İbrik otu (böcekçil bitki)

                  IV.Bağırsak solucanı

        Yukarıdaki canlılardan hangileri ototrof –heterotrof özelliği birlikte gösterirler?

 

        A) I ve II                      B) I ve III             C) II ve III

 

                               D) II ve IV                E) III ve IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 8.      I.Su kullanımı

                   II.Karbondioksit kullanımı

                  III.Organik maddelerin oksidasyonu ile enerji …………….üretimi

                  IV.İnorganik moleküllerin oksidasyonuyla enerji …………….üretimi

                   V.Işık enerjisini kullanarak enerji üretimi

        Yukarıdaki olaylardan hangilerini gerçekleştiren canlıların ototrof  olduğu kesindir?

 

        A)  I ve II                    

        B)  I, II ve V

        C)  II, IV ve V

        D)  II, III, IV ve V       

        E)  I, II, III, IV ve V  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 9.     Saprofitler ile ilgili bazı özellikler şunlardır;

                   I.Hücre dışı sindirim yapabilme

                  II.Madde devrinde rol oynama

                 III.Ölmüş organik kalıntılarla beslenebilme

                 IV.Humuslu toprak oluşturma

        Yukarıdaki özelliklerden hangileri saprofitlerin canlılar için önemini belirtir?

 

        A) I ve II                      B) II ve IV            C) Yalnız I

 

                               D) Yalnız IV            E) III ve IV

 

 

 

 

 

 

Soru 10.     Aşağıdakilerden hangisi saprofit bakteriler için doğru değildir?

 

A)      Enzimlerinin tümü hücre dışında görev yapar.

B)      Bitki ve hayvan artıklarını ayrıştırırlar.

C)      Madde devrine yardımcı olurlar.

D)      Çürümeye yardımcı olurlar.

E)      Ototrof ve heterotrof organizmalardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 11.      İnorganik maddeden organik madde sentezi için gerekli olan enerjiyi inorganik maddeleri oksitleyerek karşılayan bir canlı;

                   I.Ototrof beslenir.

                  II.Kemosentez yapar.

                 III.Hücrelerinde klorofil vardır.

        ifadelerinden hangisi doğrudur?

       

        A) Yalnız I                   B) Yalnız II          C) I ve II

 

                               D) I ve III                E) I, II ve III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soru 12.       Böcekçil bitkilerde aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?

 

A)      Işıktan faydalanma

B)      Topraktan organik madde alma

C)      Topraktan su alma

D)      Glikoz sentezleme

E)      CO2 kullanımı (alımı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

E

A

D

A

E

C

B

C

B

E

C

B

B

B

A

 

 

1-ÖSS 2005    Doğadaki azot döngüsünün bazı basamakları aşağıda verilmiştir.

            I-Saprofit bakterilerin amonyak oluşturması

            II-Denitrifikasyon bakterilerinin faaliyeti

            III-Baklagil kök yumrucuklarındaki simbiyotik bakterilerin faaliyetleri

Bu olayların hangi sırayla gerçekleşmesi, havadaki azotun canlı yapısına katılıp tekrar havaya dönmesini sağlar?                       D

a)I,III, II                    b)II, I,III                    c)II, III, I

d)III, I,II                    e)III, II, I

 

 

 

2-ÖSS 2002    Bir ekosistemdeki bir populasyonun,

            I-Kullandığı besin miktarının ortamda artması

            II-Kullandığı besin çeşidinin ortamda azalması

            III-Rekabete girdiği türlerin ortamda azalması

Etkenlerinden hangileri, ekosistemin bu populasyonla ilgili taşıma kapasitesini arttırır?     D

a)Yalnız I        b)Yalnız III    c)I ve II

d)I ve III        e)I,II ve III

 

 

 

3-ÖSS 2000    Bir populasyonun birey sayısı, aşağıdaki büyüme eğrisinde görüldüğü gibi I. zamanda artmış, II. zaman aralığında azalmıştır.

 

Aşağıdakilerin hangisinde verilenler, birey sayısında iki zaman aralığında görülen bu değişmeleri doğrudan sağlayabilecek nedenler arasındadır?                               C

 

 

I. zaman aralığında

II. zaman aralığında

a)

Avcı hayvan sayısının artması

Populasyonun dışına göçün azalması

b)

Populasyonun dışına göçün artması

Avcı hayvan sayısının azalması

c)

Doğum oranının artması

Besin miktarının azalması

d)

Avcı hayvan sayısının artması

Hastalıkların azalması

e)

Hastalıkların artması

Besin rekabetinin azalması

 

 

 

 

 

 

 

5-Heteretrof beslenme gösteren bütün organizmalar, karbon kaynağı yönüyle bir başka canlıya muhtaçtırlar.

Bu yargıyı kuran bir araştırmacı, aşağıdaki özelliklerden hangisine olan canlıları dikkate almamıştır?                              C

a)Ölü bitki ve hayvanları parçalayarak beslenen bakteri ve mantarları.

b)Holozoik beslenme gösteren hayvansal organizmaları.

c)Azot ihtiyacını böcek yiyerek karşılayan fotosentetik bitkileri

d)Bir başka canlı üzerinde yaşayan ve dış parazit olarak beslenen organizmaları.

e)Tam parazit olarak beslenen bazı bitki türlerini.

 

 

1. Otçul olarak beslenen memelilerin bazıları (geviş getirenler), selülozu sindirerek ondan tam olarak yararlanabilirler.
Bu memeli grubunda;
I. İnce bağırsak
II. Kör bağırsak
III. Kalın bağırsak
yapılarından hangilerinin, selülozu sindiremeyen otçul memelilerden daha büyük ve uzun olması beklenir?


A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve III     E) II ve III

2. Bal arısı populasyonlarında bulunan birey gruplarının bazı özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Birey gruplarındaki ömür sürelerinin bu kadar farklı olması;
I. Kromozom sayısının haploit veya diploit olması
II. Larva evresindeki beslenmenin farklı olması
III. Bireyin kısır veya üreyen özellikte olması
şeklindeki faktörlerden hangilerinden kaynaklanmış olabilir?


A) Yalnız I     B) Yalnız II     C) Yalnız III     D) I ve III     E) I, II ve III

5. Canlılarda, beslenme şekillerine göre yapılmış bazı gruplandırmalar aşağıda verilmiştir.
• Ölü bitki ve hayvanlarla beslenen saprofit bakteriler.
• inorganik maddeleri oksitleyerek besin üreten kemosentetik bakteriler.
• Bir canlının vücudunun içinde yaşayan ve hazır besinle beslenen iç parazitler.
• Üretici organizmalarla beslenen otobur (herbivor) hayvanlar.
Bu gruplardaki bütün canlılar için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?


A) Sindirim enzimlerine sahip olma.
B) Prokaryot yapıda hücrelerden oluşma.
C) Aktif hareket organlarına sahip olma.
D) Solunum enzimlerine sahip olma.
E) Organik besin sentezleyen organel bulundurma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESİN ZİNCİRİ

 1. Yandaki verilen e-nerji piramidi için aşağıdakilerden hangisi doğru de-ğildir?

 

 

A)      Temel enerji kaynağı Güneş'tir.

B)      Canlı sayısı I. basamakta en azdır.

C)      En fazla enerjiyi yeşil bitkiler kullanır.

D)      Artık madde miktarı üst basamaklara doğru çıkıldıkça artar.

 

 

 1. Açıklama: Canlılar tarafından alınan zehirli maddeler sindirilemediğinden, besin zinci-rinde üst basamaklara doğru gidildikçe biri-kir ve artar.

 

Bir kara ekosisteminde, zehirli bir madde-nin çimendeki oranı binde 0,003 mg (mili-gram) olarak bulunmuştur. Bu ekosistem-deki besin zincirini oluşturan canlı türlerinin dokularında ise bu maddenin binde 0,5 mg, binde 2 mg, binde 10 mg ve binde 25 mg oranlarına ulaştığı saptanmıştır.

 

Buna göre binde 25 mg değeri, ekosis-temdeki besin zincirini oluşturan aşağıdaki canlıların hangisinde saptanmış olabilir?

 

A) Çekirge                    B) Kurbağa

C) Atmaca                   D) Yılan

 

 1.  

 

 

 

Yukarıdaki besin zincirini oluşturan canlılar besin piramidine yerleştirilirse hangisi veya hangileri doğru olur?

 

 

 

 

A) Yalnız I                   B) Yalnız II

C) I ve III                     D) I ve II

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi üretici değildir?

 

A)      Mantar

B)      Maydanoz

C)      Yeşil su yosunu

D)      Fotosentetik bakteri

 1. Aşağıdakilerden hangisi hem ototrof hem heterotrof yaşayabilen bir canlı örneği değildir?

 

A)      Mantar

B)      Böcekçil bitki

C)      Öglena

D)      Liken

 

 

 1. Buğday, kurbağa, yılan, çekirge, atmaca için av – avcı ilişkisine göre sıralama yapıl-dığında, ortaya çıkan besin zincirinin baştan üçüncü canlısı hangisi olacaktır?

 

A) Atmaca                   B) Yılan

C) Kurbağa                  D) Çekirge

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinin yaşama biçimi parazit (asalak) yaşama biçimine örnektir?

 

A)      Likendeki mantar

B)      Kalınbağırsağımızdaki vitamin üreten bakteriler

C)      İnsanda sıtmaya neden olan plâzmod-yum

D)      Baklagilin kökünde yaşayıp hava azo-tunu bağlayan bakteri

 

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinin yaşama biçimi parazit (asalak) yaşama biçimine örnektir?

 

A)      Likendeki mantar

B)      Kalınbağırsağımızdaki vitamin üreten bakteriler

C)      İnsanda sıtmaya neden olan plâzmod-yum

D)      Baklagilin kökünde yaşayıp hava azo-tunu bağlayan bakteri

 

 

 1. Ateş böcekleri birbirlerini bulup çiftleşmele-rini sağlayan enerjiyi, vücutlarında barın-dırdıkları bakteriler sayesinde çıkartırlar.

Ateş böceği ile bakteri arasındaki ilişki aşa-ğıdakilerden hangisine örnek verilebilir?

 

A) Kommensalizm     B) Saprofit yaşama

C) Mutualizm              D) Parazitlik

 

 1. Belirli bir bölgedeki ortam örtüsü kısa bir süre içinde tamamen yok olmuştur.

Bu yok oluştan sonra, bu bölgede aşağıda-kilerden hangisinin azalması beklenmez?

 

A)       Birincil tüketici sayısının

B)       İkincil tüketici sayısının

C)       Üretilen serbest oksijen miktarının

D)       Toprakta tutulan su miktarının

2002 – ÖSS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Yorum - Yorum Yaz


HÜCRE

 


 

HÜCRE VE HÜCRE BÖLÜNMESİ,

 

71. Bir polipeptit hormonun reseptörü hücrenin neresinde yer alır?
A) Çekirdeğinde
B) Sitoplazmasında
C) Çekirdek zarında
D) Mitokondri zarında
E) Hücre zarında   E

11. Kloroplastın içeriği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kloroplast DNA'sı daha çok bakteri DNA'sına benzer
B) Sonbaharda klorofil azaldığında bunların yerini karoten ve ksantofil alır
C) Kloroplast enzimleri çekirdekte kodlanır
D) Kloroplast enzimleri sitoplazmik poliribozomlarda sentezlenir
E) Karanlık tepkimeleri enzimleri kloroplastın tilakoid zarlarında yerleşmiştir     E

13. Aşağıdakilerden hangisi, yalnız bir çift kolu ve bir terminal sentromeri olan kromozoma verilen addır?
A) Metasentrik
B) Submetasentrik
C) Akrosentrik
D) Telosentrik
E) İzokromozom    D

14. Mitozun sürecini aşağıdaki ifadelerden hangisi tam olarak tanımlar?
A) Interfazın sona ermesi ile başlar ve yeni bir interfazın başlaması ile son bulur
B) Interfazın sona ermesi ile başlar, telofaz başlangıcında son bulur
C) Interfazın başlaması ile başlar, telofazın sonunda biter
D) Profaz ile başlar telofaz başında biter
E) Anafazda başlar interfaz ile son bulur               A

 

6. "Birim zar" ve "Sıvı mozaik model"lerine göre hücresel zarlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A) Zarlarda görülen asimetri; periferal proteinlerin miktar farkının bir sonucudur
B) Zarların yapı ve işlev farklılıkları zar proteinlerinin çeşitliliğine, yerlerine ve dağılışlarına bağlıdır
C) Birim zar kalınlığı plazma zarında hücre içi zarlardan daha fazladır
D) Elektron mikroskobunda dışta görülen iki yoğun bant lipit ortadaki açık bant ise proteinlerden oluşmuştur
E) Glikoproteinler hücre zarının dış yüzeyinde bulunur      D

 

14.I. Mitoz bölünmede DNA eslenmesi  esnasında bir mutasyon oluşması

II. Mitoz bölünmede kromatidlerin kutuplara çekilmesi                                                                               III. Mayoz bölünmede krosing - over gerçekleşmesi                                                                    IV. Mayoz bölünmede oluşan hücrelere sitoplazmanın eşit dağıtılmaması                                                               Hücre bölünmeleri sırasında meydana gelen yukarıdaki olaylardan hangileri oluşan hücre lerin kalıtsal yapısı nın ana hücreden farklı ol masına yol acar?                                                            A) Yalnız I           B) I ve III            C) II ve IV                       D) II, III ve IV       E) I, II, III ve IV

25. Bölünme özelliğine sahip olan hücrelerin bölünmeye başlayacağı aşağıdakilerden hangisiyle anlaşılır?                                                                                     A) Mitokondri sayısının artması                                           B) Protein sentezinin hızlanması                                             C) Sentrozomun bulunması                                                   D) DNA sentezinin başlaması                                                 E) RNA sentezinin hızlanması

29.Mitoz bölünme;        I. Rejenerasyona olanak sağlar.                                               II. Hücre sayısını artırır.                                                              III. Yaraların onarılmasını sağlar.                                            IV. Kromozom sayısını sabit tutarak kalıtsal çeşitliliğe yol açar.                                                                                                  V. Zigotun bölünmesini sağlayarak embriyonun büyümesine neden olur.                                olaylarından hangisini gerçekleştiremez?                                                            A) I       B) II      C) III      D) IV     E) V

30.Bir öğrenci mikroskopta izlediği mitoz bölün

menin telofaz evresinde ara lamel oluştuğunu

gözlemiştir.

Buna göre bu hücre ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?                                                                             A) Kromatidler ayrılarak kutuplara çekilir.                                 B) Çekirdekcik ve çekirdek zarı profazda kaybolmuştur.                                                                      C) Metafazda kromozomlar ekvatoral düzlemde sıralanır.                                                                              D) İğ iplikleri sentriollere bağlı oluşur.                                      E) Interfazda DNA replikasyonu görülür.

59.Kloroplastlı bir bitki hücresinin bölünebilmesi için gereksimim duyduğu enerji hangisinden sağlanır?

A) Işık enerjisinden         B) ATP enerjisinden                                 C) Glikoz molekülünden     D) Yağ asidinden                           E) ADP enerjisinden

35.Hayvanlardaki mayoz hücre bölünmesinde;                              I. DNA replikasyonu               II. Sentriol eşlenmesi                            III. Kardeş kromatitlerin ayrılması                                                  IV. Homolog kromozomların ayrılması                                    V. Sitokinez olayları gözlenir.                                                   Bu olaylardan hangileri mayoz I hangileri mayoz II     evrelerinde gözlenir?                                                                                                     Mayoz I                           Mayoz II                                                     A) I, III                             II, IV, V                                                     B) I, II, IV, V                    II, III, V                                                     C) I,III,V                          II.IV.V                                                D) II, III, IV                     III, IV, V                                            E) I, II ve III                    I, II, IV, V

[20]   2n = 44 olan bir bitki hücresindeki mitoz bölünmenin telofaz evresinden sonra, ilk olarak, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Sitoplazmanın boğumlanması                                                    B) 22 kromozomlu yavru hücrelerin oluşması                             C) Kromozomların kendilerini eşlemesi
D) Kromatidlerin kısalıp kalınlaşması
E) İki çekirdek arasında orta lamel oluşması

[21]   Mitoz hücre bölünmesi sırasında görülen bazı olaylar şunlardır;
I. Kromatidlerin kısalıp kalınlaşması
II. Çekirdek zarının erimesi                                                            III. Kromatidlerin iğ ipliklerine tutunması
IV. Kardeş kromatidlerin birbirinden ayrılıp kutuplara doğru çekilmesi
V. Çekirdekçiğin kaybolması
Bu olaylardan hangileri çekirdek bölünmesinin anafaz evresinde  gerçekleşir?
A) I      B) II         C) III        D) IV          E) V

[22]   Mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücrede;
I. DNA eşlenmesi        II. Sentrozom eşlenmesi
III. Kardeş kromatidlerin birbirinden ayrılması
IV. Kromatidlerin kısalıp kalınlaşması                                              V. Çekirdek zarının erimesi
olaylarından hangi ikisi aynı evrede gerçekleşir?
A) I ve III            B) II ve IV           C) III ve IV
D) IV ve V          E) II ve V

[23]   Bir hayvanın deri hücresinde, mitoz bölünmenin pro faz evresinde 32 kromatid sayıldığına göre, yumurta hücresinde kaç tane kromozom bulunur?
A) 32         B) 8          C) 64             D) 16         E) 128

 

39. Bitkilerde hücre plağının oluşarak bölünmenin gerçekleşmesi;                 I. Selüloz çeperin varlığı                                                      II. Depo nişastanın çokluğu                                                        III. Doymuş yağların azlığı                              olaylarından hangisiyle açıklanmaktadır?                                                        A) Yalnız I           B) Yalnız II        C) Yalnız III                        D) I ve II               E) I, II ve III

57.  I. Olgunlaşmış alyuvar hücresi                                         II. Sinir hücresi         III. Karaciğer hücresi           İnsana ait yukarıdaki hücrelerden hangisinde mitoz bölünme görülmez?                                                                                       A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III                            D) I ve II            E) II ve III

60. Mitoz bölünme ve sonuçlarıyla ilgili aşağıdakiler den hangisi doğru değildir?                                                                 A) Bir hücrelilerde üremeyi sağlar.                                                           B) Bir hücreden özellikleri aynı iki yavru hücre oluşur.                                                                                    C) Hayvan gametlerinde görülmez.                                            D) Kalıtsal çeşitlilik sağlar.                                                             E) DNA'nın niteliği ve niceliği değişmez.

61. I. Paramesyumun ikiye bölünmesi                                            II. Kemiklerin uzaması                                                                   III. Deride oluşan yaranın kapanması                         Yukarıdaki olayların meydana gelmesi sırasında görü len mitoz bölünme sonucu hangi yaşamsal faaliyetler gerçekleştirilir?                                                                     A)Büyüme  Onarılma  Yenilenme                                   B)Üreme  Büyüme  Yenilenme                                          C)Üreme Onarılma Büyüme                                      D)Yenilenme Üreme Büyüme                                        E)Büyüme  Yenilenme Yenilenme

62.Normal bir mitoz bölünmesinde DNA miktarı 2 katına çıktıktan sonra ilk olarak aşağıdakilerden han gisi gerçekleşir?                                                                                        A) Kromatid ayrılması         B) Sitoplazma bölünmesi                                                 C) Çekirdek zarının erimesi                                                               D) İğ ipliklerinin kromozoma bağlanması                                     E) Çekirdek zarının oluşması

63.Türe ait kalıtsal çeşitliliği        I. Krossing – over          II. Modiflkasyon             III. Homolog kromozomların rast gele kutuplara çekilmesi                                                                 IV. Kromozom sayısının sabit kalması                        olaylarından hangileri ile sağlanır?                                                       A) Yalnız I        B) Yalnız IV      C) I ve II                             D) I ve III           E) I, II ve III

20.Canlılarda görülen mitoz bölünme, mayoz bölünme ve döllenme olayları sonucunda  1n  ve  2n  kromozomlu hücreler oluşabilir.  Bu olaylarla ilgili,

I.2n  kromozomlu hücreler  mayoz  2n kromozomlu         hücreler  mitoz  1n  kromozomlu hücreler

II.2n  kromozomlu hücreler  mitoz  2n  kromozomlu hücreler  mayoz  1n  kromozomlu hücreler

III.1n  kromozomlu hücreler  mayoz  2n  kromozomlu hücreler  mitoz  1n  kromozomlu hücreler

 döllenme  2n  kromozomlu hücreler

ifadelerinden hangilerinde, olayların gerçekleşme sırası ve kromozom sayıları doğru olarak verilmiştir?(1994 – ÖSS)

A) Yalnız I         B) Yalnız II                            C) Yalnız III

D) I ve II                                  E) I ve III

 

21.Aşağıda mitoz ve mayoz bölünmenin bazı evreleri şematik olarak gösterilmiştir.

 

 

 

 

 


Bu şekillerden mayoz bölünmeye ait olanlar, aşağıdakilerin hangisinde gerçekleşme sırasına göre verilmiştir?            (1995 – ÖYS)

A) I – IV – III      B) I – V – II         C) IV – I – III

 D) IV – V – III    E) V – I – II

 

22.Normal bir mayoz bölünmenin profaz evresi, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştikten sonra başlar?       (1998 – ÖSS)

A) Ribozomlarda protein sentezinin başlaması.

B)Sentrozomun kendini eşlemesi

C)Hücrede DNA miktarının iki katına (4n) çıkması

D)Kromatitlerin birbirinden ayrılması

E)İğ iplikçiklerinin oluşması

 

64. Bir hücrenin mitoz bölünmesi sonucunda;                           I - Sitoplazma miktarı        II - Çekirdek sayısı                             III - Gen sayısı            IV - DNA miktarı                               niceliklerinden hangilerinde azalma gözlenir?                          A) Yalnız I             B) Yalnız III            C) II ve III                                   D) I, III ve IV        E) II, III ve IV

65. Mayoz bölünmeye ait grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?                                                                                  A) I. zaman aralığında hücrede metabolik faaliyetler hızlıdır.                                                                                                         B) III. zaman aralığı sonunda kalıtsal yapısı birbirinin tamamen aynısı iki hücre oluşmuştur.                                C) Profaz I aşaması II. zaman aralığına karşılık gelmektedir.                                                                                    D) VI. zaman aralığı sonunda oluşan hücre üreme hücresidir.                                                                    E) Krosing over II. zaman.aralığına gerçekleşir.

 

7.Mitoz bölünme ile aynı kalıtım materyaline sahip iki hücrenin oluşmasının temelini teşkil eden en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?                         (1977)

A) Her kromozomun iki kromatitli hale gelmesi.

B)    DNA moleküllerinin kendilerini eşlemesi

C)    Kromatitlerin birbirinden ayrılması

D)    Sitoplazmanın iki eşit parçaya bölünmesi

E)    Bir çekirdekten iki çekirdek oluşması

 

8.Hayvan ve bitki hücrelerinde görülen mitoz bölünme,

aşağıdaki olayların hangisinde birbirinden farklılık gösterir?                         (1984)

A) Kromozomların kalınlaşmasında

B)    DNA  nın eşlenmesinde

C)    Sitoplazmanın bölünmesinde

D)    Kromatitlerin ayrılmasında

E)    Kromozomların dizilmesinde

 

10.Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmeyi mitoz bölünmeden ayırt eden özelliklerden biridir?     (1975)

A) Kromozomların kendi kendilerini eşlemeleri.

B)Metafaz evresinde kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi.

C)Kromatitlerin oluşması

D)Bölünme sırasında çekirdekçiğin (nükleolus) kaybolması

E)Homolog kromozomların bir araya gelmesi

 

 

12.Bir hücrede mayoz bölünme sırasında aşağıdakilerden hangisi görülmez?            (1976)

A) Homolog kromozomların tetratlar oluşturması

B)Monoploid hücrelerin oluşması

C)Homolog kromozomların birbirlerine değerek sinapsis yapmaları

D) Bölünme sırasında çekirdek ve çekirdekçiğin kaybolması

E)Diploid hücrelerin oluşması

 

13.Mayoz bölünme hangi özelliği ile mitoz bölünmeye benzer?                       (1982 – ÖYS)

A) Homolog kromozomların birbirine sarılması

B)Tetratların meydana gelmesi

C)Kromozom sayısının yarıya indirgenmesi

D)Hayvanlarda gametleri oluşturması

E)DNA nın kendi kendini eşlemesi

 

14.Diploit canlılarda, monoploit normal hücreler oluşurken meydana gelen aşağıdaki olaylardan hangisi, sadece bazı canlı gruplarında gerçekleşir?(1990 – ÖYS)

A) Sentriyollerin kutuplardaki yerlerini alması

B)Tetratların oluşması

C)Endoplazmik retikulumun yıkılması

D)Kromozomların kendilerini eşlemesi

E)Homolog kromozomların ayrı kutuplara çekilmesi

 

15.Aşağıdakilerden hangisi, yalnızca bitkilerin hücre bölünme sinde görülür?                           (1997 – ÖYS)

A) Orta lamel oluşması

B)İğ ipliklerinin oluşması

C)Sentriyolün işlevi

D)Sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi

E)Bölünme sırasında çekirdek zarının kaybolması.

 

62- 38 kromozomlu zigottan meydana gelen kedinin karaciğer ve yumurta hücreleri kaç kromozomludur?

 

A) Karaciğer 2n=38, yumurta n=19

B) Karaciğer 2n=38, yumurta 2n=38

C) Karaciğer n=38, yumurta 2n=19

D) Karaciğer 2n=19, yumurta n=38

E) Karaciğer n=19 yumurta n=19

60-Mitoz bölünme ile oluşan iki amipte aşağıdaki özelliklerden hangisi kesinlikle aynıdır?

 

A) DNA niteliği ve niceliği

B) Sitoplazma miktarı

C) Yalancı ayak sayısı

D) Besin kofulu sayısı

E) Mitokondri sayısı

 

 

61-Sperminde 8 kromozom bulunan bir hücrede, mitoz bölünmenin

 

anafaz safhasında kaç tane kromatit bulunur?

 

A) 4

B) 8

C) 16

D) 32

E) 64

 

 

16.Dört çift kromozomlu sirke sinekleri, birbirini izleyen üç döl verecek şekilde eşeyli ürerse üçüncü dölde kromozom sayısı ne olur?                     (1974)

A) 2 çift     B) 4 çift             C) 8 çift       D) 16 çift        E) 32 çift 

 

17.Sekiz kromozomlu bir hücre iki defa mitoz, bir defa da mayoz bölünme geçiriyor. Oluşan hücrelerden biri dölleniyor.

Yukarıda sözü edilen evrelerden geçen bir hücrenin kromozom sayısında görülen değişmeler, hangi grafikte gösterilmiştir?                                 (1981 – ÖSS)

 


?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

18.Diploid bir hücre önce bir mitoz bölünme, ardından mayoz bölünme, mayoz bölünme tamamlandıktan bir süre sonra ise yeniden mitoz bölünme geçirmiştir.

Buna göre, tek bir ana hücreden oluşan hücrelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?          (1997 – ÖYS)

A) İlk mitozda oluşan iki diploid hücre aynı genotiptedir.

B)Mayoz bölünme tamamlandığında, ilk hücreden 4 haploid hücre oluşur.

C)Mayoz bölünme tamamlandığında, ilk hücreden oluşan hücreler 4 ayrı genotipte olabilir.

D)Son mitoz bölünmeyle ilk hücreden 16 haploid hücre oluşur

E)Son mitoz bölünmeyle ilk hücreden oluşan haploid hücreler, 4 ayrı genotipte olabilir.

 

56- 2n=22 olan bir hücre, arka arkaya iki mitoz ve bir mayoz geçirirse kaç hücre meydana gelir ve bunların kromozom sayısı ne olur?

A) 2 hücre, 11 kromozom 

B) 4 hücre, 22 kromozom 

C) 8 hücre, 12 kromozom

D) 16 hücre, 11 kromozom 

E) 32 hücre, 22 kromozom

 

56- 2n=22 olan bir hücre, arka arkaya iki mitoz ve bir mayoz geçirirse kaç hücre meydana gelir ve bunların kromozom sayısı ne olur?

 

A) 2 hücre, 11 kromozom 

B) 4 hücre, 22 kromozom 

C) 8 hücre, 12 kromozom

D) 16 hücre, 11 kromozom 

E) 32 hücre, 22 kromozom

 

57-Bazen mitozdan sonra sitoplazma bölünmesi olmayabilir. Böylece çok çekirdekli hücreler oluşur.

 

Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?

 

A) Çizgili kas hücreleri 

B) Kan hücreleri 

C) Sinir hücreleri

D) Düz kas hücreleri 

E) Kemik hücreleri

 

55-Aşağıda mitoz bölünme ile ilgili evreler karışık olarak verilmiştir.

I-  Eş kromozomların her biri karşılıklı kutuplara çekilir.

II- Kromatitler hücrenin ekvatoral düzleminde dizilir.

III- Kromatin kısalıp kalınlaşarak kromozomları yapar.

IV-  Kromatin ağı, çekirdek zarı, çekirdekçik oluşur,sitokinez görülür.

V- Çekirdek zarı erir, çekirdekçik kaybolur.

Bu evrelerin oluş sırası hangisidir?

 

A) I, III, V, II ve IV 

B) IV, I, II, V ve III 

C) V, II, I, III ve IV

D) III, V, II, I ve IV 

E) II, I, V, IV ve III

 

 

 

58Aşağıdaki olayların hangisinde mitoz görülmez?

 

A) Kanserli hücre çoğalırken 

B) Planaryada kesik yer onarılırken

C) Kurbağa larvası başkalaşım geçirirken 

D) İnsanda gamet oluşurken

E) Kemik iliğinde alyuvarlar çoğalırken

 

 

 

57-Bazen mitozdan sonra sitoplazma bölünmesi olmayabilir. Böylece çok çekirdekli hücreler oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?

A) Çizgili kas hücreleri 

B) Kan hücreleri 

C) Sinir hücreleri

D) Düz kas hücreleri 

E) Kemik hücreleri

 

67-Mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücrede 36 kromatit var ise, bu hücrenin haploid kromozom sayısı ne olur?

A) 4          B) 9         C) 18             D) 36        E) 72

 

28-Bir hücre, bir maddeyi difüzyonla aldığına göre;

Bu maddenin molekülleri zardaki porlardan küçüktür

Maddenin dış ortamdaki yoğunluğu sitoplazmadakinden yüksektir

İlgili madde, yağda çözünebilme özelliğine sahiptir

durumlarından hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I        B) Yalnız II             C) Yalnız III

D) II ve III        E) I, II ve III

 

68-Mitoz bölünme aşağıdakilerin hangisiyle mayoz bölünmeden ayrılır?

A)Kromozomlar kendini eşler

B) Bölünme sırasında çekirdek ve çekirdekçik kaybolur

C) Birbirini izleyen iki bölünme olayı vardır

D) Diploid kromozomlu iki hücre oluşur

E) Gen çeşitliliğine olanak sağlar

64-Aşağıdakilerin hangisi, interfazı tanımlar?

A) Çekirdeğin eşlenmesidir

B) Hücre bölünmesidir

C) Çekirdek bölünmesidir

D) Sitoplazma eşlenmesidir

E) Sitoplazma bölünmesidir

 

25-Aşağıda61-Sperminde 8 kromozom bulunan bir hücrede, mitoz bölünmenin anafaz safhasında kaç tane kromatit bulunur?

A) 4          B) 8          C) 16        D) 32        E) 64

60-Mitoz bölünme ile oluşan iki amipte aşağıdaki özelliklerden hangisi kesinlikle aynıdır?

A) DNA niteliği ve niceliği

B) Sitoplazma miktarı

C) Yalancı ayak sayısı

D) Besin kofulu sayısı

E) Mitokondri sayısı

 

[20]   2n = 44 olan bir bitki hücresindeki mitoz bölünmenin telofaz evresinden sonra, ilk olarak, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Sitoplazmanın boğumlanması
B) 22 kromozomlu yavru hücrelerin oluşması
C) Kromozomların kendilerini eşlemesi
D) Kromatidlerin kısalıp kalınlaşması
E) İki çekirdek arasında orta lamel oluşması

[21]   Mitoz hücre bölünmesi sırasında görülen bazı olaylar şunlardır;
I. Kromatidlerin kısalıp kalınlaşması
II. Çekirdek zarının erimesi
III. Kromatidlerin iğ ipliklerine tutunması
IV. Kardeş kromatidlerin birbirinden ayrılıp kutuplara doğru çekilmesi
V. Çekirdekçiğin kaybolması
Bu olaylardan hangileri çekirdek bölünmesinin anafaz evresinde  gerçekleşir?
A) I        B) II        C) III         D) IV         E) V

[22]   Mitoz bölünme geçirmekte olan bir hücrede;
I. DNA eşlenmesi
II. Sentrozom eşlenmesi
III. Kardeş kromatidlerin birbirinden ayrılması
IV. Kromatidlerin kısalıp kalınlaşması
V. Çekirdek zarının erimesi
olaylarından hangi ikisi aynı evrede gerçekleşir?
A) I ve III           B) II ve IV           C) III ve IV
D) IV ve V          E) II ve V

[23]   Bir hayvanın deri hücresinde, mitoz bölünmenin profaz evresinde 32 kromatid sayıldığına göre, yumurta hücresinde kaç tane kromozom bulunur?
A) 32           B) 8            C) 64        D) 16       E) 128

3. Bir  zigottan meydana gelen soğan bitkisinin yaprak hücrelerinde kaç kromozom bulunur?

A) 4            B) 8      C) 16       D) 32       E) 64

1.Genlerle ilgili olan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?                                                                                                        (1975)

A)    Nükleolus (çekirdekçik) içinde yer alır.

B)    Kromozomlar üzerinde dizilirler.

C)    Eşey hücreleriyle oğul döle geçerler.

D)    Kendilerini eşleyebilirler.

E)    Mutasyona uğrayabilirler.

 

2.Kromozomları  (22+X)  olan bir insan hücresi için aşağıdaki lerden hangisi söylenebilir?                  (1980)

A) Döllenmiş yumurtadır.

B)    Mayoz geçirmiş bir hücredir.

C)    Vücut hücresidir.

D)    Mitoz geçirmekte olan bir hücredir.

E)    Döl yatağının hücresidir.

 

4.Diploit bir dişinin bir yumurtasından, döllenme olmaksızın gelişen monoploit bir bireyin spermalarındaki kromozom sayısı normal olarak ne kadardır?         (1990 – ÖSS)

A)       B) n        C) n + 1    D) 2n – 1           E) 2n

 

5.n = 8 olan diploid bir hücrede mitoz bölünme sırasında kaç tane kromatit bulunması gerekir?          (1974)

A) 4        B) 8        C) 16      D) 32      E) 64

 

17. Aşağıdaki hücre bölünmesi sırasında görülen evrelerin hangisinde DNA miktarı 2 katına çıkar ?

A) Metefaz      B)İnterfaz         C) Profaz                                     D) Telofaz     E) Anafaz         Cevap : B

 

 

22.Bir hücre mitoz bölünme geçirirken incelendiğinde ,hücrenin ortasında bölünme plağı(ara plak) oluştuğu gözleniyor. Bu hücre aşağıda verilen canlı çeşitlerinden hangisinin bir hücresi olabilir?

A) İnsan    B) Kedi     C) Kelebek    D) Arı        E) Elma

Cevap: E

 

 

Soru 24.    Mitoz bölünme sırasında metafaz safhasında hücrede 84 kromatidin varlığı tespit edilmiştir. Bölünme başlamadan önce başlangıç kromozom sayısı kaçtır?        C

 

        A) 84                             B) 21                     C)42

 

        D) 168                           E)66

 

 

 

 

 

 

Soru 25.   Mitoz ile meydana gelen hücrelerin kalıtsal özelliğinin aynı olması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?              C

 

A)      Sitoplâzma miktarından dolayı

B)      Mitokondri sayıları aynıdır

C)      Kalıtsal yapının eşleme ile oluşmasından

D)      Ribozom sayılarının eşit olmasından

E)      Koful sayılarının aynı olması

Soru 22.  Aşağıdaki hangi hayatsal faaliyetlerin  gerçekleşmesi için mitoz bölünme meydana gelmez?                     E

 

A)      Onarım

B)      Büyüme

C)      Yenileme

D)      Gelişme

E)      Yumurta oluşumu

Soru 14.   I-Tetrat oluşumu

                   II-Krossingover oluşumu

                   III-Kromozomların eşlenmesi

                   IV-Sinaps oluşumu

        Mayoz bölünmenin profaz safhasında gerçekleşen bu olaylar hangi sıra ile gerçekleşir?                        D

 

A)      I – II – III – IV

B)      II – I – III – IV

C)      III – II – IV – I

D)      IV – III – I – II

E)      III – II – I – IV

Soru 15.   İnsanda aşağıdaki  orgnların hangisinde hem mitoz, hem mayoz görülür?                      E

 

A)      Kemik

B)      Kas

C)      Kalp

D)      Beyin

E)      Testisler

Soru 16.  Mayoz bölünme ile meydana gelen hücrelerin kaıtsal farklılığının nedeni nasıl açıklanır?          D

 

A)      DNA’ nın yanlış eşlenmesi

B)      Tetratların oluşması

C)      Kromatitlerin oluşması

D)      Krossingover oluşması

E)      Sentrozomların eşlenmesi

Soru 17.  Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlıların hangi organlarında görülür?               A

 

A)      Yumurtalık

B)      Beyin

C)      Akciğer

D)      Kalp

E)      Kemik

 

 

 

Soru 18.   I-DNA eşlenmesi

                   II-Tetrat oluşumu

                   III-Krossingover

                   IV-Haploid hücre oluşumu

        Yukarıdaki gerçekleşen olaylardan hangileri mitoz ile mayoz bölünmenin ortak özelliğidir?  A

 

A)      Yalnız I

B)      Yalnız II

C)      Yalnız III

D)      I ve III

E)      II, III ve IV

 

 

 

Soru 19.  Mayoz bölünmede kromozom sayısınının yarıya indirilmesi olayı, canlılarda neden önemlidir?              D

 

A)      Türleri devamlılığı için

B)      Türlerin farklılığı için

C)      Hücrenin kromozom sayısının sabit kalması için

D)      Eşeyli üreyen canlılarda kromozom sayısının sabitliği için

E)      Evrimsel değişme için

F)     HÜCRE BÖLÜNMELERİ1)
I.Hacim – yüzey oranının bozulması
II.Sitoplazma –çekirdek oranının bozulması
III.Çekirdekten bölünme emrinin verilmesi


Yukarıda verilenlerden hangileri hücre bölünmelerinin nedenlerindendir ?

A) Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III
D) I ve II E)I ,II , III


2) Aşağıdakilerden hangisi mitoz bölünme ile ilgili özelliklerden değildir ?


A)Eşeysiz üreyen canlılarda birey sayısının artmasını sağlar
B)Eşeyli üreyen canlılarda embriyonik gelişimi sağlar.
C)Diploid canlılarda gamet oluşumunu sağlar.
D)Yıpranmış dokuların onarımını sağlar.
E)Kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.


3) Mitoz hücre bölünmesinde aşağıdaki olaylardan hangisi görülmez?

A)DNA miktarındaki artış
B)Kromozomların eşlenmesi
C)Çekirdek zarlarının oluşumu
D)Kalıtsal varyasyonlarda artış
E)İğ ipliklerinin oluşumu

4) Bütün çok hücreli organizmalarda mitoz bölünmeyle gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Onarım B) Döllenme C) Üreme
D) Gamet oluşumu E) Gen diziliminde değişme


5) Aşağıdakilerden hangisi bir hücrede mitoz bölünme başladığını gösterir?

A)Hücrede ribozom sayısının artması
B)Hücrede ATP üretiminin hızlanması
C)Kromatin ipliklerin kısalıp kalınlaşması
D)Kromatidlerin kutuplara çekilmesi
E)Çekirdek zarının oluşması


6) Hücre bölünmesinde görülen

I.DNA replikasyonu
II.Sitokinoz
III.Karyokinoz

Olaylarından hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde farklılık gösterir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II C) II ve III


7)
I.Sentriollerin zıt kutuplara çekilmesi
II.Kromatin ipliklerin kısalıp kalınlaşması
III.Hücre plağının meydana gelmesi
IV.Sitoplazma proteinlerinin iğ ipliklerini oluşturması

Yukarıdaki mitoz bölünme sırasında görülen olaylardan hangileri bütün ökaryotik hücrelerde görülür?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız IV
D) I ve II E) II, III ve IV


8) 2n = 16 olan diploid bir canlının, soma hücrelerinde mitoz bölünme sırasında kaç kromatid görülür?

A) 4 B) 8 C) 16 D) 32 E) 64


9) Aşağıdaki grafiklerden hangisi bir canlının üreme ana hücresinde meydana gelen bölünme sonunda oluşan hücre sayısını ve hücrelerdeki kromozom durumunu göstermektedir?

10) Hayvansal bir organizmaya ait aşağıdaki hücrelerden hangisi mayoz bölünme geçirir?

A) Sperm hücresi B) Deri hücresi
C) Karaciğer hücresi D) Sperm ana hücresi
E) Sinir hücresi
11) Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünmenin özelliği değildir?

A)Arka arkaya iki bölünmeden oluşur.
B)Üreme hücrelerinde meydana gelir.
C)Mayoz bölünme ile n kromozomlu dört gamet oluşur.
D)DNA eşlenmesi sadece I. Mayoz başlangıcında olur.
E)Kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

12) 2n = 40 olan diploid
bir canlıda kromozom
sayısında meydana
gelen değişmeler yandaki
grafikte gösterilmiştir.

II. zaman aralığındaki olay aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mayoz hücre bölünmesi
B)Mitoz hücre bölünmesi
C)Döllenme
D)Partonegenez
E)Amitoz13)
I.Kromozomların eşlenmesi
II.İğ ipliklerin oluşması
III.Çekirdek bölünmesi
IV.Sitoplazma bölünmesi

Mayoz bölünmeyle ilgili yukarıda verilen olaylardan hangileri bölünme sırasında sadece bir defa gerçekleşir?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) II, III ve IV E) I, II, III ve IV


14) İnsana ait aşağıdaki hücrelerden hangisinde mitoz bölünme görülmez?

A) Deri B) Kemik C) Zigot
D) Sperm E) Karaciğer


15) n = 12 olan diploid bir hücrede mitoz bölünme sırasında kaç tane otozom görülür?

A) 12 B) 20 C) 24 D) 40 E) 4416) n = 6 olan, diploid bir hücrede mitoz bölünme sırasında kaç gonozom görülür?

A) 2 B) 4 C) 8 D) 10 E) 2017)
I.Mutasyon meydana gelmesi
II.Krossing – over olması
III.DNA replikasyonunda hata olması

Mitoz bölünmeyle oluşan iki hücrenin kalıtsal yapıları birbirinden farklıysa, bu durum yukarıdakilerden hangileriyle açıklanır?

A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
D) I ve II E) I ve III


18)
I.2n kromozomlu 1 hücreden, 2n kromozomlu 2 hücrenin oluşması
II.n kromozomlu 2 hücreden, 2n kromozomlu 1 hücrenin oluşması
III.2n kromozomlu 1 hücreden, n kromozomlu 4 hücrenin oluşması

Yukarıda verilen olaylar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?

I II III
A) Mitoz Mayoz Döllenme
B) Mitoz Döllenme Mayoz
C) Mayoz Mitoz Döllenme
D) Mayoz Döllenme Mitoz
E) Döllenme Mitoz Mayoz

 1. Share

G)      1.I. Eşeli üreyen canlılarda üreme mitozla olur.

H)      II. Canlılarda rejenerasyon ( yenilenme ) olayı mayozla gerçekleşir.

İ)        III. Mitoz bölünme canlılarda kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

J)                       Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

K)      A. Yalnız I  B. Yalnız II   C. I,II,IV    D. III,IV   E. II,IV

L)       2. I Sentrozom   II. Mitokondri   III. Kloroplast   IV. Ribozom

M)                    Yukarıdakilerden hangileri hem bitki hemde hayvan hücrelerinde ortak olarak bulur?

N)      A. II,IV   B. II,III   C. I,II,IV   D. III,IV  E. Yalnız II

O)      3. Canlılarda genetik çeşitliliğe neden olan bazı olaylar ;
I. Mutasyonlar
II. Krossing -over
III. Homolog kromozomların ayrı hücrelere gitmesi
IV. Hatalı DNA eşlenmesi
Bunlardan hangileri sadece mayoz bölünme sırasında gerçekleşir?
A) I ve II         B) II ve IV         C) III ve IV         D) II ve III         E) I ve III

P)       4. Aşağıdakilerden hangisi yumurta ana hücresinin mayoz I profazında görülen bir olay değildir?
A) Homolog kromozomların eşlenmesi
B) Sentromerlerin ikiye bölünmesi
C) Kiyazmaların meydana gelmesi

Q)       

R)        

S)      
D) Çekirdek zarının erimesi
E) Krossing -over meydana gelmesi

T)       5. Aşağıdaki hücresel yapıların hangisinde ATP sentezi yapılmaz.?
A) Sitoplazma
B) Ribozom
C) Kloroplast
D) Mitokondri
E) Mezozom
6. I Hücre zarı
II Klorofil
III Ribozom
IV Sentrozom
Yukarıdaki yapılardan hangileri prokaryot ve ökaryot tüm canlılarda bulunur?
A) I -II        B) III- IV        C) II -III        D) I-IV        E) I-III

U)      7. I Sentrozomun ikiye bölünmesi
II DNA'nın kendini eşlemesi
III İğ ipliklerinin oluşması
IV Sentromerin ikiye bölünmesi
Mayoz bölünmenin bazı evreleri yukarıda karışık olarak verilmiştir. Bu olaylar hangi sıraya göre meydana gelir?
A) I-III-II-IV       B) III-IV-I-II      C) II-I-III-IV      D) IV-II-III-I      E) II-IV-I-III

V)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 Yorum - Yorum Yaz


ÜREME VE GELİŞME  LİSE III (M.E.B. DERS KİTABI)


ÜREME

 

1. Aşağıdaki canlı çeşitlerinden hangisinde tomurcuklanma ile üreme görülür?

a) Öglena              b) Terliksi hayvan              c) bira mayası

d) Sıtma paraziti e) Şapkalı mantar

 

2. Aşağıdaki hormonlardan hem dişi hem erkek üreme sistemini etkiler?

a) FSH   b)Östrogen      c) Progesteron      d)Testosteron   e)LTH

 

4.İnsana ait aşağıdaki yapılardan hangisi ergin bir dişi üreme sisteminde bulunur?

a)Vas deferens    b) Cowper bezleri                c) Döllenme borusu

d) Epididimis        e) Seminifer tüpleri

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üremeye örnek olamaz?

a) Ulotrikste görülen izogami           b) Oedogonium da görülen heterogami         c) Terliksi hayvanda görülen konjugasyon

e) Arılarda partenogenez

 

7. Normal bir insanın mensturasyon döngüsü içinde yer alan,           I.Rahim iç çeperinin kalınlaşması 

II. Ovulasyonun gerçekleşmesi

III. Folikül gelişiminin başlaması

Olaylarının gerçekleşmesini sağlayan hormonlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

I                              II                            III

a)     FSH                       Östrogen                 LH

b)     LH                         FSH                        Östrogen

c)     FSH                       LH                          Östrogen

d)     Östrogen               FSH                         LH

e)     Östrogen               LH                           FSH

 

8. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerinde izogamiye rastlanır?

I. Spirogyra          II. Chlamydomanas          III. Oedogonium

a) Yalnız I            b) Yalnız II          c) I-II-III             

d) I-II     e) I-III

 

9. Bal arılarının çoğalması ve gelişmesinde aşağıdakilerden hangisi her zaman gerçekleşmez?

a)Yumurtanın oluşumunda mayoz bölünmenin oluşması

b)Yumurtaların hepsinin döllenmesi

c)Spermlerin haploid olması

d)Larva dönemindeki beslenme farklılığının kraliçe arı ve işçi arı farklılığına yol açması

e) Spermlerin kraliçe arılarının vücudunda depolanması

 

10. Hayvanlarda dış döllenme ile ilgili uyum aşağıdakilerden hangisidir?

a)Çok sayıda yumurta ve spermlerin meydana gelmesi

b)Çiftleşme organlarının gelişmesi

c)Dişilerde döl yatağının oluşması

d)Yumurtlama zamanları arasındaki sürenin uzaması

e)Yavru bakımının gelişmesi

 

 

 I. Bakteri
II. Plazmodyum

III. Amip

IV. Toprak solucanı

7.Yukarıdaki canlılardan hangilerinin

hayat devrinde hiçbir zaman mayoz

gözlenmez?

 

a) Yalnız I

b) Yalnız IV

c) I, II ve III

d) I ve III

e) III ve IV

 

8.Amipin ikiye bölünmesi ile, bira mayasının tomurcuklanarak çoğalması arasında aşağıdakilerden hangisi ortaktır?


a) Oluşan yeni hücrelerin ana hücreye bağlı kalması

b) Bölünme esnasında hücre plağı oluşması

c) Oluşan yeni hücre ile ana hücrenin büyüklüğü

d) Sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi

e) Oluşan yeni hücrelerle ana hücrenin genetik yapısının benzer olması

 9.Aşağıdaki üreme şekillerinin hangisinde, türün bireyleri arasında kromozom sayısı farklılığı ortay çıkar?


a) İzogami

b) Metagenez

c) Anizogami

d) Konjugasyon

e) Rejenerasyon

12.Omurgalılarda, yumurta oluşumu (oogenez) sırasında oluşan, kutup hücreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


a) Genellikle çekinik genler kutup hücrelerine geçer.

b) Kutup hücreleri zararlı genleri ve maddeleri atar.

c) Kutup hücreleriyle sitoplazmanın ihtiyaçtan fazlası atılır.

d) Kutup hücreleri ve yumurta, kromozom sayısı bakımından eşit şansa sahiptir.

e) Belli kromozomlar her mayozda kutup hücrelerinde kalır.

 13.İç döllenme yapan canlılarda, dış döllenme yapanlardan farklı olarak, aşağıdaki adaptasyonlardan hangisi vardır?


a) yumurta sayısına göre, sperm sayısının fazla olması

b) Gametlerin, dişinin vücudu içerisinde koruma altında birleşmesi.

c) Eşey bezlerinin gelişmiş olması

d) Embriyoyu korumak için embriyonik zarların bulunması.

e) Embriyo gelişiminin genellikle dışarıda tamamlanması

 14.Aşağıdakilerden hangisi dış döllenmenin özelliklerinden değildir?
 

a) Döllenme şansı fazladır.

b) Fazla sayıda üreme hücreleri oluşturulur.

c) Yumurtalar suda döllenir.

d) Yumurta hücresinde yedek besin vardır.

e) Yavru bakımı gelişmiştir.

 

 

 

11.          Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme ile sağlanır?

(1975)

A)    Planaryada yenileme

B)    Eğreltilerde spor çimlenmesi

C)    Memelilerde gamet oluşumu

D)    İnsanda yaraların iyileşmesi

E)           Omurgalılarda büyüme ve gelişme

 

 

 

(1982-ÖSS)

 

 

        II.Üretra

III.Seminifer tüpçükleri

IV.Epididimis

Erkek üreme sisteminde, sperm hangi yolu takip ederek dışarı atılır?

A) I, III, IV, II         B) II, IV, I, III                      C) III, I, IV, II   D) III, IV, II, I                       E) III, IV, I, II

6.   Aşağıdakilerden  hangisi, salgılandığı yer bakımından   diğerlerinden farklıdır?

A) FSH     B) LH        C) Prolaktin    D)Oksitosin     E) Testosteron

7.   Eşey hormonları, insanda aşağıdakilerden  hangisinin meydana gelmesinde etkili değildir?

A)    Yumurtanın olgunlaşmasında

B)    Spermin üretilmesinde

C) Uterusun (döl yatağı) gelişiminde

D)    Sesin kalınlaşmasında

E) Zigottan sonra tek yumurta ikizinin oluşumunda

8.

 

1.1989 ÖYS:Omurgalı hayvan sınıflarının üremeleri ve gelişmeleri sırasında:

I-Vitellüs

II-Amnion kesesi

III-Yumurta kabuğu

IV-Zigot

V-Plesenta gibi yapılar oluşabilmektedir.

Döllenmesi ve embriyonik gelişmesi su içerisinde gerçekleşen bir balık türünde, yumurta hücresinin oluşumundan sonra yukarıdakilerden hangisi oluşur?

a)I ve IV    b)I ve V   c)II ve V                   d)III ve IV   e)IV ve V

 

2.1990  ÖYS: Ergin kuşlarda, müller kanalının çıkarılması aşağıdakilerden hangisine engel olur?

a)Yumurta hücresinin oluşmasına

b)Ürik asit kristallerinin vücut dışına atılmasına

c)Spermaların vücut dışına atılmasına

d)Yumurta kabuğunun ve zarının oluşmasına

e)Boşaltım maddelerinin kandan ayrılmasına.

 

3.1988  ÖYS: Memelilerde embriyonal gelişimini tamamlamış bir erkeğin ürogenital sisteminde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?

a)Vas deferens     b)Üreter    c)Seminifer tüpler

d)Follopi tüpü       e)Henle kulpu

 

4.

Yukarıdaki grafikte, dişi insanda görülen menstruasyon devri hormonlarının konsantrasyon değişimleri görülmektedir. Buna göre; A, B ve C hormonları aşağıdakilerden hangi­sinde doğru verilmiştir?

                        A                         B                       C

A)             Östrojen      Progesteron     Prolaktin

B)                          FSH               LH                    Progesteron

C)                           LH                Progesteron     FSH

D)                         Östrojen      FSH                   LH

E)          Progesteron  LH                    FSH

5.   I.   Vas deferans

 

 

 

7.   Diploit bir dişinin bir yumurtasından, döllenme olmaksızın gelişen monoploit bir bireyin spermalarındaki kromozom sayısı normal olarak ne kadardır?

 

A) n/2                B) n                C) n + 1

D) 2n - 1           E) 2n                          Cevap B

 

9.Canlılarda görülen mitoz bölünme ve döllenme olayların sonucunda 1 ve 2n kromozomlu hücreler oluşabilir.

 

Bu olaylarla ilgili,

I. 2n kromozomlu = hücreler mayoz = 2n kromozomlu hücreler = mitoz = 1n kromozomlu = hücreler döllenme = 2n kromozomlu hücreler.

II. 2n kromozomlu hücreler = mitoz = 2n kromozomlu hücreler = mayoz = In kromozomlu hücreler = döllenme = 2n kromozomlu hücreler.

III. 1n kromozomlu hücreler = mayoz = 2n kromozomlu hücreler = mitoz = 1n kromozomlu hücreler = döllenme = 2n kromozomlu hücreler.

ifadelerinin hangilerinde, olayların gerçekleşme sırası ve kromozom sayıları doğru olarak verilmiştir?

A) Yalnız l       

B) Yalnız     C) Yalnız lll           D) l ve II             E) l ve III lI       

 

Cevap B

 

 

 

27   Canlılarda görülen mitoz bölünme ve döllenme olayların sonucunda 1 ve 2n kromozomlu hücreler oluşabilir.

 

Bu olaylarla ilgili,

I. 2n kromozomlu = hücreler mayoz = 2n kromozomlu hücreler = mitoz = 1n kromozomlu = hücreler döllenme = 2n kromozomlu hücreler.

II. 2n kromozomlu hücreler = mitoz = 2n kromozomlu hücreler = mayoz = In kromozomlu hücreler = döllenme = 2n kromozomlu hücreler.

III. 1n kromozomlu hücreler = mayoz = 2n kromozomlu hücreler = mitoz = 1n kromozomlu hücreler = döllenme = 2n kromozomlu hücreler.

ifadelerinin hangilerinde, olayların gerçekleşme sırası ve kromozom sayıları doğru olarak verilmiştir?

 

A) Yalnız l        B) Yalnız lI        C) Yalnız lll

D) l ve II             E) l ve III                                Cevap B

 

1.I. Eşeli üreyen canlılarda üreme mitozla olur.

II. Canlılarda rejenerasyon ( yenilenme ) olayı mayozla gerçekleşir.

III. Mitoz bölünme canlılarda kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar.

                Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A. Yalnız I  B. Yalnız II   C. I,II,IV    D. III,IV   E. II,IV

 

2. I Sentrozom   II. Mitokondri   III. Kloroplast   IV. Ribozom

                Yukarıdakilerden hangileri hem bitki hemde hayvan hücrelerinde ortak olarak bulur?

A. II,IV   B. II,III   C. I,II,IV   D. III,IV  E. Yalnız II

 

3. Canlılarda genetik çeşitliliğe neden olan bazı olaylar ;
I. Mutasyonlar
II. Krossing -over
III. Homolog kromozomların ayrı hücrelere gitmesi
IV. Hatalı DNA eşlenmesi
Bunlardan hangileri sadece mayoz bölünme sırasında gerçekleşir?
A) I ve II         B) II ve IV         C) III ve IV         D) II ve III         E) I ve III

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yumurta ana hücresinin mayoz I profazında görülen bir olay değildir?
A) Homolog kromozomların eşlenmesi
B) Sentromerlerin ikiye bölünmesi
C) Kiyazmaların meydana gelmesi
D) Çekirdek zarının erimesi
E) Krossing -over meydana gelmesi

 

6. I Hücre zarı
II Klorofil
III Ribozom
IV Sentrozom
Yukarıdaki yapılardan hangileri prokaryot ve ökaryot tüm canlılarda bulunur?
A) I -II        B) III- IV        C) II -III        D) I-IV        E) I-III

 

7. I Sentrozomun ikiye bölünmesi
II DNA'nın kendini eşlemesi
III İğ ipliklerinin oluşması
IV Sentromerin ikiye bölünmesi
Mayoz bölünmenin bazı evreleri yukarıda karışık olarak verilmiştir. Bu olaylar hangi sıraya göre meydana gelir?
A) I-III-II-IV       B) III-IV-I-II      C) II-I-III-IV      D) IV-II-III-I      E) II-IV-I-III

 

 

ÜREME

SORU-2:
Gelişme sırasında doku ve organlar belirli bir sıraya göre oluşurlar.

I. Sinir sistemi
II. İskelet
III. Sindirim kanalı

Yukarıda verilen yapıların büyüme ve gelişmede oluşum sırası nedir?

A. I, II, III
B. II, III, I
C. III, II, I
D. I, III, II
E. II, I, III

Embriyonik gelişim sırasında önce ektoderm, sonra endoderm ve en son mezoderm tabakaları gelişir. Sinir sistemi ektodermden, sindirim sistemi endodermden ve iskelet ise mezodermden gelişir.
Cevap D'dir.

 

ÜREME

 

 

10.  Aşağıdaki hayvanların hangisinde, embriyo, ana canlıya benzer hale gelinceye kadarki gelişmesini yumurta içinde gerçekleştirir?

a)      Plesantalı memeliler

b)      Keseli memeliler

c)      Kurbağalar

d)      Kertenkeleler

e)      Semenderler

 

11. İnsanda, ana rahminde bulunan embriyonun (fetus) daha organları doğumdan önce de aktif olarak çalışır?

a)      Solunum organları

b)      Sindirim organları

c)      Boşaltım organları

d)      Dolaşım sistemi organları

e)      Görme ve tatma organları

 

12. Omurgalılarda, yumurta oluşumu (oogenez) sırasında oluşan, kutup hücreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)      Genellikle çekinik genler kutup hücrelerine geçer.

b)      Kutup hücreleri zararlı genleri ve maddeleri atar.

c)      Kutup hücreleriyle sitoplazmanın ihtiyaçtan fazlası atılır.

d)      Kutup hücreleri ve yumurta, kromozom sayısı bakımından eşit şansa sahiptir.

e)      Belli kromozomlar her mayozda kutup hücrelerinde kalır.

 

 

13. İç döllenme yapan canlılarda, dış döllenme yapanlardan farklı olarak, aşağıdaki adaptasyonlardan hangisi vardır?

a)      yumurta sayısına göre, sperm sayısının fazla olması

b)      Gametlerin,  dişinin vücudu içerisinde koruma altında birleşmesi.

c)      Eşey bezlerinin gelişmiş olması

d)      Embriyoyu korumak için embriyonik zarların bulunması.

e)      Embriyo gelişiminin genellikle dışarıda tamamlanması

 

14. Aşağıdakilerden hangisi dış döllenmenin özelliklerinden değildir?

a)      Döllenme şansı fazladır.

b)      Fazla sayıda üreme hücreleri oluşturulur.

c)      Yumurtalar suda döllenir.

d)      Yumurta hücresinde yedek besin vardır.

e)      Yavru bakımı gelişmiştir.

 

15. Bir mutasyonun, sadece bireyin kendisini etkilemesi için, hangi hücrelerde olması gerekir?

a)      Sperm hücrelerinde

b)      Eşey ana hücrelerinde

c)      Zigot hücresinde

d)      Yumurta hücresinde

e)      Rahim hücrelerinde 

 

 

 

 

 

Diploit bir dişinin bir yumurtasından, döllenme olmaksızın gelişen monoploit bir bireyin spermalarındaki kromozom sayısı normal olarak ne kadardır?

 

A) n/2                B) n                C) n + 1

D) 2n - 1           E) 2n

 Cevap B

(1990-ÖSS)

 

 

 

 

İnsanın normal gelişme ve çoğalma evrelerinde;

 

I. Zigotun bölünmeye başlaması

II. Yumurta hücresinin oluşumu

III. Sperm hücresinin oluşumu

IV. Gastrula (üç tabakalı embriyo) oluşumu

V. Blastula (içi sıvı dolu top görünümlü embriyo) oluşumu

 

olaylarından hangilerinde mayoz bölünme gerçekleşir?

A) I ve II             B) II ve III             C) IV ve V

D)I, ll ve lll        E) I, IV ve V    Cevap B

 

 

(1999 - ÖSS)

 

 

 

 

 

 

I. Bakteri
II. Plazmodyum

III. Amip

IV. Toprak solucanı

7.Yukarıdaki canlılardan hangilerinin

hayat devrinde hiçbir zaman mayoz

gözlenmez?

 

a) Yalnız I

b) Yalnız IV

c) I, II ve III

d) I ve III

e) III ve IV

 

8.Amipin ikiye bölünmesi ile, bira mayasının tomurcuklanarak çoğalması arasında aşağıdakilerden hangisi ortaktır?


a) Oluşan yeni hücrelerin ana hücreye bağlı kalması

b) Bölünme esnasında hücre plağı oluşması

c) Oluşan yeni hücre ile ana hücrenin büyüklüğü

d) Sitoplazmanın boğumlanarak bölünmesi

e) Oluşan yeni hücrelerle ana hücrenin genetik yapısının benzer olması

 

 

9.Aşağıdaki üreme şekillerinin hangisinde, türün bireyleri arasında kromozom sayısı farklılığı ortay çıkar?


a) İzogami

b) Metagenez

c) Anizogami

d) Konjugasyon

e) Rejenerasyon

 

 

10.Aşağıdaki hayvanların hangisinde, embriyo, ana canlıya benzer hale gelinceye kadarki gelişmesini yumurta içinde gerçekleştirir?


a) Plesantalı memeliler

b) Keseli memeliler

c) Kurbağalar

d) Kertenkeleler

e) Semenderler

 

 

11.İnsanda, ana rahminde bulunan embriyonun (fetus) daha organları doğumdan önce de aktif olarak çalışır?


a) Solunum organları

b) Sindirim organları

c) Boşaltım organları

d) Dolaşım sistemi organları

e) Görme ve tatma organları

 

 

12.Omurgalılarda, yumurta oluşumu (oogenez) sırasında oluşan, kutup hücreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


a) Genellikle çekinik genler kutup hücrelerine geçer.

b) Kutup hücreleri zararlı genleri ve maddeleri atar.

c) Kutup hücreleriyle sitoplazmanın ihtiyaçtan fazlası atılır.

d) Kutup hücreleri ve yumurta, kromozom sayısı bakımından eşit şansa sahiptir.

e) Belli kromozomlar her mayozda kutup hücrelerinde kalır.

 

 

13.İç döllenme yapan canlılarda, dış döllenme yapanlardan farklı olarak, aşağıdaki adaptasyonlardan hangisi vardır?


a) yumurta sayısına göre, sperm sayısının fazla olması

b) Gametlerin, dişinin vücudu içerisinde koruma altında birleşmesi.

c) Eşey bezlerinin gelişmiş olması

d) Embriyoyu korumak için embriyonik zarların bulunması.

e) Embriyo gelişiminin genellikle dışarıda tamamlanması

 

 

14.Aşağıdakilerden hangisi dış döllenmenin özelliklerinden değildir?
 

a) Döllenme şansı fazladır.

b) Fazla sayıda üreme hücreleri oluşturulur.

c) Yumurtalar suda döllenir.

d) Yumurta hücresinde yedek besin vardır.

e) Yavru bakımı gelişmiştir.

 

 

 

 

15.Bir mutasyonun, sadece bireyin kendisini etkilemesi için, hangi hücrelerde olması gerekir?
 

a) Sperm hücrelerinde

b) Eşey ana hücrelerinde

c) Zigot hücresinde

d) Yumurta hücresinde

e) Rahim hücrelerinde

 

 

GELİŞME

 

 10.Aşağıdaki hayvanların hangisinde, embriyo, ana canlıya benzer hale gelinceye kadarki gelişmesini yumurta içinde gerçekleştirir?


a) Plesantalı memeliler

b) Keseli memeliler

c) Kurbağalar

d) Kertenkeleler

e) Semenderler

 11.İnsanda, ana rahminde bulunan embriyonun (fetus) daha organları doğumdan önce de aktif olarak çalışır?


a) Solunum organları

b) Sindirim organları

c) Boşaltım organları

d) Dolaşım sistemi organları

e) Görme ve tatma organları

15.Bir mutasyonun, sadece bireyin kendisini etkilemesi için, hangi hücrelerde olması gerekir?
 

a) Sperm hücrelerinde

b) Eşey ana hücrelerinde

c) Zigot hücresinde

d) Yumurta hücresinde

e) Rahim hücrelerinde

 

 

29. İnsanın normal gelişme ve çoğalma evrelerinde;

 

I. Zigotun bölünmeye başlaması

II. Yumurta hücresinin oluşumu

III. Sperm hücresinin oluşumu

IV. Gastrula (üç tabakalı embriyo) oluşumu

V. Blastula (içi sıvı dolu top görünümlü embriyo) oluşumu

 

olaylarından hangilerinde mayoz bölünme gerçekleşir?

A) I ve II             B) II ve III             C) IV ve V

D)I, ll ve lll        E) I, IV ve V                            Cevap B

 

 

 

 

 

 

 

1.1989 ÖYS:Omurgalı hayvan sınıflarının üremeleri ve gelişmeleri sırasında:

I-Vitellüs

II-Amnion kesesi

III-Yumurta kabuğu

IV-Zigot

V-Plesenta gibi yapılar oluşabilmektedir.

Döllenmesi ve embriyonik gelişmesi su içerisinde gerçekleşen bir balık türünde, yumurta hücresinin oluşumundan sonra yukarıdakilerden hangisi oluşur?   A

a)I ve IV    b)I ve V   c)II ve V                   d)III ve IV   e)IV ve V

 

2.1990  ÖYS: Ergin kuşlarda, müller kanalının çıkarılması aşağıdakilerden hangisine engel olur?                D

a)Yumurta hücresinin oluşmasına

b)Ürik asit kristallerinin vücut dışına atılmasına

c)Spermaların vücut dışına atılmasına

d)Yumurta kabuğunun ve zarının oluşmasına

e)Boşaltım maddelerinin kandan ayrılmasına.

 

3.1988  ÖYS: Memelilerde embriyonal gelişimini tamamlamış bir erkeğin ürogenital sisteminde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?                                               D

a)Vas deferens     b)Üreter    c)Seminifer tüpler

d)Follopi tüpü       e)Henle kulpu

 

4.

Yukarıdaki grafikte, dişi insanda görülen menstruasyon devri hormonlarının konsantrasyon değişimleri görülmektedir. Buna göre; A, B ve C hormonları aşağıdakilerden hangi­sinde doğru verilmiştir?                       B

                        A                         B                       C

E)             Östrojen          Progesteron          Prolaktin

F)                         FSH                LH                      Progesteron

G)                        LH                 Progesteron          FSH

H)                       Östrojen          FSH                    LH

E)           Progesteron  LH                          FSH

5.    I.   Vas deferans

        II.Üretra

III.Seminifer tüpçükleri

IV.Epididimis

Erkek üreme sisteminde, sperm hangi yolu takip ederek dışarı atılır?                                         C

A) I, III, IV, II                B) II, IV, I, III                            C) III, I, IV, II   D) III, IV, II, I                    E) III, IV, I, II

6.    Aşağıdakilerden  hangisi, salgılandığı yer bakımından   diğerlerinden farklıdır?                                           E

A) FSH     B) LH            C) Prolaktin    D)Oksitosin             E) Testosteron

7.    Eşey hormonları, insanda aşağıdakilerden  hangisinin meydana gelmesinde etkili değildir?                            E

E)   Yumurtanın olgunlaşmasında

F)   Spermin üretilmesinde

G)Uterusun (döl yatağı) gelişiminde

H)  Sesin kalınlaşmasında

E)  Zigottan sonra tek yumurta ikizinin oluşumunda

 

 

 

1.1992 ÖYS: İnsanda LH (luteinleştirici hormon) miktarının kanda en yüksek değere ulaşması sonucunda, normal bir dişi ve normal bir erkek bireyde gerçekleşen olaylar aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?             B

 

DİŞİ

ERKEK

a)

Plesantanın uterustan atılması

Kandaki FSH yoğunluğunun artmaya başlaması

b)

Ovulasyonun olması

Testesteron salgısının artması

c)

Süt salgısının artması

Spermatogenezin başlaması

d)

Kandaki FSH yoğunluğunun artması

Kandaki FSH yoğunluğunun artması

e)

Süt salgısının artması

Testesteron salgısının artması

 

 

 

2.1995 ÖYS:Canlılarda görülen bazı çoğalma biçimleri şunlardır;

I-Erkek ve dişi bireylerden gelen gametlerin birleşmesi

II-Hermafrodit bireylerin kendilerini döllemeleri 

III-Hermafrodit bireylerin karşılıklı olarak birbirlerini döllemeleri 

IV-Ana bireyde oluşan bir çıkıntıdan yeni bir bireyin gelişmesi

Bunlardan, kalıtsal çeşitliliği en az sağlayanlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir ?                        C

a)I ve II    b)I ve IV   c)II ve IV    d)II ve III   e)III ve IV

3.

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki şemada kuş ve sürüngen yumurtasının embriyonik zarları gösterilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi bu embriyonik zarlarla il­gili yanlış bir ifadedir?

A)    Koryon zarı solunumu sağlar.

B)          Amniyon sıvı organizmaya hareket serbestliği sağ­lar.

C)    Allantoyis embriyoyu ısı farklılığından korur.

D)         Embriyo gelişiminde besin ihtiyacını vitellüstenkarşılar.

E)    Amniyon zarı embriyoyu sarar.

 

 

4.    Gelişiminin ilk evrelerinde zigotun geçirdiği mitoz bö­lünmelere segmantasyon denir. Oluşan her hücreyede blastomer adı verilir.

Buna göre;

 1. Segmantasyonda hücre sayısı artar.
 2. Oluşan yeni hücrelere genler aktarılır.
 3. Oluşan blastomerlerde replikasyon gözlenir.
 4. Bölünmeler sırasında enerji harcanmaz.

olaylarından hangileri bu bölünmeler sırasında gerçekleşir?                               C

A) Yalnız I   B) Yalnız I ve II    C) I,II ve III     D) I,II ve IV            E) I,II,III ve IV

 

 

 

 

9.

Emriyoda gözün gelişmesiyle ilgili şema yukarıda veril­miştir. Aşağıdakilerden hangisi, göz merceği oluşumuyla ilgili değildir?                       D

A) Gelişme, ön beyinden uzanan çıkıntılar ile başlar.

B)    Göz merceği başın dış tarafındaki ektodermden oluşur.

C)   Gelişme, embriyonik indüksıyon ile olur.

D)   Optik uzantıların baş ektodermine değmesi engellense de göz merceği yine oluşur.

        E)Gelişmede embriyonık tabakalar birbirini etkiler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
0 Yorum - Yorum Yaz

12 COĞRAFYA 2 D 3 Y    05.11.2013

DENİZLİ LİSESİ 12 SOSYAL SINIFLARI ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM III. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR.

ADI ve SOYADI:

NO                       :


 

 

 

 1. 1.        Aşağıdakilerden hangisi bölgesel bir örgüt değildir?

a)İMF       b)AGİT     c)AB           d)KEİ      e)NAFTA

 

 1. 2.         

      I. NATO - Askeri örgüt

     II. Dünya Bankası - Ekonomik örgüt

    III. Greenpeace- Çevre örgütü

     IV. Birleşmiş Milletler - Siyasal örgüt

      V. İKÖ - Askeri örgüt

 

     Yukarıdaki  hangi uluslararası örgütün faaliyet alanı yanlış eşleştirilmiştir?

         A) I           B) II           C) III           D) IV            E) V

 

 1. 3.        Aşağıdakilerden hangisi, Greenpeace örgütünün çalışma alanları arasında yer almaz?

A) Zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması

B) Ticari amaçlı balina avının kontrol altına alınması

C) Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi

D) Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin siyasi ve ekonomik iş birliğinin sağlanması

E) Fosil yakıtların kullanımının kademeli olarak kaldırılması ve yenilenebilir enerjilerin teşvik edilmesi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Suriye ile arasındaki sorunlardan biridir?

A) Dağlık Karabağ sorunu

B) Akdeniz’deki kıta sahanlığı sorunu

C) Habur  sınır kapısındaki gümrük sorunu

D) Fırat ve Dicle’nin sularının paylaşımı sorunu

E) Doğu Akdeniz limanlarının kullanımı sorunu

 

 1. Aşağıda bölgesel sorunların hangisi ülkemizi doğrudan ilgilendiren sorunlar arasında yer alır?

 A) Bosna- Hersek  sorunu               B) Makedonya  sorunu     

 C) Filistin sorunu      D) Batı Trakya sorunu               

 E) Kosova  sorunu

 

 

 1.  I – Hızlı nüfus artışı

II – Küresel ısınma

III – Ülkelerin bağımsız olma istekleri

IV – Ormanların tahribi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin, günümüzde yaşanan su sorununun ortaya çıkmasında etkili olduğu savunulabilir?

A)  I         B)  II       C) I ve III       D) III ve IV      E) I ve II

 

 1. 7.        Dünyada barış ve güvenliği sağlamak üzere 24 Ekim, 1945’te 51 ülke bir araya gelerek Birleşmiş Milletler Teşkilatını kurdular. Aşağıdaki ülkelerden hangisi BM’de alınan kararları veto hakkına sahip değildir?

A)      Almanya                     

B)       Fransa         

C)       Çin                             

D)      ABD                           

E)       Rusya

 

 1. 8.        Dünya petrol rezervinin büyük bir kısmına sahip olan ülkeler 1960 yılında Bağdat’ta bir araya gelerek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)’nü kurdular. Aşağıdaki ülkelerden hangisi OPEC’in kurucuları arasında yer almaz?

A)        Venezüella    B) ABD    C) İran     D) Kuveyt E) Irak

 

 

 1. 9.        Nijerya’nın ekonomik gelişimini tamamlayamamış olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Alt yapının yetersiz olması

B) Enerji üretiminin yetersiz olması

C) Hammadde kaynaklarının yetersiz olması

D) Tüketici gelirlerinin düşük olması

E) Sanayi ürünlerindeki kapasite kullanımının düşük olması

 

 1. 10.     Türkiye’de, 1936 yılında çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan tarla bağışlanması uygulaması başlatılmıştır.

Bu uygulama, aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak yapılmıştır?

A) Nüfus artış hızını yükseltmeye

B) Yurt dışından gelecek göçleri artırmaya

C) Tarım alanlarında ürün çeşidini artırmaya

D) Tarımda makine kullanımının azaltılmasına

E) Tarımsal faaliyetlerdeki devlet yatırımlarını azaltmaya

 

 

 1. Nüfus projeksiyonları ile elde edilmek istenen en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Eğitim seviyesini tespit etmek

 B) Doğum oranını tespit etmek

 C) Ekonomik, sosyal ve kültürel yatırımların nasıl olacağını tespit etmek

D) Yaş gruplarını tespit etmek

E) Ölüm oranlarını tespit etmek

 

 

 

 1. Bu proje kapsamında; Amasya,Çorum,Samsun,Tokat, Yozgat illeri bulunmaktadır. Projenin genel amacı akım düzensizliğini önlemek,taşkın,erozyon ve çevre kirliliğini önlemek ekolojik dengeyi bozmadan arazi kullanımını planlamak ve doğal kaynakların kontrolü , meraların ıslahı ve düzenli kentleşmeyi sağlamaktır.

Yukarıda belirtilen bölgesel kalkınma projesi aşağıdakilerden hangisidir?

           A) DOKAP   B) ZBK   C) DAP  D) GAP    E) Yeşilırmak Havzası GP

 

 1.  Doğu Karadeniz, Karadeniz Bölgesi'nin en fazla göç veren bölümüdür.

Bu bölümün dışarıya fazla göç vermesinde aşağıdakilerden hangisinin olumsuz etkisi daha azdır?

A) Sanayinin gelişmemiş olması

B) Ulaşım imkanlarının kısıtlı olması

C) Tarım alanlarının yetersiz olması

D) Makineleşmenin yaygınlaşması

E) İş imkanlarının az olması

 

 1. Zonguldak, Bartın, Karabük (ZBK) Projesi’nin uygulanacağı bölgede, aşağıdaki sanayi kollarından hangisi daha çok gelişmiştir?

A) Yünlü dokuma B) Demir - çelik

C) Petro kimya D) Otomotiv

E) Cam ve seramik

 

 1. I.Eski Dünya kıtalarının ortasında yer alması

II.Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklimlerin görülmesi

III. Serbest piyasa ekonomisinin kurallarını uygulaması

IV.İki ayrı yarımada üzerinde yer alması

V. Akarsu ve göl bakımından zengin olması

Yukarıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitiğinde etkili olan değişken unsurlara örnek olarak gösterilebilir?

A) I            B) II            C) III            D) IV           E) V

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin jeopolitiğinde etkili olan,  değişen  unsurlardan biridir?

 

A)Politik değerler      B)Stratejik kaynaklar

C)Coğrafi konum      D)Jeomorfolojik özellikler

E)Ülkelerin coğrafi şekli

 

 1. 17.     Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası sıcak çatışmalara yol açan doğal unsurlardan biridir?

A) Toprak  paylaşımı                        B) Ekonomik sorunlar

C) Sınır sorunları          D) Bağımsızlık isteği

                      E) siyasi farklılıklar

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bir unsur değildir?

A) Boğazların bulunması

B) Üç tarafın denizlerle çevrili olması

C) Dağların uzanış yönü

D) Farklı kültür bölgelerine komşu olması

E) Zengin petrol kaynakları bölgelerine komşu olması

 

 1. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin 1990 yılında ülke gruplarına göre yaptığı ihracat ve ithalat (milyar dolar) dağılışı verilmiştir.

Ülke Grupları

İthalat

(Milyar Dolar)

İhracat

(Milyar Dolar)

1. OECD Ülkeleri

14.2

18.8

a) AT. Ülkeleri

9.3

6.9

b) Diğer Ülkeler

4.9

11.9

2. İslam Ülkeleri

3.8

2.5

3. D. Avrupa Ülk.

2.6

1.0

4. Diğer Ülkeler

1.7

0.6

Yalnızca tablodaki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

 

A) İthalat ve ihracatta en büyük pay OECD ülkelerine aittir.

B) OECD ülkeleri ile dış ticaret fazlası vardır.

C) İslam ülkeleri ile olan ticarette dış ticaret açığı vardır.

D) Tarım ürünü ithalatı, ihracattan daha fazladır.

E) Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ülkeleri ile olan ticarette dış ticaret açığı vardır.

 

 1. Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus artışını yükselten politikalar uygulanmış ancak 1940 - 1945 yılları arasında nüfus artış hızının düştüğü görülmüştür.

 Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Sıtma ve tifüs gibi hastalıkların etkisinde kalması

B) Türkiye'nin savaşa girmesi

C) Yurt dışından göçmen kabulünün yasaklanması

D) Doğal afetlerin yaşanması

E) Seferberlik nedeniyle erkek nüfusun silah altına alınması

 

 1. 21.     Dünyadaki tatlı su kaynakları eşit olarak dağılmamıştır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin diğerlerine göre su sıkıntısı çekmediği söylenebilir?

 

A) Mısır   B) Brezilya C) Suudi Arabistan  D) Cezayir   E) İran

 

 

 1. 22.     Türkiye’nin dışalımının giderek büyümesine karşın, dışsatımı istenilen düzeye henüz ulaşamamıştır. Dış ticaretin sürekli açık vermesin de aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A-Dış pazarlarda rekabet güçlüklerinin yaşanması

B-Dışsatımda tarım ürünlerinin payının fazla olması

C-Üretimdeki artışın nüfus artış hızından düşük olması

D-Bazı sanayi ürünleri için yapılan dış ödemelerin dışsatım gelirlerinden yüksek olması

E-Transit taşımacılığın gelişmiş olması

 

 1. 23.     Bir ülkenin dış ticaret hacminin büyümesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A- İşçi ücretlerinin artırılması

B-Serbest bölgeler kurulması

C-Ürün kalitesinin yükseltilmesi

D-Fuarların düzenlenmesi

E- Endüstride üretimin artırılması

 

 1. 24.     Türkiye’nin dış ticaretiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dış satımda sanayi ürünlerinin payı giderek artmaktadır.

B) Otomotiv sektörü ilk sıralarda yer almaktadır.

C) Bazı ürünlerin dış pazarlarda rekabet gücü giderek artmaktadır.

D) Dış satımda tarım ürünleri arasında ön sıraları üzüm, fındık ve incir alır.

E) Dış satım gelirleri dış alım giderlerinden fazladır.

 

 1. 25.     Şekildeki “A” noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

A) 42° Kuzey — 26° Batı

B) 36° Kuzey — 45° Doğu

C) 42° Kuzey — 45° Doğu

D) 36° Kuzey — 26° Doğu

E) 42° Kuzey — 26° Doğu

 

 

 

 

 

 1. 26.     O güne kadar görülmeyen yada seyrek olarak görülen olaylara ekstrem olaylar adı verilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Japonya’ da meydana gelen tusunami oluşum kökeni olarak aşağıdaki hangi ekstrem olaylara örnek olarak gösterilebilir?

A)        Hidrolojik karakterli olaylar.

B)        Biyolojik karakterli olaylar.

C)        Jeolojik ve jeomorfolojik karakterli olaylar.

D)       Klimatolojik karakterli olaylar.

E)        Astrolojik karakterli olaylar.

 

 1. 27.     Engebeli arazilerin bulunduğu bölgelerde, aynı standarttaki karayollarının kilometre maliyeti daha yüksek olur. Aşağıdaki grafikte bir ülkenin beş bölgesinin gerçek alanları ve izdüşüm alanları verilmiştir.

 

Yukarıdaki bilgilere göre hangi bölgede yapılacak olan aynı uzunluktaki yeni karayolunun kilometre maliyeti en az olur?

A-I     B-II       C-III        D-IV      E-V

 

 1. 28.     Almanya’da metalürji sanayisinin Ruhr havzasında yoğunlaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A- Yer altı kaynakları bakımından zengin olması

B-Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması

C-İklim koşullarının uygun olması

D-Pazarlama olanaklarının gelişmiş olması

E- Verimli tarım alanlarının geniş yer tutması

 

 1. 29.     Çin, dünyada en çok yabancı sermaye çeken ülkelerden biridir. Aşağıdakilerden hangisi bunun temel nedenidir?

 

A- Hammaddenin yetersiz olması

B- İş gücünün ucuza mal edilmesi

C-Nüfus artış hızının düşük olması

D-Gelişmişlik seviyesinin çok düşük olması

E-Asya Kıtasında yer alması

 

 1. 30.     Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı aşağıdaki ülkelerden hangisinin petrollerini pazarlamak amacıyla kurulmuştur?

A-Rusya   B-  Ermenistan C-Gürcistan   D- Azerbaycan    E-İran

 

 1. 31.     Yalnızca Karadeniz kullanılarak aşağıdaki hangi iki ülke arasında ticaret yapılmaz?

A-Ukrayna-Gürcistan B- Gürcistan-Yunanistan C-Bulgaristan-Türkiye      D-Türkiye-Ukrayna   E- Rusya-Romanya

 

 1. 32.     Ortadoğu’daki siyasi bölünmüşlüğün ve savaşların temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Önemli su yolları üzerinde yer almaları

B-Su kaynaklarını yetersizliği

C-Sanayileşmiş ülkelere uzak olması

D-Tarım alanlarının darlığı

E-Zengin yer altı kaynaklarının varlığı

 

 1. 33.     Almanya’nın akarsularının taşımacılığa elverişli olması bu ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?

 A) Yüzölçümünün küçük olması

 B) Akarsu havzalarının geniş olması

 C) Yer şekillerinin engebesiz olması

 D) Derin vadilerin geniş yer tutması

 E) Akarsu boylarının uzun olması

 

 1. 34.     Nijerya Orta Afrika’da yer alan, ekvatoral ve subekvatoral iklim özelliklerinin hakim olduğu ve temel geçim kaynakları tarım ve petrol olan az gelişmiş ülkelerden biridir.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Nijerya’nın aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisini ihraç etmesini bekleyemeyiz?

A) Kakao   B) Yerfıstığı   C)Buğday   D)Kauçuk  E)Şeker kamışı

 

SON SORU 1 PUAN,DİĞER SORULAR  3’ER  PUANDIR.

SÜRE 40’DIR.

BAŞARILAR DİLERİM

 

                                                                         Coğrafya Öğretmeni
0 Yorum - Yorum Yaz

12 COĞRAFYA 2 D 3 Y    05.11.2013

DENİZLİ LİSESİ 12 SOSYAL SINIFLARI ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM III. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR.

ADI ve SOYADI:

NO                       :

 


 

 1. Türkiye Aşağıdaki örgütlerden hangisine üye değildir.

A)NATO    B)KEİ    C) IMF   D) NAFTA   E)İKÖ

 

 

 1. 2.        Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’ya karşı ABD’nin desteğini alarak Avrupa’nın güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş siyasi ve askeri bir örgüttür?

A) NATO                        

B) Greenpeace

C) Varşova Paktı              

D) Dünya Bankası

E) Birleşmiş Milletler

 

 1. 3.        Aşağıdakilerden hangisi, Greenpeace örgütünün çalışma alanları arasında yer almaz?

A) Zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması

B) Ticari amaçlı balina avının kontrol altına alınması

C) Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi

D) Fosil yakıtların kullanımının kademeli olarak kaldırılması ve yenilenebilir enerjilerin teşvik edilmesi

E) Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin siyasi ve ekonomik iş birliğinin sağlanması

 

 1. Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisi arasında, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığı sorunu bulunmaktadır?

A) Bulgaristan

B) Suriye

C) Mısır

D) İtalya

E) Yunanistan

 

 1. Aşağıda bölgesel sorunların hangisi ülkemizi doğrudan ilgilendiren sorunlar arasında yer almaz?

 A) Irak sorunu               B) Ege adaları sorunu     

 C) Ortadoğu sorunu      D) Batı Trakya sorunu               

 E) Ermeni sorunu

 

 1.  I – Hızlı nüfus artışı

II – Ülkelerin bağımsız olma istekleri

III – Küresel ısınma

IV – Ormanların tahribi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin, günümüzde yaşanan su sorununun ortaya çıkmasında etkili olduğu savunulabilir?

A)  I         B)  II       C) I ve III       D) III ve IV      E) I ve II

 

 1. 7.        1990 yılında Türkiye’nin öncülüğünde başlayan çalışmalar sonucunda 1992 yılında kurulan KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği )’nin kurucu üyeleri arasında aşağıdaki ülkelerden hangisi yoktur?

A) Azerbaycan            B) Rusya            C) Yunanistan

  D) Suriye                               E) Arnavutluk

 

 1. 8.        Dünya petrol rezervinin büyük bir kısmına sahip olan ülkeler 1960 yılında Bağdat’ta bir araya gelerek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)’nü kurdular. Aşağıdaki ülkelerden hangisi OPEC’in kurucuları arasında yer almaz?

A)        Venezüella

B)         Kuveyt          

C)         İran                               

D)        ABD                             

E)         Irak

 

 1. “Afrika ülkelerinde yer altı zenginlikleri fazla olduğu halde sanayi gelişmemiştir.”  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan etkenlerden biridir?

A) Yüzölçümünün geniş olması

B) Tarımsal üretime önem verilmesi

C) Sermaye birikiminin fazlalığı

D) Hammadde kaynaklarının yabancıların denetiminde olması

E) Üretim teknolojisinin gelişmiş olması

 

 1. 10.     Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında uygulanan nüfus politikası değildir?

 A) Çok çocuklu ailelerin ödüllendirilmesi

  B) Doğum evleri kurmak ve ücretsiz ilaç dağıtmak

C) Çok çocuklu ailelerin yol vergisinden muaf olması

 D) Şehirlere göçün teşviki 

 E) Göçleri teşvik için göçmenlere gümrük muafiyeti

 

 1. 11.     Ülkemizde uygulanan nüfus artış hızını düşürücü politikalara rağmen toplam nüfus içindeki en büyük pay genç nüfusa aittir.

        Genç nüfusun fazla olmasının yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İş gücünün sağlanması

B) Ticaretin canlanması

C) Mal ve hizmetlere olan talebin artması

D) Üretimin artması

E) Demografik yatırımların artması

 

 1. 12.     Aşağıdaki fizibilite aşamasındaki  bölgesel projelerden hangisi Türkiye’nin önemli bir kıyı maden bölgesinin gelişimini desteklemek amaçlı düşünülmektedir.

A)DAP          B)GAP       C)DOKAP 

D)ZBK          E)Yeşilırmak Gelişim Projesi

 

 1.  Doğu Karadeniz, Karadeniz Bölgesi'nin en fazla göç veren bölümüdür.

Bu bölümün dışarıya fazla göç vermesinde aşağıdakilerden hangisinin olumsuz etkisi daha azdır?

A) Sanayinin gelişmemiş olması

B) Ulaşım imkanlarının kısıtlı olması

C) Makineleşmenin yaygınlaşması

D) Tarım alanlarının yetersiz olması

E) İş imkanlarının az olması

 

 1. Zonguldak, Bartın, Karabük (ZBK) Projesi’nin uygulanacağı bölgede, aşağıdaki sanayi kollarından hangisi daha çok gelişmiştir?

A) Demir - çelik B) Yünlü dokuma

C) Petro kimya D) Otomotiv

E) Cam ve seramik

 

 1. I.Eski Dünya kıtalarının ortasında yer alması

II.Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklimlerin görülmesi

III.Akarsu ve göl bakımından zengin olması

IV.İki ayrı yarımada üzerinde yer alması

V.Serbest piyasa ekonomisinin kurallarını uygulaması

Yukarıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitiğinde etkili olan değişken unsurlara örnek olarak gösterilebilir?

A) I            B) II            C) III            D) IV           E) V

 

 1. 16.     Aşağıdakilerden hangisi bir yerin jeopolitiğinde etkili olan,  değişmeyen  unsurlardan biridir?

 

A)Politik değerler      B)Ekonomik değerler

C)Askeri değerler      D)Jeomorfolojik özellikler

E)Bilimsel gelişmeler

 

 1. 17.     Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası sıcak çatışmalara yol açan doğal unsurlardan değildir?

A) Toprak                          B) Su kaynakları

C) Enerji kaynakları          D) Yer altı kaynakları

                      E) Önemli ulaşım yolları

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran önemli bir unsurdur?

A) 7 coğrafi bölgeden oluşması

B) Üç tarafın denizlerle çevrili olması

C) Dağların doğu-batı yönlü uzanması

D) Farklı etnik ve kültür özellikler taşıması 

E) Zengin linyit yataklarına sahip olması

 

 

 

 

 1. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin 1990 yılında ülke gruplarına göre yaptığı ihracat ve ithalat (milyar dolar) dağılışı verilmiştir.

Ülke Grupları

İthalat

(Milyar Dolar)

İhracat

(Milyar Dolar)

1. OECD Ülkeleri

14.2

18.8

a) AT. Ülkeleri

9.3

6.9

b) Diğer Ülkeler

4.9

11.9

2. İslam Ülkeleri

3.8

2.5

3. D. Avrupa Ülk.

2.6

1.0

4. Diğer Ülkeler

1.7

0.6

 

Yalnızca tablodaki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İthalat ve ihracatta en büyük pay OECD ülkelerine aittir.

B) Tarım ürünü ithalatı, ihracattan daha fazladır.

C) İslam ülkeleri ile olan ticarette dış ticaret açığı vardır.

D) OECD ülkeleri ile dış ticaret fazlası vardır.

E) Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ülkeleri ile olan ticarette dış ticaret açığı vardır.

 

 1. Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus artışını yükselten politikalar uygulanmış ancak 1940 - 1945 yılları arasında nüfus artış hızının düştüğü görülmüştür.

 Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Seferberlik nedeniyle erkek nüfusun silah altına alınması

B) Türkiye'nin savaşa girmesi

C) Yurt dışından göçmen kabulünün yasaklanması

D) Doğal afetlerin yaşanması

E) Sıtma ve tifüs gibi hastalıkların etkisinde kalması

 

 1. 21.     Dünyadaki tatlı su kaynakları eşit olarak dağılmamıştır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin diğerlerine göre su sıkıntısı çektiği söylenebilir?

         A) Suriye   B) Brezilya     C) Kanada     D) Rusya  E) İsveç

 

 1. 22.     Türkiye’nin dış ticareti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A- Avrupa Birliği Ülkeleri hem dış alımda hem de dış satımda önemli bir paya sahiptir.

B-Toplam dış satım gelirlerinin yarıdan fazlasını sanayi ürünleri oluşturur.

C-Dış satımda tarım ürünlerinin payı giderek azalsa da önemli bir yere sahiptir.

D- Turizm gelirleri dış ticaret açığını kapatabilecek düzeye gelmiştir

E- Türkiye’nin coğrafi konumu transit ticaretin gelişmesine elverişlidir.

 

 1. 23.     Bir ülkenin dış ticaret hacminin büyümesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A-Endüstride üretimin artırılması

B-Serbest bölgeler kurulması

C- İşçi ücretlerinin artırılması

D-Fuarların düzenlenmesi

E- Ürün kalitesinin yükseltilmesi

 

 1. 24.     Türkiye’nin dış ticaretiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dış satımda sanayi ürünlerinin payı giderek artmaktadır.

B) Dış satım gelirleri dış alım giderlerinden fazladır.

C) Bazı ürünlerin dış pazarlarda rekabet gücü giderek artmaktadır.

D) Dış satımda tarım ürünleri arasında ön sıraları üzüm, fındık ve incir alır.

E) Otomotiv sektörü ilk sıralarda yer almaktadır.

 

 1. 25.     Şekildeki “A” noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

 


A) 42° Kuzey — 26° Batı

B) 36° Kuzey — 45° Doğu

C) 42° Kuzey — 45° Doğu

D) 36° Kuzey — 26° Doğu

E) 42° Kuzey — 26° Doğu

 1. 26.     O güne kadar görülmeyen  yada seyrek olarak görülen olaylara ekstrem olaylar adı verilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Japonya’ da meydana gelen tusunami oluşum kökeni olarak aşağıdaki hangi ekstrem olaylara örnek olarak gösterilebilir?

A)        Hidrolojik  karakterli olaylar.

B)        Jeolojik ve jeomorfolojik karakterli olaylar.

C)        Biyolojik karakterli olaylar.

D)       Klimatolojik karakterli olaylar.

E)        Astrolojik karakterli  olaylar.

 

 1. 27.     Türkiye’de ulaşım sistemleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A)Deniz ve demir yolu taşımacılığı maliyeti düşürücü yönde  olumlu etki sağlar.

B)Hava yolu ulaşımından kar edilmesi  daha çok büyük şehirlerde kendini gösterir.

C) Doğu Anadolu bölgesi ulaşım maliyetinin fazla olduğu bölgelerimizden biridir.

D)Ege Bölgesi’nde doğu batı yönlü ulaşım tünellerle sağlanır.

E)Dağların Karadeniz ve Akdeniz de paralel uzanması kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşımı olumsuz etkiler.

 

 1. 28.     Almanya’da metalürji sanayisinin Ruhr havzasında yoğunlaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-verimli tarım alanlarının geniş yer tutması

B-Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması

C-İklim koşullarının uygun olması

D-Pazarlama olanaklarının gelişmiş olması

E-Yer altı kaynakları bakımından zengin olması

 

 1. 29.     Çin, dünyada en çok yabancı sermaye çeken ülkelerden biridir.

Aşağıdakilerden hangisi bunun temel nedenidir?

A-İş gücünün ucuza mal edilmesi

B-Hammaddenin yetersiz olması

C-Nüfus artış hızının düşük olması

D-Gelişmişlik seviyesinin çok düşük olması

E-Asya Kıtasında yer  alması

 

 1. 30.     Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı aşağıdaki ülkelerden hangisinin petrollerini pazarlamak amacıyla kurulmuştur?

A-Rusya      B-Azerbaycan     C-Gürcistan

           D-Ermenistan         E-İran

 

 1. 31.     Yalnızca Karadeniz kullanılarak aşağıdaki hangi iki ülke arasında ticaret yapılmaz?

A-Ukrayna-Gürcistan        B-Rusya-Romanya

C-Bulgaristan-Türkiye      D-Türkiye-Ukrayna

          E-Gürcistan-Yunanistan

 

 1. 32.     Ortadoğu’daki siyasi bölünmüşlüğün ve savaşların temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Önemli su yolları üzerinde yer almaları

B-Su kaynaklarını yetersizliği

C- Zengin yer altı kaynaklarının varlığı

D-Tarım alanlarının darlığı

E- Sanayileşmiş ülkelere uzak olması

 

 1. 33.     Almanya’nın akarsularının taşımacılığa elverişli olması bu ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?

 A) Yüzölçümünün küçük olması

 B) Yer şekillerinin engebesiz olması

  C) Akarsu havzalarının geniş olması

D) Derin vadilerin geniş yer tutması

 E) Akarsu boylarının uzun olması

 

 1. 34.     Son on yılda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip Çin, aşağıdakilerden hangisinin üretiminde dünyada söz sahibi değildir?

A-Pamuk       B-Çay     C-Pirinç   D-Mısır         E-Kahve

 

SON  SORU 1 PUAN,DİĞER SORULAR  3’ER  PUANDIR.

SÜRE 40’DIR.

12 SOSYAL SINIFLARI 2010-2011  ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM III. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR.

ADI ve SOYADI:

NO                       :

 


 1. 1.        O güne kadar görülmeyen yada seyrek olarak görülen olaylara ekstrem olaylar adı verilmektedir.

Geçtiğimiz günlerde Japonya’ da meydana gelen tusunami  oluşum kökeni olarak aşağıdaki hangi ekstrem olaylara örnek olarak gösterilebilir?

A)        Hidrolojik  karakterli olaylar.

B)        Jeolojik ve jeomorfolojik karakterli olaylar.

C)        Biyolojik karakterli olaylar.

D)       Klimatolojik karakterli olaylar.

E)        Astrolojik karakterli  olaylar.

 

 1. 2.         

 

Türkiye'de dağların uzanışı ve engebeli oluşu  demiryolu ulaşımını olumsuz yönde etkilemiştir. Haritada işaretlenmiş alanların hangisinin diğer bölgelerle demiryolu ulaşımı vardır?

A-I     B- II      C-III       D-IV       E-V

 

 

 

 1. Türkiye’de ulaşım sistemleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A)Deniz ve demir yolu taşımacılığı maliyeti düşürücü yönde  olumlu etki sağlar.

B)Hava yolu ulaşımından kar edilmesi  daha çok büyük şehirlerde kendini gösterir.

C) Doğu Anadolu bölgesi ulaşım maliyetinin fazla olduğu bölgelerimizden biridir.

D)Ege Bölgesi’nde doğu batı yönlü ulaşım tünellerle sağlanır.

E)Dağların Karadeniz ve Akdeniz de paralel uzanması kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşımı olumsuz etkiler.

 1. 4.         

Engebeli arazilerin bulunduğu bölgelerde, aynı standarttaki karayollarının kilometre maliyeti daha yüksek olur. Aşağıdaki grafikte bir ülkenin beş bölgesinin gerçek alanları ve izdüşüm alanları verilmiştir.

 

Yukarıdaki bilgilere göre hangi bölgede yapılacak olan aynı uzunluktaki yeni karayolunun kilometre maliyeti en az olur?

A-I     B-II       C-III        D-IV      E-V

 

 

 1. 5.        Türkiye’nin dış ticaretiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Dış satımda sanayi ürünlerinin payı giderek artmaktadır.

B) Otomotiv sektörü ilk sıralarda yer almaktadır.

C) Bazı ürünlerin dış pazarlarda rekabet gücü giderek artmaktadır.

D) Dış satımda tarım ürünleri arasında ön sıraları üzüm, fındık ve incir alır.

E) Dış satım gelirleri dış alım giderlerinden fazladır.

 

 

 

 1. 6.        Son on yılda dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine sahip Çin, aşağıdakilerden hangisinin üretiminde dünyada söz sahibi değildir?

A-Pamuk       B-Çay          C-Pirinç

         D-Mısır         E-Kahve

 

 1. 7.        Almanya’da metalürji sanayisinin Ruhr havzasında yoğunlaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A-verimli tarım alanlarının geniş yer tutması

B-Ulaşım olanaklarının gelişmiş olması

C-İklim koşullarının uygun olması

D-Pazarlama olanaklarının gelişmiş olması

E-Yer altı kaynakları bakımından zengin olması

 

 1. 8.        Bir ülkenin dış ticaret hacminin büyümesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?

A-Endüstride üretimin artırılması

B-Serbest bölgeler kurulması

C-Ürün kalitesinin yükseltilmesi

D-Fuarların düzenlenmesi

E- İşçi ücretlerinin artırılması

 

 1. 9.        Çin, dünyada en çok yabancı sermaye çeken ülkelerden biridir.

Aşağıdakilerden hangisi bunun temel nedenidir?

A-İş gücünün ucuza mal edilmesi

B-Hammaddenin yetersi olması

C-Nüfus artış hızının düşük olması

D-Gelişmişlik seviyesinin çok düşük olması

E-Asya Kıtasında yer  alması

 

 1. 10.     Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı aşağıdaki ülkelerden hangisinin petrollerini pazarlamak amacıyla kurulmuştur?

A-Rusya      B-Azerbaycan     C-Gürcistan

        D-Ermenistan         E-İran

 

 1. 11.     Yalnızca Karadeniz kullanılarak aşağıdaki hangi iki ülke arasında ticaret yapılmaz?

A-Ukrayna-Gürcistan        B-Rusya-Romanya

C-Bulgaristan-Türkiye      D-Türkiye-Ukrayna

          E-Gürcistan-Yunanistan

 

 1. 12.     Ortadoğu’daki siyasi bölünmüşlüğün ve savaşların temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A-Önemli su yolları üzerinde yer almaları

B-Su kaynaklarını yetersizliği

C-Sanayileşmiş ülkelere uzak olması

D-Tarım alanlarının darlığı

E-Zengin yer altı kaynaklarının varlığı

 

 1. 13.     Almanya’nın akarsularının taşımacılığa elverişli olması bu ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisinin bir sonucudur?

 A) Yüzölçümünün küçük olması

 B) Yer şekillerinin engebesiz olması

  C) Akarsu havzalarının geniş olması

D) Derin vadilerin geniş yer tutması

 E) Akarsu boylarının uzun olması

 

 1. 14.     Nijerya Orta Afrika’da yer alan, ekvatoral ve subekvatoral iklim özelliklerinin hakim olduğu ve temel geçim     kaynakları tarım ve petrol olan az gelişmiş ülkelerden biridir.

Yukarıdaki bilgilere dayanarak, Nijerya’nın aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisini ihraç etmesini bekleyemeyiz?

A) Kakao B)  Yerfıstığı C) Buğday D) Kauçuk       E) Şeker kamışı

 

 1. 15.     Aşağıdaki fizibilite aşamasındaki  bölgesel projelerden hangisi Türkiye’nin önemli bir kıyı maden bölgesinin gelişimini desteklemek amaçlı düşünülmektedir.

A)DAP          B)GAP       C)DOKAP 

D)ZBK          E)Yeşilırmak Gelişim Projesi

 

 

 1. Türkiye Aşağıdaki örgütlerden hangisine üye değildir.

A)Nato    B)Kei    C) IMF  

D) Nafta   E)İKÖ

 

 

 1. 17.     Günümüzde petrolün büyük kısmı petrol tankerleri ile taşınmaktadır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin öneminin artmasına yol açmıştır?

     A) Petrol fiyatlarının

     B) Üretim miktarlarının

    C) Uluslar arası suyolu ve boğazların

    D) Petrol tüketiminin

     E) Petrol satan ülke sayısının

 1. 18.      

      I. NATO - Askeri örgüt

     II. Dünya Bankası - Ekonomik örgüt

    III. Greenpeace- Çevre örgütü

     IV. Birleşmiş Milletler - Siyasal örgüt

      V. İKÖ - Askeri örgüt

 

     Yukarıdaki  hangi uluslararası örgütün faaliyet alanı yanlış eşleştirilmiştir?

         A) I           B) II           C) III           D) IV            E) V

 

 1. 19.     Aşağıdakilerden hangisi, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Rusya’ya karşı ABD’nin desteğini alarak Avrupa’nın güvenliğini sağlamak amacıyla kurulmuş siyasi ve askeri bir örgüttür?

A) NATO                        

B) Greenpeace

C) Varşova Paktı             

D) Dünya Bankası

E) Birleşmiş Milletler

 

 1. 20.     Aşağıdakilerden hangisi, Greenpeace örgütünün çalışma alanları arasında yer almaz?

A) Zehirli kimyasalların ortadan kaldırılması

B) Ticari amaçlı balina avının kontrol altına alınması

C) Nükleer silahlanma ve nükleer kirliliğe son verilmesi

D) Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin siyasi ve ekonomik iş birliğinin sağlanması

E) Fosil yakıtların kullanımının kademeli olarak kaldırılması ve yenilenebilir enerjilerin teşvik edilmesi

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye’nin Suriye ile arasındaki sorunlardan biridir?

A) Dağlık Karabağ sorunu

B) Akdeniz’deki kıta sahanlığı sorunu

C) Habur  sınır kapısındaki gümrük sorunu

D) Fırat ve Dicle’nin sularının paylaşımı sorunu

E) Doğu Akdeniz limanlarının kullanımı sorunu

 

 1. Türkiye ile aşağıdaki ülkelerden hangisi arasında, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığı sorunu bulunmaktadır?

A) Bulgaristan

B) Suriye

C) Mısır

D) İtalya

E) Yunanistan

 1. Aşağıda bölgesel sorunların hangisi ülkemizi doğrudan ilgilendiren sorunlar arasında yer almaz?

 A) Irak sorunu               B) Ege adaları sorunu     

 C) Ortadoğu sorunu      D) Batı Trakya sorunu               

 E) Ermeni sorunu

 

 1.  I – Hızlı nüfus artışı

II – Ülkelerin bağımsız olma istekleri

III – Küresel ısınma

IV – Ormanların tahribi

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin, günümüzde yaşanan su sorununun ortaya çıkmasında etkili olduğu savunulabilir?

A)  I         B)  II       C) I ve III       D) III ve IV      E) I ve II

 

 1. 25.     Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin doğrudan ilgilendiği sorunlardan biridir?

A) Filistin sorunu               

B) Makedonya sorunu   

C) Kosova sorunu                

D) Bosna Hersek sorunu

E) Kıbrıs sorunu

 1. 26.     1990 yılında Türkiye’nin öncülüğünde başlayan çalışmalar sonucunda 1992 yılında kurulan KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği )’nin kurucu üyeleri arasında aşağıdaki ülkelerden hangisi yoktur?

A) Azerbaycan            B) Rusya            C) Yunanistan

  D) Suriye                               E) Arnavutluk

 

 1. 27.     Aşağıdakilerden hangisi bölgesel bir örgüt değildir?

a)İMF       b)AGİT     c)AB           d)KEİ      e)NAFTA

 

 

 1. “Afrika ülkelerinde yer altı zenginlikleri fazla olduğu halde sanayi gelişmemiştir.”  Aşağıdakilerden hangisi bu duruma yol açan etkenlerden biridir?

A) Yüzölçümünün geniş olması

B) Tarımsal üretime önem verilmesi

C) Sermaye birikiminin fazlalığı

D) Hammadde kaynaklarının yabancıların denetiminde olması

E) Üretim teknolojisinin gelişmiş olması

 

 1. 29.     Dünyada barış ve güvenliği sağlamak üzere 24 Ekim, 1945’te 51 ülke bir araya gelerek Birleşmiş Milletler Teşkilatını kurdular. Aşağıdaki ülkelerden hangisi BM’de alınan kararları veto hakkına sahip değildir?

A)      Almanya                     

B)       Fransa         

C)       Çin                             

D)      ABD                           

E)       Rusya

 

 1. 30.     Dünya petrol rezervinin büyük bir kısmına sahip olan ülkeler 1960 yılında Bağdat’ta bir araya gelerek Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)’nü kurdular. Aşağıdaki ülkelerden hangisi OPEC’in kurucuları arasında yer almaz?

A)        Venezüella

B)         Kuveyt          

C)         İran                               

D)        ABD                             

E)         Irak

 

 1. 31.     Nijerya’nın ekonomik gelişimini tamamlayamamış olmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?

A) Alt yapının yetersiz olması

B) Enerji üretiminin yetersiz olması

C) Tüketici gelirlerinin düşük olması

D) Hammadde kaynaklarının yetersiz olması

E) Sanayi ürünlerindeki kapasite kullanımının düşük    olması

 

 

 

 1. 32.     Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında uygulanan nüfus politikası değildir?

 A) Çok çocuklu ailelerin ödüllendirilmesi

  B) Doğum evleri kurmak ve ücretsiz ilaç dağıtmak

C) Çok çocuklu ailelerin yol vergisinden muaf olması

 D) Şehirlere göçün teşviki 

 E) Göçleri teşvik için göçmenlere gümrük muafiyeti

 

 1. 33.     Türkiye’de, 1936 yılında çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan tarla bağışlanması uygulaması başlatılmıştır.

Bu uygulama, aşağıdakilerden hangisine yönelik olarak yapılmıştır?

A) Nüfus artış hızını yükseltmeye

B) Yurt dışından gelecek göçleri artırmaya

C) Tarım alanlarında ürün çeşidini artırmaya

D) Tarımda makine kullanımının azaltılmasına

E) Tarımsal faaliyetlerdeki devlet yatırımlarını azaltmaya

 

 

 1. Nüfus projeksiyonları ile elde edilmek istenen en önemli sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Eğitim seviyesini tespit etmek

 B) Doğum oranını tespit etmek

 C) Ekonomik, sosyal ve kültürel yatırımların nasıl olacağını tespit etmek

D) Yaş gruplarını tespit etmek

E) Ölüm oranlarını tespit etmek

 

 1. 35.     Ülkemizde uygulanan nüfus artış hızını düşürücü politikalara rağmen toplam nüfus içindeki en büyük pay genç nüfusa aittir.

        Genç nüfusun fazla olmasının yararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) İş gücünün sağlanması

B) Ticaretin canlanması

C) Mal ve hizmetlere olan talebin artması

D) Üretimin artması

E) Demografik yatırımların artması

 

 1. Bu proje kapsamında; Amasya,Çorum,Samsun,Tokat, Yozgat illeri bulunmaktadır. Projenin genel amacı akım düzensizliğini önlemek,taşkın,erozyon ve çevre kirliliğini önlemek ekolojik dengeyi bozmadan arazi kullanımını planlamak ve doğal kaynakların kontrolü , meraların ıslahı ve düzenli kentleşmeyi sağlamaktır.

Yukarıda belirtilen bölgesel kalkınma projesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) DOKAP        B) ZBK       C) DAP     D) GAP          E) YHGP

 

 1.  Doğu Karadeniz, Karadeniz Bölgesi'nin en fazla göç veren bölümüdür.

Bu bölümün dışarıya fazla göç vermesinde aşağıdakilerden hangisinin olumsuz etkisi daha azdır?

A) Sanayinin gelişmemiş olması

B) Ulaşım imkanlarının kısıtlı olması

C) Makineleşmenin yaygınlaşması

D) Tarım alanlarının yetersiz olması

E) İş imkanlarının az olması

 

 1. Zonguldak, Bartın, Karabük (ZBK) Projesi’nin uygulanacağı bölgede, aşağıdaki sanayi kollarından hangisi daha çok gelişmiştir?

A) Demir - çelik B) Yünlü dokuma

C) Petro kimya D) Otomotiv

E) Cam ve seramik

 

 1. I.Eski Dünya kıtalarının ortasında yer alması

II.Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklimlerin görülmesi

III.Akarsu ve göl bakımından zengin olması

IV.İki ayrı yarımada üzerinde yer alması

V.Serbest piyasa ekonomisinin kurallarını uygulaması

Yukarıdakilerden hangisi, Türkiye’nin jeopolitiğinde etkili olan değişken unsurlara örnek olarak gösterilebilir?

A) I            B) II            C) III            D) IV           E) V

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi bir yerin jeopolitiğinde etkili olan,  değişmeyen  unsurlardan biridir?

 

A)Politik değerler      B)Ekonomik değerler

C)Askeri değerler      D)Jeomorfolojik özellikler

E)Bilimsel gelişmeler

 

 1. 41.     Aşağıdakilerden hangisi, uluslararası sıcak çatışmalara yol açan doğal unsurlardan değildir?

A) Toprak                          B) Su kaynakları

C) Enerji kaynakları          D) Yer altı kaynakları

                      E) Önemli ulaşım yolları

 

 1. Aşağıdaki tabloda Türkiye'nin 1990 yılında ülke gruplarına göre yaptığı ihracat ve ithalat (milyar dolar) dağılışı verilmiştir.

Ülke Grupları

İthalat

(Milyar Dolar)

İhracat

(Milyar Dolar)

1. OECD Ülkeleri

14.2

18.8

a) AT. Ülkeleri

9.3

6.9

b) Diğer Ülkeler

4.9

11.9

2. İslam Ülkeleri

3.8

2.5

3. D. Avrupa Ülk.

2.6

1.0

4. Diğer Ülkeler

1.7

0.6

Yalnızca tablodaki bilgilerden yararlanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

A) İthalat ve ihracatta en büyük pay OECD ülkelerine aittir.

B) Tarım ürünü ithalatı, ihracattan daha fazladır.

C) İslam ülkeleri ile olan ticarette dış ticaret açığı vardır.

D) OECD ülkeleri ile dış ticaret fazlası vardır.

E) Türkiye'nin Avrupa Topluluğu ülkeleri ile olan ticarette dış ticaret açığı vardır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran bir unsur değildir?

A) Boğazların bulunması

B) Üç tarafın denizlerle çevrili olması

C) Dağların uzanış yönü

D) Farklı kültür bölgelerine komşu olması

E) Zengin petrol kaynakları bölgelerine komşu olması

 

 1. 44.     Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfus artışını yükselten politikalar uygulanmış ancak 1940 - 1945 yılları arasında nüfus artış hızının düştüğü görülmüştür.

 Bu durum ile ilgili olarak aşağıdakilerden

hangisi söylenebilir?

A) Sıtma ve tifüs gibi hastalıkların etkisinde kalması

B) Türkiye'nin savaşa girmesi

C) Yurt dışından göçmen kabulünün yasaklanması

D) Doğal afetlerin yaşanması

E) Seferberlik nedeniyle erkek nüfusun silah altına alınması

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik önemini artıran önemli bir unsurdur?

A) 7 coğrafi bölgeden oluşması

B) Üç tarafın denizlerle çevrili olması

C) Dağların doğu-batı yönlü uzanması

D) Farklı etnik ve kültür özellikler taşıması 

E) Zengin linyit yataklarına sahip olması

 

 1. 46.     Bir araştırmacı "Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı artmakta  genç nüfus oranı ise azalmaktadır." diyorsa;

I. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi

II. Beslenme koşullarının iyileştirilmesi

III. Aile planlaması

IV. Çalışabilir nüfus oranının azalması

maddelerinden hangisi ya da hangileri bu görüşe uymaz?

A) Yalnız III       B) Yalnız IV    C) I ve III      D) II ve IV   E) III ve IV

 

 1. 47.     Dünyadaki tatlı su kaynakları eşit olarak dağılmamıştır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinin diğerlerine göre su sıkıntısı çekmediği söylenebilir?

A) Mısır   B) Brezilya C) Suudi Arabistan  D) Cezayir           E) İran

 

 1. 48.     Türkiye’nin dışalımının giderek büyümesine karşın, dışsatımı istenilen düzeye henüz ulaşamamıştır. Dış ticaretin sürekli açık vermesin de aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz?

A-Dış pazarlarda rekabet güçlüklerinin yaşanması

B-Dışsatımda tarım ürünlerinin payının fazla olması

C-Üretimdeki artışın nüfus artış hızından düşük olması

D-Bazı sanayi ürünleri için yapılan dış ödemelerin dışsatım gelirlerinden yüksek olması

E-Transit taşımacılığın gelişmiş olması

 

 

 1. 49.     Türkiye’nin dış ticareti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A- Avrupa Birliği Ülkeleri hem dış alımda hem de dış satımda önemli bir paya sahiptir.

B-Toplam dış satım gelirlerinin yarıdan fazlasını sanayi ürünleri oluşturur.

C-Dış satımda tarım ürünlerinin payı giderek azalsa da önemli bir yere sahiptir.

D-Türkiye’nin coğrafi konumu transit ticaretin gelişmesine elverişlidir.

E-Turizm gelirleri dış ticaret açığını kapatabilecek düzeye gelmiştir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 50.     Şekildeki “A” noktasının

 koordinatları aşağıdakilerden

hangisinde gösterilmiştir?

A) 42° Kuzey — 26° Batı

B) 36° Kuzey — 45° Doğu

C) 42° Kuzey — 45° Doğu

D) 36° Kuzey — 26° Doğu

E) 42° Kuzey — 26° Doğu

 

 

 

 

 1. 51.     Şekildeki “A” noktasının

 koordinatları aşağıdakilerden

hangisinde gösterilmiştir?

A) 42° Kuzey — 26° Batı

B) 36° Kuzey — 45° Doğu

C) 42° Kuzey — 45° Doğu

D) 36° Kuzey — 26° Doğu

E) 42° Kuzey — 26° Doğu

 

 

 

 

 

 

İLK SORU 4 PUAN,DİĞER SORULAR  3’ER  PUANDIR.

SÜRE 40’DIR.

BAŞARILAR DİLERİM

 

                                                         Coğrafya Öğretmeni

 

BAŞARILAR DİLERİM

 

                                                         Coğrafya Öğretmeni
0 Yorum - Yorum Yaz


2012-2013 EDUCATION YEAR

DENİZLİ VOCATIONAL TRADE HIGH SCHOOL

1ST TERM 3rd ENGLISH EXAM

( A2.1 10THGRADE-B)

     Name:                             

Surname:           Number: 

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Look at the map and answer the 1st and the 2nd question.

 

 

 1. 1.    …………. West Street. Turn right into South Street.Go along this street.Then………….on the corner. It is opposite the post office.

 

a)Go ahead / Turn right

b)Go pass / Go straight

c)Go pass / Turn left

d)Go along / Go pass

 

 1. 2.    The bus station is …………..the supermarket, ……………the school and the police station

a) opposite / in front of    

b) in front of / next to      

c) near / behind               

d) opposite / between

 

 1. 3.    I’m exhausted.

a) I’m too tired.

b)I’m making jokes.

c) I’m out now.

d)I’m sleepy.

 

 1. 4.    She is a social person .She has many friends

 

a)outgoing              b)easygoing

c)hardworking         d)interesting

 

 1. 5.    He is an aggressive person. He can’t …………..with the people in the office.

a)fight                   b)agree

c)disgree                d)get on well

 

 

 

 

 

 1. 6.    She has got a twin sister. Their height, face, eyes are very ………...but they have got ………….….characters.

a)beautiful / energetic

b) attractive / strong

c)different / similar

d)similar/ different

 

After lunch, at the restaurant

 1. 7.    A: The ……………..please !

B: Here you are

a) table         b)order

d) bill            d)chicken with rice

 

 1. 8.    A:What’s your………..?

B:I like reading

a) free time       b) like

c) hobby            d)sport

 

 1. 9.           Many European students work as …….... for……… organizations.

a) regular/humour   

b) volunteers/charity         

c) experience/education     

d) application/hero

 

10. What ………….he do?

He is a …………

 

a)is / surgeon

b)does / nurse

c)does / surgeon

d) is / journalist

 

11. Her ……….. is ” Follow your dreams.”

a) ambition             b)gap year

c) motto                 d)graduation

 

12. Smokers usually live ……………….non- smokers.

a) shorter    

b) short          

c) shortest   

d) shorter than

 

 

13. Jim is ……………. football player in the team.

a) worse than                   b) bad

c) the worse           d) the worst

 

 

 

 

14. Vatikan is …………country …….

the world.

 

a)the most small / of

b)the smallest/ in

c)smallest/ in

d) the smallest / of

 

15. A: Whose house is it?

 Is it ……..sister’s?

      B: No,……….. is over there

a) your / hers        

b) yours / mine               

c) hers / her          

d) yours / her

 

16. That car isn’t………….. We don’t have a car.

a)ours                   b)our

c)we            d)us

 

17. I have a lot of shoes, but  …………………… favourite is the black one.

a)I am                   b)I

c)mine                   d)my

 

18. My brotherand I both have sports car; my car is red and…………. is black.

a)he                      b)his

c)his is                  d)he is

 

19. A: Are there……..…cucumbers in the fridge?

      B: Yes,there are ………….

 

 a) some / any       

 b) any / some

c) any / any 

d) some / some

 

20. Is there ………….meat in the kitchen?

a) some       b) many

c)any           d) much

 

21. Keep your dog out of the hotel, …………………..?

 a)will you     b) are you

c) have you   d) did you

 

22. She takes sugar in tea, ……….?

a) don’t she   b)isn’t  she

b) hasn’t she d)doesn’t she

 

23. I am late, ……………..?

a) am I         b) don’t I

c) am not I    d) aren’t  I

 

 

 

 

 

 

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

24. I ……………a cake for my guests.They are on the way.

a) make       b) makes     

c) making     d) am making

 

25. Our teachers …………… us a test every month.

a) give         b) gives

c) is give      d) is giving

 

26. He usually ……. trousers  but nowadays  he ……….. jeans.

a) is wear/ is wearing

b) wears / is wearing

c)am wearing/ wear

d) wears/ wearing

 

27. A:Where is Tom?

B:………………

a) He is work

b) He is works

c) He works

d)He is working

 

28. ………..she often …………..

a book?

a) Does / read               

b)Is / reads

c) Is / reading                

d)Does /reads

 

29. Amy is tired. She  ………… to sleep now,

a) is wanting           b) is wants

c) wants                d) want

 

30. Mike called and said he is going for a walk.  ………….… go with her?

a) How about

b) Let’s

c) Would you like to

d) Shall

 

31. A:I’m hungry .

B: Ok,what ……………. we eat?

a) let’s                   b) how about

c) shall         d) why don’t

 

32. A: What can we do this evening?

      B: …………..we play scrabble.?

a) Why don’t

b) How about

c) Would you like to

d) Let’s

 

33. It is warm and sunny. ……… going swimming !

a) Shall                  b) Why don’t

c) How about           d) Let’s

 

 

 

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 

34. America is …….than Canada.

a) the warmer than

b)warmer than

c) warmer

d)the warmest

 

35. . l don’t like bungee jumping ………… it is really thrilling

a)so                      b)because

c)but                     d)and

 

Answer the following 5 questions according to the reading passage

Clarkson is a large town. It has more than fifty thousand people living there. It sits next to a mountain, the Mountain Clark. Every day, people take the ferry from North Clarkson to South Clarkson to go to work.

Most people live in North Clarkson. There are national parks and wide streets. When the sun shines and the children run and play in the parks. North Clarkson is a wonderful and safe  place to live.

At the weekend, the people from Clarkson enjoy walking along the bank of the Clark River. They also sail small boats on the water and if there is a little wind, they fly kites in the large park.

Every year, Clarkson grows in size because a lot of people come to live there. The government builds more houses and the streets get busier. Maybe in the future, if the town continues to grow, it will become a city!

Formun Üstü

36. . What is there near Clarkson?

a) mountain            b) sea

c) river                  d) forest

 

37. What is there in North Clarkson?

a)forests       b) factories

c)offices       d) parks

 

38. How do people go from North Clakson to South Clakson?

a) on foot     b) by bus

c) by ferry    d) by train

 

 

 

 

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 

39. What do people in Clarkson do at the weekend?

a) swim in the river

b) fly planes

c) go for walks

d) have barbecues

 

40. Which statement isn’t true?

 

a) Clarkson is a large city.

b) Clarkson is a good place to live

c) Clarkson is a safe town

d) Clarkson is a popular town

 

 

 

 

 

GOOD LUCK!!!!

 

Time:45’

Total:2.5 pts each

 

Your English Teacher

 

Birsen DURMAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formun Altı

 

2012-2013 EDUCATION YEAR

DENİZLİ VOCATIONAL TRADE HIGH SCHOOL

1ST TERM 3rd ENGLISH EXAM

( A2.1 10THGRADE-B)

     Name:                             

Surname:           Number: 

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Look at the map and answer the 1st and the 2nd question.

 

 

 1. 1.    …………. West Street. Turn right into South Street.Go along this street.Then………….on the corner. It is opposite the post office.

 

a)Go ahead / Turn right

b)Go pass / Go straight

c)Go pass / Turn left

d)Go along / Go pass

 

 1. 2.    The bus station is …………..the supermarket, ……………the school and the police station

a) opposite / in front of    

b) in front of / next to      

c) near / behind               

d) opposite / between

 

 1. 3.    I’m exhausted.

a) I’m too tired.

b)I’m making jokes.

c) I’m out now.

d)I’m sleepy.

 

 1. 4.    She is a social person .She has many friends

 

a)outgoing              b)easygoing

c)hardworking         d)interesting

 

 1. 5.    He is an aggressive person. He can’t …………..with the people in the office.

a)fight                   b)agree

c)disgree                d)get on well

 

 

 

 

 

 1. 6.    She has got a twin sister. Their height, face, eyes are very ………...but they have got ………….….characters.

a)beautiful / energetic

b) attractive / strong

c)different / similar

d)similar/ different

 

After lunch, at the restaurant

 1. 7.    A: The ……………..please !

B: Here you are

a) table         b)order

d) bill            d)chicken with rice

 

 1. 8.    A:What’s your………..?

B:I like reading

a) free time       b) like

c) hobby            d)sport

 

 1. 9.           Many European students work as …….... for……… organizations.

a) regular/humour   

b) volunteers/charity         

c) experience/education     

d) application/hero

 

10. What ………….he do?

He is a …………

 

a)is / surgeon

b)does / nurse

c)does / surgeon

d) is / journalist

 

11. Her ……….. is ” Follow your dreams.”

a) ambition             b)gap year

c) motto                 d)graduation

 

12. Smokers usually live ……………….non- smokers.

a) shorter    

b) short          

c) shortest   

d) shorter than

 

 

13. Jim is ……………. football player in the team.

a) worse than                   b) bad

c) the worse           d) the worst

 

 

 

 

14. Vatikan is …………country …….

the world.

 

a)the most small / of

b)the smallest/ in

c)smallest/ in

d) the smallest / of

 

15. A: Whose house is it?

 Is it ……..sister’s?

      B: No,……….. is over there

a) your / hers        

b) yours / mine               

c) hers / her          

d) yours / her

 

16. That car isn’t………….. We don’t have a car.

a)ours                   b)our

c)we            d)us

 

17. I have a lot of shoes, but  …………………… favourite is the black one.

a)I am                   b)I

c)mine                   d)my

 

18. My brotherand I both have sports car; my car is red and…………. is black.

a)he                      b)his

c)his is                  d)he is

 

19. A: Are there……..…cucumbers in the fridge?

      B: Yes,there are ………….

 

 a) some / any       

 b) any / some

c) any / any 

d) some / some

 

20. Is there ………….meat in the kitchen?

a) some       b) many

c)any           d) much

 

21. Keep your dog out of the hotel, …………………..?

 a)will you     b) are you

c) have you   d) did you

 

22. She takes sugar in tea, ……….?

a) don’t she   b)isn’t  she

b) hasn’t she d)doesn’t she

 

23. I am late, ……………..?

a) am I         b) don’t I

c) am not I    d) aren’t  I

 

 

 

 

 

 

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

24. I ……………a cake for my guests.They are on the way.

a) make       b) makes     

c) making     d) am making

 

25. Our teachers …………… us a test every month.

a) give         b) gives

c) is give      d) is giving

 

26. He usually ……. trousers  but nowadays  he ……….. jeans.

a) is wear/ is wearing

b) wears / is wearing

c)am wearing/ wear

d) wears/ wearing

 

27. A:Where is Tom?

B:………………

a) He is work

b) He is works

c) He works

d)He is working

 

28. ………..she often …………..

a book?

a) Does / read               

b)Is / reads

c) Is / reading                

d)Does /reads

 

29. Amy is tired. She  ………… to sleep now,

a) is wanting           b) is wants

c) wants                d) want

 

30. Mike called and said he is going for a walk.  ………….… go with her?

a) How about

b) Let’s

c) Would you like to

d) Shall

 

31. A:I’m hungry .

B: Ok,what ……………. we eat?

a) let’s                   b) how about

c) shall         d) why don’t

 

32. A: What can we do this evening?

      B: …………..we play scrabble.?

a) Why don’t

b) How about

c) Would you like to

d) Let’s

 

33. It is warm and sunny. ……… going swimming !

a) Shall                  b) Why don’t

c) How about           d) Let’s

 

 

 

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 

34. America is …….than Canada.

a) the warmer than

b)warmer than

c) warmer

d)the warmest

 

35. . l don’t like bungee jumping ………… it is really thrilling

a)so                      b)because

c)but                     d)and

 

Answer the following 5 questions according to the reading passage

Clarkson is a large town. It has more than fifty thousand people living there. It sits next to a mountain, the Mountain Clark. Every day, people take the ferry from North Clarkson to South Clarkson to go to work.

Most people live in North Clarkson. There are national parks and wide streets. When the sun shines and the children run and play in the parks. North Clarkson is a wonderful and safe  place to live.

At the weekend, the people from Clarkson enjoy walking along the bank of the Clark River. They also sail small boats on the water and if there is a little wind, they fly kites in the large park.

Every year, Clarkson grows in size because a lot of people come to live there. The government builds more houses and the streets get busier. Maybe in the future, if the town continues to grow, it will become a city!

Formun Üstü

36. . What is there near Clarkson?

a) mountain            b) sea

c) river                  d) forest

 

37. What is there in North Clarkson?

a)forests       b) factories

c)offices       d) parks

 

38. How do people go from North Clakson to South Clakson?

a) on foot     b) by bus

c) by ferry    d) by train

 

 

 

 

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 

39. What do people in Clarkson do at the weekend?

a) swim in the river

b) fly planes

c) go for walks

d) have barbecues

 

40. Which statement isn’t true?

 

a) Clarkson is a large city.

b) Clarkson is a good place to live

c) Clarkson is a safe town

d) Clarkson is a popular town

 

 

 

 

 

GOOD LUCK!!!!

 

Time:45’

Total:2.5 pts each

 

Your English Teacher

 

Birsen DURMAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formun Altı

 

2012-2013 EDUCATION YEAR

DENİZLİ VOCATIONAL TRADE HIGH SCHOOL

1ST TERM 3rd ENGLISH EXAM

( A2.1 10THGRADE-B)

     Name:                             

Surname:           Number: 

BBBBBBBBBBBBBBBBBB

Look at the map and answer the 1st and the 2nd question.

 

 

 1. 1.    …………. West Street. Turn right into South Street.Go along this street.Then………….on the corner. It is opposite the post office.

 

a)Go ahead / Turn right

b)Go pass / Go straight

c)Go pass / Turn left

d)Go along / Go pass

 

 1. 2.    The bus station is …………..the supermarket, ……………the school and the police station

a) opposite / in front of    

b) in front of / next to      

c) near / behind               

d) opposite / between

 

 1. 3.    I’m exhausted.

a) I’m too tired.

b)I’m making jokes.

c) I’m out now.

d)I’m sleepy.

 

 1. 4.    She is a social person .She has many friends

 

a)outgoing              b)easygoing

c)hardworking         d)interesting

 

 1. 5.    He is an aggressive person. He can’t …………..with the people in the office.

a)fight                   b)agree

c)disgree                d)get on well

 

 

 

 

 

 1. 6.    She has got a twin sister. Their height, face, eyes are very ………...but they have got ………….….characters.

a)beautiful / energetic

b) attractive / strong

c)different / similar

d)similar/ different

 

After lunch, at the restaurant

 1. 7.    A: The ……………..please !

B: Here you are

a) table         b)order

d) bill            d)chicken with rice

 

 1. 8.    A:What’s your………..?

B:I like reading

a) free time       b) like

c) hobby            d)sport

 

 1. 9.           Many European students work as …….... for……… organizations.

a) regular/humour   

b) volunteers/charity         

c) experience/education     

d) application/hero

 

10. What ………….he do?

He is a …………

 

a)is / surgeon

b)does / nurse

c)does / surgeon

d) is / journalist

 

11. Her ……….. is ” Follow your dreams.”

a) ambition             b)gap year

c) motto                 d)graduation

 

12. Smokers usually live ……………….non- smokers.

a) shorter    

b) short          

c) shortest   

d) shorter than

 

 

13. Jim is ……………. football player in the team.

a) worse than                   b) bad

c) the worse           d) the worst

 

 

 

 

14. Vatikan is …………country …….

the world.

 

a)the most small / of

b)the smallest/ in

c)smallest/ in

d) the smallest / of

 

15. A: Whose house is it?

 Is it ……..sister’s?

      B: No,……….. is over there

a) your / hers        

b) yours / mine               

c) hers / her          

d) yours / her

 

16. That car isn’t………….. We don’t have a car.

a)ours                   b)our

c)we            d)us

 

17. I have a lot of shoes, but  …………………… favourite is the black one.

a)I am                   b)I

c)mine                   d)my

 

18. My brotherand I both have sports car; my car is red and…………. is black.

a)he                      b)his

c)his is                  d)he is

 

19. A: Are there……..…cucumbers in the fridge?

      B: Yes,there are ………….

 

 a) some / any       

 b) any / some

c) any / any 

d) some / some

 

20. Is there ………….meat in the kitchen?

a) some       b) many

c)any           d) much

 

21. Keep your dog out of the hotel, …………………..?

 a)will you     b) are you

c) have you   d) did you

 

22. She takes sugar in tea, ……….?

a) don’t she   b)isn’t  she

b) hasn’t she d)doesn’t she

 

23. I am late, ……………..?

a) am I         b) don’t I

c) am not I    d) aren’t  I

 

 

 

 

 

 

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

24. I ……………a cake for my guests.They are on the way.

a) make       b) makes     

c) making     d) am making

 

25. Our teachers …………… us a test every month.

a) give         b) gives

c) is give      d) is giving

 

26. He usually ……. trousers  but nowadays  he ……….. jeans.

a) is wear/ is wearing

b) wears / is wearing

c)am wearing/ wear

d) wears/ wearing

 

27. A:Where is Tom?

B:………………

a) He is work

b) He is works

c) He works

d)He is working

 

28. ………..she often …………..

a book?

a) Does / read               

b)Is / reads

c) Is / reading                

d)Does /reads

 

29. Amy is tired. She  ………… to sleep now,

a) is wanting           b) is wants

c) wants                d) want

 

30. Mike called and said he is going for a walk.  ………….… go with her?

a) How about

b) Let’s

c) Would you like to

d) Shall

 

31. A:I’m hungry .

B: Ok,what ……………. we eat?

a) let’s                   b) how about

c) shall         d) why don’t

 

32. A: What can we do this evening?

      B: …………..we play scrabble.?

a) Why don’t

b) How about

c) Would you like to

d) Let’s

 

33. It is warm and sunny. ……… going swimming !

a) Shall                  b) Why don’t

c) How about           d) Let’s

 

 

 

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 

34. America is …….than Canada.

a) the warmer than

b)warmer than

c) warmer

d)the warmest

 

35. . l don’t like bungee jumping ………… it is really thrilling

a)so                      b)because

c)but                     d)and

 

Answer the following 5 questions according to the reading passage

Clarkson is a large town. It has more than fifty thousand people living there. It sits next to a mountain, the Mountain Clark. Every day, people take the ferry from North Clarkson to South Clarkson to go to work.

Most people live in North Clarkson. There are national parks and wide streets. When the sun shines and the children run and play in the parks. North Clarkson is a wonderful and safe  place to live.

At the weekend, the people from Clarkson enjoy walking along the bank of the Clark River. They also sail small boats on the water and if there is a little wind, they fly kites in the large park.

Every year, Clarkson grows in size because a lot of people come to live there. The government builds more houses and the streets get busier. Maybe in the future, if the town continues to grow, it will become a city!

Formun Üstü

36. . What is there near Clarkson?

a) mountain            b) sea

c) river                  d) forest

 

37. What is there in North Clarkson?

a)forests       b) factories

c)offices       d) parks

 

38. How do people go from North Clakson to South Clakson?

a) on foot     b) by bus

c) by ferry    d) by train

 

 

 

 

 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 

39. What do people in Clarkson do at the weekend?

a) swim in the river

b) fly planes

c) go for walks

d) have barbecues

 

40. Which statement isn’t true?

 

a) Clarkson is a large city.

b) Clarkson is a good place to live

c) Clarkson is a safe town

d) Clarkson is a popular town

 

 

 

 

 

GOOD LUCK!!!!

 

Time:45’

Total:2.5 pts each

 

Your English Teacher

 

Birsen DURMAZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formun Altı

 
0 Yorum - Yorum Yaz


NECMETTİN ERBAKAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

MÜZİK DERSİ 11. SINIF YAZ DÖNEMİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK

SINAV ÇİZELGESİ ORTALAMA  PUANLAMASI

 

 

 

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI

 

 

Teorik bilgi puanı

(50 PUAN)

SOLFEJ OKUMA PUANLAMASI (50 PUAN)

 

 

 

GENEL TOPLAM

Notaları tanıyabilme (10 puan)

Notaları süreleriyle okuyabilme (10 puan)

Notaların seslerini doğru verebilme(10 puan)

Parçanın sözleriyle okunması(20 puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    Melke OĞLU                                                             nur KANDE  AK                                                                   Muhammet EK                                                                                                                                                                                                              KOMİSYON BAŞKANI

                      ÜYE                                                               ÜYE                                                                                                  OKUL MÜDÜRÜ

 

 

 

 
0 Yorum - Yorum Yaz


 

 

 

 

 

 

 ANADOLU LİSESİ 2012-2013  ÖĞRETİM YILI  YAZ  DÖNEMİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVLARI 11. SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ SORULARIDIR.

 

 

 

1-Pastel boya tekniğini kullanarak Amblem çalışmasını serbest uygulayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

Not:Süre 45 dakikadır.

 

 

 

 

 

 

 

   yelek ESEN      nur KANAK          Sınav Komisyonu Başkanı                   Üye                Üye

                                                          Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TEST SORULARI

 
1. “Müşteri beklentilerini her şeyin üzerinde tutan ve müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi,tüm faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ürün ve hizmet bünyesinde oluşturan bir yönetim biçimidir.” tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Uygunluk kalitesi b) Tasarım kalitesi

c) Üretim kalitesi d)Toplam kalite yönetimi

 
2. Okulda toplam kalite yönetiminde eğitim şekli nasıldır?

a) Dersler öğretmen merkezlidir

b) Amaç derste başarıdır.

c) Bilginin paylaşımı esasi vardır

d) Öğrenci izleyen,dinleyen konumundadır

 
3. Hangisi toplam kalite yönetimi eğitiminin işlevlerinden değildir?

a) Değişime karşı olan direnci kırmak

b) Örgüt kültürü ve iklimini oluşturmak

c) Takım çalışması yeterliliğini artırmak

d) Kalite politikası ve hedeflerini rakiplere sızdırmamak

 
4. Okul kültürü (örgütü) hangi faktörlerden etkilenmez?

a) Açık destek b) Zorlama

c) Kutlama d) Dürüstlük

 
5. Bir amaca ulaşmada grup eylemlerini etkileme sürecine ne denir?

a- Politika b- Yöneticilik c- Liderlik d- Katılım

 
6. Yönetme gücünü elinde bulundurma durumuna ne denir?

a- Liderlik b- Demokrasi c- Yöneticilik d-Denetim

 
7. Hangisi yöneticinin özelliklerinden değildir?

a- Doğru işi yapması beklenir

b- Zamanını nereye harcadığını bilir

c- Çok sayıda karar vermezler

d- Sahip olduğu güce göre çalışır

 
8. Hangisi liderin özelliklerinden değildir?

a- Geniş açılı bir vizyona sahiptirler

b- Bireyleri,fikirleri ve özlem duydukları şeylerle etkiler

c- Sadece somut hedefleri ortaya koyar

d- Hırslı ve kararlıdırlar

 
9. Hangisi lider için yanlıştır?

a- Lider otoritesini mevzuattan alır

b- Lider doğru işi yapar

c- Lider planların yaratıcısı ve başlatıcısıdır

d- Her lider az çok bir yöneticidir

 
10. Hangisi yönetici için yanlıştır?

a- Yönetici genellikle atama yoluyla o statüye sahip olur

b- Yönetici idare eder,korur

c- Bireyler yönetici emrine uymak zorundadırlar

d- Yönetici kişisel gücünü kullanır

 
11. Hangisi kalite çemberinin temel amaçlarından değildir?

a- İşbirlikçi kültürün geliştirilmesi

b- İnsan yeteneğinden olabildiğince çok yararlanmak

c- Kalitenin aynı seviyede kalmasını sağlamak

d- Moral ve başarıyı arttırıp çalişanlarin gelişmesini sağlamak

 
12. Bir toplulukta aynı alanda çalışan,benzer işleri yapan bireylerden oluşan,düzenli aralıklarla toplanarak kendi işleri ile ilgili problemleri saptayan,inceleyen,çözen ve gönüllü katılımın esas alındığı küçük çalışma gruplarına ne denir?

a- Kalite yönetimi b- Kalite çemberleri

c- Çalışma takımları d- Firma destek ekipleri

 
13. Hangisi kalite çemberlerinin özelliklerinden değildir?

a- Geçici amaçlarla kurulur b- Gönüllü katılımla oluşur

c- Belli bir performans gerektirir c- Belli kurallara bağlıdır

 
14. Kalite çemberlerinin sağladığı faydalardan olmayan hangisidir?

a- Yeniliğe açık olmayı sağlar

b- Kişisel başarıyı teşvik eder

c- Motivasyonu artırıp yapılan işten gurur duymayı sağlar

d- problem çözme ve yaratıcılığı geliştirir

 
15. Kalite çemberlerinin başarılı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

a- Gönüllü katılım b- Yönetim desteği

c- Eğitim d- para

 
16. Kalite çemberlerinin etkinliklerinden olmayan hangisidir?

a- Kontrol et b- Planla c- Uygula d- Kaydet

 
17. Üretimin tüm aşamalarında eğitsel,örgütsel ve yönetsel amaçlara ulaşmasında gerekli iletişim,dönüşüm ve değişim için gerekli olanakları alt sistemlere sağlama sürecine ne denir?

a- Toplam kalite yönetimi b- Standartlar sistemi

c- Performans yönetimi sistemi d- Süreç(proses) yönetimi

 
18. Hızlı,doğru yada isabetli karar alma düzeyinde olan yönetim biçimine ne ad verilir?

a- Performans yönetimi b- Kalite yönetimi

c- Toplam kalite yönetimi d- Süreç(proses) yönetimi

 
19. Toplam kalite yönetimi anlayışına sahip olan örgütler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a- Bana ne yapacağım söylensin

b- Bir konuda uzmanlaş

c- Kırılmadıkça tamir edilmez

d- Fırsatları yakalama arayışı

 
20. Aşağıdakilerden hangisi kalitenin tanımında vardır?

a- Firma, yöneticilerin düşüncelerine uygun üretim yapar

b- Firma, alıcının amacına uygun olabilecek üretim yapar

c- Firma, sahibinin düşüncelerine göre üretim yapar

d- Firma, çalışanının düşüncelerine göre üretim yapar

 
21.Bir müşterinin alacağı maldan beklentisi nedir?

a-ucuz olması b-pahalı olması c-kaliteli olması d-ihraç edilmesi

 
22.Toplam kalite yönetimi,

a-standartlara uygun tasarıma denir b-pazarlamada kaliteye denir c-tasarım,üretim ve pazarlama kalitesinin tamamına denir d-Yönetici ve müşterinin üretim isteklerine denir

 
23.Uygunluk unsurları hangisinde doğru gösterilmiştir?

a-fiyat ve maliyete uygunluk b-tasarım ve üretim kalitesine uygunluk c-sağlamlık ve kullanışlılık tasarımına uygunluk d-firma politikasına uygunluk

 
24.Toplam kalite hangisinde doğru tanımlanmıştır?

a-müşteri beklentileri ile üretim kalitesi birleştirilir

b-müşterinin istekleri yalnız başına yeterlidir

c-üretici firmanın planlaması esastır

d-işletmenin ekonomik gücü esastır

 
25. bir mamul veya hizmet hakkında müşteri tarafından verilen hüküm hangisidir?

a-hizmet b-kalite c-verimlilik d-sağlamlık

 
26. bir ürün alımında dikkat edilen husus hangisidir?

a-estetik ve güvenilirlik b-performans ve uygunluk c-dayanıklılık ve servis d-hepsi

 
27. kalitenin elde edilebilmesi veya kaliteli bir üretim yapılabilmesi için hangisi yapılmalıdır?

a-bir şey yapılmasına gerek yoktur

b-işe bakılır, gerisi önemsizdir

c-üretimde çalışanların hepsi bilinçlendirilir

d-hiçbiri

 
28. toplam kalite yönetiminin amacı hangisidir?

a-kurumun görev ve yetkilerini tanıtmak

b-kalite politikası ve hedeflerini açıklamak

c-kalite olgusu ve teknik yönetimlerini öğretmek

d-hepsi

 
29. toplam kalite yönetimi eğitiminin amacı hangisidir?

a-kalite kavramı hakkında bilgi vermek

b-zamanı yakalamak

c-üretim kalitesini artırmak

d-tüketimi arttırmak

 
30. takım çalışması yapma, müşteri bilincini aşılama, kalite ölçüm yöntemi geliştirme hangisinin kapsamıdır?

a-toplam kalite yönetiminin b-tüketimin

c-alıcının d-hiçbiri

 
31. toplam kalite yönetiminin sağladığı faydalardan olmayan hangisidir?

a-karlılık düzeyinde artış

b-maliyetlerin azalması

c-müşteri şikayetlerinin artması

d-müşteri sürekliliğinin sağlanması

 
32. toplam kalite yönetiminin işletmede kapsadığı hangisidir?

a-çırak-kalfa b-yönetici

c- usta ve ustabaşı d-hepsi

 
33. aşağıdakilerden hangisi liderin etkin olduğu güç kaynaklarından değildir?

a- uzmanlık gücü b-tecrübesizlik

c-karizmatik güç d-ödül gücü

 
34. üretim veya hizmette kaliteye ulaşma yöntemlerinden olmayan hangisidir?

a-toplam kalite yönetimi sistemi

b-parayı kullanma

c-kalite güvenlik sistemi

d-çalışanların sürekli kendilerini kontrol etmeleri

 

35. aşağıdakilerden hangisi toplam kalite yönetiminin sağladığı faydalardan değildir?

a-çalışma ortam ve koşullarının bozulması

b-maliyetlerin azalması

c-ekip çalışmasının benimsenmesi

d-karlılık düzeyinin artması

 

36. aşağıdakilerden hangisi kalite çemberinin amaçlarından değildir?

a-şirketlerin gelişmesine katkıda bulunmak

b-yeteneklileri ortaya çıkarmak

c-grup çalışması oluşturmak

d-bireysel çalışmak

 

37. üretilen bir mamulün müşteri isteklerine cevap vermesine ne ad verilir?

a-reklam b-pazarlama

c-kalite d-ihracat

 

38. kaliteye aşağıdakilerden hangisi ile ulaşmak mümkündür?

a-kontrol ile b-topl. kal yönetimi ile c-kalite güvence sistemi ile d-hepsi

 

39. bir grubun üyesi olarak, Karizmatik yönleri ile grubunu en üst düzeyde etkileyen kişi hangisidir?

a-lider b-yönetici c-usta d-işçi

 

40. aşağıdakilerden hangisi toplam kalite güvence sistemi ile ilgili olması düşünülemez?

 

a-kalite sistemi

c-işin kalite güvenliğinin geliştirilmesi